Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
9
OPSLAG
Voor u het apparaat opruimt moet het water uit de
pomp, de slang en de toebehoren worden verwijderd.
Dit doet u door het apparaat met de schakelaar uit te
schakelen en de watertoevoerslang af te koppelen.
Start de machine nu weer en knijp het spuitpistool in.
Laat de machine lopen tot er geen water meer uit de
spuitlans komt. Schakel hierna de machine
onmiddellijk uit; nooit laten ‘drooglopen’!
Neem de stekker uit het stopcontact, wind de kabel op
en hang hem aan de ophanghaak.
Plaats spuitpistool en lansen in de houders van het
apparaat.
Rol de slang op en zet de bundel vast in de handgreep.
Het apparaat dient vorstvrij te worden opgeslagen.
Mocht het apparaat per ongeluk toch bevriezen, laat
het dan controleren voor u het weer in gebruik neemt.
Start nooit een bevroren hogedrukreiniger!
Vorstschade valt buiten de garantie.
ONDERHOUD
Let op!: Altijd de stekker uit het stopcontact nemen voor
u onderhoud uitvoert!
Volg voor een lange en probleemloze levensduur van het
apparaat de volgende adviezen op:
Spoel de watertoevoerslang, de hogedrukslang, de
spuitlans, het spuitpistool en evt. andere accessoires
goed schoon voor u ze gebruikt.
Verwijder zorgvuldig stof, zand of ander vuil van de
aansluitingen.
Spoel ook de foamlans altijd goed af en om na gebruik.
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eurom H102 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eurom H102 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info