Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Instructieboekje
EUROM H150
hogedrukreiniger
met vuilfrees en terrasreiniger
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Instructieboekje

  EUROM H150
  hogedrukreiniger
  met vuilfrees en terrasreiniger • Page 2

  2

  HARTELIJK DANK!
  Hartelijk dank dat u voor deze EUROM hogedrukreiniger gekozen
  hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt!
  Lees dit instructieboekje s.v.p. aandachtig en in zijn geheel door
  voordat u de reiniger in gebruik neemt: het bevat belangrijke
  veiligheidsinformatie, aanbevelingen voor correct gebruik enz., en
  helpt u maximaal profijt uit uw reiniger te halen.
  Wij raden u aan zowel het instructieboekje als de verpakking te
  bewaren: het boekje om het t.z.t. zonodig nogmaals te kunnen
  raadplegen, de verpakking om de reiniger indien gewenst tijdelijk in
  op te ruimen.
  Tenslotte wensen wij u veel plezier van uw hogedrukreiniger toe!

  TECHNISCHE GEGEVENS

  Aansluitspanning

  AC 230V

  Frequentie

  50 Hz

  Opgenomen vermogen

  2000 Watt

  Max. druk

  15MPa (150 bar)

  Waterverbruik

  6,67 l/min.

  Max. druk waterinvoer

  7 bar

  Watertemperatuur

  0-40°C

  Beschermingsklasse en -graad

  I, IPX5

  Geluidsniveau

  86 dB(A)

  Afmetingen

  32 x 30 x 90 cm

  Gewicht

  18,3 kg

  Technische wijzigingen voorbehouden • Page 3

  3

  BESCHRIJVING

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  AAN/UIT schakelaar
  8. Spuitpistool met slot (8a)
  Wiel
  9. Hogedrukslang op haspel
  Elektrokabel
  10. Reinigingsmiddeltank
  Schoonmaakpen nozzle
  11. Ophanghaak kabel
  Waterinlaatkoppeling
  12. Haspelroller
  met filter (5a)
  13. Duwstang
  6. Spuitlans
  14. Vuilfrees
  7. Pistoolhouder
  15. Terrasreiniger
  Deze hogedrukreiniger is ontwikkeld voor het reinigen van
  apparatuur, voertuigen, gebouwen, gereedschappen enz. Machines
  mogen uitsluitend worden gereinigd op plaatsen met adequate
  oliescheiding (milieumaatregel). Als de hogedrukreiniger wordt
  gebruikt rond een benzinepomp of op een andere gevaarlijke plaats,
  dienen er passende veiligheidsmaatregelen in acht te worden
  genomen. Gebruik deze machine nooit met brandbare, giftige,
  agressieve of anderszins gevaarlijke vloeistoffen. • Page 4

  4

  ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  Onderstaande veiligheidsvoorschriften dienen te allen tijde in acht te
  worden genomen om schade aan de machine, het te reinigen
  oppervlak of persoonlijk letsel te voorkomen.
  ™ Sluit uw reiniger alleen aan op een lichtnetaansluiting die door
  een erkend elektricien volgens IEC 60364-1 norm is aangelegd.
  ™ De stekker dient in een stevig en correct geïnstalleerd geaard
  stopcontact te worden gestoken. De stroomvoorziening dient een
  aardlekschakelaar van 30 mA. te hebben.
  ™ Controleer het apparaat, slang en spuitpistool én kabel en
  stekker grondig voor elk gebruik (ook het eerste!) op
  beschadigingen. Neem de reiniger alleen in gebruik wanneer hij
  laatste keer probleemloos functioneerde en op geen enkele wijze
  beschadigd is. Let daarbij in het bijzonder ook op de elektrokabel!
  Werkt het apparaat niet naar behoren of treft u beschadigingen,
  breuken o.i.d. aan, neem de reiniger dan niet in gebruik maar
  wend u tot uw leverancier of een erkend elektricien.
  Beschadigde onderdelen dienen onmiddellijk te worden
  vervangen door een daartoe opgeleide monteur of een
  gekwalificeerde elektricien. Laat deze ook onderhouds- c.q.
  controlebeurten uitvoeren en let erop dat er alleen originele
  onderdelen worden gebruikt. Voer nooit zelf reparaties uit!
  ™ Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u onderhoud
  o.i.d. aan de reiniger wilt uitvoeren, voordat u van spuitkop of
  nozzle wisselt en wanneer de reiniger niet wordt gebruikt.
  ™ Waarschuwing! Gebruik alleen een verlengkabel als dat
  absoluut onvermijdelijk is. Kies dan een passende kabel met
  stekker en stopcontact van een waterdicht type. Maak alleen
  gebruik van een verlengsnoer wanneer u buiten werkt. Gebruikt u
  een kabelhaspel, rol de kabel dan geheel af om oververhitting te
  voorkomen. Een verlengsnoer van max. 12,5 m. dient een
  minimale doorsnee van 1,5 mm² te hebben; een kabel van meer
  dan 20 m. moet een doorsnee van 2,5 mm² hebben. Gebruik
  uitsluitend onbeschadigd materiaal! Kabelaansluitingen dienen te
  droog te worden gehouden en niet op de grond te liggen.
  ™ Sluit de hogedrukreiniger aan op een waterkraan die volgens de
  geldende regelgeving is geïnstalleerd. De max. inlaatdruk mag 7
  bar zijn. Gebruik alleen niet-verontreinigd water! Wanneer er
  water uit bijv. een bron wordt gebruikt (met het risico van
  meekomend zand), dient een extra filter te worden aangebracht. • Page 5

  5

  ™ Verplaats de reiniger niet door
  aan de elektrokabel te trekken.
  Til het apparaat niet op aan de kabel. Voorkom dat de kabel
  beschadigd wordt door olie, oplosmiddelen, scherpe randen enz.
  ™ Waarschuwing! De straal van de hogedrukreiniger kan
  gevaarlijk zijn als het apparaat niet volgens de voorschriften
  wordt gebruikt. Richt de straal nooit op personen (ook niet om
  eigen of andermans kleding of schoeisel af te spuiten!), dieren,
  elektrische apparatuur of installaties of op de reiniger zelf!
  Personen die onvermijdelijk in de buurt moeten zijn dienen
  beschermende kleding en schoeisel te dragen. Het gebruik van
  oorbescherming wordt dringend geadviseerd.
  ™ Als de waterstraal uit de nozzle komt veroorzaakt dat een
  terugslag van het spuitpistool. Zorg er dus voor dat u stabiel staat
  en het spuitpistool stevig vast hebt. Let er ook op dat door de
  hoge druk van de waterstraal geen voorwerpen van hun plaats
  schieten en zo vallend of rondslingerend schade kunnen
  veroorzaken. Kies voor uzelf een veilige plaats!
  ™ De hogedrukstraal kan schade veroorzaken aan bijv. banden
  enz. wanneer u van te dichtbij werkt. Houdt altijd minstens een
  afstand van 30 cm. tot het te reinigen voorwerp!
  ™ Waarschuwing!
  De
  hogedrukslang,
  aansluitingen
  en
  koppelingen en spuitpistool zijn belangrijke onderdelen met het
  oog op de veiligheid. Gebruik alleen de door de fabrikant
  aanbevolen, originele en onbeschadigde exemplaren!
  ™ Houd de hogedrukreiniger buiten het bereik van kinderen. Sta
  niet toe dat de reiniger wordt gebruikt door mensen die niet
  geïnstrueerd zijn over het gebruik van hogedrukreinigers en/of
  het instructieboekje niet hebben gelezen. Laat het apparaat niet
  bedienen door kinderen of personen met lichamelijke, geestelijke
  of zintuiglijke beperkingen, met het oog op hun veiligheid.
  ™ Gebruik de reiniger niet in een explosiegevaarlijke omgeving.
  ™ Asbestbevattende oppervlakken onder hogedruk reinigen is
  verboden.
  ™ Gebruik de reiniger niet bij temperaturen onder 2°C. en houd hem
  altijd vorstvrij.
  ™ Schakel bij stroomstoring het apparaat onmiddellijk uit.
  ™ De pomp dient altijd voldoende water aangevoerd te krijgen.
  ‘Droog-draaien’ veroorzaakt ernstige schade aan de afdichtingen.
  Waarschuwing! De EUROM H150 hogedrukreiniger is ontworpen
  om te worden gebruikt met milde reinigingsmiddelen. Het gebruik
  van scherpe reinigingsmiddelen of chemicaliën kan een negatief
  effect hebben op de veiligheid van het apparaat en de te reinigen
  oppervlakken beschadigen. • Page 6

  6

  VOOR GEBRUIK
  • Verwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer apparaat,
  slang, spuitpistool én kabel en stekker grondig op
  beschadigingen. Constateert u deze, neem de reiniger dan niet in
  gebruik maar ga terug naar uw leverancier.
  • Sluit de diverse toebehoren aan (zie afb.):
  ¾ Bevestig de duwstank op het apparaat
  ¾ Bevestig de reinigingsmiddeltank met het slangetje en
  verbindingsstuk
  ¾ Verbind spuitlans en spuitpistool
  ¾ Sluit de hogedrukslang aan op het spuitpistool.
  ¾ Bevestig het hogedrukslangetje tussen slanghaspel en reiniger
  ¾ Bevestig de pistoolhouder en de kabelophanghaak aan het
  apparaat
  ¾ Draai alle schroeven en koppelingen stevig vast. • Page 7

  7

  • Sluit de watertoevoerslang aan op de waterkraan en op de
  waterinlaatkoppeling van het apparaat. Raadpleeg de technische
  gegevens voor de eisen die aan de watertoevoer worden gesteld
  en houd rekening met regelgeving van het waterleidingbedrijf.
  ¾ Zorg ervoor dat het filter in de waterinlaat zit!
  ¾ De diameter van de watertoevoerslang dient minstens 12 mm.
  inwendig te zijn.
  ¾ Gebruik dit apparaat nooit met ontvlambare- giftige- agressieve- of andere gevaarlijke stoffen, of met ongefilterd water.
  • Gebruik een passend, geaard stopcontact, beveiligd met een
  aardlekschakelaar van 30 mA., dat volgens geldende regelgeving
  is geïnstalleerd en waarvan de technische gegevens overeenkomen met wat op het typeplaatje van de machine staat vermeld.
  ¾ Zorg dat elektrokabel, stekker en stopcontact onbeschadigd
  zijn. Laat een beschadigde stekker of kabel altijd onmiddellijk
  door uw leverancier of een erkend elektricien vervangen!
  ¾ Als u stroom aansluit dient de machine uitgeschakeld te staan.
  ¾ Voorkom dat de elektrische aansluitingen nat worden en raak
  de stekker nooit met natte handen aan
  ¾ Zorg dat er niet op de elektrokabel wordt getrapt, dat hij niet in
  de knel komt en er niet hard aan wordt getrokken. Laat de
  kabel niet in contact komen met hete of scherpe voorwerpen
  of met olie, oplosmiddelen, agressieve stoffen enz.
  • Gebruik de hogedrukreiniger niet bij temperaturen onder de 2°C.

  GEBRUIK
  • Zorg ervoor dat de reiniger stevig rechtop staat, op een veilige
  plaats. Controleer of hij uitgeschakeld (O ingedrukt) staat en
  steek de stekker in het stopcontact.
  • Ontkoppel de hogedrukslang en open de kraan. Het inkomende
  water mag max. een druk van 7 bar, en een temperatuur van
  40°C hebben. Laat de pomp lopen tot het water, dat uit de
  hogedrukuitlaat komt, geen luchtbellen meer vertoont. • Page 8

  8

  • Sluit nu de hogedrukslang met het spuitpistool weer aan en knijp
  de handgreep in (Het spuitpistool dient ontgrendeld te zijn, zie
  ‘Veiligheidsvoorzieningen’). Laat het apparaat lopen tot het water
  rustig en gelijkmatig uit de spuitlans komt.
  • Door nu de “I” van de AAN/UIT-schakelaar in te drukken stelt u
  het apparaat in werking. Houdt daarbij spuitpistool en –lans met
  beide handen stevig vast, de nozzle op de grond gericht. Let op!:
  Bij de start treedt een weerslag op; houd daar rekening mee!

  • Door de top van de spuitlans (de nozzle) te verdraaien wijzigt u
  de nozzlewerking en de spuithoek van puntstraal naar vlakstraal.
  Gebruik de venijnige puntstraal om vastzittend vuil te verwijderen;
  de sterke vlakstraal is geschikt voor het reinigen van grote
  oppervlakken. Is de druk dan nog te groot en dreigt er schade te
  ontstaan, neem dan wat meer afstand, dat verlaagt de druk.
  • Door de nozzle met een draaiende beweging naar voren te
  trekken schakelt u over op lagedruk, ook geschikt voor het
  aanbrengen van reinigingsmiddel.
  • Verdraaien, uittrekken of indrukken van de nozzle doet u
  uitsluitend met een uitgeschakelde machine!
  • Om reinigingsmiddel te gebruiken vult u de reinigingsmiddeltank
  met een geschikt middel. Door de nozzle met een draaiende
  beweging naar voren te trekken schakelt de machine over op
  lagedruk en voegt hij automatisch het reinigingsmiddel toe.
  • Door het spuitpistool te ontspannen stopt de werking. Vergrendel
  de handgreep om te voorkomen dat het apparaat op een
  moment van onachtzaamheid per abuis wordt ingeschakeld. Als
  de machine langer dan 5 minuten niet wordt gebruikt, dient hij
  uitgeschakeld te worden. • Page 9

  9

  UITSCHAKELEN:
  • Druk de AAN/UIT-schakelaar op “O” (uit).
  • Neem de stekker uit het stopcontact.
  • Sluit de watertoevoer en knijp het spuitpistool in om de druk in de
  machine op te heffen.
  • Zet het spuitpistool weer op slot.

  VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
  Het spuitpistool is voor de veiligheid voorzien van een ‘slot’. Als u
  het palletje van links naar rechts wegdrukt blokkeert het spuitpistool
  en werkt het niet. Door het palletje terug te duwen ontgrendelt u het
  spuitpistool weer.
  De motor is uitgevoerd met een thermische beveiliging, die hem bij
  oververhitting uitschakelt. In principe start hij zelf weer in al hij
  voldoende is afgekoeld, maar beter is het de machine uit te
  schakelen, 5 à 10 min. te wachten en daarna opnieuw te starten.
  Onderzoek de oorzaak van de oververhitting en neem die weg. Bij
  herhaling dient u het apparaat niet meer te gebruiken en contact op
  te nemen met uw leverancier / servicedienst.
  De drukregelaar kan de druk terugbrengen wanneer deze de vooraf
  ingestelde waardes overschrijdt.

  ONDERHOUD EN OPSLAG
  Let op!: Altijd de stekker uit het stopcontact nemen voor u
  onderhoud uitvoert, en uiteraard ook bij opslag!
  Open nooit de kap van het apparaat terwijl het in werking is!
  Volg voor een lange en probleemloze levensduur van het apparaat
  de volgende adviezen op:
  • Spoel de watertoevoerslang, de hogedrukslang, de spuitlans, het
  spuitpistool en evt. andere accessoires goed schoon voor u ze
  gebruikt. Verwijder stof, zand of ander vuil van de aansluitingen.
  • Maak wekelijks (of zo nodig vaker) het filter in de
  reinigingsmiddeltank schoon. • Page 10

  10

  • Maak regelmatig de nozzles schoon met het bijgeleverde
  pennetje. Verontreinigde nozzles leiden tot te hoge werkdruk.
  • Maak regelmatig het filter in de waterinlaat schoon en controleer
  het op beschadigingen. Gebruik de reiniger nooit zonder filter!
  • Houd de elektrokabel in goede conditie en wind hem bij opslag
  om de ophanghaak.
  • Houd de ventilatieopeningen van de machine schoon om de
  koeling niet te belemmeren.
  • Vet regelmatig de O-ringetjes van de koppelingen in.
  • Reparaties en controles dienen uitsluitend te worden uitgevoerd
  door uw leverancier of daartoe opgeleide en bevoegde personen.
  Onoordeelkundig uitgevoerde reparaties doen de garantie
  vervallen.
  Voer nooit zelf reparaties uit!
  • Verwijder voor opslag al het water uit apparaat en slangen door
  de aansluitingen van de waterin- en uitvoer te verwijderen en het
  apparaat zodanig te bewegen dat al het water er uit loopt.
  • Plaats spuitpistool en lansen in de houders van het apparaat.
  • Rol de slang op, daarbij ‘knikken’ vermijdend. Een geknikte slang
  beschadigt en kan tijdens het volgende gebruik knappen!
  • Vorst zal een apparaat, dat niet geheel watervrij is, beschadigen.
  Verwijder dus al het water uit de machine. Desnoods kunt u de
  machine anti-vries laten opzuigen maar het beste is een vorstvrije
  opslagplaats. Mocht het apparaat per ongeluk toch bevriezen,
  laat het dan controleren voor u het weer in gebruik neemt. Start
  nooit een bevroren hogedrukreiniger! Vorstschade valt buiten de
  garantie.

  RECYCLING
  Uw hogedrukreiniger is geen normaal huishoudelijk afval. Breng
  hem, wanneer u hem afdankt, naar een door uw gemeente
  aangewezen inzamelpunt. • Page 11

  11

  PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
  De machine werkt niet of stopt
  - Levert het stopcontact het juiste voltage?
  - Is de zekering wellicht doorgebrand? Vervang hem en controleer of
  er niet teveel andere apparatuur is aangesloten.
  - Zijn stopcontact, stekker en kabel onbeschadigd?
  - Misschien is het apparaat oververhit? Zie veiligheidsvoorzieningen.
  - Is de nozzle misschien geblokkeerd? Maak hem schoon.
  De machine komt niet op druk, of de druk fluctueert
  - Draai de nozzle op maximale stand.
  - Het filter zit verstopt; maak het schoon.
  - De nozzle is versleten; vervang hem.
  - Levert de kraan wel voldoende water?
  - De pomp zuigt lucht aan. Controleer afdichtingen en aansluitingen
  op correcte bevestiging en slijtage en vervang ze zonodig.
  - Er zit nog lucht in het systeem, zie Gebruik, punt 2 en 3.
  - Controleer reinigingsmiddelentank en –slang op lekkages.
  - Kleppen zijn vuil, versleten of kapot. Laat ze vervangen.
  De pomp lekt
  - 6 druppels per minuut is acceptabel; anders uw dealer raadplegen.
  De zekering brandt door
  - De elektrische installatie is te licht. Sluit het apparaat aan op een
  installatie die zwaarder is dan het amperage van het apparaat.
  Gebruik geen verlengkabel.
  De machine trilt
  - Er zit nog lucht in het systeem, zie Gebruik, punt 2 en 3.
  - Problemen in de watervoorziening. Voldoet hij aan de eisen?
  Gebruik geen te lange of te dunne slang (min. ½”).
  De machine start maar levert geen water
  - het apparaat is bevroren. Laat ontdooien en controleren.
  - Geen watertoevoer. Zorg voor water.
  - Filter geblokkeerd. Maak het filter schoon.
  - Nozzle geblokkeerd. Maak de nozzle schoon.
  Altijd de stekker uit het stopcontact als u onderhoud uitvoert!
  Neem bij andere problemen contact op met uw dealer! • Page 12

  12

  CE – verklaring
  Hierbij verklaart ondergetekende
  Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden
  dat het onderstaande product
  elektrische hogedrukreiniger – 230V
  bekend onder het merk
  EUROM
  Type
  H150
  voldoet aan de eisen van het LVD 2006/95/EC en het
  EMC Directive 2004/108/EC en in overeenstemming is
  met de onderstaande normen:
  EN 55014-1 :2006
  EN 55014-2 :1997+A1
  EN 61000-3-2 :2006
  EN 61000-3-3 :1995+A1+A2

  Genemuiden, 16 december 2009

  J. Bakker, alg. dir.

  ----------------------------------------------------------------------EUROMAC BV.
  Kokosstraat 20,
  8281 JC Genemuiden
  tel. 038-3854321 fax 038-3856464
  e-mail: info@euromac.nl www.euromac.nl


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eurom H150 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eurom H150 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,37 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info