Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
- -
1
Instructieboekje
EUROM H195
hogedrukreiniger
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Instructieboekje

  EUROM H195
  hogedrukreiniger

  -1- • Page 2

  -2- • Page 3

  HARTELIJK DANK!
  Hartelijk dank dat u voor deze EUROM hogedrukreiniger gekozen hebt. U hebt
  daarmee een goede keus gemaakt!
  Lees dit instructieboekje s.v.p. aandachtig en in zijn geheel door voordat u de reiniger
  in gebruik neemt: het bevat belangrijke veiligheidsinformatie, aanbevelingen voor
  correct gebruik enz., en helpt u maximaal profijt uit uw reiniger te halen.
  Wij raden u aan zowel het instructieboekje als de verpakking te bewaren: het boekje
  om het t.z.t. zonodig nogmaals te kunnen raadplegen, de verpakking om de reiniger
  indien gewenst tijdelijk in op te ruimen.
  Tenslotte wensen wij u veel plezier van uw hogedrukreiniger toe!

  TECHNISCHE GEGEVENS

  Aansluitspanning
  Frequentie

  AC 230V
  50 Hz

  Opgenomen vermogen
  2800 Watt
  Max. druk
  195 bar
  Waterverbruik
  560 l/uur
  Max. druk waterinvoer
  7 bar
  Watertemperatuur
  0-40°C
  Beschermingsklasse en -graad
  I, IPX5
  Geluidsniveau
  95 dB(A)
  Lengte hd-slang
  8 meter (rubber)
  Afmetingen
  52 x 37,5 x 89
  Gewicht
  26 kg
  Technische wijzigingen voorbehouden

  -3- • Page 4

  1.0 VEILIGHEIDSREGELS
  Veiligheidsregels zijn essentieel bij het gebruik van deze hogedrukreinigers: neem ze
  in acht, zowel bij het opstarten als tijdens het gebruik en bij het uitvoeren van
  onderhoud aan het apparaat. Dat vermindert het risico van persoonlijk letsel of
  schade aanzienlijk. Gebruik het apparaat met respect.
  Wanneer de veiligheidsregels niet in acht worden genomen, kunnen beschadigingen
  en (persoonlijk) letsel het gevolg zijn.
  Bij het gebruik van dit apparaat dienen altijd een aantal gebruikelijke veiligheidsregels
  in acht te worden genomen, waaronder de volgende:
  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  Lees dit instructieboekje zorgvuldig en in zijn geheel door voor gebruik. Zorg er zo
  voor dat u uw reiniger kent voor u hem voor de eerste keer in gebruik neemt.
  Maak u eigen met de mogelijkheden, de onmogelijkheden én de mogelijke risico‟s
  van dit specifieke apparaat. Volg tijdens het gebruik de instructies uit dit boekje.
  Controleer voor gebruik uw nieuwe reiniger (incl. kabel en stekker) op zichtbare
  beschadigingen. Neem een beschadigde reiniger niet in gebruik maar biedt hem
  uw leverancier aan ter vervanging.
  Aansluitspanning en frequentie, vermeld op het apparaat, dienen overeen te
  komen met die van het te gebruiken stopcontact. Het te gebruiken stopcontact
  dient onbeschadigd te zijn, en voorzien van randaarde. De elektrische installatie
  moet beveiligd zijn met een aardlekschakelaar (max. 30 mAmp.).
  Het stopcontact dat u gebruikt dient te allen tijde goed bereikbaar te zijn, om
  ingeval van nood snel de stekker uit het stopcontact te kunnen nemen.
  Zet de schakelaar op het apparaat op “O” (uit-stand) voordat u de stekker in- of uit
  het stopcontact neemt, om te voorkomen dat de reiniger per ongeluk start. De
  schakelaar dient altijd op de uit-stand te worden gezet als de reiniger niet in
  gebruik is, om mogelijk letsel of schade te voorkomen.
  Om overbelasting en doorgebrande zekeringen te voorkomen geen andere
  apparatuur op hetzelfde stopcontact of dezelfde elektrische groep aansluiten als
  waar de reiniger op aangesloten is.
  Rol de elektrokabel volledig af voor u de stekker in het stopcontact steekt en zorg
  ervoor dat hij niet kan worden geplet, niet om scherpe hoeken wordt geleid en zich
  niet in de buurt van warmtebronnen bevindt of anderszins heet kan worden. Leid
  de kabel niet onder tapijt door, bedek hem niet met matten, lopertjes o.i.d. en
  houd de kabel buiten de looproute. Wind de kabel na gebruik niet te strak op!
  Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden omdat dit oververhitting en
  brand kan veroorzaken. Is het gebruik van een verlengsnoer onvermijdelijk, zorg
  dan voor een onbeschadigd, goedgekeurd verlengsnoer met een minimale
  doorsnee van 3 x 2,5 mm² en een toegestaan vermogen van minimaal 3300
  Watt/15Amp. Rol het snoer altijd geheel af om oververhitting te voorkomen!
  Zorg ervoor dat de spuitlans in een veilige richting wijst wanneer u de
  hogedrukreinigers opstart. Richt hem niet op personen of dieren, dat kan ernstig
  letsel tot gevolg hebben!
  Overtuig u er voor gebruik altijd van dat er zich geen ijs in de hogedrukreinigers of
  de slangen gevormd kan hebben. Bij twijfel hierover de reiniger niet gebruiken
  -4- • Page 5

  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.

  21.

  22.
  23.
  24.

  25.
  26.
  27.
  28.
  29.
  30.
  31.

  maar het ijs eerst laten ontdooien en de reiniger controleren op schade!
  Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik van de reiniger stevig staat op een stabiele
  ondergrond. Houd uzelf in balans en overstrek u niet.
  Wanneer u chemicaliën gebruikt, lees dan eerst alle daarbij behorende instructies
  en handel daarnaar.
  De reiniger mag niet worden gebruikt in een omgeving waar zich gassen kunnen
  bevinden. Een elektrisch vonkje zou dan brand kunnen veroorzaken.
  Gebruik altijd uw beide handen bij het werken met de reiniger, om de complete
  controle over het apparaat te behouden.
  Raak tijdens het gebruik de nozzle of de waterstraal niet aan.
  Draag tijdens het gebruik van de reiniger veiligheidsschoeisel en –kleding.
  Knik de hogedrukslang niet en leg er geen knopen in om schade te voorkomen.
  Raak stekker of stopcontact nooit met natte handen aan.
  Gebruik de reiniger niet vlakbij- onder- of gericht op een stopcontact en niet in de
  buurt van open vuur of warmtebronnen.
  Voorkom dat vreemde voorwerpen door de ventilatieopeningen de reiniger
  binnendringen. Dit kan een elektrische schok, brand of beschadiging veroorzaken.
  Laat een draaiende reiniger nooit zonder toezicht achter maar schakel hem éérst
  uit en neem vervolgens de stekker uit het stopcontact. Altijd stekker uit het
  stopcontact als de reiniger niet in gebruik is! Pak de stekker daartoe in de hand;
  trek nooit aan de elektrokabel!
  Schakel altijd de reiniger uit en neem de stekker uit het stopcontact wanneer u:
  de hogedrukslang wilt afkoppelen
  de reiniger wilt schoonmaken
  onderhoud aan de reiniger wilt uitvoeren
  Gebruik de handgreep om de reiniger te verplaatsen. Doe dat nooit door hem aan
  de slang of de elektrokabel op te tillen of vooruit te trekken!
  Stel de reiniger niet automatisch in werking d.m.v. een tijdklok o.i.d. Voor gebruik
  dient er altijd op veilige omstandigheden te worden gecontroleerd!
  De waterstraal mag nooit op enige elektrische bedrading of een stopcontact
  worden gericht. Richt hem ook niet op de hogedrukreinigers zelf: dat kan tot een
  fatale elektrische schok leiden! Spuit nooit rechtstreeks op personen of dieren!
  Om vrije luchtcirculatie te waarborgen mag de reiniger tijdens de werking NIET
  worden afgedekt.
  Houd uw werkgebied vrij van personen en dieren en gebruik uw reiniger nooit in
  de buurt van kinderen!
  Om te bereiken dat er zo weinig mogelijk water de reiniger binnendringt, dient het
  apparaat tijdens het gebruik zo ver mogelijk van de werkplek te worden geplaatst.
  Om te voorkomen dat het spuitpistool zich per ongeluk ontlaadt dient het altijd te
  worden vergrendeld wanneer het niet in gebruik is. (zie ook afb. verderop).
  Gebruik dit apparaat niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed verkeert van
  medicijnen die de waakzaamheid beïnvloeden, of van alcohol of drugs.
  Zorg ervoor te allen tijde te weten hoe u het apparaat moet stoppen of de druk
  terug kunt brengen. Wees volkomen eigen met de bediening van het apparaat.
  Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (incl. kinderen)
  met een fysieke- zintuiglijke- of mentale beperking, of gebrek aan ervaring en
  -5- • Page 6

  32.

  33.

  34.

  35.
  36.
  37.
  38.

  kennis, ongeacht of er toezicht is of instructie is gegeven aangaande het gebruik
  van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er
  dient op te worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen.
  Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen constateert aan
  apparaat, elektrokabel of stekker, of wanneer het slecht functioneert, is gevallen of
  op andere wijze een storing vertoont. Breng het complete apparaat terug naar uw
  leverancier of een erkend elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag altijd om
  originele onderdelen.
  Gebruik uitsluitend nozzles en hogedrukslang die bedoeld zijn voor deze reiniger.
  Gebruik geen toevoegingen/accessoires op de reiniger, die niet zijn aanbevolen of
  geleverd door de fabrikant.
  Het apparaat (incl. elektrokabel en stekker) mag uitsluitend worden geopend en/of
  gerepareerd door daartoe bevoegde en gekwalificeerde personen. .
  Onoordeelkundig uitgevoerde reparaties kunnen gevaar opleveren!
  Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor hij is ontworpen en op de
  wijze zoals beschreven in dit instructieboekje.
  Blijf tijdens alles wat u doet alert en let op wat u doet.
  Waarschuwing: Richt de staal nooit rechtstreeks op personen: dat kan ernstig
  letsel veroorzaken!
  Waarschuwing: Om het risico van elektrocutie te minimaliseren dient u alle
  aansluitingen droog en van de grond verwijderd te houden. Raak de stekker niet
  met natte handen aan. Inspecteer kabel en stekker voor gebruik en gebruik nooit
  beschadigd materiaal.

  1.1 VERLENGKABELS
  Vermijd het gebruik van verlengsnoeren zoveel mogelijk. Gebruik uitsluitend
  verlengkabels die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Deze verlengsnoeren dienen
  de vermelding te hebben dat ze geschikt zijn voor gebruik buitenshuis. Wanneer de
  verlengkabel niet in gebruik is dient u hem binnenshuis op te slaan.
  Gebruik alleen verlengsnoeren die ruim het vermogen hebben van het apparaat dat u
  wilt aansluiten: voor de H195 hogedrukreiniger een snoer met een doorsnee van 3 x
  2,5 mm² en een toegestaan vermogen van minimaal 3300 Watt/15Amp. Rol het snoer
  altijd geheel af om oververhitting te voorkomen! Gebruik nooit een beschadigd snoer.
  Controleer het verlengsnoer altijd voor gebruik en vervang het zonodig. Misbruik een
  verlengkabel niet en ruk er niet aan om de stekker uit het stopcontact te nemen of de
  reiniger voort te bewegen. Houd ook de verlengkabel uit de buurt van warmtebronnen,
  scherpe hoeken. Verbreek na het gebruik de verbinding tussen de reiniger en het
  verlengsnoer. Rol het snoer altijd geheel af om oververhitting te voorkomen!

  -6- • Page 7

  1.2 ONDERDELENTEKENING

  1 Hogedruk spuitpistool
  2 Lans
  3 Instelbare spuitnozzle
  4 Hogedrukslang
  5 Beschermkap
  6 Snelkoppelingnippel (met filter)
  waterinlaat

  7 Veiligheidsslot spuitpistool
  8 Houder accessoires
  9 Handgreep
  10 Slanghaspel
  11 O/I Knop (AAN/UIT), tevens
  thermische beveiliging

  -7- • Page 8

  1.3 GEBRUIKSDOEL
  Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het reiniger van machines, auto‟s, gebouwen,
  terrassen/bestrating en materialen. Elk ander gebruik zal als onjuist worden aangemerkt.

  2.1.1 STARTPROCEDURE
  WATERAANSLUITING: Gebruik hiervoor een stuk tuinslang (niet meegeleverd) dat u voor
  gebruik doorspoelt om eventueel vuil te verwijderen. Verbind het stuk tuinslang ( Fig.C-19)
  met de waterinlaat op de hogedrukreiniger (zie Fig. C). Om te voorkomen dat er water
  terugloopt vanuit de pomp de waterleiding in, dient u een snelkoppeling met een
  éénrichtingsklep te gebruiken. ( Fig.C-18, niet meegeleverd).

  AANSLUITING ELEKTRA
  De hogedrukreinigers is van fabriekswege voorzien van een elektrokabel. Deze kabel mag
  uitsluitend worden aangesloten op een stopcontact dat overeenkomstig de ter plaatse
  geldende veiligheidsregels is aangesloten, in overeenstemming met de IEC 60364-1 norm,
  door een professioneel elektricien.
  Waarschuwing
  A.
  Inspecteer de elektrokabel voor gebruik. Niet gebruiken als hij beschadigd is!
  B.
  Houd alle aansluitingen droog en van de grond verwijderd.
  C.
  Raak de stekker niet met natte handen aan.
  D.
  Als vervanging van stekker of elektrokabel nodig is, laat dat dan doen door een
  erkend elektricien en zie erop toe dat alleen identieke vervangende onderdelen
  worden gebruikt. Neem daarvoor contact op met uw leverancier.
  E. Verlengsnoeren worden niet aanbevolen.

  OPSTARTEN
  Stap 1.
  Stap 2.
  Stap 3.

  Sluit de watervoorziening aan en open deze.
  Zorg ervoor dat de AAN/UITschakelaar op „UIT‟ staat (O ingedrukt) en steek de
  stekker in het stopcontact.
  Ontgrendel het veiligheidsslot als dat gesloten is (zie Afb.) Laat de machine nog
  even uitgeschakeld!

  -8- • Page 9

  Stap 4.
  Stap 5.
  Stap 6.

  Laat de lucht uit de slang ontsnappen door de trekker van het spuitpistool in te
  knijpen tot een regelmatige waterstroom uit het pistool komt.
  Controleer of de koppeling lans – spuitpistool vrij van alle vuil is.
  Duw de gewenste lans
  met nozzle stevig op de
  juiste plaats in de
  koppeling met het pistool.
  Draai de lans ¼ slag om
  hem op zijn plaats te
  bevestigen. (zie Afb.).

  NOOT: controleer of lans en
  nozzle inwrikbaar vast zitten.

  Waarschuwing:
  Als de lans met de nozzle niet correct op zijn plaats vastgeklikt zit, kan hij tijdens de
  werkzaamheden onder hoge druk weggeslingerd worden en dan schade of letsel
  veroorzaken!
  Stap 7.
  Neem het handvat van het spuitpistool stevig in uw hand en zet uw veiligheidsbril
  op.
  Stap 8.
  Druk nu op de “I” knop van
  de AAN/UIT-knop (zie afb.).
  De motor start.
  Stap 9.
  Richt de lans op het te reinigen
  voorwerp en zorg ervoor dat de
  afstand tot het werk optimaal is.

  Waarschuwing:
  Richt de straal nooit rechtstreeks op mensen of dieren: serieus letselgevaar!

  DE MACHINE UITSCHAKELEN
  Stap 1.
  Stap 2.
  Stap 3.

  Stap 4.

  Druk op de knop “O” (uit) van de AAN/UIT-schakelaar (zie fig. F)
  Sluit de watertoevoer en neem de stekker uit het stopcontact.
  Knijp de trekker van het spuitpistool in tot er geen druk meer op het apparaat staat.
  Ontspan de trekker en druk het veiligheidsslot in. Het spuitpistool is nu
  vergrendeld en kan niet per ongeluk in werking treden. (zie fig. D-20 “locked” vergrendeld)
  Ontkoppel de watertoevoerslang van de reiniger en de kraan.
  -9- • Page 10

  Waarschuwing:
  Urenlang gebruik van het apparaat kan problemen met de bloedcirculatie in de handen
  veroorzaken, door de trillingen. Een maximale werktijd aangeven is onmogelijk omdat dat
  afhangt van verschillende factoren:
  – Eventuele andere bloedcirculatieproblemen (koude of verdoofde vingers)
  – De temperatuur. Draag warme handschoenen om uw handen te beschermen.
  – Een te stevige greep belemmert de bloedcirculatie
  – Continu-werking is slechter dan de werking onderbreken door pauzes.
  Wanneer u regelmatig of langdurig met het apparaat moet werken en de verschijnselen van
  slechte doorbloeding (koude of verdoofde vingers) treden herhaaldelijk op, raadpleeg dan een
  arts.

  2.1.2 VARIO SPUITNOZZLE
  Met de instelbare spuitnozzle kunt u de straal instellen van puntstraal tot vlakstraal. De
  straal wordt versteld door aan de nozzle te draaien (zie afb.).

  De puntstraal is heel agressief. Voor de meeste reinigingstaken word teen straal aanbevolen
  met een minimale hoek van 20°, om schade aan het te reinigen oppervlak te voorkomen.
  De druk van de straal op het oppervlak neemt toe naarmate u de spuitkop dichter naar het
  oppervlak toe beweegt.
  Om de straalhoek te vergroten tegen de klok in draaien.
  Om de straalhoek te verkleinen met de klok mee draaien.

  2.1.3 SLANGHASPEL

  Na gebruik van de reiniger dient de
  hogedrukslang weer op de haspel te
  worden gewonden. De windrichting dient
  altijd gelijk te zijn aan de oorspronkelijke
  richting! (zie afb.).
  Laat de slang bij het opwinden door uw
  hand glijden en creëer daarmee een
  lichte weerstand, om de slang correct op
  te spoelen.

  -10- • Page 11

  2.2 HET GEBRUIK VAN CHEMICALIËN
  2.2.1 Installatie
  WAARSCUWING: Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen die worden aanbevolen voor
  hogedrukreinigers. Vraag uw leverancier welke reinigingsmiddelen worden aanbevolen.
  Gebruik geen bleekmiddelen, chlorine of enig ander middel dat zuur bevat.

  Dit apparaat is uitgevoerd met een geïntegreerde reinigingsmiddelentank (zie afb.). Werk
  onder lage druk bij het gebruik van reinigingsmiddelen!
  De draaiknop wordt gebruikt om de aanzuiging te regelen.
  1. verwijder het dopje van de reinigingsmiddelentank (achterop de machine).
  2. Vul de tank met een geschikte reinigingsoplossing. Gebruik geen bleek, chlorine of
  zuurhoudende middelen!
  3. Zet de varionozzle op de laagste druk-stand door de kop van de nozzle naar voren te
  trekken.
  4. Het reinigingsmiddel zal zich automatisch met het water mengen en via de spuitkop
  ontsnappen.
  NOOT: WANNEER U DE VARIONOZZLE OP DE HOGE-DRUK-STAND ZET, WORDT ER
  GEEN REINIGINGSMIDDEL MEEGEMENGD!

  2.2.2 Reinigingstechniek
  Voor veel reinigingsklussen met een hogedrukreinigers volstaat gewoon water; voor sommige
  toepassingen is het evenwel beter een reinigingsmiddel toe te voegen. Een reinigingsmiddel
  weekt het vuil los en geeft zo de hogedrukreiniger de mogelijkheid het vuil snel en grondig te
  verwijderen.
  Het reinigingsmiddel wordt onder lage druk verspreid, wat borg staat voor een zorgvuldige
  toepassing. Lage druk wordt ook aanbevolen om bijvoorbeeld een oppervlak met een
  waslaag af te spoelen. Werken met de hogedrukreiniger onder lage druk kunt u vergelijken
  met het werken met een tuinslang. Voor sommige toepassingen (ter beoordeling van uzelf!) is
  het beter onder lage druk te werken.

  2.2.3

  De werking afronden

  Wanneer u klaar bent met het gebruik van het reinigingsmiddel, laat dan schoon water door
  de slang lopen tot hij grondig is gereinigd. Wanneer u dit nalaat kan het injectiesysteem
  worden aangetast of verstopt raken en niet meer werken.
  -11- • Page 12

  · Stop de machine door op de AAN/UIT-knop te drukken
  · Neem de stekker uit het stopcontact
  · Sluit de watertoevoer af en laat de druk uit het apparaat ontsnappen door de trekker in te
  knijpen.

  2.3

  OPSLAG

  Sla uw hogedrukreinigers altijd vorstvrij op. Vorstschade wordt niet gedekt door de
  garantie!
  Wanneer het onmogelijk is de hogedrukreiniger vorstvrij op te slaan, kunt u het risico op
  schade verminderen door de volgende procedure te volgen:
  1. Stop de hogedrukreiniger en verwijder de toevoerslang.
  2. Knijp de trekker van het spuitpistool in en laat al het water uit slang en spuitlans
  ontsnappen.
  3. Ontkoppel nu de hogedrukslang en start de hogedrukreiniger opnieuw. Laat hem kort
  (ongeveer 5 seconden) lopen tot er geen water meer uit de waterafvoer van de reiniger
  komt.
  Sla de hogedrukreiniger binnenshuis op. Wanneer u voorziet dat hij aan vorst zal
  worden blootgesteld, kunt u ook een anti-vries (zoals ook gebruikt in auto’s) in het
  apparaat te laten zuigen. Hang daartoe de aanvoerslang in de anti-vries en laat de
  hogedrukreiniger zonder hogedrukslang even draaien, tot u ziet en ruikt dat de
  anti-vries uit de waterafvoer komt.
  Wanneer u de machine weer start na hem een langere periode niet te hebben gebruikt,
  kunnen er kleine lekkages optreden doordat de afdichtingen zijn uitgedroogd. Doorgaans
  stopt de lekkage na een paar uur gebruik; is dat niet het geval, vervang dan de afdichtingen.

  2.4

  ONDERHOUDSINSTRUCTIES

  2.4.1 Koppelingen
  De koppelingen tussen slang, spuitpistool en lanzen moeten regelmatig worden gereinigd en
  ingesmeerd met vet, om lekkage en schade aan de O-ringen te voorkomen.

  2.4.2

  Schoonmaken van de nozzles

  De varionozzle moet regelmatig worden ingevet. Aanslag in de nozzle veroorzaakt een te
  hoge pompdruk; wanneer dat optreedt dient u de nozzle onmiddellijk te reiniger!

  1. Verwijder de lans van het spuitpistool (zie Fig. L)
  2. Gebruik de nozzlereiniger (zie Fig. L-22) om het vuil uit het gat van de nozzle te
  verwijderen.
  -12- • Page 13

  2.4.2 Smering
  De hogedrukreiniger is uitgevoerd met een permanent doorsmeersysteem. De gebruikelijke
  oliepeilcontroles en het olie verwisselen is niet meer nodig.
  NOOT: Een klein beetje olie lekken is normaal!

  2.4.4 Waterfilter (Onderdeel No. 8)
  De hogedrukreinigers is uitgevoerd met een waterinlaatfilter, ter beschermiong van de pomp.
  Wanneer dit filter niet schoon wordt gehouden, wordt de waterstroom de reiniger in
  geblokkeerd en dat kan de pomp beschadigen.
  · Om dit inwendige, konische waterfilter te reinigen dient u de watertoevoerslang van het
  apparaat te verwijderen en het plastic filterschermpje van de pompinlaat te nemen.Let op dat
  ondertussen geen vreemd materiaal de pomp binnendringt!
  · Laat in tegengestelde richting water door het filtertje lopen tot het schoon is.
  · Plaats het filter terug en koppel onmiddellijk de slang weer aan, om het binnendringen van
  vuil o.i.d. in de pomp te voorkomen.
  WAARSCHUWING: beschadig het filter niet tijdens het verwijderen of schoonmaken.
  Vreemde voorwerpen die de pomp bionnendringen, kunnen de pomp beschadigen!

  2.4.5 Het koelsysteem
  De ventilatieopeningen die zich rondom in de omkasting bevinden, dienen schoon en vrij van
  obstructies te worden gehouden, om ervoor te zorgen dat de motor tijdens de werking
  voldoende luchtkoeling krijgt.
  WAARSCVHUWING: voorkom dat water door de ventilatieopeningen de reiniger binnendringt,
  om zo het risico van schade aan de reiniger en een elektrische schok voor de gebruiker, tot
  een minimum te beperken.

  2.5

  PROBLEMEN OPLOSSEN
  PROBLEEM

  Motor start niet of stopt
  tijdens de werking

  De (hoofd)zekering
  schakelt de elektriciteitsvoorziening uit

  MOGELIJKE OORZAAK

  OPLOSSING

  Stekker zit los of is niet
  aangesloten

  Steek de stekker goed in het
  stopcontact

  De thermische beveiliging
  schakelt de reiniger uit

  Laat de motor afkoelen en
  start opnieuw

  Omloopventiel werkt niet
  correct

  Raadpleeg uw servicepunt

  Overbelasting van het
  netwerk

  Controleer of het netwerk op
  15A of meer berekend is.
  Ontkoppel alle aansluitingen
  op het netwerk

  Het verlengsnoer is te lang
  of de doorsnee is te klein

  Gebruik een passend verlengsnoer, zoals aanbevolen
  in het instructieboekje

  Nozzle (deels) geblokkeerd Maak de nozzle schoon
  Extreme druk
  Maak de nozzle schoon
  -13- • Page 14

  Water of olielekkage
  onderuit de pomp

  Een klein beetje lekkage is
  normaal

  Bij meer dan „een beetje‟
  lekkage uw sevicepunt
  raadplegen

  Trekker is niet in
  beweging te krijgen

  Het veiligheidsslot zit erop

  Ontgrendel het veiligheidsslot

  Het apparaat stopt niet
  als het pistool ontspant

  Het omloopventiel werkt
  niet goed

  Raadpleeg uw servicepunt

  De motor draait maar de
  pomp bouwt niet de
  maximale druk op of
  geeft onregelmatige
  druk

  Kraan zit dicht

  Open de kraan

  Apparaat is aan vorst
  blootgesteld geweest

  Ontdooi het apparaat geheel,
  inclusief slang, pistool en
  lans

  Waterinlaatfilter verstopt

  Maak het filter schoon

  Knik in watertoevoerslang

  Strek de slang

  Nozzle uitgesleten

  Vervang de nozzle

  Lucht in de pomp

  Laat de reiniger draaien met
  open pistol en afgekoppelde
  lans tot een regelmatige
  waterstroom ontsnapt

  Aanzuig- of afvoerkleppen
  verstopt of versleten

  Raadpleeg uw servicepunt

  -14- • Page 15

  -15- • Page 16

  EUROMAC BV.
  Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden
  tel. 038-3854321 fax 038-3856464
  e-mail: info@euromac.nl
  www.euromac.nl

  -16-


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Eurom H195 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Eurom H195 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info