784741
1
Zoom out
Zoom in
SICILIË LOUNGE
Luxe all weather lounge van Exotan vervaardigd van sterke, hoogwaardige en
duurzame materialen. Leverbaar in een hoeklounge en lounge armstoel.
De vulling van de kussens wordt optimaal beschermd door een waterdichte “non woven” polyester
hoes. De sterke soepele Nanotex® buitenstof zorgt ervoor dat het meeste (regen-) water niet door de
stof gaat. Het water wat wel door de stof gaat zal de vulling nooit bereiken door de extra
beschermhoes om de vulling. Om het water zijn weg naar onderen te laten vinden hebben de
kussens aan de onderzijde een open structuur. Omdat ook de stof van het frame onder de kussens
open is krijgt het water de kans om snel weg te lopen en is de set zeer snel droog. Extra advies is om
bij regen de kussens omhoog te zetten en de kussens voor gebruik met een droge doek af te nemen
om de droogtijd nog meer te versnellen.
Specificaties
Materiaal: Aluminium, Nanotex® & standaard foam met waterdichte hoes
Kleur: Leverbaar in stone grey, taupe, ash grey & bluejeans
Merk: Exotan
Garantie: 2 jaar op fabricage- en constructiefouten
Afmetingen
Lounge stoel 100x88x60cm zithoogte: 40 cm
Set bestaande uit: 262x246x60cm zithoogte: 40 cm
2 hoekdelen 170x92x60cm zithoogte: 40 cm
hocker 76x92x40cm
Onderhoudsadvies
Om jarenlang plezier te hebben van deze armstoel adviseren wij de kussens na het zomerseizoen
droog op te bergen. Het frame kan probleemloos het hele jaar buiten blijven staan.
Voor een optimaal gebruik en lange levensduur raden wij aan om de Exotan all weather producten
met Nanotex® te onderhouden. De Nanotex® buitenstof is eenvoudig te reinigen met water en zeep
of met het beste middel: Exotan Care Wicker & Textilene cleaner (ECP 500). Voor een langdurige
optimale bescherming adviseren wij na verloop van tijd, na het reinigen, ook de Exotan Care Wicker
& Textilene protector (ECP 700) te gebruiken. Deze heeft u direct na aankoop niet nodig, echter op
lange termijn werkt deze protector vuilafstotend en brengt extra Uv-bescherming aan. Voor reiniging
kunnen de schuurpads gebruikt worden en voor bescherming de aanbrengdoeken.
Hoe vaak?
Reiniger Als ze vies zijn
Beschermer 2x per jaar April & juli

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Exotan Sicilie Lounge wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info