Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/31
Nächste Seite
30
Geachte klant,
U hebt een vaatwasser van FAGOR aangeschaft. Wij willen u hier graag voor bedanken.
Wij hebben bij het ontwerpen van dit apparaat gebruik gemaakt van onze passie en
onze knowhow om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Wij hebben het zo ont-
worpen dat het ook altijd eenvoudig is te gebruiken; innovatief en hoge prestaties leve-
rend.
In het gamma van FAGOR producten vindt u ook een ruime keuze ovens, magnetrons,
kookplaten, afzuigdampkappen, fornuizen, vaatwassers, wasmachine, droogtrommel,
koelkasten en diepvriezers, die u kunt afstemmen op uw nieuwe vaatwasser van
FAGOR.
Kijk ook op onze site www.fagor.com,
daar vindt u al onze producten en nuttige en aan-
vullende informatie.
FFAAGGOORR
Wij streven voortdurend naar verbetering van onze producten. Daarom behouden we ons het
recht voor om aan de technische, functionele of esthetische kenmerken van onze producten wij-
zigingen aan te brengen die in verband staan met technische ontwikkelingen.
Belangrijk :
Vóór installatie en gebruik van uw apparaat deze installatie- en gebruiks-
gids aandachtig lezen. U zult snel gewend raken aan de werking.
www.fagor.com
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Geachte klant,
  U hebt een vaatwasser van FAGOR aangeschaft. Wij willen u hier graag voor bedanken.
  Wij hebben bij het ontwerpen van dit apparaat gebruik gemaakt van onze passie en
  onze knowhow om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Wij hebben het zo ontworpen dat het ook altijd eenvoudig is te gebruiken; innovatief en hoge prestaties leverend.
  In het gamma van FAGOR producten vindt u ook een ruime keuze ovens, magnetrons,
  kookplaten, afzuigdampkappen, fornuizen, vaatwassers, wasmachine, droogtrommel,
  koelkasten en diepvriezers, die u kunt afstemmen op uw nieuwe vaatwasser van
  FAGOR.
  Kijk ook op onze site www.fagor.com, daar vindt u al onze producten en nuttige en aanvullende informatie.
  FAGOR

  Wij streven voortdurend naar verbetering van onze producten. Daarom behouden we ons het
  recht voor om aan de technische, functionele of esthetische kenmerken van onze producten wijzigingen aan te brengen die in verband staan met technische ontwikkelingen.

  Belangrijk :
  Vóór installatie en gebruik van uw apparaat deze installatie- en gebruiksgids aandachtig lezen. U zult snel gewend raken aan de werking.

  www.fagor.com

  30 • Page 2

  NL

  INHOUDSOPGAVE

  1/ TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER
  • Veiligheidsvoorschriften __________________________________
  • Bescherming van het milieu ______________________________
  • Economische en ecologische cyclus ______________________
  2/ BESCHRIJVING VAN UW APPARAAT
  • Algemene presentatie van de vaatwasser____________________
  • Presentatie van de bedieningsstrip ________________________
  3/ INLICHTINGEN
  • Hardheidsgraad van het water ____________________________
  4/ WAT TE DOEN VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  • De hardheidsgraad van het water opmeten en het wasmiddel kiezen ______
  • Tabel hardheidsgraad water ______________________________
  5/ WASMIDDELEN EN INSTELLEN VAN DE VERZACHTER
  • Klassieke producten ____________________________________
  • Multifunctionele producten ________________________________
  6/ VULLEN VAN REGENEREERZOUT ____________________________
  7/ VULLEN VAN SPOELMIDDEL__________________________________
  8/ UITRUSTING VAN DE VAATWASSER
  • Onderste rek __________________________________________
  • Bovenste rek __________________________________________
  • Bestekrekje ____________________________________________
  9/ DE VEILIGHEIDSUITRUSTING VAN DE VAATWASSER ____________
  10/ TABEL VAN WASPROGRAMMA’S ____________________________
  11/ PROGRAMMEREN__________________________________________
  12/ SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT
  • Schoonmaken van de afvalfilter ____________________________
  13/ STORINGEN ______________________________________________
  14/ SERVICEDIENST __________________________________________
  INDICATIES VOOR DE TEST LABORATORIA __________________

  31

  32
  33
  33
  34
  35
  36
  37
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  48
  50
  52
  57
  58 • Page 3

  NL

  1/ TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER
  • Kinderbeveiligingen
  — Dit apparaat mag alleen door volwassenen
  worden gebruikt. Ervoor zorgen dat kinderen
  er niet aan kunnen komen en het niet als
  speelgoed gebruiken. Erop letten dat zij niet
  gaan spelen met de bedieningsknoppen van
  het apparaat.
  — Houd kleine kinderen uit de buurt van het
  apparaat als het in werking is.
  — Reinigings- en wasmiddelen bevatten irriterende en schurende stoffen. Deze producten
  kunnen de ogen, de mond en de keel aantasten. En zij kunnen zeer gevaarlijk zijn als ze
  worden ingenomen. Vermijd ieder contact met
  de huid en de ogen. Controleren of het bakje
  leeg is bij afloop van een wascyclus.
  — De reinigings- en wasmiddelen buiten bereik
  van kinderen houden en het product pas in de
  machine doen op het moment dat u de wascyclus opstart.
  — Het water van de vaatwasser is niet geschikt
  als drinkwater, kinderen mogen dus niet in de
  buurt van het apparaat komen als de deur
  open staat.
  — Verbied uw kinderen te spelen met of te
  gaan zitten op de deur als hij open staat.
  — Na het apparaat te hebben uitgepakt, moet
  u de verpakking opruimen buiten bereik van
  kinderen.
  — U moet al het verpakkingsmateriaal buiten
  bereik van kinderen houden (bijvoorbeeld :
  plastic zakken, polystyreen enz..) want deze
  kunnen gevaar voor kinderen opleveren :
  gevaar voor verstikking.

  Belangrijk
  Deze gebruikershandleiding bewaren
  bij het apparaat. Mocht u het apparaat doorverkopen of geven aan iemand anders, moet
  u ervoor zorgen dat de handleiding bij het
  apparaat is gevoegd. Wij verzoeken u kennis te nemen van de instructies in deze
  handleiding voordat u het apparaat gaat installeren en gebruiken. Zij zijn opgesteld
  voor uw eigen veiligheid en die van anderen.
  • VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  • Installatie
  — Bij ontvangst van het apparaat moet u het
  onmiddellijk uitpakken of uit laten pakken.
  Controleer of het niet is beschadigd tijdens
  het vervoer. Maak het eventueel nodige voorbehoud op de leverbon waarvan u een exemplaar moet houden.
  U mag nooit een beschadigd apparaat aansluiten. Als het apparaat beschadigd is, moet
  u contact opnemen met uw leverancier.
  — Alvorens het apparaat aan te sluiten moet u
  kennis nemen van de instructies vermeld in de
  Gebruikershandleiding.
  — Tijdens de installatie mag het apparaat niet
  worden aangesloten op het stroomnet.
  — De gegevens met betrekking tot de elektrische aansluitingen vermeld op het typeplaatje
  dat op het apparaat is aangebracht moeten
  overeenkomen met die van het stroomnet.
  — Als het apparaat is geïnstalleerd, moet u
  ervoor zorgen dat u makkelijk bij de stekker
  en de contactdoos kunt komen.
  — U mag de eigenschappen van dit apparaat
  niet wijzigen of proberen te wijzigen. Dit zou
  gevaar voor uzelf kunnen opleveren.
  — Mocht het tijdens het installeren blijken dat
  wijzigingen noodzakelijk zijn, moet u deze
  elektrische en hydraulische werkzaamheden
  alleen toevertrouwen aan een vakbekwame
  elektricien of loodgieter.
  — Dit apparaat is bestemd voor een normaal
  gebruik in de huiselijke kring. Het mag niet
  gebruikt worden voor commerciële of industriële doeleinden of voor andere doeleinden
  dan die waarvoor het is ontworpen.
  — Het is absoluut verboden gaatjes te boren in
  de behuizing van de vaatwasser.

  • Gebruik
  — Gebruik alleen speciaal voor de vaatwasser
  ontworpen producten (regenereerzout,
  wasmiddel en spoelmiddel).
  — Dit apparaat is niet ontworpen om te worden
  gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of
  geestelijk vermogen of personen zonder ervaring of kennis behalve indien zij onder toezicht
  staan of middels iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, vooraf instructies
  hebben ontvangen wat betreft het gebruik van
  het apparaat.

  32 • Page 4

  NL

  1/ TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER

  — Vermijd voor zover mogelijk de deur van de vaatwasser te openen als hij in werking is, met name
  tijdens de verwarmingsfase als er zeer hete damp of heet water tegen u aan zou kunnen spatten.
  De vaatwasser is voorzien van een veiligheidssysteem dat, als de deur wordt geopend, onmiddellijk het apparaat uitzet.
  — Gebruik nooit chemische oplosmiddelen in het apparaat, deze zouden gevaar voor ontploffing
  kunnen veroorzaken.
  — Altijd de deur van de vaatwasser dicht doen na het inruimen of het leeghalen.
  — Niet steunen of gaan zitten op de deur van het apparaat als hij open staat.
  — Als het programma is afgelopen, de stekker uit de contactdoos halen en de waterkraan dicht doen.
  — Voor iedere technische ingreep altijd de stekker uit de contactdoos halen.
  — Het is beter het apparaat niet vlak naast een kook- of verwarmingsapparaat te plaatsen om mogelijke schade veroorzaakt door hitte te voorkomen.
  — Geen vaatwerk in de machine plaatsen dat niet geschikt is voor de vaatwasser.
  — Als u een stuk serviesgoed uit de vaatwasser haalt voor het einde van het wasprogramma, moet u
  het zorgvuldig afspoelen onder de kraan om de mogelijke resten van het wasmiddel te verwijderen.
  — In geval van storing, mag u niet proberen zelf het euvel te verhelpen. Reparaties verricht door niet
  gekwalificeerde mensen kunnen ernstige schade of storingen veroorzaken.
  • MILIEUBESCHERMING
  Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is recycleerbaar. Doe mee aan de recyclage en draag bij
  aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de hiervoor bestemde gemeentecontainers
  te deponeren.
  Uw apparaat bevat tevens vele recycleerbare materialen. Daarom is het voorzien van dit
  logo wat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden in de lidstaten van de Europese Unie. De recyclage van de apparaten die door uw
  fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en
  elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.

  • ECONOMISCHE EN ECOLOGISCHE CYCLUS
  — Verwijder alle voedselresten van het serviesgoed (botjes, pitten …).
  — Spoel niet eerst het serviesgoed onder de kraan af (onnodig waterverbruik).
  — Baat de mogelijkheden van uw vaatwasser optimaal uit. De cyclus zal dan economisch en ecologisch verlopen.
  — Kies altijd een wasprogramma dat afgestemd is op het type serviesgoed en de graad van vervuiling hiervan.
  — Doe niet teveel wasmiddel, regenereerzout en spoelmiddel in de machine. Neem de aanbevelingen in acht die vermeld staan in deze handleiding (blz. 37-38-39) evenals die op de verpakking van
  het betreffende middel.
  — Stel de waterverzachter juist in (zie blz. 37).

  33 • Page 5

  NL

  2/ BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

  • ALGEMENE PRESENTATIE VAN DE VAATWASSER

  B
  C
  D

  E
  F
  G
  H

  I
  J

  fig. 01

  A

  A Bedieningspaneel

  F

  Bakje regenereerzout

  B

  Bovenste rek

  G

  Afvalfilter

  C

  Wasmiddelautomaat

  H

  Hoofdfilter

  D

  Anti-blokkeer profieldraad

  I

  Spoelmiddelautomaat

  E

  Onderste sproeiarm

  J

  Typeplaatje (ref. S.A.V.)

  Tip:
  Deze handleiding is geldig voor meerdere modellen tegelijk. Er kunnen kleine verschillen
  zijn op het vlak van details en voorzieningen tussen uw apparaat en deze beschrijvingen.

  34 • Page 6

  NL

  2/ BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

  • PRESENTATIE VAN DE BEDIENINGSSTRIP

  Fig. 02

  A

  B

  A
  Aan/Uit (On/Off):
  Druk op deze toets om de vaatwasser aan te
  zetten.

  C D

  E

  Controlelampjes:
  Zout:
  Brandt: geeft aan dat er geen regenereerzout
  meer is.

  B Kiezen van het programma : achter
  elkaar kort drukken op de toets om het door u
  gewenste programma te kiezen.

  Spoelmiddel:
  Brandt: geeft aan dat er geen spoelmiddel
  meer is.

  C Set:
  • Lange druk : toegang tot de instelmenu’s :
  - instellen van de verzachter
  - aanzetten of uitzetten van het regenereer
  zout, van het spoelmiddel of van “TABS” (naar
  gelang instelling verzachter volgende bladzijde).
  - pieptoon einde programma’s.

  4 in 1 wasmiddel:
  Brandt: geeft aan dat uw vaatwasser is
  ingesteld op het gebruik van “4 in 1” tabletjes.

  Programma aan de gang:
  Stop : einde programma.

  D Uitgestelde start:
  Op deze toets drukken om het programma 1 tot
  12 uur uit te stellen.

  E
  Opstarten/Annuleren
  (Start/C): Druk op deze toets om het programma te valideren. Om het programma te
  annuleren, houdt u deze toets 3 seconden
  ingedrukt.

  Opmerkingen:
  Een kort geluidssignaal (pieptoon) bevestigt de selectie van de toets met uitzondering van
  de toets On/Off
  .

  35 • Page 7

  NL

  3/ INLICHTINGEN

  Belangrijk:

  Belangrijk:

  Om optimale resultaten te bereiken
  met de was- en droogcyclus van uw vaatwasser moet u de machine goed instellen
  met behulp van de waterverzachter die
  werkt met regenereerzout.

  Nooit uw normale vaatwasmiddel
  gebruiken.

  Voor een goed gebruiksgemak en
  alleen bij bepaalde hardheidsgraad
  voorwaarden < 25°F kunnen de multifunctionele producten het gebruik van

  • HARDHEIDSGRAAD VAN HET
  WATER

  een spoelmiddel of zout overbodig maken.

  • De “2 in 1” bevatten reinigingsmiddelen, een spoelmiddel of een agens die de
  functie van zout vervult.
  • De “3 in 1” bevatten reinigingmiddelen,
  een spoelmiddel en een agens die de functie
  van zout vervult.
  • De “4 in 1” bevatten bovendien additieven die slijtage van glas van slechte kwaliteit
  voorkomen of ervoor zorgen dat RVS niet
  gaat roesten.

  • Kalk, regenwater dringt in de grond binnen en neemt mineraalzout op, bepaalde
  mineralen vindt men terug in de vorm van
  vaste deeltjes, dat is wat men kalk noemt.
  Kalk heeft een nadelige invloed op doeltreffendheid van het wasmiddel, zet een kalklaagje af op de vaatwasser en laat witte sporen op het serviesgoed achter.
  Hoe meer kalk het water bevat, zoveel te meer
  is het wat wij “hard” water noemen.

  Belangrijk:

  Naar gelang de hardheidsgraad van het water
  in uw stad, moet u de juiste producten gebruiken.
  Meerdere soorten producten zijn beschikbaar, hier volgen enkele tips om de juiste
  keuze te maken :

  Neem de instructies vermeld in de
  gebruikersgids in acht evenals de aanbevelingen die staan op de verpakking van de multifunctionele reinigingsmiddelen.

  Tip:
  Neem in geval van twijfel contact op met
  de fabrikant van het reinigingsmiddel vooral
  als het serviesgoed nog nat is na afloop van
  het programma of als u kalksporen ziet.

  Voor optimale resultaten moet u de
  klassieke producten tegelijk gebruiken:

  ① Wasmiddel om het serviesgoed perfect schoon te maken (poedervorm, vloeistof
  of standaard tabletjes).
  ② Regenereerzout om de goede werking van de waterverzachter van uw vaatwasser te garanderen.
  ③ Spoelmiddel om het serviesgoed
  goed te drogen en het vormen van druppelsporen te voorkomen.
  36 • Page 8

  NL

  4/ VOOR HET EERSTE GEBRUIK

  • MEET DE HARDHEIDSGRAAD VAN HET WATER OP EN KIES HET TYPE
  REININGINGSMIDDEL: KLASSIEK OF MULTIFUNCTIONEEL
  Voor alles kunt u heel eenvoudig de hardheidsgraad van het water controleren met behulp van de
  teststripjes die bij uw vaatwasser worden geleverd, u kunt ook inlichtingen opvragen hieromtrent
  bij de plaatselijke dienst van het waterbedrijf.
  — Laat het water enkele ogenblikken uit de kraan stromen.
  — Vul een glas water.
  — Dompel het stripje 3 seconden in het glas nadat u het uit zijn hoesje hebt gehaald.
  — 1 minuut wachten, schudden en kijk welke kleuren verschijnen om de hardheidsgraad van het
  water bij u thuis te kunnen bepalen.

  • TABEL VAN DE HARDHEIDSGRAAD
  Stripje
  > 70°F
  Hardheidsgraad 0-10°F
  10-18°F
  18-25°F
  25-40°F
  40-55°F
  55-70°F
  Zeer hard
  Water
  niet hard weining hard weining hard
  Hard
  Hard
  Hard
  Verzachter en
  Nodig bij gebruik van Nodig bij gebruik van
  gebruik van facultatief klassieke reinigings- klassieke reinigings- onmisbaar onmisbaar onmisbaar onmisbaar
  zout
  middelen
  middelen

  Gebruik van klassieke
  middelen mogelijk ➊  of

  of

  +

  Uitsluitend gebruik van
  klassieke middelen ➊

  +

  R

  of

  of ➋ Multifunctionele producten

  of

  +

  +

  R


  ➊ Klassieke middelen:
  P = reinigingsmiddel in Poedervorm of L = vloeibaar reinigingsmiddel of

  ➋ Multifunctionele producten: “multifunctionele tabletjes”
  37

  + S = regeneerzout + R = spoelmiddel • Page 9

  NL

  5/ WASMIDDELEN EN INSTELLEN VAN DE VERZACHTER

  • INSTELLEN VAN DE WATERVERZACHTER :
  • Het apparaat moet speciaal zijn ingesteld voor het gebruik van klassieke producten.
  • Als volgt te werk gaan om de verzachter in te stellen op het bedieningspaneel.
  — U kunt bij de instellingen komen door lang op “SET” te
  drukken totdat u eén dubbel geluidssignaal hoort.
  — Op de display verschijnt dan S EL om aan te geven dat
  u in de stelmodus staat.
  — Om de instelling bij te stellen of te wijzigen naar gelang
  de hardheidsgraad van het water, moet u kort en achter elkaar op de toets
  drukken, op de
  of
  display verschijnt de instelling H0, HI, H2 enz...
  — De keuze wordt automatisch gevalideerd na ongeveer 10 seconden zonder dat u op SET hoeft
  te drukken.
  Strip
  Hardheidsgraad
  Klassieke
  producten

  25-40°F
  0-10°F
  10-18°F
  18-25°F
  40-55°F
  55-70°F
  > 70°F
  0-1mmol/l 1-1.8 mmol/l 1.8-2.5 mmol/l 2.5-4 mmol/l 4-5.5 mmol/l 5.5-7 mmol/l > 7 mmol/l

  H0

  HI

  H2

  H3

  H4

  H5

  H6

  Fabrieksinstelling: H4.

  Belangrijk:
  Het is heel belangrijk de verzachter naar behoren in te stellen.
  - Als hij te laag wordt ingesteld, kunnen er kalksporen verschijnen.
  - Als hij te hoog wordt ingesteld, kan glas opaalachtig worden.
  Als u gaat verhuizen, moet u de verzachter opnieuw instellen.

  • Klassieke tabletjes
  Niet multifunctionele in het buitenvakje (fig. 04) of voor een optimale werking, het bakje naar buiten trekken en het tabletje erin leggen. (fig. 05).

  • Poeder of vloeibaar in het bakje (fig. 03)
  Vullen tot tenminste het onderste merkteken als de vaat niet erg vuil is en tot aan het bovenste
  merkteken voor een vuile vaat. Bij de voorwasprogramma’s raden wij u aan 5 g wasmiddel extra toe
  te voegen (een theelepeltje) in de trommel van de vaatwasser overeenkomstig de programmatabel.

  Belangrijk:
  Deze producten buiten bereik van kinderen bewaren en op een vochtvrije plaats.
  Gebruik uitsluitend en alleen producten ontworpen voor vaatwassers.

  fig. 03

  fig. 04

  fig. 05
  38 • Page 10

  NL

  5/ WASMIDDELEN EN INSTELLEN VAN DE VERZACHTER

  • VOOR DE POLYVALENTE PRODUCTEN: OPTIE
  • Het apparaat kan speciaal ingesteld worden voor het gebruik van polyvalente
  producten bij een hardheidsgraad van het water van < 25°F. (< 2,5 mmol/l.)
  Tip:

  Om beter in te spelen op de verscheidenheid aan polyvalente producten, biedt de optie “TABS”
  van de vaatwasser twee verschillende instellingen, u kunt hierbij komen via de toets SET.
  “Goed droog” voor een optimaal droogresultaat indien het polyvalente product “2 in 1”, 3 in 1” of 4
  in 1” niet de beoogde resultaten oplevert.
  “Schitterend doorzichtig” voor een glanzend resultaat ongeacht het gebruikte polyvalente product.

  • Als volgt te werk gaan om de verzachter in te stellen op het bedieningspaneel
  — U kunt bij de instellingen komen door lang op “SET” te drukken totdat u een dubbel geluidssignaal hoort
  (lange pieptoon).
  — Op de display verschijnt dan SE L om aan te geven dat u in de stelmodus staat.
  — Om de multifunctie knoppen te gebruiken dient u H 0 of H I of H 2 te selecteren volgens de
  harheid van het water. Hiertoe moet u achter elkaar op de toets
  drukken.

  • U kunt de optie TABS

  eventueel nog bijstellen :
  (lampje uit) deactiveert de functie “TABS”.
  (lampje knippert) activeert de functie “TABS” met de regeling “Schitterend doorzichtig”.
  (lampje aan) activeert de functie “TABS” met de regeling “Goed droog”.

  — De keuze wordt automatisch gevalideerd na ongeveer 10 seconden zonder dat u op SET hoeft
  te drukken.
  Strip
  Hardheidsgraad
  Multifunctionele producten
  Functie uitgeschakeld
  Multifunctionele producten
  “Schitterend doorzichtig”
  Multifunctionele producten
  “Goed droog”

  0-10°F
  0-1mmol/l

  10-18°F
  1-1.8 mmol/l

  18-25°F
  1.8-2.5 mmol/l

  H0

  HI

  H2

  H0

  HI

  H2

  H0

  HI

  H2

  Belangrijk:
  De instelling van polyvalente producten maakt het mogelijk de alarmlampjes spoelmiddel
  en zout alleen op H0 en “TABS” uit te schakelen.

  • Aanbrengen van het polyvalente tabletje
  Om het toevoegen van wasmiddelen te vereenvoudigen, is het bakje aangebracht voor de
  bovenste mand en men kan alle producten aanbevolen voor vaatwassers gebruiken.

  • Leg het tabletje in het buitenvakje (fig. 04) of
  om een optimaal resultaat te verkrijgen, trek het laatje van het bakje naar buiten en leg het
  tabletje erin (fig. 05).
  - het bakje dicht doen.
  39 • Page 11

  NL

  6/ VULLEN VAN REGENEREERZOUT

  • Vullen met regenereerzout
  (fig. 06)
  Belangrijk:
  Gebruik alleen speciaal voor de vaatwasser
  bestemd regenereerzout. Gebruik nooit en te
  nimmer tafelzout of andere voedingsmiddelzout, hierdoor zou de verzachter van het
  apparaat beschadigd kunnen raken.

  SE
  L

  A

  A Schroef de dop van het bakje los en verwijder hem.
  B Vul het bakje met regenereerzout speciaal bestemd voor de vaatwasser. Gebruik
  hiervoor de meegeleverde trechter.
  C Als u het bakje voor de eerste keer vult,
  moet u het bijvullen met water tot aan de rand
  van het bakje.

  B

  EAU

  • Controleren van het zoutniveau:
  Gaat branden als er zout bijgevuld moet worden. Na het vullen met regenereerzout, kan
  dit lampje nog even blijven branden totdat het
  zout is opgelost, in het algemeen na een
  cyclus (of als het bakje niet helemaal wordt
  gevuld) bijvoorbeeld bij de inwerkingstelling
  met het monster.
  Kan worden uitgeschakeld op de manier beschreven in paragraaf “multifunctionele producten” instellingstabel.

  C

  fig. 06

  Belangrijk:
  Als het zout overloopt bij het vullen, is het
  aangeraden de zoutcristallen te verwijderen
  om te voorkomen dat de kuip gaat oxideren of
  u kunt een weekprogramma instellen.

  Belangrijk:
  De dop van het zoutbakje stevig aandraaien.

  40 • Page 12

  NL

  7/ VULLEN VAN SPOELMIDDEL

  • Spoelmiddel (fig. 07)
  Belangrijk:
  Gebruik een spoelmiddel speciaal bestemd voor vaatwassers om keurig droog
  en glanzend serviesgoed te verkrijgen.

  A

  A B Vul het bakje spoelmiddel als u de
  machine in werking stelt tot aan de rand van het
  stelhendeltje.
  De oorspronkelijke instelling is 2. Na enkele cycli
  en als het serviesgoed niet goed droog is of sporen vertoont, kunt u de instellingen aanpassen
  d.m.v. het hendeltje (fig 07 C : n°3
  - Goed sluiten.

  • Nakijken van het niveau van het
  spoelmiddel

  3

  12

  Licht op als u moet bijvullen.
  Kan worden uitgeschakeld zoals beschreven
  in de paragraaf “multifunctionele producten”
  instellingstabel.

  B

  3

  12

  Belangrijk:
  Als u bij het vullen morst op de deur
  van de machine, moet u de machine met een
  spons schoonmaken om schuimvorming te
  voorkomen.

  C

  fig. 07

  41

  Stelknop • Page 13

  NL

  8/ UITRUSTING VAN DE VAATWASSER

  Zeer belangrijk:
  Serviesgoed en vaatwerk dat niet geschikt is voor de vaatwasser:
  - houten snijplanken,
  - gerei van roestvrij staal of plastic dat niet bestand is tegen warmte
  - voorwerpen van tin of koper
  - gelijmd serviesgoed of bestek
  - bestek met houten heften, met heften van hoorn of parelmoer
  - antiek porselein of handgeverfd porselein
  Vraag bij het kopen van serviesgoed, glazen en bestek of ze wel geschikt zijn voor de vaatwasser.

  • ONDERSTE REK
  Plaats het serviesgoed zodanig dat het water
  tussen de verschillende voorwerpen kan stromen en al het gerei kan besproeien
  Plaats schotels en grote koekepannen aan de
  zijkanten.
  Vermijd platte en diepe borden tussen elkaar
  te plaatsen, boven elkaar te zetten of tegen
  elkaar aan te zetten. (fig. 08).
  De in- en uitklapbare pennetjes vereenvoudigen het plaatsen van grote stukken (fig. 09)
  (naar gelang model).

  Fig. 08

  Tip:
  Als u het onderste rek terugschuift,
  controleren of geen enkel stuk serviesgoed
  of bestek tegen de profieldraad van het
  bovenste rek aankomt om ervoor te zorgen
  dat het draaikruis niet geblokkeerd raakt.
  Uitruimen van de vaatwasser
  Begin met het onderste rek te legen om te
  voorkomen dat er waterdruppels vallen uit
  het bovenste rek op het onderste rek.

  fig. 09

  42 • Page 14

  NL

  8/ UITRUSTING VAN DE VAATWASSER

  • BOVENSTE REK
  Dit rek is meer speciaal bestemd voor : glazen, kopjes, kleine schaaltjes, kommen, schoteltjes enz..
  Plaats het serviesgoed methodisch in het rek
  om de beschikbare ruimte optimaal te benutten (rij glazen, kopjes, kommen enz..).
  U kunt de kopjes, opscheplepels enz.. eveneens plaatsen op de opklapbare steunen
  (fig. 10).

  Tip:

  Bestekbakje

  Plaats de glazen, kopjes, kommen met
  de holte naar beneden gericht..

  Fig. 10

  • Hoogte instelling van het
  bovenste rek
  (naar gelang model)
  Bij het plaatsen van grote schotels in het
  onderste rek moet het bovenste rek in zijn
  hoogste stand worden gezet. De instelling kan
  tot stand worden gebracht zelfs als het rek
  ingeruimd is (fig. 11).

  ① Instelling HOGE STAND:
  Het rek aan beide zijden voorzichtig optillen totdat het in de leibanen schiet.

  fig. 11

  ② Instelling LAGE STAND:
  Het rek helemaal optillen aan beide zijden om
  het uit de leibanen te laten schieten en dan
  voorzichtig laten zakken tot aan de lage stand.

  Belangrijk:
  Controleren of de hoogte instelling van de twee leibanen aan beide zijden identiek is: rek
  horizontaal.

  43 • Page 15

  NL

  8/ UITRUSTING VAN DE VAATWASSER

  • BESTEKBAKJE
  Het bestekbakje is verschuifbaar met het
  oog op een moduleerbaar inruimen van de
  vaatwasser.
  Het kan op gelijk welke plaats op het onderste
  rek worden gezet. U kunt dus de vaatwasser
  inruimen naar gelang de te wassen stukken serviesgoed (fig. 12).
  Als het bestek, de schotels of borden te groot
  zijn, kunt u de hoogte instelling van het
  bovenste rek wijzigen (als dit mogelijk is, naar
  gelang model).

  Fig. 12

  Verwijderbare soorteerdeksels staan tot uw
  beschikking als u het bestek op geordende
  wijze wenst in te ruimen (fig. 13)
  Voor een optimaal was- en droogresultaat
  moet u deze scheidingsdekseltjes in hun
  geheel of gedeeltelijk gebruiken.
  Plaats het bestek in het bakje met het heft
  naar beneden gericht.

  fig. 13

  Belangrijk:
  Veiligheidshalve raden wij aan de
  messen met de punt naar beneden gericht in
  het bestekbakje te plaatsen (gevaar voor
  ongeluk).
  Messen met lange lemmeten en overig
  scherp keukengerei moeten plat neergelegd
  worden in het bovenste rek.
  Het is beter bestek met hoornen heft niet in
  de vaatwasser te doen.
  Houd zilveren voorwerpen apart van andere
  metalen met behulp van het scheidingsdekseltje.

  44 • Page 16

  NL

  9/ DE VEILIGHEIDSUITRUSTINGEN VAN DE VAATWASSER

  • Overloopbeveiliging
  Dit systeem zet automatisch de afvoerpomp in werking als het waterpeil in de kuip een abnormale
  hoogte bereikt.

  • Lekbeveiliging
  Dit systeem schakelt de watertoevoer uit als er een lek onder het apparaat wordt opgespoord.

  • Totale beveiliging
  Deze toevoerslang is voorzien van een mechanisme dat de watertoevoer rechtstreeks op de kraan
  afsluit in geval van waterlekkage.

  • Display bij storingen
  Bij storingen gaat het controlelampje “Stop” snel knipperen (deur open of gesloten).
  Op het scherm verschijnt de code van de storing: zie tabel bladzijde 52.

  45 • Page 17

  NL

  10/ WASPROGRAMMA’S

  • PROGRAMMATABEL
  Type serviesgoed:
  porselein, pannen,
  bestek, glazen enz..
  Hoeveelheid, soort
  en staatvan de voedselresten

  Duurzaam

  Gemengd

  Gemengd

  Zeer vuil
  Zeer vuile grote
  schotels en
  pannen,
  ingebakken vet,
  opgedroogde en
  vastgebakken
  voedingsresten,
  gegratineerde
  resten,
  sausresten,…

  Automatisch
  opsporing
  vuilheidsgraad
  Optimaliseert het
  resultaat met het
  accent op
  energiebesparing.

  Korte wascyclus
  60 minuten
  Speciaal
  aangepast aan de
  dagelijkse vaat
  met weinig
  vastgekleefde
  resten

  CYCLONE
  70°C

  AUTO
  55° - 65°C

  OPTIA
  60 min

  Warm
  voorwassen

  Voorwassen

  Wassen 70°C

  Wassen 55/65°C

  Wassen 60°C

  Spoelen

  Spoelen

  Spoelen

  Warm spoelen

  Warm spoelen

  Warm spoelen

  Drogen middels
  ventilatie

  Drogen middels
  ventilatie

  Drogen middels
  ventilatie

  130’ - 150’
  17 - 19
  1,7 - 1,8

  100’ - 130’
  17 - 19
  1,4 - 1,6

  60’ - 70’
  14
  1,3 à 1,4

  Programma’s
  Verloop
  Programma

  Ter indicatie,
  tijdsduur in min.
  waterverbruik (l)
  energieverbruik (kWh)

  Deze waarden hebben betrekking tot:
  - normale gebruiksvorwaarden met individuele producten (wasmiddel, zout, spoelmiddel).
  - enkel in gebruiksvorwaarden met multifunctionele producten.
  Ze kunnen verschillen volgens het laadvolume, de watertemperatuur, de instelling van de verzachter, de aanwezigheid van een spoelmiddel en de elektrische spanning.

  46 • Page 18

  NL

  10/ WASPROGRAMMA’S

  Gemengd

  Gemengd

  Gemengd

  ZONDER VAAT

  Normaal vuil
  Dus een normale
  hoeveelheid
  vastgekleefde en
  vette resten. Dit
  programma is
  langer gezien de
  gemaakte
  energiebesparingen

  Zeer korte wascy clus 30 minuten
  Speciaal
  aangepast aan
  een kleine
  hoeveelheid
  dagelijkse vaat
  met weinig
  opgedroogde en
  niet vette resten.

  Zeer korte cyclus
  (zonder wasmiddel)
  om het
  serviesgoed te
  spoelen en weer
  nat te maken in
  afwachting van
  een wascyclus de
  dag erop of nog
  later.

  Specifiek
  onderhoudsprogramma,
  toegang via de
  toets
  AQUALISIS
  De vaatwasser
  helemaal uitruimen en de grote
  resten uit de filter
  halen

  ECO
  50°C

  *

  KORT
  45°C

  Wassen 50°C

  Wassen 45°C

  Spoelen

  Spoelen

  Warm spoelen

  Warm spoelen

  Drogen middels
  ventilatie

  Korte droogcyclus
  zonder ventilatie

  205’
  9
  0,95 - 1,10

  30’
  11
  0,8

  WEKEN

  Aanbevolen programma:

  *

  EN50242

  47

  AQUALISIS

  Voorwassen
  koud

  Ontvet en verwijdert kalksteen uit
  de kuip van de vaatwasser voor een
  betere efficiëntie en
  een langere levensduur. Voor een optimaal resultaat moet
  u een reinigingsmiddel gebruiken
  dat speciaal is bestemd voor de vaatwasser of bij
  gebreke hieraan
  poederwasmiddel
  of een tabletje
  plaatsen in de lade
  van het bakje.

  15’
  4,5
  0,02

  90’
  11
  0,9 • Page 19

  NL

  11/ PROGRAMMEREN

  Fig. 02

  A

  B

  C D

  E

  Tip:
  Zie de programmatabel op de vorige bladzijden om het juiste programma te kiezen naar
  gelang het type serviesgoed, de hoeveelheid en het soort voedselresten

  • Onmiddellijk opstarten van een
  programma
  Na het apparaat onder spanning te hebben gezet
  On/Off”
  moet u drukken op “O

  A , uw programma

  kiezen door op de ene of de andere toets
  te drukken.

  Resterende tijdsduur

  — Als een programma is geselecteerd, kan het hiermee samenhangende controlelampje branden.
  Druk op “Start”

  Tijdsduur programma

  Einde programma

  E , het controlelampje

  “Aan de gang”
  gaat branden.
  Doe de deur dicht, het programma gaat van start.

  Een kort geluidssignaal (pieptoon) bevestigt de
  selectie van de toets, met uitzondering van de toets
  “On/Off”.

  • Uitgestelde start van een programma
  De uitgestelde start instellen van uur tot uur (1 uur
  tot 12 uur) door te drukken op de toets “Uitgestelde
  Start” D .
  E.
  Valideren door te drukken op “Start”
  Op de display verschijnt de aftelling van uur tot uur tot
  aan het moment dat het programma van start gaat.

  • Annuleren van een programma
  Enkele seconden lang drukken op de toets
  Cancel”
  “C

  E

  48

  Wachten
  uitgestelde start • Page 20

  NL

  11/ PROGRAMMEREN

  • Einde programma “Stop”
  Het controlelampje gaat 15 minuten voor de
  afloop van het programma knipperen en blijft
  vervolgens branden als het programma is
  afgelopen.

  Einde programma

  • Instelling geluidssignaal
  Met deze instelling kunt u de pieptoon aan het
  eind van het programma activeren of uitschakelen.
  — Ga naar “instellen” door lang te drukken op
  “SET” totdat u een dubbel geluidssignaal hoort
  (lange pieptoon). Selecteer vervolgens uw keuze
  door op de toets “Uitgestelde Start” D te
  drukken.
  - pieptoon geactiveerd: een geluidssignaal is
  te horen en het controlelampje “Stop” knippert.
  - pieptoon uitgeschakeld: geen enkel
  geluidssignaal is te horen en het controlelampje “Stop” is uit.
  Het valideren komt na ongeveer 10 seconden
  automatisch tot stand.

  • Uitzetten van het apparaat
  Als het programma is afgelopen, moet u drukOn/Off” A .
  ken op de toets “O

  • AQUALISIS :

  Onderhoudsprogramma
  specifiek ontworpen voor uw vaatwasser, zonder vaat erin. .

  Tip :
  Gebruik dit programma periodiek, om
  de 3 maanden ongeveer, om alle mogelijke
  aanzet te wijderen. Gebruik een speciaal reinigingsmiddel voor de vaatwasser.

  49 • Page 21

  NL

  12/ SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT

  • SCHOONMAKEN VAN DE AFVALFILTER  Het filtersysteem is samengesteld uit meerdere elementen:
  A - afvalfilter
  B - grote hoofdfilter

  B

  A

  C - micro-filter  De filters zijn aangebracht in het midden van
  de kuip en moeten regelmatig worden
  schoongemaakt voor het verkrijgen van een
  optimaal wasresultaat.

  • Handelingen:

  A  Voordat u de filter gaat demonteren moet u
  de restjes die zich hebben vastgehecht op de
  grote hoofdfilter B verwijderen met behulp van
  een spons om te voorkomen dat zij de sproeiarmen verstoppen. Zet het draaikruis in de stand
  zoals aangegeven in de afbeelding (fig. 14).
  ➁ De afvalfilter een kwart slag losdraaien en
  dan A .
  ③ De hoofdfilter verwijderen B .

  ④ De zeef van de micro-filter verwijderen

  C  B  C .

  C

  fig. 14

  ⑤ De filters A , B en C zorgvuldig
  schoonmaken onder de kraan (fig. 15).  Terugmonteren:
  De hierboven beschreven handelingen in
  omgekeerde volgorde uitvoeren door de filters C B en vervolgens A in deze volgorde terug te plaatsen.

  A

  fig. 15

  Belangrijk:

  Niet vergeten de afvalfilter A te vergrendelen door hem een kwart slag vast te
  draaien.

  50

  B

  C • Page 22

  NL

  12/ SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT

  • Periodiek
  Om de drie à vier maanden het speciale onderhoudsprogramma “AQUALISIS” zonder serviesgoed
  aanzetten om mogelijke aanslag te verwijderen, met een speciaal reinigingsmiddel voor de vaatwasser beschikbaar in de winkels.

  Belangrijk :
  Dit product buiten bereik van kinderen houden.

  • “AQUALISIS”: : Specifiek onderhoudsprogramma voor uw vaatwasser, zonder serviesgoed.
  Druk op de toets “AQUALISIS”.
  Start”
  Valideren door te drukken op de toets “S

  . Het programma gaat van start.

  • Lange stilstand
  De vaatwasser helemaal schoonmaken, dan de steker uit de contactdoos halen en de waterkraan
  dicht doen.
  Ervoor zorgen dat de vaatwasser niet kan bevriezen.

  Tip :
  Geen schuurpoeder, metalen sponsjes of producten op basis van alcohol, thinners gebruiken. Gebruik een doek of een spons.
  Als u verhuist moet u, om te voorkomen dat water uit de machine stroomt, eerst een weekprogramma opstarten.

  51 • Page 23

  NL

  13/ STORINGEN

  • SAMENVATTING VAN DE FOUTMELDINGEN
  d01: fout toevoer water (kraan)

  d07: fout overloop / lekbeveiliging

  d02: fout afvoer

  d08: fout verdeling besproeiing

  d03: fout verwarming

  d11: fout druksonde

  d04: fout temperatuur

  d12: fout vullen
  (detectie waterinvoer)

  d05: fout motor onderbelast

  d13: fout oververhitting

  d06: fout motor overbelast

  d14: montagefout: (slechte aansluiting voor
  afvoer of debiet en onvoldoende kraan).
  - bevuild filtersysteem.

  Tip:
  Indien één van de defecten hierboven gebeurt en u een reparateur oproept, vergeet niet
  hem het getoonde bericht (d01,d02...) mee te delen om zijn taak te vergemakkelijken.

  • BIJ DE INWERKINGSTELLING
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Bij het openen valt de deur
  zwaar naar beneden (inbouwmodel)

  Wat te doen

  - de veren van de deur zijn niet - de 2 spanschroeven aanvoldoende gespannen om het draaien, deze zijn aangebracht
  gewicht van het paneel op te
  in het onderste deel, boven de
  kunnen vangen.
  voorpoten.
  Als de deur open is, blijft hij
  - de veren van de deur zijn te
  - de 2 spanschroeven losniet horizontaal staan of gaat te strak gespannen.
  draaien, deze zijn aangebracht
  snel weer naar boven (inbouwin het onderste deel, boven de
  model)
  voorpoten.
  - er is geen houten paneel.
  - het apparaat voorzien van een
  houten paneel (of voorlopig
  van een spaanplaat) en de
  veren bijstellen.
  Bij het sluiten “hapert” de deur - Het apparaat staat niet waterpas - de poten bijstellen
  - goed centreren door de ach- de deur is niet goed gecentreerd ten opzichte van de kuip. terpoten bij te stellen
  Het bovenste rek wil niet in de - onjuiste hantering (het rek is te - voorzichtiger te werk gaan (zie
  bovenste stand blijven staan
  snel naar boven toe getrokken). handleiding), eerst één kant
  dan de andere.
  Kleine lekkage om het apparaat - lekkage aan de kraan.
  - kijken of er een afdichting is
  heen of eronder (het apparaat
  aangebracht en de moer aanverplaatsen om het lek beter te - lekkage op het apparaat, (zie
  draaien.
  kunnen lokaliseren)
  - de kraan dicht doen en een
  tabel fout 07).
  technicus bellen.
  Kleine lekkage aan de deur
  - het apparaat staat niet waterpas. - de stelpoten bijstellen
  - de achterpoten bijstellen.
  - de deur is niet goed gecentreerd ten opzichte van de kuip.

  52 • Page 24

  NL

  13/ STORINGEN

  • DE CONTROLELAMPJES
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Wat te doen

  Het controlelampje zout gaat
  niet uit

  - geen of onvoldoende hoeveel- - het bakje vullen en wachten tot
  heid zout in het bakje, te weinig de cyclus is afgelopen. Bij zacht
  om de drijver in te schakelen.
  water waar men geen zout hoeft
  toe te voegen, zal het controlelampje blijven branden.
  Alle controlelampjes gaan ach- - onjuist programma.
  - het aan de gang zijnde proter elkaar branden
  gramma annuleren door 3 sec.
  te drukken op de toets opstarten, dan een nieuw programma
  - onjuiste stand van de program- instellen.
  Een controlelampje knippert,
  makeuzeschakelaar (tussen 2 - de keuzeschakelaar op een
  het programma start niet op
  standen in).
  programmastand zetten.

  • BIJ HET PROGRAMMEREN, OP DE DISPLAY
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Wat te doen

  De cyclus duurt te lang

  - de energiebesparende programma’s duren langer aangezien zij de lagere was- en
  droogtemperatuur compenseren door een langere draai- en
  droogduur.

  - het is beter deze programma’s
  ’s nachts te gebruiken als de
  benodigde tijdsduur en het
  tijdstip van afloop niet van
  belang zijn.

  Het apparaat doet de stroom
  uitvallen

  - stroomsterkte ontoereikend
  om alle in werking zijnde
  apparaten tegelijk te voeden.

  - de stroomsterkte op de
  contactdoos controleren (min.
  10A) evenals de sterkte van de
  meter.
  - interne fout van het apparaat. - een technicus bellen.

  Het apparaat wil niet opstarten - er staat geen netstroom op de
  contactdoos.
  - kraan dicht (zie tabel fout 01)
  - de toevoerslang is geknikt.

  - controleer de contactdoos en
  de zekering.
  - controleer of de kraan open
  staat.
  - controleer of de slang goed is
  - fout bij het selecteren en blok- aangebracht.
  - annuleren door 3’’ op
  kering van programma
  Opstarten te drukken en
  - te lang gedrukt (> 2’’) op de
  opnieuw programmeren.
  start knop.
  - één keer drukken op de toets
  - het apparaat is in de veilig“Opstarten” om het programma
  heidsstand gegaan (anti-lekvan start te doen gaan.
  kage), (zie tabel fout 07)
  - een technicus bellen.

  53 • Page 25

  NL

  13/ STORINGEN

  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Het apparaat wil niet opstarten - de deur wordt tijdens de
  cyclus geopend.

  Wat te doen
  - wachten op afloop temporisering hervatting cyclus (intern
  beheer, wordt door het apparaat verzorgd).

  Het apparaat loopt niet leeg.
  (zie tabel fout 02).

  - het dekplaatje op de sifon van - het dekplaatje verwijderen.
  de gootsteen is niet verwijderd. - controleren of de slang naar behoren
  achter het apparaat loopt.
  - afvoerslang geknikt.
  - filters demonteren en schoonmaken evenals de leegput.
  - filters helemaal verstopt.
  - een weekprogramma opstarten.
  Als de storing niet verdwijnt,
  - pomp geblokkeerd.
  een technicus bellen.

  Het apparaat is verstopt (zie
  tabel defect 14)

  - afvoerinstallatie is niet
  - de montageinstructies van de
  conform: te lage afvoer of buis afvoerbuis volgen.
  te ver ingestoken.
  - syphonnage: het apparaat
  voert af terwijl het vult.
  - bevuild filtersysteem.
  - Filters reinigen.

  • SLECHT WASRESULTAAT
  Probleem
  Sporen van voedselresten,
  “zandkorrels” op de glazen.

  Vetsporen

  Mogelijke oorzaak

  Wat te doen

  - vaatwerk onjuist ingedeeld
  - het vaatwerk goed indelen, en
  (achter een groter stuk of
  juiste vakken en toebehoren
  eronder, te dicht tegen elkaar, gebruiken naar gelang het type
  in elkaar geschoven).
  vaatwerk (zie handleiding).
  - bovenste draaikruis geblok- Kijken of het draaikruis vrijelijk
  keerd door bord, schotel …
  kan draaien (mal draad), zonodig het rek in de hoogste
  stand zetten.
  - filter niet goed vastgezet,
  - controleren of de filter stevig
  komt naar boven tijdes de
  op zijn plaats is aangebracht
  cyclus.
  en vergrendeld (“helemaal”
  naar rechts draaien).
  - zeef van micro-filter vuil.
  - alle filters demonteren en
  schoonmaken (met lauw
  water) met inbegrip van de
  zeef (1 keer per maand).
  - één of meerdere openingen
  - het draaikruis demonteren
  van het draaikruis verstopt
  door de hendel een kwart slag
  te draaien en hem onder de
  kraan schoon spoelen (geen
  enkel voorwerp hiervoor
  gebruiken om de openingen
  niet te beschadigen). Het
  draaikruis terugmonteren.
  - te weinig wasmiddel, wasmiddel van
  slechte kwaliteit of te oud product.
  - onjuist programma (te lage
  temperatuur, te korte tijdsduur)

  54 • Page 26

  NL

  13/ STORINGEN

  • SLECHTE WASRESULTATEN
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Wat te doen

  Witte sporen
  (aard van de sporen
  identificeren)

  - kijken of er nog zout aanwezig
  - kalklaagje (kan met azijn
  is in het bakje (controlelampje
  worden verwijderd).
  uit = OK).
  - de hardheidsgraad van het
  kraanwater controleren en de
  verzachter aan de hand hiervan instellen. Zonodig in een
  hogere stand zetten.
  - het water is te hard voor het
  gebruik van een “4 in 1” wasmiddel zonder toevoeging van zout.
  - zoutsporen (zoute smaak aan - kijken of de dop van het zoutbakje wel goed gesloten is.
  het serviesgoed)

  Witte sporen
  (aard van de sporen identificeren)

  - glazen worden geopaliseerd - de hardheidsgraad van het
  door te zacht water (verdwijnt kraanwater controleren en de
  verzachter aan de hand hierniet).
  van instellen. Bepaalde wasmiddelen in tabletvorm zijn
  agressiever voor glazen en
  decoratieve stukken (een
  ander middel gebruiken en
  zonodig een beschermingsmiddel gebruiken).

  Kleursporen (thee, wijn, koffie) - de verschillende stukken vaatwerk zijn niet goed ingedeeld.
  - dosis wasmiddel ontoereikend of
  wasmiddel van slechte kwaliteit.
  - Als u een combinatieproduct
  gebruikt.

  - de verschillende stukken vaatwerk met de holte naar de
  straal toe zetten.
  - de dosis opvoeren, een ander
  wasmiddel uitproberen.
  - kies optie “4 in 1”(naar gelang
  model).

  Druipsporen of opgedroogde
  druppels op de glazen

  - controlelampje controleren en het
  bakje helemaal vullen; de doseerinrichting zonodig bijstellen en op
  een hogere stand zetten.
  - een recent product gebruiken
  (als het product goed is, lost
  het moeiteloos op en schuimt
  het in koud water).
  - kies optie “4 in 1” met instelling
  waar de nadruk wordt gelegd
  op het drogen (parameters in
  het menu, naar gelang model).

  - geen spoelmiddel meer of
  dosis ontoereikend.
  - spoelmiddel te oud of ondoeltreffend.
  - Als u een combinatieproduct
  gebruikt.

  Opgedroogde sporen op glazen, niet echt helder

  - Als u een combinatieproduct
  gebruikt.

  55

  - kies de optie “4 in 1” met instelling waar de nadruk wordt
  gelegd op de glans (parameters
  in het menu, naar gelang model). • Page 27

  NL

  13/ STORINGEN

  • SLECHTE WERKING
  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Wat te doen

  Wordt constant gevuld

  - de afvoeropening ligt te laag
  ten opzichte van het apparaat
  (zie tabel fout 02).

  Veel afval op de grote filter bij
  afloop van de cyclus

  - de filters en de leegput zijn
  - de filters demonteren en schoonverstopt door te veel onzuiver- maken evenals de bodem van de
  heden.
  leegput, de grootste voedselresten van de borden afhalen voordat u ze in de vaatwasser zet.
  - de RVS kwaliteit (met name
  - gebruik bestek
  messen) is niet geschikt voor “vaatwasbestendig”.
  de vaatwasser.
  - kijken of de dop van het zoutbakje wel goed gesloten is.

  Roetsporen op RVS

  - leegloopafsluiter is op de
  grond gevallen.

  • SLECHT DROOGRESULTAAT
  Probleem
  Talrijke druppeltjes op de glazen

  Mogelijke oorzaak
  - onvoldoende spoelmiddel of
  dosis ontoereikend.
  - de dosis wordt niet verspreid.
  - plaatsing van het vaatwerk.

  Wat te doen
  - controlelampje controleren en
  het bakje helemaal vullen.
  - als het bakje niet leeg is na
  ongeveer 60 wascycli, moet u
  een technicus bellen.

  - om het probleem te beperken,
  het vaatwerk zodanig indelen
  dat het zo weinig mogelijk
  water vasthoudt, indien mogelijk de deur enkele minuten
  open laten staan.
  Druppeltjes op plastic vaat- deze isolerende artikelen
  - deze artikelen zo goed mogewerk, tefal coating
  hebben een zwakke
  lijk indelen, zo mogelijk in het
  warmtemassa.
  bovenste rek.
  Droogt minder goed bij kort
  - bij de korte programma’s wor- - een kort programma weldoorprogramma
  den de temperatuur en de dro- dacht selecteren of de deur
  gingstijdsduur beperkt om de
  enkele minuten iets open laten
  duur van de cyclus max. te
  staan.
  beperken.
  Condensatie op de wanden van - er kan condensatie ontstaan
  de tegendeur of de kuip.
  op de wanden, met name na
  afkoeling (een geluidsisolatie
  versterkt dit nog).

  56 • Page 28

  NL

  14 / SERVICEDIENST

  • INGREPEN
  De eventuele ingrepen die nodig zijn op uw
  apparaat moeten worden uitgevoerd door
  voor dit merk erkende vakmannen. Geeft als u
  belt de volledige referentie van het apparaat
  door (model, type, serienummer). Deze inlichtingen staan vermeld op het typeplaatje (zie
  fig. 16).

  OORSPRONKELIJKE ONDERDELEN
  Tijdens de onderhoudsingrepen, erom verzoeken dat men uitsluitend oorspronkelijke vervangingsdelen gebruikt.

  fig. 16

  57 • Page 29

  INDICATIONS FOR THE TESTING LABORATORIES

  • Details common to all models
  — Washing capacity - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 standard place settings
  — Arrangement of the items - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Figs. A-B-C; see above and next page
  — Loading as per the indications on next page, without side shelves
  — Setting for upper basket - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Low position
  — Setting for rinsing product distributor - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
  — Adjusting the water softener - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.8 - 2.5 mmol/l
  (See § 5 “detergent products and adjusting the water softener” for details).
  For detailed information on the comparison tests regarding the level of soiling, the types of
  crockery and cutlery, etc., contact the equipment manufacturer before commencing the tests.

  • Tests to Standard EN 50242
  — Recommended programme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — Dosage of detergent - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  see Programmes table
  32.5 g of detergent B

  • Tests according to the mixed IEC 436/DIN 44990 method
  — Recommended programme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — Dosage of detergent - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  see Programmes table
  5 + 27.5 g of detergent C

  NB: When conducting tests using a multi-function tablet: Setting for hardness < 2.5 mmol/l
  (See § 5 for details)
  — Check that the water softener is correctly set for the water hardness
  — Pull out the detergent distribution drawer and place the tablet in the interior compartment.

  • Built in or full built in model: Measuring the noise level in accordance with
  Standard EN60704-2-3

  — Align the plinth on the housing unit with the door panel.

  B

  1

  NOK

  NOK

  2

  3

  4

  OK

  5

  6

  7

  8

  3 33
  122
  222
  444

  58

  7
  2
  2
  2
  2
  2

  8 8
  8 8
  8 8

  1
  1
  1
  1
  1
  1

  33 3333 3 33 3
  2 8 8 8 111
  6
  6
  5
  8 8 8 8 221
  1
  1
  4 4 4 4 44 4 4 4 4 • Page 30

  INDICATIONS FOR THE TESTING LABORATORIES

  e: egg/oeuf

  m: meat/viande

  s: spinach/épinards

  A
  e
  m

  s

  C

  s

  e/m

  e

  m mm mm m e e e e e e ee e e s s s s s
  s
  s/e

  59 • Page 31

  FagorBrandt SAS, locataire-gérant – SAS au capital social de 20 000 000 euros RCS Nanterre 440 303 196.

  ES30IT full

  B8755-A-3/5-04/09


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fagor es 30 it wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fagor es 30 it in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,2 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info