Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/31
Nächste Seite
32
NL
1/ TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER
Belangrijk
Deze gebruikershandleiding bewaren
bij het apparaat. Mocht u het apparaat door-
verkopen of geven aan iemand anders, moet
u ervoor zorgen dat de handleiding bij het
apparaat is gevoegd. Wij verzoeken u ken-
nis te nemen van de instructies in deze
handleiding voordat u het apparaat gaat in-
stalleren en gebruiken. Zij zijn opgesteld
voor uw eigen veiligheid en die van anderen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Installatie
— Bij ontvangst van het apparaat moet u het
onmiddellijk uitpakken of uit laten pakken.
Controleer of het niet is beschadigd tijdens
het vervoer. Maak het eventueel nodige voor-
behoud op de leverbon waarvan u een exem-
plaar moet houden.
U mag nooit een beschadigd apparaat aan-
sluiten. Als het apparaat beschadigd is, moet
u contact opnemen met uw leverancier.
— Alvorens het apparaat aan te sluiten moet u
kennis nemen van de instructies vermeld in de
Gebruikershandleiding.
— Tijdens de installatie mag het apparaat niet
worden aangesloten op het stroomnet.
— De gegevens met betrekking tot de elektri-
sche aansluitingen vermeld op het typeplaatje
dat op het apparaat is aangebracht moeten
overeenkomen met die van het stroomnet.
— Als het apparaat is geïnstalleerd, moet u
ervoor zorgen dat u makkelijk bij de stekker
en de contactdoos kunt komen.
— U mag de eigenschappen van dit apparaat
niet wijzigen of proberen te wijzigen. Dit zou
gevaar voor uzelf kunnen opleveren.
— Mocht het tijdens het installeren blijken dat
wijzigingen noodzakelijk zijn, moet u deze
elektrische en hydraulische werkzaamheden
alleen toevertrouwen aan een vakbekwame
elektricien of loodgieter.
— Dit apparaat is bestemd voor een normaal
gebruik in de huiselijke kring. Het mag niet
gebruikt worden voor commerciële of indus-
triële doeleinden of voor andere doeleinden
dan die waarvoor het is ontworpen.
— Het is absoluut verboden gaatjes te boren in
de behuizing van de vaatwasser.
Kinderbeveiligingen
— Dit apparaat mag alleen door volwassenen
worden gebruikt. Ervoor zorgen dat kinderen
er niet aan kunnen komen en het niet als
speelgoed gebruiken. Erop letten dat zij niet
gaan spelen met de bedieningsknoppen van
het apparaat.
— Houd kleine kinderen uit de buurt van het
apparaat als het in werking is.
— Reinigings- en wasmiddelen bevatten irrite-
rende en schurende stoffen. Deze producten
kunnen de ogen, de mond en de keel aantas-
ten. En zij kunnen zeer gevaarlijk zijn als ze
worden ingenomen. Vermijd ieder contact met
de huid en de ogen. Controleren of het bakje
leeg is bij afloop van een wascyclus.
— De reinigings- en wasmiddelen buiten bereik
van kinderen houden en het product pas in de
machine doen op het moment dat u de was-
cyclus opstart.
— Het water van de vaatwasser is niet geschikt
als drinkwater, kinderen mogen dus niet in de
buurt van het apparaat komen als de deur
open staat.
— Verbied uw kinderen te spelen met of te
gaan zitten op de deur als hij open staat.
— Na het apparaat te hebben uitgepakt, moet
u de verpakking opruimen buiten bereik van
kinderen.
— U moet al het verpakkingsmateriaal buiten
bereik van kinderen houden (bijvoorbeeld :
plastic zakken, polystyreen enz..) want deze
kunnen gevaar voor kinderen opleveren :
gevaar voor verstikking.
Gebruik
— Gebruik alleen speciaal voor de vaatwasser
ontworpen producten (regenereerzout,
wasmiddel en spoelmiddel).
— Dit apparaat is niet ontworpen om te worden
gebruikt door personen (kinderen inbegre-
pen) met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of
geestelijk vermogen of personen zonder erva-
ring of kennis behalve indien zij onder toezicht
staan of middels iemand die voor hun veilig-
heid verantwoordelijk is, vooraf instructies
hebben ontvangen wat betreft het gebruik van
het apparaat.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fagor es 30 it wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fagor es 30 it in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,2 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info