Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/31
Nächste Seite
33
NL
1/ TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER
— Vermijd voor zover mogelijk de deur van de vaatwasser te openen als hij in werking is, met name
tijdens de verwarmingsfase als er zeer hete damp of heet water tegen u aan zou kunnen spatten.
De vaatwasser is voorzien van een veiligheidssysteem dat, als de deur wordt geopend, onmiddel-
lijk het apparaat uitzet.
— Gebruik nooit chemische oplosmiddelen in het apparaat, deze zouden gevaar voor ontploffing
kunnen veroorzaken.
— Altijd de deur van de vaatwasser dicht doen na het inruimen of het leeghalen.
— Niet steunen of gaan zitten op de deur van het apparaat als hij open staat.
— Als het programma is afgelopen, de stekker uit de contactdoos halen en de waterkraan dicht doen.
— Voor iedere technische ingreep altijd de stekker uit de contactdoos halen.
— Het is beter het apparaat niet vlak naast een kook- of verwarmingsapparaat te plaatsen om moge-
lijke schade veroorzaakt door hitte te voorkomen.
— Geen vaatwerk in de machine plaatsen dat niet geschikt is voor de vaatwasser.
— Als u een stuk serviesgoed uit de vaatwasser haalt voor het einde van het wasprogramma, moet u
het zorgvuldig afspoelen onder de kraan om de mogelijke resten van het wasmiddel te verwijderen.
— In geval van storing, mag u niet proberen zelf het euvel te verhelpen. Reparaties verricht door niet
gekwalificeerde mensen kunnen ernstige schade of storingen veroorzaken.
MILIEUBESCHERMING
Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is recycleerbaar. Doe mee aan de recyclage en draag bij
aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de hiervoor bestemde gemeentecontainers
te deponeren.
Uw apparaat bevat tevens vele recycleerbare materialen. Daarom is het voorzien van dit
logo wat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden geschei-
den in de lidstaten van de Europese Unie. De recyclage van de apparaten die door uw
fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uit-
gevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en
elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamel-
plaats voor uw oude apparaten. Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.
ECONOMISCHE EN ECOLOGISCHE CYCLUS
— Verwijder alle voedselresten van het serviesgoed (botjes, pitten …).
— Spoel niet eerst het serviesgoed onder de kraan af (onnodig waterverbruik).
— Baat de mogelijkheden van uw vaatwasser optimaal uit. De cyclus zal dan economisch en ecolo-
gisch verlopen.
— Kies altijd een wasprogramma dat afgestemd is op het type serviesgoed en de graad van vervui-
ling hiervan.
— Doe niet teveel wasmiddel, regenereerzout en spoelmiddel in de machine. Neem de aanbevelin-
gen in acht die vermeld staan in deze handleiding (blz. 37-38-39) evenals die op de verpakking van
het betreffende middel.
— Stel de waterverzachter juist in (zie blz. 37).
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fagor es 30 it wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fagor es 30 it in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,2 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info