Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
- Før trimming av en hekk, må man
undersøke om den er fri for
fremmedlegemer slik som ståltråd.
Klipp først grener som er tykkere enn 4 til 5 mm med
en grensaks.
- Hvis bladet blokkeres under klippingen, må du
stoppe maskinen umiddelbart og fjerne grenen som
sitter fast.
- Hendene må alltid holdes borte fra kniven.
4. TIPS FOR TRIMMING AV HEKKER
FORMING
Fig. D
Hekken bør trimmes slik at den blir trapesformet, dvs. at
det blir bredere nederst enn øverst.
Det vil gjøre det lettere for lyset å trenge frem til den
nedre delen av busken. En passende avstand er 10 cm for
hver meter i høyden. Hekken kan være avrundet eller
søyleformet.
REKKEFØLGE VED KLIPPING
Fig. E og fig. F
Klipp først begge sidene nedenfra og oppover; på den
måten unngår du at blader og kvister faller ned på
området som ikke er klippet enda (fig. E).
Klipp deretter toppen; hvis kvistene er svært lange,
klippes de i flere omganger. (Fig. F).
Merk: Ved å klippe gradvis på denne måten får man
kortere kvister som er lettere å kompostere.
Hvis en gammel hekk skal beskjæres mye, bør du
først klippe de tykke grenene til ønsket lengde med
en grensaks før du fortsetter med hekktrimmeren.
Sørg for at bladet ikke kommer i berøring med noe
som kan ødelegge det, slik som gjerdetråd eller andre
metallgjenstander.
ETTER BRUK
Rengjør knivene og smør dem lett med smøreolje eller
smøremiddel på sprayboks.
LADING AV BATTERIET
Fig. G.
Lader FCGSL-18K er kun egnet til opplading av batt-
rier av type FCGSB-18K.
Sett batteriet (5) i batteriladeren (11) som vist på
illustrasjonen. Påse at polene er riktige, som vist med
+ og -.
Sett batteriladerens støpsel i stikkontakten. Den
røde lampen for hurtiglading (12) lyser.
Ladingen er ferdig når den grønne lampen (13) for
minimum lading lyser. Batteriet er klart til bruk.
Batteriladeren må bare brukes i tørre omgivelser
ved en temperatur på mellom 10 °C og 40 °C.
Batteriet blir utladet mens det brukes. Før første gangs
bruk må batteriet lades i 1 til 2 timer for å oppnå
maksimal ytelse.
Batteriet oppnår full kapasitet etter at det er ladet / brukt
4 til 5 ganger.
5. VEDLIKEHOLD
Ta ut batteriet av maskinen når det skal utføres
vedlikehold på motoren.
Disse maskinene er konstruert for å kunne brukes over
lang tid med minimalt vedlikehold. For å oppnå
kontinuerlig tilfredsstillende resultater, er det viktig å
stelle maskinen riktig og rengjøre den regelmessig.
Rengjøring
Hold maskinens ventilasjonsåpninger rene for å unngå
overoppheting av motoren.
Rengjør maskinens ytterside regelmessig - helst hver
gang den er brukt - med en myk fille. Hold
ventilasjonsåpningene fri for støv og skitt.
Hvis det er vanskelig å fjerne skitt, kan man bruke en myk
fille som er fuktet med såpevann. Bruk aldri
løsningsmidler som bensin, alkohol, ammoniakkvann,
etc. Disse oppløsningsmidlene kan ødelegge plastdelene.
Smøring
Maskinen trenger ikke annen smøring enn det som
beskrives tidligere i bruksanvisningen.
FEIL
Hvis det oppstår en feil, f.eks. etter slitasje av en del, bes
du kontakte din lokale Ferm-forhandler.
Bakerst i denne håndboken finner du en splittegning som
viser deler som kan bestilles.
MILJØ
For å forebygge at maskinen skades under transport,
leveres den i solid emballasje. Mesteparten av denne
emballasjen kan resirkuleres. Disse materialene kan
leveres til en miljøstasjon.
Når maskinen skal kasseres kan du levere den til din
lokale Ferm-forhandler. Forhandleren sørger for at
maskinen kastes på en miljøvennlig måte.
NiCd-batterier kan resirkuleres. Lever dem hos din
lokale Ferm-forhandler eller hos et lokalt
gjenvinningsanlegg. De innsamlede batteripakkene vil bli
resirkulert eller kastet på en miljøvennlig måte.
GARANTI
Garantibetingelsene gjengis på det vedlagte separate
garantikortet.
Ferm 39
TUOTETIEDOT
Kuva A
1. Akkuyksikkö
2. Akun irrotuspainike
3. Vapautuspainike
4. Käyttökytkin
5. Saksiterä
6. Pensasleikkuriterä
2. TURVAOHJEET
SYMBOLIT
Käyttöohjeessa ja laitteessa on käytetty seuraavia
symboleita:
Tapaturman tai aineellisten vahinkojen vaara.
Sähköiskuvaara.
Täyttää EU-direktiivien olennaiset
turvallisuusmääräykset.
Luokan II laite – Kaksoiseristys – Pistotulpan ei
tarvitse olla maadoitettu.
Vain sisäkäyttöön.
130 asteen terminen onttoakseli.
Muuntaja ei ole häiriötilanteissa vaarallinen.
Vioittuneet tai käytöstä poistettavat sähkölaitteet
on toimitettava asianmukaiseen
kierrätyspisteeseen.
Toimita akku kierrätykseen.
Suojaa laite sateelta.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin ryhdyt
käyttämään laitetta. Varmista, että tiedät miten laite
toimii ja miten sitä käytetään. Säilytä laitetta ohjeissa
neuvotulla tavalla, jotta se pysyy hyvässä kunnossa.
Säilytä tämä käyttöohje ja muut mukana toimitetut
asiakirjat laitteen yhteydessä.
SÄHKÖTURVALLISUUS
Tarkasta myös, että verkkojännite vastaa
akkulaturin käyttöjännitettä.
Akkulaturissa on standardin EN 60335 mukainen
kaksinkertainen eristys. Laturia ei siksi tarvitse
maadoittaa.
Johtojen ja pistotulppien vaihtaminen
Hävitä vanhat johdot ja pistotulpat heti, kun ne on
vaihdettu uusiin. Irrallisen pistotulpan tai johdon
kytkeminen pistorasiaan on vaarallista.
Jatkojohtojen käyttö
Käytä ainoastaan hyväksyttyä jatkojohtoa, joka on
mitoitettu laitteen teholle. Johtimen poikkipinnan on
oltava vähintään 1,5 mm_. Käyttäessäsi johtokelaa kelaa
johto aina kokonaan auki.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA AKUN
JA AKKULATURIN KÄYTÖSSÄ
Jos akkuhappoa joutuu iholle, huuhtele heti
vedellä. Jos happoa joutuu silmiin, huuhtele
runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärinhoitoon.
1. Lue akun ja akkulaturin käyttö- ja turvallisuusohjeet
ennen käyttöä ja noudata ohjeita.
2. Huomaa: tapaturmavaaran välttämiseksi käytä
ainoastaan laitteen myyjän toimittamaa akkua ja
akkulaturia.
3. Suojaa akku, akkulaturi ja itse laite sateelta, lumelta ja
muulta kosteudelta.
4. Ennen kuin käytät akkulaturia, tarkasta että kaikki
johdot on kytketty oikein.
5. Älä käytä akkulaturia, jos huomaat että johto on
vaurioitunut. Toimita laite heti korjattavaksi.
6. Irrota akkulaturin pistotulppa pistorasiasta, kun
laturi ei ole käytössä. Älä irrota pistotulppaa
vetämällä johdosta.
7. Jos akkulaturi putoaa maahan tai siihen kohdistuu
muu voimakas isku, tarkastuta se hyväksytyssä
huoltokorjaamossa, ennen kuin ryhdyt jälleen
käyttämään sitä. Vaurioituneet osat on korjattava.
8. Käsittele akkua varoen. Älä pudota äläkä kolhi sitä.
9. Älä koskaan yritä korjata akkua tai akkulaturia itse.
Tapaturmavaaran välttämiseksi korjaukset on aina
annettava hyväksytyn huoltokorjaamon tehtäväksi.
10. Ennen kuin ryhdyt puhdistamaan tai huoltamaan
akkua tai akkulaturia, irrota laturin pistotulppa
pistorasiasta.
11. Älä lataa akkua, jos ympäristön lämpötila on alle 10
°C tai yli 40 °C.
12. Laturin ilmanvaihtoaukkojen on aina pysyttävä
vapaina.
13. Akun napoja ei saa oikosulkea.
Akun oikosulkeminen synnyttää erittäin suuren
sähkövirran. Tämä voi johtaa akun
ylikuumenemiseen, syttymiseen tai räjähtämiseen, jolloin
käyttäjä voi loukkaantua tai akku voi vaurioitua.
Varotoimet:
1. Älä yhdistä akun napoihin johtoja.
2. Varmista, että akunpitimessä ei ole metalliesineitä
(nauloja, paperiliittimiä, kolikoita tms.).
3. Älä jätä akkua veteen tai sateeseen.
4. Vahingoittuneet laturit sekä akut, joita ei voi enää
ladata, on hävitettävä ongelmajätteenä. Älä hävitä
niitä talousjätteen mukana.
5. Älä koskaan heitä akkua veteen tai tuleen, sillä se voi
räjähtää.
34 Ferm
34

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ferm CGM1003 - FCGS-18K2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ferm CGM1003 - FCGS-18K2 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 6,01 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info