Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/71
Nächste Seite
70
CXS
PL
8.1 Uchwyt narzędziowy CENTROTEC [4]
Szybka wymiana narzędzi z chwytem Centrotec
Narzędzia CENTROTEC należy mocować tyl-
ko w uchwytach narzędziowych CENTROTEC.
Podczas wymiany nosić rękawice ochronne!
8.2 Uchwyt wiertarski BF-FX8 [5]
Do mocowania wierteł i końcówek o maks. średnicy
chwytu 8 mm.
Zamocować narzędzie centrycznie w uchwy-
cie wiertarskim.
8.3 Nasadka kątowa XS-AS [6]
(Wyposażenie) Wiercenie i wkręcanie pod kątem
prostym w stosunku do urządzenia.
Nasadkę kątową można zatrzasnąć w 16 róż-
nych ustawieniach kątowych.
8.4 Uchwyt narzędziowy we wrzecionie
wiertarki [7]
Końcówki można wkładać bezpośrednio w gniazdo
sześciokątne wrzeciona wiertarskiego.
9 Praca za pomocą urządzenia
9.1 Włączanie/wyłączanie [1-6]
Naciśnięcie = ZAŁ., zwolnienie = WYŁ.
Prędkość obrotowa sterowana jest bezstopnio-
wo poprzez nacisk na włącznik/wyłącznik.
Lampka diodowa
[1-10]
świeci się w przypadku na-
ciśnięcia włącznika/wyłącznika
[1-6]
.
9.2 Pojemnik na końcówki[1-9]
Magnetyczny, do przechowywania końcówek lub
uchwytów do końcówek.
9.3 Sygnały ostrzegawcze [8]
Urządzenie wyłącza się, lampka miga dwukrotnie:
Akumulator jest rozładowany.
Wymienić akumulator.
Urządzenie wyłącza się, lampka nie miga:
urządzenie jest przegrzane lub zostało przeciążo-
ne.
Zmniejszyć obciążenie urządzenia.
Pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
10 Konserwacja i utrzymanie w czy-
stości
Obsługa serwisowa i naprawy
wyłącz-
nie u producenta lub w warsztatach
autoryzowanych: prosimy wybrać naj-
bliższe miejsce spośród adresów za-
mieszczonych na stronie:
www.festool.com/Service
Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne firmy Festool.Nr za-
mówienia pod:
www.festool.com/Service
Przestrzegać poniższych zaleceń:
Otwory wentylacyjne w elektronarzędziu nie
mogą być zakrywane i powinny być utrzymywane
w czystości, aby zapewnić chłodzenie.
Utrzymywać w czystości styki przyłączy elektro-
narzędzia, ładowarki oraz akumulatora.
Zalecenia odnośnie akumulatorów
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w
temperaturze od 5 °C do 25 °C.
Chronić akumulatory przed wilgocią, wodą oraz
wysoką temperaturą.
Rozładowanych akumulatorów nie należy pozo-
stawiać w odłączonej od zasilania ładowarce na
dłużej niż ok. jeden miesiąc. Niebezpieczeństwo
głębokiego rozładowania!
Jeśli akumulatory LiIon mają być przechowywa-
ne przez dłuższy czas bez użytkowania, należy
naładować je do 40 % pojemności (ok. 15 min ła-
dowania).
W celu uniknięcia zwarć akumulator należy prze-
chowywać w dostarczonym opakowaniu.
11 Środowisko
Nie wyrzucać urządzenia razem z od-
padami domowymi!
Urządzenia, wy-
posażenie dodatkowe oraz opakowa-
nia należy przeznaczyć do odzysku
zgodnie z przepisami o ochronie śro-
dowiska. Należy przestrzegać obowiązujących
przepisów krajowych.
Tylko UE:
Zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/
WE zużyte narzędzia elektryczne trzeba gromadzić
osobno i odprowadzać do odzysku surowców wtór-
nych zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
Zużyte lub uszkodzone akumulatory
należy prze-
kazywać poprzez wyspecjalizowane placówki han-
dlowe, do serwisu firmy Festool lub poprzez wyzna-
czone publiczne placówki usuwania odpadów. (na-
leży przestrzegać przepisów obowiązujących w
danym kraju). W przypadku zwrotu akumulatory
muszą być rozładowane. W ten sposób akumulato-
ry przekazywane są do normalnego odzysku su-
rowców wtórnych.
Tylko UE:
Zgodnie z europejską Wytyczną 91/157/
EWG uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie
muszą być przekazywane do odzysku surowców
wtórnych.
EKAT
1
2
3
5
4
70

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Festool CXS 10.8 Li wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Festool CXS 10.8 Li in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 8,51 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info