Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/82
Nächste Seite
80
DRC 18/4
PL
7Ustawienia
7.1 Zmiana kierunku obrotów [1-8]
Przełącznik w lewo = obroty w prawo
Przełącznik w prawo = obroty w lewo
7.2 Zmiana biegu
Za pomocą przełącznika biegów
[1-6]
można zmie-
niać biegi.
7.3 Regulowanie momentu obrotowego [1-
7]
Wiercenie
Moment obrotowy wg ustawienia:
Ustawienie 1 = mały moment obrotowy
Ustawienie 12 = duży moment obrotowy
Sygnał dźwiękowy
po osiągnięciu ustawionego
momentu obrotowego maszyna wyłącza się.Maszy-
na będzie działać ponownie dopiero po zwolnieniu i
ponownym naciśnięciu wyłącznika
[1-4]
.
Wiercenie
Oznaczenie wskazuje symbol wiertła = maksy-
malny moment obrotowy.
8 Uchwyt narzędziowy, przystawki
L
Przed pierwszym użyciem:
posmarować wrze-
ciono wiertarki oraz szyjkę przekładni niewielką
ilością smaru uniwersalnego.
8.1 Uchwyt narzędziowy CENTROTEC [6]
Szybka wymiana narzędzi z chwytem Centrotec
Narzędzia CENTROTEC należy mocować tyl-
ko w uchwytach narzędziowych CENTROTEC.
Podczas wymiany nosić rękawice ochronne!
8.2 Uchwyt wiertarski[7]
Do mocowania wierteł i końcówek o maks. średnicy
chwytu 13 mm.
Zamocować narzędzie centrycznie w uchwy-
cie wiertarskim.
8.3 Głowica kątowa [8]
Wiercenie i wkręcanie pod kątem prostym w sto-
sunku do urządzenia (częściowo wyposażenie).
8.4 Uchwyt narzędziowy we wrzecionie
wiertarki [9]
Końcówki można wkładać bezpośrednio w gniazdo
sześciokątne wrzeciona wiertarskiego.
8.5 Ogranicznik głębokości [10]
Ogranicznik głębokości (wyposażenie opcjonalne)
umożliwia wkręcanie śrub na określoną głębo-
kość.Możliwe jest ustawienie, na jaką wysokośc łeb
śruby będzie wystawał ponad powierzchnię obra-
bianego przedmiotu, lub też jak głęboko będzie w
nim osadzony.
Regulacja głębokości
Obracając obudowę
[10-1]
moż-
na ustawić właściwą głębokość
wiercenia. Każde zatrzaśnięcie
zmienia głębokość wiercenia o
0,1 mm.
Aby wykręcić śrubę należy wcześniej zdjąć tulejkę
A/B.
9 Praca za pomocą urządzenia
9.1 Włączanie/wyłączanie [1-4]
Naciśnięcie = ZAŁ., zwolnienie = WYŁ.
L
Prędkość obrotowa sterowana jest bezstopnio-
wo poprzez nacisk na włącznik/wyłącznik.
Dioda zielona – światło ciągłe:
stan naładowania >60 %
Dioda zielona – wolne miganie:
stan naładowania 30 % – 60 %
Dioda zielona – szybkie miga-
nie:
stan naładowania 0 % - 30
%
Dioda żółta – światło ciągłe:
akumulator jest pusty
Dioda czerwona – światło cią-
głe:
temperatura akumulatora
wykracza poza dopuszczalną
wartość graniczną
Dioda czerwona – miganie:
ogólne wskazanie błędu, np.
brak pełnego styku, zwarcie,
uszkodzenie akumulatora itp.
OSTRZEŻENIE
Ryzyko urazu
X
Ustawianie tylko po wyłączeniu urządzenia!
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zranienia, porażenie prądem
X
Przed przystąpieniem do wykonywania jakich-
kolwiek prac przy urządzeniu zawsze należy wyj-
mować z niego akumulator!
80

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Festool DRC 18.4 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Festool DRC 18.4 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info