Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/99
Nächste Seite
98
Demontaż sanek
1. Ogranicznik głębokości [9-2] wcisnąć w
obudowę tak, aby przycisk blokujący [12-1]
znalazł się na poziomie oznaczenia do demontażu
sanek [12-2] – patrz rys. [12 a].
2. Nacisnąć przycisk blokady [12-1], wycią-
gając jednocześnie sanki z zasobnika –
patrz rys. [12 b].
3. Nacisnąć przycisk [9-1], zwalniając jednocze-
śnie ogranicznik głębokości – patrz rys. [12 c].
Demontaż dźwigni transportowej
1. Nacisnąć przycisk [13-1], przesuwając go
jednocześnie w kierunku strzałki – patrz rys.
[13 a].
2. Zwolniony przycisk [13-1] (rys. [13 b]) z dźwi-
gnią transportową [13-2] i sprężyną [13-3]
wyjąć z sanek (rys. [13 c]).
Poszczególne części wyczyścić, wadliwe lub zu-
żyte części wymienić i zmontować w odwrotnej
kolejności.
OSTROŻNIE
Podczas ponownego montażu dźwigni trans-
portowej należy zadbać o prawidłowe osa-
dzenie sprężynki przycisku [13-3] w dźwigni
transportowej. Nieprawidłowy montaż może
spowodować niesprawność transportu taśm.
Akustyczne sygnały ostrzegawcze
Akustyczne sygnały ostrzegawcze rozlegają się
przy następujących stanach roboczych urządze-
nia, po czym następuje jego wyłączenie:
peep
- Rozładowanie akumulatora
lub przeciążenie urządzenia
• Wymienić akumulator.
Zmniejszyć obciążenie urzą-
dzenia.
peep peep
- Urządzenie jest przegrzane
Po ostygnięciu można ponow-
nie uruchomić urządzenie.
peep peep peep
- Przegrzanie lub uszkodze nie
akumulatora LiIon.
Sprawdzić funkcjonowanie ostu-
dzonego akumulatora za po-
mocą ładowarki.
11 Konserwacja i utrzymanie w czy-
stości
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wypadku, porażenie prądem
Przed przystąpieniem do wykonywania ja-
kichkolwiek prac konserwacyjnych i czysz-
czenia zawsze należy wyjmować z niego aku-
mulator.
Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze,
które wymagają otwarcia obudowy silnika,
mogą być wykonywane wyłącznie przez au-
toryzowany warsztat serwisowy.
Obsługa serwisowa i naprawy wyłącznie
u producenta lub w warsztatach autory-
zowanych: prosimy wybrać najbliższe
miejsce spośród adresów zamieszczo-
nych na stronie:
www.festool.com/Service
EKAT
1
2
3
5
4
Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne fi rmy Festool.Nr zamó-
wienia pod:
www.festool.com/Service
Przestrzegać poniższych zaleceń:
- Otwory wentylacyjne wkrętarki i ładowarki na-
leży utrzymywać w czystości, aby zapewniona
był cyrkulacja powietrza chłodzącego.
- Styki przyłączeniowe narzędzia elektrycznego,
ładowarki i akumulatora należy utrzymywać w
czystości.
Zalecenia odnośnie akumulatorów
– Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu
w temperaturze od 5 °C do 25 °C.
Chronić akumulatory przed wilgocią, wodą oraz
wysoką temperaturą.
Rozładowanych akumulatorów nie należy po-
zostawiać w odłączonej od zasilania ładowarce
na dłużej niż ok. jeden miesiąc. Niebezpieczeń-
stwo głębokiego rozładowania!
Jeśli akumulatory LiIon mają być przechowy-
wane przez dłuższy czas bez użytkowania, na-
leży naładować je do 40 % pojemności (ok. 15
min ładowania).
W celu uniknięcia zwarć akumulator należy
przechowywać w dostarczonym opakowaniu.
– Znacznie krótszy czas pracy po naładowaniu
wskazuje na to, że akumulator jest zużyty i mu-
si zostać zastąpiony nowym.
98

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Festool DWC 18-4500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Festool DWC 18-4500 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 11,49 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info