Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/62
Nächste Seite
60
b) Zalecenia bezpieczeństwa właściwe dla
urządzenia
- Ładowarka ta i elektronarzędzie nie są przezna-
czone do korzystania przez osoby (włącznie z
dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
czuciowych lub umysłowych, lub którym brakuje
doświadczenia oraz/lub wiedzy, chyba że będą
one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo lub otrzymają instrukcje, w
jaki sposób należy korzystać z ładowarki względnie
elektronarzędzia. Dzieci powinny być nadzorowane
dla zapewnienia, że nie będą się bawiły ładowarką
lub elektronarzędziem.
- Przy wykonywaniu prac, przy których narzędzie
może natrafić na niewidoczne przewody elek-
tryczne, urządzenie należy trzymać wyłącznie za
izolowane powierzchnie uchwytowe.
- Przy wierceniu w ś
cianach należy zwracać uwagę
na ewentualnie obecne przewody gazowe, elek-
tryczne lub wodociągowe.
- Nie wolno otwierać akumulatora ani ładowarki. We
wnętrzu ładowarki, również po odłączeniu od sieci
zasilającej, obecne jest wysokie napięcie konden-
satorowe.
- Należy zwracać uwagę na to, aby żadne elementy
metalowe (np. wióry metalowe) nie przedostały się
w ładowarce do uchwytów mocujących akumula-
tora ani przez szczeliny wentylacyjne do wnętrza
urządzenia (niebezpieczeństwo zwarcia).
- Akumulator należy chronić przed wysoką tempera-
turą np. również przed ciągłym nasłonecznieniem i
ogniem. Występuje niebezpieczeństwo wybuchu.
1.3 Informacja odnoœnie emisji ha³asu i
wibracji
Akumulatorowe wiertarko-wkrêtarki
W typowym przypadku wartoœci ustalone zgodnie z
norm¹ EN 60745 wynosz¹:
Poziom ciœnienia akustycznego 72 dB(A)
Poziom ca³kowitego ciœnienia
akustycznego 83 dB(A)
Plus ró¿nica w dok³adnoœci pomiaru K = 4 dB
W czasie pracy poziom ha³asu mo¿e
przekraczaæ 85 dB(A). Stosowaæ oso-
biste œrodki ochrony s³uchu!
Wartość emisji wibracji a
h
(suma wektorowa w trzech
kierunkach) oraz nieoznaczoność K ustalone wg
normy EN 60745:
Wiercenie w metalu ah < 2,5 m/s
2
K = 1,5 m/s
2
Wkręcanie ah < 2,5 m/s
2
K = 1,5 m/s
2
1.4 Zamocowania na œcianie LC 45
£adowarka LC 45 posiada na tylnej stronie dwa
pod³u¿ne otwory, dziêki którym mo¿na j¹ zawiesiæ
na œcianie przy pomocy dwóch œrub (np. œrub z
p³askim ³bem lub pó³okr¹g³ych o œrednicy trzpienia
5 mm). Wkrêciæ oba wkrêty w odleg³oœci 96 mm w
taki sposób, aby ³eb wkrêtu odstawa³ od powierzchni
œciany na ok. 4 mm.
2 Ustawienia w maszynie
Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek czynnoœci
zwi¹zanych z ustawianiem, konserwacj¹ i naprawami
nale¿y usun¹æ akumulator!
2.1 Wymiana akumulatora
Wyjmowanie akumulatora
Nacisn¹æ oba przyciski (1.1) i wyj¹æ akumulator w
kierunku do przodu.
Wk³adanie akumulatora
Nasun¹æ akumulator na element mocuj¹cy u do³u
uchwytu a¿ do zatrzaœniêcia (patrz ilustracja 1).
2.2 Prze³¹czanie kierunku obrotu
Przycisk (1.4) s³u¿y do ustawienia kierunku obrotu.
Je¿eli przycisk zostanie prze³¹czony z prawej strony
na lew¹ = obieg prawobie¿ny.
Je¿eli przycisk zostanie prze³¹czony z lewej strony
na praw¹ = obieg lewobie¿ny;
Przycisk w pozycji œrodkowej = blokada
w³¹czenia.
2.3 Prze³¹czenie przek³adni
W³¹czaæ tylko podczas zatrzymania!
Przy pomocy prze³¹cznika przesuwnego (1.5)
w³¹czana jest przek³adnia.
1. bieg:
Prze³¹cznik przesuwny do przodu - widoczna jest
liczba 1.
2. bieg:
Prze³¹cznik przesuwny do ty³u - widoczna jest
liczba 2.
2.4 Ustawienie momentu obrotowego
Poprzez przekrêcenie pieœcienia przestawnego
(1.6) mo¿na ustawiæ moment obrotowy. Oznaczenie
strza³k¹ (1.7) wskazuje ustawienie.
Wiercenie
Strza³ka wskazuje na symbol borowania = maksy-
malny moment obrotowy.
Wkrêcanie:
Moment obrotowy zgodnie z ustawieniem:
ustawienie na 1 = ma³y moment obrotowy
ustawienie na 20 = du¿y moment obrotowy
3 Zamocowanie narzêdzia, agregaty przy-
stawne
3.1 Uchwyt wiertarski BF-FX
Uchwyt wiertarski s³u¿y do zamocowania wierte³ i bitów.
a) Monta¿ uchwytu wiertarskiego/demon-
towa¿
Monta¿
- uchwyt wiertarski nasadziæ na wrzeciono wiertarki
(2.5), a nastêpnie przekrêciæ tak daleko, a¿ ko³ek
szeœciok¹tny uchwytu wiertarskiego wejdzie do
uchwytu szeœciok¹tnego wrzeciona wiertarki.
- poci¹gn¹æ pierœcieñ odryglowuj¹cy (2.3) do przo-
du, przycisn¹æ wrzeciono wiertarki do zderzaka, a
nastêpnie puœciæ pierœcieñ.
Demonta¿
- poci¹gn¹æ pierœcieñ odryglowuj¹cy do przodu, a
nastêpnie zdj¹æ uchwyt wiertarski.
60

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Festool TDK 12-12.0 V Li wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Festool TDK 12-12.0 V Li in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,52 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info