Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met
verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis
als zij onder toezicht staan of instruces hebben gekregen over het veilige gebruik van het
apparaat en de eventuele gevaren.
KINDEREN MOGEN NIET SPELEN MET DIT APPARAAT.
Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden
uitgevoerd.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik
is.
Laat een funconerend apparaat nooit zonder toezicht achter.
Trek het apparaat niet aan het snoer weg.
Vermijd te veel draaien, oprollen en trekken aan het netsnoer. Gebruik nooit nylon of
ijzerdraad om het netsnoer vast te houden.
Zorg ervoor dat de stekker en het stopcontact aljd zichtbaar en toegankelijk blijven.
Gebruik geen verlengsnoeren.
Trek niet aan de stekker om het apparaat uit te schakelen.
Grijp nooit naar het apparaat als het in het water is gevallen. Trek in dat geval onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat controleren voordat u het opnieuw
gebruikt.
ALS DE TOEVOERKABEL BESCHADIGD IS, MOET DEZE WORDEN VERVANGEN DOOR EEN
ELEKTRICIEN OF EEN DERGELIJK GEKWALIFICEERD PERSOON, OM GEVAAR TE
VOORKOMEN.
DE VOEDING MOET VOLDOEN AAN DE SPECIFICATIE DIE OP HET BEOORDELINGSPLAATJE
OP DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT WORDT GETOOND.
Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de naonale
bedradingsvoorschrien.
Overschrijd de aanbevolen kamergrooe niet voor maximale efficiëne.
Sluit de deuren en ramen, of gebruik de oponele raam klienband kit, verkrijgbaar via
www.flinqcommerce.nl .
Houd gordijnen of jaloezieën gesloten jdens de zonnigste uren van de dag.
Houd de filters schoon.
Zodra uw kamer de gewenste omstandigheden hee bereikt, verlaagt u de instellingen
voor temperatuur en venlae.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für FlinQ FQC-8150 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von FlinQ FQC-8150 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,6 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info