Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
15
1. Druk op de TIMER-knop om de gewenste bedrijfsuren in te stellen (1 tot 24 uur, de
timerindicator licht op). Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, wordt de machine
automatisch uitgeschakeld. Het displayvenster toont de tijd die u hebt ingesteld terwijl u
op de TIMER-toets drukt. Als de timerknop niet wordt ingedrukt, werkt het apparaat
continu.
2. Door op de timer te drukken zonder de andere functies in te schakelen, kunt u de tijd
instellen waarop de machine begint te werken. Als u bijvoorbeeld de timer op '2' drukt,
werkt het apparaat automatisch na 2 uur.
Slaapfunctie
1. In de koelmodus, door op de SLEEP-toets te drukken, zal de ingestelde temperatuur op het
eerste uur 1oC stijgen, op het tweede uur nog eens 1oC en dan op die temperatuur
blijven.
2. In de verwarmingsmodus, door op de SLEEP-knop te drukken, daalt de ingestelde
temperatuur 1 ° C op het eerste uur, nog eens 1 ° C op het tweede uur en blijft dan op die
temperatuur.
3. In de slaapstand blijft de ventilatie op lage snelheid. Druk opnieuw op de SLEEP-toets, de
ingestelde temperatuur en ventilatiesnelheid keren terug naar de vooraf geselecteerde.
4. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld nadat de SLAAP-functie 12 uur heeft
gedraaid.
5. Houd er rekening mee dat de slaapfunctie niet beschikbaar is terwijl de machine in
ventilatie-, ontvochtigings- of automatische modus werkt. Alleen beschikbaar in de modus
Koelen of Verwarmen.
6. Als de machine in de slaapstand staat, wordt de ventilatorsnelheid LOW.
Ontvochtigen (DRY)-modus
In de luchtontvochtigingsmodus (DRY) kan de temperatuur niet worden aangepast en wordt de
ventilatie op lage snelheid gefixeerd. Wanneer de unit in de luchtontvochtigingsmodus (DRY)
werkt, wordt de aan de lucht onttrokken vochtigheid verzameld in een interne tank. Als de tank
vol is, zullen de compressor en motor automatisch STOPPEN. Tegelijkertijd gaat de indicator
"Water vol" weergeven en hoort u een kort geluid. Als de tank vol is, voert u het water af zoals
aangegeven op de pagina over “AFVOER”. U kunt het apparaat ook gebruiken zonder dat u de
tank zo vaak moet legen door gebruik te maken van "continue afvoer", raadpleeg ook de pagina
"AFVOER".
OPMERKING: Verwijder in de luchtontvochtigings- en ventilatiemodus de luchtslang van de
uitlaatpijp voordat u het product gebruikt!
Zelfdiagnose
Deze machine is uitgerust met een zelfdiagnosefunctie. Als er iets mis is in de machine, geeft de
LED de woorden "E1" of "E2" weer.
E1 betekent dat de sensordraad voor kamertemperatuur niet goed aansluit (deze draad
bevindt zich in het midden van de verdamper).
E2 betekent dat de sensordraad voor antivries niet goed aansluit (deze draad bevindt zich
aan de zijkant van de verdamper).
16

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für FlinQ FQC-8151 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von FlinQ FQC-8151 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,73 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info