Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
6. Om een van de 52 gewenste melodie-beltoon te selecteren, drukt u 1 voor 1 op de TUNE-
knop tot de beltoon die u wilt gebruiken. Selecteer vervolgens het volume met de
volumeknop zoals gewenst.
TIP: Als het koppelen niet goed werkt, RESET de binnenbel door langer dan 10 seconden op
de VOLUME-knop te drukken en begin opnieuw.
INSTALLATIE OP MUUR:
Nu de deurbel werkt, bepaal de juiste locatie en controleer of het wifi-signaal op de
gewenste locatie goed genoeg is om te gebruiken door de TUYA app-livestream
(rechterbovenhoek) het moet minimaal meer dan 20-30% signaalsterkte zijn gebruik.
Controleer vervolgens de juiste hoogte en zicht om de deurbel te gebruiken, wij raden aan
deze op schouderhoogte te installeren.
1. Verwijder de achterste montagebeugel en markeer / lijn de juiste positie uit waar u deze
wilt gebruiken en zorg ervoor dat deze recht en correct kan worden bevestigd.
2. U kunt de dubbelzijdige tape gebruiken om de montagebeugel te bevestigen voor
montage op glas, staal, aluminium frames of andere niet-poreuze en vlakke ondergronden.
Of boor 2 gaten (maat 6 mm) en steek de plastic plug-uitbreidingen in de gaten en monteer
de beugel met de 2 schroeven aan de muur.
3. Bevestig de deurbel voorzichtig in de montagebeugel vanaf het onderste gedeelte en
"klik" hem op het bovenste gedeelte, lijn hem correct uit en gebruik de bijgeleverde
veiligheidsschroef en gereedschap (meegeleverd) om hem voorzichtig te bevestigen en te
vergrendelen.
TROUBLESHOOTING:
Het apparaat is uitgerust met een oplaadbare lithiumbatterij. De levensduur van de batterij
wordt beïnvloed door de opstarttijden van het apparaat en het aantal wekacties, zoals
livebeelden. Daarom kan de alarmdetectiefunctie van de PIR-sensor ook een snellere reden
voor een lege batterij veroorzaken. Het wordt aanbevolen om het apparaat uit te schakelen
of op een lage gevoeligheid in te stellen om het wakker worden van het apparaat en de beltijd
te verkorten en de levensduur van de batterij te verlengen. Laad de batterij onmiddellijk op
12

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für FlinQ FQC8183 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von FlinQ FQC8183 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info