Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
als de batterij bijna leeg is.
Waarom kan het apparaat geen verbinding maken met wifi?
1. Bevestig dat de Wi-Fi-verbinding voldoet aan het 2,4 Ghz-protocol, 5 Ghz wordt niet
ondersteund
2. Controleer of het blauwe indicatielampje langzaam knippert. Controleer of de accountnaam
en het wachtwoord correct zijn en of er misschien te veel tekens zijn.
3. Als u Android 8 (Oreo) gebruikt, schakelt u mobiele data uit voordat u instelt, en weer aan
als u klaar bent.
Het apparaat is online en er is een push-gebeurtenis, maar de telefoon / tablet ontvangt geen
push-notificaties?
1. Controleer of de app "Automatisch starten" heeft geactiveerd en of de "Push Notificaties"
de notificatiefunctie heeft ingeschakeld.
2. Schakel "Batterijoptimalisatie" en "Sluit de app wanneer op de achtergrond" en "Altijd op
display" uit (afhankelijk van de situatie, overweeg verschillende optimalisatiemodi voor
verschillende telefoon- / tabletfabrikanten). Soms opent u gewoon de liveweergave om de
instellingen te activeren om deze aan te passen.
3. De internetverbinding en snelheid van het draadloze netwerk kunnen de prestaties en
snelheid van de push-notificaties en de live views beïnvloeden.
Welke soorten voedingsmodi worden ondersteund?
1. De deurbel kan alleen de batterij gebruiken om te werken. USB is beschikbaar om de
deurbel op te laden.
Ondersteunt de deurbel de Tuya APP door 3G / 4G / 5G te gebruiken?
1. JA!
Hoe deel ik de videodeurbel met mijn gezin?
1. Tik op de startpagina op de deurbel om live te streamen.
2. Tik op het pictogram "instellingen" in de rechterbovenhoek.
3. Selecteer 'Apparaat delen'
4. "Delen toevoegen" en voer de accountnaam in waarmee u wilt delen. Of je kunt de
instructies in de app volgen om gezinsinstellingen te maken.
Hoeveel gebruikers kunnen de TUYA-app gebruiken met de deurbel?
1. Het kan worden gebruikt voor maximaal 4 personen tegelijk.
13

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für FlinQ FQC8183 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von FlinQ FQC8183 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info