Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
AFVAL ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR
Informatie over verwijdering
Deze markering op het product of het bijbehorende informatiemateriaal geeft aan dat het
aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden
weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit van andere soorten afval
scheiden en op een verantwoorde manier recyclen om het duurzame hergebruik van
materiële hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen
met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de plaatselijke overheid om te
vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke
gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden van het
koopcontract te raadplegen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval
voor verwijdering.
DISCLAIMER
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De
fabrikant geeft geen verklaringen of garanties (impliciet of anderszins) met betrekking tot de
nauwkeurigheid en volledigheid van dit document en is in geen geval aansprakelijk voor enig
verlies van winst of enige commerciële schade, inclusief maar niet beperkt tot speciale,
incidentele, gevolg- of andere schade. Geen enkel deel van dit document mag in welke vorm
dan ook worden gereproduceerd of verzonden op enigerlei wijze, elektronisch of
mechanisch, inclusief fotokopieer-, opname- of informatie-opname- en opzoeksystemen,
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant. Ons bedrijf bezit alle
rechten op dit ongepubliceerde werk en is van plan dit werk vertrouwelijk te houden. Ons
bedrijf kan er ook naar streven om dit werk te behouden als een niet-gepubliceerd
copyright. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor het raadplegen, bedienen,
onderhouden of repareren van onze apparatuur. Niets hiervan mag voor andere doeleinden
worden verspreid. In het geval van onbedoelde of opzettelijke publicatie, is ons bedrijf van
plan zijn recht op dit werk af te dwingen onder copyrightwetten als een gepubliceerd werk.
Degenen die toegang hebben tot deze handleiding mogen de informatie in dit werk niet
kopiëren, verspreiden of openbaren, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door ons bedrijf. Alle
informatie in deze handleiding wordt geacht correct te zijn. Ons bedrijf is niet aansprakelijk
voor fouten in dit materiaal, noch voor incidentele schade of gevolgschade in verband met
de levering, prestatie of gebruik van dit materiaal. Deze publicatie kan verwijzen naar
informatie en wordt beschermd door auteursrechten of patenten en geeft geen enkele
Gedeelde inzameling.
Dit symbool betekent dat het product niet met het
gewone huisvuil mag worden weggegooid. Voor deze
producten is er een apart inzamelsysteem.
14

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für FlinQ FQC8183 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von FlinQ FQC8183 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info