Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/18
Nächste Seite
Over deze snelreferentiegids
We hebben deze handleiding opgesteld om u te helpen
vertrouwd te worden met bepaalde functies van uw auto.
De gids bevat alleen basisinstructies (korte beschrijvingen)
en is geen vervanging voor de Handleiding.
U dient de volledige instructies in de Handleiding en alle
waarschuwingen te lezen. Hoe meer u van uw auto afweet,
des te beter kunt u ermee omgaan en dat komt de veiligheid
en het rijplezier ten goede.
Hartelijk dank voor het kiezen van een Ford.
WAARSCHUWING
Afleiding tijdens het rijden kan leiden tot verlies van de controle over de auto, aanrijdingen en
letsel. We adviseren zeer voorzichtig te werk te gaan bij het gebruik van apparatuur die uw aandacht
van de weg kunnen afleiden. Uw hoofdverantwoordelijkheid is de veilige bediening van uw auto.
We raden het gebruik van handheld-apparaten tijdens het rijden af en adviseren waar mogelijk het gebruik
van spraakgestuurde systemen. Zorg dat u zich bewust bent van alle nationale wetten met betrekking
tot het gebruik van elektronische apparaten tijdens het rijden.
N.B.: Deze handleiding beschrijft productkenmerken en opties die voor de beschikbare modellen leverbaar
zijn, soms nog voordat deze algemeen verkrijgbaar zijn. Soms worden opties beschreven waarmee de auto
die u hebt gekocht, niet is uitgerust.
N.B.: Sommige van de afbeeldingen in deze handleiding tonen functies die in andere modellen worden
gebruikt, waardoor ze er anders kunnen uitzien in uw auto. De essentiële informatie in de afbeeldingen is
echter altijd correct.
N.B.: Gebruik uw auto altijd volgens de geldende regels en voorschriften.
De informatie in deze publicatie was correct ten tijde van het ter perse gaan. In het belang van de continue
productontwikkeling behouden we ons het recht voor om specificaties, ontwerp en uitrusting op ieder
moment zonder aankondiging of verplichting te wijzigen. Niets uit deze uitgave mag in enigerlei vorm en
door enig middel gereproduceerd, verzonden of in een oproepsysteem opgeslagen of in een andere taal
vertaald worden zonder schriftelijke toestemming van Ford. Fouten of omissies uitgesloten.
© Ford Motor Company 2014
Alle rechten voorbehouden.
Onderdeelnummer: CG3583nlNLD 12/2014 20141216113148
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

  • Umstellen von französischem Sprachassistenten auf Deutsch Eingereicht am 4-6-2020 18:49

    Antworten Frage melden
  • linkes Bremslicht defekt. wie geht der Lampenwechsel Eingereicht am 15-8-2018 13:52

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ford Fiesta 2015 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ford Fiesta 2015 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,87 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info