Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
FordMobileConnectivity
Beknopte handleiding
Ford en uw mobiele telefoon.
Een slimme combinatie.
www.ford-mobile-connectivity.com
De spraakcommando‘s op een rijtje
DIRECTE COMMANDO‘S
- "[VOORNAAM] [ACHTER-
NAAM] bellen" bijv. "Piet
Proefpersoon thuis bellen"
- "Nummer kiezen"
- "Nummer herhalen"
- "Telefoon"
- "Radio afspelen"
- "Zendernaam"
- "Bluetooth afspelen"
- "USB afspelen"
- "iPod afspelen"
- "CD afspelen"
- "Line in"
- "Klimaat"
- "Ventilator" bijv. "Ventilator 2"
- "Temperatuur", bijv.
"Temperatuur 21 Graden"
- "Auto modus"
- "Ontdooien aan / uit"
- "Ruitverwarming aan / uit"
"RADIO" "USB" I "iPOD" I "CD" "BLUETOOTH"
- "Afspelen"
- "FM" I "AM" bijv. FM 123,4"
- "Zendernaam"
- "Naam opslaan"
- "Naam wissen"
- "Lijst wissen"
- "Lijst afspelen"
- "Afspelen"
- "Track"
- "Alles willekeurig"
- "Map willekeurig"
- "Willekeurig uit"
- "Map herhalen"
- "Track herhalen"
- "Herhalen uit"
- "Afspelen"
- "Alles willekeurig"
- "Willekeurig uit"
- "Track herhalen"
- "Herhalen uit"
Tip: U kunt de commando’s "Help", "Ga terug" en "Annuleren" in alle situaties met spraakbesturing gebruiken.
Een meer uitgebreid overzicht van spraakcommando‘s vindt u in het handboek van uw auto of in de online brochure
op www.ford-mobile-connectivity.com
AANWIJZING:
De spraakcommando‘s die op het display worden weergegeven, gelden in combinatie met het navigatiesysteem
"DVD/Touch Screen Navigation (NX)". Verdere informatie vindt u in de bestuurdershandleiding van Ford.
Het systeem ondersteunt de volgende talen: EN, GER, FRA, SPA, ITA, POR, TR, RUS, SWE, POL, NED, CZ, DK.
Neem voor meer informatie contact op met uw Ford-dealer.
Spraakbesturing van Ford – veiligheid en comfort
Met de spraakbesturing kunt u zowel uw audiosysteem van Ford als uw mobiele telefoon bedienen.
U kunt in een gedefinieerde dialoog met vaste spraakcommando‘s talloze functies besturen. Daarbij is
de microfoon geoptimaliseerd ten opzichte van de zitpositie van de bestuurder. Spreek het gewenste
commando duidelijk uit, met een passende geluidssterkte.
De inhoud van deze beknopte handleiding is met de grootste zorg samengesteld. De inhoud komt overeen met de stand van zaken
op het moment van drukken.
De hier beschreven uitvoeringskenmerken zijn, afhankelijk van de uitvoeringsvariant, standaard of als optie tegen meerprijs leverbaar
en gelden niet voor de Ford Ka. Nadere informatie en details over leverbaarheid kunt u vinden in de prijslijsten of kunt u van uw Ford-
dealer vernemen.
Wij behouden ons het recht voor specificaties, onderdeelnummers en functies zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Zonder
de schriftelijke toestemming van Ford is het geheel of gedeeltelijk reproduceren van deze beknopte handleiding in welke vorm dan
ook en/of met behulp van welk medium dan ook verboden.
© 2012 Ford Werke GmbH. Alle rechten voorbehouden.
Gedrukt in: 2012.
Handelsmerken:
De Bluetooth®-woordmerken en logo‘s zijn eigendom van
Bluetooth SIG Inc.
Andere merken zijn eigendom van de desbetreende houders.
Zo gemakkelijk werkt spraakbesturing
Om te ervaren hoe gemakkelijk de spraakbesturing werkt, kunt u het systeem met het volgende voorbeeld uitproberen:
Activeer de spraakbesturing via de VOICE-toets (MODE-toets)*, wacht op de pieptoon en spreek het commando
uit. Via de VOICE-toets (MODE-toets)* kunt u het geactiveerde commando op elk moment weer annuleren.
Om bijvoorbeeld een bepaalde radiozender in te stellen hoeft u slechts een paar eenvoudige
te doorlopen:
Uw actie Het systeem antwoordt
Stap 1 Druk op de VOICE-toets (MODE-toets) "Piep"
Stap 2 U zegt "Radio" "Radio"
Stap 3 U zegt bijv. "FM 123,4" Radio staat aan
Zoals u ziet, bestaat een dialoog in principe uit slechts een paar eenvoudige stappen: VOICE-toets (MODE-toets)*
indrukken, apparaat selecteren, functie bepalen en waarde/naam aangeven.
Let op: bijgeluiden in de auto (bijv. een open raam of gesprekken van andere inzittenden) kunnen een storend eect
hebben op de spraakherkenning. Gebruik alleen de in het systeem voorgedefinieerde commando‘s (zie de lijst met
commando‘s).
* De VOICE-toets (MODE-toets) bevindt zich op de audio-afstandsbediening op het stuur of op de richtingaanwijzerhendel.
Nuttige spraakcommando‘s
Help
Als u het even niet meer weet, kunt u altijd via het spraakcommando "Help" mogelijke belangrijke commando‘s
laten voorzeggen.
Directe commando‘s
Om de dialoog zo kort mogelijk te houden, kunt u o.a. de volgende spraakcommando‘s direct na het activeren
van de VOICE-toets (MODE-toets)
* gebruiken:
- "[VOORNAAM] [ACHTER-
NAAM] bellen" bijv. "Piet
Proefpersoon thuis bellen"
- "Nummer kiezen"
- "Nummer herhalen"
- "Telefoon"
- "Radio afspelen"
- "Zendernaam"
- "Bluetooth afspelen"
- "USB afspelen"
- "iPod afspelen"
- "CD afspelen"
- "Line in"
- "Klimaat"
- "Ventilator" bijv. "Ventilator 2"
- "Temperatuur", bijv.
"Temperatuur 21 Graden"
- "Auto modus"
- "Ontdooien aan / uit"
- "Ruitverwarming aan / uit"
Annuleren
Met het commando "Annuleren" of door de VOICE-toets (MODE-toets)
* in te drukken, kunt u de dialoog op elk mo-
ment beëindigen. Door nogmaals op de VOICE-toets (MODE-toets)
* te drukken, kunt u een nieuwe spraakdialoog
starten.
Correctie
Met het commando "Corrigeren" kunt u tijdens het invoeren van telefoonnummers het laatste blok cijfers wissen.
Het systeem herhaalt de blokken die het tot dan toe verstaan heeft. U kunt het invoeren vervolgens vanaf dit punt
voortzetten.
U dient zich zelf verder vertrouwd te maken met uw spraakbesturingsysteem. Na slechts een paar stappen zult u
er plezier in krijgen. Nadere details over de spraakbesturing vindt u in het handboek bij uw Ford.
* De VOICE-toets (MODE-toets) bevindt zich op de audio-afstandsbediening op het stuur of op de richtingaanwijzerhendel.
N
CM5T-19H528-NB
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ford Kuga - feb 2008 - dec 2008 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ford Kuga - feb 2008 - dec 2008 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,39 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info