Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
ROCKBOX
BRICK
manual
FABRIQ
EDITION
freshnrebel.com
#freshnrebel
Keep in touch:
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  FABRIQ
  EDITION
  freshnrebel.com
  #freshnrebel
  Keep in touch:

  ROCKBOX
  BRICK
  manual • Page 2

  EN

  ROCKBOX BRICK

  READY TO ROCK? HERE’S HOW:

  1. Battery capacity LEDs

  1. Charge the speaker with the Micro USB cable
  The battery capacity LEDs will light up when the speaker is
  charging and turn off when it’s done.

  1/4 = 25% - 2/4 = 50% - 3/4 = 75% - 4/4 = 100%
  2. On/Off
  3. Bluetooth

  1

  2

  3

  4

  5

  5. Powerbank
  6. Audio in
  7. Audio out

  Previous song
  Next song

  Short press = play / pause
  Short press = take / end calls
  Long press = decline calls
  Volume up

  7

  3. Connect your device
  Turn on Bluetooth and select the speaker from the list of
  available devices. The touch buttons will turn solid white and
  you’ll hear a beep when you’re connected.

  Touch buttons:
  Volume down

  6

  2. Turn the speaker on
  Press the Bluetooth button for 3 seconds. When the touch buttons are pulsing white, your speaker is ready for the Bluetooth
  connection.

  4. Micro USB

  Touch buttons

  DONE. PLAY YOUR MUSIC AND TURN IT UP! • Page 3

  LISTEN UP!

  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

  Trouble connecting?
  When turning the speaker on, it will try to reconnect to the last device for 30
  seconds. If it can’t find it, it will go into pairing mode for 3 minutes and you can
  connect a new device.

  Warning!

  Too slow?
  Your speaker will stay in pairing mode for 3 minutes only. Missed it? Press the
  Bluetooth button for 3 seconds.
  Connect a different device?
  Press the Bluetooth button to set the speaker back into pairing mode and
  connect a new device.
  Hearing a beep?
  The battery is getting low. We’ll give you a warning when you have 20, 15 and 10
  per cent capacity left.

  EN

  The safety guidelines are designed for you to get the maximum performance from your Fresh ‘n Rebel
  products safely. To ensure reliable operation:
  • Always follow all instructions and warnings closely.
  • Read all instructions in the user manual carefully before operating the speaker.
  • Do not attempt to modify or open the speaker. There are no serviceable parts inside and this will void
  your warranty.
  • Do not use the speaker in a wet environment or conditions.
  • Do not operate the speaker in or near a significant heat source, heat vent, or under direct sunlight for
  long durations.
  • The speaker should be used in environment ranging from 5 ºC - 45ºC (41ºF – 113ºF).
  • Do not cover the speaker with paper or other materials. This may affect its cooling capacity.
  • Do not place heavy objects on the speaker.
  • Do not attempt to push objects into openings of the speaker
  • Do not rely on your speaker for emergency communications.
  • Keep your speaker away from medical devices, including pacemakers and hearing aids.
  • Turn off your speaker in aircrafts. Using your speaker in an aircraft might affect aircraft operations and
  might be illegal.

  Warranty & Limitations

  The speaker turned off?
  The battery was below 5 per cent. Charge the speaker to rock out again..

  We warranty the product against defects in material and workmanship under normal usage for a period of 2
  year from the date of purchase. During that period, defective products may be offered for repair or replacement at the store where the product was bought. The warranty does not cover accidental damage, wear and
  tear, incidental loss, or use beyond the instructions in the user manual.

  The speaker went to sleep?
  You haven’t played anything in the last 30 minutes or forgot to turn your speaker
  off? Turn your speaker off and on again to keep playing music.

  Product Specifications

  Charging other devices?
  The playtime of your speaker will be shorter when using the Powerbank port to
  charge other devices.

  Output power: 2 x 6W
  DC input: 5V/1A max. (Micro-USB)
  Battery capacity: 4000mAh
  USB output: 5V/1A
  Bluetooth: 4.0
  Size: 155 x 59 x 59 mm
  Product weight: 434g • Page 4

  NL

  ROCKBOX BRICK

  READY TO ROCK? HERE’S HOW:

  1. LEDs voor de batterijcapaciteit
  1/4 = 25% - 2/4 = 50% - 3/4 = 75% - 4/4 = 100%
  2. Aan/uit

  1

  2

  3

  4

  3. Bluetooth
  4. Micro USB
  5. Powerbank
  6. Audio-ingang
  7. Audio-uitgang

  Knoppen:
  Volume omlaag
  Vorig nummer
  Volgend nummer
  Kort indrukken = afspelen/pauzeren
  Kort indrukken = oproep beantwoorden/beëindigen
  Lang indrukken = oproep weigeren
  Knoppen
  Volume omhoog

  5

  6

  7

  1. Laad de speaker op met de Micro USB-kabel
  De indicatie-leds van de batterij branden terwijl de speaker
  wordt opgeladen en gaan uit wanneer deze volledig
  opgeladen is.
  2. Zet de speaker aan
  Houd de Bluetooth-knop drie seconden ingedrukt. Wanneer
  de knoppen op de speaker wit knipperen, is deze klaar om via
  Bluetooth te worden verbonden.
  3. Verbind je apparaat
  Schakel Bluetooth in en selecteer de speaker in de lijst met
  beschikbare apparaten. De knoppen blijven wit branden en
  je hoort een pieptoon wanneer de verbinding tot stand is
  gebracht.

  DONE. PLAY YOUR MUSIC AND TURN IT UP! • Page 5

  LISTEN UP!

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  Lukt het verbinden niet?
  Wanneer je de speaker inschakelt, probeert deze gedurende dertig seconden verbinding te maken met het laatst gebruikte apparaat. Kan de speaker dat apparaat niet
  vinden, dan schakelt hij drie minuten over op de koppelmodus en kun je een nieuw
  apparaat verbinden.

  Waarschuwing!

  Te weinig tijd?
  Is het je in die tijd niet gelukt? Houd de Bluetooth-knop dan drie seconden ingedrukt.
  Wil je een ander apparaat verbinden?
  Druk dan op de Bluetooth-knop om de speaker terug te laten keren naar de koppelmodus en verbind een nieuw apparaat.
  Hoor je een pieptoon?
  Dan is de batterij bijna leeg. De speaker waarschuwt je wanneer de batterij nog 20, 15
  en 10 procent vermogen heeft.
  Is de speaker uitgeschakeld?
  Dan was het batterijvermogen nog minder dan 5 procent. Laad de speaker op om er
  weer tegenaan te kunnen.
  Is de speaker overgeschakeld op de slaapstand?
  Heb je de afgelopen dertig minuten niets afgespeeld of ben je vergeten de speaker uit
  te schakelen? Schakel de speaker uit en weer in om weer muziek af te spelen.
  Andere apparaten opladen?
  Via de Powerbank-poort kan je andere apparaten opladen. Hiermee neemt de
  afspeelduur van je speaker af.

  NL

  De veiligheidsrichtlijnen zijn opgesteld om u op veilige wijze te laten genieten van optimale prestaties van uw
  Fresh ‘n Rebel-producten. Zorg voor een veilige werking:
  • Volg altijd alle instructies en waarschuwingen op.
  • Lees alle instructies in de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken.
  • Probeer de speaker niet aan te passen of te openen. Er bevinden zich geen door de gebruiker te repareren
  onderdelen in het apparaat en als u dit toch doet, komt de garantie te vervallen.
  • Gebruik de speaker niet in een natte omgeving of onder natte omstandigheden.
  • Bedien de speaker niet gedurende lange tijd in of nabij een grote warmtebron, een warmterooster of
  direct zonlicht.
  • Gebruik de speaker alleen in omgevingen waar het tussen de 5 en 45 ºC is.
  • Dek de speaker niet af met papier of andere materialen. Dat kan het koelvermogen beïnvloeden.
  • Plaats geen zware voorwerpen boven op de speaker.
  • Duw geen objecten in de openingen van de speaker.
  • Vertrouw niet op uw speaker voor communicatie in geval van nood.
  • Houd uw speaker uit de buurt van medische apparaten, inclusief pacemakers en gehoorapparaten.
  • Schakel uw speaker uit in het vliegtuig. Het gebruik van uw speaker in een vliegtuig kan de exploitatie van
  het vliegtuig hinderen en is mogelijk illegaal.

  Garantie en beperkingen

  Wij garanderen het product tegen defecten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van 2
  jaar vanaf de aankoopdatum. Gedurende die periode mogen defecte producten ter reparatie of vervanging
  worden aangeboden in de winkel waar het product is gekocht. Ander(e) onopzettelijke schade, slijtage, verlies
  of gebruik dan beschreven in de gebruikershandleiding valt niet onder de garantie.

  Productspecificaties

  Uitgangsvermogen: 2 x 6 W
  DC-ingang: Max. 5 V/1 A (micro-USB)
  Batterijvermogen: 4000 mAh
  USB-uitgang: 5 V/1 A
  Bluetooth: 4.0
  Grootte: 155 x 59 x 59 mm
  Productgewicht: 434 g • Page 6

  DE

  ROCKBOX BRICK

  GET READY TO ROCK! SO GEHT’S:

  1. LED-Akkuanzeige

  1. Lautsprecher über das Micro-USB-Kabel aufladen
  Während der Lautsprecher geladen wird, leuchtet die LED rot.
  Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt sie.

  1/4 = 25% - 2/4 = 50% - 3/4 = 75% - 4/4 = 100%
  2. Ein/Aus
  3. Bluetooth

  1

  2

  3

  4

  5. Powerbank
  6. Audio-Eingang
  7. Audio-Ausgang

  Lautstärke reduzieren

  7

  FERTIG! HÖR DEINE MUSIK BEI VOLLER
  LAUTSTÄRKE!

  Vorheriger Titel
  Nächster Titel

  Lautstärke erhöhen

  6

  3. Gerät anschließen
  Aktiviere Bluetooth und wähle den Lautsprecher aus der Liste
  der verfügbaren Geräte aus. Die LED leuchtet weiß, und es wird
  ein Signalton ausgegeben, wenn die Verbindung hergestellt
  wurde.

  Tasten:

  Kurz drücken = Wiedergabe/Pause
  Kurz drücken = Anruf annehmen/beenden
  Lang drücken = Anruf abweisen

  5

  2. Lautsprecher einschalten
  Die LED blinkt weiß, wenn der Lautsprecher bereit für die
  Bluetooth-Verbindung ist.

  4. Micro-USB

  Tasten • Page 7

  EIN PAAR HINWEISE

  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

  Verbindungsprobleme?
  Nach dem Einschalten versucht der Lautsprecher 30 Sekunden lang, eine Verbindung zum zuletzt angeschlossenen Gerät herzustellen. Wenn das Gerät nicht
  gefunden wird, wechselt der Lautsprecher 3 Minuten lang in den Pairing-Modus,
  und du kannst ein neues Gerät anschließen.

  Warnung!

  Zu langsam?
  Der Lautsprecher bleibt nur drei Minuten im Pairing-Modus. Verpasst? Halte die
  Bluetooth-Taste drei Sekunden lang gedrückt.
  Anderes Gerät anschließen?
  Drücke die Bluetooth-Taste, um den Lautsprecher wieder in den Pairing-Modus zu
  versetzen und ein anderes Gerät anzuschließen.
  Piept’s?
  Der Akkustand ist niedrig. Bei einer Restenergie von 20, 15 und 10 Prozent wird ein
  Warnton ausgegeben.
  Lautsprecher geht aus?
  Der Akkustand liegt unter 5 Prozent. Lade den Lautsprecher auf, um weiterzurocken.
  Lautsprecher wechselt in Schlafmodus?
  Du hast seit 30 Minuten nichts wiedergegeben oder vergessen, den Lautsprecher
  auszuschalten. Schalte den Lautsprecher aus und wieder ein, um weiter Musik zu
  hören.
  Andere Geräte aufladen?
  Die Wiedergabezeit des Lautsprechers ist kürzer, wenn du andere Geräte über
  den Powerbank-Anschluss auflädst.

  DE

  Um Ihre Fresh ‘n Rebel-Produkte gefahrlos bei voller Leistung nutzen zu können, beachten Sie bitte die
  folgenden Sicherheitshinweise. Sicherstellung eines zuverlässigen Betriebs:
  • Befolgen Sie alle Hinweise und Warnungen.
  • Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Lautsprechers alle Anweisungen im Benutzerhandbuch sorgfältig durch.
  • Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher zu modifizieren oder zu öffnen. Er enthält keine zu wartenden Teile,
  und das Öffnen des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie.
  • Verwenden Sie den Lautsprecher nicht in feuchten Umgebungen.
  • Betreiben Sie den Lautsprecher nicht für einen längeren Zeitraum in der Nähe einer starken Wärmequelle,
  eines Warmluftauslasses oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
  • Der Lautsprecher ist für den Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 45 °C bestimmt.
  • Bedecken Sie den Lautsprecher nicht mit Papier oder anderen Gegenständen. Andernfalls wird die
  Kühlfähigkeit beeinträchtigt.
  • Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.
  • Versuchen Sie nicht, Gegenstände in die Öffnungen des Lautsprechers zu schieben.
  • Verlassen Sie sich für Notrufe nicht auf den Lautsprecher.
  • Halten Sie den Lautsprecher von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Hörgeräten fern.
  • Schalten Sie den Lautsprecher in Flugzeugen aus. Die Verwendung des Lautsprechers in Flugzeugen kann den
  Flugbetrieb stören und ist teilweise verboten.

  Garantieumfang und Einschränkungen der Garantie

  Wir gewähren eine Garantie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Material- und Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch des Produkts. Während dieses Zeitraums können defekte Produkte in
  dem Geschäft, in dem sie erworben wurden, zur Reparatur oder zum Austausch zurückgegeben werden. Die
  Garantie deckt keine Schäden ab, die durch versehentliche falsche Handhabung, Verschleiß, beiläufige Schäden
  oder eine unsachgemäße Verwendung entgegen den Anweisungen im Benutzerhandbuch entstanden sind.

  Produktspezifikationen
  Ausgangsleistung: 2 × 6 W
  DC-Eingang: Max. 5 V/1 A (Micro-USB)
  Akkukapazität: 4.000 mAh
  USB-Ausgang: 5 V/1 A
  Bluetooth: 4.0
  Maße: 155 × 59 × 59 mm
  Produktgewicht: 434 g

 • Page 8

  IT

  ROCKBOX BRICK

  SEI PRONTO ALL’ASCOLTO? ECCO COME FARE:

  1. LED di capacità della batteria
  1/4 = 25% - 2/4 = 50% - 3/4 = 75% - 4/4 = 100%
  2. Acceso/Spento

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1. Carica l’altoparlante con il cavo Micro USB
  I LED della capacità della batteria si illuminano mentre
  l’altoparlante è in carica e si spengono al termine della ricarica.

  3. Bluetooth

  2. Accendi l’altoparlante
  Premi il tasto Bluetooth per 3 secondi. Quando i pulsanti
  lampeggiano di bianco, l’altoparlante è pronto per la connessione Bluetooth.

  4. Micro USB
  5. Powerbank
  6. Ingresso audio
  7. Uscita audio

  3. Collega il dispositivo
  Accendi il Bluetooth e seleziona l’altoparlante dall’elenco
  dei dispositivi disponibili. I pulsanti diventano bianchi fissi; al
  termine della connessione sentirai un segnale acustico.

  Pulsanti a
  sfioramento:
  Abbassa il volume

  ECCO FATTO. ASCOLTA LA MUSICA E VIA!

  Brano precedente
  Brano successivo
  Pressione breve = riproduci / metti in pausa
  Pressione breve = rispondi e termina la chiamata
  Pressione lunga = rifiuta le chiamate
  Alza il volume

  Pulsanti a
  sfioramento • Page 9

  ASCOLTA BENE!

  ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

  Hai problemi con la connessione?
  Quando l’altoparlante viene acceso, cercherà di ricollegarsi all’ultimo dispositivo
  per 30 secondi. Se non lo trova scatterà la modalità di accoppiamento per 3
  minuti, così tu potrai collegare un nuovo dispositivo.

  Attenzione!

  Troppo lento?
  L’altoparlante sarà in modalità di accoppiamento per 3 minuti soltanto. Non ce
  l’hai fatto? Premi il tasto Bluetooth per 3 secondi.
  Vuoi collegare un altro dispositivo?
  Premi il pulsante Bluetooth per rimettere l’altoparlante in modalità di accoppiamento e collegare un nuovo dispositivo.
  Senti un segnale acustico?
  La batteria si sta scaricando. Ti avviseremo quando la capacità residua sarà del
  20, 15 e 10%.
  L’altoparlante si è spento?
  La capacità della batteria è inferiore al 5%. Carica l’altoparlante per farlo ripartire!
  L’altoparlante si è disattivato?
  Non hai ascoltato musica negli ultimi 30 minuti oppure di sei dimenticato di
  spegnere l’altoparlante? Spegni e riaccendi l’altoparlante per continuare a
  sentire la musica.
  Stai caricando altri dispositivi?
  La durata dell’altoparlante sarà più breve se utilizzi la porta Powerbank per
  caricare altri dispositivi.

  IT

  Le direttive di sicurezza sono state concepite per ottenere le migliori prestazioni dai prodotti Fresh ‘n Rebel in
  piena sicurezza. Per garantire un funzionamento affidabile:
  • Attenersi sempre scrupolosamente a tutte le istruzioni e le avvertenze.
  • Leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale utente prima di utilizzare l’altoparlante.
  • Non tentare di modificare né di aprire l’altoparlante per non invalidarne la garanzia: non contiene parti
  riparabili.
  • Non utilizzare l’altoparlante in condizioni di umidità o in ambienti umidi.
  • Non utilizzare l’altoparlante all’interno o nei pressi di una fonte di calore importante, di una griglia di
  riscaldamento o esponendolo direttamente al sole a lungo.
  • L’altoparlante deve essere utilizzato a una temperatura compresa tra 5°C e 45°C.
  • Non coprire l’altoparlante con carta né con altri materiali, per non compromettere la sua capacità di
  raffreddamento.
  • Non appoggiare oggetti pesanti sull’altoparlante.
  • Non tentare di infilare oggetti nelle aperture dell’altoparlante.
  • Non fare affidamento sull’altoparlante per comunicazioni di emergenza.
  • Tenere l’altoparlante lontano da dispositivi medici come pacemaker e apparecchi acustici.
  • Spegnere l’altoparlante in aereo. L’utilizzo dell’altoparlante in aereo potrebbe compromettere le operazioni
  di volo e risultare illegale.

  Garanzia e limitazioni

  Il prodotto è garantito da difetti di materiale e di manodopera in normali condizioni di utilizzo per un
  periodo di 2 anni dalla data d’acquisto. Nel corso di tale periodo, i prodotti difettosi possono essere portati in
  riparazione o in sostituzione nel negozio in cui sono stati acquistati. La garanzia non copre danni accidentali,
  usura e logoramento, perdita accidentale o danni causati da un utilizzo non conforme alle istruzioni riportate
  nel manuale utente.

  Specifiche del prodotto
  Potenza in uscita: 2 x 6W
  Ingresso CC: 5V/1A max. (Micro-USB)
  Capacità della batteria: 4000mAh
  Uscita USB: 5V/1A
  Bluetooth: 4.0
  Dimensioni: 155 x 59 x 59 mm
  Peso del prodotto: 434g • Page 10

  ES

  ROCKBOX BRICK

  ¿PREPARADO PARA DARLO TODO?
  A CONTINUACIÓN TE DECIMOS CÓMO:

  1. LED de capacidad de la batería
  1/4 = 25% - 2/4 = 50% - 3/4 = 75% - 4/4 = 100%
  2. Encendido/apagado

  1

  2

  3

  4

  5

  3. Bluetooth
  4. Micro USB
  5. Powerbank
  6. Entrada de audio
  7. Salida de audio

  Botones táctiles:
  Bajar volumen
  Canción anterior
  Siguiente canción
  Pulsación breve = reproducir / pausa
  Pulsación breve = responder / finalizar llamadas
  Botones táctiles
  Pulsación larga = rechazar llamadas
  Subir volumen

  6

  7

  1. Carga tu altavoz con el cable Micro USB
  Los LED de capacidad de la batería se encenderán cuando
  el altavoz esté cargándose y se apagarán cuando se haya
  cargado.
  2. Enciende el altavoz
  Pulsa el botón Bluetooth durante 3 segundos. Cuando los
  botones táctiles estén parpadeando en blanco, el altavoz estará
  listo para la conexión Bluetooth.
  3. Conecta tu dispositivo
  Activa el Bluetooth y selecciona el altavoz de la lista de dispositivos disponibles. Los botones táctiles se encenderán en color
  blanco fijo y oirás un pitido cuando estés conectado.

  ¡HECHO! ¡REPRODUCE TU MÚSICA
  Y DALE VOLUMEN! • Page 11

  ¡ESCUCHA!

  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

  ¿Estás teniendo problemas para conectarte?
  Cuando enciendas el altavoz, tratará de volver a conectarse al último dispositivo
  durante 30 segundos. Si no lo puede encontrar, se establecerá en modo de
  asociación durante 3 minutos y podrás conectar un nuevo dispositivo.

  ¡Advertencia!

  ¿Demasiado lento?
  Tu altavoz permanecerá en modo de asociación solo durante 3 minutos. ¿Se ha
  desconectado? Pulsa el botón Bluetooth durante 3 segundos.
  ¿Quieres conectar un dispositivo diferente?
  Pulsa el botón Bluetooth para establecer el altavoz de nuevo en modo de
  asociación y conecta un dispositivo nuevo.
  ¿Has oído un pitido?
  Queda poca batería. Te avisaremos cuando quede un 20, 15 y 10% de capacidad.
  ¿Se ha apagado el altavoz?
  La batería tenía menos de un 5% de capacidad. Carga el altavoz para seguir
  dándolo todo.
  ¿El altavoz se ha establecido en reposo?
  ¿No has reproducido nada en los últimos 30 minutos o se te olvidó apagar el
  altavoz? Apaga el altavoz y enciéndelo de nuevo para continuar reproduciendo
  música.
  ¿Estás cargando otros dispositivos?
  El tiempo de reproducción de tu altavoz será inferior cuando utilices el puerto
  de la batería externa portátil para cargar otros dispositivos.

  ES

  Las indicaciones de seguridad le servirán para sacar el máximo partido de sus productos Fresh ‘n Rebel de
  manera segura. Para garantizar un funcionamiento seguro:
  • Respete en todo momento todas las instrucciones y advertencias.
  • Lea detenidamente todas las instrucciones del manual de usuario antes de utilizar el altavoz.
  • No trate de modificar ni abrir el altavoz. En el interior del dispositivo no se incluyen piezas que se puedan
  reparar por separado; si lo hace, se anulará la garantía.
  • No utilice el altavoz en un entorno húmedo o en condiciones de humedad.
  • No utilice el altavoz en las proximidades de una fuente de calor, un orificio de ventilación importante o bajo
  la luz solar directa durante largos periodos de tiempo.
  • El altavoz deberá utilizarse a una temperatura ambiente de entre 5 ºC y 45ºC (41 ºF y 113 ºF).
  • No cubra el altavoz con papel ni otro tipo de material. Esto puede influir negativamente en su capacidad
  de refrigeración.
  • No coloque objetos pesados sobre el altavoz.
  • No trate de introducir objetos en las aperturas del altavoz.
  • No utilice su altavoz para comunicaciones de emergencia.
  • Mantenga el altavoz lejos de dispositivos médicos, incluidos marcapasos y dispositivos auditivos.
  • Apague el altavoz en aviones. El uso de un altavoz en un avión puede influir negativamente en el funcionamiento del avión y podría ser ilegal.

  Garantía y limitaciones

  Ofrecemos garantía ante posibles defectos materiales y de fabricación, en un uso normal, durante un
  periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, aquellos productos defectuosos
  podrán ser reparados o sustituidos en la misma tienda que se compraron. La garantía no cubre daños
  accidentales, el desgaste natural por uso, la pérdida incidental u otros usos no descritos en las instrucciones
  del manual de usuario.

  Especificaciones del producto
  Potencia de alimentación: 2 x 6 W
  Entrada de CC: 5 V/1 A máx. (Micro-USB)
  Capacidad de la batería: 4000 mAh
  Potencia de salida USB: 5 V/1A
  Bluetooth: 4.0
  Tamaño: 155 x 59 x 59 mm
  Peso del producto: 434 g

 • Page 12

  FR

  ROCKBOX BRICK

  PRÊT POUR LA FÊTE ? VOICI COMMENT :

  1. Voyants DEL de la capacité de la batterie

  1. Recharge ton enceinte avec le câble USB micro
  Les voyants DEL de la capacité de la batterie s’allument
  lorsque l’enceinte est en charge et s’éteignent lorsqu’elle est
  chargée.

  1/4 = 25% - 2/4 = 50% - 3/4 = 75% - 4/4 = 100%
  2. Marche/Arrêt
  3. Bluetooth

  1

  2

  3

  4

  4. USB micro
  6. Entrée audio
  7. Sortie audio

  7

  3. Connecte ton appareil
  Active la fonction Bluetooth et sélectionne l’enceinte dans la
  liste des appareils disponibles. Les boutons tactiles produisent
  une lumière blanche fixe et tu entends un bip lorsque la connexion est établie.

  Boutons tactiles :
  Réduire le volume
  Morceau précédent
  Morceau suivant

  Augmenter le volume

  6

  2. Allume l’enceinte
  Appuie sur le bouton Bluetooth pendant 3 secondes. Lorsque
  les boutons tactiles produisent une pulsation lumineuse blanche, ton enceinte est prête pour la connexion Bluetooth.

  5. Powerbank

  Pression brève = lecture/pause
  Pression brève = prendre/mettre à fin à un appel
  Pression longue = rejeter un appel

  5

  TERMINÉ. DIFFUSE TA MUSIQUE ET
  MONTE LE SON !
  Boutons
  tactiles • Page 13

  ÉCOUTE !
  Tu as des problèmes de connexion ?
  Lorsque tu allumes l’enceinte, celle-ci tente pendant 30 secondes d’établir la connexion avec le dernier appareil auquel elle était connectée. Si elle ne le trouve pas,
  elle passe en mode de synchronisation pendant 3 minutes et tu peux connecter un
  nouvel appareil.
  Pas assez de temps ?
  Ton enceinte reste en mode de synchronisation pendant 3 minutes seulement. Tu n’as
  pas eu le temps de la connecter ? Appuie sur le bouton Bluetooth pendant 3 secondes.
  Tu veux brancher un autre appareil ?
  Appuie sur le bouton Bluetooth pour faire passer l’enceinte de nouveau en mode de
  synchronisation et connecter un nouvel appareil.
  Tu entends un bip ?
  Le niveau de charge de la batterie est faible. Nous t’avertissons lorsque tu ne disposes
  plus que de 20, 15 et 10 pour cent de capacité restante.
  L’enceinte s’est éteinte ?
  Le niveau de charge de la batterie était inférieur à 5 pour cent. Recharge l’enceinte
  afin de continuer la fête.
  L’enceinte est passée en mode veille ?
  Tu n’as rien diffusé au cours des 30 dernières minutes ou tu as oublié d’éteindre
  l’enceinte ? Éteins et rallume ton enceinte pour continuer à écouter de la musique.
  Tu veux recharger d’autres appareils ?
  La durée d’écoute de ton enceinte sera plus courte si tu utilises le port du Powerbank
  pour recharger d’autres appareils.

  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

  FR

  Avertissement !

  Les directives de sécurité sont conçues pour vous permettre de profiter des performances de vos produits
  Fresh ‘n Rebel de manière optimale et en toute sécurité. Pour garantir un fonctionnement sans souci :
  • Respectez toujours toutes les instructions et tous les avertissements.
  • Lisez attentivement toutes les instructions du manuel de l’utilisateur avant toute utilisation de l’enceinte.
  • N’essayez pas de modifier ou d’ouvrir l’enceinte. Elle ne contient aucune pièce réparable et une telle action
  annulerait votre garantie.
  • N’utilisez pas l’enceinte dans un environnement ou des conditions humides.
  • N’utilisez pas l’enceinte sur ou auprès d’une source de chaleur importante, d’une grille de chauffage ou en
  plein soleil pendant de longues durées.
  • L’enceinte doit être utilisée dans un environnement avec des températures comprises entre 5 °C et 45 °C
  (entre 41 °F et 113 °F).
  • Ne recouvrez pas l’enceinte avec du papier ou d’autres matières. Ceci risque d’affecter sa capacité de
  refroidissement.
  • Ne posez pas d’objets lourds sur l’enceinte.
  • N’essayez pas d’introduire des objets dans les ouvertures de l’enceinte.
  • Ne comptez pas sur votre enceinte pour les communications d’urgence.
  • Tenez votre enceinte à l’écart des dispositifs médicaux, y compris des stimulateurs cardiaques et des
  prothèses auditives.
  • Éteignez votre enceinte dans les avions. L’utilisation de votre enceinte dans un avion risque d’affecter le
  fonctionnement de l’appareil et peut s’avérer illégale.

  Garantie et limitations

  Nous garantissons le produit contre tout vice de fabrication ou de malfaçon dans des conditions d’utilisation
  normales pendant une période de 2 ans à partir de la date d’achat. Pendant cette période, les produits défectueux pourront être ramenés pour réparation ou remplacement au magasin où ils ont été achetés. La garantie
  ne couvre pas les dommages accidentels, l’usure, la perte accidentelle ou toute utilisation ne respectant pas
  les instructions du manuel d’utilisation.

  Spécifications du produit
  Puissance de sortie : 2 x 6 W
  Entrée CC : 5 V/1 A max. (USB-micro)
  Capacité de la batterie : 4000 mAh
  Sortie USB : 5 V/1 A
  Bluetooth : 4.0
  Taille : 155 x 59 x 59 mm
  Poids du produit : 434 g • Page 14

  PT

  ROCKBOX BRICK

  PRONTO PARA A FESTA? VÊ O QUE FAZER:

  1. LEDs de capacidade da bateria

  1. Carrega a coluna com o cabo Micro USB
  Os LEDs de capacidade da bateria acendem quando a coluna
  está a carregar e desligam-se quando termina.

  1/4 = 25% battery - 2/4 = 50% battery - 3/4 = 75% battery - 4/4 = 100% battery
  2. Ligar/Desligar
  3. Bluetooth

  1

  2

  3

  4

  5

  5. Powerbank
  6. Entrada de áudio
  7. Saída de áudio

  Baixar volume

  ESTÁ FEITO. PÕE A TUA MÚSICA A TOCAR E SOBE
  O VOLUME!

  Música anterior
  Música seguinte

  Subir volume

  7

  3. Liga o teu equipamento
  Liga o Bluetooth e seleciona a coluna a partir da lista de equipamentos disponíveis. Os botões táteis ficam acesos a branco
  e ouves um aviso sonoro quando estás ligado.

  Botões táteis:

  Um toque = reproduzir / pausa
  Um toque = atender / terminar chamadas
  Manter premido = rejeitar chamadas

  6

  2. Liga a coluna
  Prime o botão do Bluetooth durante 3 segundos. Quando
  os botões táteis ficam intermitentes a branco, a coluna está
  pronta para a ligação Bluetooth.

  4. Micro USB

  Botões táteis • Page 15

  OUVE LÁ!

  INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

  Tens problemas de ligação?
  Quando ligas a coluna, ela tenta restabelecer a ligação ao último equipamento
  durante 30 segundos. Se não conseguir encontrá-lo, entra em modo de emparelhamento durante 3 minutos e podes ligar um novo equipamento.

  Aviso!

  Demora muito?
  O modo de emparelhamento da tua coluna dura apenas 3 minutos. Falhou?
  Prime o botão do Bluetooth durante 3 segundos.
  Queres ligar um equipamento diferente?
  Prime o botão do Bluetooth para voltares a pôr a coluna em modo de emparelhamento e ligar um novo equipamento.
  Ouves um aviso sonoro?
  A bateria está a ficar fraca. Avisamos-te quando te restarem 20, 15 e 10 por
  cento da capacidade.
  A coluna desligou-se?
  A bateria estava abaixo de 5 por cento. Carrega a coluna para voltares a fazer
  a festa.
  A coluna entrou em modo de suspensão?
  Há 30 minutos que não ouves nada na coluna ou esqueceste-te de desligá-la?
  Desliga e volta a ligar a coluna para continuares a ouvir música.
  Carregar outros equipamentos?
  Ao utilizares o Powerbank para carregar outros equipamentos, o tempo de
  reprodução da tua coluna encurta.

  PT

  As diretrizes de segurança foram criadas para usufruir do melhor desempenho dos seus produtos Fresh ‘n
  Rebel em segurança. Para assegurar um funcionamento fiável:
  • Siga sempre estritamente todas as instruções e avisos.
  • Leia atentamente todas as instruções do manual do utilizador antes de utilizar a coluna.
  • Não tente modificar ou abrir a coluna. Não existem peças no interior que necessitem da sua intervenção
  e ao fazê-lo anula a garantia.
  • Não utilize a coluna em ambientes ou condições de humidade.
  • Não utilize a coluna perto de fontes de calor excessivo, saídas de ar quente ou exposta à luz solar direta
  durante longos períodos.
  • A coluna deve ser utilizada em ambientes com temperaturas entre 5 °C e 45 °C (41 °F – 113 °F).
  • Não cubra a coluna com papel ou outros materiais, pois pode afetar a sua capacidade de arrefecimento.
  • Não coloque objetos pesados em cima da coluna.
  • Não tente introduzir objetos nas aberturas da coluna.
  • Não fique dependente da sua coluna para comunicações de emergência.
  • Mantenha a coluna afastada de equipamentos médicos, incluindo estimuladores cardíacos (pacemakers)
  e aparelhos auditivos.
  • Desligue a coluna em aeronaves. A utilização da coluna em aeronaves poderá afetar o funcionamento
  destas e constituir uma prática ilegal.

  Garantia e limitações

  O produto está garantido contra defeitos de material e fabrico em condições normais de utilização por um
  período de 2 anos a partir da data de compra. Durante esse período, os produtos com defeito podem ser entregues para reparação ou substituição na loja onde foram comprados. A garantia não cobre danos acidentais,
  desgaste, perda acidental ou utilização para além das instruções do manual do utilizador.

  Especificações do produto
  Potência de saída: 2 x 6 W
  Entrada CC: Máx. 5 V / 1 A (Micro USB)
  Capacidade da bateria: 4000 mAh
  Saída USB: 5 V / 1 A
  Bluetooth: 4.0
  Dimensões: 155 x 59 x 59 mm
  Peso do produto: 434 g  • Page 16

  PL

  ROCKBOX BRICK

  GOTOWY NA ROCKA? OTO SPOSÓB:

  1. Wskaźniki LED poziomu baterii

  1. Ładowanie głośnika kablem Micro USB
  Kontrolka LED zaświeci się podczas ładowania głośnika i
  zgaśnie po naładowaniu.

  1/4 = 25% - 2/4 = 50% - 3/4 = 75% - 4/4 = 100%
  2. On/Off
  3. Bluetooth

  1

  2

  3

  4

  5

  5. Powerbank
  6. Wejście audio
  7. Wyjście audio

  Zmniejszenie głośności

  GOTOWE. ODTWARZAJ MUZYKĘ I POGŁOŚNIJ JĄ!

  Poprzednia piosenka
  Następna piosenka

  Zwiększenie głośności

  7

  3. Podłącz urządzenie
  Włącz Bluetooth i wybierz głośnik z listy dostępnych urządzeń.
  Przyciski dotykowe zaświecą się na biało i usłyszysz sygnał
  wskazujący na nawiązanie połączenia.

  Przyciski dotykowe:

  Krótko = odtwarzanie / pauza
  Krótko = odbierz / zakończ połączenie
  Długo = odrzucenie połączenia

  6

  2. Włącz głośnik
  Naciśnij przycisk Bluetooth przez 3 sekundy. Przyciski dotykowe zaczną migać, wskazując, że urządzenie jest gotowe do
  ustanowienia połączenia Bluetooth.

  4. Micro USB

  Przyciski dotykowe • Page 17

  SŁUCHAJ!

  WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

  Problem z połączeniem?
  Po włączeniu głośnika, będzie próbował połączyć się z ostatnio używanym
  urządzeniem przez 30 sekund. Jeżeli go nie znajdzie, przejdzie do trybu parowania na 3 minuty i można wtedy połączyć go z nowym urządzeniem.

  Uwaga!

  Zbyt wolno?
  Głośnik pozostanie w trybie parowania tylko przez 3 minuty. Nie zdążyłes?
  Naciśnij przycisk Bluetooth przez 3 sekundy.
  Połączenie z innym urządzeniem?
  Naciśnij przycisk Bluetooth, aby ponownie wprowadzić głośnik w tryb parowania
  i połącz z nowym urządzeniem.
  Słyszysz sygnał?
  Bateria się wyczerpuje. Otrzymasz ostrzeżenie, gdy pozostało 20, 15 i 10
  procent baterii.

  PL

  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pozwolą na najlepsze wykorzystanie produktów Fresh ‘n Rebel. Dla
  zapewnienia prawidłowego działania:
  • Należy zawsze stosować się do wskazówek i zaleceń.
  • Należy zapoznać się ze wskazówkami w instrukcji obsługi przed użyciem głośnika.
  • Nie należy próbować modyfikowania lub otwierania głośnika. W środku nie ma części do naprawy, a
  otwarcie go unieważni gwarancję.
  • Nie należy używać głośnika w wilgotnym środowisku.
  • Nie należy używać głośnika w pobliżu źródła ciepła, otworu wentylacyjnego ani długo wystawiać go na
  działanie słońca.
  • Głośnik należy używać w otoczeniu o zakresie temperatur od 5 ºC do 45ºC (41ºF – 113ºF).
  • Nie należy przykrywać głośnika papierem ani innymi materiałami. Może to ograniczyć zdolność chłodzenia.
  • Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na głośniku.
  • Nie należy próbować wciskać przedmiotów do otworów w głośniku
  • Nie należy polegać na głośniku w celu przekazywania komunikatów w sytuacjach awaryjnych.
  • Należy ustawiać głośnik z dala od urządzeń medycznych, w tym rozrusznika serca i aparatów słuchowych.
  • Głośnik należy wyłączyć w samolocie. Korzystanie z głośnika w samolocie może zakłócić jego pracę i
  być niezgodne z prawem.

  Gwarancja i ograniczenia

  Głośnik się wyłączył?
  Poziom baterii spadł poniżej 5 procent. Naładuj głośnik, by znów zaczął grać.

  Gwarantujemy, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawstwa w normalnych warunkach
  przez okres 2 lat od daty zakupu. W tym czasie wadliwe produkty można zgłaszać do naprawy lub wymiany
  w sklepie, w którym zostały zakupione. Gwarancja nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń, normalnego
  zużycia, przypadkowej utraty lub użytku niezgodnego ze wskazówkami w instrukcji obsługi.

  Głośnik przeszedł w stan czuwania?
  Nie odtwarzałeś niczego przez ostatnich 30 minut lub zapomniałeś go
  wyłączyć? Wyłącz i włącz ponownie głośnik, by dalej słuchać muzyki.

  Specyfikacja produktu

  Ładowanie innych urządzeń?
  Czas pracy głośnika będzie krótszy, jeżeli korzystasz z portu Powerbank do
  ładowania innych urządzeń.

  Moc wyjściowa: 2 x 6W
  Wejście prądu stałego: 5V/1A maks. (Micro-USB)
  Pojemność baterii: 4000mAh
  Wyjście USB: 5V/1A
  Bluetooth: 4.0
  Wymiary: 155 x 59 x 59 mm
  Waga produktu: 434g


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fresh n Rebel Rockbox Brick wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fresh n Rebel Rockbox Brick in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,57 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info