Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
ROCKBOX
CUBE
manual
FABRIQ
EDITION
freshnrebel.com
#freshnrebel
Keep in touch:
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  FABRIQ
  EDITION
  freshnrebel.com
  #freshnrebel
  Keep in touch:

  ROCKBOX
  CUBE
  manual • Page 2

  EN

  ROCKBOX CUBE

  READY TO ROCK? HERE’S HOW:

  1. Micro USB

  1. Charge the speaker with the Micro USB cable
  The LED will light up red when the speaker is charging and
  turn off when it’s done.

  2. LED
  3. Audio in

  2. Turn the speaker on
  The LED will pulse white when your speaker is ready for the
  Bluetooth connection

  4. On/Off

  3. Connect your device
  Turn on Bluetooth and select the speaker from the list of
  available devices. The LED will turn solid white and you’ll
  hear a beep when you’re connected.

  DONE. PLAY YOUR MUSIC AND TURN IT UP!

  1

  2

  3

  4 • Page 3

  LISTEN UP!

  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

  Trouble connecting?
  When turning the speaker on, it will try to reconnect to the last
  device for 30 seconds. If it can’t find it, it will go into pairing
  mode and you can connect a new device.

  Warning!

  Connect a different device?
  Disconnect your device to set the speaker back into pairing
  mode. It is then ready for a new connection.
  Hearing a beep?
  The battery is getting low. We’ll give you a warning when you
  have 20, 15 and 10 per cent capacity left.

  EN

  Your safety is our highest priority. These safety guidelines have been designed in order for you to get the best
  out of your Fresh ‘n Rebel products. To ensure reliable operation:
  • Always follow all instructions and warnings closely.
  • Read all instructions in the user manual carefully before operating the speaker.
  • Do not attempt to modify or open the speaker. There are no serviceable parts inside and this will void
  your warranty.
  • Do not use the speaker in a wet environment or conditions.
  • Do not operate the speaker in or near a significant heat source, heat vent, or under direct sunlight for
  long durations.
  • The speaker should be used in environment ranging from 5 ºC - 45ºC (41ºF – 113ºF).
  • Do not cover the speaker with paper or other materials. This may affect its cooling capacity.
  • Do not place heavy objects on the speaker.
  • Do not attempt to push objects into openings of the speaker
  • Do not rely on your speaker for emergency communications.
  • Keep your speaker away from medical devices, including pacemakers and hearing aids.
  • Turn off your speaker in aircrafts. Using your speaker in an aircraft might affect aircraft operations and
  might be illegal.

  The speaker turned off?
  The battery was below 5 per cent. Charge the speaker to rock
  out again.

  Warranty & Limitations

  The speaker went to sleep?
  You haven’t played anything in the last 30 minutes or forgot
  to turn your speaker off. Turn your speaker off and on again to
  keep playing music.

  Product Specifications

  We warranty the product against defects in material and workmanship under normal usage for a period of 2
  year from the date of purchase. During that period, defective products may be offered for repair or replacement at the store where the product was bought. The warranty does not cover accidental damage, wear and
  tear, incidental loss, or use beyond the instructions in the user manual.

  Output power: 1 x 3W
  DC input: 5V/1A max. (Micro-USB)
  Battery capacity: 500mAh
  Bluetooth: 4.0
  Size: 59 x 59 x 59 mm
  Product weight: 140g
 • Page 4

  NL

  ROCKBOX CUBE

  READY TO ROCK? HERE’S HOW:

  1. Micro USB

  1. Laad de speaker op met de Micro USB-kabel
  De led-indicator brandt rood terwijl de speaker wordt
  opgeladen en gaat uit wanneer deze volledig opgeladen is.

  2. LED
  3. Audio-ingang

  2. Zet de speaker aan
  De led gaat wit knipperen wanneer je speaker klaar is om via
  Bluetooth te worden verbonden.

  4. Aan/uit-knop

  3. Verbind je apparaat
  Schakel Bluetooth in en selecteer de speaker in de lijst met
  beschikbare apparaten. De led-indicator blijft wit branden
  en je hoort een pieptoon wanneer de verbinding tot stand is
  gebracht.

  DONE. PLAY YOUR MUSIC AND TURN IT UP!

  1

  2

  3

  4 • Page 5

  LISTEN UP!

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

  Lukt het verbinden niet?
  Wanneer je de speaker inschakelt, probeert deze gedurende dertig
  seconden verbinding te maken met het laatstgebruikte apparaat.
  Kan de speaker dat apparaat niet vinden, dan schakelt hij over op
  de koppelmodus en kun je een nieuw apparaat verbinden.

  Waarschuwing!

  Wil je een ander apparaat verbinden?
  Verbreek dan de verbinding met je apparaat om de speaker in de
  koppelmodus te zetten. De speaker is nu klaar om opnieuw te
  verbinden.
  Hoor je een pieptoon?
  Dan is de batterij bijna leeg. De speaker waarschuwt je wanneer de
  batterij nog 20, 15 en 10 procent vermogen heeft.
  Is de speaker uitgeschakeld?
  Dan was het batterijvermogen nog minder dan 5 procent. Laad de
  speaker op om er weer tegenaan te kunnen.
  Is de speaker overgeschakeld op de slaapstand?
  Dan heb je de afgelopen dertig minuten niets afgespeeld of ben
  je vergeten de speaker uit te schakelen. Schakel de speaker uit en
  weer in om weer muziek af te spelen.

  NL

  Onze grootste prioriteit is uw veiligheid. Deze veiligheidsrichtlijnen zijn opgesteld om u op veilige wijze te
  laten genieten van optimale prestaties van uw Fresh ‘n Rebel-producten. Zorg voor een veilige werking:
  • Volg altijd alle instructies en waarschuwingen op.
  • Lees alle instructies in de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken.
  • Probeer de speaker niet aan te passen of te openen. Er bevinden zich geen door de gebruiker te repareren
  onderdelen in het apparaat en als u dit toch doet, komt de garantie te vervallen.
  • Gebruik de speaker niet in een natte omgeving of onder natte omstandigheden.
  • Bedien de speaker niet gedurende lange tijd in of nabij een grote warmtebron, een warmterooster of
  direct zonlicht.
  • Gebruik de speaker alleen in omgevingen waar het tussen de 5 en 45 ºC is.
  • Dek de speaker niet af met papier of andere materialen. Dat kan het koelvermogen beïnvloeden.
  • Plaats geen zware voorwerpen boven op de speaker.
  • Duw geen objecten in de openingen van de speaker.
  • Vertrouw niet op uw speaker voor communicatie in geval van nood.
  • Houd uw speaker uit de buurt van medische apparaten, inclusief pacemakers en gehoorapparaten.
  • Schakel uw speaker uit in het vliegtuig. Het gebruik van uw speaker in een vliegtuig kan de exploitatie van
  het vliegtuig hinderen en is mogelijk illegaal.

  Garantie en beperkingen

  Wij garanderen het product tegen defecten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van 2
  jaar vanaf de aankoopdatum. Gedurende die periode mogen defecte producten ter reparatie of vervanging
  worden aangeboden in de winkel waar het product is gekocht. Ander(e) onopzettelijke schade, slijtage, verlies
  of gebruik dan beschreven in de gebruikershandleiding valt niet onder de garantie.

  Productspecificaties

  Uitgangsvermogen: 1 x 3 W
  DC-ingang: Max. 5 V/1 A (micro-USB)
  Batterijvermogen: 500 mAh
  Bluetooth: 4.0
  Grootte: 59 x 59 x 59 mm
  Productgewicht: 140 g • Page 6

  DE

  ROCKBOX CUBE

  GET READY TO ROCK! SO GEHT’S:

  1. Micro-USB

  1. Lautsprecher über das Micro-USB-Kabel aufladen
  Während der Lautsprecher geladen wird, leuchtet die LED rot.
  Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt sie.

  2. LED
  3. Audio-Eingang

  2. Lautsprecher einschalten
  Die LED blinkt weiß, wenn der Lautsprecher bereit für die
  Bluetooth-Verbindung ist.

  4. Ein-/Aus-Taste

  3. Gerät anschließen
  Aktiviere Bluetooth und wähle den Lautsprecher aus der Liste
  der verfügbaren Geräte aus. Die LED leuchtet weiß, und es wird
  ein Signalton ausgegeben, wenn die Verbindung hergestellt
  wurde.

  FERTIG! HÖR DEINE MUSIK BEI VOLLER
  LAUTSTÄRKE!

  1

  2

  3

  4 • Page 7

  EIN PAAR HINWEISE

  WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

  Verbindungsprobleme?
  Nach dem Einschalten versucht der Lautsprecher 30 Sekunden
  lang, eine Verbindung zum zuletzt angeschlossenen Gerät
  herzustellen. Wenn das Gerät nicht gefunden wird, wechselt der
  Lautsprecher in den Pairing-Modus, und du kannst ein neues Gerät
  anschließen.

  Warnung!

  Anderes Gerät anschließen?
  Trenne das angeschlossene Gerät, um den Lautsprecher in den
  Pairing-Modus zu versetzen. Nun kannst du eine neue Verbindung
  herstellen.
  Piept’s?
  Der Akkustand ist niedrig. Bei einer Restenergie von 20, 15 und 10
  Prozent wird ein Warnton ausgegeben.
  Lautsprecher geht aus?
  Der Akkustand liegt unter 5 Prozent. Lade den Lautsprecher auf,
  um weiterzurocken.
  Lautsprecher wechselt in Schlafmodus?
  Du hast seit 30 Minuten nichts wiedergegeben oder vergessen, den
  Lautsprecher auszuschalten. Schalte den Lautsprecher aus und
  wieder ein, um weiter Musik zu hören.

  DE

  Ihre Sicherheit hat bei uns höchste Priorität. Um Ihre Fresh ‘n Rebel-Produkte optimal nutzen zu können,
  beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise. Sicherstellung eines zuverlässigen Betriebs:
  • Befolgen Sie alle Hinweise und Warnungen.
  • Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Lautsprechers alle Anweisungen im Benutzerhandbuch sorgfältig
  durch.
  • Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher zu modifizieren oder zu öffnen. Er enthält keine zu wartenden Teile,
  und das Öffnen des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie.
  • Verwenden Sie den Lautsprecher nicht in feuchten Umgebungen.
  • Betreiben Sie den Lautsprecher nicht für einen längeren Zeitraum in der Nähe einer starken Wärmequelle,
  eines Warmluftauslasses oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
  • Der Lautsprecher ist für den Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 45 °C bestimmt.
  • Bedecken Sie den Lautsprecher nicht mit Papier oder anderen Gegenständen. Andernfalls wird die
  Kühlfähigkeit beeinträchtigt.
  • Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Lautsprecher.
  • Versuchen Sie nicht, Gegenstände in die Öffnungen des Lautsprechers zu schieben.
  • Verlassen Sie sich für Notrufe nicht auf den Lautsprecher.
  • Halten Sie den Lautsprecher von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und Hörgeräten fern.
  • Schalten Sie den Lautsprecher in Flugzeugen aus. Die Verwendung des Lautsprechers in Flugzeugen kann
  den Flugbetrieb stören und ist teilweise verboten.

  Garantieumfang und Einschränkungen der Garantie

  Wir gewähren eine Garantie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Material- und Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch des Produkts. Während dieses Zeitraums können defekte Produkte in
  dem Geschäft, in dem sie erworben wurden, zur Reparatur oder zum Austausch zurückgegeben werden.
  Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch versehentliche falsche Handhabung, Verschleiß, beiläufige
  Schäden oder eine unsachgemäße Verwendung entgegen den Anweisungen im Benutzerhandbuch
  entstanden sind.

  Produktspezifikationen
  Ausgangsleistung: 1 × 3 W
  DC-Eingang: Max. 5 V/1 A (Micro-USB)
  Akkukapazität: 500 mAh
  Bluetooth: 4.0
  Maße: 59 × 59 × 59 mm
  Produktgewicht: 140 g
 • Page 8

  IT

  ROCKBOX CUBE

  SEI PRONTO ALL’ASCOLTO? ECCO COME FARE:

  1. Micro USB

  1. Carica l’altoparlante con il cavo Micro USB
  Il LED si illumina di rosso mentre l’altoparlante è in carica e si
  spegne al termine della ricarica.

  2. LED
  3. Ingresso audio

  2. Accendi l’altoparlante
  Il LED bianco lampeggia quando l’altoparlante è pronto per la
  connessione Bluetooth

  4. Interruttore on/off

  3. Collega il dispositivo
  Accendi il Bluetooth e seleziona l’altoparlante dall’elenco dei
  dispositivi disponibili. Il LED diventa bianco fisso; al termine
  della connessione sentirai un segnale acustico.

  ECCO FATTO. ASCOLTA LA MUSICA E VIA!

  1

  2

  3

  4 • Page 9

  ASCOLTA BENE!

  ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

  Hai problemi con la connessione?
  Quando l’altoparlante viene acceso, cercherà di ricollegarsi
  all’ultimo dispositivo per 30 secondi. Se non lo trova, scatterà la
  modalità di accoppiamento, così tu potrai collegare un nuovo
  dispositivo.

  Attenzione!

  Vuoi collegare un altro dispositivo?
  Scollega il dispositivo per rimettere l’altoparlante in modalità
  di accoppiamento. A quel punto, sarà pronto per una nuova
  connessione.
  Senti un segnale acustico?
  La batteria si sta scaricando. Ti avviseremo quando la capacità
  residua sarà del 20, 15 e 10%.
  L’altoparlante si è spento?
  La capacità della batteria è inferiore al 5%. Carica l’altoparlante
  per farlo ripartire!
  L’altoparlante si è disattivato?
  Non hai ascoltato musica negli ultimi 30 minuti oppure di
  sei dimenticato di spegnere l’altoparlante. Spegni e riaccendi
  l’altoparlante per continuare a sentire la musica.

  IT

  La sicurezza dell’utente è la nostra massima priorità. Queste indicazioni di sicurezza sono state concepite per
  sfruttare al meglio i prodotti Fresh ‘n Rebel. Per garantire un funzionamento affidabile:
  • Attenersi sempre scrupolosamente a tutte le istruzioni e le avvertenze.
  • Leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale utente prima di utilizzare l’altoparlante.
  • Non tentare di modificare né di aprire l’altoparlante per non invalidarne la garanzia: non contiene parti
  riparabili.
  • Non utilizzare l’altoparlante in condizioni di umidità o in ambienti umidi.
  • Non utilizzare l’altoparlante all’interno o nei pressi di una fonte di calore importante, di una griglia di
  riscaldamento o esponendolo direttamente al sole a lungo.
  • L’altoparlante deve essere utilizzato a una temperatura compresa tra 5°C e 45°C.
  • Non coprire l’altoparlante con carta né con altri materiali, per non compromettere la sua capacità di
  raffreddamento.
  • Non appoggiare oggetti pesanti sull’altoparlante.
  • Non tentare di infilare oggetti nelle aperture dell’altoparlante.
  • Non fare affidamento sull’altoparlante per comunicazioni di emergenza.
  • Tenere l’altoparlante lontano da dispositivi medici come pacemaker e apparecchi acustici.
  • Spegnere l’altoparlante in aereo. L’utilizzo dell’altoparlante in aereo potrebbe compromettere le operazioni
  di volo e risultare illegale.

  Garanzia e limitazioni

  Il prodotto è garantito da difetti di materiale e di manodopera in normali condizioni di utilizzo per un
  periodo di 2 anni dalla data d’acquisto. Nel corso di tale periodo, i prodotti difettosi possono essere portati in
  riparazione o in sostituzione nel negozio in cui sono stati acquistati. La garanzia non copre danni accidentali,
  usura e logoramento, perdita accidentale o danni causati da un utilizzo non conforme alle istruzioni riportate
  nel manuale utente.

  Specifiche del prodotto
  Potenza in uscita: 1 x 3W
  Ingresso CC: 5V/1A max. (Micro-USB)
  Capacità della batteria: 500mAh
  Bluetooth: 4.0
  Dimensioni: 59 x 59 x 59 mm
  Peso del prodotto: 140g • Page 10

  ES

  ROCKBOX CUBE

  ¿PREPARADO PARA DARLO TODO?
  A CONTINUACIÓN TE DECIMOS CÓMO:

  1. Micro USB

  1. Carga tu altavoz con el cable Micro USB
  El LED se encenderá en rojo cuando el altavoz esté cargándose
  y se apagará cuando se haya cargado.

  2. LED
  3. Entrada de audio

  2. Enciende el altavoz
  El LED parpadeará en color blanco cuando el altavoz esté listo
  para la conexión Bluetooth.

  4. Interruptor de encendido/apagado

  3. Conecta tu dispositivo
  Activa el Bluetooth y selecciona el altavoz de la lista de dispositivos disponibles. El LED se encenderá en color blanco fijo y
  oirás un pitido cuando estés conectado.

  ¡HECHO! ¡REPRODUCE TU MÚSICA
  Y DALE VOLUMEN!

  1

  2

  3

  4 • Page 11

  ¡ESCUCHA!

  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

  ¿Estás teniendo problemas para conectarte?
  Cuando enciendas el altavoz, tratará de volver a conectarse al
  último dispositivo durante 30 segundos. Si no lo puede encontrar, se establecerá en modo de asociación y podrás conectar un
  nuevo dispositivo.

  ¡Advertencia!

  ¿Quieres conectar un dispositivo diferente?
  Desconecta tu dispositivo para establecer de nuevo el altavoz en
  modo de asociación. Estará listo para una nueva conexión.
  ¿Has oído un pitido?
  Queda poca batería. Te avisaremos cuando quede un 20, 15 y
  10% de capacidad.

  Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Estas instrucciones de seguridad han sido diseñadas para que
  pueda sacar el máximo partido de sus productos Fresh ‘n Rebel. Para garantizar un funcionamiento seguro:
  • Respete en todo momento todas las instrucciones y advertencias.
  • Lea detenidamente todas las instrucciones del manual de usuario antes de utilizar el altavoz.
  • No trate de modificar ni abrir el altavoz. En el interior del dispositivo no se incluyen piezas que se puedan
  reparar por separado; si lo hace, se anulará la garantía.
  • No utilice el altavoz en un entorno húmedo o en condiciones de humedad.
  • No utilice el altavoz en las proximidades de una fuente de calor, un orificio de ventilación importante o bajo
  la luz solar directa durante largos periodos de tiempo.
  • El altavoz deberá utilizarse a una temperatura ambiente de entre 5 ºC y 45ºC (41 ºF y 113 ºF).
  • No cubra el altavoz con papel ni otro tipo de material. Esto puede influir negativamente en su capacidad
  de refrigeración.
  • No coloque objetos pesados sobre el altavoz.
  • No trate de introducir objetos en las aperturas del altavoz.
  • No utilice su altavoz para comunicaciones de emergencia.
  • Mantenga el altavoz lejos de dispositivos médicos, incluidos marcapasos y dispositivos auditivos.
  • Apague el altavoz en aviones. El uso de un altavoz en un avión puede influir negativamente en el funcionamiento del avión y podría ser ilegal.

  Garantía y limitaciones
  ¿Se ha apagado el altavoz?
  La batería tenía menos de un 5% de capacidad. Carga el altavoz
  para seguir dándolo todo.
  ¿El altavoz se ha establecido en reposo?
  No has reproducido nada en los últimos 30 minutos o se te
  olvidó apagar el altavoz. Apaga el altavoz y enciéndelo de nuevo
  para continuar reproduciendo música.

  ES

  Ofrecemos garantía ante posibles defectos materiales y de fabricación, en un uso normal, durante un
  periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, aquellos productos defectuosos
  podrán ser reparados o sustituidos en la misma tienda que se compraron. La garantía no cubre daños
  accidentales, el desgaste natural por uso, la pérdida incidental u otros usos no descritos en las instrucciones
  del manual de usuario.

  Especificaciones del producto
  Potencia de alimentación: 1 x 3 W
  Entrada de CC: 5 V/1 A máx. (Micro-USB)
  Capacidad de la batería: 500 mAh
  Bluetooth: 4.0
  Tamaño: 59 x 59 x 59 mm
  Peso del producto: 140g

 • Page 12

  FR

  ROCKBOX CUBE

  PRÊT POUR LA FÊTE ? VOICI COMMENT :

  1. USB micro

  1. Recharge ton enceinte avec le câble USB micro
  Le voyant DEL s’allume en rouge lorsque l’enceinte est en
  charge et s’éteint lorsqu’elle est chargée.

  2. Voyant DEL
  3. Entrée audio

  2. Allume l’enceinte
  Le voyant DEL produit une pulsation lumineuse blanche lorsque ton enceinte est prête pour la connexion Bluetooth.

  4. Bouton Marche/Arrêt

  3. Connecte ton appareil
  Active la fonction Bluetooth et sélectionne l’enceinte dans
  la liste des appareils disponibles. Le voyant DEL produit une
  lumière blanche fixe et tu entends un bip lorsque la connexion est établie.

  TERMINÉ. DIFFUSE TA MUSIQUE ET
  MONTE LE SON !

  1

  2

  3

  4 • Page 13

  ÉCOUTE !

  INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

  Tu as des problèmes de connexion ?
  Lorsque tu allumes l’enceinte, celle-ci tente pendant 30 secondes
  d’établir la connexion avec le dernier appareil auquel elle était
  connectée. Si elle ne le trouve pas, elle passe en mode de synchronisation et tu peux connecter un nouvel appareil.

  Avertissement !

  Tu veux brancher un autre appareil ?
  Débranche ton appareil pour que l’enceinte passe de nouveau en
  mode de synchronisation. Elle est alors prête pour une nouvelle
  connexion.
  Tu entends un bip ?
  Le niveau de charge de la batterie est faible. Nous t’avertissons
  lorsque tu ne disposes plus que de 20, 15 et 10 pour cent de
  capacité restante.
  L’enceinte s’est éteinte ?
  Le niveau de charge de la batterie était inférieur à 5 pour cent.
  Recharge l’enceinte afin de continuer la fête.
  L’enceinte est passée en mode veille ?
  Tu n’as rien diffusé au cours des 30 dernières minutes ou tu as
  oublié d’éteindre l’enceinte. Éteins et rallume ton enceinte pour
  continuer à écouter de la musique.

  FR

  Votre sécurité est notre plus haute priorité. Les directives de sécurité ont été conçues pour vous permettre de
  profiter de tous les avantages de vos produits Fresh ‘n Rebel. Pour garantir un fonctionnement sans souci :
  • Respectez toujours toutes les instructions et tous les avertissements.
  • Lisez attentivement toutes les instructions du manuel de l’utilisateur avant toute utilisation de l’enceinte.
  • N’essayez pas de modifier ou d’ouvrir l’enceinte. Elle ne contient aucune pièce réparable et une telle action
  annulerait votre garantie.
  • N’utilisez pas l’enceinte dans un environnement ou des conditions humides.
  • N’utilisez pas l’enceinte sur ou auprès d’une source de chaleur importante, d’une grille de chauffage ou en
  plein soleil pendant de longues durées.
  • L’enceinte doit être utilisée dans un environnement avec des températures comprises entre 5 °C et 45 °C
  (entre 41 °F et 113 °F).
  • Ne recouvrez pas l’enceinte avec du papier ou d’autres matières. Ceci risque d’affecter sa capacité de
  refroidissement.
  • Ne posez pas d’objets lourds sur l’enceinte.
  • N’essayez pas d’introduire des objets dans les ouvertures de l’enceinte.
  • Ne comptez pas sur votre enceinte pour les communications d’urgence.
  • Tenez votre enceinte à l’écart des dispositifs médicaux, y compris des stimulateurs cardiaques et des
  prothèses auditives.
  • Éteignez votre enceinte dans les avions. L’utilisation de votre enceinte dans un avion risque d’affecter le
  fonctionnement de l’appareil et peut s’avérer illégale.

  Garantie et limitations

  Nous garantissons le produit contre tout vice de fabrication ou de malfaçon dans des conditions d’utilisation
  normales pendant une période de 2 ans à partir de la date d’achat. Pendant cette période, les produits défectueux pourront être ramenés pour réparation ou remplacement au magasin où ils ont été achetés. La garantie
  ne couvre pas les dommages accidentels, l’usure, la perte accidentelle ou toute utilisation ne respectant pas
  les instructions du manuel d’utilisation.

  Spécifications du produit
  Puissance de sortie : 1 x 3 W
  Entrée CC : 5 V/1 A max. (USB-micro)
  Capacité de la batterie : 500 mAh
  Bluetooth : 4.0
  Taille : 59 x 59 x 59 mm
  Poids du produit : 140 g
 • Page 14

  PT

  ROCKBOX CUBE

  PRONTO PARA A FESTA? VÊ O QUE FAZER:

  1. Micro USB

  1. Carrega a coluna com o cabo Micro USB
  O LED acende a vermelho enquanto a coluna está a carregar
  e desliga-se quando termina.

  2. LED
  3. Entrada de áudio

  2. Liga a coluna
  O LED fica intermitente a branco quando a coluna está pronta
  para a ligação Bluetooth.

  4. Botão ligar/desligar

  3. Liga o teu equipamento
  Liga o Bluetooth e seleciona a coluna a partir da lista de equipamentos disponíveis. O LED fica aceso a branco e vais ouvir
  um aviso sonoro quando estiveres ligado.

  ESTÁ FEITO. PÕE A TUA MÚSICA A TOCAR E SOBE
  O VOLUME!

  1

  2

  3

  4 • Page 15

  OUVE LÁ!

  INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

  Tens problemas de ligação?
  Quando ligas a coluna, ela tenta restabelecer a ligação ao último
  equipamento durante 30 segundos. Se não conseguir encontrálo, entra em modo de emparelhamento e podes ligar um novo
  equipamento.

  Aviso!

  Queres ligar um equipamento diferente?
  Desliga o teu equipamento para voltares a pôr a coluna em
  modo de emparelhamento. Ela fica então pronta para uma
  nova ligação.
  Ouves um aviso sonoro?
  A bateria está a ficar fraca. Avisamos-te quando te restarem 20,
  15 e 10 por cento da capacidade.
  A coluna desligou-se?
  A bateria estava abaixo de 5 por cento. Carrega a coluna para
  voltares a fazer a festa.
  A coluna entrou em modo de suspensão?
  Há 30 minutos que não ouves nada na coluna ou esqueceste-te
  de desligá-la. Desliga e volta a ligar a coluna para continuares
  a ouvir música.

  PT

  A sua segurança é a nossa maior prioridade. Estas diretrizes de segurança foram criadas para ajudá-lo a
  desfrutar ao máximo dos seus produtos Fresh ‘n Rebel. Para assegurar um funcionamento fiável:
  • Siga sempre estritamente todas as instruções e avisos.
  • Leia atentamente todas as instruções do manual do utilizador antes de utilizar a coluna.
  • Não tente modificar ou abrir a coluna. Não existem peças no interior que necessitem da sua intervenção
  e ao fazê-lo anula a garantia.
  • Não utilize a coluna em ambientes ou condições de humidade.
  • Não utilize a coluna perto de fontes de calor excessivo, saídas de ar quente ou exposta à luz solar direta
  durante longos períodos.
  • A coluna deve ser utilizada em ambientes com temperaturas entre 5 °C e 45 °C (41 °F – 113 °F).
  • Não cubra a coluna com papel ou outros materiais, pois pode afetar a sua capacidade de arrefecimento.
  • Não coloque objetos pesados em cima da coluna.
  • Não tente introduzir objetos nas aberturas da coluna.
  • Não fique dependente da sua coluna para comunicações de emergência.
  • Mantenha a coluna afastada de equipamentos médicos, incluindo estimuladores cardíacos (pacemakers)
  e aparelhos auditivos.
  • Desligue a coluna em aeronaves. A utilização da coluna em aeronaves poderá afetar o funcionamento
  destas e constituir uma prática ilegal.

  Garantia e limitações

  O produto está garantido contra defeitos de material e fabrico em condições normais de utilização por um
  período de 2 anos a partir da data de compra. Durante esse período, os produtos com defeito podem ser entregues para reparação ou substituição na loja onde foram comprados. A garantia não cobre danos acidentais,
  desgaste, perda acidental ou utilização para além das instruções do manual do utilizador.

  Especificações do produto
  Potência de saída: 1 x 3 W
  Entrada CC: Máx. 5 V / 1 A (Micro USB)
  Capacidade da bateria: 500 mAh
  Bluetooth: 4.0
  Dimensões: 59 x 59 x 59 mm
  Peso do produto: 140 g • Page 16

  PL

  ROCKBOX CUBE

  GOTOWY NA ROCKA? OTO SPOSÓB:

  1. Micro USB

  1. Ładowanie głośnika kablem Micro USB
  Kontrolka LED zaświeci się na czerwono podczas ładowania
  głośnika i zgaśnie po naładowaniu.

  2. Kontrolka LED
  3. Wejście audio

  2. Włącz głośnik
  Kontrolka LED będzie migać, wskazując, że urządzenie jest
  gotowe do ustanowienia połączenia Bluetooth

  4. Przycisk ON/OFF

  3. Podłącz urządzenie
  Włącz Bluetooth i wybierz głośnik z listy dostępnych urządzeń.
  Kontrolka LED zaświeci się na biało i usłyszysz sygnał
  wskazujący na nawiązanie połączenia.

  GOTOWE. ODTWARZAJ MUZYKĘ I POGŁOŚNIJ JĄ!

  1

  2

  3

  4 • Page 17

  SŁUCHAJ!

  WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

  Problem z połączeniem?
  Po włączeniu głośnika, będzie próbował połączyć się z ostatnio
  używanym urządzeniem przez 30 sekund. Jeżeli go nie znajdzie,
  przejdzie do trybu parowania i można wtedy połączyć go z
  nowym urządzeniem.

  Uwaga!

  Połączenie z innym urządzeniem?
  Odłącz urządzenie, by głośnik wrócił do trybu parowania. Teraz
  jest gotowy na nowe połączenie.
  Słyszysz sygnał?
  Bateria się wyczerpuje. Otrzymasz ostrzeżenie, gdy pozostało
  20, 15 i 10 procent baterii.
  Głośnik się wyłączył?
  Poziom baterii spadł poniżej 5 procent. Naładuj głośnik, by
  znów zaczął grać.
  Głośnik przeszedł w stan czuwania?
  Nie odtwarzałeś niczego przez ostatnich 30 minut lub
  zapomniałeś go wyłączyć. Wyłącz i włącz ponownie głośnik, by
  dalej słuchać muzyki.

  PL

  Państwa bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Niniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pozwolą
  na najlepsze wykorzystanie produktów Fresh ‘n Rebel. Dla zapewnienia prawidłowego działania:
  • Należy zawsze stosować się do wskazówek i zaleceń.
  • Należy zapoznać się ze wskazówkami w instrukcji obsługi przed użyciem głośnika.
  • Nie należy próbować modyfikowania lub otwierania głośnika. W środku nie ma części do naprawy, a
  otwarcie go unieważni gwarancję.
  • Nie należy używać głośnika w wilgotnym środowisku.
  • Nie należy używać głośnika w pobliżu źródła ciepła, otworu wentylacyjnego ani długo wystawiać go na
  działanie słońca.
  • Głośnik należy używać w otoczeniu o zakresie temperatur od 5 ºC do 45ºC (41ºF – 113ºF).
  • Nie należy przykrywać głośnika papierem ani innymi materiałami. Może to ograniczyć zdolność chłodzenia.
  • Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na głośniku.
  • Nie należy próbować wciskać przedmiotów do otworów w głośniku
  • Nie należy polegać na głośniku w celu przekazywania komunikatów w sytuacjach awaryjnych.
  • Należy ustawiać głośnik z dala od urządzeń medycznych, w tym rozrusznika serca i aparatów słuchowych.
  • Głośnik należy wyłączyć w samolocie. Korzystanie z głośnika w samolocie może zakłócić jego pracę i
  być niezgodne z prawem.

  Gwarancja i ograniczenia

  Gwarantujemy, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawstwa w normalnych warunkach
  przez okres 2 lat od daty zakupu. W tym czasie wadliwe produkty można zgłaszać do naprawy lub wymiany
  w sklepie, w którym zostały zakupione. Gwarancja nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń, normalnego
  zużycia, przypadkowej utraty lub użytku niezgodnego ze wskazówkami w instrukcji obsługi.

  Specyfikacja produktu

  Moc wyjściowa: 1 x 3W
  Wejście prądu stałego: 5V/1A maks. (Micro-USB)
  Pojemność baterii: 500mAh
  Bluetooth: 4.0
  Wymiary: 59 x 59 x 59 mm
  Waga produktu: 140gMissbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fresh n Rebel Rockbox Cube wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fresh n Rebel Rockbox Cube in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info