Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/73
Nächste Seite
Dankzij innoverende technologie…
Dankzij innoverende technolo
gie…
en een ergonomisch ontwerp is uw AMILO een gebruiksvriendelijk en betrouwbaa r Notebook.
Uw notebook is verkrijgbaar in verscheidene varianten. De meeste hoofdstukken van dit handboek
gelden voor alle uitvoeringen er wordt afzonderlijk op de verschillen gewezen. Sommige
afbeeldingen kunnen niet van toepassing zijn op uw va riante; ze dienen enkel om het principe te
verduidelijken. Die in dit handboek beschreven "optionele" componenten zijn slechts beschikbaar
voor enkele toestelvarianten en mo eten direct bij de aankoop worden uitgekozen. Of de in dit
handboek beschreven "toestelafhankelijke" componenten en functies voor uw toestelvariant te
bestellen zijn, kon op het moment van de samenstelling van dit handboek nog niet worden voorzien.
Als u een notebook met een besturingssystee m va n Microso ft Windows hebt
gekocht, dan is dit systeem reeds voorgeï nstalleerd en optimaal voor u gecongureerd. Het
notebook is direct startklaar, wanneer u dit voor het eerst inschakelt.
Uw Notebook is uitgerust m et de modernste technologie, zodat u optimaal van uw Notebook
kunt genieten. Afhankelijk van de variant zijn de volgende componenten voorhan den:
tot 2 of 4 GByte h oofdgehe ugen (RAM) Informatie over goedgekeurde geheugenmodules
kunt u verkrijgen bij de afdeling Technische Ondersteuning
een CD-/DVD-brander om DVD’s af te spelen of CD’s/DVD’s te beschrijven
meerdere USB-aansluitingen voor een eenvoudige uitbreiding met webcams,
game-pads, printers en meer
geïntegreerd modem, LAN of optioneel Wireless LAN voor internettoegang
een geïntegreerde audio-controller en een luidspreker
U kunt zelfs een microfoon en een externe luidspreker vo or een nog
beter uitgangsvermogen aansluiten.
Met de gebruiksvriendelijke "BIOS-Setup-Utility" kunt u de h ardware van uw No tebook
sturen en uw systeem beter beschermen tegen onbevoegde toegang, d oor gebruik
te maken van de krachtige wachtwoordbeveiliging.
In deze gebruiksaanwijzing is o.a. beschreven hoe u uw AMILO in gebruik neemt en bedient.
U h eeft informatie te ko
rt?
Kijk voor een overzicht met meer informatie over uw Notebook in het hoofdstuk
"
Informatiebronnen", pagina 5.
10600900871, uitgave 1 1
11

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fujitsu Siemens AMILO Li 2727 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fujitsu Siemens AMILO Li 2727 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Fujitsu Siemens AMILO Li 2727

Fujitsu Siemens AMILO Li 2727 Bedienungsanleitung - Englisch - 72 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info