Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/65
Nächste Seite
Belangrijke instructies
Onderweg met het Notebook
MobielewerkingInstructiesTrans portNotebook
Hou rekening met v olgende instructies als u onderweg bent met uw Notebook.
Voor u vertrekt
Maak een reservekopie van de belangrijke gegevens op uw harde schijf.
NotebookRei s,Notebook
Schakel de radiocomponent om veiligh
eidsredenen uit. Bij gegevensverkeer via een
draadloze verbinding kunne n ook onbe
voegden uw gegevens ontvangen.
Informatie om de gegevenscodering t
e activeren, vindt u in de
documentatie bij uw ze ndonderdelen
.
Als u uw Notebook tijdens een vlucht wenst te gebruiken, dient u bij de
luchtvaartmaatschappij na te vragen of dit toege staa n is.
Als u naar een ander land reist
Als u naar het buitenland reist, dient u na t e gaan of de netada pter geschikt is voor de
plaatselijke netspanning. Als dit niet het geval is, dient u een aan gepaste netadapter voor
uw Notebook aan te schaffen. Gebruik gee n andere spanningsomzetters!
Controleer of de lokale netspann
ingendespecicatie van de netkabel compa tibel zijn. Als dit
niet het geval is, dient u een net
kabel aan te schaffen die voldoet aan de lokale voorwaarden.
Gebruik geen aansluitadapter v
oor elektrische toestellen om h et Notebook daarop aan te sluiten.
Vraag aan de bevoegde instantie v an uw land van bestemming of u uw Notebook met de
ingebouwde radiocomponent daar mag gebruiken (zie ook "
CE-certicaat", pagina 53).
Als u ee n modem gebruikt, kunnen e
r incompatibiliteiten optreden met het lokale
telefoonsysteem. Daardoor k an
de modem slecht of helemaal niet werken. Event ueel heeft u
een telefoonadapter voor he t la
nd in kwestie nodig (als optionele a ccessoire verkrijgbaar).
Notebook transporteren
In de ExpressCard steekplaats m oet een plaatsbewaarder zijn geplaatst. Zo kunnen
er geen vreemde voorwerpen via de steekplaats in het notebook terechtkomen.
Bescherm het notebook tegen sterke trillingen en extreme temperature n
(b.v. zonnestralen in de wagen).
Schakel het notebook uit.
Trek de netstekker v an de netadapter en van alle externe toestellen uit de stopcontacten.
Maak de netadap terkabel en de datakabels van alle externe toeste llen los.
Sluit het LCD-beeldscherm.
Gebruik voor het transport een geschikte notebook-tas, die voldoende
bescherming biedt tegen slagen en stoten.
Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 5
13

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fujitsu Siemens Amilo Mini wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fujitsu Siemens Amilo Mini in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,85 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Fujitsu Siemens Amilo Mini

Fujitsu Siemens Amilo Mini Bedienungsanleitung - Deutsch - 65 seiten

Fujitsu Siemens Amilo Mini Bedienungsanleitung - Englisch - 61 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info