Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/65
Nächste Seite
Probleemanalyse en tips
Probleemanalyse en tips
ProbleemanalyseTipsFoutenSto ringverhelpen
Hou rekening met de veiligheidsinstructies in het handboek "Veiligheid"
als u kabels loskoppelt of aansluit.
Als er zich een storing voordoet, kunt u proberen deze aan de ha nd van volgende maatregelen
te verhelpen. Als u de storing niet kunt opheffen, gaat u als volgt te werk:
Noteer de uitgevoerde stappen en de toestand die actief was op het moment dat de
fout opgetred en is. Noteer ook een eventueel aangegeven foutmelding.
Schakel het N otebook uit.
Neem contact op met de hotline / helpdesk.
De telefoonnummers vindt u in de helpdesk-lijst. Maak wanneer u opbelt
dat u vo lgende informatie bij de hand hebt:
De modelnaam en het serienummer van het Notebook. Het serienumme r
bevindt zich op het etiket aan de onderzijde van het Notebook.
Notities van de meldingen d ie op het beeldscherm zijn verschenen en
gegevens i.v.m. met akoe stische signalen.
Alle wijzigingen die u na ontvangst van het N oteb ook aan hardware
of software hebt uitgevoerd.
Alle wijzigingen die u na ontvangst van het Notebook aan de
instellingen in de BIOS-Setup hebt uitgevoerd.
Uw systeemconguratie en alle aan uw systeem aangesloten randapparaten.
Uw aan koopcontract.
Onze notebooks zijn uitgevoerd met gewichts-, plaats- en energiebesparende
onderdelen, en daardoor uitermate geschikt en geoptimaliseerd voor mobiel
gebruik. Afhankelijk voor de door u gekozen conguratie kan het voorkomen
dat bij zeer rekenintensieve spelsoftware, bijvoorbeeld bij 3D-afbeeldingen, de
functionaliteit in vergelijking met een desktop PC iets minder is. Actualisering
van drivers die niet door Fujitsu Siemens Computers vrijgegeven zijn, kan onder
bepaalde omstandigheden leiden tot prestatieverlies, kwijtra ken van gegevens
en storingen. Vrijgegeven drivers en act uele BIOS-versies kunt u downloaden
onder: "
http://www.fujitsu-siemens.de/support/downloads .html"
Geïnstalleerde software herstellen
Maak regelmatig reservek
opieën van uw bestanden. Als er ge gevens verloren
raken, kunt u de geïnstal
leerde software m et behulp van de ge gevensdragers
herstellen. Als u echter
geen reservekopieën van uw eigen best anden h eeft
gemaakt, kun t u deze best
anden niet meer herstellen.
Als uw besturingssysteem niet start of als er zich problemen voordoen me t uw harde schijf,
moet de voorgeïnstalleerde software soms o pnieuw worden geïnstalleerd.
Gebruikshandleiding AMILO Mini, uitgave 1 47
55

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fujitsu Siemens Amilo Mini wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fujitsu Siemens Amilo Mini in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,85 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Fujitsu Siemens Amilo Mini

Fujitsu Siemens Amilo Mini Bedienungsanleitung - Deutsch - 65 seiten

Fujitsu Siemens Amilo Mini Bedienungsanleitung - Englisch - 61 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info