Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
-3- -4- -5--2-
-6- -8- -9- -10--7-
INTRODUCTIE
De Fysic FB-100 is een bloeddrukmo-
nitor die is ontwikkeld om eenvoudig
en nauwkeurig de bloeddruk te kunnen
meten.
Door thuis regelmatig bloeddrukmetin-
gen uit te voeren, kunt u uw arts voor-
zien van waardevolle informatie over uw
werkelijke «alledaagse» bloeddrukwaar-
den.
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Dit product voldoet aan de bepalingen
van EC-richtlijn 93/42/EEC
(Richtlijn Medische Apparatuur).
De verklaring van conformiteit is
beschikbaar op de website
WWW.Fysic.NL
Voedingsadapter:
Aan de achterzijde van de bloeddrukme-
ter zit een aansluiting voor een voedings-
adapter met de volgende specificaties:
input: 230V AC 50Hz
Output 6V DC 600mA
(let op: buitenkant is de + !!)
Een voedingsadapter is niet meegeleverd.
MANCHET
Aansluiten aan de bloed-
drukmeter:
Sluit de manchet volgens
nevenstaande afbeelding
aan de bloeddrukmeter
aan.
Bevestigen aan de arm:
1. Leg de manchet als volgt voor u.
2. Verwijder de kleding of
rol de mouw op zodat de
linkerarm ontbloot is en
schuif de manchet om
de linkerarm omhoog tot
ongeveer 2 à 3 cm boven
uw elleboog.
Het slangetje moet aan
de binnenkant van het
ellebooggewricht uit het
manchet komen.
3. Wikkel de manchet om de
arm en bevestig hem aan
de klittenband (niet te strak)
METEN
Regels voor nauwkeurig meten:
Verricht de metingen altijd op hetzelf-
de moment van de dag (het liefst ‘s
ochtends) en onder dezelfde omstan-
digheden.
Meet nooit binnen een half uur na
het drinken van koffie of thee, of na
het roken van een sigaar of sigaret.
Ga ontspannen zitten tij-
dens een meting praat of
beweeg niet. Uw arm dient
ontspannen voor u te liggen met de
manchet op de hoogte van uw hart.
Wacht ongeveer 3 minuten voor het
doen van een volgende meting.
Bloedcirculatie dient niet belemmerd
te worden, knellende kledingstukken
en andere voorwerpen dienen verwij-
derd te worden.
Uitvoeren van een meting:
Let op: op elk moment kan de meting
onderbroken worden door op toets 0/I
te drukken. De FB-100 schakelt zichzelf
dan direct uit en de manchet loopt leeg.
1. Druk op toets 0/I om de FB-100 in te
schakelen
2. De ingebouwde pomp start en brengt
de manchet op druk. Het kan zijn dat
de pomp nog een of twee keer start
om wat meer druk op te bouwen.
3. Nadat de gewenste druk bereikt is,
stopt de pomp en zal de manchet
langzaam leeglopen;
tijdens het leeglopen wordt de
bloeddruk en de hartslag gemeten
aan het einde van de meting geeft
het display de bloeddruk (zowel de
boven als onderdruk) en de hart-
slag weer en zal de manchet ge-
heel leeglopen
de gemeten bloeddruk en hartslag
worden automatisch in het geheu-
gen bewaard
4. Na 3 minuten schakelt de FB-100
zichzelf uit of druk op toets 0/I om de
FB-100 voortijdig uit te schakelen.
GEHEUGEN
Elke meting wordt automatisch in het
geheugen opgeslagen. Het geheugen
heeft een capaciteit voor 90 metingen.
Is dit geheugen vol, dan zal elke nieuwe
meting de oudste meting overschrijven.
Geheugen raadplegen:
Druk op toets M. het gemiddelde van
de laatste 3 metingen wordt in het
display weergegeven.
Druk nogmaals op toets M. ‘01’ wordt
weergegeven gevolgd door de resul-
taten van de laatste meting.
Druk nogmaals op toets M om eerst
02 te zien, gevolgd door de resulta-
ten van de voorlaatste meting.
Herhaal dit voor alle voorgaande
metingen.
Geheugen wissen:
Zorg dat de FB-100 is ingeschakeld.
Houd toets M ingedrukt totdat na
ongeveer 5 seconden het display CLr
weergeeft. Alle metingen zijn
nu uit het geheugen gewist.
GEBRUIKSAANWIJZING
FB-100
BELANGRIJK
Dit product is alleen bedoeld voor
huishoudelijk gebruik en voor gebruik
bij volwassenen.
Houd het product en de batterijen uit
de buurt van kinderen.
Mensen die lijden aan hartritmestoor-
nissen, vaatvernauwing, arterioscle-
rose (aderverkalking) in de onderste
of bovenste ledematen, diabetes en
hartpatiënten met een pacemaker
dienen hun arts te raadplegen voor-
dat ze zelf hun bloeddruk meten. In
deze gevallen kunnen namelijk afwij-
kende bloeddrukwaarden worden
gemeten.
Als u onder medische behandeling
bent of medicijnen gebruikt, verzoe-
ken wij u in geval van twijfel altijd uw
behandelend arts te raadplegen.
Het gebruik van deze bloeddrukmoni-
tor moet niet worden gezien als een
vervanging voor de consulten bij uw
arts.
STANDAARDWAARDEN
Afhankelijk van de persoon en situatie is
een normale bloeddruk:
onderwaarde (DIA): < 90
bovenwaarde (SYS): < 140
Bij ‘lichte hypertensie’ is de bloeddruk:
onderwaarde (DIA): 90-110
bovenwaarde (SYS): 140-180
Bij ‘ernstige hypertensie’ is de bloed-
druk:
onderwaarde (DIA): >110
bovenwaarde (SYS): >180
Gedurende de gehele dag is onze
bloeddruk aan wisselingen onderhevig.
In de ochtend stijgt hij sterk en aan het
eind van de ochtend vindt er een daling
plaats. Daarna stijgt de bloeddruk weer
in de namiddag om ‘s nachts uiteindelijk
een laag niveau te bereiken. Dit is de
reden waarom de meetresultaten kun-
nen variëren wanneer op verschillende
tijdstippen van de dag wordt gemeten.
VOEDING
Batterijen:
1. Verwijder het batterijklepje aan de
onderzijde van de bloeddrukmeter.
2. Plaats 4 AA 1,5V batterijen met de
juiste polariteit (zie de aanduiding in
het batterijvak).
Vanwege de te lage spanning geen
oplaadbare batterijen plaatsen.
3. Plaats het batterijklepje terug op de
bloeddrukmeter.
Batterijen zijn niet meegeleverd
Vervang de batterijen zodra het symbool
in het display oplicht of zodra er niets
meer gebeurt als er op de 0/I toets gedrukt
wordt. Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
Bij langdurig niet gebruiken van de
FB-100 (>2 maanden) is het raadzaam de
batterijen uit de bloeddrukmeter te halen.
Lege of uitgewerkte batterijen niet
zomaar weggooien maar inleveren
bij uw plaatselijk depot voor Klein
Chemisch Afval (KCA).
Bovendruk
Onderdruk
Hartslag
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING

  INTRODUCTIE

  STANDAARDWAARDEN

  De Fysic FB-100 is een bloeddrukmonitor die is ontwikkeld om eenvoudig
  en nauwkeurig de bloeddruk te kunnen
  meten.

  Afhankelijk van de persoon en situatie is
  een normale bloeddruk:
  • onderwaarde (DIA): < 90
  • bovenwaarde (SYS): < 140  Door thuis regelmatig bloeddrukmetingen uit te voeren, kunt u uw arts voorzien van waardevolle informatie over uw
  werkelijke «alledaagse» bloeddrukwaarden.

  Bij ‘lichte hypertensie’ is de bloeddruk:
  • onderwaarde (DIA): 90-110
  • bovenwaarde (SYS): 140-180  VERKLARING VAN CONFORMITEIT
  Dit product voldoet aan de bepalingen
  van EC-richtlijn 93/42/EEC
  (Richtlijn Medische Apparatuur).

  De verklaring van conformiteit is
  beschikbaar op de website
  WWW.Fysic.NL

  FB-100

  MANCHET

  Bevestigen aan de arm:
  1. Leg de manchet als volgt voor u.
  2. Verwijder de kleding of
  rol de mouw op zodat de
  linkerarm ontbloot is en
  schuif de manchet om
  de linkerarm omhoog tot
  ongeveer 2 à 3 cm boven
  uw elleboog.
  Het slangetje moet aan
  de binnenkant van het
  ellebooggewricht uit het
  manchet komen.
  3. Wikkel de manchet om de
  arm en bevestig hem aan
  de klittenband (niet te strak)
  METEN

  Aansluiten aan de bloeddrukmeter:
  Sluit de manchet volgens
  nevenstaande afbeelding
  aan de bloeddrukmeter
  aan.

  -6-

  Regels voor nauwkeurig meten:
  • Verricht de metingen altijd op hetzelfde moment van de dag (het liefst ‘s
  ochtends) en onder dezelfde omstandigheden.
  • Meet nooit binnen een half uur na
  het drinken van koffie of thee, of na
  het roken van een sigaar of sigaret.
  -7-  Bij ‘ernstige hypertensie’ is de bloeddruk:
  • onderwaarde (DIA): >110
  • bovenwaarde (SYS): >180
  Gedurende de gehele dag is onze
  bloeddruk aan wisselingen onderhevig.
  In de ochtend stijgt hij sterk en aan het
  eind van de ochtend vindt er een daling
  plaats. Daarna stijgt de bloeddruk weer
  in de namiddag om ‘s nachts uiteindelijk
  een laag niveau te bereiken. Dit is de
  reden waarom de meetresultaten kunnen variëren wanneer op verschillende
  tijdstippen van de dag wordt gemeten.

  -2-

  Voedingsadapter:
  Aan de achterzijde van de bloeddrukmeter zit een aansluiting voor een voedingsadapter met de volgende specificaties:
  input: 230V AC 50Hz
  Output 6V DC 600mA
  (let op: buitenkant is de + !!)
  Een voedingsadapter is niet meegeleverd.

  BELANGRIJK

  -3-


  Ga ontspannen zitten tijdens een meting praat of
  beweeg niet. Uw arm dient
  ontspannen voor u te liggen met de
  manchet op de hoogte van uw hart.
  Wacht ongeveer 3 minuten voor het
  doen van een volgende meting.
  Bloedcirculatie dient niet belemmerd
  te worden, knellende kledingstukken
  en andere voorwerpen dienen verwijderd te worden.

  Uitvoeren van een meting:
  Let op: op elk moment kan de meting
  onderbroken worden door op toets 0/I
  te drukken. De FB-100 schakelt zichzelf
  dan direct uit en de manchet loopt leeg.
  1. Druk op toets 0/I om de FB-100 in te
  schakelen
  2. De ingebouwde pomp start en brengt
  de manchet op druk. Het kan zijn dat
  de pomp nog een of twee keer start
  om wat meer druk op te bouwen.

  -8-

  Dit product is alleen bedoeld voor
  huishoudelijk gebruik en voor gebruik
  bij volwassenen.
  Houd het product en de batterijen uit
  de buurt van kinderen.
  Mensen die lijden aan hartritmestoornissen, vaatvernauwing, arteriosclerose (aderverkalking) in de onderste
  of bovenste ledematen, diabetes en
  hartpatiënten met een pacemaker
  dienen hun arts te raadplegen voordat ze zelf hun bloeddruk meten. In
  deze gevallen kunnen namelijk afwijkende bloeddrukwaarden worden
  gemeten.
  Als u onder medische behandeling
  bent of medicijnen gebruikt, verzoeken wij u in geval van twijfel altijd uw
  behandelend arts te raadplegen.
  Het gebruik van deze bloeddrukmonitor moet niet worden gezien als een
  vervanging voor de consulten bij uw
  arts.
  -4-

  3. Nadat de gewenste druk bereikt is,
  stopt de pomp en zal de manchet
  langzaam leeglopen;
  • tijdens het leeglopen wordt de
  bloeddruk en de hartslag gemeten
  • aan het einde van de meting geeft
  het display de bloeddruk (zowel de
  boven als onderdruk) en de hartslag weer en zal de manchet geheel leeglopen
  Bovendruk
  Onderdruk
  Hartslag

  • de gemeten bloeddruk en hartslag
  worden automatisch in het geheugen bewaard
  4. Na 3 minuten schakelt de FB-100
  zichzelf uit of druk op toets 0/I om de
  FB-100 voortijdig uit te schakelen.

  VOEDING

  Batterijen:
  1. Verwijder het batterijklepje aan de
  onderzijde van de bloeddrukmeter.
  2. Plaats 4 AA 1,5V batterijen met de
  juiste polariteit (zie de aanduiding in
  het batterijvak).
  Vanwege de te lage spanning geen
  oplaadbare batterijen plaatsen.
  3. Plaats het batterijklepje terug op de
  bloeddrukmeter.
  Batterijen zijn niet meegeleverd
  Vervang de batterijen zodra het symbool
  in het display oplicht of zodra er niets
  meer gebeurt als er op de 0/I toets gedrukt
  wordt. Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
  Bij langdurig niet gebruiken van de
  FB-100 (>2 maanden) is het raadzaam de
  batterijen uit de bloeddrukmeter te halen.
  Lege of uitgewerkte batterijen niet
  zomaar weggooien maar inleveren
  bij uw plaatselijk depot voor Klein
  Chemisch Afval (KCA).
  -5-

  Geheugen raadplegen:
  • Druk op toets M. het gemiddelde van
  de laatste 3 metingen wordt in het
  display weergegeven.
  • Druk nogmaals op toets M. ‘01’ wordt
  weergegeven gevolgd door de resultaten van de laatste meting.
  • Druk nogmaals op toets M om eerst
  02 te zien, gevolgd door de resultaten van de voorlaatste meting.
  • Herhaal dit voor alle voorgaande
  metingen.
  Geheugen wissen:
  • Zorg dat de FB-100 is ingeschakeld.
  • Houd toets M ingedrukt totdat na
  ongeveer 5 seconden het display CLr
  weergeeft. Alle metingen zijn
  nu uit het geheugen gewist.

  GEHEUGEN
  Elke meting wordt automatisch in het
  geheugen opgeslagen. Het geheugen
  heeft een capaciteit voor 90 metingen.
  Is dit geheugen vol, dan zal elke nieuwe
  meting de oudste meting overschrijven.
  -9-

  -10- • Page 2

  MOGELIJKE PROBLEMEN EN
  OPLOSSINGEN
  Geen reactie bij inschakelen van de
  FB-100:
  • Batterijen leeg of verkeerd geplaatst?
  Vervang deze of plaats deze op de
  correcte wijze.
  “Err” in het display:
  • Niet mogelijk om de manchet op druk
  te brengen. Controleer of deze niet
  te los zit en controleer de aansluiting
  tussen het manchet en de bloeddrukmeter.
  • De lucht ontsnapt te snel. Indien dit
  herhaaldelijk voorkomt neem dan
  contact op met de service afdeling
  van Fysic.
  • Bewegingen geconstateerd tijdens
  de meting. Niet bewegen tijdens de
  meting.
  • Stoorsignalen rond de FB-100.
  Verwijder mogelijke stoorbronnen,
  zoals bijvoorbeeld draadloze telefoons.
  -11-

  BEWAREN EN REINIGEN
  Reinig de buitenkant van het apparaat
  met een vochtige, zachte doek.
  Vlekken op het manchet kunnen voorzichtig worden verwijderd met een
  vochtige doek. Het manchet mag niet
  worden gewassen of chemisch worden
  gereinigd.
  Bewaar het product niet op een plaats
  waar het wordt blootgesteld aan direct
  zonlicht of hoge vochtigheid.

  • Onjuiste meetwaarde. De manchet
  is niet juist geplaatst. Doe deze
  opnieuw om.
  • De FB-100 wordt niet correct
  gebruikt, bijvoorbeeld bij een kind.
  De FB-100 is alleen geschikt voor
  het meten van bloeddruk bij volwassenen.
  Indien het nog steeds niet mogelijk is
  om de bloeddruk te meten, neem dan
  contact op met de service afdeling van
  Fysic. Demonteer in geen enkel geval
  de bloeddrukmeter.
  Houd er rekening mee dat het niet kunnen uitvoeren van een meting ook veroorzaakt kan worden door de fysieke
  toestand van de persoon. Raadpleeg in
  zo’n geval altijd de huisarts.

  -12-

  GARANTIE
  Op de Fysic FB-100 bloeddrukmeter
  heeft u een garantie van 24 maanden
  na aankoopdatum. Wij garanderen
  gedurende die periode de kosteloze
  herstelling van defecten ontstaan door
  materiaal- en constructiefouten. Een en
  ander ter uiteindelijke beoordeling van
  de importeur.

  SPECIFIKATIES
  Model:
  Fysic FB-100
  Fabrikant:
  Honsun (Nantong) Co., Ltd
  Address: No 8, Tongxing Road,
  Economic & Technical Development
  Area, Nantong City, Jiangsu, P.R.CHINA

  EU VERTEGENWOORDIGING:
  SHANGHAI INTERNATIONAL
  HOLDING CORP. GmbH (Europe)
  Address: Eiffestrasse 80, 20537
  Hamburg, Germany

  Werkingsprincipe:
  oscilometrische meetmethode
  Meetbreik:
  20 – 280 mm Hg (bloeddruk)
  40 – 195 puls/min (hartslag)

  -13-

  Nauwkeurigheid:
  ± 3 mm Hg (manchetdruk)
  ± 5% (polsslag)
  (afhankelijk van temperatuur en lucht
  vochtigheid)

  Gewicht:
  220gr (excl. batt, excl manchet)

  Manchet:
  armomtrek: 22-32cm
  Voeding:
  batterij 4x 1,5V battery, AA, Alkaline
  adapter DC 6V 600mA

  Type BF

  Omgevingstemperatuur, vochtigheid
  en luchtdruk:
  werking: +10°C tot +40°C

  <85% vochtigheid

  700hPa - 1060hPa
  opslag: -20°C tot +50°C

  <85% vochtigheid

  500hPa - 1060hPa

  -14-

  -15-

  onbevoegde wijzigingen en/of reparaties
  door derden. Bij onjuist transport
  van het apparaat zonder geschikte
  verpakking en indien het apparaat niet
  vergezeld is van dit garantiebewijs en de
  aankoopbon.

  Service

  Help

  WWW.FYSIC.COM
  SERVICE@FYSIC.NL

  Iedere verdere aansprakelijkheid, met
  name voor eventuele gevolgschade, is
  uitgesloten.

  NL 073 6411 355
  (Lokaal tarief)

  HOE TE HANDELEN: Bemerkt u
  een defect, raadpleeg dan eerst
  deze gebruiksaanwijzing. Geeft
  deze hieromtrent geen uitsluitsel,
  raadpleeg dan de leverancier van deze
  bloeddrukmeter of de serviceafdeling
  van Fysic via www.Fysic.nl

  -17-

  Beschermen tegen vocht

  Levensduur batterijen:
  tot circa 300 metingen

  BE 03 238 5666
  (Lokaal tarief)
  (Tarif local)

  DE 0180 503 0085
  Lokale Festnetzkosten

  Hesdo, Australiëlaan 1
  5232 BB, ‘s-Hertogenbosch

  The Netherlands

  DE GARANTIE VERVALT: Bij
  ondeskundig gebruik, foutieve
  aansluiting, lekkende en/of verkeerd
  geplaatste batterijen, gebruik van niet
  originele onderdelen of toebehoren,
  verwaarlozing en bij defecten ontstaan
  door vocht, vuur, overstroming,
  blikseminslag en natuurrampen. Bij
  -16-

  Afmetingen:
  120mm (d) x 85mm (b) x 65mm (h)

  Service

  WWW.FYSIC.COM
  SERVICE@FYSIC.NL

  NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)
  (Lokaal tarief)

  -18-

  -19-

  Help

  BE 03 238 5666 (Tarif local)

  v1.0

  DE 0180
  503 0085 (Lokale Festnetzkosten)
  -20Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
  ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fysic FB-100 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fysic FB-100 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,74 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Fysic FB-100

Fysic FB-100 Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Fysic FB-100 Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Fysic FB-100 Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info