Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
-11- -13- -14- -15--12-
-16- -18- -19- -20--17-
Onjuiste meetwaarde. De manchet
is niet juist geplaatst. Doe deze
opnieuw om.
De FB-100 wordt niet correct
gebruikt, bijvoorbeeld bij een kind.
De FB-100 is alleen geschikt voor
het meten van bloeddruk bij volwas-
senen.
Indien het nog steeds niet mogelijk is
om de bloeddruk te meten, neem dan
contact op met de service afdeling van
Fysic. Demonteer in geen enkel geval
de bloeddrukmeter.
Houd er rekening mee dat het niet kun-
nen uitvoeren van een meting ook ver-
oorzaakt kan worden door de fysieke
toestand van de persoon. Raadpleeg in
zo’n geval altijd de huisarts.
SPECIFIKATIES
Model:
Fysic FB-100
Fabrikant:
Honsun (Nantong) Co., Ltd
Address: No 8, Tongxing Road,
Economic & Technical Development
Area, Nantong City, Jiangsu, P.R.CHINA
EU VERTEGENWOORDIGING:
SHANGHAI INTERNATIONAL
HOLDING CORP. GmbH (Europe)
Address: Eiffestrasse 80, 20537
Hamburg, Germany
Werkingsprincipe:
oscilometrische meetmethode
Meetbreik:
20 – 280 mm Hg (bloeddruk)
40 – 195 puls/min (hartslag)
Afmetingen:
120mm (d) x 85mm (b) x 65mm (h)
Gewicht:
220gr (excl. batt, excl manchet)
Beschermen tegen vocht
Type BF
BEWAREN EN REINIGEN
Reinig de buitenkant van het apparaat
met een vochtige, zachte doek.
Vlekken op het manchet kunnen voor-
zichtig worden verwijderd met een
vochtige doek. Het manchet mag niet
worden gewassen of chemisch worden
gereinigd.
Bewaar het product niet op een plaats
waar het wordt blootgesteld aan direct
zonlicht of hoge vochtigheid.
GARANTIE
Op de Fysic FB-100 bloeddrukmeter
heeft u een garantie van 24 maanden
na aankoopdatum. Wij garanderen
gedurende die periode de kosteloze
herstelling van defecten ontstaan door
materiaal- en constructiefouten. Een en
ander ter uiteindelijke beoordeling van
de importeur.
HOE TE HANDELEN: Bemerkt u
een defect, raadpleeg dan eerst
deze gebruiksaanwijzing. Geeft
deze hieromtrent geen uitsluitsel,
raadpleeg dan de leverancier van deze
bloeddrukmeter of de serviceafdeling
van Fysic via www.Fysic.nl
DE GARANTIE VERVALT: Bij
ondeskundig gebruik, foutieve
aansluiting, lekkende en/of verkeerd
geplaatste batterijen, gebruik van niet
originele onderdelen of toebehoren,
verwaarlozing en bij defecten ontstaan
door vocht, vuur, overstroming,
blikseminslag en natuurrampen. Bij
onbevoegde wijzigingen en/of reparaties
door derden. Bij onjuist transport
van het apparaat zonder geschikte
verpakking en indien het apparaat niet
vergezeld is van dit garantiebewijs en de
aankoopbon.
Iedere verdere aansprakelijkheid, met
name voor eventuele gevolgschade, is
uitgesloten.
MOGELIJKE PROBLEMEN EN
OPLOSSINGEN
Geen reactie bij inschakelen van de
FB-100:
Batterijen leeg of verkeerd geplaatst?
Vervang deze of plaats deze op de
correcte wijze.
“Err” in het display:
Niet mogelijk om de manchet op druk
te brengen. Controleer of deze niet
te los zit en controleer de aansluiting
tussen het manchet en de bloeddruk-
meter.
De lucht ontsnapt te snel. Indien dit
herhaaldelijk voorkomt neem dan
contact op met de service afdeling
van Fysic.
Bewegingen geconstateerd tijdens
de meting. Niet bewegen tijdens de
meting.
Stoorsignalen rond de FB-100.
Verwijder mogelijke stoorbronnen,
zoals bijvoorbeeld draadloze tele-
foons.
Nauwkeurigheid:
± 3 mm Hg (manchetdruk)
± 5% (polsslag)
(afhankelijk van temperatuur en lucht
vochtigheid)
Manchet:
armomtrek: 22-32cm
Voeding:
batterij 4x 1,5V battery, AA, Alkaline
adapter DC 6V 600mA
Levensduur batterijen:
tot circa 300 metingen
Omgevingstemperatuur, vochtigheid
en luchtdruk:
werking: +10°C tot +40°C
<85% vochtigheid
700hPa - 1060hPa
opslag: -20°C tot +50°C
<85% vochtigheid
500hPa - 1060hPa
v1.0
Service
Help
Service Help
WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL
NL 073 6411 355
(Lokaal tarief)
BE 03 238 5666
(Lokaal tarief)
(Tarif local)
DE 0180 503 0085
Lokale Festnetzkosten
Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
WWW.FYSIC.COM
SERVICE@FYSIC.NL
NL 073 6411 355
BE 03 238 5666
DE 0180 503 0085
Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB,
‘s-Hertogenbosch,
The Netherlands
(Lokaal tarief)
(Tarif local)
(Lokaal tarief)
(Lokale Festnetzkosten)
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fysic FB-100 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fysic FB-100 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,74 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Fysic FB-100

Fysic FB-100 Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Fysic FB-100 Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info