Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
-3- -4- -5--2-
-6- -8- -9- -10--7-
INTRODUCTIE
De Fysic FB-50 is een bloeddrukmoni-
tor die is ontwikkeld om eenvoudig en
nauwkeurig de bloeddruk te kunnen
meten.
Door thuis regelmatig bloeddrukmetin-
gen uit te voeren, kunt u uw arts voor-
zien van waardevolle informatie over uw
werkelijke «alledaagse» bloeddrukwaar-
den.
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Dit product voldoet aan de bepalingen
van EC-richtlijn 93/42/EEC
(Richtlijn Medische Apparatuur).
De verklaring van conformiteit is
beschikbaar op de website
WWW.FYSIC.COM
Lege of uitgewerkte batterijen niet
zomaar weggooien maar inleveren
bij uw plaatselijk depot voor Klein
Chemisch Afval (KCA).
METEN
Regels voor nauwkeurig meten:
Verricht de metingen altijd op het-
zelfde moment van de dag (het
liefst ‘s ochtends) en onder dezelfde
omstandigheden.
Meet nooit binnen een half uur na
het drinken van koffie of thee, of na
het roken van een sigaar of sigaret.
Ga ontspannen zitten tijdens een
meting praat of beweeg niet. Uw arm
dient ontspannen voor u te liggen
met de manchet op de hoogte van
uw hart.
Wacht ongeveer 3 minuten voor het
doen van een volgende meting.
Bloedcirculatie dient niet belemmerd
te worden, knellende kledingstukken
en andere voorwerpen dienen verwij-
derd te worden.
Het aanbrengen van de manchet:
Verwijder kleding of rol de
mouw op zodat de linker-
pols ontbloot is. Met de lin-
kerarm vrij van kleding en
eventueel armband of horloge brengt u de
manchet aan op de ontblote pols.
Zorg ervoor dat de manchet ongeveer 1
cm onder de handpalm zit.
Vouw de manchet om de pols en bevestig
hem aan de klittenband (niet te strak).
Opm: Bloedcirculatie naar de hand toe
mag niet belemmerd worden, knellende
kledingstukken en andere voorwerpen
dienen verwijderd te worden.
Uitvoeren van een meting:
Let op: op elk moment kan de meting
onderbroken worden door op toets 0/I te
drukken. De FB-50 schakelt zichzelf dan
direct uit en de manchet loopt leeg.
Leg de arm op bijvoorbeeld
een opgerolde handdoek om
de bloeddrukmeter ter hoogte
van uw hart te brengen.
1. Druk op toets 0/I om de FB-50 in te
schakelen
2. De ingebouwde pomp start en brengt
de manchet op druk. Het kan zijn dat
de pomp nog een of twee keer start
om wat meer druk op te bouwen.
3. Nadat de gewenste druk bereikt is,
stopt de pomp en zal de manchet
langzaam leeglopen;
tijdens het leeglopen wordt de
bloeddruk en de hartslag gemeten
aan het einde van de meting geeft
het display de bloeddruk (zowel de
boven als onderdruk) en de hart-
slag weer en zal de manchet ge-
heel leeglopen
de gemeten bloeddruk en hartslag
worden automatisch in het geheu-
gen bewaard
4. Na 3 minuten schakelt de FB-50
zichzelf uit of druk op toets 0/I om de
FB-50 voortijdig uit te schakelen.
GEHEUGEN
Elke meting wordt automatisch in het
geheugen opgeslagen. Het geheugen
heeft een capaciteit voor 90 metingen.
Is dit geheugen vol, dan zal elke nieuwe
meting de oudste meting overschrijven.
Geheugen raadplegen:
Druk op toets M. het gemiddelde van
de laatste 3 metingen wordt in het
display weergegeven.
Druk nogmaals op toets M. ‘01’ wordt
weergegeven gevolgd door de resul-
taten van de laatste meting.
Druk nogmaals op toets M om eerst
02 te zien, gevolgd door de resulta-
ten van de voorlaatste meting.
Herhaal dit voor alle voorgaande
metingen.
Geheugen wissen:
Zorg dat de FB-50 is ingeschakeld.
Houd toets M ingedrukt tot-
dat na ongeveer 5 seconden
het display CLr weergeeft.
Het geheugen is nu gewist.
GEBRUIKSAANWIJZING
FB-50
BELANGRIJK
Dit product is alleen bedoeld voor
huishoudelijk gebruik en voor gebruik
bij volwassenen.
Houd het product en de batterijen uit
de buurt van kinderen.
Mensen die lijden aan hartritmestoor-
nissen, vaatvernauwing, arterioscle-
rose (aderverkalking) in de onderste
of bovenste ledematen, diabetes en
hartpatiënten met een pacemaker
dienen hun arts te raadplegen voor-
dat ze zelf hun bloeddruk meten. In
deze gevallen kunnen namelijk afwij-
kende bloeddrukwaarden worden
gemeten.
Als u onder medische behandeling
bent of medicijnen gebruikt, verzoe-
ken wij u in geval van twijfel altijd uw
behandelend arts te raadplegen.
Het gebruik van deze bloeddrukmoni-
tor moet niet worden gezien als een
vervanging voor de consulten bij uw
arts.
STANDAARDWAARDEN
Afhankelijk van de persoon en situatie is
een normale bloeddruk:
onderwaarde (DIA): < 90
bovenwaarde (SYS): < 140
Bij ‘lichte hypertensie’ is de bloeddruk:
onderwaarde (DIA): 90-110
bovenwaarde (SYS): 140-180
Bij ‘ernstige hypertensie’ is de bloed-
druk:
onderwaarde (DIA): >110
bovenwaarde (SYS): >180
Gedurende de gehele dag is onze
bloeddruk aan wisselingen onderhevig.
In de ochtend stijgt hij sterk en aan het
eind van de ochtend vindt er een daling
plaats. Daarna stijgt de bloeddruk weer
in de namiddag om ‘s nachts uiteindelijk
een laag niveau te bereiken. Dit is de
reden waarom de meetresultaten kun-
nen variëren wanneer op verschillende
tijdstippen van de dag wordt gemeten.
VOEDING
Batterijen:
1. Verwijder het batterijklepje aan de
rechterzijde van de bloeddrukmeter.
2. Plaats 2 AA 1,5V batterijen met de
juiste polariteit (zie de aanduiding in
het batterijvak).
Vanwege de te lage spanning geen
oplaadbare batterijen plaatsen.
3. Plaats het batterijklepje terug op de
bloeddrukmeter.
Batterijen zijn niet meegeleverd
Vervang de batterijen zodra het symbool
in het display oplicht of zodra er niets
meer gebeurt als er op de 0/I toets gedrukt
wordt. Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
Bij langdurig niet gebruiken van de
FB-50 (>2 maanden) is het raadzaam de
batterijen uit de bloeddrukmeter te halen.
Bovendruk
Onderdruk
Hartslag
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fysic FB-50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fysic FB-50 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,71 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Fysic FB-50

Fysic FB-50 Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Fysic FB-50 Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Fysic FB-50 Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info