Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
GEBRUIKSAANWIJZING
FD-100
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING

  FD-100 • Page 2 • Page 3

  flitslicht tijdens bellen

  C

  B

  A

  A: alleen filtslicht
  B: alleen belmelodie
  C: flitslicht met belmelodie
  doorvoer stopcontact
  meegeleverd snoer voor
  verlengfunctie
  deurknop: bediening deurbelknop

  montage als deurbelverlenger
  C

  C

  B

  B

  A

  A

  montage als deurbel

  3 • Page 4

  FD-100
  De FD-100 is een draadloze deurbel die bij diverse
  toepassingen kan worden gebruikt.
  Zo kan de FD-100 worden gebruikt als (nieuwe) deurbel
  of hulpbel bij zieken en hulpbehoevenden.
  Daarnaast kan de FD-100 echter ook worden gebruikt om
  uw huidige deurbel te verlengen. De FD-100 drukknop
  dient dan als zender voor uw huidige deurbel en dient te
  worden aangesloten op de bestaande bel of gong.
  De FD-100 bel is voorzien van een doorvoer contactdoos
  zodat u geen wandcontactdoos aansluiting verliest.
  De FD-100 bel zal een akoestisch geluidssignaal laten
  horen en tevens een flitsend lichtsignaal voor slechthorenden en voor gebruik in een lawaaiige omgeving.

  4 • Page 5

  WERKING

  C

  B

  C

  C

  A

  B

  B

  A

  A

  als deurbel:
  Monteer de FD-100 deurbelknop bij
  de voordeur of een deur waar u een
  deurbel wilt hebben. Voor het monteren wel de juiste code en melodie
  instellen.

  als extra deurbel:
  Monteer de FD-100 deurbelknop bij
  de voordeur of een deur waar u een
  deurbel wilt hebben, naast of onder de
  deurbelknop van de reeds bestaande
  installatie. Voor het monteren wel de
  juiste code en melodie instellen.

  ziekenbewaking:
  Plaats de FD-100 deurbelknop nabij
  de patiënt. De patient kan deze
  deurbelknop ook bij zich dragen. Voor
  het monteren wel de juiste code en
  melodie instellen.

  5 • Page 6

  C

  B

  A

  als deurbel verlenger:
  Plaats de meegeleverde batterij niet.
  Monteer de FD-100 deurbelknop in de
  buurt van de huidige bel. (het kastje
  wat het geluid produceert).
  Maak de huidige installatie
  spanningsvrij door de beltrafo uit de
  wandcontactdoos te nemen of door
  in de meterkast de beltrafo uit te
  zetten.
  Monteer het open einde van het
  meegeleverde snoertje op de
  bestaande bel. Zie voorbeeld hiernaast. Steek nu het stekkertje van
  het snoertje in de FD-100
  deurbelknop. Schakel de beltrafo
  weer in.
  De FD-100 is nu klaar voor gebruik.
  Indien de combinatie niet werkt, de
  aansluitdraadjes omwisselen.
  FD-100 bel:
  Steek nu de FD-100 bel in een wandcontactdoos die is gesitueerd in de
  buurt waar u de bel wilt horen of zien.

  6 • Page 7

  INSTALLATIE
  Instellen van de code:
  Voordat de combinatie kan werken
  dient de code van de zender en ontvanger hetzelfde te staan.
  Aan de stekkerzijde van de FD-100bel bevindt zich een klepje. Dit klepje
  zit met een schroefje dicht. Verwijder
  het schroefje met een schroevendraaier en verwijder het klepje.
  Onder het klepje zit een blokje met
  schakelaars. (zie nevenstaande tekening).
  U heeft de keuze uit 4 codes. code 1,
  2, 3 of 4. In ons voorbeeld hebben we
  gekozen voor code 1. Er mag maar 1
  schakelaartje op ON staan.
  Plaats het klepje terug.
  Aan de achterzijde van de FD-100
  knop zit een uitsparing met daar een
  blokje met 8 schakelaars. Nummer
  1 t/m 4 zijn voor het instellen van de
  Code. Deze dient gelijk te zijn aan het
  code nummer van de FD-100 bel.
  Nummer 5 t/m 8 dienen voor de melodie keuze.
  7 • Page 8

  Instellen van de melodie:
  De FD-100 heeft 4 melodiën die kunnen worden afgespeeld als er op de
  deurknop wordt gedrukt. Met schakelaar 5 t/m 8 kan een keuze worden
  gemaakt.
  5.
  6.
  7.
  8.

  Für Elise
  Westminster bel
  Ding Dong 1
  Ding Dong 2

  Ook bij deze instelling mag maar 1
  schakelaar op ON staan.

  8 • Page 9

  Batterij:
  Bij “stand-alone” gebruik van de
  deurbelknop dient de meegeleverde
  batterij van 12 Volt worden gebruikt.

  12V / A23
  S
  Alkaline

  12V / A2
  3S
  Alkaline

  1: open de deurbelknop door met
  een schroevendraaier het kapje te
  verwijderen.
  2: maak nu het dekseltje open.
  3: u ziet nu het batterijvakje waar de
  batterij kan worden geplaatst.
  4: plaats de batterij. Let op de polariteit van de batterij.
  5: plaats de batterijdeksel terug op de
  deurbelknop.
  Plaats alleen gelijkwaardige Alkaline
  batterijen van 12Volt (A23).
  Wandmontage:
  1: monteer een schroefje met een kop
  van maximaal 5mm.
  2: zorg dat de kop van het schroefje ±
  1 mm van de wand afblijft.
  3: Schuif nu de deurbelknop met het
  schroefophanggat over de schroefkop naar beneden.

  9 • Page 10

  WAARSCHUWINGEN EN
  GEBRUIKERSTIPS
  algemeen:
  - Lees de gebruikershandleiding
  goed door, en volg alle
  aanwijzingen op.
  - Bij het reinigen van de deurbel
  dient u de ontvanger uit de
  wandcontactdoos te nemen.
  - Plaats of gebruik de ontvanger
  nooit in een natte of vochtige ruimte
  of omgeving.
  - Zorg voor een goede afvloeiing van
  warmte; bedek nooit de ontvanger
  en plaats deze niet direct naast een
  warmtebron.
  - De FD-100 nooit demonteren. Dit
  dient alleen door gekwalificeerd
  personeel te gebeuren.

  10 • Page 11

  ONDERHOUD
  - Plaats de bel niet in direct zonlicht of in een vochtige
  ruimte.
  - Voor het reiningen van de bel deze éérst uit de wandcontactdoos nemen.
  - Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek,
  nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.
  - Plaats de bel niet in de directe nabijheid van draadloze telefoons, elektronische (medische) apparatuur,
  TL buizen en andere gasontladingslampen. De uitgestraalde radiogolven van deze producten kunnen de
  ontvangst van de deurknop beïnvloeden.
  - Verplaatsing van de bel of het toestel dat de storing
  veroorzaakt kan in zo’n geval verbetering bieden.
  Milieu:
  - De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier
  inleveren.
  - Wordt de FD-100 vervangen, lever deze dan in bij
  uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke
  verwerking.
  - Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren
  bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of
  bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamel
  punten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk
  afval

  11 • Page 12

  VERKLARING VAN CONFORMITEIT
  De verklaring van conformiteit is
  beschikbaar op de website
  WWW.FYSIC.COM

  GARANTIEBEWIJS
  Naam:
  Adres:
  Postcode / plaats:
  model: FD-100

  Bewaar hier uw
  kassa- of aankoop
  bon

  Op de FYSIC FD-100 heeft u een garantie van 24
  maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende
  die periode de kosteloze herstelling van defecten
  ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en
  ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.
  HOE TE HANDELEN:
  Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de
  gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen
  uitsluitsel, raadpleeg dan:

  HESDO SERVICE
  073-6411355

  12 • Page 13

  DE GARANTIE VERVALT:
  Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende
  en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet
  originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en
  bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming,
  blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde
  wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist
  transport van het apparaat zonder geschikte verpakking
  en indien het apparaat niet vergezeld is van dit
  garantiebewijs en de aankoopbon.
  Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder
  de garantie.
  Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor
  eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

  13 • Page 14

  TECHNISCHE GEGEVENS
  FD-100 bel (ontvanger)
  spanning:
  220-240 V AC/50Hz
  ontvangstfrequentie: 433.092 Mhz
  belsignalen:
  Westminster bel
  für Elise
  Ding-Dong 1
  Ding-Dong 2
  lichsignalen:
  knipperend flits
  afmeting:
  130 x 60 x ± 35 (75) mm
  gewicht:
  137 gram
  FD-100 deurknop: (zender)
  spanning:
  8-12V = of ~
  batterij:
  12 V. Alkaline (type 23A)
  zendfrequentie:
  433.092 Mhz
  afmeting:
  41 x 72 x 18 mm
  gewicht:
  28 gram (excl. batterij)

  14 • Page 15

  15 • Page 16

  Service

  Help

  Aziëlaan 12
  ‘s-Hertogenbosch
  +31 (0) 73 6411 355

  ver. 2.00


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fysic FD-100 V2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fysic FD-100 V2 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,76 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info