Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/91
Nächste Seite
FM-700
Gebruiksaanwijzing
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing

  FM-700 • Page 2

  Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient
  een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de
  meeste functies van deze telefoon niet werken
  of worden instellingen niet opgeslagen. Deze
  handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart al
  geplaatst heeft volgens de installatiegids.

  In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met
  uw mobiele telefoon.
  Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen van deze telefoon.
  Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van uw
  telefoon, de verschillende knoppen en de
  bureaulader.
  Het bedienen en instellen van de verschillende functies wordt beschreven in de
  hoofdstukken 4 tot en met 15.
  De specificaties staan in hoofdstuk 17 beschreven.

  3 • Page 3

  1 BEGRIPPEN
  Provider:
  ‘Provider’ is een andere benaming voor ‘Telefoonmaatschappij’. Op de papieren geleverd bij
  de SIM-kaart en/of op de SIM-kaart zelf staat
  via welke provider u belt.
  SIM-kaart:
  Een SIM-kaart (‘Subscriber Identity Module’)
  is een klein kaartje met daarin een chip. In
  deze chip is het telefoonnummer geprogrammeerd en ook kunt u hier telefoonnummers en
  SMS-berichten opslaan zodat u deze informatie
  meeneemt als u de SIM-kaart in een andere
  telefoon stopt.
  SIM-kaarten kunnen bij de telefoon geleverd
  worden of kunt u los kopen. SIM-kaarten zijn
  provider gebonden.
  SIMLOCKVRIJ:
  Deze telefoon is SIM-LOCK-VRIJ. Dit houdt in
  dat de telefoon niet is gebonden aan SIM-kaar4 • Page 4

  ten van een bepaalde provider, maar dat u vrij
  bent in uw keuze van telefoonmaatschappij.
  PIN-code / PUK-code:
  Elke SIM-kaart kan beveiligd worden met een
  PIN-code. Met deze PIN-code kunt u voorkomen dat onbevoegden met uw telefoon gaan
  bellen. Op de documenten die door de provider
  bij de SIM-kaart geleverd zijn staat de PIN-code
  vermeld. U kunt deze PIN-code zelf wijzigen.
  Wanneer u tot drie maal toe een foutieve PINcode heeft ingetoetst wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U dient nu de PUK-code van de
  SIM-kaart in te toetsen om de kaart weer vrij te
  geven. De PUK-code staat ook vermeld in de
  documenten die door uw provider bij de SIMkaart geleverd zijn. Raadpleeg de helpdesk van
  uw provider als u deze informatie niet beschikbaar heeft.
  Pre-paid of abonnement:
  Pre-paid of abonnement heeft te maken met
  hoe u de telefoonrekening betaalt. In het kort:
  5 • Page 5

  bij pre-paid betaalt u vooraf, bij abonnementen
  betaalt u achteraf.
  Deze betalingsvorm is gekoppeld aan uw SIMkaart. Raadpleeg de helpdesk van uw provider
  met betrekking tot de mogelijkheden.
  VoiceMail:
  VoiceMail is een antwoordapparaat op de
  centrale van de provider. Hiermee kunnen bellers een bericht voor u achterlaten als u zelf de
  oproep niet kunt of wilt beantwoorden.
  Raadpleeg de helpdesk van uw provider met
  betrekking tot de mogelijkheden.
  Bluetooth:
  Bluetooth is een open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op korte
  afstand. Hiermee kunnen bijvoorbeeld bestanden worden uitgewisseld tussen twee telefoons
  of kan de telefoon worden uitgerust met een
  draadloze headset.
  6 • Page 6

  Carkit:
  Met een carkit kunt u telefoongesprekken in de
  auto voeren waarbij u de handen vrij houdt om
  te chaufferen. Deze telefoon is ook geschikt
  voor carkits die via Bluetooth werken. Raadpleeg de leverancier van deze telefoon over de
  mogelijkheden. U kunt uiteraard in de auto ook
  een headset aansluiten.
  Headset:
  Een headset is een oortelefoontje met aan een
  beugel of in het snoer een microfoontje. Hiermee kunt u telefoneren zonder de telefoon aan
  uw oor te houden. Aan de rechter-zijde van de
  telefoon zit de aansluiting voor de headset (3,5
  mm, 4-polig). Zodra u hier een headset aansluit, worden de microfoon en de luidspreker
  van de telefoon uitgeschakeld.
  Waarschuwing: Blijvende gehoorschade kan ontstaan indien de oor-, hoofdtelefoon voor langere tijd gebruikt wordt
  op hoog volume. Om uw gehoor te beschermen
  graag het volgende opvolgen:
  7 • Page 7


  Verhoog het volume van minimaal tot een
  comfortabel niveau.
  Luister niet voor lange periode met hoog
  volume.
  Verhoog het volume niet om omgevingslawaai te negeren of overtreffen.
  Verlaag het volume als je de mensen naast
  je niet kunt horen.

  WAP:
  WAP (Wireless Application Protocol) is een
  manier om internet via de mobiele telefoon te
  gebruiken. Dit gebeurt meestal via GPRS (General Packet Radio Service).
  Met WAP 2.0 kunnen ook webpagina’s met
  foto’s, muziek en filmpjes bekeken worden.
  Vraag, als deze functie niet automatisch wordt
  ingesteld, uw provider om de instellingen voor
  het gebruik van WAP.
  AGPS:
  Met deze functie is het mogelijk om de locatie
  van de telefoon te bepalen. Door verbinding te
  8 • Page 8

  maken met de antennes van uw netwerk kan
  de positie van de telefoon worden bepaald met
  een nauwkeurigheid van 1300 meter. Dit kan
  worden gebruikt voor hulpdiensten om een
  schatting van uw locatie te krijgen.
  STK:
  De STK (SIM Tool Kit) zijn functies die worden
  aangeboden door uw provider. Deze staan
  standaard ingesteld op uw SIM-kaart, maar
  maken vaak verbinding met uw netwerk om een
  dienst aan te bieden. De functies zijn afhankelijk van uw provider en het type abonnement, u
  kunt hier vaak de mogelijkheid vinden om uw
  beltegoed op te vragen of belminuten in te zien.
  Vraag uw provider naar de mogelijkheden en
  tarieven van deze functies.

  9 • Page 9

  2 BELANGRIJKE
  VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
  2.1 Belangrijk
  Het niet naleven van deze handleiding kan
  leiden tot ernstig letsel of beschadiging van
  het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het
  bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt
  en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder
  gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft,
  geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.
  Plaats eerst de SIM-kaart van uw provider in de
  telefoon, zie de startgids. Zonder een SIM-kaart
  is het niet mogelijk de telefoon in te stellen te
  gebruiken.
  2.2 Waarschuwingen
  De volgende waarschuwingen moeten in acht
  worden genomen om mogelijk letsel van de
  gebruiker of derden te voorkomen.
  10 • Page 10  In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van
  mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het
  autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations
  of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor
  het gebruik van de mobiele telefoon in acht
  die geldt in uw land. Schakel het toestel uit
  als het gebruik ervan niet is toegestaan of
  als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.
  Gebruik het toestel alleen waar deze voor
  bedoeld is.
  Gebruik het toestel alleen op plaatsen waar
  u zonder gevaar kunt telefoneren
  Gebruik de telefoon niet op lokaties waar
  dat niet is toegestaan of is verboden. (Ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.)
  Gebruik de telefoon bij voorkeur niet waar
  anderen daar hinder van zouden kunnen
  hebben. (Theater, bioscoop, etc.)
  Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte
  of verkeerd geplaatste batterij bestaat er
  explosiegevaar. • Page 11


  De batterij mag niet worden geopend en niet
  worden blootgesteld aan open vuur.
  Medische apparaten kunnen in hun werking
  worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van
  20 cm tussen de toestellen als de mobiele
  telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon
  in dit geval niet in uw binnenzak.
  Indien u het vermoeden hebt dat er een
  storing is ontstaan tussen de telefoon en
  een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst
  uw huisarts voordat u de mobiele telefoon
  verder gebruikt.
  Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de
  verpakkingsfolie of het toestel spelen (gevaar voor verstikken).
  Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan
  het stroomnet is aangesloten.
  De telefoon is geen speelgoed; houd deze
  daarom buiten bereik van (kleine) kinderen.
  De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat
  kinderen de accu uit de telefoon nemen en
  in de mond stoppen.
  Een SIM-kaart is een klein voorwerp. Voor- • Page 12
  kom dat kinderen deze uit de telefoon kunnen nemen en kunnen inslikken.
  Uw mobiele telefoon is geschikt voor hoortoestellen. Bij het gebruik van oudere types
  gehoorapparatuur kan storing optreden
  tijdens het gebruik van uw telefoon. Als u
  bij sommige hoortoestellen een bromgeluid
  hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor
  hoortoestellen.
  De telefoon is een precisietoestel. Laat de
  telefoon nooit vallen en berg deze op een
  veilige plek op bij het niet gebruiken.
  De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat
  de telefoon in aanraking komt met water.
  Vermijd extreem hoge en lage temperaturen.
  Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit achter in
  een auto die onbeschermd in de zon staat.
  De telefoon mag alleen worden geopend om
  de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het
  is niet toegestaan om het toestel te wijzigen.
  Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning en garantie.
  Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio’s en andere elektronische • Page 13


  apparaten storingen veroorzaken.
  Bij het langdurig niet gebruiken van de telefoon is het raadzaam de accu uit de telefoon
  te nemen.
  Om kortsluiting te voorkomen mag u de accu
  nooit op een metalen oppervlak leggen.
  Reinig de telefoon uitsluitend met een
  zachte, licht-vochtige doek. Gebruik in geen
  geval schurende of chemische middelen.

  2.3 Leveringsomvang
  Mobiele telefoon
  Batterij
  Voedingsadapter
  Headset
  Bureaulader of Huistelefoon-lader
  Gebruikershandleiding
  Startgids

  2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren


  Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggeleid naar de
  14 • Page 14  grondstofkringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschreven wijze weg. Wij adviseren echter
  om deze te bewaren, zodat bij transport de
  telefoon adequaat verpakt kan worden. Als
  u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met
  de handelaar.
  Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere
  verbruiker is verplicht alle elektrische of
  elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een winkel af te geven,
  zodat deze op een milieuvriendelijke wijze
  kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of
  deze schadelijke stoffen bevat.
  Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert (zie hiervoor paragraaf 4.3). Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke
  afval, maar lever deze in als klein chemisch
  afval of breng ze naar een verzamelpunt
  voor batterijen in een vakwinkel.
  Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidsdiensten of uw handelaar.
  15 • Page 15

  3 FUNCTIEBESCHRIJVING
  3.1 Telefoon
  1. Gespreksluidspreker
  2. Display (zie paragraaf
  3.3)
  3. Oplaadaansluiting voor
  de voedingsadapter
  (Micro USB)
  4. Oplaadaansluiting voor
  de bureaulader
  5. Bevestiging voor polsbandje (excl.)
  6. Volumetoets
  7. SOS-toets
  8. Aansluiting headset
  (4-polig, 2.5mm)
  9. Luidspreker belsignaal
  / handenvrij
  10. Achterwand
  11. M1 / M2 toetsen: Belt
  nummer 1 en 2 uit de
  SOS-nummerlijst, zie
  paragraaf 11.3
  16 • Page 16

  1
  2

  7
  11

  M1

  1
  4
  7

  GHI
  PQRS

  SMS

  2
  5
  8
  0

  ABC
  JKI
  TUV

  M2

  8

  DEF

  9

  3
  6
  9

  MNO

  10

  WXYZ

  3

  A/a

  4

  17

  5

  6 • Page 17

  3.2 Druktoetsen
  Softtoetsen:
  In menu: Deze voeren de functie uit die
  boven deze toets
  in het display wordt
  weergegeven.
  Verbindingstoets:
  Om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen.
  Vanuit rust: Opent de gespreksgeschiedenis
  Aan/uit/einde-toets:
  Om gesprekken te beëindigen.
  Vanuit rust: Uitschakelen telefoon (toets 3 seconden ingedrukt
  houden), nogmaals 3 seconden
  indrukken om de telefoon in te
  schakelen.
  Tijdens inkomende oproep: De
  oproep weigeren.
  18 • Page 18

  Tijdens SOS: SOS modus stoppen.
  SOS-toets:
  Op ieder moment de alarmmodus starten door deze toets 3 sec. ingedrukt te
  houden. Zie ook hoofdstuk 11.3

  Navigatie-toets:
  Om tijdens het programmeren en
  instellen door de instellingen te bladeren.
  Vanuit rust: Open het ingestelde
  snelmenu. Zie ook hoofdstuk 14.2.
  Toets * (sterretje):
  Tijdens gesprek: Toets ‘sterretje’ voor
  telediensten. Bij opstellen nummers:
  Twee maal toetsen voor de internationale code (+) om naar een buitenlands
  telefoonnummer te bellen.

  19 • Page 19

  Toets # (hekje):
  Tijdens gesprek: Toets ‘hekje’ voor
  telediensten.
  In rust (na 2 sec. vasthouden): Alle
  geluiden in- of uitschakelen.
  Bij opstellen van SMS berichten: Wisseltoets tussen hoofdletters, kleine
  letters en cijfers.
  Toetsenbord:
  Voor het invoeren van
  het nummer, de naam
  of een SMS bericht.

  20 • Page 20

  3.3 Displaysymbolen

  Indicatie van de signaalsterkte.

  Netwerkprobleem
  Indicatie dat de telefoon gebruik
  maakt van een ander netwerk dan
  die van uw provider.
  Batterij indicatie.
  Batterij leeg.
  Batterij wordt geladen.
  De alarmfunctie (wekker) is geactiveerd.
  Indicatie dat melodie bij oproep is ingeschakeld.
  21 • Page 21

  Indicatie dat trillen bij oproep is ingeschakeld.
  Indicatie dat melodie en trillen bij oproep is ingeschakeld.
  Indicatie dat een headset is aangesloten.
  U heeft een nieuw SMS-bericht ontvangen.
  De Bluetooth functie is ingeschakeld.

  U heeft gemiste, nog niet uitgelezen,
  oproepen.
  Wanneer u het toestel inklapt, zal dit
  icoon verschijnen om aan te geven dat
  de toetsen niet toegankelijk zijn. Klap
  het toestel open om de toetsen vrij te
  geven.
  22 • Page 22

  4 ACCU
  4.1 Accu opladen
  Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu
  en voedingsadapter. Het gebruiken van andere
  modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden. Nooit de telefoon opladen als de
  achterwand van de telefoon is afgenomen.
  Verbind altijd eerst de adapter met de telefoon
  en doe dan pas de adapter in een 230V stopcontact. Steek het adapterstekkertje direct aan
  de linkerzijde in de telefoon. Doe de adapter nu
  in een 230 Volt stopcontact.
  Zodra op het scherm wordt aangegeven dat de
  accu volledig opgeladen is, kunt u de adapter
  uit het stopcontact nemen en loskoppelen van
  de telefoon. Naar keuze kunt u de accu opladen
  als de telefoon is ingeschakeld of als deze is
  uitgeschakeld.
  Het opladen van een lege accu neemt ongeveer 4 uur in beslag.
  23 • Page 23

  4.2 Bedrijfsduur accu
  Een goede volgeladen accu biedt een standbytijd tot 120 uur of een gesprekstijd tot 2,5 uur.
  Neemt deze tijd beduidend af, dan is de accu
  aan vervanging toe.
  De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider
  (bent u ver verwijdert van een zendmast, dan
  kost dat meer zendvermogen) en van het gebruik en instelling van de telefoon (volume van
  de bel, trilfunctie al of niet ingeschakeld, hoe
  lang is de displayverlichting aan, etc.)
  Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend
  afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe
  zijn.

  24 • Page 24

  4.3 Accu vervangen
  Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel
  dan de telefoon uit, en verwijder de achterwand.
  De accu kunt u uit de telefoon nemen door bijvoorbeeld met uw nagel de accu uit de telefoon
  te lichten.
  Voer de oude accu op een milieuvriendelijke
  wijze af door deze in te leveren bij een verzamelpunt voor klein Chemisch Afval (KCA).
  Nieuwe accu’s zijn als serviceonderdeel leverbaar via het servicenummer +31(0)736411355.
  Beschadig of demonteer de accu nooit. Een
  defecte of uitgewerkte accu direct inleveren bij
  uw plaatselijk depot voor chemisch afval.

  25 • Page 25

  5 WERKING
  5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen
  Inschakelen:
  3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt
  houden om de telefoon in te schakelen.
  Als erom gevraagd wordt; de PIN-code van uw
  SIM-kaart invoeren en op softtoets [
  ] drukken.
  Uitschakelen:
  3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt
  houden om de telefoon uit te schakelen.
  5.2 Nummer kiezen
  Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
  dat u wilt kiezen.
  (Voor de internationale toegangscode: 2x op
  toets ‘sterretje’ drukken, in het display verschijnt
  een + teken.)
  26 • Page 26

  Met de rechter softtoets kunt u een foutieve
  invoer wissen.
  Druk op de linker softtoets om verschillende
  opties te tonen.
  of
  Druk op de verbindingstoets om dit nummer te
  kiezen.
  5.3 Uit geheugen kiezen
  Druk vanuit de ruststand op de rechter softtoets.
  Selecteer het gewenste geheugen met de navigatietoets.
  Druk op de verbindingstoets om dit nummer te
  kiezen.
  5.4 Oproep aannemen
  Druk op de verbindingstoets om een inkomende
  oproep aan te nemen.
  Druk op de aan/uit/einde-toets om de oproep af
  te breken zonder aan te nemen.
  27 • Page 27

  5.6 Kiezen uit de belgeschiedenis
  Druk vanuit de ruststand van de telefoon op de
  verbindingstoets.
  Zoek het gewenste nummer met de navigatietoets.
  Druk op de verbindingstoets om dit nummer te
  kiezen.
  5.7 Ontvangstvolume
  Gebruik de volumetoets aan de linkerkant van
  de telefoon om tijdens het gesprek het geluid
  in te stellen; het ingestelde niveau wordt op het
  scherm weergegeven.
  5.8 Functies tijdens telefoneren
  Tijdens een telefoongesprek heeft u met de
  softtoetsen de beschikking over de volgende
  functies :
  28 • Page 28

  Rechter toets: Handenvrij:
  Druk tijdens het gesprek op de rechter softtoets
  om het gesprek via de luidspreker te horen,
  zodat u kunt bellen zonder het toestel aan het
  oor te houden. Druk nogmaals op deze toets
  om Handenvrij af te sluiten.
  Linker toets: Opties:
  In wacht / terugnemen:
  Kies deze optie tijdens het gesprek om het gesprek in de wachtstand te zetten. Via hetzelfde
  menu kunt u het gesprek ook weer hervatten.
  Nieuwe oproep:
  Kies deze optie tijdens het gesprek om een
  ander gesprek te starten (wisselgesprek).
  Telefoonboek:
  Opent het telefoonboek tijdens het gesprek.
  Berichten:
  Opent het SMS-menu tijdens het gesprek.

  29 • Page 29

  Geluidsopname:
  Om het gesprek op te nemen en als geluidsbestand op te slaan in het geheugen.
  Dempen:
  Schakel hiermee uw microfoon uit, zodat degene met wie een gesprek wordt gevoerd niets
  hoort. U ziet hier de huidige status, gebruik de
  softtoets [Aan] of [Uit] om de status te wijzigen.
  Oproep toon:
  Schakel hiermee DTMF aan of uit. DTMF betekent dat een toon wordt gestuurd bij ieder cijfer
  dat u indrukt, en wordt vaak gebruikt bij telediensten. Deze functie staat standaard aan.
  Verbinding verbreken:
  Met de aan/uit/einde-toets kunt u op ieder
  moment het gesprek beëindigen en terugkeren
  naar het hoofdscherm.

  30 • Page 30

  5.8 Menu openen
  Door op de linker softtoets te drukken terwijl
  de telefoon in de ruststand staat, opent u het
  menu. Met de navigatie-toets kunt u een menu
  kiezen, met de softtoets [OK] kunt u het geselecteerde menu openen. De verschillende
  menu’s en functies hierin worden in hoofdstuk 6
  t/m 14 beschreven.

  31 • Page 31

  6 TELEFOONBOEK
  U kunt namen en telefoonnummers opslaan in
  het interne geheugen van de telefoon of op uw
  SIM kaart. De grootte van het telefoonboekgeheugen van de telefoon is 500 namen met nummer. De capaciteit van uw kaart is afhankelijk
  van de SIM kaart zelf.
  6.1 Telefoonboek menustructuur
  Telefoonboek Contact
  toevoegen
  Contacten
  Toon
  Contact toevoegen
  Stuur SMS
  Stuur MMS
  Kiezen
  Bewerken
  Verwijderen
  Kopieer
  Verplaats
  Contact sturen
  Contactgroep
  Instellingen

  32

  Voorkeursopslag
  Snelkiezen
  Mijn nummer
  Extra nummer
  Geheugentoestand
  Kopieren
  Verplaatsen
  Alles wissen • Page 32

  6.2 Nieuw contact
  Met de optie [Contact toevoegen] kunt u een nieuw
  contact aanmaken.
  Met het toetsenbord kan het nummer en een naam
  worden ingevoerd.
  Bij het invoeren van de naam kunt u met toets #
  wisselen tussen grote letters, kleine letters of cijfers.
  Onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor een spatie druk u toets 0.
  Bij opslag op de telefoon is het ook mogelijk een
  beltoon, groepsnaam of een afbeelding (zoals een
  foto) aan het contact te koppelen.
  Nummers programmeren voor noodgevallen:
  In Case of Emergency(afgekort: ICE) is een internationale afkorting opgericht in 2005.
  Het is bedoeld om aan te geven wie de voornaamste contactpersoon is nadat iemand iets overkomen. De hulpdiensten kunnen hier gebruik van
  33 • Page 33

  maken om een slachtoffer te identificeren en eventueel extra medische informatie in te winnen.
  Het is van belang dat deze nummers gemakkelijk
  te vinden zijn, en dus vooraan het telefoonboek
  komen te staan. Hierom zijn de volgende afspraken
  gemaakt voor de contactnaam bij deze nummers:
  0 + X + Beschrijving
  X is hier een getal tussen de 1 en 9.
  ICE-contacten moeten dus op volgende manier
  ingevoerd en weergegeven worden in het telefoonboek:
  01Annie
  02Echtgenoot
  03Moeder
  Ondanks dat deze invoer erg handig kan zijn is er
  nooit besloten dat er door een ambulancedienst
  gebeld zal worden. Er is op dit moment geen verplichting voor en daardoor zal er meestal pas in het
  ziekenhuis gebeld worden met de op deze methode ingevoerde contactpersonen.
  34 • Page 34

  6.3 Stuur SMS
  Start een nieuwe SMS, waarbij het contact automatisch is ingevuld als ontvanger.
  6.4 Stuur MMS
  Start een nieuwe MMS, waarbij het contact van
  deze oproep automatisch is ingevuld als ontvanger.
  6.5 Bewerk
  Hiermee kunt u de naam of het nummer aanpassen.
  6.6 Kopieer / Verplaats
  Met deze opties kunt u een contact van het telefoongeheugen naar het SIM geheugen kopieren of verplaatsen, of andersom.

  35 • Page 35

  6.7 Contact sturen
  Met deze optie kunt u de gegevens bij het gekozen contact direct in een SMS of MMS plaatsen,
  of versturen via Bluetooth.
  Dit gebeurt door een vCard. Let op dat de ontvangende telefoon deze vCard moet kunnen
  ondersteunen.
  6.8 Contactgroep
  Met deze optie kunt u contacten opdelen in groepen - hierdoor kunt u gemakkelijker onderscheid
  maken tussen vrienden, familie of werk. Ook kunt
  u per groep een afbeelding of beltoon instellen.
  6.9 Instellingen
  Voorkeursopslag: Stel hier in of contacten
  standaard op de SIM of het telefoongeheugen
  worden bewaard.
  Snelkiezen: Hier kunnen snelkiesnummers ingesteld worden voor de toetsen 2-9. Als deze
  functie is ingeschakeld, zal dit direct opgebeld
  36 • Page 36
  worden wanneer de toets langer dan drie
  seconden ingedrukt wordt.
  Mijn nummer / Extra nummer: Hier kunt u
  extra nummers instellen - zoals uw eigen
  nummer - als geheugensteun.
  Geheugentoestand: Hier ziet u hoeveel geheugen er gebruikt wordt en over is.
  Kopieeren / verplaatsen: Met deze optie
  kunt u alle contacten kopieren of verplaatsen naar de Telefoon/SIM-kaart.
  Alles wissen: Met deze opties kunt u alle
  contacten van de telefoon of SIM-kaart verwijderen.

  37 • Page 37

  7 GESPREKKEN
  De telefoon onthoudt de gegevens van de laatste oproepen (zowel ontvangen, geplaatst als
  gemist).
  7.1 Gesprekgeschiedenis Menustructuur
  Gesprekken

  Uitgaande
  Ontvangen
  Gemist

  Toon
  Kiezen
  Stuur SMS
  Stuur MMS
  Opslaan in telefoonboek
  Voeg toe in bloklijst
  Bewerk voor oproep
  Verwijderen
  Gemist
  Uitgaande
  Ontvangen
  Alles verwijderen
  Nummer zenden
  Gesprek in wacht
  Gesprek doorverbinden
  Gesprek blokkeren
  Gesprekstijden
  Data-teller
  Geavanceerde instellingen

  Verslag wissen

  Oproepinstellingen

  7.2 Gesprekgeschiedenis inzien
  Bij gemiste oproepen kunt u alle oproepen zien
  die u heeft gemist. Wanneer een oproep gemist
  is die u nog niet in dit overzicht heeft bekeken,
  38 • Page 38

  wordt dit weergegeven op het stand-by scherm.
  Met de softtoets [Opties] kunt u diverse bewerkingen uitvoeren:

  Toon: Bekijk details van de oproep
  Kiezen: Bel het contact van deze oproep
  Stuur SMS: Start een nieuwe SMS, waarbij
  het contact van deze oproep automatisch is
  ingevuld als ontvanger.
  Stuur MMS: Start een nieuwe MMS, waarbij
  het contact van deze oproep automatisch is
  ingevuld als ontvanger.
  Opslaan in telefoonboek: Om het contact op
  te slaan in het geheugen. (Verschijnt alleen
  als het contact nog niet in het telefoonboek
  staat.)
  Aan bloklijst toevoegen: Hiermee kunt u verdere oproepen van dit nummer blokkeren.
  Voor oproep bewerken: Pas het nummer
  aan en bel daarna dit aangepaste nummer
  op.
  Verwijderen: Verwijder deze oproep uit de
  gesprekgeschiedenis.
  39 • Page 39

  7.3 Oproepinstellingen


  Nummer zenden: Bepaal of uw telefoonnummer wordt weergegeven bij degene die
  u een bericht stuurt of belt.
  Gesprek in wacht: Bepaal of u het toestaat
  dat, tijdens een gesprek, er een tweede oproep binnen kan komen. Door van gesprek
  te wisselen kunt u deze oproep aannemen
  en evt. bij uw huidige gesprek bijschakelen
  (conferentie).
  Gesprek doorverbinden: Bepaal hier in
  welke situaties binnenkomende gesprekken
  automatisch doorgeschakeld moeten worden naar voicemail of een ander nummer.
  Gesprek blokkeren: Bepaal hier in welke
  situaties zowel uitgaande als inkomende
  oproepen niet worden toegestaan.
  Gesprekstijden: Bij [Gesprektijden] heeft
  u een overzicht van alle gesprekstijden. U
  vind hier de tijden van uw laatste gesprek,
  alle uitgaande gesprekken sinds de laatste
  reset of alle inkomende gesprekken sinds
  de laatste reset. Met de optie [Alles reset40 • Page 40

  ten] kunt u alle gesprektijden terug naar nul
  zetten.
  Data-teller: In dit menu vind u een overzicht
  van ontvangen en verzonden GPRS data
  (Internet, MMS). Ook kunt u in dit menu de
  tellers weer op nul zetten.
  Geavanceerde instellingen : Hier kunt u
  nummers blokkeren, het tonen van de beltijd aan of uitzetten, een maximum stellen
  voor de beltijd en instellen om een waarschuwingstoon te geven of automatisch een
  gesprek te beëindigen na een bepaalde tijd.

  41 • Page 41

  8 BERICHTEN
  SMS betekent Short Message Service (Korte
  Berichten Dienst). De telefoon heeft een intern
  geheugen voor 100 standaard SMS berichten.
  8.1 Berichten menustructuur
  Bericht schrijven Verzenden naar
  Invoerwijze
  Sjabloon invoegen
  Geavanceerd

  Postvak IN

  Postvak UIT

  Concepten

  Voeg nummer in
  Voeg naam in
  Voeg bladwijzer in

  Opslaan in concepten
  Antwoorden
  Zender opbellen
  Doorsturen
  Verwijderen
  Alles verwijderen
  Geavanceerd

  Gebruik nummer
  Gebruik website
  Gebruik provideropdracht

  Doorsturen
  Verwijderen
  Alles verwijderen
  Geavanceerd

  Gebruik nummer
  Gebruik website
  Gebruik provideropdracht

  Zenden
  Bewerken
  Verwijderen
  Alles verwijderen
  Geavanceerd

  Gebruik nummer
  Gebruik website
  Gebruik provideropdracht
  42 • Page 42

  MMS

  Nieuw
  Postvak IN

  Toon
  Antwoorden
  Wissen
  Wis alles
  Eigenschappen
  Gebruik details
  Toon
  Verzend
  Wissen
  Wis alles
  Eigenschappen
  Gebruik details
  Toon
  Verzend
  Bewerk
  Wissen
  Wis alles
  Eigenschappen
  Gebruik details
  Profielen
  Algemene instellingen

  Postvak UIT

  Concepten

  MMS-instellingen
  CB-bericht

  Ontvangststand
  Bericht lezen
  Talen
  Kanalen
  Sjablonen
  Gebruik
  Bewerken
  Wissen
  SMS-instellingen Profielinstellingen
  Voicemailserver
  Algemene instellingen

  Geheugentoestand
  43

  Inschakelen
  Bewerken
  Voicemail bellen
  Bewerken
  Afleveringspad
  Antwoordpad
  Verzonden opslaan • Page 43

  Voorkeursopslag
  Voorkeursverbinding

  8.2 SMS bericht schrijven (Nieuw)
  Stel een bericht op met het toetsenbord.
  Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets
  # wisselen tussen grote letters, kleine letters,
  grote beginletters of cijfers; onder toets * kunt
  u speciale karakters en leestekens vinden en
  voor een spatie drukt u toets ‘0’. Gebruik de
  navigatietoets om de cursor te verplaatsen om
  bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst
  in te voegen. Gebruik softtoets [Wis] om karakters te wissen.
  Het aantal tekens voor de SMS wordt rechtsboven weergegeven, hierachter staat het aantal
  berichten waaruit uw bericht bestaat. U kunt
  een lang SMS bericht sturen bestaande uit
  maximaal drie SMS-berichten. Er worden dan
  de kosten voor drie SMS-berichten in rekening
  gebracht.
  Gebruik de linker softtoets om uw bericht te
  44 • Page 44

  verzenden, de invoer te wijzigen, een sjabloon
  te gebruiken of het bericht op te slaan in concepten.
  8.3 Geavanceerd (Nieuw)
  Met de geavanceerde opties kunt u het nieuwe
  SMS-bericht op de volgende maniereren aanpassen:


  Nummer invoegen: Hiermee kan een nummer uit het telefoonboek gekozen worden en
  in het bericht worden gezet.
  Naam invoegen: Hiermee kan een naam uit
  het telefoonboek gekozen worden en in het
  bericht worden gezet.
  Bladwijzer invoegen: Hiermee kan een opgeslagen bladwijzer (internetpagina) gekozen worden en in het bericht worden gezet.

  8.4 Berichten lezen (Postvak IN)
  Zodra er een nieuwe SMS-bericht wordt ontvangen klinkt de SMS-toon en wordt er een
  SMS-icoon weergegeven.
  45 • Page 45

  Druk op de linker softtoets om het nieuwe SMS
  bericht direct te lezen, of op de rechter softtoets
  om terug te gaan naar het hoofdscherm.
  In Postvak IN kunt u alle binnengekomen berichten vinden. Gebruik bij het lezen de omhoog/omlaagtoets om de tekst te scrollen.
  8.5 Uitgaande berichten (Postvak UIT,
  Concepten)
  In Postvak UIT alle berichten die zijn verstuurd.
  In concepten vind u alle berichten die u met de
  optie [Concept opslaan] heeft bewaard.
  8.6 Opties bij lezen van bericht
  Wanneer u een bericht gelezen heeft, kunt u
  met de softtoets [Opties] de volgende functies
  uitvoeren:


  Antwoorden: Hiermee schrijft u een tekstbericht terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen
  46 • Page 46
  berichten)
  Zender opbellen: Hiermee belt u de afzender van het bericht. (Enkel beschikbaar bij
  ontvangen berichten)
  Doorsturen: Hiermee zet u de tekst van het
  ontvangen bericht in een nieuwe SMS. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)
  Bewerken: Hiermee kunt u een SMS bericht
  bewerken voor u deze verstuurd (Enkel beschikbaar bij concept en verstuurde berichten)
  Zenden: Om het bericht te verzenden (Enkel
  beschikbaar bij te conceptberichten)
  Verwijderen: Om het SMS bericht te verwijderen.
  Alles verwijderen: Om alle SMS berichten uit
  dit Postvak te verwijderen.
  Geavanceerd: Hier vind u opties om nummers die in het bericht staan te bellen of op
  te slaan, een internetpagina te openen of op
  te slaan of opdrachtcodes naar het netwerk
  op te slaan.

  47 • Page 47

  8.7 MMS
  MMS (Multimedia Messaging Service) is de
  multimediale opvolger van SMS. Het versturen
  van een MMS gaat via het GPRS-netwerk.
  Voordat u een MMS kan versturen of ontvangen, dient u eerst een verbindingsprofiel (Zie:
  Diensten) en een MMS-profiel (Zie: MMSinstellingen) in te stellen. Veel netwerkproviders sturen een tekstbericht die deze profielen
  automatisch instelt. Als dit mislukt, kunt u via de
  website of klantenservice van uw provider de
  gegevens krijgen om de telefoon aan te melden
  op het GPRS-netwerk.
  Een MMS kan bestaan uit tekst, geluid, een
  plaatje of een stukje video, of een combinatie
  van deze soorten.
  Een MMS kan verstuurd worden naar een mobiel nummer of een e-mailadres.

  48 • Page 48

  8.8 MMS-bericht schrijven (Nieuw)
  Stel eerst de ontvanger van het MMS bericht
  in. Dit kan een e-mailadres zijn of een telefoonnummer. Bij het invoeren van een nummer kunt
  u de optie [Zoeken] gebruiken om een nummer
  uit het telefoonboek te kiezen.
  Bij Cc kunt u eventueel extra e-mailadressen of nummers instellen.
  Bij Bcc kunt u ook extra adressen of nummers instellen, maar deze zullen niet worden
  getoond aan de ontvangers van het bericht.
  Bij Onderwerp kunt u de titel van het bericht
  instellen, dit is wat getoond wordt aan de
  ontvanger voordat deze het bericht opent.
  Bij bericht kunt u het bericht instellen.
  Een MMS bericht bestaat uit verschillende
  dia’s - die een voor een getoond worden.

  Stel een bericht op met het toetsenbord.
  Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets
  # wisselen tussen grote letters, kleine letters,
  49 • Page 49

  grote beginletters of cijfers; onder toets * kunt
  u speciale karakters en leestekens vinden en
  voor een spatie drukt u toets ‘0’. Gebruik de
  navigatietoets om de cursor te verplaatsen om
  bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst
  in te voegen. Gebruik de rechter softtoets om
  karakters te wissen.
  Het aantal overgebleven tekens voor de dia
  wordt rechtsboven weergegeven.
  Gebruik de linker softtoets om uw bericht te
  bewaren, de invoer te wijzigen, een foto, geluid
  of een video toe te voegen, van dia te wisselen,
  een nieuwe dia voor of achter de huidige te
  plaatsen, een dia te wissen, een bladwijzer voor
  een internetpagina toe te voegen, een voorbeeld weer te geven van hoe het MMS-bericht
  wordt weergegeven of de tijd dat een dia wordt
  getoond aan te passen.
  Als uw bericht eenmaal is opgeslagen, kunt u
  deze verzenden. U kunt nog bepalen of u het
  bericht alleen wilt verzenden, opslaan en ver50 • Page 50

  zenden of opslaan in concepten.
  Bij verzendopties kunt u inschakelen of u een
  ontvangstbericht wilt ontvangen (verslag), hoe
  lang moet worden geprobeerd het bericht af te
  leveren (geldigheidsduur), of u een bericht wilt
  ontvangen wanneer het bericht door de ontvanger is gelezen (leesverslag) en de prioriteit van
  het verstuurde bericht (dit wordt weergegeven
  bij de ontvanger).
  8.9 MMS-bericht lezen (Postvak IN, Postvak
  UIT en Concepten)
  In Postvak IN kunt u alle binnengekomen berichten vinden. Gebruik bij het lezen de navigatietoets om naar de vorige en volgende dia te
  bladeren.
  In Postvak UIT staan berichten die u heeft verstuurd
  In concepten vind u alle berichten die u met de
  optie [Concept opslaan] heeft bewaard.
  51 • Page 51

  8.10 Opties bij lezen van MMS
  Wanneer u een bericht gelezen heeft, kunt u
  met de linker softtoets een stuk van het MMS
  bericht opslaan, waaronder tekst, foto of videobeelden. Door in het overzicht van berichten op
  de linker softtoets te drukken, kunt u de volgende acties uitvoeren:


  Downloaden: Maak een data-verbinding om
  de inhoud van het ontvangen MMS-bericht
  in het geheugen te laden
  Toon: Bekijk het reeds gedownloade MMSbericht
  Antwoorden: Hiermee schrijft u een MMS
  terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen
  berichten)
  Doorsturen: Hiermee zet u de tekst van het
  ontvangen bericht in een nieuwe MMS. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)
  Verzenden: Om het bericht te verzenden
  (Enkel beschikbaar bij te conceptberichten)
  Opnieuw verzenden: Om het bericht opnieuw te versturen (Enkel beschikbaar bij
  52 • Page 52

  verstuurde berichten)
  Bewerk: Hiermee kunt u een MMS bericht
  bewerken voor u deze verstuurd (Enkel beschikbaar bij concept en verstuurde berichten)
  Wissen: Om het MMS bericht te verwijderen.
  Wis alles: Om alle MMS berichten uit dit
  Postvak te verwijderen.
  Eigenschappen: Om details (zoals grootte,
  datum gemaakt, de adressen in het Cc veld
  etc.) over het bericht weer te geven
  Details gebruiken: Hier vind u opties om
  nummers die in het bericht staan te bellen of
  op te slaan of een internetpagina te openen
  of op te slaan.

  8.11 MMS-Instellingen
  Er zijn diverse instellingen mogelijk om het versturen van multimediaberichten in te stellen:
  • Profielen: Hier kunt u diverse profielen instellen. Naast de profielnaam kunt u hier het
  MMSC-adres instellen (startpagina van de
  MMS-dienst), kiezen met welk verbindings53 • Page 53

  profiel de MMS-functie verbinding moet maken, het verbindingstype kiezen (afhankelijk
  van uw provider) en een naam en wachtwoord instellen.
  • Algemene instellingen: Met deze algemene
  instellingen kunt u het volgende:
  • Het ontwerp van nieuwe berichten aan
  regels vastleggen (zoals maximale grootte, foto-afmeting of standaard plaatsing
  van een handtekening).
  • Standaardinstellingen vastleggen voor
  verzenden (Geldigheid, ontvangstverslag,
  leesverslag, prioriteit, diatijd en levertijd)
  • Ontvangst van MMS instellen of blokkeren bij thuisnetwerk of roaming en het
  automatisch versturen van een leesbevestiging inschakelen.
  • Filteren van MMS-ontvangst door anonieme nummers of van adverteerders.
  Inzien van de overgebleven vrije ruimte.

  54 • Page 54

  8.12 CB bericht
  CB staat voor ‘Cell Broadcast’ en dient als een
  lokaal waarschuwings- en hulpsysteem. Zie
  voor meer informatie de overheidswebsite:
  http://www.nlalert.nl
  of
  http://www.cb-diensten.nl
  Met deze telefoon kunt u via de optie ‘ontvangststatus’ de ontvangst van CB-berichten aan of uitzetten.
  Ook kunt u verschillende onderwerpen instellen
  en verschillende ontvangsttalen kiezen.
  8.13 Sjablonen
  Een sjabloon is een opgeslagen stukje tekst
  voor gebruik in SMS berichten. Dit is handig om
  zinnen die vaak gebruikt worden in een bericht
  te plaatsen zonder dit iedere keer met het toetsenbord te moeten invoeren. In het menu Sjablonen kunt u opgeslagen sjablonen gebruiken
  voor een nieuwe SMS, bewerken en wissen.
  55 • Page 55

  8.14 SMS-Instellingen
  Er zijn diverse instellingen mogelijk om het versturen van tekstberichten naar wens in te stellen.


  Profielinstellingen: Hier kunt u diverse profielen instellen. Naast de profielnaam kunt u
  hier het SMSC-adres instellen (het nummer
  van de SMS-dienst), de geldigheidsperiode
  van een SMS (de tijd waarna een tekstbericht komt te vervallen indien onbestelbaar)
  of het berichttype.

  Het SMSC-adres en berichttype staan meestal
  standaard op de SIM-kaart correct ingesteld en
  hoeven doorgaans niet veranderd te worden.
  Voicemailserver: Hier kunt u het nummer
  van uw voicemail instellen of bellen. Nadat u
  voicemailnummer 1 heeft ingesteld, kan de
  voicemail worden gebeld door toets 1 enkele seconden ingedrukt te houden.
  Algemene instellingen: Met deze algemene
  instellingen kunt u bepalen of er een melding moet komen wanneer een verstuurd
  56 • Page 56  bericht ontvangen is (Verslag), een referentie naar het originele bericht mee moet
  worden gestuurd bij een antwoord of het
  opslaan van succesvol verstuurde berichten
  in- of uitschakelen.
  Geheugentoestand: Hier kunt u zien hoeveel procent van het geheugen voor berichtopslag nog over is.
  Voorkeursopslag: Hiermee kan worden
  bepaald waar berichten standaard worden
  opgeslagen; in het telefoon of het SIMgeheugen. Wanneer het geheugen van de
  voorkeursinstelling vol is, zal automatisch
  het geheugen van de andere worden gebruikt.
  Voorkeursverbinding: Hiermee kan worden
  bepaald hoe berichten standaard worden
  verzonden.

  57 • Page 57

  9 GELUID
  Via de profielen kunt u, door deze om te schakelen afhankelijk van de situatie, het belvolume,
  trilstand, bel - en attentietonen aanpassen.
  Er staan reeds diverse profielen voor veelgebruikte situaties gereed (Algemeen, Vergadering, Buiten en Bluetooth).
  9.1 Geluid menustructuur
  Geluid

  Algemeen
  Inschakelen
  Buitenshuis Aanpassen
  Stil
  Bluetooth

  Tooninstellingen
  Volume
  Meldingstype
  Beltype
  Extra toon

  9.2 Aanpassen
  In dit menu kunt u een keuze maken uit:
  • Tooninstellingen: Hier kunt u kiezen uit
  verschillende geluiden die spelen bij een
  binnenkomende oproep, wekker, inkomend
  bericht etc..
  • Volume: Hier kunt u met de knoppen het geluidsvolume van de belmelodie, berichttoon
  etc. aanpassen.
  58 • Page 58

  Spraakvolume: Gebruik de omhoog/omlaagtoets om het gespreksgeluid in te stellen;
  het ingestelde niveau wordt op het scherm
  weergegeven.
  Meldingstype : Hier kunt u bepalen of de
  telefoon begint te trillen bij een binnenkomende oproep of SMS bericht.
  Toetstoon: Hier kunt u met de knoppen het
  geluid van de toetstonen aan- of uitschakelen.
  Extra toon: Zet hier systeemgeluiden aan of
  uit.

  59 • Page 59

  10 TIJD
  In dit menu kunt u bij tijd en datum de huidige
  tijd en datum instellen, bepalen hoe deze moet
  worden weergegeven als de telefoon in rust is en
  bepalen of de tijd gewijzigd moet worden wanneer een andere tijdszone ingesteld wordt.
  10.1 Tijd menustructuur
  Tijd

  Alarm
  Tijd en datum instellen
  Indeling instellen
  Bijwerken met tijdzone
  Locatie instellen
  Datum en tijd automatisch

  10.2 Alarm
  Met deze functie kunt u tot 5 verschillende wektijden instellen.
  U kunt iedere wekker apart aan of uitzetten,
  bepalen of het alarm eenmalig, dagelijks of op
  specifieke dagen moet afgaan, sluimerstand instellen en het meldingstype bepalen (trillen aan,
  uit of enkel trillen, zonder geluid).
  60 • Page 60

  10.3 Datum en tijd automatisch
  Hier kunt u instellen of datum en tijd automatisch aangepast moet worden via internet.

  61 • Page 61

  11 ZORG
  In dit menu kan de SOS-toets ingesteld worden voor gebruik. Ook kan hier, indien internet
  is ingesteld, gebruik worden gemaakt van een
  locatie-zoeker - die tot c.a. 1 Km nauwkeurig
  uw locatie weergeeft.
  11.1 Zorg menustructuur
  Zorg

  Locatie

  SOS-toets
  Diensten

  Mijn locatie
  Op afstand
  Herinnering
  Nummerlijst
  Vertraging
  STK
  Internet

  Nummer
  Antwoordstand

  Startpagina
  Bladwijzers
  Recente pagina
  Adres invoeren
  Dienstpostvak
  Instellingen

  11.2 Locatie
  Hier kunt u, via de optie ‘Mijn locatie’, gebruik
  maken van een locatie-zoeker. Na een korte
  laad-periode wordt de locatie op het scherm
  weergegeven.
  Bij de optie ‘Op afstand’ kunt u een telefoon62 • Page 62

  nummer instellen.
  Het hier ingestelde nummer kan ook via SMS
  de locatie van deze telefoon opvragen. Door
  een SMS naar de telefoon te sturen met de
  tekst ‘94373’ zal deze telefoon automatisch een
  link naar een website sturen, waar de geschatte
  locatie van de telefoon te zien is.
  Met de optie ‘Herinnering’ is te bepalen of u
  een melding wilt krijgen wanneer het ingestelde
  nummer de locatie opvraagt.
  11.3 SOS-toets
  Nummerlijst: Stel hier tot 3 nummers in waar
  een SMS bericht naar toe kan worden gestuurd
  en die worden opgebeld als de SOS-toets 3
  seconden ingedrukt wordt in een noodsituatie.
  Vertraging: Het is mogelijk een vertraging in te
  stellen voordat het eerste nummer zal worden
  gebeld, waardoor het mogelijk is de SOS modus
  bij per ongeluk inschakelen nog uit te zetten.
  63 • Page 63

  11.4 Werking
  Wanneer u de alarmmodus activeert, gebeurt
  het volgende:
  1. Een ambulancetoon klinkt voor alarmering
  voor mensen in uw buurt.
  2. Het eerste nummer wordt gebeld.
  A: Indien er wordt opgenomen:
  - Direct handenvrij gesprek via de luidspreker.
  B. Indien niet wordt opgenomen:
  - Verbinding wordt na een statusbericht of
  na de voicemail verbroken.
  3. Het tweede (tot vijfde) nummer wordt gebeld
  indien ingesteld.
  4. Een tekstbericht (SMS) met een link naar
  een website, waar de geschatte locatie van
  de telefoon te zien is wordt verzonden.
  5. Het hele proces wordt driemalig vanaf stap
  2 herhaald.

  64 • Page 64

  11.5 Diensten
  SIM toolkit: In het STK-menu vind u extra functies die op uw SIM-kaart staan. Beschikbaarheid en mogelijkheden van deze functies zijn
  afhankelijk van uw SIM-kaart en provider.
  Internet: Voordat u gebruik kunt maken van
  internet, dient u eerst uw [Verbindingsprofiel] in
  te stellen, zie hoofdstuk 14.4
  Ook moet u in [Instellingen] van internet alle
  correcte instellingen zoals vereist door uw provider instellen.
  De meeste abonnementen met internetmogelijkheden zullen van de provider een SMS
  krijgen die deze informatie vanzelf instelt zodra
  er voor het eerst met de telefoon wordt gebeld.
  In de internettoepassing kunt u met de gebruikelijke navigatietoetsen de pagina bekijken,
  terwijl u diverse acties (verschilt per pagina /
  geselecteerd item) kunt uitvoeren met de softtoetsen.
  65 • Page 65

  U kunt bladwijzers maken voor gemakkelijke
  navigatie naar favoriete websites, verder kunt u
  bij instellingen tijdens uw navigatie cookies en
  cache wissen, instellen of u onderhoudsberichten wilt ontvangen van uw provider of het profiel
  wijzigen waarmee verbinding wordt gemaakt.

  66 • Page 66

  12 FM-RADIO
  Met deze optie kunt u FM-radiozenders beluisteren. U moet de headset aansluiten om radio
  te kunnen luisteren.
  Met de omlaag-toets kunt u de radio aan of uit
  zetten. Met de toetsen links en rechts kunt u
  een volgend radiostation zoeken.
  Als u kanalen heeft ingesteld kunt u hier direct
  naar schakelen door op de desbetreffende cijfertoets te drukken. Met de omhoog-toets kunt
  u de zoekfunctie aan- of uitzetten.
  Druk op de softtoets [Opties] voor meer mogelijkheden:
  • Kanaallijst: Om uw favoriete radio-stations
  in een lijst te zetten. Radio-stations die zijn
  toegevoegd aan de locaties 1-9 kunnen direct beluisterd worden door op de cijfertoets
  te drukken.
  • Handmatige invoer: Om een frequentie in te
  stellen via het toetsenbord.
  67 • Page 67


  Automatisch zoeken: Hiermee zal de telefoon automatisch alle frequenties waar deze
  een radiosignaal vind invoeren in de kanalen lijst.
  Luidspreker: Hier kunt u bepalen of de luidspreker aan moet blijven staan.
  Op achtergrond afspelen: Hier kunt u instellen of de radio aan moet blijven staan
  wanneer u met [Terug] uit de radio gaat:
  wanneer deze aanstaat, kunt u alle overige
  functies van de telefoon gebruiken terwijl de
  radio speelt. Wanneer u belt of gebeld wordt
  zal de radio stoppen.

  68 • Page 68

  13 GEREEDSCHAP
  Hier vind u diverse handige functies, waaronder
  een rekenmachine, een kalender, een takenlijst, een tekstlezer, een geluidsrecorder en een
  afbeeldingsweergave.
  13.1 Gereedschappen menustructuur
  Gereedschap Rekenmachine
  Kalender

  Toon
  Toon alles
  Taak toevoegen
  Wis taak
  Naar datum springen
  Toon
  Toevoegen
  Bewerken
  Verwijderen
  Wis verstreken
  Alles verwijderen
  Spring naar datum
  Stuur vKalender
  Opslaan als bestand
  Tekstlezer openen
  Tekstlijst opruimen
  Algemene instellingen
  Bestandsinfo
  Verwijderen
  Alle bestanden verwijderen
  Sorteer op
  Algemene instellingen
  toepassen
  Help

  Taken

  Tekstlezer

  69 • Page 69

  Geluidsopname

  Nieuwe opname
  Lijst
  Instellingen
  Toon
  Bladerstijl
  Zenden
  Gebruiken als
  Hernoemen
  Verwijderen
  Sorteer op
  Alle bestanden verwijderen
  Opslag

  Afbeeldingen tonen

  Bestandsbeheer

  13.2 Rekenmachine
  Met deze functie heeft u altijd een rekenmachine op zak. Gebruik het toetsenbord om een getal in te voeren, en gebruik de omhoog/omlaag
  toets om te kiezen tussen aftrekken, optellen,
  delen of vermenigvuldigen. Met # kunt u een
  decimaal neerzetten, druk op de linker softtoets
  voor de uitkomst.
  13.3 Kalender
  Met deze functie heeft u altijd een kalender bij
  u. U kunt door de weken bladeren met de omhoog en omlaag toets, met de toetsen links en
  70 • Page 70

  rechts kunt u door de dagen bladeren.
  Via de softoets [Opties] kunt u meer gegevens
  inzien en toevoegen:


  Toon: Bekijk de geselecteerde dag en eventuele ingeprogrammeerde taken.
  Toon alles: Bekijk alle ingeprogrammeerde
  taken. (Zie ook hoofdstuk 13.4)
  Taak toevoegen: Programmeer een taak bij
  de geselecteerde dag.
  Wis taak: Wis een taak die bij de geselecteerde dag is ingeprogrammeerd.
  Naar datum springen: Om met het toetsenbord aan te geven welke datum getoond
  moet worden.

  13.4 Taken
  Hier kunt u taken instellen zoals afspraken of
  verjaardagen. Deze worden ook getoond in de
  kalender.
  Bij de eerste keer starten is de takenlijst leeg.
  U kunt de eerste taak toevoegen met de linker
  softtoets.
  71 • Page 71

  U kunt nu de datum toevoegen met het toetsenbord - met de navigatietoets kunt u naar links
  en rechts om te wisselen tussen dag, maand of
  jaar.
  Met de omhoog en omlaag toets kunt u tussen
  velden wisselen naar Tijd, Onderwerp, Wekker (aan of uit), herhaling (eenmalig, dagelijks,
  wekelijks, maandelijks, jaarlijks), prioriteit die
  getoond wordt bij de taak, details (getoonde
  tekst als de taak getoond wordt) en de status
  van de taak.
  Na het programmeren van de eerste taak, heeft
  u via de linker softtoets de volgende mogelijkheden:


  Toon: Bekijk de geselecteerde taak.
  Toevoegen: Voeg een nieuwe taak toe aan
  de lijst.
  Bewerken: Pas de geselecteerde taak aan.
  Verwijderen: Om de geselecteerde taak te
  verwijderen.
  Wis verstreken: Om alle taken waarvan de
  72 • Page 72
  datum en tijd verstreken is te verwijderen.
  Alles verwijderen: Om alle taken te verwijderen.
  Spring naar datum: Om met het toetsenbord
  aan te geven welke datum getoond moet
  worden.
  Stuur vKalender: Om uw kalender met taken
  door te sturen naar een andere telefoon via
  bluetooth, als tekstbericht (SMS) of als een
  MMS.
  Opslaan als bestand: Om een lijst met al uw
  taken op te slaan als tekstbestand.

  13.5 Tekstlezer
  Met deze functie kunt u tekst (.txt of .pdb) bestanden lezen.
  Als er tekstbestanden aanwezig zijn op uw telefoon, zijn de volgende opties beschikbaar:


  Tekstlezer openen: Lees het geselecteerde
  tekstbestand. Na het openen van de tekst
  kunt u met [Opties] verder nog met conver73 • Page 73  sie stoppen (stoppen met inlezen grotere
  bestanden), naar een woord zoeken, naar
  een pagina springen, bladwijzers maken,
  hiernaar verspringen of de bladwijzer wissen, bestandsinformatie inzien, de instellingen voor dit tekstbestand wijzigen, teruggaan naar de standaard instellingen voor
  tekstbestanden of afkortingen bij het lezen
  van een bestand tonen (Help).
  Tekstlijst opruimen: Herlaad de lijst en verwijder bestanden die niet meer bestaan.
  Algemene instellingen: Stel de standaard
  instellingen voor het lezen van tekst in.
  Deze instellingen kunt u ook per tekstbestand instellen. U kunt lettergrootte instellen, of u wilt scrollen per hele pagina of per
  regel, of de tekst automatisch moet scrollen
  en op welke snelheid, weergave in volledig
  scherm, de codering van het tekstbestand
  aanpassen en de uitlijning bepalen.
  Bestandinformatie: Toon hiermee meer informatie over het bestand.
  Wissen: Wis hiermee het geselecteerde bestand.
  74 • Page 74  Wis alle bestanden: Wis hiermee alle tekstbestanden.
  Sorteren op: Bepaal hiermee de volgorde
  van de bestanden in de lijst.
  Algemene instellingen toepassen: Ga hiermee terug naar de standaard instellingen
  voor tekstbestanden.
  Help: Toon verschillende gemakkelijke afkortingen voor de functies bij het lezen van
  tekstbestanden.

  13.6 Geluidsopname
  Hier kunt u, door op de omhoog-toets te drukken, een geluidsopname starten. Bij instellingen
  in het menu [Opties] bepaalt u het bestandtype
  en de geluidskwaliteit - verder kunt u kiezen
  op te nemen achter de opname binnen een
  bestaand bestand door via [Lijst] een bestaand
  bestand te openen, of een nieuw bestand te
  maken.

  75 • Page 75

  13.7 Afbeeldingen tonen
  Hier vind u alle afbeeldingen die u heeft opgeslagen van internet of MMS berichten.
  U kunt bij iedere afbeelding de volgende opties
  uitvoeren:


  Toon: Toon deze afbeelding
  Bladerstijl: Bepaal de weergave van de afbeeldingenlijst.
  Zenden: Verstuur deze afbeelding via MMS
  of bluetooth.
  Gebruiken als: Om de afbeelding te gebruiken als achtergrond, stand-by scherm, start
  of sluitscherm of als foto bij een contact of
  een groep.
  Hernoemen: om de afbeelding een andere
  naam te geven.
  Verwijderen: om de afbeelding te verwijderen.
  Sorteer op: om de volgorde van de afbeeldingen in de lijst te bepalen.
  Wis alle bestanden: om alle afbeeldingen te
  verwijderen.
  76 • Page 76  Opslag: Om te bepalen welk geheugen (telefoongeheugen of SD-kaart) moet worden
  gelezen.

  13.8 Bestandsbeheer
  Met deze functie kunt u alle gegevens inzien in
  de telefoon of op de SD-kaart.
  U kunt bestanden direct openen, en in de
  meeste gevallen worden deze direct geopend
  met de juist applicatie (dus muziek in de muziekspeler, een foto in Afbeeldingen tonen).
  Ook kunt u hier bestanden wissen, of zelfs het
  telefoongeheugen of de SD-kaart formatteren.
  Met formatteren verwijdert u alle data zoals
  audio-bestanden.

  77 • Page 77

  14 INSTELLINGEN
  In dit menu kunt u de telefoon geheel naar
  wens instellen:
  14.1 Instellingen Menustructuur
  Telefoon

  Antwoordstand

  Door openklappen
  Willekeurige toets

  In- en uitschakelen
  plannen
  Taal
  Voorkeursmethode
  Weergave

  Achtergrond
  Schermbeveiliging
  Toon datum en tijd
  Omhoog
  Omlaag
  Links
  Rechts

  Toegekende toets

  Bluetooth

  Datum en tijd automatisch
  bijwerken
  Vluchtstand
  Normale stand
  Vluchtstand
  Vragen bij inschakelen
  Verlichting
  Status
  Zichtbaardheid
  Mijn apparaat
  Audioapparaat opvragen
  Apparaatnaam veranderen
  Geavanceerd
  Audiopad
  Opslag
  Deeltoestemming
  Mijn adres
  78 • Page 78

  Verbindingen Gegevensaccount
  Netwerk
  Veiligheid

  GSM-gegevens
  GPRS

  Netwerkselectie
  GPRS-verbinding
  SIM-lock
  Telefoonblokkering
  Toetsen automatisch
  blokkeren
  Vast kiezen
  Geblokkeerd kiezen
  Code veranderen

  Modus
  Vaste kieslijst
  Modus
  Bloklijst
  PIN
  PIN2
  Telefooncode

  Standaard
  instellingen
  Slim menu

  14.2 Telefoon
  In dit menu kunt u een schema instellen om de
  telefoon in of uit te schakelen, de taal van het
  menu en de schermtekst bepalen, de manier
  een oproep te beantwoorden te wijzigen, de
  weergave van de telefoon en de schermverlichting bepalen en instellen of datum en tijd automatisch aangepast moet worden via internet.
  Met de optie toegekende toets kunt u verschillende menu-opties toekennen aan de 4 richtin79 • Page 79

  gen van de navigatietoets, die direct kunnen
  worden geopend door deze richting te drukken
  terwijl de telefoon in rust is.
  14.3 Bluetooth
  Met Bluetooth kunt u draadloos andere apparaten die ook Bluetooth ondersteunen aansluiten.
  Denk hierbij aan een carkit, een headset of een
  andere telefoon. Ook zijn er in verschillende
  landen diverse monumenten en musea waarbij
  gebruik wordt gemaakt van Bluetooth om berichten of gesproken tekst te sturen met extra
  informatie voor toeristen.
  Om Bluetooth te kunnen gebruiken, dient u
  deze functie eerst aan te zetten (status). Hierdoor zal het apparaat openstaan voor alle
  beschikbare Bluetooth verbindingen. Voor een
  verbinding van buitenaf zal altijd uw bevestiging
  worden gevraagd. Let er op dat het actief maken van de Bluetooth functie de stand-by tijd
  van de batterij aanzienlijk verkort.
  80 • Page 80

  Ieder apparaat waarmee verbinding wordt
  gemaakt, moet eerst worden aangemeld. Dit
  wordt vaak ‘Pairen’ genoemd. Vaak moet een
  wachtwoord ter identificatie worden gegeven,
  die gelijk moet zijn tussen de twee apparaten.
  14.4 Verbindingen
  Voordat u gebruik kunt maken van de functies
  WAP of internet, dient u eerst een verbindingsprofiel in te stellen zoals vereist door uw provider.
  Bij de meeste abonnementen met WAP -en internetmogelijkheden zult u van de provider een
  SMS krijgen die deze informatie vanzelf instelt
  zodra er voor het eerst met de telefoon wordt
  gebeld.
  Indien dit niet zo is, wordt aangeraden contact
  op te nemen met de klantendienst van de provider, of op internet te kijken naar de gegevens
  om de telefoon aan te melden op het GPRS
  netwerk. Maak hierna een nieuw profiel of bewerk een bestaand profiel en vul de informatie
  81 • Page 81

  in zoals gekregen door uw provider.
  Herhaal het invoeren van informatie voor uw
  MMS en Internetprofielen.
  14.5 Netwerkinstellingen
  Hier bepaalt u of het netwerk automatisch opgezocht moet worden, of kiest u handmatig bij
  welke netwerk u zich wilt aanmelden.
  14.6 Veiligheidsinstellingen
  Hier bepaalt u of de telefoon om codes moet
  vragen om het gebruik te beperken, ook kunt u
  hier de codes instellen.
  • SIM-lock / PIN:
  De SIM-lock - of PIN - is een code die uw SIMkaart beschermt tegen onrechtmatig gebruik.
  Als de PIN-code wordt gevraagd terwijl u deze
  niet heeft ingesteld, is deze te vinden in de documentatie van uw SIM-kaart.
  82 • Page 82

  • PIN2:
  PIN2 is een code die de geavanceerde functies
  afsluit (zoals internet). Hiermee kunt u iemand
  toegang geven tot bellen, maar niet tot bijvoorbeeld internet of WAP.
  • PUK:
  Als u drie keer de verkeerde PIN-code ingeeft,
  moet u de PUK-code invoeren. Deze code staat
  doorgaans ook in de documentatie van uw SIMkaart.
  • Telefooncode / wachtwoord:
  Naast de beveiliging van de SIM-kaart, kunt u
  ook de telefoon zelf met een code blokkeren,
  zodat niemand de gegevens op de telefoon kan
  inzien door een andere SIM-kaart te gebruiken.
  Standaard is de telefooncode ‘1122’

  83 • Page 83

  14.7 Standaard instellingen
  Na het invoeren van de telefooncode, kunt u
  hiermee alle gemaakte instellingen terugzetten
  naar de oorspronkelijke (standaard) instellingen. Contacten, berichten en overige opgeslagen bestanden blijven bewaard.
  14.8 Slim menu
  Met deze functie kunt u de geavanceerde menuopties verbergen, waardoor de menu’s met
  instellingen korter en gemakkelijker in gebruik
  zullen zijn.

  15 ZAKLAMP
  Houd de navigatietoets naar onderen ingedrukt
  om de zaklamp-functie te activeren.

  84 • Page 84

  16 VERKLARING VAN
  CONFORMITEIT
  Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de
  Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van
  conformiteit is beschikbaar op onze website
  (Zie de achterzijde van deze handleiding)

  17 SPECIFICATIES
  Netwerk:
  SAR:
  Afmetingen:
  Accu:
  Stand-by tijd:
  Spreektijd:
  Gewicht:
  Bluetooth:
  GPRS:
  Internet:
  SD-lezer:

  850 / 900 / 1800 / 1900
  <1,0W/kg
  98 x 54 x 17 mm
  Li-Ion, 3.7V
  tot 120 uur
  (Afhankelijk van netwerk)
  tot 2,5 uur (Afhankelijk van
  hoe de telefoon is ingesteld en
  wordt gebruikt)
  108 gr (accu incl.)
  v2.0 - A2DP, HSP, HFP
  Class B
  WAP2.0, WML script 1.3
  Max. 16GB SDHC kaart
  85 • Page 85

  18 INHOUD
  1 Begrippen ..................................................... 4
  2 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen ....... 10
  2.1 Belangrijk .................................................. 10
  2.2 Waarschuwingen ...................................... 10
  2.3 Leveringsomvang ..................................... 14
  2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren................ 14
  3 Functiebeschrijving................................... 16
  3.1 Telefoon .................................................... 16
  3.2 Druktoetsen .............................................. 18
  3.3 Displaysymbolen ...................................... 21
  4 Accu ............................................................ 23
  4.1 Accu opladen ............................................ 23
  4.2 Bedrijfsduur accu ...................................... 24
  4.3 Accu vervangen ........................................ 25
  5 Werking ...................................................... 26
  5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen ............. 26
  5.2 Nummer kiezen ........................................ 26
  5.3 Uit geheugen kiezen ................................. 27
  5.4 Oproep aannemen.................................... 27
  5.6 Kiezen uit de belgeschiedenis .................. 28
  5.7 Ontvangstvolume...................................... 28
  86 • Page 86

  5.8 Functies tijdens telefoneren...................... 28
  5.8 Menu openen............................................ 31
  6 Telefoonboek ............................................. 32
  6.1 Telefoonboek menustructuur .................... 32
  6.2 Nieuw contact ........................................... 33
  6.3 Stuur SMS ................................................ 35
  6.4 Stuur MMS................................................ 35
  6.5 Bewerk...................................................... 35
  6.6 Kopieer / Verplaats ................................... 35
  6.7 Contact sturen .......................................... 36
  6.8 Contactgroep ............................................ 36
  6.9 Instellingen ............................................... 36
  7 Gesprekken ................................................ 38
  7.1 Gesprekgeschiedenis Menustructuur ....... 38
  7.2 Gesprekgeschiedenis inzien..................... 38
  7.3 Oproepinstellingen.................................... 40
  8 Berichten .................................................... 42
  8.1 Berichten menustructuur .......................... 42
  8.2 SMS bericht schrijven (Nieuw) ................. 44
  8.3 Geavanceerd (Nieuw)............................... 45
  8.4 Berichten lezen (Postvak IN) .................... 45
  8.5 Uitgaande berichten ................................. 46
  8.6 Opties bij lezen van bericht ...................... 46
  87 • Page 87

  8.7 MMS ......................................................... 48
  8.8 MMS-bericht schrijven (Nieuw)................. 49
  8.9 MMS-bericht lezen.................................... 51
  8.10 Opties bij lezen van MMS ....................... 52
  8.11 MMS-Instellingen .................................... 53
  8.12 CB bericht ............................................... 55
  8.13 Sjablonen................................................ 55
  8.14 SMS-Instellingen .................................... 56
  9 Geluid ......................................................... 58
  9.1 Geluid menustructuur ............................... 58
  9.2 Aanpassen ................................................ 58
  10 Tijd ............................................................ 60
  10.1 Tijd menustructuur .................................. 60
  10.3 Datum en tijd automatisch ...................... 61
  11 Zorg ........................................................... 62
  11.1 Zorg menustructuur ................................ 62
  11.2 Locatie .................................................... 62
  11.3 SOS-toets ............................................... 63
  11.4 Werking ................................................... 64
  11.5 Diensten.................................................. 65
  12 FM-Radio .................................................. 67
  13 Gereedschap ............................................ 69
  88 • Page 88

  13.1 Gereedschappen menustructuur ............ 69
  13.2 Rekenmachine........................................ 70
  13.3 Kalender ................................................. 70
  13.4 Taken ...................................................... 71
  13.5 Tekstlezer ............................................... 73
  13.6 Geluidsopname ...................................... 75
  13.7 Afbeeldingen tonen ................................. 76
  13.8 Bestandsbeheer ..................................... 77
  14 Instellingen............................................... 78
  14.1 Instellingen Menustructuur ..................... 78
  14.2 Telefoon .................................................. 79
  14.3 Bluetooth ................................................ 80
  14.4 Verbindingen........................................... 81
  14.5 Netwerkinstellingen ................................ 82
  14.6 Veiligheidsinstellingen ............................ 82
  14.7 Standaard instellingen ............................ 84
  14.8 Slim menu............................................... 84
  15 Zaklamp .................................................... 84
  16 Verklaring van conformiteit .................... 85
  17 Specificaties............................................. 85
  18 Inhoud....................................................... 86
  19 Garantie .................................................... 90
  89 • Page 89

  19 GARANTIE
  Op deze mobiele telefoon heeft u een garantie
  van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze
  herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter
  uiteindelijke beoordeling van de importeur.
  HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect,
  raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing.
  Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of
  de serviceafdeling op telefoonnummer (+31) (0)
  73 6411 355.

  90 • Page 90

  DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig
  gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of
  verkeerd geplaatste accu’s, gebruik van niet
  originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur,
  overstroming, blikseminslag en natuurrampen.
  Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties
  door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien
  het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere
  aansprakelijkheid, met name voor eventuele
  gevolgschade, is uitgesloten.
  We behouden het recht voor van technische
  en formele aanpassingen voor verbetering en
  verdere ontwikkeling van het product.

  91 • Page 91

  Service

  Help

  Aziëlaan 12
  ‘s-Hertogenbosch
  WWW.HESDO-SERVICE.NL
  INFO@HESDO-SERVICE.NL

  +31 (0) 73 6411 355
  v1.1

  0678


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fysic FM-700 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fysic FM-700 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,22 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Fysic FM-700

Fysic FM-700 Kurzanleitung - Holländisch, Französisch - 2 seiten

Fysic FM-700 Bedienungsanleitung - Französisch - 91 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info