Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/64
Nächste Seite
FM-8200
Gebruiksaanwijzing
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing

  FM-8200 • Page 2

  Over deze gebruiksaanwijzing:
  In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw
  mobiele telefoon.
  Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen van deze telefoon.
  Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van uw
  telefoon, de verschillende knoppen en de bureaulader.
  Hoofdstuk 4 beschrijft het installeren voor het
  eerste gebruik van de telefoon.
  Het bedienen en instellen van de verschillende
  functies wordt beschreven in de hoofdstukken 5
  tot en met 12.
  Mogelijke storingen met hun oorzaken en
  mogelijke oplossingen worden beschreven in
  hoofdstuk 13.
  De specificaties staan in hoofdstuk 15 beschreven.
  2 • Page 3

  1 BEGRIPPEN
  Provider:
  ‘Provider’ is een andere benaming voor ‘Telefoonmaatschappij’. Op de papieren geleverd bij
  de SIM-kaart en/of op de SIM-kaart zelf staat
  via welke provider u belt.
  SIM-kaart:
  Een SIM-kaart (‘Subscriber Identity Module’)
  is een klein kaartje met daarin een chip. In
  deze chip is het telefoonnummer geprogrammeerd en ook kunt u hier telefoonnummers en
  SMS-berichten opslaan zodat u deze informatie
  meeneemt als u de SIM-kaart in een andere
  telefoon stopt.
  SIM-kaarten kunnen bij de telefoon geleverd
  worden of kunt u los kopen. SIM-kaarten zijn
  provider gebonden.

  3 • Page 4

  SIMLOCKVRIJ:
  Deze telefoon is SIM-LOCK-VRIJ. Dit houdt in
  dat de telefoon niet is gebonden aan SIM-kaarten van een bepaalde provider, maar dat u vrij
  bent in uw keuze van telefoonmaatschappij.
  PIN-code / PUK-code:
  Elke SIM-kaart kan beveiligd worden met een
  PIN-code. Met deze PIN-code kunt u voorkomen dat onbevoegden met uw telefoon gaan
  bellen. Op de documenten die bij de SIM-kaart
  geleverd zijn staat de PIN-code vermeld wanneer deze al door de provider geactiveerd is.
  U kunt deze PIN-code wijzigen. Wanneer u tot
  drie maal toe een foutieve PIN-code heeft ingetoetst wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U dient
  nu de PUK-code van de SIM-kaart in te toetsen
  om de kaart weer vrij te geven. De PUK-code
  staat ook vermeld in de documenten die bij de
  SIM-kaart geleverd zijn.

  4 • Page 5

  Pre-paid of abonnement:
  Pre-paid of abonnement heeft te maken met
  hoe u de telefoonrekening betaalt. In het kort:
  bij pre-paid betaalt u vooraf, bij abonnementen
  betaalt u achteraf.
  Deze betalingsvorm is gekoppeld aan uw SIMkaart. Raadpleeg de helpdesk van uw provider
  met betrekking tot de mogelijkheden.
  Carkit:
  Met een carkit kunt u telefoongesprekken in de
  auto voeren waarbij u de handen vrij houdt om
  te chaufferen. De FM-8200 is niet geschikt voor
  carkits die via Bluetooth werken. Raadpleeg de
  leverancier van deze telefoon over de mogelijkeheden. U kunt uiteraard in de auto ook een
  headset aansluiten.

  5 • Page 6

  Headset:
  Een headset is een oortelefoontje met aan een
  beugel of in het snoer een microfoontje. Hiermee kunt u telefoneren zonder de telefoon aan
  uw oor te houden. De FM-8200 is geschikt voor
  headsets met een 3,5mm, 4-polige aansluitplug.
  VoiceMail:
  VoiceMail is een beantwoorder-functie die door
  uw provider aangeboden wordt. Hiermee kunnen bellers een bericht voor u achterlaten als u
  zelf de oproep niet kunt of wilt beantwoorden.
  Raadpleeg de helpdesk van uw provider met
  betrekking tot de mogelijkheden.

  6 • Page 7

  2 BELANGRIJKE
  VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
  2.1 Belangrijk:
  Het niet naleven van deze handleiding kan
  leiden tot ernstig letsel of beschadiging van
  het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het
  bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt
  en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder
  gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft,
  geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.
  Plaats eerst een SIM-kaart (niet meegeleverd)
  in de telefoon, zie hoofdstuk 4. Zonder deze
  SIM-kaart is het niet mogelijk de telefoon in te
  stellen of in gebruik te nemen.
  2.2 Waarschuwingen:
  De volgende waarschuwingen moeten in acht
  worden genomen om mogelijk letsel van de
  gebruiker of derden te voorkomen.

  7 • Page 8

  • In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van
  mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het
  autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations
  of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor
  het gebruik van de mobiele telefoon in acht
  die geldt in uw land. Schakel het toestel uit
  als het gebruik ervan niet is toegestaan of als
  er gevaarlijke situaties of storingen kunnen
  ontstaan.
  • Gebruik het toestel alleen volgens zijn bestemming en alleen op plaatsen waar u
  zonder gevaar kunt telefoneren.
  • Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of
  verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar.
  • De batterij mag niet worden geopend en niet
  worden blootgesteld aan open vuur.
  • Medische apparaten kunnen in hun werking
  worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20
  cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon niet
  8 • Page 9

  in uw binnenzak.
  • Indien u het vermoeden hebt dat er een
  storing is ontstaan tussen de telefoon en een
  medisch apparaat, raadpleeg dan eerst een
  arts voordat u de mobiele telefoon verder
  gebruikt.
  • Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de
  verpakkingsfolie spelen (gevaar voor verstikking). Het toestel en de accessoires kunnen
  kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt. Er moet bijzonder goed worden
  opgelet als het toestel in de buurt van kleine
  kinderen of zieke en hulpeloze personen
  wordt gebruikt. Houd het toestel buiten het
  bereik van deze personen. Laat het toestel
  nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is
  aangesloten.
  • Uw mobiele telefoon is geschikt voor
  hoortoestellen. Als u bij sommige hoortoestellen echter een bromgeluid hoort,
  wend u dan tot uw vakwinkel voor
  hoortoestellen.
  • Stel het toestel niet bloot aan vocht, extreme
  hitte (sterke, directe zonnestralen) of koude
  9 • Page 10

  (aanhoudende vorst). Laat het toestel niet
  vallen en voorkom schokken, stoten of druk.
  • De telefoon mag alleen worden geopend om
  de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het
  is niet toegestaan om het toestel te wijzigen.
  Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning
  en garantie.
  • Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio’s en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.
  2.3 Leveringsomvang:
  • Mobiele telefoon, Fysic FM-8200
  • Batterij
  • Voedingsadapter
  • Bureaulader
  • Headset
  • Gebruikershandleiding
  2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren:
  • Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggeleid naar de
  grondstofkringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt op
  10 • Page 11

  voorgeschreven wijze weg. Als u bij het
  uitpakken transportschade constateert,
  neemt u dan meteen contact op met de
  handelaar.
  • Dit toestel mag niet samen met het
  huishoudelijke afval worden afgevoerd!
  Iedere verbruiker is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij
  een verzamelpunt in zijn stad of in een
  winkel af te geven, zodat deze op een
  milieuvriendelijke wijze kunnen worden
  afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.
  • Neem de batterij uit, voordat u het
  toestel afvoert (zie hiervoor paragraaf
  4.4). Gooi verbruikte batterijen niet bij
  het huishoudelijke afval, maar lever
  deze in als klein chemisch afval of
  breng ze naar een verzamelpunt voor
  batterijen in een vakwinkel.
  Neem voor de afvoer contact op met
  de gemeentelijke overheidsdiensten of
  uw handelaar.
  11 • Page 12

  3 FUNCTIEBESCHRIJVING
  3.1 Telefoon:
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  FM

  10

  11

  12

  12

  9 • Page 13

  1. Display (zie paragraaf 3.3)
  2. Gespreksluidspreker
  3. Microfoon
  4. Luidspreker belsignaal / handenvrij
  5. Zaklamp
  6. SOS-toets
  7. Schakelaar voor zaklamp en FM-radio
  8. Schakelaar voor toetsenblokkering
  9. Volumetoets
  10.Oplaadaansluiting voor de voedingsadapter
  (Micro USB)
  11. Aansluiting headset (4-polig, 3.5mm)
  12.Oplaadaansluiting voor de voedingsadapter
  (Micro USB). Let bij het aansluiten goed op
  de schuine randjes van de aansluiting en de
  stekker. Steek de stekker voorzichtig in, de
  stekker absoluut niet doordrukken of forceren
  tijdens het aansluiten.
  13. Laadcontacten. Wanneer de telefoon in de
  lader gezet wordt, drukken deze tegen de
  metalen contacten die zich aan de onderzijde
  van de telefoon bevinden aan.

  13 • Page 14

  3.2 Druktoetsen:
  Verbindingstoets:
  Om telefoonoproepen aan te nemen of
  nummers te gaan kiezen.
  Tijdens programmeren en bedienen:
  Voert de functie uit die boven deze
  toets in het display wordt weergegeven.
  Aan/uit/einde-toets:
  Om telefoongesprekken te beëindigen.
  Vanuit rust: Uitschakelen telefoon (toets
  3 seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden indrukken om de
  telefoon in te schakelen.
  Tijdens programmeren en bedienen:
  Voert de functie uit die boven deze
  toets in het display wordt weergegeven.
  SOS-toets:
  Op ieder moment de alarmmodus starten door deze toets 3 seconden ingedrukt te houden (indien ingeschakeld).
  Zie ook paragraaf 7.6 t/m 7.8.
  14 • Page 15

  Omhoog / omlaag-toets:
  Om tijdens het programmeren en instellen door de instellingen te bladeren.
  Vanuit rust: Het hoofdmenu openen
  (toets ) of de contactlijst openen
  (toets ).
  Toets * (sterretje):
  Tijdens gesprek: Toets ‘sterretje’ voor
  telediensten.
  Bij opstellen nummers: Twee maal toetsen voor de internationale code (+) om
  naar een buitenlands telefoonnummer
  te bellen.
  Toets # (hekje):
  Tijdens gesprek: Toets ‘hekje’ voor
  telediensten.
  Bij opstellen van SMS berichten: Wisseltoets tussen hoofdletters, kleine
  letters en cijfers.
  Toetsenbord:
  Voor het invoeren van het nummer, de
  naam of een SMS-bericht.
  15 • Page 16

  FM

  Zaklamp / FM-radio schakelaar:
  Schuif de schakelaar omhoog om de
  zaklamp aan te zetten. De zaklamp werkt
  ook wanneer de telefoon uit staat. Schuif
  de schakelaar omlaag om de FM-radio te
  activeren. Zie hiervoor ook hoofdstuk 12.
  Schuif de schakelaar in het midden om
  de zaklamp of FM-radio uit te schakelen.
  Toetsenblokkering schakelaar:
  Schuif de schakelaar omlaag om alle
  toetsen te vergrendelen. Schuif de schakelaar omhoog wanneer u de toetsen
  weer wilt gebruiken.
  Volumetoets:
  Om tijdens een gesprek of inkomende
  oproep het volume te bepalen.
  Tijdens rust: Het belvolume instellen (2
  sec. toets ingedrukt houden) of de
  stille stand in te schakelen (2 sec. toets
  ingedrukt houden).
  16 • Page 17

  3.3 Displaysymbolen:
  Indicatie van de signaalsterkte.
  Indicatie dat de telefoon gebruik maakt
  van een ander netwerk dan die van uw
  provider.
  Batterij indicatie.
  De alarmfunctie (wekker) is geactiveerd.
  Indicatie dat melodie bij oproep is uitgeschakeld.
  Indicatie dat een headset is aangesloten.
  U heeft een nieuw SMS-bericht ontvangen.
  U heeft gemiste, nog niet uitgelezen, oproepen.

  17 • Page 18

  4 INSTALLEREN
  4.1 SIM kaart en accu:
  1. Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld (3 seconden op de Aan/uit/einde-toets drukken)

  3 sec.

  2. Druk op de achterwand en schuif de achterwand naar onder, los van de telefoon.
  Verwijder hierna eventueel de batterij uit de
  telefoon.

  1313
  FM-8200
  S/N. |||||||||||||||||||||||||||
  IMEI ||||||||||||||||||||||||||||||||||

  18 • Page 19

  62 2475
  87456
  A 01724

  Plaats de SIM-kaart met de goud- kleurige
  contacten naar onderen gericht, ONDER het
  metalen brugje; let hierbij op de plaats van het
  afgeschuinde hoekje.
  SIM - Boven

  1313
  FM-8200

  SIM

  S/N. |||||||||||||||||||||||||||
  IMEI ||||||||||||||||||||||||||||||||||

  - Onder

  Let op: Vaak wordt de SIM-kaart
  geleverd als een ‘credit card’, voor
  plaatsing dient u de kleinere kaart uit
  deze credit-card te drukken.

  3. Plaats de accu door eerst de goudkleurige
  contacten van de accu tegen de goudkleurige contacten van de telefoon te drukken en
  daarna de accu in de telefoon te drukken.

  1313

  1313

  FM-8200

  FM-8200

  S/N. |||||||||||||||||||||||||||
  IMEI ||||||||||||||||||||||||||||||||||

  S/N. |||||||||||||||||||||||||||
  IMEI ||||||||||||||||||||||||||||||||||

  19 • Page 20

  4. Plaats de achterwand terug op de telefoon.

  1313
  FM-8200
  S/N. |||||||||||||||||||||||||||
  IMEI ||||||||||||||||||||||||||||||||||

  5. Zet de telefoon aan (3 seconden op de Aan/
  uit/einde-toets drukken).

  3 sec.

  20 • Page 21

  4.2 Accu opladen:
  Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en
  voedingsadapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die
  niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden.
  Nooit de telefoon opladen als de achterwand van
  de telefoon is afgenomen.
  Steek het adapterstekkertje direct aan de onderzijde in de telefoon of aan de achterzijde van het
  laadstation. Doe de adapter nu in een 230 Volt
  stopcontact; een animatie van een batterij die geladen wordt, verschijnt tijdens het laden rechts in het
  venster en de accu wordt opgeladen.
  Zodra op het scherm wordt aangegeven dat de
  accu volledig opgeladen is (de animatie rechts
  stopt), kunt u de adapter uit het stopcontact nemen
  en loskoppelen van de telefoon of de telefoon van
  de bureaulader afnemen. Naar keuze kunt u de
  accu opladen als de telefoon is ingeschakeld of als
  deze is uitgeschakeld.
  Het opladen van een lege accu neemt ongeveer 4
  uur in beslag.
  21 • Page 22

  4.3 Bedrijfsduur accu:
  Een goede volgeladen accu biedt een standbytijd
  tot 200 uur of een gesprekstijd tot 3,5 uur. Neemt
  deze tijd beduidend af, dan is de accu aan vervanging toe.
  De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider (bent
  u ver verwijdert van een zendmast, dan kost dat
  meer zendvermogen) en van het gebruik en instelling van de telefoon (volume van de bel, trilfunctie al
  of niet ingeschakeld, displayverlichting, etc.)
  4.4 Accu vervangen:
  Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel dan
  de telefoon uit, en verwijder de achterwand.
  De accu kunt u uit de telefoon nemen door bijvoorbeeld met uw nagel de accu uit de telefoon te
  lichten.
  Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze
  af door deze in te leveren bij een verzamelpunt voor
  klein Chemisch Afval (KCA).
  Nieuwe accu’s zijn als serviceonderdeel leverbaar
  via het Fysic servicenummer +31(0)736411355.
  22 • Page 23

  4.5 SIM-kaart:
  Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient
  een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de
  meeste functies van deze telefoon niet werken
  of worden instellingen niet opgeslagen. Deze
  handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart al
  geplaatst heeft.
  4.6 Headset:
  Aan de onderzijde van de telefoon zit de aansluiting voor de headset (3,5 mm, 4-polig).
  Zodra u hier een headset aansluit, worden de
  microfoon en de luidspreker van de telefoon
  uitgeschakeld.
  4.7 Netwerk zoeken:
  Zodra u de telefoon heeft ingeschakeld gaat
  deze naar het netwerk van uw provider zoeken.
  Zodra deze gevonden is wordt in het display
  de tijd en datum en de naam van uw provider
  getoond. Links in het display wordt aangegeven
  hoe sterk het signaal is dat de telefoon ontvangt.
  23 • Page 24

  5 WERKING
  5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen:
  Inschakelen:
  3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt
  houden om de telefoon in te schakelen.
  Als er om gevraagd wordt, de PIN-code van
  uw SIM-kaart invoeren en op softtoets [Ok]
  drukken.
  Uitschakelen:
  3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets ingedrukt
  houden om de telefoon uit te schakelen.
  5.2 Nummer kiezen:
  Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
  dat u wilt kiezen. (Voor de internationale toegangscode 2x op toets ‘sterretje’ drukken, in het
  display verschijnt een + teken.)
  Met de Aan/Uit/Einde-toets kunt u een foutieve invoer wissen.
  Druk op de verbindingstoets om dit nummer
  te kiezen.
  5.3 Snelkiezen (2-9, *, #):
  Houd een van de ingestelde snelkiesnummers
  ingedrukt tot het nummer wordt gekozen.
  24 • Page 25

  5.4 Uit geheugen kiezen:
  Druk vanuit de ruststand op de omlaag-toets.
  Selecteer het gewenste geheugen met de
  omhoog/omlaagtoets.
  Druk op de verbindingstoets om dit nummer
  te kiezen.
  5.5 Oproep aannemen:
  Druk op de verbindingstoets om een inkomende oproep aan te nemen.
  Druk op de Aan/Uit/Einde-toets om de oproep
  af te breken zonder aan te nemen.
  5.6 Kiezen uit de belgeschiedenis:
  Druk vanuit de ruststand van de telefoon op
  de verbindingstoets.
  Zoek het gewenste nummer met de omhoog/
  omlaagtoets.
  Druk op de verbindingstoets om dit nummer
  te kiezen.
  25 • Page 26

  5.7 Ontvangstvolume:
  Gebruik de volumetoets aan de linkerkant
  van de telefoon om tijdens het gesprek het
  geluid in te stellen; het ingestelde niveau
  wordt op het scherm weergegeven.
  5.8 Functies tijdens telefoneren:
  Tijdens een telefoongesprek heeft u met de
  softtoetsen de beschikking over de volgende
  functies:
  0-toets: Handenvrij:
  Houd tijdens het gesprek de Nul-toets ingedrukt om het gesprek via de luidspreker te
  horen, zodat u kunt bellen zonder het toestel
  aan het oor te houden. Houd deze toets nogmaals ingedrukt om Handenvrij af te sluiten.
  Verbindingstoets: Opties:
  Dempen: Schakel hiermee uw microfoon uit,
  zodat degene met wie een gesprek wordt
  gevoerd niets hoort.
  Handenvrij: Om het gesprek via de luidspreker te horen, zodat u kunt bellen zonder het
  toestel aan het oor te houden.
  26 • Page 27

  Telefoonboek: Opent het telefoonboek tijdens
  het gesprek.
  SMS: Opent het SMS-menu tijdens het gesprek.
  Schakel nieuwe oproep: Kies deze optie
  tijdens het gesprek om een ander gesprek te
  starten (wisselgesprek).
  Conferentie: Kies deze optie tijdens het gesprek om met meerdere personen tegelijk te
  bellen (groepsgesprek).
  5.9 Menu openen:
  Door op de omhoog-toets te drukken terwijl
  de telefoon in de ruststand staat, opent u het
  menu. Met de omhoog en omlaag-toetsen
  kunt u een menu kiezen, met de verbindingstoets kunt u het geselecteerde menu openen.
  De verschillende menu’s en functies hierin
  worden in hoofdstuk 6 t/m 12 beschreven.

  27 • Page 28

  6 SMS
  SMS betekent Short Message Service (Korte
  Berichten Dienst). De telefoon heeft een intern
  geheugen voor 100 standaard SMS berichten.
  6.1 SMS Menustructuur:
  SMS Bericht
  Verzenden
  schrijven Verzenden en bewaren
  Wis tekst
  Voeg nummer in
  Voeg contact in
  Gebruik sjabloon
  Als sjabloon opslaan
  Opslaan in concepten
  Tekstinvoer
  Postvak IN Antwoorden
  Nummer bellen
  Wis SMS
  Doorschakelen
  Als contact opslaan
  Verzonden Nummer bellen
  Concepten Bewerk/zend SMS
  Doorschakelen
  Wis SMS
  Als contact opslaan
  Naar sjablonen
  Sjablonen
  Nieuw sjabloon
  Bewerk sjabloon
  Wis sjabloon
  Wis SMS
  Alle SMS
  Postvak IN
  Verzonden
  Concepten
  Sjablonen
  Voicemail

  28 • Page 29

  Berichtencentrum
  Statusrapport
  Geheugenstatus

  6.2 SMS bericht schrijven (Nieuw)
  Stel een bericht op met het toetsenbord.
  Bij het invoeren van het bericht kunt u met toets #
  wisselen tussen grote letters, kleine letters, grote
  beginletters of cijfers; onder toets * kunt u speciale
  karakters en leestekens vinden en voor een spatie
  drukt u toets ‘0’. Gebruik de toetsen en om de
  cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties
  aan te brengen of tekst in te voegen. Gebruik de
  Aan/Uit/Einde-toets om karakters te wissen.
  Het aantal overgebleven tekens voor een SMS
  wordt linksboven weergegeven, hierachter staat
  het aantal berichten waaruit uw bericht bestaat.
  U kunt een lang SMS bericht sturen bestaande
  uit maximaal drie SMS-berichten. Als een bericht
  wordt verstuurd waarbij dit cijfer ‘3’ is, worden de
  kosten voor drie SMS-berichten in rekening gebracht.
  29 • Page 30

  Gebruik de verbindingstoets om uw bericht
  klaar te maken om te verzenden, hier vind u
  ook de geavanceerde opties.
  Met deze opties kunt u het nieuwe SMS-bericht
  op de volgende maniereren aanpassen:
  Verzenden: Hiermee verzend u het bericht nadat
  u een nummer heeft ingevuld. Met de optie ‘Zoek’
  kunt u een contact kiezen uit uw contactlijst.
  Verzenden en bewaren: Hiermee verzend u het
  bericht, en slaat deze ook op. U kunt dit bericht
  lezen door de optie ‘Verzonden’ te kiezen in het
  SMS-menu.
  Wis tekst: Hiermee wist u alle tekst uit het bericht,
  om een nieuw bericht te beginnen.
  Voeg nummer in: Hiermee kan een nummer
  uit het telefoonboek gekozen worden en in het
  bericht worden gezet.

  30 • Page 31

  Voeg contact in: Hiermee kan een naam uit het
  telefoonboek gekozen worden en in het bericht
  worden gezet.
  Gebruik sjabloon: Hiermee wordt een als sjabloon opgeslagen tekst in het bericht gezet.
  Als sjabloon opslaan: Hiermee wordt de tekst
  als sjabloon opgeslagen, zodat deze later gemakkelijk in een bericht kan worden gezet.
  Opslaan in concepten: Hiermee wordt het bericht opgeslagen als een concept. U kunt later
  verder gaan met het schrijven van het bericht
  door de optie ‘Concepten’ te kiezen in het SMSmenu.
  Tekstinvoer: Hiermee bepaalt u de invoer van
  de tekst. Dit kunt u tijdens het schrijven van een
  bericht ook doen met de #-toets.

  31 • Page 32

  6.3 Berichten lezen (Postvak IN):
  Zodra er een nieuwe SMS-bericht wordt ontvangen klinkt de SMS-toon en wordt er een
  SMS-icoon weergegeven.
  Druk op de verbindingstoets om het nieuwe
  SMS bericht direct te lezen, of op Aan/Uit/Eindetoets om terug te gaan naar het hoofdscherm.
  In Postvak IN kunt u alle binnengekomen berichten vinden. Gebruik bij het lezen de omhoog/omlaagtoets om de tekst te scrollen.
  6.4 Uitgaande berichten (Concepten en Verzonden berichten):
  In verzonden berichten staan alle berichten die
  zijn verstuurd en bewaard.
  In concepten vind u alle berichten die u met de
  optie [Concept opslaan] heeft bewaard.

  32 • Page 33

  6.5 Opties bij lezen van bericht
  Nadat u een bericht gelezen heeft in Postvak IN,
  Concepten of Verzonden berichten, kunt u met de
  softtoets [Opties] de volgende functies uitvoeren:
  Antwoorden: Hiermee schrijft u een tekstbericht
  terug. (Enkel beschikbaar bij ontvangen berichten)
  Nummer bellen: Hiermee belt u de afzender van het
  bericht. (Of de ontvanger bij verzonden berichten)
  Bewerk (Enkel beschikbaar na lezen van concepten
  en verzonden berichten): Hiermee kunt u een SMS
  bericht bewerken voor u deze verstuurd
  Doorschakelen: Hiermee zet u de tekst van het
  ontvangen bericht in een nieuwe SMS.
  Wis SMS: Om het SMS bericht te verwijderen.
  Als contact opslaan: Om de afzender of ontvanger van het bericht op te slaan in uw contactlijst.
  Naar sjablonen (Enkel beschikbaar na lezen van concepten): Om een bericht op te slaan als sjabloon.
  33 • Page 34

  6.6 Sjablonen:
  Een sjabloon is een opgeslagen stukje tekst
  voor gebruik in SMS berichten. Dit is handig om
  zinnen die vaak gebruikt worden in een bericht
  te plaatsen zonder dit iedere keer met het toetsenbord te moeten invoeren.
  In het menu Sjablonen kunt u opgeslagen
  sjablonen bewerken en wissen, of een nieuw
  sjabloon toevoegen.
  6.7 Wis SMS:
  Met de optie ‘Wis SMS’ vanuit het SMS hoofdmenu kunt u met een enkele handeling alle
  berichten uit Postvak IN, Concepten, Sjablonen,
  Verzonden berichten of alle opgeslagen berichten verwijderen.
  6.8 Voicemail:
  Hier kunt u het nummer van uw voicemail
  instellen of bellen. Nadat u voicemailnummer
  1 heeft ingesteld, kan de voicemail worden
  gebeld door toets 1 enkele seconden ingedrukt
  te houden.
  34 • Page 35

  6.9 Berichtencentrum:
  Hier kunt u het SMSC-adres instellen (het nummer van de SMS-dienst).
  Het SMSC-adres staan meestal standaard op
  de SIM-kaart correct ingesteld en hoeven doorgaans niet veranderd te worden.
  6.10 Statusrapport:
  Met deze instellingen kunt u bepalen of er een
  melding moet komen wanneer een verstuurd
  bericht ontvangen is.
  6.11 Geheugenstatus:
  Hier kunt u zien hoeveel berichten er zijn opgeslagen en hoeveel opgeslagen berichten er
  mogelijk zijn.

  35 • Page 36

  7 TELEFOONBOEK
  U kunt namen en telefoonnummers opslaan in
  het interne geheugen van de telefoon of op uw
  SIM kaart. De grootte van het telefoonboekgeheugen van de telefoon is 200 namen met nummer. De capaciteit van uw kaart is afhankelijk
  van de SIM kaart zelf.
  7.1 Telefoonboek menustructuur:
  Telefoonboek Zoeken

  Bel
  Stuur SMS
  Bewerk
  Wissen

  Toevoegen
  Wis
  Kopieren

  Van geheugen naar SIM
  Naar geheugen
  SOS instellen SOS nummer
  Eigenaarsinformatie
  Noodnummers

  Maken
  Bewerk
  Wissen
  Volgorde wijzigen

  SOS-bericht
  SOS-toets
  Snelkeuzetoets
  Instellingen Voorkeursopslag
  Geheugenstatus

  7.2 Zoeken:
  Hier kunt u alle contacten die u opgeslagen
  heeft bekijken. Door op de verzendtoets te
  36 • Page 37

  drukken krijgt u de volgende opties te zien
  voor het geselecteerde contact.
  Bel: Hiermee belt u het nummer.
  Stuur SMS: Met deze opties opent u direct
  het scherm voor nieuwe SMS. Het gekozen
  contact zal als ontvanger ingesteld staan.
  Bewerk: Hiermee kunt u de naam of het nummer van het contact aanpassen
  Wissen: Hiermee verwijdert u het contact uit
  het telefoonboek.
  7.3 Nieuw contact:
  Met de optie [Toevoegen] kunt u een nieuw
  contact aanmaken. Met het toetsenbord kan
  het nummer en een naam worden ingevoerd.
  Bij het invoeren van de naam kunt u met
  toets # wisselen tussen grote letters, kleine
  letters of cijfers. Onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor
  een spatie druk u toets 0.
  37 • Page 38

  7.4 Wis:
  Met deze optie kunt u een enkel contact
  uitkiezen om te verwijderen, of alle contacten
  wissen van het telefoongeheugen of het SIM
  geheugen.
  7.5 Kopieer:
  Met deze optie kunt u een of alle contacten
  van het telefoongeheugen naar het SIM geheugen kopieren, of andersom.
  7.6 SOS instellen:
  SOS nummer: Stel hier het lokale alarmnummer in. In de meeste gevallen is dit 112.
  Eigenaarsinformatie: Schrijf hier informatie
  over uzelf, welke belangrijk zou kunnen zijn
  als iemand u in een noodsituatie bevind.
  (zoals gebruik van medicijnen)
  Noodnummers: Stel hier tot 5 nummers in
  waar een SMS bericht naar toe kan worden
  gestuurd en die worden opgebeld. U kunt per
  nummer bepalen of een SMS verstuurd wordt.
  SOS-bericht: Bewerk hier de SMS die wordt
  gestuurd.
  38 • Page 39

  SOS-toets: Schakel hiermee de SOS functie
  aan of uit. Uitschakelen als de functie niet
  gebruikt wordt voorkomt dat de functie per
  ongeluk wordt geactiveerd.
  Tip: Stel enkel mobiele (06) nummers in voor
  het ontvangen van een SMS-bericht. Sommige vaste lijnen ontvangen het SMS bericht
  eerst als gesproken bericht, waardoor een
  oproep niet doorkomt.
  Tip: Zet, als u anoniem belt, in de SMS uw
  nummer.
  Tip: Vraag via de SMS om teruggebeld te
  worden.
  7.7 SOS gebruiken:
  Houd in een noodsituatie de alarmtoets 3
  seconden ingedrukt. Let erop dat u deze
  knop niet per ongeluk indrukt. Houd de Aan/
  Uit/Einde-toets ingedrukt tot ‘Noodoproep
  gestopt’ in het beeldscherm verschijnt om de
  SOS modus te beëindigen.
  39 • Page 40

  7.8 Werking SOS:
  Wanneer u de alarmmodus activeert, gebeurt
  het volgende:
  1. Een ambulancetoon klinkt voor alarmering
  voor mensen in uw buurt.
  2. Het tekstbericht (SMS) wordt tijdens het
  afspelen van de ambulancetoon verzonden
  naar alle nummers waarbij dit is ingesteld.
  Het eerste nummer wordt gebeld.
  A.Indien er wordt opgenomen:
  - Direct handenvrij gesprek via de luidspreker.
  B. Indien niet wordt opgenomen:
  - Verbinding wordt na een bericht van het
  netwerk of na de voicemail verbroken.
  3. Het tweede (tot vijfde) nummer wordt gebeld
  indien ingesteld.
  4. Het hele proces wordt driemalig vanaf stap 3
  herhaald.
  40 • Page 41

  Binnenkomende oproepen tijdens dit proces
  worden automatisch beantwoord als handenvrij
  gesprek via de luidspreker. Denk er aan dat u
  op ieder moment de SOS modus kunt afsluiten
  door de aan/uit/einde-toets ingedrukt te houden.
  7.9 Snelkeuzetoets:
  Hier kunnen snelkiesnummers ingesteld
  worden voor de toetsen 2-9, * en #. Als
  deze functie is ingeschakeld, zal dit direct
  opgebeld worden wanneer de toets langer
  dan drie seconden ingedrukt wordt.
  7.10 Instellingen:
  Voorkeursopslag: Hier kunt u instellen of
  nieuwe contacten op de SIM-kaart of in het
  telefoongeheugen worden opgeslagen.
  Geheugenstatus: Hier ziet u hoeveel
  geheugen er gebruikt wordt en over is.

  41 • Page 42

  8 OPROEP INFO
  De telefoon onthoudt de gegevens van de laatste oproepen (zowel ontvangen, geplaatst als
  gemist).
  8.1 Oproep info Menustructuur:
  Oproep info

  Gemist
  Uitgaand
  Inkomend

  Bel
  Stuur SMS
  Details
  Als contact opslaan
  Wissen

  Wis Alles
  Oproep duur

  Laatste oproep
  Alle oproepen
  Uitgaand
  Inkomend
  Wis timers

  8.2 Gesprekgeschiedenis inzien:
  Bij gemiste oproepen kunt u alle oproepen zien
  die u heeft gemist. Wanneer een oproep gemist
  is die u nog niet in dit overzicht heeft bekeken,
  wordt dit weergegeven op het stand-by scherm.
  Met de softtoets [Opties] kunt u diverse bewerkingen uitvoeren:
  Bel: Bel het contact van deze oproep
  Stuur SMS: Start een nieuwe SMS, waarbij het
  contact van deze oproep automatisch is inge42 • Page 43

  vuld als ontvanger.
  Detail: Bekijk details van de oproep
  Als contact opslaan: Om het contact op te slaan
  in het geheugen. (Verschijnt alleen als het contact nog niet in het telefoonboek staat.)
  Wissen: Verwijder deze oproep uit de gesprekgeschiedenis.
  8.3 Wis alles:
  Hiermee kunt u met een enkele handeling de
  hele oproepgeschiedenis wissen, of enkel de
  gemiste oproepen, ontvangen oproepen of uitgaande oproepen.
  8.4 Oproep duur:
  Hier heeft u een overzicht van alle gesprekstijden. U vind hier de tijden van uw laatste
  gesprek, alle uitgaande gesprekken sinds de
  laatste keer dat de timers gewist zijn of alle
  inkomende gesprekken sinds de laatste keer
  dat de timers gewist zijn. Met de optie Wis timer
  kunt u alle gesprektijden terug naar nul zetten.
  43 • Page 44

  9

  TOEPASSINGEN

  Hier vind u de volgende handige functies,
  een verjaardagsherinnering, een wekker en
  memo.
  9.1 Toepassingen menustructuur:
  Toepassingen Alarmklok
  Memo
  Verjaardagsherinnering

  Alarm instellen
  Wis alles
  Bewerk memo
  Wis alles
  Nieuw
  Bewerk
  Wissen

  9.2 Alarmklok:
  Met deze functie kunt u tot 3 verschillende
  wektijden instellen.
  U kunt iedere wekker apart aan of uitzetten,
  bepalen of het alarm eenmalig of op specifieke dagen moet afgaan en per alarm een
  beltoon bepalen die moet klinken wanneer
  het alarm afgaat.

  44 • Page 45

  9.3 Memo:
  Met deze functie kunt u tot 3 verschillende
  memoberichten instellen.
  Net zoals de alarmklok, kunt u bepalen of het
  alarm eenmalig of op specifieke dagen moet
  afgaan en per alarm een beltoon bepalen die
  moet klinken wanneer het alarm afgaat.
  Met de memofunctie kunt u daarbij ook een
  tekst opslaan die getoond wordt wanneer het
  alarm afgaat.
  9.4 Verjaardagsherinnering:
  Met deze functie kunt u tot 10 verschillende
  namen met datum en tijd instellen.
  Op de ingevoerde datum krijgt u een verjaardagsherinnering op de ingestelde tijd. Tijdens
  deze herinnering wordt ook de ingevoerde
  naam getoond.

  45 • Page 46

  10 REKENMACHINE
  Met deze functie heeft u altijd een rekenmachine op zak. Gebruik het toetsenbord
  om een getal in te voeren, en gebruik de
  omhoog/omlaag toets om te kiezen tussen
  aftrekken, optellen, delen of vermenigvuldigen of oplossen. Met # kunt u een decimaal
  neerzetten, druk op de verbindingstoets om
  een met de omhoog/omlaag-toets gekozen
  teken neer te zetten.

  46 • Page 47

  11 INSTELLINGEN
  Met dit menu kunt u de telefoon geheel naar
  wens instellen:
  11.1 Instellingen Menustructuur:
  Instellingen Stille stand
  Trilalarm
  Telefoon

  Beltoon

  Volume

  Contrast
  Taal
  Tijd en datum

  Netwerk

  Beltoon
  Toetstonen
  SMS toon
  Verjaardagsherinnering
  Volume spraak
  Belvolume
  SMS volume
  Toetsvolume
  Inschakelvolume
  Uitschakelvolume
  Stel tijd in
  Tijdsweergave
  Stel datum in
  Datumsweergave

  Gesprek in wacht
  Doorschakelen
  Oproepblokkering
  Netwerkselectie
  Automatisch
  Handmatig
  Verberg nummer

  Vraag om PIN
  Standaard
  herstellen

  47 • Page 48

  11.2 Stille stand:
  Deze menufunctie heeft hetzelfde effect als het
  ingedrukt houden van de volume ‘-’ toets. Door
  de stille stand in te schakelen, zal de beltoon
  niet klinken bij een oproep of een nieuwe SMS.
  Ook de toetstonen zullen uitgeschakeld zijn.
  11.3 Trilalarm:
  Hier kan de trilstand ingeschakeld worden. De
  telefoon zal trillen wanneer er een binnenkomende oproep is, een SMS ontvangen is of
  wanneer het alarm afgaat. Trillen werkt ook
  wanneer de stille stand geactiveerd is.
  11.4 Telefoon:
  In dit menu kunt u de beltonen en het volume
  van de beltoon (inkomende oproep), toetsen,
  SMS en de verjaardagsherinnering instellen.
  Voor de toetstonen kunt u kiezen voor een piep,
  een toon of spraak (toon met gesproken cijfertoetsen).
  48 • Page 49

  U kunt bij volume ook instellen om een melodie
  te horen tijden het opstarten en afsluiten van de
  telefoon.
  Verder kunt u in dit menu de taal van het menu
  en de schermtekst bepalen, het contrast van de
  telefoon instellen en de tijd en datum instellen
  en de weergave hiervan bepalen.
  11.5 Netwerk:
  Hier vind u verschillende netwerk-afhankelijke opties. De werking van deze functies is afhankelijk
  van uw netwerk en abonnement.
  Gesprek in de wacht: Bepaal of u het toestaat
  dat, tijdens een gesprek, er een tweede oproep
  binnen kan komen. Door van gesprek te wisselen kunt u deze oproep aannemen en evt. bij
  uw huidige gesprek bijschakelen (conferentie)
  Doorschakelen: Bepaal hier in welke situaties
  binnenkomende gesprekken automatisch doorgeschakeld moeten worden naar voicemail of
  een ander nummer.
  49 • Page 50

  Oproepblokkering: Bepaal hier in welke situaties zowel uitgaande als inkomende oproepen
  niet worden toegestaan.
  Netwerkselectie: Hier bepaalt u of het netwerk
  automatisch opgezocht moet worden, of kiest u
  handmatig bij welke netwerk u zich wilt aanmelden. Bovendien kunt u via een prioriteitskeuze
  voorkeuren instellen voor aanmelding bij verschillende netwerken (indien uw gebruikelijke netwerk
  niet beschikbaar is).
  Verberg nummer: Bepaal of uw telefoonnummer wordt weergegeven bij degene die u een
  bericht stuurt of belt.
  11.6 Vraag om PIN:
  Hier bepaalt u of de telefoon om de PIN-code
  moet vragen om het gebruik te beperken, ook
  kunt u hier de code wijzigen.
  SIM-lock / PIN:
  De SIM-lock - of PIN - is een code die uw SIMkaart beschermt tegen onrechtmatig gebruik.
  50 • Page 51

  Als de PIN-code wordt gevraagd terwijl u deze
  niet heeft ingesteld, is deze te vinden in de documentatie van uw SIM-kaart.
  PUK:
  Als u drie keer de verkeerde PIN-code ingeeft,
  moet u de PUK-code invoeren. Deze code staat
  doorgaans ook in de documentatie van uw SIMkaart.
  11.7 Standaard herstellen:
  Na het invoeren van de telefooncode (standaard
  ‘0000’), kunt u hiermee alle gemaakte instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke (standaard) instellingen. Contacten, berichten en
  overige opgeslagen bestanden blijven bewaard.

  12 FM-RADIO
  Door de FM/Zaklamp schakelaar naar onderen
  te duwen, krijgt u direct toegang tot een draagbare FM-radio.
  U kunt met de volumetoets het volume van de
  radio bepalen. De radiofrequentie kunt u instel51 • Page 52

  len met de omhoog/omlaag-toets of het toetsenbord, met de verbindingstoets wisselt u
  tussen het veld voor of na de komma.
  Door op de ster-toets (*) te drukken, kunt u automatisch naar een zender zoeken. Druk hier
  op de verbindingstoets of omhoog/omlaagtoets om een volgende zender te zoeken.
  Terwijl de FM-radio aanstaat, kunt u geen
  gebruik maken van de andere opties van de
  telefoon. Wel kunt u een binnenkomende oproep ontvangen en aannemen.
  De radio stopt automatisch wanneer een oproep wordt aangenomen. Nadat het gesprek
  beëindigd is zal de radio niet doorgaan met
  spelen. Om de radio weer te starten moet u de
  schakelaar terugzetten in de middenpositie,
  en daarna opnieuw naar onderen schuiven.
  Wanneer gebruik wordt gemaakt van de headset, zal het radio-signaal verbeteren. Druk,
  terwijl de headset is aangesloten, kort op de
  Aan/Uit/Einde-toets om te wisselen tussen
  geluid uit de telefoon of de headset.
  52 • Page 53

  13 GEBRUIK EN ONDERHOUD
  13.1 Veilig gebruiken:
  • Gebruik de telefoon niet op lokaties waar
  dat niet is toegestaan of is verboden. (Ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.)
  • Gebruik de telefoon bij voorkeur niet waar
  anderen daar hinder van zouden kunnen
  hebben. (Theater, bioscoop, etc.)
  13.2 Kleine kinderen:
  • De telefoon is geen speelgoed; houd deze
  daarom buiten bereik van (kleine) kinderen.
  • De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat
  kinderen de accu uit de telefoon nemen en
  in de mond stoppen.
  Een SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom
  dat kinderen deze uit de telefoon kunnen nemen en kunnen inslikken.

  53 • Page 54

  13.3 Omgevingscondities:
  • De telefoon is een precisietoestel. Laat de
  telefoon nooit vallen en berg deze op een
  veilige plek op bij het niet gebruiken.
  • De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat
  de telefoon in aanraking komt met water.
  • Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit
  achter in een auto die onbeschermd in de
  zon staat.
  13.4 Gehoorapparatuur:
  • Bij het gebruik van oudere types gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het
  gebruik van uw telefoon.

  54 • Page 55

  13.5 ACCU:
  • De telefoon werkt op een oplaadbare accu.
  Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn. Nieuwe accu’s zijn bij de
  servicedienst van Profoon verkrijgbaar. (Zie
  de laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing voor het telefoonnummer.)
  • Beschadig of demonteer de accu nooit.
  Een defecte of uitgewerkte accu direct
  inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval.
  • Bij het langdurig niet gebruiken van de
  telefoon is het raadzaam de accu uit de
  telefoon te nemen.
  • Om kortsluiting te voorkomen mag u de
  accu nooit op een metalen oppervlak leggen.

  55 • Page 56

  13.6 Onderhoud:
  • Reinig de telefoon uitsluitend met een
  zachte, licht-vochtige doek. Gebruik in
  geen geval schurende of chemische
  reinigingsmiddelen.
  13.7 Milieu:
  • De verpakking van deze telefoon kunt u
  als oud papier inleveren. Wij adviseren
  echter om deze te bewaren, zodat bij
  transport de telefoon adequaat verpakt
  kan worden.
  • Wordt de telefoon vervangen, lever deze
  dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor
  een milieuvriendelijke verwerking.
  • Defecte of uitgewerkte batterijen dient u
  in te leveren bij uw plaatselijk depot voor
  klein chemisch afval of bij de speciaal
  daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw
  huishoudelijk afval.

  56 • Page 57

  14 VERKLARING VAN
  CONFORMITEIT
  Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven
  in de Europese richtlijn 1999/5/EC.
  De verklaring van conformiteit is beschikbaar
  op de website
  WWW.FYSIC.COM

  15 SPECIFICATIES
  Netwerk:
  GSM900 / DSC1800
  SAR:
  <1,0W/kg / <1,0W/kg
  Afmetingen: 110 x 50 x 17 cm
  Accu:
  Li-Ion, 3.7V 1000mAh
  Stand-by tijd: tot 200 uur
  (Afhankelijk van netwerk)
  Spreektijd: tot 3,5 uur (Afhankelijk van
  hoe de telefoon is ingesteld
  en wordt gebruikt)
  Gewicht:
  80 gr (accu incl.)

  57 • Page 58

  16 INHOUD
  1 BEGRIPPEN .................................. 3
  2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN ............................ 7
  2.1 Belangrijk ................................ 7
  2.2 Waarschuwingen ..................... 7
  2.3 Leveringsomvang .................... 10
  2.4 Aanwijzingen voor het
  afvoeren .................................. 10
  3 FUNCTIEBESCHRIJVING ............. 12
  3.1 Telefoon ................................... 12
  3.2 Druktoetsen ............................. 14
  3.3 Displaysymbolen ..................... 17
  4 INSTALLEREN............................... 18
  4.1 SIM kaart en accu ................... 18
  4.2 Accu opladen ........................... 21
  4.3 Bedrijfsduur accu .................... 22
  4.4 Accu vervangen ....................... 22
  4.5 SIM-kaart ................................. 23
  4.6 Headset ................................... 23
  4.7 Netwerk zoeken ...................... 23
  58 • Page 59

  5 WERKING ...................................... 24
  5.1 Toestel inschakelen/
  uitschakelen ............................ 24
  5.2 Nummer kiezen ....................... 24
  5.3 Snelkiezen ............................... 24
  5.4 Uit geheugen kiezen ............... 25
  5.5 Oproep aannemen .................. 25
  5.6 Kiezen uit de belgeschiedenis . 25
  5.7 Ontvangstvolume .................... 26
  5.8 Functies tijdens telefoneren .... 26
  5.9 Menu openen .......................... 27
  6 SMS ................................................ 28
  6.1 SMS menustructuur ................ 28
  6.2 SMS bericht schrijven ............. 29
  6.3 Berichten lezen (Postvak IN) ... 32
  6.4 Uitgaande berichten ................ 32
  6.5 Opties bij lezen van bericht ..... 33
  6.6 Sjablonen ................................ 34
  6.7 Wis SMS ................................. 34
  6.8 Voicemail ................................. 34
  6.9 Berichtencentrum .................... 35
  6.10 Statusrapport ......................... 35
  6.11 Geheugenstatus .................... 35
  59 • Page 60

  7 TELEFOONBOEK.......................... 36
  7.1 Telefoonboek menustructuur ... 36
  7.2 Zoeken .................................... 36
  7.3 Nieuw contact .......................... 37
  7.4 Wis .......................................... 38
  7.5 Kopieer .................................... 38
  7.6 SOS instellen .......................... 38
  7.7 SOS gebruiken ........................ 39
  7.8 Werking SOS........................... 40
  7.9 Snelkeuzetoets ........................ 41
  7.10 Instellingen ............................ 41
  8 OPROEP-INFO .............................. 42
  8.1 Oproep info menustructuur ..... 42
  9.2 Gesprekgeschiedenis inzien ... 42
  9.3 Wis alles .................................. 43
  9.4 Oproep duur ............................ 43
  9 TOEPASSINGEN ........................... 44
  9.1 Toepassingen menustructuur .. 44
  9.2 Alarmklok ................................. 44
  9.3 Memo ...................................... 45
  9.4 Verjaardagsherinnering ........... 45
  10 REKENMACHINE ........................ 46
  60 • Page 61

  11 INSTELLINGEN ........................... 47
  11.1 Instellingen menustructuur .... 47
  11.2 Stille stand ............................. 48
  11.3 Trilalarm ................................. 48
  11.4 Telefoon ................................. 48
  11.5 Netwerk ................................. 49
  11.6 Vraag om PIN ........................ 50
  11.7 Standaard herstellen ............. 51
  12 FM-RADIO.................................... 51
  13 GEBRUIK EN ONDERHOUD ...... 53
  13.1 Veilig gebruiken ..................... 53
  13.2 Kleine kinderen ..................... 53
  13.3 Omgevingscondities .............. 54
  13.4 Gehoorapparatuur ................. 54
  13.5 ACCU .................................... 55
  13.6 Onderhoud ............................ 56
  13.7 Milieu ..................................... 56
  14 VERKLARING VAN
  CONFORMITEIT .......................... 57
  15 SPECIFICATIES........................... 57
  16 INHOUD ....................................... 58
  17 GARANTIE ................................... 62
  61 • Page 62

  17 GARANTIE
  Op de Fysic FM-8200 Mobiele telefoon heeft
  u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die
  periode de kosteloze herstelling van defecten
  ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.
  HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect,
  raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze
  telefoon of de serviceafdeling van Fysic op
  telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.

  62 • Page 63

  DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig
  gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of
  verkeerd geplaatste accu’s, gebruik van niet
  originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht,
  vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of
  reparaties door derden. Bij onjuist transport
  van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld
  is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.
  Iedere verdere aansprakelijkheid, met name
  voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.
  We behouden het recht voor van technische
  en formele aanpassingen voor verbetering en
  verdere ontwikkeling van het product.

  63 • Page 64

  Service

  Help

  Aziëlaan 12
  ‘s-Hertogenbosch
  WWW.HESDO-SERVICE.NL
  INFO@HESDO-SERVICE.NL

  +31 (0) 73 6411 355

  v1.2

  0678


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fysic FM-8200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fysic FM-8200 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,32 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Fysic FM-8200

Fysic FM-8200 Bedienungsanleitung - Holländisch - 64 seiten

Fysic FM-8200 Bedienungsanleitung - Französisch - 64 seiten

Fysic FM-8200 Bedienungsanleitung - Französisch - 64 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info