Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/76
Nächste Seite
FM-9300
Gebruiksaanwijzing
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing

  FM-9300 • Page 2

  Over deze gebruiksaanwijzing:
  In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw
  mobiele telefoon.
  Hoofdstuk 2 geeft algemene veiligheidsaanwijzingen van deze telefoon.
  Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van uw
  telefoon, de verschillende knoppen en de bureaulader.
  Hoofdstuk 4 beschrijft het installeren voor het
  eerste gebruik van de telefoon.
  Het bedienen en instellen van de verschillende
  functies wordt beschreven in de hoofdstukken 5
  tot en met 10.
  Mogelijke storingen met hun oorzaken en
  mogelijke oplossingen worden beschreven in
  hoofdstuk 13.
  De specificaties staan in hoofdstuk 15 beschreven.
  2 • Page 3

  Aan de buitenkant van de FM-9300 zitten drie
  verschillende lampen. Als deze knipperen, betekent dit het volgende:
  Rood: Batterij bijna leeg (knippert snel)
  Telefoon staat aan (knippert langzaam)
  Bezig met laden (blijft aan)
  Blauw: Netwerkprobleem (knippert snel)
  Netwerkverbinding (knippert langzaam)
  Groen: Gemiste oproep (knippert)

  3 • Page 4

  1 BEGRIPPEN
  1.1 Provider:
  ‘Provider’ is een andere benaming van ‘Telefoonmaatschappij’. Op de papieren geleverd bij
  de SIM-kaart en/of op de SIM-kaart zelf staat
  via welke provider u belt.
  1.2 SIM-kaart:
  Een SIM-kaart (‘Subscriber Identity Module’) is
  een klein kaartje met daarin een chip. In deze
  chip is het telefoonnummer geprogrammeerd en
  ook kunt u hier telefoonnummers en SMS-berichten opslaan zodat u deze informatie meeneemt
  als u de SIM-kaart in een andere telefoon stopt.
  SIM-kaarten kunnen bij de telefoon geleverd
  worden of kunt u los kopen. SIM-kaarten zijn
  provider gebonden.
  1.3 SIMLOCKVRIJ:
  De FM-9300 is SIM-LOCK-VRIJ. Dit houdt in dat
  de telefoon niet is gebonden aan SIM-kaarten van
  een bepaalde provider, maar dat u vrij bent in uw
  keuze van telefoonmaatschappij.

  4 • Page 5

  1.4 PIN-code / PUK-code:
  Elke SIM-kaart kan beveiligd worden met een
  PIN-code. Met deze PIN-code kunt u voorkomen dat onbevoegden met uw SIM-kaart gaan
  bellen. Op de documenten die bij de SIM-kaart
  geleverd zijn staat de PIN-code vermeld wanneer deze al door de provider geactiveerd is.
  U kunt deze PIN-code wijzigen. Wanneer u tot
  drie maal toe een foutieve PIN-code heeft ingetoetst wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U dient
  nu de PUK-code van de SIM-kaart in te toetsen
  om de kaart weer vrij te geven. De PUK-code
  staat ook vermeld in de documenten die bij de
  SIM-kaart geleverd zijn.
  1.5 Pre-paid of abonnement:
  Pre-paid of abonnement heeft te maken met
  hoe u de telefoonrekening betaalt. In het kort:
  bij pre-paid betaalt u vooraf, bij abonnementen
  betaalt u achteraf.
  Deze betalingsvorm is gekoppeld aan uw SIMkaart. Raadpleeg de helpdesk van uw provider
  met betrekking tot de mogelijkheden.

  5 • Page 6

  1.6 VoiceMail:
  VoiceMail is een beantwoorder-functie die door
  uw provider aangeboden wordt. Hiermee kunnen bellers een bericht voor u achterlaten als u
  zelf de oproep niet kunt of wilt beantwoorden.
  Raadpleeg de helpdesk van uw provider met
  betrekking tot de mogelijkheden.
  1.7 Carkit:
  Met een carkit kunt u telefoongesprekken in de
  auto voeren waarbij u de handen vrij houdt om
  te chaufferen. De FM-9300 is niet geschikt voor
  carkits die via ‘Bluetooth’ werken. Raadpleeg
  de leverancier van deze telefoon over mogelijke
  alternatieven. U kunt uiteraard in de auto ook
  de meegeleverde headset aansluiten.
  1.8 Headset:
  De meegeleverde headset is een oortelefoontje
  met aan in het snoer een microfoontje. Hiermee
  kunt u telefoneren zonder de telefoon aan uw
  oor te houden. De FM-9300 is geschikt voor
  headsets met een 2,5mm, 4-polige aansluitplug.

  6 • Page 7

  2 BELANGRIJKE
  VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
  2.1 Belangrijk:
  Het niet naleven van deze handleiding kan
  leiden tot ernstig letsel of beschadiging van
  het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het
  bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt
  en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder
  gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft,
  geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.
  Plaats eerst een SIM-kaart (niet meegeleverd)
  in de telefoon, zie paragraaf 4.1 + 4.5. Zonder
  deze SIM-kaart is het niet mogelijk de telefoon
  in te stellen of in gebruik te nemen.
  2.2 Waarschuwingen:
  De volgende waarschuwingen moeten in acht
  worden genomen om mogelijk letsel van de
  gebruiker of derden te voorkomen.
  • In verschillende landen kunnen uiteenlopende
  voorschriften voor het gebruik van mobiele
  telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in
  ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen).
  7 • Page 8


  Neem de wetgeving voor het gebruik van de
  mobiele telefoon in acht die geldt in uw land.
  Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet
  is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of
  storingen kunnen ontstaan.
  Gebruik het toestel alleen volgens zijn bestemming en alleen op plaatsen waar u zonder
  gevaar kunt telefoneren.
  Gebruik alleen de originele adapter en batterij
  van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd
  geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar.
  De batterij mag niet worden geopend en niet
  worden blootgesteld aan open vuur.
  Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen
  de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon niet in uw binnenzak.
  Indien u het vermoeden hebt dat er een storing
  is ontstaan tussen de telefoon en een medisch
  apparaat, raadpleeg dan eerst een arts voordat
  u de mobiele telefoon verder gebruikt.
  Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingsfolie spelen (gevaar voor verstikking).
  Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt.
  Er moet bijzonder goed worden opgelet als het
  8 • Page 9

  toestel in de buurt van kleine kinderen of zieke
  en hulpeloze personen wordt gebruikt. Houd het
  toestel buiten het bereik van deze personen.
  Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het
  stroomnet is aangesloten.
  Uw mobiele telefoon is geschikt voor hoortoestellen. Als u bij sommige hoortoestellen echter
  een bromgeluid hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor hoortoestellen.
  Stel het toestel niet bloot aan vocht, extreme
  hitte (sterke, directe zonnestralen) of koude
  (aanhoudende vorst). Laat het toestel niet vallen
  en voorkom schokken, stoten of druk.
  De telefoon mag alleen worden geopend om de
  batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet
  toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot
  verval van de gebruiksvergunning en garantie.
  Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio’s en andere elektronische apparaten
  storingen veroorzaken.

  2.3 Leveringsomvang:
  • Mobiele telefoon, Fysic FM-9300
  • Batterij
  • Voedingsadapter
  • Headset
  • Gebruikershandleiding
  9 • Page 10

  2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren:
  • Verpakkingen kunnen worden hergebruikt
  of worden teruggeleid naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat
  u niet meer nodig hebt op voorgeschreven
  wijze weg. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen
  contact op met de handelaar.
  • Dit toestel mag niet samen met het
  huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere verbruiker is verplicht
  alle elektrische of elektronische
  apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad
  of in een winkel af te geven, zodat deze
  op een milieuvriendelijke wijze kunnen
  worden afgevoerd, onafhankelijk of deze
  schadelijke stoffen bevat.
  • Neem de batterij uit, voordat u het toestel
  afvoert (zie hiervoor paragraaf 4.4). Gooi
  verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein
  chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel.
  Neem voor de afvoer contact op met de
  gemeentelijke overheidsdiensten of uw
  handelaar.
  10 • Page 11

  3 FUNCTIEBESCHRIJVING
  3.1 Lader:
  1

  2

  1. Laadcontacten. Wanneer de telefoon in de
  lader gezet wordt, drukken deze tegen de
  metalen contacten die zich op de achterzijde
  van de telefoon bevinden aan.
  2. Oplaadaansluiting voor de voedingsadapter
  (Micro USB). Let bij het aansluiten goed op
  de schuine randjes van de aansluiting en de
  stekker. Steek de stekker voorzichtig in de
  lader, de stekker absoluut niet doordrukken of
  forceren tijdens het aansluiten.
  11 • Page 12

  3.2 Telefoon:
  1

  1. Signaal-LED
  2. Display (zie
  paragraaf 3.3)
  3. Microfoon
  4. Oplaadaansluiting
  voor de voedingsadapter (Micro USB)
  5. Bevestiging voor
  polsbandje (excl.)

  11

  9

  8

  5

  6. Aansluiting
  headset (4-polig,
  2.5mm)
  7. Gespreksluidspreker
  8. SOS-toets
  9. Zaklamp
  10.Toets voor
  zaklamp
  11. Luidspreker belsignaal / handenvrij
  12 • Page 13

  10
  7
  2

  6
  4

  3

  13 • Page 14

  3.3 Druktoetsen:
  Linker en rechter softtoets:
  Deze voeren de functie uit die boven deze toets in het display wordt
  weergegeven.
  Direct geheugen toetsen: 3 direct geheugentoetsen voor veelgebelde contacten.
  Verbindingstoets:
  Om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen.
  Vanuit rust: Opent het laatste
  nummer geheugen.
  Aan/uit/einde-toets:
  Om telefoongesprekken te beëindigen.
  Vanuit rust: Uitschakelen telefoon (toets 3 seconden ingedrukt
  houden), nogmaals 3 seconden
  14 • Page 15

  indrukken om de telefoon
  weer in te schakelen.
  Tijdens inkomende oproep:
  Om de oproep te weigeren.
  Tijdens programmeren en
  bedienen: Stop alle acties
  en keer terug naar de ruststand van de telefoon.
  SOS-toets:
  Op ieder moment de alarmmodus starten door deze
  toets 2 seconden ingedrukt
  te houden. Zie ook paragraaf 12.1.
  Omhoog / omlaag-toets:
  Om tijdens het programmeren en instellen door de
  instellingen te bladeren.
  Vanuit rust: Geluidsprofielen
  wijzigen (toets
  ) of het
  telefoonboek inzien (toets
  ).
  15 • Page 16

  Toets * (sterretje):
  Tijdens gesprek: Toets ‘sterretje’ voor
  telediensten.
  Bij opstellen nummers: Twee maal
  toetsen voor de internationale code
  (+) om naar een buitenlands telefoonnummer te bellen.
  Toets # (hekje):
  Tijdens gesprek: Toets ‘hekje’ voor
  telediensten.
  In rust (na 2 sec. vasthouden): Alle
  geluiden in- of uitschakelen.
  Bij opstellen van SMS berichten: Wisseltoets tussen hoofdletters, kleine
  letters en cijfers.
  Toetsenbord:
  Voor het invoeren van
  het nummer, de naam
  of een SMS bericht.

  16 • Page 17

  Licht-toets:
  Druk op deze toets om de ingebouwde
  zaklamp in of uit te schakelen.
  3.4 Displaysymbolen:
  (Tussen haakjes staat het paragraafnummer waar de betreffende functie beschreven wordt)
  Indicatie van de signaalsterkte. (4.6)
  Indicatie dat de telefoon gebruik
  maakt van een ander netwerk dan die
  van uw provider.
  Indicatie dat alle inkomende oproepen
  zijn doorgeschakeld. (9.4)
  Batterij indicatie. (4.2)
  De alarmfunctie (wekker) is geactiveerd. (10)
  Indicatie dat melodie bij oproep is
  uitgeschakeld. (9.6)
  17 • Page 18

  Indicatie dat trillen bij oproep is ingeschakeld. (9.6)
  Indicatie dat een headset is aangesloten. (4.5)
  U heeft een nieuw SMS-bericht ontvangen. (8)
  Uw SMS geheugen is vol.
  U heeft een nieuw voicemail bericht.
  U heeft één of meerdere gemiste
  oproep(en). (6)
  Indicatie dat u een gesprek in de
  wachtstand heeft staan. (5.8)
  Indicatie dat de luidspreker is ingeschakeld. (5.8)
  Indicatie dat de microfoon is uitgeschakeld. (5.8)
  18 • Page 19

  4 INSTALLEREN
  4.1 SIM kaart en accu:

  3 sec.

  1. Zorg dat de telefoon
  is uitgeschakeld (3
  seconden op de Aan/uit/
  einde-toets drukken) en
  koppel een eventueel
  aangesloten adapter
  los.

  2. Druk op de achterwand en schuif de achterwand naar onder, los van de
  telefoon. Verwijder de accu indien
  geplaatst.

  3. Schuif het metalen deurtje naar links en trek
  deze naar voren open, u ziet hieronder zes goudkleurige contacten.
  Let op: Vaak wordt de SIM-kaart geleverd als
  een ‘credit card’, voor plaatsing dient u de
  kleinere kaart uit deze credit-card te drukken.
  19 • Page 20

  62 2475
  87456
  A 01724

  4. Plaats de SIM-kaart met de goudkleurige
  contacten naar onderen gericht,
  ONDER het metalen deurtje; let
  hierbij op de plaats
  SIM
  van het afgeschuinde SIM - Boven
  - Onder
  hoekje.
  5. Sluit nu het metalen deurtje zodat deze over
  de SIM-kaart heen ligt, en schuif
  het metalen deurtje naar rechts.
  Let hierbij op dat de SIM-kaart niet
  SIM
  verschuift.

  6. Plaats de accu door eerst de goudkleurige
  contacten van de accu tegen de
  goudkleurige contacten van de telefoon te drukken en daarna de accu
  SIM
  in de telefoon te drukken.

  7. Plaats de achterwand terug op de telefoon.
  8. Zet de telefoon aan (3 seconden op de Aan/
  uit/einde-toets drukken).
  20 • Page 21

  4.2 Accu opladen:
  Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en
  voedingsadapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die
  niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden.
  Nooit de telefoon opladen als de achterwand van
  de telefoon is afgenomen.
  Verbind altijd eerst de adapter met de telefoon en
  doe dan pas de adapter in een 230V stopcontact.
  Steek het adapterstekkertje direct aan de linkerzijde in de telefoon. Doe de adapter nu in een 230
  Volt stopcontact; een animatie van een batterij die
  geladen wordt, verschijnt in het venster en de accu
  wordt opgeladen.
  Zodra op het scherm wordt aangegeven dat de
  accu volledig opgeladen is (de animatie rechtsboven stopt, een volle batterij wordt weergegeven),
  kunt u de adapter uit het stopcontact nemen en
  loskoppelen van de telefoon. Naar keuze kunt u de
  accu opladen als de telefoon is ingeschakeld of als
  deze is uitgeschakeld.
  Het opladen van een lege accu neemt ongeveer 4
  uur in beslag.
  21 • Page 22

  4.3 Bedrijfsduur accu:
  Een goede volgeladen accu biedt een standbytijd
  tot 170 uur of een gesprekstijd tot 4 uur. Neemt
  deze tijd beduidend af, dan is de accu aan vervanging toe.
  De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider (bent
  u ver verwijdert van een zendmast, dan kost dat
  meer zendvermogen) en van het gebruik en instelling van de telefoon (volume van de bel, trilfunctie al
  of niet ingeschakeld, hoe lang is de displayverlichting aan, etc.)
  4.4 Accu vervangen:
  Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel dan
  de telefoon uit, en verwijder de achterwand.
  De accu kunt u uit de telefoon nemen door bijvoorbeeld met uw nagel de accu uit de telefoon te
  lichten.
  Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze
  af door deze in te leveren bij een verzamelpunt voor
  klein Chemisch Afval (KCA).
  Nieuwe accu’s zijn als serviceonderdeel leverbaar
  via het Fysic servicenummer +31(0)736411355.
  22 • Page 23

  4.5 SIM-kaart:
  Om deze telefoon te kunnen gebruiken, dient
  een SIM-kaart te worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder deze SIM-kaart zullen de
  meeste functies van deze telefoon niet werken
  of worden instellingen niet opgeslagen. Deze
  handleiding gaat ervan uit dat u de SIM-kaart al
  geplaatst heeft.
  4.6 Headset:
  Aan de rechterzijde van de telefoon zit de
  aansluiting voor de headset (2,5 mm, 4-polig).
  Zodra u hier een headset aansluit, wordt de
  microfoon en de luidspreker van de telefoon
  uitgeschakeld. Een headset is bijgeleverd.
  4.7 Netwerk zoeken:
  Zodra u de telefoon heeft ingeschakeld gaat
  deze naar het netwerk van uw provider zoeken.
  Zodra deze gevonden is wordt in het display, afhankelijk van uw instelling, de tijd en datum en
  de naam van uw provider getoond. Links boven
  in het display wordt aangegeven hoe sterk het
  signaal is dat de telefoon ontvangt.
  23 • Page 24

  5 WERKING
  5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen:
  Inschakelen:
  3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets
  ingedrukt houden om de telefoon
  in te schakelen.
  Als er om gevraagd wordt de PINcode van uw SIM-kaart invoeren
  (zie ook paragraaf 9.2) en op softtoets [Ok] drukken.
  Uitschakelen:
  3 seconden de Aan/Uit/Einde-toets
  ingedrukt houden om de telefoon
  uit te schakelen.
  5.2 Nummer kiezen:
  Voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u wilt kiezen.
  (Voor de internationale toegangscode 2x op toets ‘sterretje’ drukken,
  in het display verschijnt een + teken.)

  24 • Page 25

  Met de rechter softtoets [Wissen]
  kunt u een foutieve invoer wissen.
  Druk op de verbindingstoets om
  dit nummer te kiezen.
  5.3 Direct geheugen kiezen:
  Druk op direct geheugentoets (M1, M2 of
  M3) om dit nummer
  direct te kiezen.
  (Zie hoofdstuk 7.2 met betrekking tot het programmeren
  van deze geheugens).
  5.4 Uit geheugen kiezen:
  Druk .

  Selecteer het gewenste geheugen.
  Druk op de verbindingstoets om
  dit nummer te kiezen.
  25 • Page 26

  5.5 Oproep aannemen:
  Druk op de verbindingstoets om
  een inkomende oproep aan te
  nemen.
  Zie paragraaf 9.5 met betrekking tot het
  aannemen van een oproep door een
  willekeurige toets in te drukken of simpelweg de telefoon open te klappen.
  Druk op softtoets [Weiger] om de
  oproep af te breken zonder aan te
  nemen.
  Druk op softtoets [Opties] om de
  oproep af te breken, te beantwoorden of enkel de beltoon uit te
  schakelen.
  5.6 Kiezen uit de bellerslijst:
  Druk vanuit de ruststand van de
  telefoon op de verbindingstoets.
  Zoek het gewenste nummer.

  26 • Page 27

  Druk op de verbindingstoets om
  dit nummer te kiezen.
  Zie ook hoofdstuk 6, ‘Oproeplijst’.
  5.7 Ontvangstvolume:
  Gebruik de omhoog/omlaag toetsen om tijdens het gesprek het
  geluid in te stellen; het ingestelde
  niveau wordt op het scherm weergegeven.

  5.8 Functies tijdens telefoneren:
  Tijdens een telefoongesprek heeft u de beschikking over de volgende functies:
  Wacht / Terugnemen:
  Druk tijdens het gesprek op de
  rechter softtoets [H/V aan] om het
  gesprek via de luidspreker te voeren. (Handenvrij) Nogmaals op de
  rechter softtoets [H/V uit] drukken
  om de luidsprekerstand uit te zetten.
  27 • Page 28

  Opties:
  Via de linker softtoets [Opties] kunt
  u de microfoon uitschakelen (Stil),
  het gesprek in de wachtstand
  zetten (Pauzeren), het gesprek te
  beëindigen of het menu openen.
  Verbinding verbreken:
  Met de aan/uit/einde-toets kunt u
  het gesprek beëindigen en terugkeren naar het hoofdscherm. Het
  gesprek wordt ook verbroken als
  de telefoon dicht wordt geklapt.

  6 OPROEPLIJST
  De telefoon onthoudt de gegevens van de
  laatste 10 geplaatste oproepen, de laatste 10
  ontvangen oproepen en de laatste 10 gemiste
  oproepen.
  6.1 Openen Oproeplijst:
  Via sneltoets
  Druk op de verbindingstoets, een
  overzicht van alle oproepen verschijnt in het scherm.
  28 • Page 29

  Gebruik de omhoog/omlaag toetsen om door de lijst te bladeren.

  Via menu:
  Druk vanuit de ruststand op de
  linker softtoets [Menu].

  Selecteer [Logboek].

  Druk softtoets [Ok].
  Maak een keuze uit [Ontvangen],
  [Uitgaand], [Gemist] of [Gespreksduur].
  6.2 Opties:
  Bij iedere oproep heeft u via softtoets [Opties]
  de volgende mogelijkheden:
  [Toon Nummer]: Om het nummer van dit
  geheugen weer te geven.
  29 • Page 30

  [Bellen]: Om dit geheugen te bellen.
  [Eerst aanpassen]: Om het nummer aan te
  passen en daarna te bellen.
  [Opslaan]: Om dit nummer in het telefoonboek op te slaan.
  [Bericht]: Om een SMS bericht naar dit nummer te sturen.
  [Wissen]: Om deze oproep te wissen.
  [Alles wissen]: Om alle oproepen te wissen.

  7 TELEFOONBOEKGEHEUGEN
  U kunt namen en telefoonnummers opslaan in
  het interne geheugen van de telefoon of op uw
  SIM kaart. De capaciteit van het telefoonboekgeheugen van de telefoon bedraagt 250 namen
  met nummer. De capaciteit van uw kaart is
  afhankelijk van de SIM kaart zelf.
  7.1 Telefoonboek openen:
  Als de telefoon in rust is:
  Druk op de linker softtoets.

  Selecteer [Telefoonboek].
  30 • Page 31

  Druk softtoets [Ok].
  Tijdens een telefoongesprek:
  Druk softtoets [Opties].

  Selecteer [Hoofdmenu].

  Druk softtoets [Ok].

  Selecteer [Telefoonboek].

  Druk softtoets [Ok].
  7.2 Opties:
  Nadat u het telefoonboek heeft geopend, heeft
  u de keuze uit de volgende opties:
  Alles weergeven:
  Selecteer deze optie om door de geheugens te
  bladeren.
  31 • Page 32

  Druk op de verbindingstoets om
  een nummer direct te kiezen.

  Druk op softtoets [Opties] om te
  kunnen kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  [Details]: Om de naam en het nummer op het
  scherm weer te geven.
  [Bellen]: Om dit geheugen te bellen.
  [Stuur V-card]: Hiermee kunt u de naam & het
  nummer direct in een SMS bericht zetten om
  naar een ander nummer te sturen.
  [Eerst aanpassen]: Om het nummer eenmalig
  aan te passen en daarna te bellen.
  [Bericht]: Om een SMS bericht naar dit nummer
  te sturen.
  [Bewerk]: Om de naam of het nummer aan te
  passen.
  [Stel als sneltoets in]: Om het nummer toe te
  wijzen aan de knoppen M1, M2 of M3. Hierna
  kunt u in de ruststand van de telefoon dit nummer direct bellen door eenmalig op de toegewezen geheugentoets te drukken.
  [Wissen]: Om dit geheugen te wissen.
  [Nieuw]: Om een nieuw geheugen in te voeren.
  32 • Page 33

  Zoek:
  Met deze optie kunt u sneller een nummer
  zoeken. Voer met het toetsenbord de naam
  of het eerste gedeelte van de naam van het
  contact dat u zoekt in en druk hierna op de
  linker softtoets om direct naar dit contact te
  springen in de lijst. Indien er meerdere contacten in de lijst opgeslagen zijn met dezelfde beginletters, kunt u deze nog selecteren
  met Omhoog / omlaag-toets.
  Nieuw:
  Met deze optie kunt u nieuwe geheugens
  programmeren. Selecteer eerst of u het geheugen op de SIM-kaart of in de telefoon wilt
  programmeren.
  Geheugens op de telefoon kunt u blijven gebruiken als u van SIM-kaart wisselt, geheugens op de SIM-kaart kunt u blijven gebruiken als u van telefoon wisselt.
  Bij het invoeren van de naam kunt u met
  toets # wisselen tussen grote letters, kleine
  letters of cijfers. Onder toets * kunt u speciale karakters en leestekens vinden en voor
  een spatie druk u toets 0.
  33 • Page 34

  Kopieer alles:
  Hier kunt u alle geheugens opgeslagen in de
  telefoon op de SIM-kaart of alle geheugens
  opgeslagen op de SIM-kaart in het telefoongeheugen zetten.
  Doorsturen:
  Hier kunt u alle geheugens opgeslagen in de
  telefoon op de SIM-kaart of alle geheugens
  opgeslagen op de SIM-kaart in het telefoongeheugen verplaatsen.
  Alles wissen:
  Hier kunt u alle geheugens uit de telefoon of
  uit de SIM-kaart wissen.
  Eigen nummer:
  Hier kunt u uw eigen nummer invoeren en
  hierna bekijken. Er zijn tot vier invoeren mogelijk voor verschillende nummers.
  Gebruikte ruimte:
  Hier kunt u het aantal vrije en het aantal gebruikte geheugenplaatsen zien.
  34 • Page 35

  8 SMS BERICHTEN
  SMS betekent Short Message Service (Korte
  Berichten Dienst).
  De telefoon heeft een intern geheugen voor 100
  standaard SMS berichten.
  8.1 SMS Menu openen:
  Via menu-sturing:
  Druk op de linker softtoets.

  Druk op linker softtoets [OK].
  8.2 SMS bericht opstellen en verzenden:
  (Nieuw)
  Open het SMS menu via de menusturing.
  Druk op de linker softtoets [OK]
  om een nieuw bericht in te voeren.

  35 • Page 36

  Stel een bericht op via de toetsen
  van het toetsenbord.
  Bij het invoeren van de naam
  kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters,
  grote beginletters of cijfers; onder
  toets * kunt u speciale karakters
  en leestekens vinden en voor een
  spatie drukt u toets ‘0’. Gebruik
  de toetsen en om de cursor te
  verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te brengen of tekst in
  te voegen. Gebruik softtoets [Wissen] om karakters te wissen.
  Als uw bericht opgesteld is:

  Druk op de linker softtoets [Ok].

  Selecteer de gewenste optie:

  36 • Page 37

  [Versturen] - Om het bericht alleen
  te versturen.
  [Opslaan in kladblok] – Om het bericht alleen te bewaren in kladblok.
  Druk softtoets [Ok].
  Bij [Versturen]
  Voer het telefoonnummer in waar u het bericht
  naar toe wilt sturen (of druk op linker softtoets
  [Zoek] om een nummer uit het geheugen te
  selecteren).
  Druk op softtoets [OK] om het
  bericht te versturen.
  Bij [Opslaan in kladblok]:
  Het bericht wordt nu direct bewaard.
  8.3 SMS berichten lezen: (Postvak IN)
  Zodra u een SMS-bericht ontvangt klinkt de SMStoon en wordt op het scherm aangegeven dat u een
  nieuw bericht heeft ontvangen. Ook verschijnt op
  het scherm het symbool van een envelop, dit symbool verdwijnt zodra u alle berichten heeft gelezen.
  37 • Page 38

  Druk op de rechter softtoets [Bericht].

  Selecteer het gewenste bericht.

  Druk op de linker softtoets [OK].
  U kunt nu het bericht lezen.
  Gebruik de toetsen en
  de tekst te scrollen.

  om door

  Als u het bericht gelezen heeft:
  Druk op de linker softtoets [Opties].
  Selecteer de gewenste optie:
  [Wissen] - Om dit bericht te wissen.
  [Beantwoorden] - Om een bericht
  naar de afzender te maken & versturen
  [Doorsturen] - Om het bericht door
  te sturen.
  38 • Page 39

  [Bel afzender] - Om de afzender
  op te bellen
  [Nummer opslaan] - Om de afzender toe te voegen aan het telefoonboek.
  Druk op de linker softtoets [OK]
  om de geselecteerde taak uit te
  voeren.
  8.4 Postvak UIT:
  In Postvak UIT staan berichten die u heeft verstuurd terwijl de optie ‘Bewaren na versturen’
  was ingeschakeld.
  Open het SMS menu via de menusturing.
  Selecteer de optie [Postbus UIT].
  Druk op de linker softtoets [OK].

  Selecteer het gewenste bericht.

  39 • Page 40

  Druk op de linker softtoets [OK]
  om het bericht te lezen.

  Druk op de linker softtoets [Opties]
  om dit bericht te wissen, door te
  sturen naar iemand anders, te bewerken, de afzender op te bellen
  of om het nummer op te slaan.
  8.5 Kladblok:
  In kladblok staan de berichten die u alleen heeft
  bewaard.
  Open het SMS menu via de menusturing.

  Selecteer de optie [Kladblok].

  Druk op de linker softtoets [OK].

  40 • Page 41

  Selecteer het gewenste bericht.

  Druk op de linker softtoets [OK]
  om het bericht te openen.

  Druk op softtoets [Opties] om te
  wissen, door te sturen of te bewerken.
  8.6 Instellingen:
  In dit menu kunt u de diverse SMS-instellingen
  wijzigen.
  Open het SMS menu via de menusturing.

  Selecteer de optie [Instellingen].

  Druk op de linker softtoets [OK].
  41 • Page 42

  Selecteer de gewenste optie:
  [Berichten centrum] - De telefoon neemt
  normaliter de SMS servicenummers over
  van de SIM-kaart; in het geval dat niet
  gebeurt, dan kunt u hier deze nummers
  instellen.
  [Geldigheidsduur] - Voor zover uw netwerk
  dit ondersteunt, kunt u instellen wanneer
  uw verzonden berichten gewist moeten
  worden als deze niet direct kunnen worden afgeleverd.
  [Status rapport] - Voor zover uw netwerk
  dit ondersteunt, kunt u hiermee om een
  status rapport vragen na het versturen van
  een SMS bericht.
  [Antwoordpad] - Hiermee kunt u instellen
  of uw berichten met of zonder een antwoordgeschiedenis worden verzonden,
  zodat u en de ontvanger kunnen zien welk
  bericht met het verzonden bericht was
  beantwoord.
  [Opslagmedia] - Kies tussen opslag van
  berichten in het geheugen van de telefoon
  of het geheugen van de SIM-kaart.
  42 • Page 43

  [Bewaren na versturen] - Stel hiermee in
  of verzonden berichten in Postvak UIT
  moeten worden bewaard.
  8.7 Gebruikte ruimte:
  Hier kunt u het aantal SMS-berichten zien dat
  in het geheugen is opgeslagen en voor hoeveel
  SMS-berichten er geheugenruimte is.
  8.8 Alles wissen:
  Hier kunt u alle SMS-berichten in één keer of
  per postbus wissen.

  43 • Page 44

  9 INSTELLINGEN
  In dit menu kunt u de telefoon helemaal naar
  uw eigen wens instellen.
  9.1 Menu-overzicht instellingen:
  Druk op de linker softtoets [Menu].
  Selecteer de optie [Instellingen].

  Druk op de linker softtoets [OK].
  Maak een keuze uit de volgende
  opties:
  [Telefoon]
  [Klok]
  [Netwerk]
  [Gesprek]
  [Geluidsinstellingen]
  Druk op de linker softtoets [OK].

  44 • Page 45

  9.2 Menu [Telefoon]:
  In dit menu kunt u een keuze maken uit:
  [Taal] - Hier kunt u de taal instellen van de
  schermtekst.
  [Scherminstellingen] - Om in te stellen hoe
  lang de achtergrondverlichting aan moet
  blijven en of het scherm in ruststand de tijd
  moet weergeven.
  [Veiligheidsinstellingen] - Hier kunt u, voor de
  PIN-code van uw SIM-kaart, instellen of er
  om de PIN-code gevraagd moet worden bij
  het inschakelen van de telefoon. Ook kunt u
  hier de PIN-code van de SIM-kaart wijzigen.
  [Fabrieksinstellingen] - Na het invoeren van
  de code ‘0000’ worden de oorspronkelijke
  instellingen teruggezet.
  9.3 Menu [Klok]:
  In dit menu kunt u een keuze maken uit:
  [Datum & Tijd]
  Hier voert u de huidige tijd en datum in.
  [Datum formaat]
  Om een keuze te maken uit de weergaven
  DD-MM-JJ of MM-DD-JJ.
  45 • Page 46

  [Tijd formaat]
  Om te kiezen tussen een 12-uurs klok of een
  24-uurs klok.
  9.4 Menu [Netwerk]:
  In dit menu kunt u een keuze maken uit:
  [Wisselgesprek] - Hier kunt u deze functie inof uitschakelen (*)
  [Doorsturen] - Hier kunt u instellen of oproepen doorgeschakeld moeten worden (*)
  [Blokkeer gesprek] - Om gesprekken te blokkeren (*)
  [Kies netwerk] - Om een ander netwerk te
  selecteren.
  *: Deze functies zijn afhankelijk van en worden geboden door het netwerk waarmee u
  belt.
  9.5 Menu [Gespreksinstellingen]:
  In dit menu kunt u een keuze maken uit:
  [Automatisch opnieuw bellen] - Stel hier in of
  de telefoon opnieuw moet blijven proberen
  46 • Page 47

  tot er opgenomen of doorgeschakeld is wanneer een gebeld nummer niet beschikbaar is.
  (*)
  [Met alle toetsen antwoorden] - Om inkomende oproepen aan te nemen door alleen op
  de verbindingstoets te drukken of door een
  willekeurige toets in te drukken.
  [Klap open om te antwoorden] - Om inkomende oproepen aan te nemen wanneer de
  telefoon wordt opengeklapt.
  [Lijn selectie] - Om te kiezen tussen verschillende lijnen om uit te bellen. (*)
  *: Deze functies zijn afhankelijk van en worden geboden door het netwerk waarmee u
  belt.
  9.6 Geluidsinstellingen
  In dit menu kunt u tot vijf geluidsinstellingen
  programmeren voor verschillende situaties. Per
  situatie kunt u de toon en het volume instellen
  voor de bel, de alarmfunctie, de SMS-tonen etc.
  47 • Page 48

  en kunt u voor zover van toepassing de trilfunctie in- of uitschakelen.
  Instellen:
  Druk op de linker softtoets [Ok].

  Selecteer het profiel dat u wilt
  gebruiken.

  Druk op de linker softtoets [OK].

  Selecteer [Stel in als standaard]
  om het gekozen profiel te gebruiken.
  Selecteer [Aanpassen] om het
  profiel naar eigen wens aan te
  passen.
  Druk op de linker softtoets [OK].
  48 • Page 49

  Aanpassen
  In dit menu kunt u een keuze maken uit:
  [Beltoon]
  Hier kunt u kiezen uit 10 verschillende geluiden die spelen bij een binnenkomende
  oproep.
  [Berichttoon]
  Hier kunt u kiezen uit 8 verschillende geluiden die spelen bij een binnenkomend SMS
  bericht.
  [Oproepsignalering]
  Hier kunt u kiezen tussen het eenmalig of
  herhaald afspelen van de belmelodie bij een
  binnenkomende oproep.
  [Belvolume]
  en
  het
  Hier kunt u met de knoppen
  geluidsvolume van de belmelodie en SMS
  toon aanpassen.
  [Volume toetstoon]
  en
  het
  Hier kunt u met de knoppen
  geluidsvolume van de toetstonen aanpassen
  of geheel uitschakelen.
  49 • Page 50

  [Trillen]
  Hier kunt u bepalen of de telefoon begint te
  trillen bij een binnenkomende oproep of SMS
  bericht.
  [Wekker]
  Hier kunt u kiezen uit 10 verschillende geluiden die spelen bij een ingestelde wekfunctie.

  10 WEKKER
  U kunt de wekker eenmalig of op bepaalde
  dagen van de week laten klinken. Er zijn tot drie
  afzonderlijk in te stellen wekkers beschikbaar
  Instellen:
  Druk op de linker softtoets [Menu]

  Selecteer de optie [Alarm].

  Druk op de linker softtoets [Ok].
  50 • Page 51

  Selecteer een van de drie in
  te stellen wekkers.

  Druk op de linker softtoets
  [OK].
  Selecteer [Aan] of [Uit].
  Druk op de linker softtoets
  [OK].
  Bij [Aan]
  Voer via het toetsenbord de
  gewenste alarmtijd in.

  Druk op de linkersofttoets
  [OK].
  Selecteer [Eenmalig] of
  [Meermalig].
  Bij ‘Meermalig’: gebruik en
  om de dagen van de week
  51 • Page 52

  te selecteren en de verbindingstoets om
  hiervoor het alarm te (de)activeren.

  Druk op de linker softtoets [OK].
  Indicatie in het display dat het
  alarm is ingeschakeld.
  Werking:
  Op het ingestelde tijdstip zal het alarm klinken.
  Druk op softtoets [Snooze] om het alarm na 5
  minuten nogmaals af te laten gaan of druk op
  softtoets [Stop] om het alarm te stoppen.

  52 • Page 53

  11 SOS-TOETS
  Met de rode knop op de achterzijde van uw telefoon kunt u in noodsituaties vooraf ingestelde
  nummers bellen alsmede een vooraf ingesteld
  bericht te sturen.
  Als u geen gebruik wenst te maken van deze
  functie, kunt u deze uitschakelen via de optie
  [Activeer] in het SOS menu.
  11.1 Instellen:
  Instellen nummers:
  Druk op de linker softtoets
  [Menu].
  Selecteer de optie [Alarmknop].

  Druk op de linker softtoets
  [Ok].
  Selecteer de optie [Noodnummers].
  53 • Page 54

  Druk op de linker softtoets [OK].

  Druk op de linker softtoets [OK].

  Selecteer welke van de 3 alarmnummers u wilt koppelen aan een
  geheugennummer.

  Druk op de linker softtoets [OK].

  Selecteer het geheugennummer
  welke u wilt koppelen aan het gekozen alarmnummer.

  Druk op de linker softtoets [OK].

  Herhaal de bovenstaande stappen voor de
  overige nummers.
  54 • Page 55

  Tip: Stel enkel mobiele (06) nummers in,
  sommige vaste lijnen ontvangen het SMS
  bericht eerst als gesproken bericht, waardoor
  een oproep niet doorkomt.
  Tip: Voeg het noodnummer (112) toe aan
  uw alarmlijst als nummer drie. Als de andere
  twee nummers niet bereikbaar zijn, kan zo
  altijd de juiste hulp worden geboden.
  Instellen SOS bericht:
  Druk op de linker softtoets.

  Selecteer de optie [SOS Instelling].

  Druk op de linker softtoets [OK].

  Selecteer de optie [Noodtekst].

  55 • Page 56

  Druk op de linker softtoets [OK].

  Verwijder een eventueel eerder
  ingesteld bericht met de rechter
  softtoets [Wissen].

  Stel het bericht op via de toetsen
  van het toetsenbord.

  Druk op de linker softtoets [Opslaan] om het bericht op te slaan.
  Tip: Zet, als u anoniem belt, in
  deze SMS uw nummer.
  Tip: Vraag via deze SMS om teruggebeld te
  worden.

  56 • Page 57

  11.2 Gebruik:
  Houd in een noodsituatie de
  alarmtoets 2 seconden ingedrukt.
  Let erop dat u deze knop niet per
  ongeluk indrukt. Druk nogmaals
  2 seconden op de alarmtoets &
  hierna op de linker softtoets [OK]
  om de SOS modus te beëindigen.
  11.3 Werking:
  Wanneer u de alarmmodus activeert, gebeurt
  het volgende:
  1. Een ambulancetoon klinkt voor alarmering
  voor mensen in uw buurt.
  2. Het tekstbericht (SMS) wordt tijdens het
  afspelen van de ambulancetoon verzonden
  naar alle nummers ingesteld bij ‘Noodnummers’.
  3. Het eerste nummer wordt gebeld.
  A. Indien er wordt opgenomen:
  - Direct handenvrij gesprek via de
  luidspreker.
  57 • Page 58

  - Het gesprek duurt 1 minuut.
  (Vanaf de tijd dat er opgenomen
  wordt.) Het gesprek wordt hierna
  afgesloten.
  B. Indien voicemail of een antwoordapparaat aanneemt:
  - Het welkomstbericht van degene
  die u probeert te bereiken is via de
  luidspreker te horen.
  - Er wordt een bericht van maximaal 1 minuut opgenomen. Hierna
  wordt de verbinding verbroken.
  C. Wanneer in gesprek of geweigerd (Wanneer de voicemail van degene die u heeft
  ingesteld als SOS nummer is uitgeschakeld
  of het een draadgebonden nummer is).
  - Verbinding wordt na een statusbericht verbroken.
  4. De ambulancetoon speelt 5 seconden af.
  5. Het tweede nummer wordt gebeld indien
  ingesteld.
  6. De ambulancetoon speelt 5 seconden af.
  58 • Page 59

  7. Derde nummer wordt gebeld indien ingesteld.
  8. De ambulancetoon speelt 5 seconden af.
  9. Het hele proces wordt driemalig vanaf 3.
  herhaald.
  10. De telefoon zal hierna niet meer bellen, maar
  er blijft een SOS-icoon weergegeven. Als er
  nu naar uw telefoon wordt gebeld, gebeurt
  het volgende:
  A. De telefoon wordt automatisch opgenomen.
  B. Deze oproepen worden handenvrij gevoerd via de luidspreker.
  C. Deze functie blijft actief tot de SOS modus via de telefoon wordt afgesloten door 2 seconden de SOS-toets
  of de aan/uit/einde-toets ingedrukt
  te houden.

  59 • Page 60

  12 EXTRA FUNCTIES
  12.1 Kalender:
  De telefoon heeft een kalender, op deze kalender worden weeknummers, dagen en datums
  weergegeven.
  Druk op de linker softtoets.

  Selecteer de optie [Gereedschap].

  Druk op de linker softtoets [Ok].

  Selecteer de optie [Kalender].

  Druk op de linker softtoets [Ok].
  Gebruik en om eerdere of latere datums in te zien.
  60 • Page 61

  12.2 Rekenmachine:
  De telefoon heeft een ingebouwde calculator
  met de basisfuncties vermenigvuldigen, delen,
  optellen en aftrekken.
  Druk op de linker softtoets.

  Selecteer de optie [Gereedschap].

  Druk op de linker softtoets [Ok].

  Selecteer de optie [Rekenmachine].

  Druk op de linker softtoets [Ok].
  Gebruik de cijfers om getallen in te
  vullen. Met * wisselt u tussen verschillende basisfuncties. Met # kunt u een
  punt plaatsen. Met [Opties] kunt u de
  uitkomst ook omrekenen.
  61 • Page 62

  12.3 Omrekenen:
  De telefoon heeft ook een uitgebreide omrekenfunctie.
  Druk op de linker softtoets.

  Selecteer de optie [Gereedschap].

  Druk op de linker softtoets [Ok].

  Selecteer de optie [Omrekenen].

  Druk op de linker softtoets [Ok].
  U kunt nu kiezen uit het omrekenen van verschillende munteenheden, oppervlakte (land)
  eenheden, energie, lengte, gewicht, kracht
  (vermogen), druk, temperatuur, tijd, snelheid of
  volume.
  62 • Page 63

  12.4 Zaklamp:
  Door op de lamp-toets te drukken, kunt u de
  zaklamp activeren. De zaklamp gaat uit als u de
  knop loslaat.
  Om de zaklamp te activeren zonder deze toets
  ingedrukt te houden, volgt u de volgende stappen:
  Druk op de linker softtoets.

  Selecteer de optie [Zaklamp].

  Druk op de linker softtoets [Ok].

  Selecteer de optie [Aan] of [Uit].

  Druk op de linker softtoets [Ok].
  63 • Page 64

  12.5 FM-radio:
  Let op dat voor deze functie een headset aangesloten moet zijn.
  Gebruik alleen headsets met een 4-polige stekker van 2,5 mm dik.
  Druk op de linker softtoets.

  Selecteer de optie [FM-Radio].

  Druk op de linker softtoets [Ok].

  U kunt nu via de headset de radio beluisteren
  met toetsen 2 en 8 het volume bepalen, met
  toetsen 4 en 6 kunt u naar het vorige of volgende kanaal springen. Met toetsen * en # kunt
  u een kanaal bijstellen.
  U kunt de headset ook gebruiken om mee te
  bellen, met de knop op de headset kunt u een
  inkomende oproep beantwoorden.
  64 • Page 65

  13 GEBRUIK EN ONDERHOUD
  13.1 Veilig gebruiken:
  • Gebruik de telefoon niet op lokaties waar
  dat niet is toegestaan of is verboden. (Ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.)
  • Gebruik de telefoon bij voorkeur niet waar
  anderen daar hinder van zouden kunnen
  hebben. (Theater, bioscoop, etc.)
  13.2 Kleine kinderen:
  • De telefoon is geen speelgoed; houd deze
  daarom buiten bereik van (kleine) kinderen.
  • De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat
  kinderen de accu uit de telefoon nemen en
  in de mond stoppen.
  • Een SIM-kaart is een klein voorwerp.
  Voorkom dat kinderen deze uit de telefoon
  kunnen nemen en kunnen inslikken.

  65 • Page 66

  13.3 Omgevingscondities:
  • De telefoon is een precisietoestel. Laat de
  telefoon nooit vallen en berg deze op een
  veilige plek op bij het niet gebruiken.
  • De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat
  de telefoon in aanraking komt met water.
  • Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit
  achter in een auto die onbeschermd in de
  zon staat.
  13.4 Gehoorapparatuur:
  • Bij het gebruik van oudere types gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het
  gebruik van uw telefoon.

  66 • Page 67

  13.5 ACCU:
  • De telefoon werkt op een oplaadbare accu.
  Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn. Nieuwe accu’s zijn bij de
  servicedienst van Fysic verkrijgbaar. (Zie
  de laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing voor het telefoonnummer.)
  • Beschadig of demonteer de accu nooit.
  Een defecte of uitgewerkte accu direct
  inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval.
  • Bij het langdurig niet gebruiken van de
  telefoon is het raadzaam de accu uit de
  telefoon te nemen.
  • Om kortsluiting te voorkomen mag u de
  accu nooit op een metalen oppervlak leggen.

  67 • Page 68

  13.6 Onderhoud:
  • Reinig de telefoon uitsluitend met een
  zachte, licht-vochtige doek. Gebruik in
  geen geval schurende of chemische reinigingsmiddelen.
  13.7 Milieu:
  • De verpakking van deze telefoon kunt u als
  oud papier inleveren. Wij adviseren echter
  om deze te bewaren, zodat bij transport de
  telefoon adequaat verpakt kan worden.
  • Wordt de telefoon vervangen, lever deze
  dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor
  een milieuvriendelijke verwerking.
  • Defecte of uitgewerkte batterijen dient u
  in te leveren bij uw plaatselijk depot voor
  klein chemisch afval of bij de speciaal
  daarvoor bestemde batterij inzamelpunten.
  Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

  68 • Page 69

  14 VERKLARING VAN CONFORMITEIT
  Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de
  Europese richtlijn 1999/5/EC.
  De verklaring van conformiteit is beschikbaar
  op de website
  WWW.FYSIC.COM

  15 SPECIFICATIES
  Netwerk:
  GSM900 / DSC1800
  SAR:
  <0,2W/kg / <0,2W/kg
  Afmetingen: 93 x 54 x 20 mm
  Accu:
  Li-Ion, 3.7V 750mAh
  Stand-by tijd: tot 170 uur
  (Afhankelijk van netwerk)
  Spreektijd: tot 4 uur
  (Afhankelijk van hoe de telefoon is ingesteld en wordt
  gebruikt)
  Gewicht:
  93 gr (accu incl.)
  69 • Page 70

  16 INHOUD
  1 BEGRIPPEN .................................. 4
  1.1 Provider ................................... 4
  1.2 SIM-kaart ................................. 4
  1.3 SIMLOCKVRIJ ........................ 4
  1.4 PIN-code / PUK-code .............. 4
  1.5 Pre-paid of abonnement .......... 5
  1.6 VoiceMail ................................. 5
  1.7 Carkit ....................................... 6
  1.8 Headset ................................... 6
  2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN ............................ 6
  2.1 Belangrijk ................................ 6
  2.2 Waarschuwingen ..................... 7
  2.3 Leveringsomvang .................... 9
  2.4 Aanwijzingen voor het
  afvoeren .................................. 10
  3 FUNCTIEBESCHRIJVING ............. 11
  3.1 Lader ....................................... 11
  3.2 Telefoon ................................... 12
  3.2 Druktoetsen ............................. 14
  3.3 Displaysymbolen ..................... 17

  70 • Page 71

  4 INSTALLEREN............................... 19
  4.1 SIM kaart en accu ................... 19
  4.2 Accu opladen ........................... 21
  4.3 Bedrijfsduur accu .................... 22
  4.4 Accu vervangen ....................... 22
  4.5 SIM-kaart ................................. 23
  4.6 Headset ................................... 23
  4.7 Netwerk zoeken ...................... 23
  5 WERKING ...................................... 24
  5.1 Toestel inschakelen/
  uitschakelen ............................ 24
  5.2 Nummer kiezen ....................... 24
  5.3 Direct geheugen kiezen .......... 25
  5.4 Uit geheugen kiezen ............... 25
  5.5 Oproep aannemen .................. 26
  5.6 Kiezen uit de bellerslijst ........... 26
  5.7 Ontvangstvolume .................... 27
  5.8 Functies tijdens telefoneren .... 27
  6 OPROEPLIJST .............................. 28
  6.1 Openen Oproeplijst ................. 28
  6.2 Opties ...................................... 29
  7 TELEFOONBOEKGEHEUGEN ..... 30
  7.1 Telefoonboek openen .............. 30
  7.2 Opties ...................................... 31
  71 • Page 72

  8 SMS BERICHTEN .......................... 35
  8.1 SMS Menu openen ................. 35
  8.2 SMS bericht opstellen en
  verzenden: (Nieuw) ................. 35
  8.3 SMS berichten lezen:
  (Postvak IN) ............................ 36
  8.4 Postvak UIT ............................. 39
  8.5 Kladblok .................................. 40
  8.6 Instellingen .............................. 41
  8.7 Opslagstatus ........................... 43
  8.8 Wis Alles .................................. 43
  9 INSTELLINGEN ............................. 44
  9.1 Menu-overzicht instellingen ..... 44
  9.2 Menu [Telefoon] ....................... 45
  9.3 Menu [Klok] ............................. 45
  9.4 Menu [Netwerk] ....................... 46
  9.5 Menu [Gesprek] ....................... 46
  9.6 Menu [Geluidsinstellingen] ...... 47
  10 WEKKER...................................... 50
  11 SOS-TOETS ................................. 53
  11.1 Instellen ................................. 53
  11.2 Gebruik .................................. 57
  11.3 Werking ................................. 57
  72 • Page 73

  12 EXTRA FUNCTIES ...................... 60
  12.1 Kalender ................................ 60
  12.2 Rekenmachine ...................... 61
  12.3 Omrekenen ........................... 62
  12.4 Zaklamp ................................ 63
  12.5 FM-Radio .............................. 64
  13 GEBRUIK EN ONDERHOUD ...... 65
  13.1 Veilig gebruiken ..................... 65
  13.2 Kleine kinderen ..................... 65
  13.3 Omgevingscondities .............. 66
  13.4 Gehoorapparatuur ................. 66
  13.5 ACCU .................................... 67
  13.6 Onderhoud ............................ 68
  13.7 Milieu ..................................... 68
  14 VERKLARING VAN
  CONFORMITEIT .......................... 69
  15 SPECIFICATIES........................... 69
  16 INHOUD ....................................... 70
  17 GARANTIE ................................... 74

  73 • Page 74

  17 GARANTIE
  Op de Fysic FM-9300 Mobiele telefoon heeft
  u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode
  de kosteloze herstelling van defecten ontstaan
  door materiaal- en constructiefouten. Een en
  ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.
  HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect,
  raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing.
  Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of
  de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.

  74 • Page 75

  DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig
  gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of
  verkeerd geplaatste accu’s, gebruik van niet
  originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur,
  overstroming, blikseminslag en natuurrampen.
  Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties
  door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien
  het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere
  aansprakelijkheid, met name voor eventuele
  gevolgschade, is uitgesloten.
  We behouden het recht voor van technische
  en formele aanpassingen voor verbetering en
  verdere ontwikkeling van het product.

  75 • Page 76

  Service

  Help

  Aziëlaan 12
  ‘s-Hertogenbosch
  WWW.HESDO-SERVICE.NL
  INFO@HESDO-SERVICE.NL

  +31 (0) 73 6411 355

  v1.1

  1313


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fysic FM-9300 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fysic FM-9300 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,34 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info