Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/112
Nächste Seite
FM-9500
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  FM-9500 • Page 2

  2 • Page 3

  1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
  1.1 Belangrijk:
  Het niet naleven van deze
  handleiding kan leiden tot ernstig
  letsel of beschadiging van het
  toestel. Lees de gebruiksaanwijzing,
  in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door
  voordat u het toestel in gebruik
  neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als
  u het toestel aan derden doorgeeft,
  geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

  3 • Page 4

  1.2 Waarschuwingen:
  De volgende waarschuwingen
  moeten in acht worden genomen om
  mogelijk letsel van de gebruiker of
  derden te voorkomen.
  • In verschillende landen kunnen
  uiteenlopende voorschriften
  voor het gebruik van mobiele
  telefoons gelden (bijv. tijdens
  het autorijden, in ziekenhuizen,
  bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving
  voor het gebruik van de mobiele
  telefoon in acht die geldt in uw
  land. Schakel het toestel uit als
  het gebruik ervan niet is toegestaan of als er gevaarlijke
  situaties of storingen kunnen
  ontstaan.
  4 • Page 5

  • Gebruik het toestel alleen
  volgens zijn bestemming
  en alleen op plaatsen waar u
  zonder gevaar kunt telefoneren.
  • Gebruik alleen de originele
  adapter en batterij van de
  fabrikant. Bij een ongeschikte of
  verkeerd geplaatste batterij
  bestaat er explosiegevaar.
  • De batterij mag niet worden
  geopend en niet worden
  blootgesteld aan open vuur.
  • Medische apparaten kunnen in
  hun werking worden beïnvloed.
  Fabrikanten van pacemakers
  adviseren een minimale afstand
  van 20 cm tussen de toestellen
  als de mobiele telefoon is
  ingeschakeld. Draag de telefoon
  5 • Page 6

  niet in uw binnenzak.
  • Indien u het vermoeden hebt dat
  er een storing is ontstaan
  tussen de telefoon en een
  medisch apparaat, raadpleeg
  dan eerst een arts voordat u de
  mobiele telefoon verder gebruikt.
  • Zorg ervoor dat kleine kinderen
  niet met de verpakkingsfolie
  spelen (gevaar voor verstik
  king). Het toestel en de
  accessoires kunnen kleine
  onderdelen bevatten die kunnen
  worden ingeslikt. Er moet
  bijzonder goed worden opgelet
  als het toestel in de buurt van
  kleine kinderen of zieke en
  hulpeloze personen wordt
  gebruikt. Houd het toestel buiten
  6 • Page 7

  het bereik van deze personen.
  Laat het toestel nooit onbeheerd
  als het aan het stroomnet is
  aangesloten.
  • Uw mobiele telefoon is geschikt
  voor gehoorapparaten. Als u
  bij sommige gehoorapparaten
  echter een bromgeluid hoort,
  wend u dan tot uw vakwinkel
  voor gehoorapparaten.
  • Stel het toestel niet bloot aan
  vocht, extreme hitte (sterke,
  directe zonnestralen) of koude
  (aanhoudende vorst). Laat het
  toestel niet vallen en voorkom
  schokken, stoten of druk.
  • De telefoon mag alleen worden
  geopend om de batterij of de
  SIM-kaart te wisselen. Het is
  7 • Page 8

  niet toegestaan om het toestel
  te wijzigen. Dit leidt tot verval
  van de gebruiksvergunning en
  garantie.
  • Het toestel kan in de buurt van
  televisietoestellen, radio’s en
  andere elektronische apparaten
  storingen veroorzaken.
  1.3 Leveringsomvang:
  • Mobiele telefoon, Fysic FM-9500
  • Bureauhouder / Oplader
  • Headset
  • Batterij, Li-ion, 3.7V, 750mAh
  • Voedingsadapter:
  in: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.15A
  uit: 5.0VDC, 800mA
  • gebruikershandleiding
  8 • Page 9

  1.4 Aanwijzingen voor het
  afvoeren:
  • Verpakkingen kunnen worden
  hergebruikt of worden teruggeleid naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig
  hebt op voorgeschreven wijze
  weg. Als u bij het uitpakken
  transportschade constateert,
  neemt u dan meteen contact op
  met de handelaar.

  Dit toestel mag niet samen
  met het huishoudelijke
  afval worden afgevoerd!
  Iedere verbruiker is verplicht alle
  elektrische of elektronische
  apparaten bij een verzamelpunt
  in zijn stad of in een winkel af te
  9 • Page 10

  geven, zodat deze op een
  milieuvriendelijke wijze kunnen
  worden afgevoerd, onafhankelijk
  of deze schadelijke stoffen
  bevat.
  • Neem de batterij uit, voordat u
  het toestel afvoert.
  Gooi verbruikte batterijen niet bij
  het huishoudelijke afval, maar
  lever deze in als klein chemisch
  afval of breng ze naar een
  verzamel punt voor batterijen in
  een vakwinkel. Neem voor de
  afvoer contact op met de
  gemeentelijke overheidsdiensten of uw handelaar.

  10 • Page 11

  2 FUNCTIEBESCHRIJVING
  2.1 Telefoon:
  1

  6

  2
  3
  4

  7

  8
  5

  1. luidspreker
  5.
  2. bevestiging voor 6.
  polsbandje (excl.) 7.
  3. aansluiting headset (4-polig,2.5mm)
  4. micro USB-poort 8.

  microfoon
  display
  oplaadcontact
  bij opladen
  via de houder
  afneembare
  (enkel voor service-doeleinden) achterwand
  11 • Page 12

  2.2 Druktoetsen:
  Linker en rechter softtoets:
  • Deze voeren de functie uit die
  boven deze toets in het
  display wordt weergegeven.
  Verbindingstoets:
  • om telefoonoproepen aan te
  nemen of nummers te gaan
  kiezen.
  • vanuit rust: indrukken om de
  bellerslijst te openen.
  Aan/uit/einde-toets:
  • om telefoongesprekken te
  beëindigen.
  • vanuit rust: uitschakelen
  telefoon (toets 2 seconden
  12 • Page 13

  ingedrukt houden), nogmaals
  2 seconden indrukken om de
  telefoon weer in te schakelen.
  • tijdens inkomende oproep:
  om de oproep te weigeren.
  • tijdens programmeren en
  bedienen: stop alle acties
  en keer terug naar de ruststand van de telefoon.
  Pijltoetsen:
  • om door de instellingen en
  mogelijkheden te bladeren
  tijdens het programmeren en
  instellen.
  • tijdens inkomende oproep:
  druk op toets om de bel of
  trilfunctie uit te schakelen
  zonder de oproep aan te
  13 • Page 14

  nemen. Let op: als de functie
  [Iedere toets aannemen] is
  ingeschakeld, zie paragraaf
  12.4, wordt de oproep direct
  aangenomen als u op toets
  drukt.
  • tijdens gesprek: om het
  ontvangstvolume in te stellen.
  Toets * (sterretje):
  • tijdens gesprek: toets
  ‘sterretje’ voor telediensten.
  • in rust: inschakelen radio
  (toets 2 sec ingedrukt houden);
  voor deze functie moet wel de
  headset aangesloten zijn.
  • bij nummerkiezen: + toets voor
  internationale nummers.
  (toets * 2x snel achter elkaar
  indrukken.) 14 • Page 15

  • bij opstellen SMS berichten:
  keuze uit diverse symbolen en
  lees/schrijftekens.
  Toets # (hekje):
  • tijdens gesprek: toets ‘hekje’
  voor telediensten.
  • in rust: bel uitschakelen.
  (toets 2 seconden ingedrukt
  houden, nogmaals 2 seconden
  ingedrukt houden om de bel
  weer in te schakelen.)
  • bij opstellen SMS berichten:
  wisseltoets tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.

  15 • Page 16

  Toets 0-9:
  • toetsenbord voor het invoeren
  van het nummer, de naam of
  het SMS bericht.
  SOS toets (achterzijde
  telefoon):
  • om in geval van nood met een
  enkele handeling een voorgeprogrammeerd (nood)telefoonnummer te kiezen.

  16 • Page 17

  2.3 Displaysymbolen:
  Knippert tijdens het zoeken
  naar een netwerk en wordt
  voortdurend weergegeven als
  een netwerk gevonden is. De
  hoeveelheid streepjes geven
  de signaalsterkte weer.
  Geeft de lading van de accu
  weer.
  Wordt weergegeven als de
  doorschakelfunctie is
  ingeschakeld.
  Wordt weergegeven bij een
  wisselgesprek.
  17 • Page 18

  Wordt weergegeven als de
  alarm (wek) functie is
  ingeschakeld.
  Wordt weergegeven als een
  headset aangesloten is.
  Wordt weergegeven als
  alleen de bel is ingeschakeld.
  Wordt weergegeven als alleen
  de trilfunctie is ingeschakeld.
  Wordt weergegeven als de bel
  + de trilfunctie is ingeschakeld.
  Wordt weergegeven als zowel
  de bel als de trilfunctie zijn
  uitgeschakeld.
  18 • Page 19

  Wordt weergegeven als de
  microfoon is uitgeschakeld.
  Wordt weergegeven als de
  FM functie in gebruik is.
  Wordt weergegeven als de
  speaker actief is.
  Wordt weergegeven wanneer
  een SMS bericht is ontvangen.
  Wordt weergegeven wanneer
  u gebruik maakt van het
  netwerk van een provider in
  het buitenland.

  19 • Page 20

  2.4 Indicatielampje:
  Licht continu op
  tijdens het opladen van de
  accu. (dooft zodra de accu volledig geladen is.)
  Knippert 2x na iedere 5
  seconden als er onbeantwoorde
  oproepen of SMS-berichten zijn
  geregistreerd.
  Knippert 3 seconden aan / 1 seconde uit bij inkomende oproepen.
  Knippert 1x per 20 seconden als
  indicatie dat de telefoon is ingeschakeld. 20 • Page 21

  3 INSTALLEREN
  3.1 SIM kaart en accu:
  1. Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld (gedurende 3 seconden
  op de aan/uit/einde-toets
  drukken) en koppel een eventueel aangesloten adapter los.
  2. Schuif de achterwand naar onder
  (zie pijl 1 op pagina 23),
  de achterwand komt nu los van
  de telefoon. (zie pijl 2)
  3. Is een accu geplaatst, wip deze
  dan, met bijvoorbeeld uw nagel,
  uit de telefoon. (zie pijl 3)
  21 • Page 22

  4. Schuif het metalen klepje van de
  SIM-kaart houder naar links (zie
  pijl 4), dit klepje kan nu omhoog
  geklapt worden. (zie pijl 5)
  5. Plaats de SIM-kaart met de
  goudkleurige contacten naar
  onderen gericht (zie pijl 6);
  let hierbij op de plaats van het
  afgeschuinde hoekje. Klap hierna
  de metalen houder omlaag en
  schuif deze naar rechts. (zie pijl 7)
  6. Plaats de accu door eerst de
  goudkleurige contacten van de
  accu tegen de goudkleurige
  contacten van de telefoon te
  drukken en daarna de accu in
  de telefoon te drukken. (zie pijl 8)
  22 • Page 23

  7. Plaats de achterwand terug op
  de telefoon. (zie pijl 9)

  goed

  62 2475
  87456
  A 01724

  SIM

  fout

  23 • Page 24

  3.2 Accu opladen:
  Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en voedingsadapter.
  Het gebruiken van andere modellen
  kan schade aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door
  de garantievoorwaarden.
  Nooit de telefoon opladen als de
  achterwand van de telefoon is
  afgenomen.
  1. Klap de telefoon dicht en plaats
  deze in de oplader. Druk de
  telefoon iets in de houder zodat
  het oplaadstekertje goed contact
  maakt.
  Let op: de telefoon past maar op
  één manier in de houder/oplader.
  24 • Page 25

  Forceer dit plaatsen niet.
  2. Doe nu de adapter van de oplader
  in een 230Volt stopcontact.
  3 Het lampje licht op als indicatie
  dat het laadproces gestart is. (als
  de accu vol is dan dooft deze
  indicatie.)
  4. Zodra de accu geladen is kunt u
  de adapter uit het stopcontact
  nemen en de telefoon uit de lader
  nemen.


  Naar keuze kunt u de accu
  opladen als de telefoon is
  ingeschakeld of als deze is
  uitgeschakeld.
  25 • Page 26  Het opladen van een lege accu
  neemt ongeveer 2 uur in beslag.

  3.3 Levensduur Accu:
  Een goede, volgeladen accu biedt
  een standbytijd tot 250 uur of een
  gesprekstijd tot 8 uur. Neemt deze
  tijd beduidend af, dan is de accu aan
  vervanging toe.
  De gebruiksduur is afhankelijk van de
  provider (bent u ver verwijderd van
  een zendmast, dan kost dat meer
  zendvermogen) en van het gebruik
  en instelling van de telefoon. (het
  volume van de bel, gebruik van
  trilfunctie, etc.)

  26 • Page 27

  3.4 Accu vervangen:
  Indien uw accu aan vervanging toe
  is, verwijder deze dan uit de telefoon
  volgens de instructies 1, 2 en 3 van
  paragraaf 3.1.
  Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze af door deze in te
  leveren bij een verzamelpunt voor
  Klein Chemisch Afval (KCA).
  Nieuwe accu’s zijn als serviceonderdeel leverbaar via het Fysic servicenummer:
  +31(0)736411355

  27 • Page 28

  3.5 Headset:
  Aan de linkerzijde van de telefoon
  zit de aansluiting voor de headset.
  Zodra u hier een headset aansluit,
  wordt de microfoon en de
  luidspreker van de telefoon
  uitgeschakeld en verschijnt in het
  venster het volgende icoon:
  4 WERKING
  4.1 Toestel in / uitschakelen:
  Inschakelen:
  Gedurende 3 seconden de
  aan/uit/einde-toets indrukken
  om de telefoon in te
  schakelen.
  28 • Page 29

  Als er om gevraagd wordt, nu
  de PIN-code invoeren (zie ook
  paragraaf 12.6) en op
  softtoets [Ok] drukken.
  Uitschakelen:
  Gedurende 3 seconden de
  aan/uit/einde-toets indrukken
  om de telefoon uit te schakelen.

  29 • Page 30

  4.2 Nummer kiezen:
  voer via het toetsenbord het
  telefoonnummer in dat u wilt
  kiezen.
  (voor de internationale
  toegangscode: 2x op toets
  ‘sterretje’ drukken, in het
  display verschijnt een + teken)
  Met rechter softtoets [Wis]
  kunt u een foutieve invoer
  wissen.
  Druk op de verbindingstoets
  om dit nummer te kiezen.
  Met de aan/uit/einde-toets
  beëindigt u het gesprek.
  30 • Page 31

  4.3 Uit geheugen kiezen:
  Druk op rechter softtoets
  [Contacten].
  Selecteer het gewenste
  geheugen.
  Druk op de verbindingstoets
  om dit nummer te kiezen.
  4.4 Oproep aannemen:
  Druk op de verbindings- of
  softtoets [Antw.] om inkomende oproepen aan te nemen.
  Druk op rechter softtoets [weiger] om de oproep af te breken.
  31 • Page 32

  Zie paragraaf 12.4 om het
  aannemen door de telefoon
  open te klappen of door het
  indrukken van een willekeurige toets in te schakelen.
  4.5 Kiezen uit de bellerslijst:
  Druk vanuit de ruststand van
  de telefoon op de verbindingstoets.
  Zoek het gewenste nummer.
  Druk op de verbindingstoets
  om dit nummer te kiezen.
  Zie ook Hoofdstuk 5, ‘Bellerslijst’.
  32 • Page 33

  4.6 Functies tijdens telefoneren:
  Tijdens een telefoongesprek
  heeft u de beschikking over de
  volgende functies:
  Luidsprekerfunctie:
  houd tijdens het gesprek de
  verbindingstoets gedurende
  ruim een seconde ingedrukt
  om de luidsprekerfunctie in te
  schakelen.
  Nogmaals ruim een seconde
  indrukken om de luidsprekerfunctie weer uit te schakelen,
  u kunt nu het gesprek weer
  voortzetten in de normale
  stand.
  33 • Page 34

  Wachtstand:
  Druk tijdens het gesprek op
  rechter softtoets [Wacht] om
  het gesprek in de wacht te
  zetten; druk op softtoets
  [Terug] om het gesprek voort
  te zetten.
  Opties
  Druk op linker softtoets
  [Opties] voor de volgende
  functies:
  [Luidspreker aan] om de
  luidsprekerfunctie in te
  schakelen.
  [Microfoon uit] om de microfoon uit te schakelen.
  34 • Page 35

  [Verbreken] om de verbinding
  te verbreken.
  [Hoofdmenu] om het menu
  van de telefoon te openen.
  4.7 Ontvangstvolume:
  Gebruik de toetsen en
  om tijdens het gesprek het
  volume van het geluid in te
  stellen; het ingestelde niveau
  wordt in het display weergegeven.
  4.8 Noodoproep:
  Druk gedurende 2 seconden
  op de SOS toets aan de
  achterzijde van de telefoon.
  35 • Page 36

  Zie paragraaf 12.3 voor
  informatie over het instellen
  van deze functie.
  Na de ingestelde vertraging
  (van drie, vijf of acht seconden) wordt automatisch een
  van de volgende acties
  opgestart:
  Als de SOS toets wordt ingedrukt
  wanneer geen SOS nummer is
  geprogrammeerd:
  Het alarmnummer (112) zal
  gekozen worden.

  36 • Page 37

  Als de SOS toets wordt ingedrukt
  wanneer een SOS nummer is geprogrammeerd:
  Als de telefoon uit staat bij
  gebruik van de SOS-toets, zal
  deze automatisch aangaan.
  Er klinkt nu een ambulancetoon. Kort hierna wordt het
  op nummer 1 ingestelde SOSnummer gebeld.
  In het geval dat het gebelde
  nummer onbereikbaar is, zal
  het tweede, en hierna het
  derde nummer gebeld
  worden.

  37 • Page 38

  Indien deze onbereikbaar zijn,
  zal het alarmnummer (112)
  worden gebeld.
  Houd er rekening mee dat,
  wanneer beantwoord door
  voicemail, nummers 2, 3 of
  het alarmnummer niet gebeld
  zullen worden.
  Als een PIN-code op uw
  SIM-kaart is ingesteld, kunt u
  geen gebruik maken van de
  SOS-functie wanneer de
  telefoon uit staat.
  Ook als de telefoon ingeklapt is, kunt
  u de SOS-toets indrukken waarna
  het nummer gekozen wordt.
  38 • Page 39

  5 BELLERSLIJST
  De telefoon onthoudt de gegevens
  van de laatste 10 geplaatste
  oproepen, de laatste 10 ontvangen
  oproepen en de laatste 10 gemiste
  oproepen.
  5.1 Openen bellerslijst:
  Druk op de verbindingstoets,
  een overzicht van alle oproepen verschijnt in het display.
  Symbool voor ingekomen
  oproep.
  Symbool voor geplaatste
  oproep.

  !

  Symbool voor gemiste
  oproep.
  39 • Page 40

  Gebruik de omhoog/omlaag
  toetsen om door de lijst te
  bladeren.
  5.2 Opties:
  Druk op linker softtoets
  [Opties] voor de volgende
  mogelijkheden:
  [Oproep] om dit nummer te
  kiezen.
  [Wijzig voor kiezen] om het
  nummer eerst aan te passen alvorens het te kiezen.
  [Verstuur SMS naar] om
  een SMS bericht naar dit
  nummer te sturen.
  [Wis] om deze oproep te
  wissen.
  40 • Page 41

  [Bewaar nummer] om dit
  nummer in het telefoonboek op te slaan.
  [Wis alles] om alle oproepgegevens te wissen.
  [Toon nummer] om het
  telefoonnummer van de
  oproep te bekijken.
  5.3 Bellerslijst via de menusturing:
  Druk op linker softtoets
  [Menu].
  Selecteer de functie
  [Oproepen].
  Druk op de linker
  softtoets [Ok].
  41 • Page 42

  U kunt nu kiezen uit [Inkomende
  oproepen], [Uitgaande oproepen],
  [Gemiste oproepen] en
  [Gespreksduur].
  Bij de ingekomen, uitgaande en
  gemiste oproepen heeft u via
  softtoets [Ok] dezelfde mogelijkheden als beschreven in de vorige
  paragraaf.
  Bij de optie [Gespreksduur] krijgt
  u een overzicht van de gesprekstijden, onderverdeeld in ‘uitgaand’,
  inkomend’ en ‘laatste gesprek’;
  druk op softtoets [Reset] om
  deze tijden op 0 te zetten.

  42 • Page 43

  6 TELEFOONBOEKGEHEUGEN
  U kunt de namen en telefoonnummers van uw contacten opslaan in
  het interne geheugen van de telefoon
  of op uw SIM kaart. De capaciteit
  van het telefoonboekgeheugen van
  de telefoon bedraagt 100 contacten.
  De capaciteit van uw kaart kan verschillen.
  6.1 Nieuwe contacten toevoegen:
  Voer vanuit de ruststand
  van de telefoon het telefoonnummer van het
  nieuwe contact in.
  Druk op linker softtoets
  [Bewaar]
  43 • Page 44

  Voer via het toetsenbord
  de naam in.
  - Druk toets # om te
  wisselen tussen grote
  letters, kleine letters en
  cijfers.
  - Druk toets * voor een
  keuzelijst met diverse
  speciale karakters en
  leestekens.
  - Voor een spatie drukt u
  op toets 0.
  Druk op linker softtoets
  [Ok] om uw invoer te
  bevestigen.

  44 • Page 45

  Druk bij [Algemeen] op de
  softtoets [Bewerk] en selecteer de groep (zie hieronder) waarin u het contact wilt plaatsen, druk
  [Ok] om te bevestigen.
  Druk op de linker softtoets
  [Gereed] om het contact
  vast te leggen.
  Druk op de aan/uit/eindetoets om het toevoegen van
  contacten te beëindigen.
  Groep:
  U kunt contacten in groepen onderbrengen. Per groep kunt u dan een beltoon
  toewijzen waardoor u bij inkomende oproepen aan de beltoon kunt horen wie
  het is.
  45 • Page 46

  6.2 Contacten zoeken en bellen:
  Druk vanuit de ruststand
  van de telefoon op softtoets [Contacten].
  Zoek het gewenste contact
  (of druk bijvoorbeeld op
  toets 4 om het eerste
  contact dat met een G
  begint te selecteren en
  zoek dan verder met de
  toetsen en )
  Staat het contact op de SIM-kaart,
  dan wordt een klein SIM-kaartje
  vóór het contact afgebeeld; staat
  het geheugen in de telefoon, dan
  wordt het groepssymbool
  afgebeeld.
  46 • Page 47

  Druk op de verbindingstoets om dit contact te
  bellen.
  6.3 Opties:
  Druk vanuit de ruststand
  van de telefoon op de
  rechter softtoets
  [Contacten].
  Zoek het gewenste contact.
  Druk op linker softtoets
  [Opties] om een keuze te
  maken uit de volgende
  functies:

  47 • Page 48

  [Details/wijzigen] om de
  naam, het nummer of
  de groep van dit contact te
  wijzigen.
  [Wis] om dit contact te
  wissen.
  [Verstuur SMS naar] om
  een SMS bericht naar dit
  contact te sturen.
  [Kopieer naar telefoon /
  SIM] om een contact te
  kopiëren naar het telefoongeheugen of naar de
  SIM-kaart.

  48 • Page 49

  [Verstuur nummer] om de
  naam en het nummer van
  dit contact te kopiëren in
  een uitgaand SMS-bericht.
  [Zoek groep] om de
  contacten per groep te zien.
  [Toevoegen] om een nieuw
  contact toe te voegen.
  6.4 Menu Telefoonboek openen:
  Druk op de linker softtoets
  [Menu].
  Selecteer [Contacten].
  Druk op de linker softtoets
  [Ok]. 49 • Page 50

  U kunt nu een keuze
  maken uit de volgende
  functies:

  [Bladeren] om de lijst met
  contacten in te zien.
  [Toevoegen] om nieuwe
  contacten in te programmeren.
  (zie ook paragraaf 6.1)
  [Geheugenstatus] om het
  aantal geprogrammeerde
  contacten in de telefoon
  en op de SIM-kaart en de
  beschikbare capaciteit te laten
  zien.
  50 • Page 51

  [Snelkiezen] om een reeds opgeslagen contact te koppelen
  aan een van de toetsen 2~9 op
  het toetsenbord; als u vanuit de
  ruststand van de telefoon een
  van deze cijfertoetsen kiest en
  hierna op de verbindingstoets
  drukt, zal het opgeslagen
  contact direct worden gebeld.
  [Kopieer] om alle contacten
  van de SIM-kaart te kopiëren
  naar het telefoongeheugen of
  van het telefoongeheugen
  naar de SIM-kaart.
  [Wis alles] om alle contacten
  van de SIM-kaart of van de
  telefoon te verwijderen.
  51 • Page 52

  [Provider nummers] om de
  nummers te tonen die door de
  provider reeds op de SIM-kaart
  zijn voorgeprogrammeerd.
  7 SMS BERICHTEN
  SMS betekent Short Message Service (Korte Berichten Service). De
  telefoon heeft een intern geheugen
  voor 100 standaard SMS berichten.
  7.1 SMS Menu openen:
  Druk op de linker softtoets
  [Menu].
  Druk op de linker softtoets
  [Ok].
  52 • Page 53

  7.2 Nieuw SMS bericht opstellen
  en verzenden:
  Open het SMS menu,
  selecteer de optie [Nieuwe
  SMS] en druk op de linker
  softtoets [Ok].
  - Stel het bericht op via de
  toetsen van het toetsenbord.
  - Bij het invoeren van de
  naam kunt u met toets #
  wisselen tussen grote
  letters, kleine letters of
  cijfers.
  - Door het herhaald indrukken van toets 1 kunt u de
  meest gebruikte leestekens
  in uw bericht plaatsen.
  53 • Page 54

  - Door het indrukken van
  toets * kunt u speciale
  karakters en meer leestekens in uw bericht opnemen.
  - Om een spatie toe te
  voegen drukt u op toets 0.
  - Gebruik de toetsen en
  om de cursor te verplaatsen om de locatie aan te
  geven waar u bijvoorbeeld
  correcties aanbrengt of
  tekst invoegt.
  - Gebruik de softtoets [Wis]
  om tekens te wissen.
  - Rechtsboven in het display wordt de lengte van
  het bericht bijgehouden.
  54 • Page 55

  Als uw bericht opgesteld is:
  Druk op linker softtoets
  [Ok].
  Selecteer de gewenste
  optie:
  [Alleen zenden] om het
  bericht alleen te versturen.
  U kunt nu het telefoonnummer intoetsen of op
  softtoets [Zoeken] drukken
  om een contact uit het
  telefoonboek te kiezen.
  [Alleen opslaan] om het
  bericht alleen te bewaren.
  Het bericht wordt in het
  mapje ‘Ontwerpen’ bewaard.
  55 • Page 56

  [Zenden en opslaan] om
  het bericht te versturen en
  tevens te bewaren.
  Het bericht wordt
  verstuurd en bewaard in
  het mapje ‘Verzonden
  SMS’.
  Druk op de linker softtoets
  [Ok] om de geselecteerde
  instructie uit te voeren.
  7.3 SMS berichten lezen:
  Zodra u een SMS-bericht ontvangt
  klinkt de SMS-toon en wordt in het
  display aangegeven dat u een nieuw
  bericht heeft ontvangen.
  56 • Page 57

  Selecteer de optie [Inbox]
  via het SMS-menu en druk
  op de linker softtoets [Ok].
  Selecteer het gewenste
  bericht.
  Druk op de linker softtoets
  [Ok].
  U kunt nu het bericht lezen;
  Gebruik de toetsen en om
  de regels tekst die niet in het
  scherm passen te laten zien.
  Als u het bericht gelezen heeft:
  Druk op de linker softtoets
  [Opties].
  57 • Page 58

  Selecteer de gewenste
  optie:
  [Tekst beantwoorden] om
  een SMS bericht terug te
  sturen.
  [Doorsturen] om het bericht
  door te sturen. (U krijgt nu
  eerst nog de gelegenheid
  de tekst aan te passen.)
  [Bewerk] om het bericht te
  bewerken en dan te
  bewaren of te versturen.
  [Terugbellen] om de afzender van het bericht te bellen.

  58 • Page 59

  [Nummer opslaan] om het
  telefoonnummer van de
  afzender in uw telefoon op
  te slaan.
  [Wis] om dit bericht te
  wissen.
  Druk op de linker softtoets
  [Ok] om de geselecteerde
  taak uit te voeren.
  7.4 Verzonden SMS:
  In het mapje ‘Verzonden SMS’ staan
  de berichten die u heeft ‘verstuurd en
  bewaard’.

  59 • Page 60

  Via de softtoets [Ok] kunt u het
  bericht lezen en aansluitend via de
  softtoets [Opties] doorsturen, wissen,
  wijzigen of diegene waar u het
  bericht naar heeft verstuurd opbellen
  of het telefoonnummer bewaren.
  7.5 Ontwerpen:
  In het mapje ‘Ontwerpen’ staan de
  berichten die u alleen heeft bewaard.
  Via de softtoets [Ok] kunt u het
  bericht lezen en aansluitend via de
  softtoets [Opties] wissen, doorsturen
  of wijzigen en daarna alsnog versturen. Let er op dat u na het verzenden
  zelf het bericht uit het mapje
  ‘Ontwerpen’ moet wissen.
  60 • Page 61

  7.6

  VoiceMail:

  In dit menu kunt u het nummer van uw
  VoiceMail service instellen en dit nummer kiezen. Dit nummer staat standaard
  op KPN voicemailnummer ‘1233’.
  Indien u een ander nummer wilt
  instellen, selecteert u deze optie en
  drukt u op softtoets [Ok], en voert u via
  de cijfertoetsen het nummer in.
  Druk na het invoeren op de softtoets
  [Ok] en daarna op de rode Aan/Uit/
  Einde-toets om uw invoer te bevestigen.
  U kunt met deze functie gemakkelijk uw
  voicemail afluisteren door toets [1]
  ingedrukt te houden.
  61 • Page 62

  7.7 SMS instelling:
  Selecteer de optie [SMS instelling] [Servicecenter] om het nummer van
  de SMS-centrale van uw provider te
  programmeren. (indien dit nummer
  niet automatisch van uw SIM-kaart is
  gekopiëerd).
  Bij de optie [Geheugenkaart] kunt u
  instellen of ingekomen SMS-berichten standaard op de SIM-kaart of in
  de telefoon moeten worden bewaard.
  De optie [Geheugenstatus] laat het
  aantal SMS-berichten zien dat in het
  geheugen is opgeslagen en voor
  hoeveel SMS-berichten er nog
  geheugenruimte vrij is.

  62 • Page 63

  7.8 CB Bericht:
  CB staat voor ‘Cell Broadcast’, en
  dient als een lokaal waarschuwingsen hulpsysteem. Zie voor meer
  informatie de overheidswebsite:
  http://www.cb-diensten.nl.
  Via de softtoets [Ok] kunt u in het
  menu [Kanalen] aangeven over
  welke onderwerpen u berichten wilt
  ontvangen.
  Zorg eerst dat u de codes weet voor
  de onderwerpen waar u berichten
  over wilt ontvangen.

  63 • Page 64

  Met de optie [Kanaal toevoegen]
  kunt u de titel en de code instellen.
  U kunt hierna met de optie [Kies kanaal] een selectie maken van welke
  onderwerpen te ontvangen. Vink het
  rondje voor de selectie aan of uit met
  de verbindingstoets en bevestig deze
  selecties met softtoets [OK].
  Met de optie [Taal] kunt u instellen in
  welke talen u deze berichten wenst
  te ontvangen. Ten slotte zet u met
  de softtoets [Ok] deze dienst aan in
  [Ontvangen].

  64 • Page 65

  7.9 Wis alles:
  Hier kunt u alle berichten of de
  berichten per categorie wissen.
  Let op: zodra u de keuze heeft gemaakt wat u wilt wissen en u drukt op
  softtoets [Ok] dan worden de
  berichten direct gewist, er wordt niet
  om bevestiging gevraagd.
  Als het geheugen dat ingesteld is in
  optie [Geheugenkaart] vol is, zal
  automatisch het andere geheugen
  worden gebruikt voor opslag.

  65 • Page 66

  8 CALCULATOR
  De telefoon heeft een ingebouwde
  calculator met de basisfuncties vermenigvuldigen, delen, optellen en
  aftrekken.
  8.1 Menu openen:
  Druk op de linker softtoets
  [Menu].
  Selecteer [Rekenmachine].
  Druk op de linker softtoets
  [Ok].

  66 • Page 67

  8.2 Rekenen:
  Voer via het toetsenbord
  het eerste getal in.
  (druk toets # voor een
  decimale punt.)
  Druk op de linker softtoets
  [Bevestig].
  Selecteer de gewenste
  operator (+, -, x of /).
  Druk op de linker softtoets [Bevestig].
  Voer via het toetsenbord
  het tweede getal in.
  67 • Page 68

  Druk op de linker softtoets
  [Bevestig] en selecteer een
  tweede operator (+, -, x, /
  of =), de uitkomst wordt
  weergegeven. Door een
  nieuwe operator te kiezen
  kan met de uitkomst verder
  gerekend worden.
  9 ALARM
  Via de functie ‘alarm’ kunt u op vooraf
  ingestelde tijden een alarm(wek)toontje laten klinken. U kunt 3
  verschillende tijden instellen waarbij
  u per alarm de keuze heeft tussen
  eenmalig of wekelijks en bij deze
  laatste kunt u weer de dagen van
  de week instellen waarop het alarm
  moet klinken.
  68 • Page 69

  Ook als u de telefoon heeft uitgeschakeld, zal het alarm klinken.
  9.1 Menu openen:
  Druk op de linker softtoets
  [Menu].
  Selecteer [Alarm].
  Druk op de linker softtoets
  [Ok].
  9.2 Alarm instellen:
  Open het menu [Alarm],
  selecteer een van de 3
  alarmen en druk op de
  linker softtoets [Ok].
  69 • Page 70

  Selecteer [Aan] of [Uit] en
  druk op de linker softtoets
  [Ok].
  Bij ‘uit:
  Druk op de aan/uit/eindetoets om het instellen te
  beëindigen.
  Bij ‘aan’:
  Voer via het toetsenbord
  het tijdstip van alarm in.
  Druk op de rechter softtoets [Ok].
  Selecteer of het alarm eenmalig of wekelijks moet
  klinken.

  70 • Page 71

  Druk op de rechter softtoets [Ok].
  Bij ‘eenmalig’:
  Druk op de aan/uit/eindetoets om het tijdstip van
  alarm vast te leggen en het
  instellen te beëindigen.
  Bij ‘wekelijks’:
  Selecteer met toetsen en
  de dagen van de week en
  druk op de verbindingstoets
  om deze dag te selecteren
  (rood bolletje) of juist te deselecteren (leeg rondje).
  Druk op de linker softtoets
  [Ok] om het alarm vast te
  leggen en het instellen te
  beëindigen.
  71 • Page 72

  9.3 Werking:
  Op het ingestelde moment klinkt
  het weksignaal.
  Druk op de linker softtoets
  [Snooze] om het signaal na
  5 minuten nogmaals te
  laten klinken. (wordt
  maximaal 4x herhaald.)
  Druk op de rechter softtoets [Stop] om het alarm
  te stoppen.

  72 • Page 73

  10 RADIO
  Let op dat voor deze functie een
  headset aangesloten moet zijn.
  Gebruik alleen headsets met een
  4-polige stekker van 2,5 mm dik.
  10.1 Menu openen:
  Druk op de linker softtoets
  [Menu].
  Selecteer [FM Radio].
  Druk op de linker softtoets
  [Ok].
  Via de headset kunt u nu naar
  de radio luisteren.
  73 • Page 74

  Door het ingedrukt houden van
  de *-toets wordt het menu van
  FM-radio direct geopend.
  Druk op het toetsenbord op een
  van de toetsen 0~9 om een
  radiostation te beluisteren dat u
  heeft voorgeprogrammeerd.
  (zie paragraaf 10.3)
  10.2 Telefoneren tijdens radio
  luisteren:
  Als u opgebeld wordt tijdens het
  luisteren naar de radio wordt de
  radio automatisch uitgeschakeld
  en kunt u de oproep aannemen.
  Na beëindigen van de verbinding
  wordt de radio automatisch weer
  ingeschakeld.
  74 • Page 75

  Als u zelf wilt gaan uitbellen,
  druk dan eerst op de softtoets
  [Terug] waarna u de telefoon als
  normaal kunt bedienen. Zodra
  het nummer gekozen wordt,
  schakelt de telefoon de radio uit
  totdat de verbinding weer verbroken wordt.
  10.3 Radio bedienen:
  Activeer de radio. (Zoals in paragraaf
  10.1 beschreven is.)
  Druk op de linker softtoets
  [Opties].
  Selecteer de gewenste
  optie:
  75 • Page 76

  [Uit] om de radio uit te
  schakelen.
  [Automatisch zoeken] om
  na het indrukken van softtoets [Ok] en dan de toetsen en een ander
  radiostation te ontvangen.
  [Handmatig zoeken] om na
  het indrukken van softtoets
  [Ok] en dan de toetsen
  en door de hele FMfrequentieband te stappen.
  [Volume aanpassen] om
  met de toetsen en het
  volume te kunnen instellen.
  76 • Page 77

  [Zender opslaan] om na
  het indrukken van softtoets
  [Ok] en dan de toetsen
  en om het radiostation
  vast te leggen onder een
  van de toetsen 0~9.
  [Zoek zender] om na het
  indrukken van softtoets
  [Ok] en dan de toetsen
  en om uit de negen opgeslagen zenders te kiezen.
  Druk op softtoets [Ok] om
  het gekozen radiostation te
  beluisteren.
  Druk op de linker softtoets
  [Ok] om de geselecteerde
  taak uit te voeren.
  77 • Page 78

  11 PROFIELEN
  Via profielen kunt u, afhankelijk van
  de situatie waarin u zich bevindt, het
  belvolume, trilstand, bel -en attentietonen aanpassen.
  11.1 Menu openen:
  Druk op de linker softtoets
  [Menu].
  Selecteer [Profielen].
  Druk op de linker softtoets
  [Ok].
  Er staan reeds diverse profielen
  voor veelgebruikte situaties gereed. (Standaard, vergadering,
  buitenshuis en stil.)
  78 • Page 79

  11.2 Profiel selecteren:
  Open het menu [Profielen].
  Kies een van de beschikbare profielen.
  Druk op de linker softtoets
  [OK].
  Selecteer de optie
  [Instellen als standaard].
  Druk op de softtoets [OK].
  Het gekozen profiel staat
  nu ingesteld.

  79 • Page 80

  11.3 Profielen personaliseren:
  Kies in het menu [Profielen] een van de beschikbare profielen en druk op
  de linker softtoets [OK].
  Selecteer [Personaliseren].
  Druk op de linker softtoets
  [Ok].
  Selecteer de gewenste
  optie:
  [Oproepswaarschuwing]
  Druk op linker softtoets
  [Ok] om te kiezen tussen
  de volgende opties:
  80 • Page 81

  [Beltoontype] om de belmuziek te kiezen bij een
  binnenkomende oproep.
  [Belvolume] om het volume
  te bepalen van een binnenkomende oproep.
  [Type waarschuwing] om te
  kiezen tussen [Alleen bellen],
  [Alleen trillen], [Bellen & trillen] of [Stil]
  [SMS waarschuwing] Druk
  op linker softtoets [Ok] om te
  kiezen tussen de opties [Beltoontype], [Belvolume] en
  [Type waarschuwing].
  81 • Page 82

  [Toetstoon] Druk op de linker
  softtoets [Ok] om te kiezen
  uit twee toetsvolumes, of om
  de toetstoon uit te schakelen.
  [Systeemwaarschuwing] om
  het geluidssignaal bij een
  verkeerde invoer of foutmelding in- of uit te schakelen
  [Alarm Aan / Uit] Zet
  bepaalde attentietonen aan
  of uit.

  82 • Page 83

  In het menu [Profielen] zijn, na het
  kiezen van een van de beschikbare
  profielen, de volgende opties tevens
  beschikbaar;
  [Reset] om het gekozen
  profiel terug te zetten naar
  de standaard instellingen.
  [Titel] Druk op de linker softtoets [Ok] om de titel van het
  gekozen profiel aan te passen. Met de rechter softtoets
  [Wis] kan de oorspronkelijke
  titel gewist worden, met het
  toetsenbord kan een nieuwe
  titel worden ingevoerd.

  83 • Page 84

  12 INSTELLINGEN
  In dit menu kunt u de telefoon geheel
  naar uw eigen wens instellen.
  12.1 Menu openen:
  Druk op de linker softtoets
  [Menu].
  Selecteer [Instellingen].
  Druk op de linker softtoets [Ok].
  Maak nu een keuze uit de
  volgende opties:
  [Telefoon]
  [SOS instellen]
  [Oproep]
  [Netwerk]
  [Beveiliging]
  84 • Page 85

  In alle hierna beschreven
  menuschermen kunt u ook
  op de cijfertoetsen drukken
  om direct een optie te
  selecteren.
  Druk linker softtoets [Ok]
  12.2 Menu [Telefoon]
  In dit menu kunt u een keuze maken
  uit:
  [Weergave]: Instellingen voor het
  beeldscherm en diens weergave,
  in dit menu kunt u een keuze
  maken uit:
  [Verlichting]: Kies de tijd dat
  de verlichting aan blijft na het
  drukken op een toets.
  85 • Page 86

  [Achtergrond]: Kies hier uit
  diverse achtergronden voor
  de ruststand van de telefoon.
  [Welkomsbericht]: Als u deze
  optie inschakelt, kunt u een
  welkomstboodschap inprogrameren die getoond wordt
  wanneer de telefoon aan
  wordt gezet.
  [Taal]: Kies hier voor een
  Engelse of Nederlandse
  menutaal. Ook is de optie
  ‘auto’ beschikbaar. De voorkeurstaal wordt met deze
  optie afhankelijk van de taal
  van uw SIM-kaart.
  [Dag tijd display]: Hiermee schakelt u de tijdsweergave in de
  ruststand van de telefoon aan of
  uit.
  86 • Page 87

  [Datum en tijd]: Instellingen
  voor tijd en datum.
  [Datum & Tijdsinstellingen]:
  Stel hier, via de cijfertoetsen,
  de tijd in. Zodra dit met
  softtoets [Ok] bevestigd is,
  kunt u de datum invoeren.
  [Datum formaat]: Hier kunt u
  kiezen om dag, maand en jaar
  in diverse volgorde laten
  tonen in de ruststand.
  [Scheidingsteken]:
  Verschillende tekens voor
  datumweergave.
  [Tijd formaat]: Stel de tijdsweergave in op 12-uurs of 24uurs.
  [Tijdzone]: Stel uw tijdszone
  in, afhankelijk van uw locatie.
  87 • Page 88

  [Auto tijd bijwerken]: Als u
  deze optie inschakelt, zal de
  tijd worden bijgewerkt via het
  telefoonnetwerk, bij een binnenkomende oproep of SMS
  bericht.
  [Fabrieksinstelling]: Na het invoeren van de ingestelde telefooncode, kunt u hiermee alle instellingen terugzetten naar de
  standaard instellingen.
  Indien geen code is ingesteld,
  dient de standaard fabriekscode
  te worden ingevoerd. Deze code
  is ‘0000’.

  88 • Page 89

  12.3 Menu [SOS instellen]
  Met dit menu kunt u een contact kiezen uit de door U opgeslagen contacten, die wordt gebeld als u de alarmknop ingedrukt houdt. In dit menu
  kunt u een keuze maken uit:
  [SOS nummerslijst]: Druk twee
  maal op de softtoets [Ok] om uit
  drie SOS nummers te kunnen kiezen. Selecteer een optie uit de lijst
  en druk twee maal op de softtoets
  [Ok]. Kies nu een van de nummers uit uw contactlijst. U kunt
  dit ingestelde nummer via hetzelfde menu ook bekijken of wissen.
  [Vertraging]: Bepaalt het aantal
  seconden wachttijd tot het SOSnummer wordt gebeld.
  89 • Page 90

  12.4 Menu [Oproep]:
  Enkele van deze functies, hier getoond met (*) kunnen niet of anders
  dan beschreven, werken, afhankelijk
  van het mobiele netwerk waarvan u
  gebruik maakt. In dit menu kunt u
  een keuze maken uit:
  [Toont uw telefoonnummer]:
  Bepaalt of uw nummer zichtbaar
  is voor de mensen die u belt.
  [Nummerherhaling](*): Hiermee
  kunt u, als u een nummer belt dat
  in gesprek is, deze automatisch
  opnieuw proberen te bellen.
  [Iedere toets aannemen]: Door
  deze functie zal iedere oproep
  geaccepteerd kunnen worden
  door het indrukken van elke willekeurige toets. 90 • Page 91

  [Klep open aannemen]: Bij het
  inschakelen van deze functie zal
  iedere oproep geaccepteerd
  worden door de telefoon open te
  klappen.
  [Kies lijn](*): Wordt automatisch
  bepaald door de meeste
  netwerken.
  12.5 Menu [Netwerk]:
  Netwerk-afhankelijke opties, dienen
  door uw mobiele netwerk te worden
  ondersteund.
  U kunt een keuze maken uit:
  [Wisselgesprek]: Hiermee kunt u
  tussen verschillende telefoongesprekken schakelen.
  91 • Page 92

  [Doorschakelen]: Hiermee kunt u,
  onder diverse condities, een
  binnenkomend gesprek doorschakelen naar een ander telefoonnummer.
  [Oproepblokkering]: Hier kunt u,
  onder bepaalde condities, inkomende of uitgaande oproepen
  tegenhouden.
  [Netwerkselectie]: U kunt het netwerk van uw provider automatisch
  laten vinden, maar u kunt ook
  handmatig een netwerk zoeken
  en selecteren.
  12.6 Menu [Beveiliging]:
  Hier kunt u diverse telefooncodes wijzigen voor beveiliging tegen onrechtmatig gebruik en de gegevens die op
  de telefoon staan. 92 • Page 93

  [PINcode]: Beveiligingscode die
  o.a. gebruikt wordt bij het opstarten van uw telefoon. Deze
  code beschermt de SIM-kaart
  voor onrechtmatig gebruik.
  De oorspronkelijke code is afhankelijk van uw SIM-kaart, en
  hoort bijgeleverd te zijn bij de
  documentatie van deze SIM-kaart.
  Indien u deze code drie maal fout
  ingeeft, wordt uw SIM-kaart
  geblokkeerd. U heeft dan de
  PUK-code nodig om uw SIM-kaart
  te kunnen gebruiken.
  [Wijzig PIN-2]: Een PIN-2 code
  wordt gebruikt voor speciale netwerkfuncties. Ondersteuning is
  afhankelijk van uw SIM-kaart.
  93 • Page 94

  Indien u deze code fout ingeeft,
  worden deze netwerkfuncties
  geblokkeerd. U heeft dan de
  PUK2-code nodig om deze
  functies weer te kunnen gebruiken. De normale functies van de
  SIM-kaart en de telefoon kunt u,
  ondanks deze blokkering, gewoon
  nog gebruiken.
  [Telefooncode]: Een telefooncode
  ter bescherming van het toestel
  zelf & diens gegevens die, naar
  keuze, bij het invoeren van een
  nieuwe SIM-kaart of iedere keer
  als het toestel aangezet wordt,
  dient te worden ingevoerd.

  94 • Page 95

  13 Gebruik en onderhoud
  13.1 Veilig gebruiken:
  • Gebruik de telefoon niet op locaties waar dat niet is toegestaan of
  is verboden. (ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.)
  • Gebruik de telefoon bij voorkeur
  niet waar anderen er hinder van
  kunnen hebben. (theater, bioscoop, etc.)
  13.2 Kleine kinderen:
  • De telefoon is geen speelgoed;
  houd deze daarom buiten bereik
  van (kleine) kinderen.
  • De accu bevat giftige stoffen.
  Voorkom dat kinderen de accu
  uit de telefoon nemen en in de
  mond stoppen.95 • Page 96

  • De SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom dat kinderen deze
  uit de telefoon kunnen nemen en
  kunnen inslikken.
  13.3 Storing:
  • In de directe nabijheid van televisietoestellen, radio’s en computers kan de telefoon mogelijke storing veroorzaken. Vergroot in
  deze gevallen de afstand tussen
  de telefoon en het toestel wat gestoord wordt.
  13.4 Omgevingscondities:
  • De telefoon is een precisietoestel.
  Laat de telefoon nooit vallen en
  berg deze op een veilige plek op
  bij het niet gebruiken.
  96 • Page 97

  • Vermijd extreem hoge en lage
  temperaturen. Laat bijvoorbeeld
  de telefoon nooit achter in een
  auto die onbeschermd in de zon
  staat.
  • De telefoon is niet waterdicht.
  Voorkom dat de telefoon in aanraking komt met water.
  13.5 Pacemakers:
  • Houd in rust en tijdens het telefoneren een minimale afstand aan
  van 20 cm tussen de telefoon en
  uw pacemaker.
  13.6 Gehoorapparatuur:
  • Bij gebruik van oudere types gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het gebruik van uw
  telefoon.
  97 • Page 98

  13.7 ACCU:
  • De telefoon werkt op een oplaadbare accu. Indien de bedrijfstijd
  van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn. Nieuwe accu’s
  zijn bij de servicedienst van Fysic
  verkrijgbaar (zie de laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing
  voor het telefoonnummer).
  • Beschadig of demonteer de accu
  nooit. Een defecte of uitgewerkte
  accu direct inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval.
  • Bij het langdurig niet gebruiken
  van de telefoon is het raadzaam
  de accu uit de telefoon te nemen.
  • Om kortsluiting te voorkomen mag
  u de accu nooit op een metalen oppervlak leggen. 98 • Page 99

  13.8 Onderhoud:
  • Reinig de telefoon uitsluitend met
  een zachte, licht-vochtige doek.
  Gebruik in geen geval schurende
  of chemische reinigingsmiddelen.
  13.9 Milieu:
  • De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier
  inleveren. Wij adviseren echter
  om deze te bewaren, zodat bij
  transport de telefoon adequaat
  verpakt kan worden.

  Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij
  uw leverancier; zij zorgen
  voor een milieuvriendelijke verwerking.
  99 • Page 100

  • Defecte of uitgewerkte accu’s of
  batterijen dient u in te leveren bij
  uw plaatselijk depot voor klein
  chemisch afval of bij de speciaal
  daarvoor bestemde batterij inzamelpunten.
  Gooi lege accu’s of batterijen
  nooit bij uw huishoudelijk afval.
  14 Verklaring van conformiteit
  Het toestel voldoet aan de essentiële
  voorwaarden en voorzieningen zoals
  omschreven in de Europese richtlijn
  1999/5/EC.
  De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website
  WWW.FYSIC.COM
  100 • Page 101

  15 SPECIFICATIES
  Netwerk:

  EGSM900 / GSM900 /
  DSC1800
  SAR:
  0.114W/kg / 0.099W/kg
  Afmetingen: 88 x 55 x 20mm
  (ingeklapt)
  Accu:
  Li-ion, 3.7V 750mAh
  Stand-by tijd: tot 250 uur
  (afhankelijk van
  netwerk)
  Spreektijd: tot 500 minuten
  (afhankelijk van hoe
  de telefoon is ingesteld
  en wordt gebruikt)
  Gewicht:
  95gr (accu incl.)

  101 • Page 102

  16 INHOUDSOPGAVE
  1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
  1.1 Belangrijk .................................. 3
  1.2 Waarschuwingen ....................... 4
  1.3 Leveringsomvang ...................... 8
  1.4 Aanwijzingen voor het afvoeren 9
  2 FUNCTIEBESCHRIJVING
  2.1 Telefoon....................................11
  2.2 Druktoetsen ............................. 12
  2.3 Displaysymbolen ..................... 17
  2.4 Indicatielampje ........................ 20
  3 INSTALLEREN
  3.1 SIM kaart en accu ................... 21
  3.2 Accu opladen .......................... 24
  3.3 Levensduur accu ..................... 26
  102 • Page 103

  3.4 Accu vervangen ...................... 27
  3.5 Headset ................................... 28
  4 WERKING
  4.1 Toestel inschakelen/
  uitschakelen ............................ 28
  4.2 Nummer kiezen ....................... 30
  4.3 Uit geheugen kiezen ............... 31
  4.4 Oproep aannemen .................. 31
  4.5 Kiezen uit de bellerslijst........... 32
  4.6 Functies tijdens telefoneren .... 33
  4.7 Ontvangstvolume .................... 35
  4.8 Noodoproep ............................ 35
  5 BELLERSLIJST
  5.1 Openen bellerslijst................... 39
  5.2 Opties ...................................... 40
  5.3 Bellerslijst via de menusturing. 41
  103 • Page 104

  6 TELEFOONBOEKGEHEUGEN
  6.1 Nieuwe contacten toevoegen .. 43
  6.2 Contacten zoeken en bellen.... 46
  6.3 Opties ...................................... 47
  6.4 Menu Telefoonboek openen .... 49
  7 SMS BERICHTEN
  7.1 SMS Menu openen ................. 52
  7.2 Nieuw SMS bericht
  opstellen en verzenden ........... 53
  7.3 SMS berichten lezen ............... 56
  7.4 Verzonden SMS ...................... 59
  7.5 Ontwerpen............................... 60
  7.6 Voicemail ................................. 61
  7.7 SMS instelling ......................... 62
  7.8 CB bericht ............................... 63
  7.9 Wis alles .................................. 65

  104 • Page 105

  8 CALCULATOR
  8.1 Menu openen .......................... 66
  8.2 Rekenen .................................. 67
  9 ALARM
  9.1 Menu openen .......................... 69
  9.2 Alarm instellen......................... 69
  9.3 Werking ................................... 72
  10 RADIO
  10.1 Menu openen......................... 73
  10.2 Telefoneren tijdens
  radio luisteren........................ 74
  10.3 Radio bedienen ..................... 75
  11 PROFIELEN
  11.1 Menu openen ......................... 78
  11.2 Profiel selecteren ................... 79
  11.3 Profielen personaliseren ........ 80
  105 • Page 106

  12 INSTELLINGEN
  12.1 Menu openen......................... 84
  12.2 Menu [Telefoon] ..................... 85
  12.3 Menu [SOS instellen] ............. 89
  12.4 Menu [Oproep]....................... 90
  12.5 Menu [Netwerk] ..................... 91
  12.6 Menu [Beveiliging] ................. 92
  13 GEBRUIK EN ONDERHOUD
  13.1 Veilig gebruiken ..................... 95
  13.2 Kleine kinderen ...................... 95
  13.3 Storing ................................... 96
  13.4 Omgevingscondities .............. 96
  13.5 Pacemakers........................... 97
  13.6 Gehoorapparatuur ................. 97
  13.7 ACCU..................................... 98
  13.8 Onderhoud............................. 99
  13.9 Milieu ..................................... 99
  106 • Page 107

  14 VERKLARING VAN
  CONFORMITEIT ................... 100
  15 SPECIFICATIES ................... 101
  16 INHOUDSOPGAVE .............. 102
  17 GARANTIE ........................... 108

  107 • Page 108

  17 GARANTIE
  Op de Fysic FM-9500 mobiele telefoon
  heeft u een garantie van 24 maanden
  na aankoopdatum. Wij garanderen
  gedurende die periode de kosteloze
  herstelling van defecten ontstaan door
  materiaal- en constructiefouten.
  Een en ander ter uiteindelijke
  beoordeling van de importeur.
  HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een
  defect, raadpleeg dan eerst deze
  gebruiksaanwijzing. Geeft deze
  hieromtrent geen uitsluitsel,
  raadpleeg dan de leverancier van
  deze telefoon of de serviceafdeling
  van Fysic op telefoonnummer
  (+31) (0) 73 6411 355.
  108 • Page 109

  DE GARANTIE VERVALT:
  Bij ondeskundig gebruik, foutieve
  aansluiting, lekkende en/of verkeerd
  geplaatste accu’s, gebruik van niet
  originele onderdelen of toebehoren,
  verwaarlozing en bij defecten
  ontstaan door vocht, vuur,
  overstroming, blikseminslag en
  natuurrampen.
  Bij onbevoegde wijzigingen en/of
  reparaties door derden. Bij onjuist
  transport van het apparaat zonder
  geschikte verpakking en indien het
  apparaat niet vergezeld is van dit
  garantiebewijs en de aankoopbon.

  109 • Page 110

  Iedere verdere aansprakelijkheid,
  met name voor eventuele
  gevolgschade, is uitgesloten.
  Wij behouden het recht voor van
  technische en formele aanpassingen
  voor verbetering en verdere
  ontwikkeling van het product.

  110 • Page 111

  111 • Page 112

  Service

  Help

  Aziëlaan 12
  ‘s-Hertogenbosch
  WWW.HESDO-SERVICE.NL
  INFO@HESDO-SERVICE.NL

  +31 (0) 73 6411 355

  v1.2
  112


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Fysic FM 9500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Fysic FM 9500 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,43 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info