Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/84
Nächste Seite
Type RI8263, SUP047RG
GAGGIA
VELASCA PRESTIGE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
GEBRUIKSAANWIJZING
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Type RI8263, SUP047RG

  GAGGIA
  VELASCA PRESTIGE
  INSTRUKCJA OBSŁUGI
  GEBRUIKSAANWIJZING
  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ • Page 2 • Page 3

  1
  5
  2
  6
  3
  7

  8

  9
  10

  4

  11

  12

  13
  14
  15

  ESPRESSO

  CAPPUCCINO

  ESPRESSO LUNGO

  MILK FROTH

  AR

  OM

  A STR
  ENG

  TH

  MENU

  CARAFE QUICK CLEAN

  16

  17

  SPECIAL

  DRI

  NKS

  21
  20
  19

  22

  18

  23

  30

  24

  29

  25

  28

  27

  26 • Page 4

  4

  Nederlands

  Inhoudsopgave
  Introductie _______________________________________________________________________
  Belangrijk ________________________________________________________________________
  Waarschuwing____________________________________________________________________
  Let op __________________________________________________________________________
  Elektromagnetische velden (EMV)____________________________________________________
  Apparaatoverzicht (Fig. 1)___________________________________________________________
  Het display ______________________________________________________________________
  Eerste installatie __________________________________________________________________
  Handmatige spoelcyclus ___________________________________________________________
  AquaClean-filter __________________________________________________________________
  AquaClean-filter-installatie _________________________________________________________
  Het AquaClean-filter vervangen _____________________________________________________
  Het apparaat gebruiken ____________________________________________________________
  Koffiezetten met bonen____________________________________________________________
  De koffiehoeveelheid aanpassen ____________________________________________________
  Adjusting the grind setting__________________________________________________________
  Cappuccino, baby cappuccino en melkschuim _________________________________________
  Speciale dranken zetten____________________________________________________________
  Schoonmaken en onderhoud _______________________________________________________
  Wekelijkse reiniging van de zetgroep__________________________________________________
  Smeren _________________________________________________________________________
  Snelle reiniging van de melkkan _____________________________________________________
  Dagelijkse reiniging van de melkkan __________________________________________________
  Wekelijkse reiniging van de melkkan __________________________________________________
  Maandelijkse volledige reiniging van het melkdoorloopsysteem met reinigingsmiddel _________
  Ontkalken _______________________________________________________________________
  Ontkalkingsprocedure _____________________________________________________________
  Onderbreking van de ontkalkingscyclus _______________________________________________
  Waarschuwingspictogrammen en foutcodes ___________________________________________
  Betekenis van foutcodes____________________________________________________________
  Accessoires bestellen______________________________________________________________
  Garantie en ondersteuning _________________________________________________________
  Recyclen_________________________________________________________________________
  Problemen oplossen_______________________________________________________________

  Introductie
  Gefeliciteerd met de aankoop van uw Gaggia Velasca Prestige
  volautomatische espressomachine! Het apparaat is geschikt voor de
  bereiding van espressokoffie met koffiebonen.

  4
  5
  5
  6
  7
  7
  8
  8
  11
  11
  11
  12
  13
  13
  13
  13
  13
  14
  14
  14
  16
  17
  17
  18
  20
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  25
  25
  26 • Page 5

  Nederlands

  5

  Belangrijk
  Waarschuwing
  - Sluit de machine aan op een stopcontact met een voltage dat
  overeenkomt met de technische specificaties van de machine.
  - Sluit de machine uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
  - Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een tafel of
  aanrecht hangt of in aanraking komt met hete oppervlakken.
  - Dompel de machine, de stekker of het netsnoer nooit onder in
  water (gevaar van een elektrische schok).
  - Giet geen vloeistoffen over de stekker
  - Richt de heetwateruitloop nooit op lichaamsdelen: gevaar van
  brandwonden.
  - Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handgrepen en
  knoppen.
  - Schakel de machine uit met de hoofdschakelaar op de achterzijde
  en verwijder de stekker uit het stopcontact:
  Als zich een storing voordoet.
  Als de machine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
  Voordat u de machine schoonmaakt.
  - Trek aan de stekker en niet aan het netsnoer als u de stekker uit
  het stopcontact haalt.
  - Raak de stekker niet met natte handen aan.
  - Gebruik de machine niet als de stekker, het netsnoer of de
  machine zelf beschadigd is..
  - Breng geen aanpassingen aan de machine of het netsnoer aan.
  - Laat reparaties alleen uitvoeren door een door Gaggia erkend
  servicecentrum om gevaar te vermijden.
  - De machine moet niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8
  jaar. • Page 6

  6

  Nederlands

  - Deze machine kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
  door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
  geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder
  toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik
  van de machine en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
  - Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden
  uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht.
  - Houd de machine en het snoer buiten het bereik van kinderen die
  jonger zijn dan 8 jaar oud.
  - Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met de
  machine gaan spelen.
  - Steek nooit vingers of andere voorwerpen in de koffiemolen.
  - Plaats het apparaat tijdens gebruik niet in een kast.

  Let op
  - Deze machine is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk
  gebruik. Deze machine is niet bedoeld voor gebruik in
  personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren,
  boerderijen of vergelijkbare werkomgevingen.
  - Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond. Houd
  de machine rechtop, ook tijdens transport..
  - Plaats de machine niet op een warmhoudplaat of naast een hete
  oven, verwarmingselement of vergelijkbare warmtebron.
  - Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen. Als
  u het bonenreservoir met gemalen koffie, oploskoffie, ongebrande
  koffiebonen of een andere substantie vult, kan dit schade aan de
  machine veroorzaken.
  - Laat de machine afkoelen, voordat u onderdelen plaatst of
  verwijdert. De verwarmingsoppervlakken houden na gebruik nog
  een tijdje warmte vast.
  - Vul het waterreservoir nooit met warm of heet water of met
  spuitwater, omdat dit schade kan veroorzaken aan het
  waterreservoir en aan de machine. • Page 7

  Nederlands

  7

  - Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of
  agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om de machine
  schoon te maken. Gebruik een zachte vochtige doek.
  - Ontkalk uw machine regelmatig. De machine geeft aan wanneer u
  deze moet ontkalken. Als u dit niet doet, zal de machine na
  verloop van tijd niet goed meer werken. In dit geval vallen
  reparaties niet onder de garantie.
  - Plaats de machine niet op een locatie met een temperatuur onder
  de 0 °C. Water in het verwarmingssysteem kan bevriezen en
  schade veroorzaken.
  - Zorg ervoor dat het waterreservoir leeg is wanneer u de machine
  gedurende langere tijd niet gebruikt. Het water is na langere tijd
  niet vers meer. Gebruik altijd vers water wanneer u de machine
  gebruikt.

  Elektromagnetische velden (EMV)
  Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en
  voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische
  velden.

  Apparaatoverzicht (Fig. 1)
  1 Deksel van het bonenreservoir
  2 Bonenreservoir
  3 Aansluiting voor netsnoer
  4 Waterreservoir
  5 Compartiment voor voorgemalen koffie
  6 Instelknop molen
  7 Bedieningspaneel
  8 Koffiediklade
  9 Koffie-uitloop
  10 Lekbak
  11 Rooster lekbak
  12 Lekbak vol-indicator
  13 ESPRESSO-knop
  14 ESPRESSO LUNGO-knop
  15 Knop AROMA STRENGTH (Aromasterkte)
  16 Stand-byknop
  17 Knop MENU
  18 HOT WATER-knop
  19 MILK FROTH-knop
  20 Netsnoer
  21 Reinigingsborsteltje (alleen bij bepaalde typen)
  22 Vet (alleen bij bepaalde typen)
  23 Maatlepel voor voorgemalen koffie • Page 8

  Nederlands

  8

  24 Teststrook voor waterhardheid
  25 Lade voor koffieresten
  26 Zetgroep
  27 Beschermend handvat
  28 Automatische melkopschuimer

  Het display
  Gebruik deze knoppen om door de menu's te navigeren:
  - ESPRESSO-knop = ESC-knop: druk op deze knop om terug te keren naar
  het hoofdmenu. De ESC-knop laat u terugkeren naar een vorig niveau.
  Het kan nodig zijn dat u meerdere keren op de ESC-knop moet drukken
  om terug te keren naar het hoofdmenu.

  ESPRESSO

  - Knop AROMA STRENGTH (Aromasterkte) = Knop OK: druk op deze knop
  om een functie te selecteren, te bevestigen of te stoppen.
  AR

  OM

  A STR
  ENG

  TH

  - CAPPUCCINO-knop = Knop OMHOOG: druk op deze knop om omhoog
  te schuiven in het displaymenu.
  CAPPUCCINO

  - SPECIAL DRINKS-knop = Knop OMLAAG: druk op deze knop om omlaag
  te schuiven in het displaymenu.
  SPECIAL

  DRI N

  KS

  Eerste installatie
  Deze machine is getest met koffie. Hoewel de machine zorgvuldig is
  schoongemaakt, kunnen er wat koffieresten zijn achtergebleven. We
  garanderen dat de machine helemaal nieuw is.
  Net als bij de meeste volautomatische espressomachines moet u eerst een
  aantal kopjes zetten om ervoor te zorgen dat de machine zichzelf goed kan
  instellen en u de lekkerste koffie krijgt.
  1 Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de machine.
  2 Plaats de machine op een tafel of aanrecht, uit de buurt van de kraan, de
  gootsteen en warmtebronnen.
  Opmerking: Laat boven, achter en aan beide zijden van de machine een
  ruimte van ten minste 15 cm vrij.
  3 Schuif de lekbak met lekplaat in het apparaat.
  4 Verwijder het waterreservoir. • Page 9

  Nederlands

  9

  5 Vul het waterreservoir tot aan de MAX-aanduiding met vers water.
  6 Open het deksel van het bonenreservoir. Vul het bonenreservoir met
  koffiebonen en sluit het deksel.
  7 Steek de stekker in een stopcontact (1) en steek de kleine stekker in de
  aansluiting op de achterkant van de machine (2).
  8 Plaats een kom onder de heetwater- en koffie-uitlopen.
  Controleer of de heetwateruitloop juist is geplaatst.
  9 Druk op de stand-byknop om de machine in te schakelen.
  10 Druk op de OK-knop om de automatische vulcyclus voor het watercircuit
  te starten.
  11 De machine warmt op en op het display wordt het temperatuurpictogram
  weergegeven.

  - De machine begint met het spoelen van water door de koffie-uitloop. Op
  het display worden het pictogram voor het spoelen en een
  voortgangsbalk weergegeven.

  12 Op het display wordt het volgende pictogram weergegeven om aan te
  geven dat u het AquaClean-filter moet installeren.
  AQUA
  CLEAN

  AQUA
  CLEAN

  AQUACLEAN
  FILTER?

  INSTALL
  FILTER

  Als u het AquaClean-filter later wilt installeren, drukt u op de ESC-knop
  en gaat u verder met de handmatige spoelcyclus. Raadpleeg voor
  installatie het hoofdstuk 'AquaClean-filter'.

  13 Druk op de OK-knop. Op het display wordt het volgende pictogram
  weergegeven.
  14 Verwijder het AquaClean-filter uit de verpakking. Schud het filter
  gedurende 5 seconden. • Page 10

  10

  Nederlands
  15 Dompel het AquaClean-filter ondersteboven onder in een bak met koud
  water en wacht totdat er geen luchtbellen meer uit het filter komen.

  16 Verwijder het waterreservoir uit het apparaat, leeg het en plaats het filter
  verticaal op de filteraansluiting.
  17 Vul het waterreservoir tot aan de MAX-aanduiding met vers water.
  18 Druk op de OK-knop.

  19 Selecteer ON (Aan) op het display en bevestig de activering door op de
  OK-knop te drukken.
  AQ UA
  CLEAN

  ON
  OFF
  0/8

  Wanneer de activering is voltooid, wordt op het display een vinkje
  weergegeven om de activering te bevestigen.

  100%
  AQUA
  CLEAN

  20 Op het display wordt het pictogram weergegeven dat het filter gereed is
  om aan te geven dat het AquaClean-filter juist is geïnstalleerd.
  21 Voor het reinigen van het filter drukt u op de SPECIAL DRINKS-knop en
  selecteert u de HEET WATER-optie, en drukt u tweemaal op de OKknop. Er komt heet water uit de heetwateruitloop. Gooi dit water weg.
  Het kan even duren totdat er water uit de heetwateruitloop komt. Het
  filter moet volledig zijn gevuld en gereinigd met water.
  Het apparaat is klaar voor gebruik.
  Na installatie van het AquaClean-filter hoeft u geen handmatige spoelcyclus
  uit te voeren. • Page 11

  Nederlands

  11

  Handmatige spoelcyclus
  1 Plaats een kom onder de koffie-uitloop.
  2 Druk op de knop AROMA STRENGTH (Aromasterkte) en selecteer de
  functie voor voorgemalen koffie.
  Doe geen voorgemalen koffie in het compartiment voor voorgemalen
  koffie.
  3 Druk op de knop ESPRESSO of ESPRESSO LUNGO.
  - De machine begint met de afgifte van heet water.
  4 Wacht totdat de machine stopt met de afgifte van water en leeg de kom.
  5 Herhaal de stappen 1 tot en met 3 twee keer.
  6 Druk op de SPECIAL DRINKS-knop. Plaats een kom onder de
  heetwateruitloop.
  7 druk op de knoppen OMHOOG/OMLAAG om door de opties te schuiven
  van het display. Druk op de OK-knop om 'heet water' te selecteren.
  8 Druk op de OK-knop om de doorloop van heet water te starten.
  - Laat water uit de uitloop stromen totdat het geen water-pictogram op
  het display verschijnt.
  9 Vul het waterreservoir met vers water tot de MAX-aanduiding en
  verwijder de kom.
  Het apparaat is klaar voor gebruik.

  AquaClean-filter
  Het AquaClean-filter is speciaal ontworpen om kalkaanslag in de
  koffiemachine te verminderen en het water te filteren om het aroma en de
  smaak te behouden. Als u een reeks van 8 AquaClean-filters gebruikt zoals
  aangegeven in deze gebruikershandleiding, hoeft u de machine pas na
  5000 koppen koffie (met een inhoud van 100 ml) te ontkalken.

  AquaClean-filter-installatie
  Uw machine moet volledig kalkvrij zijn voordat u het AquaClean-filter gaat
  gebruiken. Als u het filter vóór het eerste gebruik niet hebt geactiveerd en
  meer dan 50 koppen koffie (met een inhoud van 100 ml) hebt gezet, moet u
  de machine ontkalken voordat u het filter activeert.
  1

  Verwijder het AquaClean-filter uit de verpakking. Schud het filter
  gedurende 5 seconden.
  2 Dompel het AquaClean-filter ondersteboven onder in een bak met koud
  water en wacht totdat er geen luchtbellen meer uit het filter komen.
  3 Verwijder het waterreservoir uit het apparaat. • Page 12

  12

  Nederlands
  4 Plaats het AquaClean-filter verticaal op de filtervoet. Druk het
  AquaClean-filter helemaal naar beneden. Zorg ervoor dat u het filter
  goed plaatst en dat de afdichtring zich in de juiste positie bevindt voor de
  beste prestaties.
  5 Vul het waterreservoir met schoon water en plaats het terug op het
  apparaat.
  6 Druk op de knop MENU en schuif naar de AquaClean filter-optie. Druk
  vervolgens op de OK-knop en schuif naar de AquaClean filter-optie.
  Wanneer u het filter voor het eerst installeert, volgt u de stappen in het
  hoofdstuk ‘Eerste installatie’.
  7 Selecteer ON (Aan) op het display en bevestig de activering door op de
  OK-knopte drukken.
  AQ UA
  CLEAN

  ON
  OFF
  0/8

  Opmerking: Het display geeft een vinkje weer om de activering te
  bevestigen.
  8 Voor het reinigen van het filter drukt u op de SPECIAL DRINKS-knop,
  selecteert u de HEET WATER-optie en drukt u tweemaal op de OK-knop.
  Er komt heet water uit de heetwateruitloop. Gooi dit water weg.
  Opmerking: Het kan even duren totdat er water uit de heetwateruitloop
  komt. Het filter moet volledig zijn gevuld en gereinigd met water.
  9 Gebruik de bijgevoegde sticker op de plastic verpakking van het
  AquaClean-filter om de datum te noteren waarop het filter moet worden
  vervangen (na 3 maanden). Plaats de sticker op het waterreservoir.
  Het filter en het apparaat kunnen nu worden gebruikt.

  Het AquaClean-filter vervangen
  Vervang het filter elke 3 maanden of wanneer het apparaat dit aangeeft.

  Displaypictogram AquaClean-filter

  Actie

  10% + pictogram knippert

  De prestaties van dit filter nemen af. U wordt
  aangeraden om het oude filter te verwijderen en het
  nieuwe filter te plaatsen zoals beschreven in de
  paragraaf ’Installatie van AquaClean-filter’ om de juiste
  prestaties van het filter te behouden.

  0% + pictogram knippert

  Verwijder het oude filter onmiddellijk en plaats het
  nieuwe filter zoals beschreven in de paragraaf
  ’Installatie van AquaClean-filter’. Wanneer u een nieuw
  filter activeert, wordt op het display het woord NIEUW
  weergegeven. Druk op de OK-knop om de activering
  te bevestigen. • Page 13

  Nederlands
  0% en pictogram verdwijnt van het display.

  13

  U moet het apparaat eerst ontkalken voordat u een
  nieuw filter kunt plaatsen en activeren.

  Na 8 filtervervangingen moet u het apparaat ontkalken hoofdstuk
  ‘Ontkalken’, paragraaf ‘Ontkalkingsprocedure’.

  Het apparaat gebruiken
  Koffiezetten met bonen
  1 Pas de koffie-uitloop aan op de maat van uw kopje.
  2 Druk op de knop AROMA STRENGTH (Aromasterkte) om de gewenste
  koffiesterkte te selecteren van 1 tot 5 bonen.
  3 Druk op de knop ESPRESSO om espresso te zetten of ESPRESSO
  LUNGO om koffie te zetten.

  De koffiehoeveelheid aanpassen
  1

  Houd de knop ESPRESSO of ESPRESSO LUNGO ingedrukt totdat op het
  display het woord MEMO wordt weergegeven.
  2 Druk op de OK-knop om de geselecteerde hoeveelheid op te slaan
  zodra de kop de gewenste hoeveelheid koffie bevat.

  Adjusting the grind setting
  Opmerking: U kunt de instellingen van de molen alleen aanpassen wanneer
  de machine koffiebonen maalt.
  1
  2
  3
  4

  5
  6

  Open het deksel van het bonenreservoir.
  Plaats een kop onder de koffie-uitloop.
  Druk op de knop ESPRESSO.
  While the machine grinds the coffee, place the end of the measuring
  spoon handle on the grinder adjustment knob in the coffee bean hopper.
  Use the spoon to press and turn the knob to the left or to the right one
  notch a time.
  There are 10 different grinding degree settings you can choose from. The
  smaller the dot, the stronger the coffee.
  Coarse grind: lighter taste, for dark roasted coffee blends.
  Fine grind: bolder taste, for light roasted coffee blends.
  Brew 2-3 coffees to taste the difference.

  Cappuccino, baby cappuccino en melkschuim
  Opmerking: U kunt de hoeveelheid aanpassen voor cappuccino, baby
  cappuccino en melkschuim. • Page 14

  14

  Nederlands
  1 Verwijder de heetwateruitloop.
  2 Verwijder het deksel van de melkkan.
  3 Vul de melkkan met melk tot een niveau tussen de MIN- en MAXaanduidingen.
  4 Plaats het deksel van de melkkan terug.

  5 Draai de melkschuimuitloop op de melkkan naar ‘I’.

  6 Plaats de melkkan in het apparaat. Zorg ervoor dat de kan goed is
  geplaatst.
  7 Plaats een kop onder de koffie- en melkuitloop.
  8 Kies uw type koffie met melk.
  - Druk op de knop CAPPUCCINO om een kop cappuccino te zetten.
  - Druk op de knop LATTE MACCHIATO om een latte macchiato te zetten.
  - Druk op de SPECIAL DRINKS-knop en selecteer baby cappuccino om
  een baby cappuccino te zetten.
  De machine geeft eerst een vooraf ingestelde hoeveelheid opgeschuimde
  melk af in een kop of glas en geeft vervolgens een vooraf ingestelde
  hoeveelheid koffie af.

  Speciale dranken zetten
  Heet water en baby cappuccino kunt u in het menu Speciale dranken
  selecteren.
  1 Druk op de SPECIAL DRINKS-knop om het menu te openen. Het display
  toont nu de opties voor speciale dranken.
  2 Druk op de knoppen OMHOOG/OMLAAG om door de opties van het
  menu te schuiven.
  3 Druk op de OK-knop om de gewenste drank te bevestigen.
  4 Plaats de heetwateruitloop in het apparaat en klik deze vast wanneer u
  HEET WATER selecteert. Plaats de melkkan in het apparaat wanneer u
  cappuccino, melkschuim of baby cappuccino selecteert.

  Schoonmaken en onderhoud
  Wekelijkse reiniging van de zetgroep
  Maak de zetgroep één keer per week schoon. • Page 15

  Nederlands

  15

  1 Verwijder de koffiediklade en open de servicedeur.
  2 Verwijder de lade voor koffieresten.

  1

  3 Druk op de hendel en trek de zetgroep uit het apparaat om deze te
  verwijderen.
  4 Spoel de zetgroep af met schoon water en laat deze aan de lucht
  drogen.

  2

  5 Zorg ervoor dat de hendel contact maakt met de voet van de zetgroep
  om deze terug te plaatsen.
  Opmerking: Wanneer deze geen contact maakt met de voet, drukt u deze
  naar beneden.

  6 Controleer of de vergrendelhaak van de zetgroep in de juiste stand staat.
  Duw de haak omhoog tot in de bovenste stand om de haak in de juiste
  positie te zetten. • Page 16

  16

  Nederlands
  7 De haak staat niet in de juiste stand als deze nog in de onderste stand
  staat.
  8 Schuif de zetgroep over de geleiderrails aan de zijkant terug in het
  apparaat tot deze vastklikt. Plaats de lade voor koffieresten vervolgens
  weer in het apparaat.

  Maandelijkse reiniging van de zetgroep met de
  ontvettingstablet.
  - Voer deze reinigingsprocedure eens per maand uit of nadat u 500
  koppen koffie hebt gezet.
  - Gebruik een ontvettingstablet voor deze reinigingscyclus..
  Let op: Gebruik alleen ontvettingstabletten voor het reinigen. Ze zijn niet
  geschikt om de machine te ontkalken.
  1 Plaats een kom onder de koffie-uitloop.
  2 Druk op de knop AROMASTERKTE en selecteer GEMALEN KOFFIE.
  3 Plaats een koffieolieverwijderingstablet in het compartiment voor
  voorgemalen koffie.
  4 Druk op de OK-knop. Het apparaat geeft water af via de koffie-uitloop.
  5 Wanneer de voortgangsbalk het midden heeft bereikt, zet u de
  aan/uitknop op OFF.
  6 Laat de ontvettende oplossing ongeveer 15 minuten inwerken.
  7 Zet de aan/uitknop op ON.
  8 Druk op de stand-byknop.
  9 Wacht totdat de machine een automatische spoelcyclus heeft
  uitgevoerd.
  10 Voer de procedure 'Wekelijkse reiniging van de zetgroep' uit.
  11 Verwijder het lekbakje met de koffiediklade. Leeg het lekbakje en de
  koffiediklade en plaats ze terug in de machine.
  12 Druk op de knop AROMASTERKTE en selecteer GEMALEN KOFFIE.
  13 Druk op de OK-knop. Het apparaat geeft water af via de koffie-uitloop.
  14 Herhaal de stappen 12 en 13 twee keer. Gooi het water van de
  spoelcyclus weg.
  15 Als u het lekbakje wilt schoonmaken, plaatst u een ontvettingstablet in
  het bakje en vult u dit voor twee derde met heet water. Laat de
  ontvettingstablet ongeveer 30 minuten inwerken. Leeg vervolgens het
  lekbakje en spoel het bakje grondig af.

  Smeren
  Smeer de zetgroep na ongeveer 500 koppen koffie of een keer per maand.
  1 Smeer wat smeermiddel rond de as in de onderkant van de zetgroep. • Page 17

  Nederlands

  17

  2 Smeer smeermiddel op beide zijden, zoals getoond in de afbeelding.
  3 Schuif de zetgroep over de geleiderrails aan de zijkant terug in het
  apparaat tot deze vastklikt. Plaats de lade voor koffieresten vervolgens
  weer in het apparaat.

  Snelle reiniging van de melkkan
  Tussen het maken van melkvariëteiten door kunt u de melktuit reinigen met
  heet water om ervoor te zorgen dat elk melkrecept optimaal is.
  1 Plaats een kop of kom onder de tuit om het spoelwater op te vangen.
  2 Draai de melkschuimuitloop naar de ‘I’-stand.
  3 Druk op de SNELLE REINIGING VAN DE MELKKAN-knop.
  - Op het display wordt u eraan herinnerd om de melkschuimuitloop te
  installeren. Druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen.
  Opmerking: Druk op de ESC-knop als u de reiniging van de melkkan wilt
  onderbreken.
  1

  De machine begint met het spoelen van water door de koffie-uitloop. Op
  het display worden het pictogram voor het spoelen en een
  voortgangsbalk weergegeven.

  Dagelijkse reiniging van de melkkan
  Het is belangrijk dat u de melkkan elke dag of na gebruik schoonmaakt,
  omdat dit zorgt voor een goede hygiëne en perfecte melkschuim met de
  juiste dikte.
  1 Druk op de ontgrendelknoppen om het deksel te verwijderen.

  2

  1

  1

  2 Draai de melkschuimuitloop tot het referentiepunt (aangeduid met een
  stip). • Page 18

  18

  Nederlands
  3 Til de melkkanuitloop op om deze van het deksel te verwijderen en was
  deze met lauwwarm water. Verwijder alle melkresten.
  4 Plaats de melkschuimuitloop terug op het deksel van de melkkan. Breng
  de stip op de tuit op één lijn met de aanduiding op het deksel om deze te
  plaatsen.

  Wekelijkse reiniging van de melkkan
  1 Druk op de ontgrendelknoppen om het deksel te verwijderen.
  2 Spoel het deksel en de melkkan met schoon water. Verwijder alle
  melkresten.
  3 Plaats het deksel terug op de melkkan en zorg ervoor dat het vastklikt.
  4 Verwijder de bovenkant van het deksel en vul de melkkan tot de MAXaanduiding met vers water.
  5 Plaats het bovenste gedeelte van het deksel weer terug op de melkkan.
  6 Plaats de melkkan in het apparaat. Plaats een kom onder de
  melkschuimuitloop.
  7 Druk op de MILK FROTH-knop om heet water te selecteren.
  8 Het display toont het pictogram om aan te geven dat het apparaat water
  afgeeft.
  9 Wanneer het apparaat stopt met de afgifte van water, verwijdert en leegt
  u de melkkan.
  Het display zal u vragen om een snelle reinigingscyclus uit te voeren. U
  hoeft deze cyclus niet uit te voeren tijdens de wekelijkse reiniging van de
  melkkan.
  10 Druk op de ontgrendelknoppen om het deksel van de melkkan te
  verwijderen.
  11 Draai de melkschuimuitloop naar de stip die is aangegeven op het
  deksel.
  12 Til de melkschuimuitloop op van het deksel.
  13 Verwijder de ring van de melkkan van de melkkanuitloop. • Page 19

  Nederlands

  19

  14 Druk de knop die met de pijl is aangegeven in om het deksel te
  ontgrendelen van de melkschuimuitloop.

  15 Druk de zijkanten van de uitloop licht in en trek het deksel omlaag van de
  uitloop af.

  16 Trek de melkopschuimunit omhoog.

  17 Trek de voet vanaf het melkopschuimapparaat naar buiten.

  18 Verwijder de aanzuigslang.. • Page 20

  20 Nederlands
  19 Trek de voet naar buiten en scheid deze van het resterende deel.
  20 Spoel alle onderdelen na met lauwwarm water.
  21 Plaats alle onderdelen in omgekeerde volgorde terug.

  Maandelijkse volledige reiniging van het
  melkdoorloopsysteem met reinigingsmiddel
  U kunt een reiniger voor het melkdoorloopsysteem kopen bij uw lokale
  Gaggia-verkooppunt of bij erkende service centers.
  Opmerking: Controleer of het waterreservoir tot de MAX-aanduiding is
  gevuld voordat u de procedure start.
  1

  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  Druk op de MENU-knop om het menu te openen en door het menu te
  scrollen naar de volledige reinigingsfunctie van de koffiekan. Druk op de
  OK-knop.
  Het display geeft de activiteiten weer die u moet uitvoeren voordat u de
  reinigingscyclus kunt starten.
  Giet de inhoud van het zakje reiniger in de melkkan. Vul de melkkan
  vervolgens tot aan het maximumniveau met water.
  Plaats de melkkan in de machine en plaats een bak onder de
  melkschuimuitloop.
  Druk op de OK-knop om de doorloop van de reinigingsoplossing te
  starten.
  Het apparaat spoelt de reinigingsoplossing door de melkschuimuitloop.
  Wanneer het apparaat is gestopt met de afgifte, wordt het volgende
  pictogram weergegeven.
  Verwijder de kom en de melkkan uit het apparaat.
  Spoel de melkkan grondig schoon en vul de kan tot de MAX-aanduiding
  met vers water.
  Plaats de melkkan in de machine.
  Plaats een kom onder de melkschuimuitloop.
  Druk op de OK-knop als u de spoelcyclus voor de melkkan wilt
  herstarten.
  Wacht totdat de machine stopt met de afgifte van water. De cyclus is
  voltooid.

  Ontkalken
  Wanneer het display het CALC CLEAN-pictogram weergeeft of na 8
  AquaClean-filtervervangingen, moet u het apparaat ontkalken. • Page 21

  Nederlands

  START
  CALC
  CLEAN

  21

  Als u niet ontkalkt wanneer het display het CALC CLEAN-pictogram
  weergeeft of na 8 AquaClean-filtervervangingen, werkt het apparaat
  mogelijk niet goed meer. In dit geval vallen reparaties niet onder de
  garantie).

  Drink nooit het water met het ontkalkingsmengsel dat u in het
  waterreservoir giet of het water met resten dat tijdens het
  ontkalkingsproces uit het apparaat stroomt.
  De ontkalkingsprocedure duurt ongeveer 30 minuten.
  Gebruik uitsluitend ontkalkingsmiddel van Gaggia om de machine te
  ontkalken. Ontkalkingsmiddel van Gaggia is ontwikkeld om optimale werking
  van de machine te garanderen. Het gebruik van andere
  ontkalkingsproducten kan schade aan het apparaat veroorzaken en resten
  achterlaten in het water. U kunt ontkalkingsmiddel van Gaggia kopen bij uw
  lokale Gaggia-verkooppunt of bij erkende service centers. Zie voor
  contactinformatie het apart bijgeleverde garantieboekje of bezoek
  www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide or www.gaggia.it/n-mco/espresso/contact.

  Ontkalkingsprocedure
  CALC
  CLEAN

  U kunt de ontkalkingscyclus of spoelcyclus onderbreken door op de ESCknop te drukken. Op het display verschijnt het volgende pictogram (zie
  links). Druk op de OK-knop om de ontkalkingscyclus of spoelcyclus te
  hervatten.
  1

  Verwijder en leeg de lekbak. Schuif de lekbak terug in het apparaat.
  Verwijder het AquaClean-filter uit het waterreservoir (indien aanwezig).

  2 Vul de melkkan tot het niveau MIN met schoon water. Plaats de melkkan
  in het apparaat. Draai de uitloop van de melkkan naar de ‘I’-stand.
  3 Druk op de OK-knop.
  - Op het display wordt het volgende pictogram weergegeven om u eraan
  te herinneren dat u de melkkan in het apparaat moet plaatsen.

  4 Het display toont het volgende pictogram om aan te geven dat het
  apparaat de ontkalkingscyclus start. Als u de ontkalkingscyclus wilt
  verlaten, drukt u op de ESC-knop.
  5 Giet de hele fles ontkalkingsmiddel van Gaggia (250 ml) in de watertank.
  6 Vul de ontkalkingsoplossing in het waterreservoir met water aan tot de
  CALC CLEAN-aanduiding. • Page 22

  22

  Nederlands

  CALC
  CLEAN

  7 Plaats een grote kom (1,5 l) onder de koffie- en melkuitlopen.
  8 Druk op de OK-knop om de ontkalkingscyclus te starten.
  - Het apparaat geeft alle ontkalkingsoplossing af met regelmatige
  intervallen door de koffie- en melkuitlopen (dit duurt ongeveer 25
  minuten).
  9 Laat de machine doorgaan met de afgifte van de ontkalkingsoplossing
  totdat het waterreservoir leeg is. Verwijder en leeg de kom en de
  melkkan.
  10 Verwijder en leeg de lekbak. Schuif de lekbak terug in het apparaat.
  11 Spoel het waterreservoir schoon en vul het tot de CALC CLEANaanduiding met vers water. Schuif het waterreservoir terug in het
  apparaat.
  12 Vul de melkkan met schoon water tot aan de MIN-aanduiding en plaats
  het weer in het apparaat. Plaats een kom onder beide uitlopen.
  13 Druk op de OK-knop om de automatische spoelcyclus te starten (dit
  duurt ongeveer 4 minuten).
  - Het display toont het volgende pictogram om aan te geven dat de
  spoelcyclus klaar is.
  14 Spoel het waterreservoir schoen en vul het tot het MAX-niveau met vers
  water. Schuif het waterreservoir terug in het apparaat.
  15 Druk op de OK-knop om de ontkalkingscyclus te beëindigen.
  16 Plaats een kom onder de koffie- en melkuitlopen.

  17 Het display toont het volgende pictogram om aan te geven dat het
  apparaat aan het opwarmen is.
  - Het apparaat voert een automatische spoelcyclus uit.
  18 Verwijder de melktuit van het apparaat en maak dit schoon. Zie
  hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud', paragraaf 'Wekelijkse reiniging
  van de melkkan'. Plaats de wateruitloop in het apparaat.
  19 Verwijder en leeg de lekbak. Schuif de lekbak terug in het apparaat.
  20 Verwijder de zetgroep en maak deze schoon (zie het gedeelte 'De
  zetgroep schoonmaken' in het hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud').
  Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

  Onderbreking van de ontkalkingscyclus
  Als de ontkalkingscyclus eenmaal is gestart, moet u de procedure helemaal
  tot het einde uitvoeren zonder het apparaat uit te schakelen. Als u vastloopt
  tijdens de cyclus of in geval van een stroomstoring of wanneer de stekker
  per ongeluk uit het stopcontact wordt gehaald, kunt u de procedure
  beëindigen door op de stand-byknop te drukken. Als dit zich voordoet, leegt
  en reinigt u het waterreservoir voorzichtig en vult u het vervolgens tot aan de
  CALC CLEAN-aanduiding met water. Voordat u koffie zet, volgt u de
  instructies op in het hoofdstuk ‘Eerste installatie’, paragraaf ‘Handmatige
  spoelcyclus'. Als de cyclus niet volledig is uitgevoerd, moet zo spoedig
  mogelijk een nieuwe ontkalkingsprocedure worden uitgevoerd. • Page 23

  Nederlands 23

  Waarschuwingspictogrammen en foutcodes
  Waarschuwingssignalen worden rood weergegeven. Hieronder vindt u een
  lijst met waarschuwingen die op het display kunnen worden weergegeven
  en de betekenis van de waarschuwingen.
  - Vul het waterreservoir tot aan de MAX-aanduiding met vers water.

  - Het bonenreservoir is leeg. Vul het bonenreservoir met koffiebonen.

  - De zetgroep is niet in de machine geplaatst. Plaats de zetgroep.

  - Sluit de servicedeur. • Page 24

  24

  Nederlands
  - Verwijder de koffiediklade en leeg de lade.

  - Er zit te veel koffiepoeder in de zetgroep. Maak de zetgroep schoon.
  - Als zich een fout voordoet, controleert u de sectie 'Betekenis van
  foutcodes' om na te gaan wat de code op het display betekent en wat u
  kunt doen. De machine kan niet worden gebruikt wanneer dit pictogram
  op het display wordt weergegeven.

  - U bent vergeten om het deksel op het compartiment voor voorgemalen
  koffie te plaatsen. Indien u dit niet binnen 30 seconden terugplaatst,
  keert het display terug naar het hoofdmenu en wordt het koffiezetten
  onderbroken.

  Betekenis van foutcodes
  Foutcode

  Probleem

  Oorzaak

  Mogelijke oplossing

  1

  Koffiemolen
  geblokkeerd

  Uitgang van het
  koffiekanaal verstopt

  Maak de uitgang van
  het koffiekanaal grondig
  schoon met de
  handgreep van het
  multifunctionele
  gereedschap of de steel
  van een lepel.

  3-4

  De zetgroep kan niet
  worden verwijderd.

  De zetgroep is niet
  goed geplaatst.

  Sluit de
  onderhoudsdeur.
  Schakel het apparaat uit
  en weer in. Wacht tot
  het pictogram ‘apparaat
  gereed’ op het display
  wordt weergegeven en
  verwijder dan de
  zetgroep. • Page 25

  Nederlands 25
  5

  Probleem met het
  waterdoorloopsysteem

  Er zit lucht in het
  Verwijder het
  waterdoorloopsysteem. waterreservoir en plaats
  het terug in het
  apparaat. Herhaal dit
  enkele malen. Zorg dat
  u het reservoir op de
  juiste manier in het
  apparaat plaatst.
  Controleer of het
  waterreservoir schoon
  is.

  Andere foutcodes

  Schakel het apparaat uit
  en na 30 seconden
  weer in. Probeer dit 2 of
  3 keer.
  Als de bovenstaande oplossingen niet werken om het foutmeldingsicoon te
  verwijderen uit het display en de machine weer in werkende staat te
  brengen, neem dan contact op met de Gaggia hotline. Zie voor
  contactinformatie het apart bijgeleverde garantieboekje of bezoek
  www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide or www.gaggia.it/n-mco/espresso/contact.

  Accessoires bestellen
  Gebruik uitsluitend onderhoudsproducten van Gaggia om de machine te
  reinigen en te ontkalken. Deze producten kunt u kopen bij uw lokale
  Gaggia-verkooppunt of bij erkende service centers.
  Onderhoudsproducten:
  - Ontkalkingsmiddel
  - AquaClean-filter
  - Zetgroepsmeermiddel
  - Ontvettingstabletten

  Garantie en ondersteuning
  Voor informatie of ondersteuning, bezoek www.gaggia.com/n-mco/espresso/world-wide or www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact, of
  raadpleeg het aparte garantieboekje.

  Recyclen
  - Dit symbool betekent dat dit product niet samen met het gewone
  huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).
  - Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van
  elektrische en elektronische producten. Als u oude producten correct
  verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
  volksgezondheid. • Page 26

  26

  Nederlands

  Problemen oplossen
  Probleem

  Oorzaak

  Oplossing

  Het apparaat wordt niet
  ingeschakeld.

  Het apparaat is niet op het
  stopcontact aangesloten.

  Controleer of het netsnoer goed is
  aangesloten.

  Het apparaat staat in de
  DEMO-modus.

  Er is langer dan 8 seconden op de
  stand-byknop gedrukt.

  Schakel het apparaat uit en weer
  aan met de hoofdschakelaar.

  De lekbak is snel vol.

  Dit is normaal. Het apparaat gebruikt
  water om het interne
  doorloopsysteem en de zetgroep te
  spoelen. Via het interne systeem
  stroomt er wat water rechtstreeks in
  de lekbak.

  Leeg de lekbak wanneer de
  'lekbak vol'-indicator boven het
  deksel van de lekbak uitkomt.

  Plaats een kop onder de uitloop
  om het spoelwater op te vangen.
  Het pictogram dat
  aangeeft dat de
  koffiediklade vol is, wordt
  nog steeds weergegeven.

  De zetgroep kan niet
  worden verwijderd.

  De zetgroep kan niet
  worden geplaatst.

  De koffiedikbak is geleegd terwijl het
  apparaat was uitgeschakeld.

  Leeg de koffiedikbak altijd
  wanneer het apparaat is
  ingeschakeld. Als de koffiedikbak
  wordt geleegd terwijl het apparaat
  is uitgeschakeld, wordt de teller
  voor de koffiecycli niet gereset. In
  dat geval wordt het bericht
  'koffiediklade legen' nog steeds op
  het display weergegeven, ook al is
  de lade niet vol.

  De koffiedikbak is te snel
  teruggeplaatst.

  Plaats de koffiediklade pas terug
  wanneer u op het display wordt
  gevraagd om de lade terug te
  plaatsen.

  De zetgroep is niet goed geplaatst.

  Sluit de onderhoudsdeur. Schakel
  het apparaat uit en weer in. Wacht
  tot op het display wordt
  aangegeven dat het apparaat
  gereed is en verwijder dan de
  zetgroep.

  De koffiedikbak is niet verwijderd.

  Verwijder de koffiediklade voordat
  u de zetgroep verwijdert.

  De zetgroep staat niet in de juiste
  stand.

  De zetgroep is niet in de ruststand
  geplaatst voordat deze werd
  teruggeplaatst. Zorg dat de hendel
  contact maakt met de onderkant
  van de zetgroep en dat de haak
  van de zetgroep in de juiste stand
  staat. • Page 27

  Nederlands

  27

  Reset het apparaat door het in en
  uit te schakelen. Plaats de lekbak
  en de koffiedikbak terug. Laat de
  zetgroep buiten het apparaat. Sluit
  de onderhoudsdeur en schakel het
  apparaat in en uit. Probeer
  vervolgens de zetgroep weer te
  plaatsen.
  Het apparaat is vastgelopen tijdens
  de ontkalkingsprocedure.

  U kunt de zetgroep niet
  verwijderen wanneer het
  ontkalkingsproces nog actief is.
  Voltooi eerst het
  ontkalkingsproces en verwijder
  dan de zetgroep.

  De molen is op een te grove maling
  ingesteld.

  Stel de molen in op een fijnere
  maling.

  De koffiemelange is niet de juiste.

  Gebruik een andere
  koffiemelange.

  Het apparaat is bezig zichzelf in te
  stellen.

  Zet een paar koppen koffie.

  De zetgroep is vuil.

  Maak de zetgroep schoon.

  Er lekt koffie uit de koffieuitloop.

  De koffie-uitloop is verstopt.

  Maak de koffie-uitloop en de
  openingen schoon met een
  pijpenrager.

  De koffie is niet heet
  genoeg.

  De koppen die u gebruikt zijn koud.

  Verwarm de koppen voor door ze
  af te spoelen met heet water.

  De ingestelde temperatuur is te laag.
  Controleer de menu-instellingen.

  Stel in het menu de temperatuur in
  op hoog.

  U hebt melk toegevoegd.

  Of u nu koude of warme melk
  toevoegt, door de melk wordt de
  koffie altijd iets minder warm.

  De koffie heeft een te
  dunne crèmelaag of is
  waterig.

  Het apparaat maalt de
  De maling is te fijn ingesteld.
  koffiebonen, maar er komt
  geen koffie uit de uitloop.

  Stel de molen in op een grovere
  maling.

  De zetgroep is vuil.

  Maak de zetgroep schoon.

  De koffie-uitloop is vuil.

  Maak de koffie-uitloop en de
  openingen van de uitloop schoon
  met een pijpenrager.

  De uitgang van het koffiekanaal is
  verstopt.

  Maak de uitgang van het
  koffiekanaal schoon met de
  handgreep van het
  multifunctionele gereedschap of
  de steel van een lepel. • Page 28

  28

  Nederlands

  De koffie komt langzaam
  uit de koffie-uitloop.

  De melk schuimt niet op.

  De maling is te fijn.

  Gebruik een andere koffiemelange
  of pas de instellingen van de
  koffiemolen aan.

  De zetgroep is vuil.

  Maak de zetgroep schoon.

  De uitgang van het koffiekanaal is
  verstopt.

  Maak de uitgang van het
  koffiekanaal schoon met de
  handgreep van het
  multifunctionele gereedschap of
  de steel van een lepel.

  De leidingen van het apparaat zijn
  geblokkeerd door kalk.

  Ontkalk het apparaat.

  De melkkan is vuil of niet goed
  geplaatst.

  Maak de melkkan schoon en zorg
  ervoor dat u de kan goed plaatst.

  De melkschuimuitloop is niet volledig Controleer of de
  geopend.
  melkschuimuitloop in de juiste
  stand staat.

  Er ligt water onder het
  apparaat.

  Het AquaClean-filter kan
  niet worden geactiveerd
  want er verschijnt geen
  vinkje op het display.

  De melkkan is niet volledig in elkaar
  gezet.

  Controleer of alle onderdelen
  goed in elkaar zijn gezet.

  Het soort melk dat u gebruikt, is niet
  geschikt voor opschuimen.

  We hebben de volgende soorten
  melk getest. Deze soorten melk
  leveren goede resultaten bij het
  opschuimen: halfvolle of volle
  koeienmelk, sojamelk en
  lactosevrije melk. Andere soorten
  melk zijn niet getest en leveren
  mogelijk minder melkschuim op.

  De lekbak is vol en is overgestroomd. Leeg de lekbak wanneer de
  'lekbak vol'-indicator boven het
  deksel van de lekbak uitkomt. Leeg
  altijd de lekbak voordat u het
  apparaat ontkalkt.
  Het apparaat staat niet op een
  horizontale ondergrond.

  Plaats het apparaat op een
  horizontale ondergrond zodat de
  'lekbak vol'-indicator goed werkt.

  Er is zojuist een filter geactiveerd.

  U moet ten minste 10 koppen (van
  elk 100 ml) zetten voordat u een
  nieuw filter kunt activeren. et op:
  wanneer u een nieuw filter
  activeert, wordt de filterteller
  automatisch verhoogd. U moet ten
  minste 10 koppen (van elk 100 ml)
  zetten voordat u een nieuw filter
  kunt activeren. Let op: wanneer u
  een nieuw filter activeert, wordt de
  filterteller automatisch verhoogd. • Page 29

  Nederlands 29
  Het filter kan niet worden
  geactiveerd en het
  apparaat vraagt om
  ontkalking.

  U hebt het AquaClean-filter al 8 keer Ontkalk eerst het apparaat en
  vervangen. Als u het filter 8 keer hebt installeer vervolgens het filter.
  vervangen, moet u het apparaat
  ontkalken.
  Het filter is niet op tijd vervangen
  Ontkalk eerst het apparaat en
  nadat het signaal voor het
  installeer vervolgens het filter.
  AquaClean-filter begon te knipperen.
  Het filter is niet geïnstalleerd tijdens
  de eerste installatie, maar nadat er
  ongeveer 50 koppen koffie waren
  gezet (koppen van 100 ml). Het
  apparaat moet volledig kalkvrij zijn
  voordat u het AquaClean-filter
  installeert.

  Ontkalk eerst het apparaat en
  installeer vervolgens een nieuw
  AquaClean-filter. Na de ontkalking
  wordt de filterteller weer ingesteld
  op 0/8. Bevestig altijd de
  activering van het filter in het
  apparaatmenu, ook na vervanging
  van het filter.

  Het AquaClean-filter is bij de eerste
  installatie niet geactiveerd.

  Volg de instructies op het display
  totdat de bevestiging wordt
  weergegeven dat het filter is
  geactiveerd.

  Er is een AquaClean-filter
  geïnstalleerd, maar toch
  wordt het
  ontkalkingsbericht
  weergegeven.

  Als u het filter 8 keer hebt vervangen, Ontkalk eerst het apparaat en
  moet u het apparaat ontkalken.
  installeer vervolgens een nieuw
  AquaClean-filter. Hierdoor wordt
  de filterteller weer ingesteld op
  0/8. Bevestig altijd de activering
  van het filter in het apparaatmenu,
  ook na vervanging van het filter.

  Het ontkalkingsbericht
  wordt weergegeven
  voordat het filter 8 keer is
  vervangen.

  U hebt het AquaClean-filter bij de
  eerste installatie niet goed
  geactiveerd.

  Ontkalk eerst het apparaat en
  installeer vervolgens een nieuw
  AquaClean-filter. Activeer altijd het
  filter in het apparaatmenu.

  U hebt het AquaClean-filter
  geplaatst nadat u het apparaat al
  enige tijd hebt gebruikt.
  U hebt het vervangende filter niet
  geactiveerd in het apparaatmenu.
  U hebt het filter niet vervangen toen
  het filtersymbool begon te
  knipperen.
  Het filter past niet.

  U moet lucht uit het filter laten
  ontsnappen.

  Laat luchtbellen uit het filter
  ontsnappen.

  Er zit nog water in het waterreservoir. Leeg het waterreservoir voordat u
  het filter installeert.
  U probeert een ander filter dan het
  AquaClean-filter te installeren.

  Alleen het AquaClean-filter past. • Page 30

  30 Nederlands
  Opmerking: Als het niet mogelijk is om het probleem op te lossen met de
  informatie in deze tabel, neem contact op met uw lokale verkooppunt of
  een erkend service center. Zie voor contactinformatie het apart bijgeleverde
  garantieboekje of bezoek www.gaggia.com/n-m-co/espresso/worldwide or www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact. • Page 31

  Polski

  31

  Spis treści
  Wprowadzenie ___________________________________________________________________
  Ważne __________________________________________________________________________
  Ostrzeżenie______________________________________________________________________
  Uwaga __________________________________________________________________________
  Pola elektromagnetyczne (EMF)_____________________________________________________
  Opis urządzenia (rys. 1)_____________________________________________________________
  Wyświetlacz _____________________________________________________________________
  Pierwsza instalacja ________________________________________________________________
  Ręczne płukanie __________________________________________________________________
  Filtr AquaClean ___________________________________________________________________
  Instalacja filtra AquaClean __________________________________________________________
  Wymiana filtra AquaClean __________________________________________________________
  Korzystanie z urządzenia ___________________________________________________________
  Zaparzanie kawy z ziaren kawy______________________________________________________
  Regulacja ilości kawy ______________________________________________________________
  Adjusting the grind setting__________________________________________________________
  Cappuccino, małe cappuccino i spienianie mleka _______________________________________
  Parzenie napojów specjalnych_______________________________________________________
  Czyszczenie i konserwacja __________________________________________________________
  Cotygodniowe czyszczenie jednostki zaparzającej______________________________________
  Smarowanie _____________________________________________________________________
  Szybkie czyszczenie dzbanka na mleko _______________________________________________
  Codzienne czyszczenie dzbanka na mleko ____________________________________________
  Codzienne czyszczenie dzbanka na mleko ____________________________________________
  Comiesięczna operacja pełnego czyszczenia dzbanka na mleko z użyciem środka do
  _
  czyszczenia obiegu mleka
  Odwapnianie _____________________________________________________________________
  Procedura odwapniania ____________________________________________________________
  Przerwanie cyklu odwapniania. ______________________________________________________
  Ikony ostrzeżenia i kody błędu ______________________________________________________
  Znaczenie kodów błędu____________________________________________________________
  Zamawianie akcesoriów____________________________________________________________
  Gwarancja i pomoc techniczna ______________________________________________________
  Ochrona środowiska_______________________________________________________________
  Rozwiązywanie problemów_________________________________________________________

  Wprowadzenie
  Gratulujemy zakupu w pełni automatycznego ekspresu do kawy Gaggia
  Velasca Prestige. Urządzenie służy do przygotowywania kawy espresso z
  całych ziaren.

  31
  32
  32
  33
  34
  34
  35
  35
  38
  38
  38
  39
  40
  40
  40
  40
  40
  41
  41
  41
  43
  44
  44
  45
  47
  48
  48
  49
  50
  51
  52
  52
  52
  53 • Page 32

  32

  Polski

  Ważne
  Ostrzeżenie
  - Podłącz urządzenie do gniazdka ściennego o napięciu zgodnym z
  parametrami technicznymi urządzenia.
  - Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
  - Dopilnuj, aby kabel zasilający nie zwisał z krawędzi stołu lub blatu i
  aby nie dotykał gorących powierzchni.
  - Nie zanurzaj urządzenia, wtyczki zasilającej ani przewodu
  zasilającego w wodzie (niebezpieczeństwo porażenia prądem).
  - Nie wylewaj żadnych płynów na złącze przewodu zasilającego.
  - Nie kieruj strumienia gorącej wody w stronę części ciała:
  niebezpieczeństwo oparzenia.
  - Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów i pokręteł.
  - Wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika znajdującego się z tyłu
  i wyjmij wtyczkę z gniazdka:
  jeśli wystąpi awaria,
  jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas,
  przed czyszczeniem urządzenia.
  - Ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
  - Nie dotykaj wtyczki zasilającej mokrymi rękami.
  - Nie używaj urządzenia w przypadku uszkodzenia wtyczki,
  przewodu zasilającego lub samego urządzenia..
  - Nie wprowadzaj modyfikacji urządzenia ani jego przewodu
  zasilającego.
  - Naprawy zlecaj wyłącznie autoryzowanemu centrum
  serwisowemu firmy Philips, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
  - Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci do lat 8. • Page 33

  Polski 33

  - Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat
  oraz osoby z ograniczonymi funkcjami fizycznymi, sensorycznymi
  lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub
  doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod
  warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną
  poinstruowane, jak korzystać z urządzenia w bezpieczny sposób, o
  ile są w stanie zrozumieć istniejące zagrożenia.
  - Dzieci mogą czyścić i konserwować urządzenie, o ile ukończyły 8
  lat i są nadzorowane.
  - Przechowuj urządzenie oraz przewód sieciowy poza zasięgiem
  dzieci poniżej 8 roku życia.
  - Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
  - Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do młynka do kawy.
  - Podczas użytkowania ekspres nie może znajdować się w szafce.

  Uwaga
  - To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
  Nie jest przeznaczone do użytku w takich miejscach, jak kuchnie w
  sklepach, biurach, na farmach i w innych miejscach pracy.
  - Ustaw urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. Dbaj, aby
  było ustawione w pozycji pionowej, także podczas transportu..
  - Nie umieszczaj urządzenia na płycie grzejnej ani obok gorącego
  piekarnika, grzejnika lub podobnego źródła ciepła.
  - Do pojemnika na ziarna wsypuj wyłącznie palone ziarna kawy.
  Wsypanie do pojemnika na ziarna kawy mielonej, kawy
  rozpuszczalnej, ziaren niepalonych bądź innej substancji może
  spowodować uszkodzenie urządzenia.
  - Przed przystąpieniem do wkładania lub wyjmowania części
  poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Po użyciu urządzenia
  powierzchnie grzewcze mogą być gorące.
  - Nigdy nie napełniaj zbiornika ciepłą, gorącą ani gazowaną wodą,
  ponieważ może to spowodować uszkodzenie zbiornika na wodę i
  urządzenia. • Page 34

  34

  Polski

  - Do czyszczenia urządzenia nie używaj czyścików, środków
  ściernych ani żrących płynów, takich jak benzyna czy aceton.
  Używaj miękkiej ściereczki zwilżonej wodą.
  - Regularnie odwapniaj urządzenie. Urządzenie sygnalizuje, kiedy
  należy przeprowadzić odwapnianie. Zaniechanie tego spowoduje,
  że urządzenie przestanie działać prawidłowo. W takiej sytuacji
  naprawa nie będzie objęta gwarancją.
  - Nie przechowuj urządzenia w temperaturze poniżej 0°C. Woda
  pozostała w systemie grzejnym może zamarznąć i uszkodzić
  urządzenie.
  - Nie pozostawiaj wody w zbiorniku na wodę, gdy urządzenie nie
  jest używane przez długi czas. Woda może ulec zanieczyszczeniu.
  Przy każdym korzystaniu z urządzenia używaj zawsze świeżej
  wody.

  Pola elektromagnetyczne (EMF)
  To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne ze
  wszystkimi przepisami dotyczącymi ekspozycji na działanie pól
  elektromagnetycznych.

  Opis urządzenia (rys. 1)
  1 Pokrywka pojemnika na ziarna kawy
  2 Pojemnik na ziarna kawy
  3 Gniazdo zasilacza
  4 Zbiornik na wodę
  5 Pojemnik na zmieloną kawę
  6 Pokrętło regulacji młynka
  7 Panel sterowania
  8 Pojemnik na fusy kawowe
  9 Dozownik kawy
  10 Tacka ociekowa
  11 Pokrywa tacki ociekowej
  12 Wskaźnik zapełnienia tacki ociekowej
  13 Przycisk ESPRESSO
  14 Przycisk ESPRESSO LUNGO
  15 Przycisk AROMA STRENGTH (Moc aromatu)
  16 Przycisk trybu gotowości
  17 Przycisk MENU
  18 Przycisk HOT WATER
  19 Przycisk MILK FROTH
  20 Przewód sieciowy
  21 Szczoteczka do czyszczenia (dotyczy tylko wybranych modeli)
  22 Smar (dotyczy tylko wybranych modeli)
  23 Miarka do zmielonej kawy • Page 35

  Polski 35
  24 Tester twardości wody
  25 Kasetka na resztki kawy
  26 Jednostka zaparzająca
  27 Uchwyt zabezpieczający
  28 Automatyczny spieniacz do mleka

  Wyświetlacz
  Użyj tych przycisków do poruszania się po menu:
  - Przycisk ESPRESSO = Przycisk ESC: naciśnij ten przycisk, aby wrócić do
  menu głównego. Naciśnięcie przycisku ESC powoduje przejście do tyłu o
  jeden poziom. Aby wrócić do menu głównego, być może trzeba będzie
  nacisnąć przycisk ESC kilkakrotnie.

  ESPRESSO

  - Przycisk AROMA STRENGTH (Moc aromatu) = Przycisk OK: naciśnij ten
  przycisk, aby wybrać, potwierdzić lub zatrzymać funkcję.
  AR

  OM

  A STR
  ENG

  TH

  - Przycisk CAPPUCCINO = Przycisk UP (W górę): naciśnij ten przycisk, aby
  przewijać w górę wyświetlone menu.
  CAPPUCCINO

  - Przycisk SPECIAL DRINKS (Napoje specjalne) = Przycisk DOWN (W dół):
  naciśnij ten przycisk, aby przewijać w dół wyświetlone menu.
  SPECIAL

  DRI N

  KS

  Pierwsza instalacja
  To urządzenie zostało przetestowane przy użyciu kawy. Wprawdzie zostało
  gruntowanie oczyszczone, ale w środku mogły pozostać resztki kawy.
  Gwarantujemy jednak, że urządzenie jest całkowicie nowe.
  Tak jak ma to miejsce w przypadku wszystkich w pełni automatycznych
  ekspresów, należy najpierw zaparzyć kilka kaw, aby ekspres przeprowadził
  samoregulację w celu zapewnienia kawy o najlepszym smaku.
  1 Usuń z urządzenia wszystkie elementy opakowania.
  2 Ustaw urządzenie na stole lub blacie z dala od kranu, zlewu i źródeł
  ciepła.
  Uwaga: Pozostaw co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni z tyłu i nad
  urządzeniem oraz po obu jego stronach.
  3 Wsuń tackę ociekową z pokrywą tacki ociekowej do urządzenia.
  4 Zdejmij zbiorniczek wody. • Page 36

  36

  Polski
  5 Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego MAX.
  6 Otwórz pokrywkę pojemnika na ziarna kawy. Wsyp ziarna kawy do
  pojemnika i zamknij pokrywkę.
  7 Włóż wtyczkę kabla zasilającego do ściennego gniazdka elektrycznego
  (1), a małą wtyczkę do gniazdka znajdującego się z tyłu urządzenia (2).
  8 Ustaw pojemnik pod dozownikami gorącej wody i kawy.
  Sprawdź, czy dozownik gorącej wody został prawidłowo założony.
  9 Naciśnij przycisk trybu gotowości, aby włączyć urządzenie.
  10 Naciśnij przycisk OK, aby uruchomić automatyczny cykl napełniania
  obiegu.
  11 Urządzenie rozgrzewa się, a na wyświetlaczu będzie widoczna ikona
  temperatury.

  - Urządzenie zacznie przepłukiwać dozownik kawy wodą. Na wyświetlaczu
  będzie widoczna ikona płukania oraz pasek postępu.

  12 Na wyświetlaczu pojawi się następująca ikona wskazująca, że należy
  zainstalować filtr AquaClean.
  AQUA
  CLEAN

  AQUACLEAN
  FILTER?

  Jeśli chcesz zainstalować filtr AquaClean w późniejszym czasie, naciśnij
  przycisk ESC i kontynuuj ręczne płukanie. Informacje na temat instalacji
  zawiera rozdział „Filtr AquaClean”.

  13 Naciśnij przycisk OK. Na wyświetlaczu pojawi się następująca ikona.
  14 Wyjmij filtr AquaClean z opakowania. Potrząsaj filtrem około 5 sekund.
  AQUA
  CLEAN

  INSTALL
  FILTER • Page 37

  Polski

  37

  15 Zanurz filtr AquaClean do góry nogami w naczyniu z zimną wodą i
  poczekaj, aż z filtra przestaną się wydobywać pęcherzyki powietrza.

  16 Wyjmij zbiornik wody z urządzenia, opróżnij go i włóż filtr pionowo w
  miejscu podłączenia filtru.
  17 Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego MAX.
  18 Naciśnij przycisk OK.

  19 Wybierz pozycję ON (Wł.) na wyświetlaczu i zatwierdź aktywację,
  naciskając przycisk OK.
  AQ UA
  CLEAN

  ON
  OFF
  0/8

  Gdy aktywacja się zakończy, na wyświetlaczu pojawi się znacznik
  potwierdzający aktywację.

  100%
  AQUA
  CLEAN

  20 Na wyświetlaczu będzie widoczna ikona gotowości filtra wskazująca, że
  filtr AquaClean został zainstalowany prawidłowo.
  21 Aby wypłukać filtr, naciśnij przycisk SPECIAL DRINKS, wybierz opcję HOT
  WATER i naciśnij dwukrotnie przycisk OK. Z dozownika gorącej wody
  wypływa woda. Wylej tę wodę.
  Woda może wypływać z dozownika gorącej wody przez jakiś czas. Filtr
  musi zostać w pełni napełniony i wypłukany wodą.
  Urządzenie będzie gotowe do użycia.
  Po zainstalowaniu filtra AquaClean nie trzeba przeprowadzać płukania
  ręcznego. • Page 38

  38

  Polski

  Ręczne płukanie
  1 Umieść pojemnik pod dozownikiem kawy.
  2 Naciśnij kilka razy przycisk AROMA STRENGTH (Moc aromatu) i wybierz
  funkcję zaparzania kawy mielonej.
  Nie wsypuj kawy mielonej do pojemnika na kawę mieloną.
  3 Naciśnij przycisk ESPRESSO lub ESPRESSO LUNGO.
  - Z dozownika zacznie się wylewać gorąca woda.
  4 Poczekaj, aż urządzenie przestanie wylewać wodę i opróżnij pojemnik.
  5 Dwukrotnie powtórz czynności 1–3.
  6 Naciśnij przycisk SPECIAL DRINKS. Ustaw pojemnik pod dozownikiem
  gorącej wody.
  7 Naciskaj przyciski UP/DOWN, aby przewijać opcje na wyświetlaczu.
  Naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję „hot water” („gorąca woda”).
  8 Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć podawanie gorącej wody.
  - Podawaj wodę do czasu wyświetlenia ikony wskazującej brak wody.
  9 Napełnij zbiornik na wodę świeżą wodą do poziomu oznaczonego MAX i
  wyjmij pojemnik.
  Urządzenie będzie gotowe do użycia.

  Filtr AquaClean
  Filtr AquaClean ma na celu ograniczenie osadzania się kamienia w
  urządzeniu oraz dostarczanie czystej wody w celu zapewnienia
  doskonałego aromatu i smaku każdej filiżanki kawy. Jeśli użyjesz serii 8
  filtrów AquaClean zgodnie z zaleceniami w tej instrukcji, nie będzie
  konieczne odwapnianie urządzenia do czasu przygotowania 5000 filiżanek
  kawy (o pojemności 100 ml).

  Instalacja filtra AquaClean
  Urządzenie musi zostać całkowicie odwapnione przed rozpoczęciem
  używania filtra AquaClean. Jeśli filtr nie został aktywowany podczas
  pierwszego użycia i zaparzono ponad 50 filiżanek (o pojemności 100 ml),
  przed aktywacją filtra trzeba odwapnić urządzenie.
  1 Wyjmij filtr AquaClean z opakowania. Potrząsaj filtrem około 5 sekund.
  2 Zanurz filtr AquaClean do góry nogami w naczyniu z zimną wodą i
  poczekaj, aż z filtra przestaną się wydobywać pęcherzyki powietrza.
  3 Wyjmij zbiornik na wodę z urządzenia. • Page 39

  Polski 39
  4 Włóż filtr AquaClean pionowo do złącza filtra. Wciśnij filtr AquaClean do
  najniższego możliwego położenia. Upewnij się, że filtr jest włożony
  poprawnie, a uszczelka jest w prawidłowej pozycji, aby zapewnić
  najlepsze działanie urządzenia.
  5 Napełnij zbiornik świeżą wodą i włóż go z powrotem do urządzenia.
  6 Naciśnij przycisk MENU i przewiń do opcji AquaClean filter (filtr
  AquaClean). Następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję
  AquaClean filter.
  Jeśli instalujesz filtr podczas pierwszego użycia urządzenia, postępuj
  zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Pierwsza instalacja”.
  7 Wybierz ustawienie ON na wyświetlaczu i potwierdź aktywację,
  naciskając przycisk OK.
  AQ UA
  CLEAN

  ON
  OFF
  0/8

  Uwaga: Na wyświetlaczu pojawi się ikona znacznika potwierdzająca
  aktywację.
  8 Aby wypłukać filtr, naciśnij przycisk SPECIAL DRINKS, wybierz opcję HOT
  WATER i naciśnij dwukrotnie przycisk OK. Z dozownika gorącej wody
  wypływa woda. Wylej tę wodę.
  Uwaga: Woda może wypływać z dozownika gorącej wody przez jakiś
  czas. Filtr musi zostać w pełni napełniony i wypłukany wodą.
  9 Na naklejce dołączonej do plastikowego opakowania filtra AquaClean
  zapisz datę następnej wymiany filtra (wymiany należy dokonywać co 3
  miesiące). Umieść naklejkę na zbiorniku wody.
  Filtr i urządzenie będą gotowe do użycia.

  Wymiana filtra AquaClean
  Filtr należy wymieniać co 3 miesiące lub na żądanie urządzenia.

  Ikona filtra AquaClean

  Zalecane działania

  10% + migająca ikona

  Wydajność filtra spada. W celu zapewnienia
  odpowiedniej wydajności filtra zaleca się wyjęcie
  starego filtra i włożenie nowego w sposób opisany w
  części „Instalacja filtra AquaClean”.

  0% + migająca ikona

  Wyjmij natychmiast stary filtr i włóż nowy filtr w sposób
  opisany w części „Instalacja filtra AquaClean”. Po
  aktywacji nowego filtra na wyświetlaczu pojawia się
  słowo NEW (nowy). Naciśnij przycisk OK, aby
  potwierdzić aktywację.

  0% i ikona znika z wyświetlacza

  Przed włożeniem i aktywowaniem nowego filtra trzeba
  odwapnić urządzenie. • Page 40

  40 Polski
  Po 8 operacjach wymiany filtra trzeba odwapnić urządzenie (patrz rozdział
  „Odwapnianie”, część „Procedura odwapniania”).

  Korzystanie z urządzenia
  Zaparzanie kawy z ziaren kawy
  1 Dostosuj ustawienie dozownika kawy do rozmiarów filiżanki.
  2 Naciśnij przycisk AROMA STRENGTH, aby wybrać żądaną moc kawy (od
  1 do 5 ziaren).
  3 Naciśnij przycisk ESPRESSO, aby zaparzyć espresso, lub naciśnij przycisk
  ESPRESSO LUNGO, aby zaparzyć kawę.

  Regulacja ilości kawy
  1

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk ESPRESSO lub ESPRESSO LUNGO do
  chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się słowo MEMO.
  2 Gdy w filiżance znajdzie się żądana ilość kawy, naciśnij przycisk OK, aby
  zapisać tę ilość.

  Adjusting the grind setting
  Uwaga: Ustawienia młynka można regulować wyłącznie w czasie mielenia
  kawy.
  1
  2
  3
  4

  5
  6

  Otwórz pokrywkę pojemnika na ziarna kawy.
  Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy.
  Naciśnij przycisk ESPRESSO.
  While the machine grinds the coffee, place the end of the measuring
  spoon handle on the grinder adjustment knob in the coffee bean hopper.
  Use the spoon to press and turn the knob to the left or to the right one
  notch a time.
  There are 10 different grinding degree settings you can choose from. The
  smaller the dot, the stronger the coffee.
  Coarse grind: lighter taste, for dark roasted coffee blends.
  Fine grind: bolder taste, for light roasted coffee blends.
  Brew 2-3 coffees to taste the difference.

  Cappuccino, małe cappuccino i spienianie mleka
  Uwaga: Ilość cappuccino i spienionego mleka można regulować. • Page 41

  Polski
  1
  2
  3
  4

  41

  Wyjmij dozownik gorącej wody.
  Zdejmij pokrywkę dzbanka na mleko.
  Napełnij dzbanek mlekiem do poziomu między wskaźnikami MIN i MAX.
  Załóż pokrywkę dzbanka na mleko.

  5 Przekręć dozownik na dzbanku na mleko do pozycji „I”.

  6 Włóż dzbanek na mleko do urządzenia. Upewnij się, że dzbanek jest
  prawidłowo założony.
  7 Umieść filiżankę pod dozownikami kawy i mleka.
  8 Wybierz napój na bazie mleka.
  - Naciśnij przycisk CAPPUCCINO, aby zaparzyć cappuccino.
  - Naciśnij przycisk LATTE MACCHIATO, aby zaparzyć latte macchiato.
  - Naciśnij przycisk SPECIAL DRINKS i wybierz opcję „baby cappuccino”,
  aby zaparzyć małe cappuccino.
  Urządzenie poda najpierw zaprogramowaną ilość spienionego mleka, a
  następnie zaprogramowaną ilość kawy.

  Parzenie napojów specjalnych
  W menu napojów specjalnych można wybrać gorącą wodę i małe
  cappuccino.
  1 Naciśnij przycisk SPECIAL DRINKS, aby wejść do menu. Na wyświetlaczu
  pojawiają się opcje napojów specjalnych.
  2 Naciskaj przyciski UP/DOWN, aby przewijać opcje menu.
  3 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić żądany napój.
  4 W przypadku wybrania opcji HOT WATER (Gorąca woda) włóż dozownik
  gorącej wody do urządzenia i zablokuj go na swoim miejscu. W
  przypadku wybrania cappuccino, spieniania mleka lub małego
  cappuccino, włóż do urządzenia dzbanek na mleko.

  Czyszczenie i konserwacja
  Cotygodniowe czyszczenie jednostki zaparzającej
  Czyść jednostkę zaparzającą raz w tygodniu.
  1 Wyjmij kasetkę na fusy i otwórz klapkę serwisową. • Page 42

  42

  Polski
  2 Wyjmij kasetkę na resztki kawy.

  1

  3 Aby wyjąć jednostkę zaparzającą, naciśnij dźwignię i wyciągnij jednostkę
  zaparzającą z urządzenia.
  4 Opłucz jednostkę zaparzającą świeżą wodą i pozostaw ją do
  wyschnięcia.

  2

  5 Przed ponownym założeniem jednostki zaparzającej upewnij się, że
  dźwignia styka się z podstawą jednostki zaparzającej.
  Uwaga: Jeśli dźwignia nie styka się z podstawą, dociśnij ją w dół.

  6 Upewnij się, że zaczep blokujący jednostki zaparzającej znajduje się w
  prawidłowej pozycji. Aby prawidłowo ustawić zaczep, pchnij go w górę,
  aż znajdzie się w najwyższym położeniu. • Page 43

  Polski 43
  7 Zaczep nie jest prawidłowo ustawiony, jeśli wciąż znajduje się w
  najniższym położeniu.
  8 Korzystając z prowadnic po bokach, wsuń jednostkę zaparzającą z
  powrotem do urządzenia, aż zatrzaśnie się ona we właściwej pozycji.
  Następnie ponownie włóż do urządzenia kasetkę na resztki kawy.

  Comiesięczne czyszczenie jednostki zaparzającej przy użyciu
  tabletki odtłuszczającej
  - Wykonuj tę procedurę czyszczenia po zaparzeniu przez urządzenie 500
  filiżanek kawy lub raz w miesiącu.
  - W tej procedurze czyszczenia używaj tabletki odtłuszczającej.
  Przestroga: Do czyszczenia używaj wyłącznie tabletki odtłuszczającej.
  Nie ma ona działania odwapniającego.
  1 Umieść pojemnik pod dozownikiem kawy.
  2 Naciśnij kilka razy przycisk AROMA STRENGTH, aby wybrać pozycję
  KAWA MIELONA.
  3 Włóż tabletkę do czyszczenia do pojemnika na kawę mieloną.
  4 Naciśnij przycisk OK. Urządzenie zacznie wylewać wodę przez dozownik
  kawy.
  5 Gdy pasek postępu dojdzie do środka, ustaw przełącznik zasilania w
  pozycji OFF (Wył.).
  6 Pozostaw roztwór odtłuszczający na około 15 minut.
  7 Ustaw przełącznik zasilania w pozycji ON (Wł.).
  8 Naciśnij przycisk trybu gotowości.
  9 Poczekaj, aż urządzenie wykona automatyczne płukanie.
  10 Wykonaj „Cotygodniowe czyszczenie jednostki zaparzającej”.
  11 Wyjmij tackę ociekową z kasetką na fusy. Opróżnij tackę ociekową oraz
  kasetkę na fusy i włóż jest z powrotem do urządzenia.
  12 Naciśnij kilka razy przycisk AROMA STRENGTH, aby wybrać pozycję
  KAWA MIELONA.
  13 Naciśnij przycisk OK. Urządzenie zacznie wylewać wodę przez dozownik
  kawy.
  14 Dwukrotnie wykonaj czynności 12 i 13. Wylej wodę, która wydostała się z
  urządzenia.
  15 Aby wyczyścić tackę ociekową, umieść tabletkę odtłuszczającą na tacce i
  napełnij ją gorącą wodą w dwóch trzecich pojemności. Pozostaw roztwór
  odtłuszczający w tacce na około 30 minut. Następnie opróżnij i dokładnie
  opłucz tackę ociekową.

  Smarowanie
  Smaruj jednostkę zaparzającą po zaparzeniu około 500 filiżanek kawy lub
  raz w miesiącu. • Page 44

  44

  Polski
  1

  Nałóż odrobinę smaru na wałek w dolnej części jednostki zaparzającej.

  2 Nałóż smar na prowadnice po obu stronach w sposób przedstawiony na
  rysunku.
  3 Korzystając z prowadnic po bokach, wsuń jednostkę zaparzającą z
  powrotem do urządzenia, aż zatrzaśnie się ona we właściwej pozycji.
  Następnie ponownie włóż do urządzenia kasetkę na resztki kawy.

  Szybkie czyszczenie dzbanka na mleko
  Między cyklami przygotowywania różnych napojów mlecznych można
  wypłukać dozownik gorącą wodą, aby mleko miało zawsze optymalny
  smak.
  1 Umieść filiżankę lub pojemnik pod dozownikiem, aby zebrać wodę.
  2 Przekręć dozownik mleka do pozycji „I”.
  3 Naciśnij przycisk CARAFE QUICK CLEAN (Szybkie czyszczenie dzbanka).
  - Na wyświetlaczu pojawi się przypomnienie o konieczności
  umieszczenia dzbanka na mleko w urządzeniu. Naciśnij przycisk OK,
  aby potwierdzić.
  Uwaga: Jeśli chcesz przerwać operację czyszczenia dzbanka na mleko,
  naciśnij przycisk ESC.
  1

  Urządzenie zacznie przepłukiwać dozownik kawy wodą. Na wyświetlaczu
  będzie widoczna ikona płukania oraz pasek postępu.

  Codzienne czyszczenie dzbanka na mleko
  Bardzo ważne jest, aby czyścić dzbanek na mleko codziennie lub po
  każdym użyciu, ponieważ pozwala to utrzymać higienę i uzyskać doskonale
  spienione mleko.
  1 Naciśnij przyciski zwalniające, aby zdjąć pokrywkę.

  2

  1

  1 • Page 45

  Polski 45
  2 Przekręć dozownik mleka do poziomu oznaczonego kropką.

  3 Podnieś dozownik dzbanka na mleko, aby zdjąć go z pokrywki, i umyj go
  letnią wodą. Usuń wszelkie pozostałości mleka.
  4 Załóż dozownik mleka z powrotem na pokrywkę dzbanka na mleko. Aby
  go włożyć, ustaw w jednej linii kropkę na dozowniku i oznaczenie na
  pokrywce.

  Codzienne czyszczenie dzbanka na mleko
  1 Naciśnij przyciski zwalniające, aby zdjąć pokrywkę.
  2 Opłucz pokrywkę i dzbanek na mleko świeżą wodą. Usuń wszelkie
  pozostałości mleka.
  3 Załóż pokrywkę na dzbanku na mleko i upewnij się, że zablokowała się
  ona na swoim miejscu.
  4 Zdejmij górną część pokrywki i napełnij dzbanek na mleko świeżą wodą
  do poziomu oznaczonego MAX.
  5 Załóż górną część pokrywki na dzbanku na mleko.
  6 Włóż dzbanek na mleko do urządzenia. Umieść pojemnik pod
  dozownikiem mleka.
  7 Naciśnij przycisk MILK FROTH, aby wybrać opcję przygotowywania
  gorącego mleka.
  8 Na wyświetlaczu pojawi się ikona wskazująca, że urządzenie dozuje
  wodę.
  9 Gdy urządzenie przestanie dozować wodę, wyjmij i opróżnij dzbanek na
  mleko.
  Na wyświetlaczu pojawi się pytanie o wykonanie cyklu szybkiego
  czyszczenia. Jego przeprowadzenie nie jest jednak konieczne podczas
  cotygodniowego czyszczenia dzbanka na mleko.
  10 Naciśnij przyciski zwalniające, aby zdjąć pokrywkę dzbanka na mleko.
  11 Przekręć dozownik mleka do kropki zaznaczonej na pokrywce.
  12 Podnieś dozownik mleka i zdejmij go z pokrywki. • Page 46

  46 Polski
  13 Zdejmij pierścień z dozownika dzbanka na mleko.

  14 Naciśnij przycisk oznaczony strzałką, aby odblokować pokrywę
  dozownika mleka.

  15 Aby zdjąć pokrywę, lekko naciśnij przyciski po bokach dozownika i
  zdejmij pokrywę z dozownika, pociągając ją w dół.

  16 Wyjmij spieniacz do mleka, pociągając go do góry.

  17 Wyjmij łącznik ze spieniacza do mleka, pociągając go na zewnątrz. • Page 47

  Polski 47
  18 Wyjmij rurkę ssącą.

  19 Wyjmij łącznik, pociągając go na zewnątrz, i oddziel go od pozostałej
  części.
  20 Umyj wszystkie części w letniej wodzie.
  21 Złóż z powrotem wszystkie części, wykonując czynności w odwrotnej
  kolejności.

  Comiesięczna operacja pełnego czyszczenia dzbanka na
  mleko z użyciem środka do czyszczenia obiegu mleka
  Środek do czyszczenia obiegu mleka można kupić u lokalnego sprzedawcy
  lub w autoryzowanych punktach serwisowych.
  Uwaga: Przed rozpoczęciem wykonywania procedury upewnij się, że
  zbiornik na wodę jest napełniony do poziomu oznaczonego MAX.
  1

  2

  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu, a następnie przewiń menu,
  aby wybrać opcję FULL CARAFE CLEAN (pełnego czyszczenia dzbanka
  na mleko). Naciśnij przycisk OK.
  Na wyświetlaczu pojawi się informacja o czynnościach, jakie należy
  wykonać przed rozpoczęciem cyklu czyszczenia.
  Do dzbanka na mleko wlej zawartość saszetki ze środkiem do
  czyszczenia obiegu mleka. Następnie napełnij dzbanek na mleko wodą
  do maksymalnego poziomu.
  Włóż dzbanek na mleko do urządzenia i ustaw pojemnik pod
  dozownikiem spienionego mleka.
  Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć podawanie roztworu czyszczącego.
  Urządzenie zacznie podawać roztwór czyszczący przez dozownik mleka.
  Po zakończeniu podawania na wyświetlaczu pojawi się następująca
  ikona.
  Wyjmij pojemnik i dzbanek na mleko z urządzenia.
  Opłucz dokładnie dzbanek na mleko i napełnij go świeżą wodą do
  poziomu oznaczonego MAX.
  Włóż dzbanek na mleko do urządzenia.
  Umieść pojemnik pod dozownikiem spienionego mleka.
  Naciśnij przycisk OK, aby ponownie uruchomić cykl płukania dzbanka.
  Gdy urządzenie przestanie wylewać wodę, proces się zakończy. • Page 48

  48 Polski

  Odwapnianie
  Procedurę odwapniania urządzenia należy przeprowadzić po pojawieniu się
  na wyświetlaczu ikony CALC CLEAN lub po 8 operacjach wymiany filtra
  AquaClean.
  Jeśli urządzenie nie zostanie odwapnione po wyświetleniu ikony CALC
  CLEAN lub po 8 operacjach wymiany filtra AquaClean, może ono przestać
  działać prawidłowo. W takiej sytuacji naprawy nie będą objęte gwarancją).
  START
  CALC
  CLEAN

  Nigdy nie wolno pić wody z roztworem środka do odwapniania
  wlanym do zbiornika wody ani wody z osadem, która wypływa z
  urządzenia podczas procedury odwapniania.
  Procedura odwapniania trwa około 30 minut.
  Do odwapniania używaj wyłącznie środka odwapniającego Gaggia. Środek
  odwapniający Gaggia zapewnia optymalne działanie urządzenia.
  Korzystanie z innych produktów może spowodować uszkodzenie
  urządzenia, a także pozostawić osad w wodzie. Środek odwapniający
  Gaggia można kupić u lokalnego sprzedawcy lub w autoryzowanych
  punktach serwisowych. Informacje kontaktowe są podane w broszurze
  gwarancyjnej dostarczanej osobno albo na stronie www.gaggia.com/n-mco/espresso/world-wide lub www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact.

  Procedura odwapniania
  CALC
  CLEAN

  Możesz zatrzymać odwapnianie lub płukanie, naciskając przycisk ESC. Na
  wyświetlaczu pojawi się następująca ikona. Aby wznowić odwapnianie lub
  płukanie, naciśnij przycisk OK.
  1

  Wyjmij i opróżnij tackę ociekową. Wsuń tackę ociekową z powrotem do
  urządzenia.
  Wyjmij filtr wody AquaClean ze zbiornika na wodę (o ile jest on włożony).

  2 Napełnij dzbanek na mleko świeżą wodą do poziomu oznaczonego MIN.
  Włóż dzbanek na mleko do urządzenia. Przekręć dozownik dzbanka na
  mleko do pozycji „I”.
  3 Naciśnij przycisk OK.
  - Na wyświetlaczu pojawi się następująca ikona przypominająca o
  konieczności umieszczenia dzbanka na mleko w urządzeniu.

  4 Na wyświetlaczu pojawi się następująca ikona wskazująca, że urządzenie
  rozpoczyna cykl odwapniania. Jeśli chcesz przerwać cykl odwapniania,
  naciśnij przycisk ESC.
  5 Wlej do zbiornika wody całą butelkę środka odwapniającego Gaggia (250
  ml).
  6 Do środka odwapniającego w zbiorniku na wodę dolej wody do poziomu
  oznaczonego CALC CLEAN. • Page 49

  Polski 49

  CALC
  CLEAN

  7 Umieść duży pojemnik (1,5 l) pod dozownikami kawy i mleka.
  8 Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć cykl odwapniania.
  - Urządzenie dozuje całą objętość środka odwapniającego w regularnych
  odstępach przez dozowniki kawy i mleka (zajmuje to około 25 minut).
  9 Z urządzenia będzie się wylewać środek odwapniający do czasu
  całkowitego opróżnienia zbiornika na wodę. Wyjmij i opróżnij pojemnik i
  dzbanek na mleko.
  10 Wyjmij i opróżnij tackę ociekową. Wsuń tackę ociekową z powrotem do
  urządzenia.
  11 Przepłucz zbiornik na wodę i napełnij go świeżą wodą do poziomu
  oznaczonego CALC CLEAN. Wsuń zbiornik wody z powrotem do
  urządzenia.
  12 Napełnij dzbanek na mleko świeżą wodą do poziomu oznaczonego MIN i
  umieść go z powrotem w urządzeniu. Umieść pojemnik pod oboma
  dozownikami.
  13 Naciśnij przycisk OK, aby uruchomić cykl płukania (zajmuje to około 4
  minuty).
  - Na wyświetlaczu pojawi się następująca ikona wskazująca, że cykl
  płukania został zakończony.
  14 Przepłucz zbiornik na wodę i napełnij go świeżą wodą do poziomu
  oznaczonego MAX. Wsuń zbiornik wody z powrotem do urządzenia.
  15 Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć cykl odwapniania.
  16 Ustaw pojemnik pod dozownikami kawy i mleka.

  17 Na wyświetlaczu pojawi się następująca ikona wskazująca, że trwa
  nagrzewanie urządzenia.
  - Urządzenie wykonuje automatyczne płukanie.
  18 Wyjmij i wyczyść dzbanek na mleko (patrz rozdział „Czyszczenie i
  konserwacja”, część „Cotygodniowe czyszczenie dzbanka na mleko”).
  Włóż dozownik wody do urządzenia.
  19 Wyjmij i opróżnij tackę ociekową. Wsuń tackę ociekową z powrotem do
  urządzenia.
  20 Wyjmij i opłucz jednostkę zaparzającą (patrz rozdział „Czyszczenie i
  konserwacja”, część „Czyszczenie jednostki zaparzającej”).
  Urządzenie jest gotowe do użycia.

  Przerwanie cyklu odwapniania.
  Po rozpoczęciu cyklu odwapniania należy go doprowadzić do końca bez
  wyłączania urządzenia. Jeśli podczas cyklu urządzenie zablokuje się,
  nastąpi przerwa w zasilaniu lub przewód zasilający zostanie przypadkowo
  odłączony, cykl można zakończyć, naciskając przycisk trybu gotowości. W
  takiej sytuacji należy ostrożnie opróżnić i wypłukać zbiornik wody, a
  następnie napełnić go do poziomu oznaczonego CALC CLEAN (Usuwanie
  kamienia). Przed rozpoczęciem parzenia napojów należy wykonać instrukcje
  przedstawione w rozdziale „Pierwsza instalacja”, część „Ręczne płukanie”.
  Jeśli cykl nie został zakończony, konieczne będzie jak najszybsze
  przeprowadzenie kolejnego cyklu odwapniania. • Page 50

  50 Polski

  Ikony ostrzeżenia i kody błędu
  Sygnały ostrzegawcze są wyświetlane czerwonym kolorem. Poniżej
  znajduje się lista ostrzeżeń mogących się pojawić na wyświetlaczu oraz ich
  znaczenie.
  - Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego MAX.

  - Pojemnik na ziarna kawy jest pusty. Wsyp ziarna kawy do pojemnika.

  - W urządzeniu nie ma jednostki zaparzającej. Włóż jednostkę.

  - Zamknij klapkę serwisową. • Page 51

  Polski

  51

  - Wyjmij kasetkę na fusy i opróżnij ją.

  - W jednostce zaparzającej jest za dużo osadów. Wyczyść jednostkę
  zaparzającą.
  - Jeśli pojawi się kod błędu, zajrzyj do sekcji „Znaczenie kodów błędu”, aby
  dowiedzieć się, co oznacza kod błędu widoczny na wyświetlaczu i co
  możesz zrobić. Nie można używać urządzenia, gdy ta ikona jest widoczna
  na wyświetlaczu.

  - Nie umieszczono pokrywki na pojemniku na kawę mieloną. Jeśli nie
  zostanie ona założona w ciągu 30 sekund, wyświetlacz powróci do menu
  głównego, a cykl parzenia zostanie zatrzymany.

  Znaczenie kodów błędu
  Kod błędu

  Problem

  Przyczyna

  Możliwe
  rozwiązanie

  1

  Zablokowany młynek
  do kawy

  Zatkana wylewka kawy

  Wyczyść dokładnie
  wylewkę kawy za
  pomocą uchwytu
  narzędzia
  wielofunkcyjnego lub
  uchwytu łyżki.

  3-4

  Nie można wyjąć
  jednostki zaparzającej.

  Jednostka zaparzająca
  nie jest ustawiona
  prawidłowo.

  Zamknij klapkę
  serwisową. Wyłącz
  urządzenie i włącz je
  ponownie. Poczekaj, aż
  na wyświetlaczu pojawi
  się ikona gotowości
  urządzenia, i wyjmij
  jednostkę zaparzającą. • Page 52

  52

  Polski

  5

  Problem z obiegiem
  wody

  W obiegu wody
  znajduje się powietrze.

  Inne kody błędu

  Kilkakrotnie wyjmij i
  włóż zbiornik na wodę.
  Sprawdź, czy jest
  prawidłowo
  umieszczony w
  urządzeniu. Sprawdź,
  czy pojemnik na wodę
  jest czysty.
  Wyłącz urządzenie i
  włącz je ponownie po
  30 sekundach. Wykonaj
  tę czynność 2 lub 3
  razy.

  Jeśli powyższe rozwiązanie nie spowoduje zniknięcia kodu błędu z
  wyświetlacza i nie przywróci normalnego działania urządzenia, skontaktuj
  się z działem obsługi klienta firmy Gaggia. Informacje kontaktowe można
  znaleźć w broszurze gwarancyjnej albo na stronie www.gaggia.com/n-mco/espresso/world-wide lub www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact.

  Zamawianie akcesoriów
  Do czyszczenia i odwapniania używaj wyłącznie produktów do konserwacji
  Gaggia. Produkty te można kupić u lokalnego sprzedawcy lub w
  autoryzowanych punktach serwisowych.
  Produkty do konserwacji:
  - Środek do odwapniania
  - Filtr AquaClean
  - Smar do jednostki zaparzającej
  - Tabletki odtłuszczające

  Gwarancja i pomoc techniczna
  Jeśli potrzebujesz informacji lub pomocy, odwiedź stronę
  www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide lub www.gaggia.it/n-mco/espresso/contact albo zapoznaj się z oddzielną ulotką gwarancyjną.

  Ochrona środowiska
  - Ten symbol oznacza, że produktu nie można zutylizować z pozostałymi
  odpadami domowymi (2012/19/UE).
  - Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju
  przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i
  elektronicznych. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko
  naturalne i ludzkie zdrowie. • Page 53

  Polski 53

  Rozwiązywanie problemów
  Problem

  Przyczyna

  Rozwiązanie

  Urządzenie nie włącza się

  Urządzenie jest odłączone.

  Sprawdź, czy przewód zasilający
  jest prawidłowo podłączony

  Urządzenie jest w trybie
  DEMO.

  Przycisk trybu gotowości był
  wciśnięty przez ponad 8 sekund.

  Wyłącz i ponownie włącz
  urządzenie za pomocą
  przełącznika zasilania.

  Tacka ociekowa szybko
  się zapełnia.

  Jest to zjawisko normalne.
  Opróżnij tackę ociekową, gdy
  Urządzenie używa wody do płukania wskaźnik zapełnienia tacki
  obiegu wewnętrznego i jednostki
  ociekowej wystaje z pokrywy tacki.
  zaparzającej. Część wody spływa
  bezpośrednio z systemu
  wewnętrznego do tacki ociekowej.
  Ustaw filiżankę pod wylewką
  dozownika, aby zbierać wodę
  płuczącą.

  Ikona zapełnienia kasetki
  na fusy jest cały czas
  wyświetlona.

  Nie można wyjąć
  jednostki zaparzającej.

  Nie można włożyć
  jednostki zaparzającej.

  Kasetka na fusy została opróżniona,
  gdy urządzenie było wyłączone.

  Opróżniaj kasetkę na fusy tylko
  wtedy, gdy urządzenie jest
  włączone. Jeśli kasetka na fusy
  zostanie opróżniona w czasie, gdy
  urządzenie jest wyłączone, nie
  zostanie zresetowany licznik
  zaparzeń kawy. W takiej sytuacji
  komunikat „Empty coffee grounds
  container” (Opróżnij kasetkę na
  fusy) będzie widoczny na
  wyświetlaczu, pomimo że kasetka
  na fusy nie jest pełna.

  Kasetka na fusy została za szybko
  włożona z powrotem.

  Nie wkładaj kasetki na fusy z
  powrotem, dopóki na
  wyświetlaczu nie pojawi się
  polecenie, by to zrobić.

  Jednostka zaparzająca nie jest
  ustawiona prawidłowo.

  Zamknij klapkę serwisową. Wyłącz
  urządzenie i włącz je ponownie.
  Poczekaj, aż pojawi się komunikat,
  że urządzenie jest gotowe i wyjmij
  jednostkę zaparzającą.

  Kasetka na fusy nie została wyjęta.

  Przed wyjęciem jednostki
  zaparzającej wyjmij kasetkę na
  fusy.

  Jednostka zaparzająca nie znajduje
  się w prawidłowej pozycji.

  Przed włożeniem jednostka
  zaparzająca nie była w pozycji
  spoczynkowej. Upewnij się, że
  dźwignia przylega do podstawy
  jednostki zaparzającej i że zaczep
  jednostki zaparzającej znajduje się
  w prawidłowej pozycji. • Page 54

  54

  Polski
  Zresetuj urządzenie, włączając je i
  wyłączając. Włóż z powrotem
  tackę ociekową i kasetkę na fusy.
  Pozostaw jednostkę zaparzającą
  na zewnątrz. Zamknij klapkę
  serwisową, po czym włącz i wyłącz
  urządzenie. Następnie spróbuj
  włożyć jednostkę zaparzającą.
  Urządzenie przestało działać
  podczas procedury odwapniania.

  Nie można wyjąć jednostki
  zaparzającej podczas
  odwapniania. Najpierw dokończ
  odwapnianie, a następnie wyjmij
  jednostkę zaparzającą.

  Ustawienie młynka powoduje, że
  kawa jest grubo mielona.

  Zmień ustawienie na drobniejsze
  mielenie.

  Mieszanka kawy jest nieprawidłowa.

  Zmień mieszankę kawy.

  Urządzenie przeprowadza
  samoregulację.

  Zaparz kilka filiżanek kawy.

  Jednostka zaparzająca jest brudna.

  Wyczyść jednostkę zaparzającą.

  Z dozownika kawy
  wycieka kawa

  Wylewka dozownika kawy jest
  zatkana.

  Wyczyść dozownik kawy i jego
  otwory za pomocą wycioru.

  Kawa nie jest
  wystarczająco gorąca.

  Używane filiżanki są zimne.

  Podgrzej filiżanki, opłukując je
  gorącą wodą.

  Ustawiona temperatura jest zbyt
  niska. Sprawdź ustawienia w menu.

  Ustaw w menu wyższą
  temperaturę.

  Zostało dodane mleko.

  Dodanie mleka zawsze w pewnym
  stopniu obniża temperaturę kawy,
  niezależnie od tego, czy
  dodawane mleko jest ciepłe czy
  zimne.

  Kawa jest zbyt drobno mielona.

  Zmień ustawienie na grubsze
  mielenie.

  Jednostka zaparzająca jest brudna.

  Wyczyść jednostkę zaparzającą.

  Dozownik kawy jest zabrudzony.

  Wyczyść wylewkę dozownika
  kawy i jej otwory za pomocą
  wycioru.

  Wylewka kawy jest zablokowana.

  Wyczyść dokładnie wylewkę kawy
  za pomocą uchwytu narzędzia
  wielofunkcyjnego lub uchwytu
  łyżki.

  Kawa jest zbyt drobno mielona.

  Zmień mieszankę kawy lub
  wyreguluj młynek.

  Kawa zawiera za mało
  pianki lub jest wodnista.

  Urządzenie mieli ziarna
  kawy, ale nie wypływa z
  niego kawa.

  Kawa wylewa się wolno. • Page 55

  Polski 55

  Mleko nie jest spieniane.

  Pod urządzeniem
  znajduje się woda.

  Nie można aktywować
  filtra AquaClean , gdyż na
  wyświetlaczu nie pojawił
  się znacznik.

  Jednostka zaparzająca jest brudna.

  Wyczyść jednostkę zaparzającą.

  Wylewka kawy jest zablokowana.

  Wyczyść dokładnie wylewkę kawy
  za pomocą uchwytu narzędzia
  wielofunkcyjnego lub uchwytu
  łyżki.

  Obieg urządzenia jest zablokowany
  przez osady wapnia.

  Wykonaj odwapnianie urządzenia.

  Dzbanek na mleko jest zabrudzony
  lub włożony nieprawidłowo.

  Wyczyść dzbanek i upewnij się, że
  jest prawidłowo ustawiony i
  włożony.

  Dozownik spienionego mleka nie
  został całkowicie otwarty.

  Sprawdź, czy dozownik
  spienionego mleka został
  ustawiony we właściwej pozycji.

  Dzbanek na mleko nie został
  całkowicie złożony.

  Sprawdź, czy wszystkie elementy
  zostały prawidłowo złożone.

  Rodzaj użytego mleka nie nadaje się
  do spieniania.

  Z naszych testów wynika, że
  następujące rodzaje mleka dają
  dobre efekty spieniania: półtłuste
  lub pełne mleko krowie, mleko
  sojowe i bezlaktozowe. Inne
  rodzaje mleka nie były testowane i
  mogą dawać niewielkie ilości
  piany.

  Tacka ociekowa jest przepełniona.

  Opróżnij tackę ociekową, gdy
  wystaje z niej wskaźnik
  zapełnienia. Przed rozpoczęciem
  odwapniania zawsze opróżniaj
  tackę ociekową.

  Urządzenie nie stoi na poziomej
  powierzchni.

  Ustaw urządzenie na poziomej
  powierzchni, aby wskaźnik
  przepełnienia tacki ociekowej
  działał prawidłowo.

  Filtr został właśnie aktywowany.

  Musisz zaparzyć co najmniej 10
  filiżanek (każda po 100 ml), zanim
  będzie można aktywować nowy
  filtr. Zachowaj ostrożność przy
  aktywowaniu nowego filtra. Licznik
  filtra zostanie zwiększony
  automatycznie. Musisz zaparzyć
  co najmniej 10 filiżanek (każda po
  100 ml), zanim będzie można
  aktywować nowy filtr. Zachowaj
  ostrożność przy aktywowaniu
  nowego filtra. Licznik filtra zostanie
  zwiększony automatycznie. • Page 56

  56 Polski
  Nie można aktywować
  filtra, a urządzenie
  domaga się odwapniania.

  Filtr AquaClean jest
  zainstalowany, ale
  pojawia się komunikat o
  konieczności
  odwapniania.

  Wymieniono już 8 filtrów AquaClean. Najpierw wykonaj odwapnianie
  Po wymianie 8 filtrów musisz
  urządzenia, a następnie zainstaluj
  odwapnić urządzenie.
  filtr.
  Filtr nie został wymieniony na czas,
  gdy zaczął migać sygnał filtra wody
  AquaClean.

  Najpierw wykonaj odwapnianie
  urządzenia, a następnie zainstaluj
  filtr.

  Filtr nie został zainstalowany
  podczas pierwszej instalacji. Został
  zainstalowany dopiero po
  zaparzeniu około 50 kaw (przy
  założeniu, że filiżanki miały
  pojemność 100 ml). Urządzenie nie
  zostało całkowicie odwapnione
  przed zainstalowaniem filtra
  AquaClean.

  Najpierw wykonaj odwapnianie
  urządzenia, a następnie zainstaluj
  nowy filtr AquaClean. Po
  odwapnianiu licznik filtra zostanie
  zresetowany do wartości 0/8.
  Zawsze potwierdzaj aktywację
  filtra w menu urządzenia, także po
  wymianie filtra.

  Filtr AquaClean nie został
  prawidłowo aktywowany podczas
  pierwszej instalacji.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami na
  wyświetlaczu, aż otrzymasz
  potwierdzenie, że filtr został
  aktywowany.

  Po wymianie 8 filtrów musisz
  odwapnić urządzenie.

  Najpierw wykonaj odwapnianie
  urządzenia, a następnie zainstaluj
  nowy filtr AquaClean. To
  spowoduje, że licznik filtra
  zostanie zresetowany do wartości
  0/8. Zawsze potwierdzaj
  aktywację filtra w menu
  urządzenia, także po wymianie
  filtra.

  Komunikat o konieczności Filtr AquaClean nie został
  odwapniania pojawił się
  prawidłowo aktywowany podczas
  przed wymianą 8 filtrów.
  pierwszej instalacji

  Najpierw wykonaj odwapnianie
  urządzenia, a następnie zainstaluj
  nowy filtr AquaClean. Zawsze
  aktywuj filtr w menu urządzenia.

  Filtr AquaClean został założony po
  jakimś czasie używania urządzenia.
  Po wymianie filtr nie został
  aktywowany w menu urządzenia.
  Filtr nie został wymieniony, gdy
  zaczął migać symbol filtra.
  Filtr nie pasuje.

  Musisz usunąć powietrze z filtra.

  Wypuść pęcherzyki powietrza z
  filtra.

  W zbiorniku na wodę wciąż
  pozostaje woda.

  Przed zainstalowaniem filtra
  opróżnij pojemnik na wodę.

  Próbujesz zainstalować filtr inny niż
  AquaClean.

  Pasują wyłącznie filtry AquaClean. • Page 57

  Polski

  57

  Uwaga: Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, kierując się wskazówkami z tej
  tabeli, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub autoryzowanym centrum
  serwisowym. Informacje kontaktowe są podane w broszurze gwarancyjnej
  dostarczanej osobno albo na stronie www.gaggia.com/n-mco/espresso/world-wide lub www.gaggia.it/n-mco/espresso/contact. • Page 58

  58

  Ελληνικα

  Πίνακας περιεχομένων
  Εισαγωγή _________________________________________________________________________________
  Σημαντικό _________________________________________________________________________________
  Προειδοποίηση_____________________________________________________________________________
  Προσοχή__________________________________________________________________________________
  Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)________________________________________________________________
  Επισκόπηση μηχανής (Εικ. 1)__________________________________________________________________
  Η οθόνη __________________________________________________________________________________
  Πρώτη εγκατάσταση ________________________________________________________________________
  Μη αυτόματος κύκλος καθαρισμού _____________________________________________________________
  Φίλτρο AquaClean __________________________________________________________________________
  Εγκατάσταση του φίλτρου AquaClean ___________________________________________________________
  Αντικατάσταση του φίλτρου AquaClean _________________________________________________________
  Χρήση της μηχανής _________________________________________________________________________
  Παρασκευή καφέ με κόκκους καφέ_____________________________________________________________
  Προσαρμογή της ποσότητας του καφέ __________________________________________________________
  Προσαρμογή της ρύθμισης άλεσης_____________________________________________________________
  Καπουτσίνο, baby cappuccino και αφρόγαλα ______________________________________________________
  Παρασκευή ειδικών ροφημάτων_______________________________________________________________
  Καθαρισμός και συντήρηση ___________________________________________________________________
  Εβδομαδιαίος καθαρισμός της ομάδας παρασκευής_______________________________________________
  Λίπανση __________________________________________________________________________________
  Γρήγορος καθαρισμός καράφας γάλακτος _______________________________________________________
  Καθημερινός καθαρισμός της καράφας γάλακτος _________________________________________________
  Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος ________________________________________________
  Μηνιαίος πλήρης καθαρισμός της καράφας γάλακτος με καθαριστικό κυκλώματος γάλακτος _____________
  Αφαλάτωση ________________________________________________________________________________
  Διαδικασία αφαλάτωσης _____________________________________________________________________
  Διακοπή του κύκλου αφαλάτωσης _____________________________________________________________
  Προειδοποιητικά εικονίδια και κωδικοί σφάλματος _______________________________________________
  Σημασία κωδικών σφαλμάτων_________________________________________________________________
  Παραγγελία παρελκομένων___________________________________________________________________
  Εγγύηση και υποστήριξη _____________________________________________________________________
  Ανακύκλωση_______________________________________________________________________________
  Αντιμετώπιση προβλημάτων__________________________________________________________________

  58
  59
  59
  60
  61
  61
  62
  62
  65
  65
  65
  66
  67
  67
  67
  67
  67
  68
  68
  68
  70
  71
  71
  72
  74
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  79
  79
  79

  Εισαγωγή
  Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της πλήρως αυτόματης μηχανής espresso Gaggia
  Velasca Prestige! Η μηχανή είναι κατάλληλη για την προετοιμασία καφέ εσπρέσο με τη
  χρήση ολόκληρων κόκκων καφέ. • Page 59

  Ελληνικα 59

  Σημαντικό
  Προειδοποίηση

  - Συνδέστε τη μηχανή σε επιτοίχια πρίζα με τάση που ταιριάζει με τις
  τεχνικές προδιαγραφές της μηχανής.
  - Συνδέστε τη μηχανή σε πρίζα με γείωση.
  - Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του
  τραπεζιού ή του πάγκου ή να ακουμπά σε καυτές επιφάνειες.
  - Ποτέ μη βυθίζετε τη μηχανή, το φις ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό
  (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας).
  - Μη ρίχνετε υγρά στην υποδοχή του καλωδίου ρεύματος.
  - Ποτέ μην κατευθύνετε το εκτοξευόμενο ζεστό νερό προς μέλη του
  σώματος: κίνδυνος εγκαυμάτων.
  - Μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε λαβές και διακόπτες.
  - Απενεργοποιήστε τη μηχανή με τον κύριο διακόπτη που βρίσκεται στο
  πίσω μέρος και αφαιρέστε το φις από την πρίζα:
  Εάν σημειωθεί δυσλειτουργία.
  Εάν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  Προτού καθαρίσετε τη μηχανή.
  - Τραβήξτε το φις και όχι το καλώδιο ρεύματος.
  - Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
  - Μη χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν το φις, το καλώδιο ρεύματος ή η ίδια η
  μηχανή έχουν υποστεί φθορά.
  - Μην πραγματοποιείτε οποιαδήποτε μετατροπή στη μηχανή ή το καλώδιο
  ρεύματος.
  - Να αναθέτετε τις επισκευές μόνο σε κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από
  τη Philips για να αποφεύγετε τον κίνδυνο.
  - Η μηχανή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας κάτω των 8
  ετών. • Page 60

  60 Ελληνικα

  - Αυτή η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και
  άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή
  διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση
  ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την
  ασφαλή χρήση της μηχανής και ότι κατανοούν τους ενδεχόμενους
  κινδύνους.
  - Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να
  πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός κι εάν είναι άνω των 8 ετών και
  επιβλέπονται.
  - Διατηρήστε τη μηχανή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω
  των 8 ετών.
  - Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν
  με τη μηχανή.
  - Ποτέ μην εισαγάγετε δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στο μύλο του καφέ.
  - Η μηχανή δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι κατά τη χρήση.

  Προσοχή

  - Αυτή η μηχανή προορίζεται αποκλειστικά για φυσιολογική οικιακή χρήση.
  Δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού
  σε καταστήματα, γραφεία, φάρμες ή άλλους χώρους εργασίας.
  - Τοποθετείτε πάντα τη μηχανή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Να τη
  διατηρείτε σε κάθετη θέση, και κατά τη μεταφορά.
  - Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε θερμαινόμενη πλάκα ή απευθείας δίπλα σε
  ζεστό φούρνο, καλοριφέρ ή παρόμοια πηγή θερμότητας.
  - Να τοποθετείτε μόνο καβουρδισμένους κόκκους καφέ στη χοάνη κόκκων.
  Εάν τοποθετηθεί αλεσμένος καφές, στιγμιαίος καφές, ωμοί κόκκοι καφέ ή
  οποιαδήποτε άλλη ουσία στη χοάνη κόκκων καφέ, μπορεί να προκληθεί
  βλάβη στη μηχανή.
  - Αφήστε τη μηχανή να κρυώσει προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε τυχόν
  εξαρτήματα. Οι θερμαινόμενες επιφάνειες μπορεί να συγκρατήσουν
  υπολειπόμενη θερμότητα μετά τη χρήση.
  - Μη γεμίζετε το δοχείο νερού με ζεστό, καυτό ή ανθρακούχο νερό, καθώς
  έτσι μπορεί να προκληθεί ζημιά στο δοχείο νερού και τη μηχανή. • Page 61

  Ελληνικα

  61

  - Μη χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά
  ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της μηχανής. Απλά
  χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι που έχετε υγράνει σε νερό.
  - Να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα από τη μηχανή. Η μηχανή υποδεικνύει πότε
  απαιτείται αφαλάτωση. Εάν δεν το κάνετε αυτό η συσκευή σας θα
  σταματήσει να λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, η επισκευή δεν
  καλύπτεται από την εγγύηση.
  - Μην αποθηκεύετε τη μηχανή σε χώρους με θερμοκρασίες κάτω από 0 °C.
  Το νερό που παραμένει στο σύστημα θέρμανσης μπορεί να παγώσει και να
  προκαλέσει ζημιά στη μηχανή.
  - Μην αφήνετε νερό στο δοχείο νερού όταν η μηχανή δεν χρησιμοποιείται
  για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το νερό μπορεί να μολυνθεί. Να
  χρησιμοποιείτε φρέσκο νερό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη μηχανή.

  Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
  Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και
  τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

  Επισκόπηση μηχανής (Εικ. 1)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26

  Καπάκι χοάνης κόκκων καφέ
  Χοάνη κόκκων καφέ
  Υποδοχή καλωδίου
  Δοχείο νερού
  Διαμέρισμα προαλεσμένου καφέ
  Διακόπτης ρύθμισης μύλου
  Πίνακας ελέγχου
  Δοχείο συλλογής κόκκων καφέ
  Στόμιο εκροής καφέ
  Δίσκος περισυλλογής υγρών
  Κάλυμμα δίσκου περισυλλογής υγρών
  Λυχνία γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών
  Κουμπί ESPRESSO
  Κουμπί ESPRESSO LUNGO
  Κουμπί AROMA STRENGTH
  Κουμπί CARAFE QUICK CLEAN
  Κουμπί αναμονής
  Κουμπί MENU
  Κουμπί SPECIAL DRINKS
  Κουμπί MILK FROTH (Αφρόγαλα)
  Κουμπί CAPPUCCINO
  Καλώδιο
  Βουρτσάκι καθαρισμού (μόνο για συγκεκριμένους τύπους)
  Γράσο (μόνο για συγκεκριμένους τύπους)
  Δοσομετρητής προαλεσμένου καφέ
  Ελεγκτής σκληρότητας νερού • Page 62

  Ελληνικα

  62

  27
  28
  29
  30

  Συρτάρι υπολειμμάτων καφέ
  Ομάδα παρασκευής
  Καράφα γάλακτος
  Στόμιο εκροής ζεστού νερού

  Η οθόνη
  Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να πλοηγηθείτε ανάμεσα στα μενού:
  - Κουμπί ESPRESSO = Κουμπί ESC (Έξοδος): πατήστε αυτό το κουμπί, για να
  επιστρέψετε στο κύριο μενού. Με το κουμπί ESC μεταβαίνετε ένα επίπεδο πίσω.
  Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το κουμπί ESC πολλές φορές, για να επιστρέψετε
  στο κύριο μενού.

  ESPRESSO

  AR

  OM

  A STR
  ENG

  -

  Κουμπί AROMA STRENGTH = Κουμπί OK: πατήστε αυτό το κουμπί για να
  επιλέξετε, να επιβεβαιώσετε ή να διακόψετε μια λειτουργία.

  -

  Κουμπί CAPPUCCINO = Κουμπί UP: πατήστε αυτό το κουμπί για να μετακινηθείτε
  προς τα πάνω στο μενού εμφάνισης.

  -

  Κουμπί SPECIAL DRINKS = Κουμπί DOWN: πατήστε αυτό το κουμπί για να
  μετακινηθείτε προς τα κάτω στο μενού εμφάνισης.

  TH

  CAPPUCCINO

  SPECIAL

  DRI N

  KS

  Πρώτη εγκατάσταση
  Αυτή η μηχανή έχει ελεγχθεί με καφέ. Αν και έχει καθαριστεί προσεκτικά, ίσως να
  υπάρχουν ορισμένα υπολείμματα καφέ. Ωστόσο, εγγυόμαστε ότι η μηχανή είναι
  απολύτως καινούρια.
  Όπως με τις περισσότερες πλήρως αυτόματες μηχανές, θα πρέπει πρώτα να
  παρασκευάσετε μερικούς καφέδες για να επιτρέψετε στη μηχανή να ολοκληρώσει την
  αυτο-ρύθμισή της και να λάβετε τον καφέ με την καλύτερη γεύση.
  1 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη μηχανή.
  2 Τοποθετήστε τη μηχανή πάνω σε ένα τραπέζι ή πάγκο εργασίας μακριά από τη
  βρύση, το νεροχύτη και πηγές θερμότητας.
  Σημείωση: Αφήστε ελεύθερο χώρο πάνω, πίσω και από τις δύο πλευρές της
  μηχανής τουλάχιστον 15 εκ.
  3 Σύρετε το δίσκο περισυλλογής υγρών με το κάλυμμα του δίσκου περισυλλογής
  υγρών μέσα στη μηχανή.
  4 Αφαιρέστε το δοχείο νερού. • Page 63

  Ελληνικα 63
  5 Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης MAX.
  6 Ανοίξτε το καπάκι της χοάνης κόκκων καφέ. Γεμίστε τη χοάνη κόκκων καφέ με
  κόκκους καφέ και κλείστε το καπάκι.
  7 Εισαγάγετε το φις σε επιτοίχια πρίζα (1) και εισαγάγετε το μικρό βύσμα στην
  πρίζα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής (2).
  8 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής ζεστού νερού και το στόμιο
  εκροής καφέ.
  Ελέγξτε αν έχει εγκατασταθεί σωστά το στόμιο εκροής ζεστού νερού.
  9 Πατήστε το κουμπί αναμονής για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή.
  10 Πατήστε το κουμπί OK, για να ξεκινήσει ο αυτόματος κύκλος προετοιμασίας
  κυκλώματος.
  11 Η μηχανή θερμαίνεται και η οθόνη εμφανίζει το εικονίδιο θερμοκρασίας.

  -

  Η μηχανή ξεκινά να ξεπλένει με νερό μέσα από το στόμιο εκροής καφέ. Η
  οθόνη εμφανίζει το εικονίδιο ξεπλύματος και μια γραμμή προόδου.

  12 Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο εικονίδιο, υποδεικνύοντας ότι πρέπει να
  εγκαταστήσετε το φίλτρο AquaClean.
  AQUA
  CLEAN

  AQUA
  CLEAN

  AQUACLEAN
  FILTER?

  INSTALL
  FILTER

  Αν προτιμάτε να εγκαταστήσετε το φίλτρο AquaClean κάποια άλλη στιγμή, πατήστε
  το κουμπί ESC και συνεχίστε με τον μη αυτόματο κύκλο ξεπλύματος. Για την
  εγκατάσταση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φίλτρο AquaClean».

  13 Πατήστε το κουμπί OK. Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο εικονίδιο.
  14 Αφαιρέστε το φίλτρο AquaClean από τη συσκευασία του. Ανακινήστε το φίλτρο για
  5 δευτερόλεπτα. • Page 64

  64 Ελληνικα
  15 Βυθίστε το φίλτρο AquaClean ανάποδα σε μια κανάτα με κρύο νερό και περιμένετε
  έως ότου σταματήσουν να βγαίνουν φυσαλίδες.

  16 Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη μηχανή, αδειάστε το και τοποθετήστε το φίλτρο
  κατακόρυφα πάνω στην υποδοχή φίλτρου.
  17 Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης MAX.
  18 Πατήστε το κουμπί OK.

  19 Επιλέξτε το ON στην οθόνη και επιβεβαιώστε την ενεργοποίηση πατώντας το
  κουμπί OK.
  AQ UA
  CLEAN

  ON
  OFF
  0/8

  Όταν η ενεργοποίηση τελειώσει, η οθόνη εμφανίζει ένα σημάδι για επιβεβαίωση
  της ενεργοποίησης.

  100%
  AQUA
  CLEAN

  20 Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο έτοιμου φίλτρου, υποδεικνύοντας ότι το
  φίλτρο AquaClean έχει εγκατασταθεί σωστά.
  21 Για να ξεπλύνετε το φίλτρο, πατήστε το κουμπί SPECIAL DRINKS, επιλέξτε «HOT
  WATER» και πατήστε το κουμπί OK δύο φορές. Από το στόμιο εκροής ζεστού
  νερού θα τρέξει νερό. Απορρίψτε αυτό το νερό.
  Μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα μέχρι να αρχίσει να τρέχει νερό από το
  στόμιο εκροής ζεστού νερού. Το φίλτρο θα πρέπει να γεμίσει εντελώς και να
  ξεπλυθεί με νερό.
  Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.
  Μετά την εγκατάσταση του φίλτρου AquaClean, δεν απαιτείται μη αυτόματος κύκλος
  ξεπλύματος. • Page 65

  Ελληνικα 65

  Μη αυτόματος κύκλος καθαρισμού
  1 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
  2 Πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH και επιλέξτε τη λειτουργία παρασκευής με
  προαλεσμένο καφέ.
  Μην προσθέτετε προαλεσμένο καφέ στο διαμέρισμα προαλεσμένου καφέ.
  3 Πατήστε το κουμπί ESPRESSO ή ESPRESSO LUNGO.
  - Η μηχανή ξεκινά να διανέμει ζεστό νερό.
  4 Περιμένετε μέχρι η μηχανή να σταματήσει να διανέμει νερό και αδειάστε το δοχείο.
  5 Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 δύο φορές.
  6 Πατήστε το κουμπί SPECIAL DRINKS. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο
  εκροής ζεστού νερού.
  7 Πατήστε τα κουμπιά UP/DOWN, για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές της
  οθόνης. Πατήστε το κουμπί OK, για να επιλέξετε «hot water» (ζεστό νερό).
  8 Πατήστε το κουμπί OK, για να ξεκινήσει η ροή ζεστού νερού.
  - Διανείμετε νερό μέχρι να μην εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο νερού.
  9 Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό μέχρι τη στάθμη MAX και αφαιρέστε το
  δοχείο.
  Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

  Φίλτρο AquaClean
  Το φίλτρο AquaClean έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνει τις εναποθέσεις αλάτων
  στη μηχανή του καφέ σας και να παρέχει φιλτραρισμένο νερό για να διατηρείται το
  άρωμα και η γεύση κάθε φλιτζανιού του καφέ. Εάν χρησιμοποιείτε μια σειρά 8 φίλτρων
  Aquaclean, όπως υποδεικνύεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, δεν χρειάζεται να
  αφαλατώσετε τη μηχανή σας για 5000 φλιτζάνια (με χωρητικότητα 100 ml).

  Εγκατάσταση του φίλτρου AquaClean
  Η μηχανή θα πρέπει να έχει καθαριστεί εντελώς από τα άλατα, για να αρχίσετε να
  χρησιμοποιείτε το φίλτρο AquaClean. Εάν δεν ενεργοποιήσατε το φίλτρο κατά την
  πρώτη χρήση και έχετε παρασκευάσει περισσότερα από 50 φλιτζάνια καφέ (με
  χωρητικότητα 100 ml), πρέπει να αφαλατώσετε τη μηχανή πριν να ενεργοποιήσετε το
  φίλτρο.
  1 Αφαιρέστε το φίλτρο AquaClean από τη συσκευασία του. Ανακινήστε το φίλτρο για
  5 δευτερόλεπτα.
  2 Βυθίστε το φίλτρο AquaClean ανάποδα σε μια κανάτα με κρύο νερό και περιμένετε
  έως ότου σταματήσουν να βγαίνουν φυσαλίδες.
  3 Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη μηχανή. • Page 66

  66 Ελληνικα
  4 Εισαγάγετε το φίλτρο AquaClean κάθετα στη σύνδεση φίλτρου. Σπρώξτε το φίλτρο
  AquaClean στο κατώτερο δυνατό σημείο. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο ταιριάζει
  σφιχτά και η σφράγιση είναι στην κατάλληλη θέση, ώστε να εξασφαλίσετε τη
  βέλτιστη απόδοση.
  5 Γεμίστε το δοχείο νερού με καθαρό νερό και σύρετέ ξανά μέσα στη μηχανή.
  6 Πατήστε το κουμπί MENU και κυλήστε μέχρι την επιλογή του φίλτρου AquaClean.
  Κατόπιν, πατήστε το κουμπί OK, για να επιλέξετε το φίλτρο AquaClean.
  Αν εγκαθιστάτε το φίλτρο για πρώτη χρήση, ακολουθήστε τα βήματα που
  περιγράφονται στο κεφάλαιο «Πρώτη εγκατάσταση».
  7 Επιλέξτε το ON στην οθόνη και επιβεβαιώστε την ενεργοποίηση πατώντας το
  κουμπί OK.
  AQ UA
  CLEAN

  ON
  OFF
  0/8

  Σημείωση: Στην οθόνη εμφανίζεται ένα εικονίδιο «ν» που επιβεβαιώνει την
  ενεργοποίηση.
  8 Για να ξεπλύνετε το φίλτρο, πατήστε το κουμπί SPECIAL DRINKS, επιλέξτε «HOT
  WATER» και πατήστε το κουμπί OK δύο φορές. Από το στόμιο εκροής ζεστού
  νερού θα τρέξει νερό. Απορρίψτε αυτό το νερό.
  Σημείωση: Μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα μέχρι να αρχίσει να τρέχει νερό από το
  στόμιο εκροής ζεστού νερού. Το φίλτρο θα πρέπει να γεμίσει εντελώς και να
  ξεπλυθεί με νερό.
  9 Χρησιμοποιήστε το αυτοκόλλητο που είναι κολλημένο στην πλαστική συσκευασία
  του φίλτρου AquaClean, για να καταγράψετε την επόμενη ημερομηνία
  αντικατάστασης του φίλτρου (μετά από 3 μήνες). Κολλήστε το αυτοκόλλητο στο
  δοχείο νερού.
  Τώρα το φίλτρο και η μηχανή είναι έτοιμα για χρήση.

  Αντικατάσταση του φίλτρου AquaClean
  Αντικαθιστάτε το φίλτρο κάθε 3 μήνες ή όταν απαιτείται από τη μηχανή.

  Εικονίδιο φίλτρου AquaClean στην οθόνη

  Συνιστώμενη ενέργεια

  10% + το εικονίδιο αναβοσβήνει

  Η απόδοση αυτού του φίλτρου μειώνεται. Σας συνιστούμε να
  αφαιρέσετε το παλιό φίλτρο και να τοποθετήσετε το νέο, όπως
  περιγράφεται στην ενότητα «Εγκατάσταση του φίλτρου
  AquaClean», ώστε να διατηρηθεί η καλή απόδοση του φίλτρου.

  0% + το εικονίδιο αναβοσβήνει

  Αφαιρέστε αμέσως το παλιό φίλτρο και τοποθετήστε το νέο,
  όπως περιγράφεται στην ενότητα «Εγκατάσταση του φίλτρου
  AquaClean». Όταν ενεργοποιείτε ένα νέο φίλτρο, στην οθόνη
  εμφανίζεται η λέξη «NEW». Πατήστε το κουμπί OK, για να
  επιβεβαιώσετε την ενεργοποίηση. • Page 67

  Ελληνικα 67
  0% και το εικονίδιο εξαφανίζεται από την οθόνη

  Πρέπει πρώτα να αφαλατώσετε τη μηχανή, ώστε να
  μπορέσετε να τοποθετήσετε και να ενεργοποιήσετε ένα νέο
  φίλτρο.

  Αφού αντικαταστήσετε το φίλτρο 8 φορές, πρέπει να αφαλατώσετε τη μηχανή.
  Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Αφαλάτωση», ενότητα «Διαδικασία αφαλάτωσης».

  Χρήση της μηχανής
  Παρασκευή καφέ με κόκκους καφέ
  1 Προσαρμόστε το στόμιο εκροής καφέ ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος του
  φλιτζανιού σας.
  2 Πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH, για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση
  του καφέ από 1-5 κόκκους.
  3 Πατήστε το κουμπί ESPRESSO, για να παρασκευάσετε έναν εσπρέσο ή πατήστε το
  κουμπί ESPRESSO LUNGO, για να παρασκευάσετε έναν εσπρέσο λούνγκο.

  Προσαρμογή της ποσότητας του καφέ
  1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ESPRESSO ή ESPRESSO LUNGO μέχρι να
  εμφανιστεί στην οθόνη η λέξη «MEMO».
  2 Όταν το φλιτζάνι γεμίσει με την επιθυμητή ποσότητα καφέ, πατήστε το κουμπί OK
  για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη ποσότητα.

  Προσαρμογή της ρύθμισης άλεσης
  Σημείωση: Μπορείτε μόνο να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις του μύλου όταν η μηχανή αλέθει
  κόκκους καφέ.
  1
  2
  3
  4

  Ανοίξτε το καπάκι της χοάνης κόκκων καφέ.
  Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
  Πατήστε το κουμπί ESPRESSO.
  Ενώ η μηχανή αλέθει τον καφέ, τοποθετήστε το άκρο της λαβής του δοσομετρητή
  στο διακόπτη ρύθμισης μύλου στη χοάνη κόκκων καφέ. Χρησιμοποιήστε το
  δοσομετρητή, για να πιέσετε και να περιστρέψετε το διακόπτη προς τα αριστερά ή
  τα δεξιά κατά ένα επίπεδο τη φορά.
  5 Υπάρχουν 10 διαφορετικά επίπεδα άλεσης από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε.
  Όσο πιο μικρή είναι η κουκκίδα, τόσο πιο δυνατός είναι ο καφές.
  - Χοντροαλεσμένος καφές: πιο ελαφριά γεύση, για χαρμάνια
  σκουροκαβουρδισμένου καφέ
  - Λεπτοαλεσμένος καφές: πιο έντονη γεύση, για χαρμάνια ελαφρά
  καβουρδισμένου καφέ
  6 Παρασκευάστε 2-3 καφέδες για να γευτείτε τη διαφορά.

  Καπουτσίνο, baby cappuccino και αφρόγαλα
  Σημείωση: Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα για το καπουτσίνο και το
  αφρόγαλα. • Page 68

  68 Ελληνικα
  1 Αφαιρέστε στόμιο εκροής ζεστού νερού.
  2 Αφαιρέστε το καπάκι της καράφας γάλακτος.
  3 Γεμίστε την καράφα γάλακτος με γάλα ανάμεσα στις ενδείξεις στάθμης MIN και
  MAX.
  4 Επανατοποθετήσε το καπάκι της καράφας γάλακτος.

  5 Στρέψτε το στόμιο εκροής στην καράφα γάλακτος στη θέση «I».

  6 Τοποθετήστε την καράφα γάλακτος στη μηχανή. Βεβαιωθείτε ότι η καράφα έχει
  τοποθετηθεί σωστά.
  7 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο εκροής καφέ και το στόμιο εκροής
  γάλακτος.
  8 Επιλέξτε το ρόφημα με βάση το γάλα που επιθυμείτε.
  - Πατήστε το κουμπί CAPPUCCINO για να προετοιμάσετε ένα cappuccino.
  - Πατήστε το κουμπί LATTE MACCHIATO για να παρασκευάσετε ένα latte macchiato.
  - Πατήστε το κουμπί SPECIAL DRINKS και επιλέξτε baby cappuccino, για να
  παρασκευάσετε έναν baby cappuccino.
  Η μηχανή αρχικά διανέμει μια προκαθορισμένη ποσότητα αφρόγαλου στο φλιτζάνι ή
  το ποτήρι κι, έπειτα, διανέμει μια προκαθορισμένη ποσότητα καφέ.

  Παρασκευή ειδικών ροφημάτων
  Στο μενού ειδικών ροφημάτων, μπορείτε να επιλέξετε ζεστό νερό και baby cappuccino.
  1 Πατήστε το κουμπί SPECIAL DRINKS, για να ανοίξετε το μενού. Στην οθόνη
  εμφανίζονται οι επιλογές ειδικών ροφημάτων.
  2 Πατήστε τα κουμπιά UP/DOWN, για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές του
  μενού.
  3 Πατήστε το κουμπί ΟΚ, για να επιβεβαιώσετε το επιθυμητό ρόφημα.
  4 Αν επιλέξετε HOT WATER, εισαγάγετε το στόμιο εκροής ζεστού νερού στη
  μηχανή και ασφαλίστε το στη θέση του. Αν επιλέξετε καπουτσίνο, αφρόγαλα ή baby
  cappuccino, τοποθετήστε την καράφα γάλακτος στη μηχανή.

  Καθαρισμός και συντήρηση
  Εβδομαδιαίος καθαρισμός της ομάδας παρασκευής
  Καθαρίζετε την ομάδα παρασκευής μία φορά την εβδομάδα.
  1 Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ και ανοίξτε το πορτάκι συντήρησης. • Page 69

  Ελληνικα 69
  2 Αφαιρέστε το συρτάρι υπολειμμάτων καφέ.

  1

  3 Για να αφαιρέσετε την ομάδα παρασκευής, πιέστε το μοχλό και τραβήξτε την
  ομάδα παρασκευής έξω από τη μηχανή.
  4 Ξεπλύνετε την ομάδα παρασκευής με καθαρό νερό και αφήστε την να στεγνώσει
  στον αέρα.

  2

  5 Για να επανατοποθετήσετε την ομάδα παρασκευής, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός
  ακουμπά στη βάση της ομάδας παρασκευής.
  Σημείωση: Αν δεν ακουμπά στη βάση, πιέστε τον προς τα κάτω.

  6 Βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο κλειδώματος της ομάδας παρασκευής βρίσκεται στη
  σωστή θέση. Για να τοποθετήσετε σωστά το άγκιστρο, σπρώξτε το προς τα επάνω
  μέχρι την υψηλότερη θέση. • Page 70

  70

  Ελληνικα
  7 Αν το άγκιστρο είναι στην κατώτερη θέση, τότε δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
  8 Τοποθετήστε την ομάδα παρασκευής στη μηχανή σύροντάς την κατά μήκος των
  οδηγών που βρίσκονται στις δύο πλευρές μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Στη
  συνέχεια, επανατοποθετήστε το συρτάρι υπολειμμάτων καφέ στη μηχανή.

  Μηνιαίος καθαρισμός της ομάδας παρασκευής με το δισκίο
  απολίπανσης
  -

  Εκτελέστε αυτόν τον κύκλο καθαρισμού αφού η μηχανή έχει παρασκευάσει 500
  φλιτζάνια καφέ ή μία φορά το μήνα.
  Χρησιμοποιήστε δισκίο απολίπανσης γι' αυτόν τον κύκλο καθαρισμού.

  Προσοχή: Χρησιμοποιήστε μόνο δισκία απολίπανσης για καθαρισμό. Δεν διαθέτουν
  λειτουργία αφαλάτωσης.
  1 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.
  2 Πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH και επιλέξτε GROUND COFFEE.
  3 Τοποθετήστε ένα δισκίο απομάκρυνσης ελαίων καφέ στο διαμέρισμα
  προαλεσμένου καφέ.
  4 Πατήστε το κουμπί OK. Η μηχανή διανέμει νερό από το στόμιο εκροής καφέ.
  5 Όταν η ράβδος προόδου φτάσει στη μέση, ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας στο
  OFF.
  6 Αφήστε το απολιπαντικό διάλυμα να δράσει για περίπου 15 λεπτά.
  7 Ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας στο ON.
  8 Πατήστε το κουμπί αναμονής.
  9 Περιμένετε έως ότου η μηχανή εκτελέσει έναν αυτόματο κύκλο καθαρισμού.
  10 Εκτελέστε τη διαδικασία «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της ομάδας παρασκευής» .
  11 Αφαιρέστε το δίσκο περισυλλογής υγρών με το δοχείο απόρριψης. Αδειάστε το
  δίσκο περισυλλογής υγρών και το δοχείο απόρριψης και τοποθετήστε τα πίσω στη
  μηχανή.
  12 Πατήστε το κουμπί AROMA STRENGTH και επιλέξτε GROUND COFFEE.
  13 Πατήστε το κουμπί OK. Η μηχανή διανέμει νερό από το στόμιο εκροής καφέ.
  14 Επαναλάβετε τα βήματα 12 και 13 δύο φορές. Απορρίψτε το νερό που παρέχεται.
  15 Για να καθαρίσετε το δίσκο περισυλλογής υγρών, τοποθετήστε ένα δισκίο
  απολίπανσης στο δίσκο περισυλλογής υγρών και γεμίστε το δίσκο περισυλλογής
  υγρών κατά δύο τρίτα της χωρητικότητάς του με ζεστό νερό. Αφήστε το
  απολιπαντικό δισκίο να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Έπειτα, αδειάστε το δίσκο
  περισυλλογής υγρών και ξεπλύνετέ τον καλά.

  Λίπανση
  Να λιπαίνετε την ομάδα παρασκευής μετά από περίπου 500 φλιτζάνια καφέ ή μία
  φορά το μήνα.
  1 Απλώστε λιπαντικό γύρω από τον άξονα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της
  μονάδας παρασκευής. • Page 71

  Ελληνικα

  71

  2 Απλώστε λιπαντικό στους οδηγούς και στις δύο πλευρές, όπως υποδεικνύεται
  στην εικόνα.
  3 Τοποθετήστε την ομάδα παρασκευής στη μηχανή σύροντάς την κατά μήκος των
  οδηγών που βρίσκονται στις δύο πλευρές μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Στη
  συνέχεια, επανατοποθετήστε το συρτάρι υπολειμμάτων καφέ στη μηχανή.

  Γρήγορος καθαρισμός καράφας γάλακτος
  Ανάμεσα στην παρασκευή διαφορετικών ροφημάτων με γάλα, μπορείτε να ξεπλένετε
  το στόμιο με ζεστό νερό, για να είστε σίγουροι ότι κάθε ρόφημα με γάλα θα είναι το
  καλύτερο δυνατό.
  1 Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή ένα δοχείο κάτω από το στόμιο, για να συλλέξετε το
  νερό.
  2 Στρέψτε το στόμιο εκροής γάλακτος στη θέση «I».
  3 Πατήστε το κουμπί CARAFE QUICK CLEAN.
  - Η οθόνη σάς υπενθυμίζει ότι πρέπει να τοποθετήσετε την καράφα γάλακτος.
  Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.
  Σημείωση: Πατήστε το κουμπί ESC, αν θέλετε να διακόψετε τον καθαρισμό της
  καράφας γάλακτος.
  1 Η μηχανή ξεκινά να ξεπλένει με νερό μέσα από το στόμιο εκροής καφέ. Η
  οθόνη εμφανίζει το εικονίδιο ξεπλύματος και μια γραμμή προόδου.

  Καθημερινός καθαρισμός της καράφας γάλακτος
  Είναι σημαντικό να καθαρίζετε την καράφα γάλακτος καθημερινά ή μετά από κάθε
  χρήση, καθώς έτσι διασφαλίζεται η σωστή υγιεινή και η ιδανική υφή του αφρόγαλου.
  1 Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης, για να αφαιρέσετε το καπάκι.

  2

  1

  1

  2 Στρέψτε το στόμιο εκροής γάλακτος προς το σημάδι αναφοράς (υποδεικνύεται με
  μια κουκκίδα). • Page 72

  72

  Ελληνικα
  3 Σηκώστε το στόμιο εκροής της καράφας γάλακτος για να το αφαιρέσετε από το
  καπάκι και πλύντε το με χλιαρό νερό. Απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα γάλακτος.
  4 Επανατοποθετήστε το στόμιο εκροής γάλακτος πάνω στο καπάκι της καράφας
  γάλακτος. Για να το εισαγάγετε, ευθυγραμμίστε την κουκκίδα στο στόμιο με την
  ένδειξη στο καπάκι.

  Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας γάλακτος
  1 Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης, για να αφαιρέσετε το καπάκι.
  2 Ξεπλύνετε το καπάκι και την καράφα γάλακτος με καθαρό νερό. Απομακρύνετε όλα
  τα υπολείμματα γάλακτος.
  3 Επανατοποθετήστε το καπάκι στην καράφα γάλακτος και βεβαιωθείτε ότι έχει
  ασφαλίσει στη θέση του.
  4 Αφαιρέστε το πάνω μέρος του καπακιού και γεμίστε την καράφα γάλακτος με
  καθαρό νερό μέχρι τη στάθμη MAX.
  5 Επανατοποθετήστε το πάνω μέρος του καπακιού στην καράφα γάλακτος.
  6 Τοποθετήστε την καράφα γάλακτος στη μηχανή. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω
  από το στόμιο εκροής γάλακτος.
  7 Πατήστε το κουμπί MILK FROTH, για να επιλέξετε ζεστό γάλα.
  8 Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο που υποδεικνύει ότι η μηχανή διανέμει νερό.
  9 Όταν η μηχανή σταματήσει να διανέμει νερό, αφαιρέστε και αδειάστε την καράφα
  γάλακτος.
  Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ρωτά αν θέλετε να εκτελέσετε
  έναν κύκλο γρήγορου καθαρισμού. Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε αυτόν τον κύκλο
  κατά τον εβδομαδιαίο καθαρισμό της καράφας γάλακτος.
  10 Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης, για να αφαιρέσετε το καπάκι της καράφας
  γάλακτος.
  11 Στρέψτε το στόμιο εκροής γάλακτος προς την κουκκίδα που υποδεικνύεται στο
  καπάκι.
  12 Σηκώστε το στόμιο εκροής γάλακτος από το καπάκι.
  13 Αφαιρέστε το δακτύλιο από το στόμιο εκροής της καράφας γάλακτος. • Page 73

  Ελληνικα
  14 Πατήστε το κουμπί που υποδεικνύεται από το βέλος, για να ξεκλειδώσετε το
  κάλυμμα του στομίου εκροής γάλακτος.

  15 Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα, πιέστε ελαφρώς τις δυο πλευρές του στομίου
  εκροής και τραβήξτε το κάλυμμα προς τα κάτω αφαιρώντας το από το στόμιο
  εκροής.

  16 Τραβήξτε τη μονάδα αφρόγαλου προς τα πάνω.

  17 Τραβήξτε το εξάρτημα έξω από τη συσκευή παρασκευής αφρόγαλου.

  18 Αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης.

  73 • Page 74

  74

  Ελληνικα
  19 Τραβήξτε το εξάρτημα προς τα έξω και διαχωρίστε το από το υπόλοιπο τμήμα.
  20 Καθαρίστε όλα τα τμήματα με χλιαρό νερό.
  21 Επανασυναρμολογήστε όλα τα τμήματα με την αντίστροφη σειρά.

  Μηνιαίος πλήρης καθαρισμός της καράφας γάλακτος με καθαριστικό
  κυκλώματος γάλακτος
  Μπορείτε να αγοράσετε ένα καθαριστικό κυκλώματος γάλακτος από τον τοπικό
  μεταπωλητή σας από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
  Σημείωση: Προτού εκκινήσετε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού
  περιέχει νερό ως τη στάθμη MAX.
  1 Πατήστε το κουμπί MENU για να ανοίξετε το μενού και μετακινηθείτε μέσω του
  μενού στη λειτουργία πλήρους καθαρισμού της καράφας. Πατήστε το κουμπί OK.
  - Στην οθόνη εμφανίζονται οι χειρισμοί που θα πρέπει να εκτελέσετε προτού
  ξεκινήσετε τον κύκλο καθαρισμού.
  2 Χύστε το περιεχόμενο που υπάρχει στο σακουλάκι του καθαριστικού κυκλώματος
  γάλακτος στην καράφα γάλακτος. Στη συνέχεια, γεμίστε την καράφα γάλακτος με
  νερό μέχρι τη μέγιστη στάθμη.
  3 Εισαγάγετε την καράφα γάλακτος στη μηχανή και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω
  από το στόμιο εκροής αφρόγαλου.
  4 Πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσει η ροή του διαλύματος καθαρισμού.
  - Η μηχανή διανέμει το διάλυμα καθαρισμού από το στόμιο εκροής γάλακτος.
  - Όταν σταματήσει η διανομή, στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο εικονίδιο.
  5 Αφαιρέστε το δοχείο και την καράφα γάλακτος από τη μηχανή.
  6 Ξεπλύνετε την καράφα γάλακτος προσεκτικά και γεμίστε την με φρέσκο νερό έως
  την ένδειξη στάθμης MAX.
  7 Εισαγάγετε την καράφα γάλακτος στη μηχανή.
  8 Τοποθετήστε το δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής αφρόγαλου.
  9 Πατήστε το κουμπί OK, για να επανεκκινήσετε τον κύκλο ξεπλύματος της καράφας.
  10 Όταν η μηχανή σταματήσει να διανέμει νερό, ο κύκλος έχει τελειώσει.

  Αφαλάτωση
  Πρέπει να αφαλατώσετε τη μηχανή, όταν στην οθόνη εμφανιστεί το εικονίδιο CALC
  CLEAN ή μετά από 8 αντικαταστάσεις του φίλτρου AquaClean. • Page 75

  Ελληνικα

  START
  CALC
  CLEAN

  75

  Αν δεν την αφαλατώσετε όταν στην οθόνη εμφανιστεί το εικονίδιο CALC CLEAN ή
  μετά από 8 αντικαταστάσεις του φίλτρου AquaClean, η μηχανή μπορεί να σταματήσει
  να λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επισκευές δεν καλύπτονται από την
  εγγύηση.

  Μην πίνετε το νερό με το μίγμα αφαλάτωσης που ρίχνετε στο δοχείο νερού
  ή το νερό με υπολείμματα που βγαίνει από τη μηχανή κατά τη διάρκεια της
  αφαλάτωσης.
  Η διαδικασία αφαλάτωσης διαρκεί περίπου 30 λεπτά.
  Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά διάλυμα αφαλάτωσης Gaggia για την αφαλάτωση της
  μηχανής. Το διάλυμα αφαλάτωσης Gaggia είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει
  τη βέλτιστη απόδοση της μηχανής. Η χρήση άλλων προϊόντων μπορεί να προκαλέσει
  ζημιά στη μηχανή και να παραμείνουν υπολείμματα στο νερό. Μπορείτε να αγοράσετε
  το διάλυμα αφαλάτωσης Gaggia από τον τοπικό μεταπωλητή σας από τα
  εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις. Στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνονται στο
  φυλλάδιο της εγγύησης που παρέχεται χωριστά. Εναλλακτικά, επισκεφτείτε την
  τοποθεσία www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide ή www.gaggia.it/n-mco/espresso/contact.

  Διαδικασία αφαλάτωσης
  CALC
  CLEAN

  Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά την αφαλάτωση ή τον κύκλο ξεπλύματος,
  πατώντας το κουμπί ESC. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο εικονίδιο. Για να
  συνεχίσετε τον κύκλο αφαλάτωσης ή ξεπλύματος, πατήστε το κουμπί OK.
  1 Αφαιρέστε και αδειάστε δίσκο περισυλλογής υγρών. Σύρετε το δίσκο
  περισυλλογής υγρών πίσω στη μηχανή.
  Αφαιρέστε το φίλτρο AquaClean από το δοχείο νερού (αν υπάρχει).
  2 Γεμίστε την καράφα γάλακτος με καθαρό νερό μέχρι τη στάθμη MIN. Τοποθετήστε
  την καράφα γάλακτος στη μηχανή. Στρέψτε το στόμιο εκροής της καράφας
  γάλακτος στη θέση «I».
  3 Πατήστε το κουμπί OK.
  - Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο εικονίδιο, για να σας υπενθυμίσει να
  τοποθετήσετε την καράφα γάλακτος στη μηχανή.

  4 Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο εικονίδιο, υποδεικνύοντας ότι η μηχανή
  μεταβαίνει στον κύκλο αφαλάτωσης. Αν θέλετε να τερματίσετε τον κύκλο
  αφαλάτωσης, πατήστε το κουμπί ESC.
  5 Αδειάστε ολόκληρο το περιεχόμενο της φιάλης διαλύματος αφαλάτωσης Gaggia
  (250 ml) μέσα στο δοχείο νερού.
  6 Προσθέστε νερό μαζί με το διάλυμα αφαλάτωσης στο δοχείο νερού μέχρι την
  ένδειξη CALC CLEAN. • Page 76

  76

  Ελληνικα

  CALC
  CLEAN

  7 Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο (1,5 λίτρου) κάτω από τα στόμια εκροής καφέ και
  γάλακτος.
  8 Πατήστε το κουμπί OK, για να ξεκινήσει ο κύκλος αφαλάτωσης.
  - Η μηχανή διανέμει όλο το διάλυμα αφαλάτωσης σε τακτά διαστήματα από τα
  στόμια εκροής καφέ και γάλακτος (αυτή η διαδικασία διαρκεί περίπου 25 λεπτά).
  9 Αφήστε τη μηχανή να διανέμει το διάλυμα αφαλάτωσης έως ότου αδειάσει το
  δοχείου νερού. Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο και την καράφα γάλακτος.
  10 Αφαιρέστε και αδειάστε δίσκο περισυλλογής υγρών. Σύρετε το δίσκο
  περισυλλογής υγρών πίσω στη μηχανή.
  11 Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και γεμίστε το με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη CALC
  CLEAN. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού στη μηχανή.
  12 Γεμίστε την καράφα γάλακτος με καθαρό νερό μέχρι τη στάθμη MIN και
  επανατοποθετήστε τη στη μηχανή. Επανατοποθετήστε το δοχείο κάτω από τα
  στόμια.
  13 Πατήστε το κουμπί OK, για να ξεκινήσει ο κύκλος ξεπλύματος (διαρκεί περίπου 4
  λεπτά).
  - Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο εικονίδιο, υποδεικνύοντας ότι ο κύκλος
  ξεπλύματος έχει ολοκληρωθεί.
  14 Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και γεμίστε το με καθαρό νερό μέχρι τη στάθμη MAX.
  Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού στη μηχανή.
  15 Πατήστε το κουμπί OK, για να τερματίσετε τον κύκλο αφαλάτωσης.
  16 Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τα στόμια εκροής καφέ και γάλακτος.

  17 Στην οθόνη εμφανίζεται το ακόλουθο εικονίδιο, υποδεικνύοντας ότι η μηχανή
  αρχίζει να ζεσταίνεται.
  - Η μηχανή εκτελεί έναν αυτόματο κύκλο καθαρισμού.
  18 Αφαιρέστε και καθαρίστε την καράφα γάλακτος. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
  «Καθαρισμός και συντήρηση», ενότητα «Εβδομαδιαίος καθαρισμός της καράφας
  γάλακτος». Εισαγάγετε το στόμιο εκροής νερού στη μηχανή.
  19 Αφαιρέστε και αδειάστε δίσκο περισυλλογής υγρών. Σύρετε το δίσκο
  περισυλλογής υγρών πίσω στη μηχανή.
  20 Αφαιρέστε και ξεπλύνετε την ομάδα παρασκευής. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
  «Καθαρισμός και συντήρηση», ενότητα «Καθαρισμός της ομάδας παρασκευής».
  Η μηχανή είναι πλέον έτοιμη για χρήση.

  Διακοπή του κύκλου αφαλάτωσης
  Αφού αρχίσει ο κύκλος αφαλάτωσης, πρέπει να περιμένετε να ολοκληρωθεί εντελώς
  χωρίς να απενεργοποιήσετε τη μηχανή. Αν η μηχανή κολλήσει κατά τη διάρκεια του
  κύκλου ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή ακούσιας αποσύνδεσης του καλωδίου
  ρεύματος, μπορείτε να τερματίσετε τη διαδικασία πατώντας το κουμπί αναμονής. Αν
  συμβεί αυτό, αδειάστε και ξεπλύνετε προσεκτικά το δοχείο νερού και, στη συνέχεια,
  γεμίστε το μέχρι τη στάθμη CALC CLEAN. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται
  στο κεφάλαιο «Πρώτη εγκατάσταση», ενότητα «Μη αυτόματος κύκλος καθαρισμού»,
  προτού παρασκευάσετε οποιοδήποτε ρόφημα. Αν δεν ολοκληρωθεί ο κύκλος, θα
  χρειαστεί να εκτελέσετε κι άλλο κύκλο αφαλάτωσης στη μηχανή το συντομότερο
  δυνατό. • Page 77

  Ελληνικα

  77

  Προειδοποιητικά εικονίδια και κωδικοί σφάλματος
  Τα προειδοποιητικά σήματα εμφανίζονται με κόκκινο. Παρακάτω υπάρχει μια λίστα
  των προειδοποιήσεων που μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη και τη σημασία τους.
  - Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη στάθμης MAX.

  -

  Η χοάνη κόκκων καφέ είναι άδεια. Τοποθετήστε νέους κόκκους καφέ στη χοάνη
  κόκκων.

  -

  Η ομάδα παρασκευής δεν βρίσκεται μέσα στη μηχανή. Εισαγάγετε την ομάδα.

  -

  Κλείστε το πορτάκι συντήρησης.

  -

  Αφαιρέστε το δοχείο απόρριψης και αδειάστε το. • Page 78

  78

  Ελληνικα
  -

  -

  Υπάρχει υπερβολική ποσότητα σκόνης μέσα στην ομάδα παρασκευής. Καθαρίστε
  την ομάδα παρασκευής.
  Εάν ενεργοποιηθεί κωδικός σφάλματος, ελέγξτε την ενότητα «Σημασία κωδικών
  σφάλματος» για να δείτε τι σημαίνει ο κωδικός στην οθόνη και τι μπορείτε να
  κάνετε. Η μηχανή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν αυτό το εικονίδιο βρίσκεται
  στην οθόνη.

  Ξεχάσατε να τοποθετήσετε το καπάκι στο διαμέρισμα προαλεσμένου καφέ. Αν δεν
  το επανατοποθετήσετε εντός 30 δευτερολέπτων, η οθόνη θα επιστρέψει στο κύριο
  μενού και ο κύκλος παρασκευής θα διακοπεί.

  Σημασία κωδικών σφαλμάτων
  Κωδικός σφάλματος

  Πρόβλημα

  Αιτία

  Πιθανή λύση

  1

  Φραγμένος μύλος καφέ

  Το στόμιο εξόδου καφέ
  είναι μπλοκαρισμένο.

  Καθαρίστε καλά το στόμιο
  εξόδου καφέ με τη λαβή
  του εργαλείου πολλαπλών
  λειτουργιών ή με τη λαβή
  ενός κουταλιού.

  3-4

  Δεν είναι δυνατή η
  αφαίρεση της ομάδας
  παρασκευής.

  Η ομάδα παρασκευής δεν
  έχει τοποθετηθεί σωστά.

  Κλείστε το πορτάκι
  συντήρησης.
  Απενεργοποιήστε τη
  μηχανή και ενεργοποιήστε
  την ξανά. Περιμένετε να
  εμφανιστεί το εικονίδιο
  ετοιμότητας της μηχανής
  στην οθόνη και, στη
  συνέχεια, αφαιρέστε την
  ομάδα παρασκευής.

  5

  Πρόβλημα κυκλώματος
  νερού

  Υπάρχει αέρας στο
  κύκλωμα νερού.

  Αφαιρέστε και
  επανατοποθετήστε το
  δοχείο νερού μερικές
  φορές. Βεβαιωθείτε ότι το
  τοποθετείτε σωστά στη
  μηχανή. Ελέγξτε αν το
  διαμέρισμα του δοχείου
  νερού είναι καθαρό.

  Άλλοι κωδικοί σφάλματος

   

   

  Απενεργοποιήστε τη
  μηχανή και ενεργοποιήστε
  την ξανά μετά από 30
  δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε
  2 ή 3 φορές.

  Αν οι παραπάνω λύσεις δεν βοηθήσουν να διαγραφεί από την οθόνη το εικονίδιο
  κωδικού σφάλματος και να επανέλθει η μηχανή στη φυσιολογική κατάσταση
  λειτουργίας, επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών Gaggia. Στοιχεία • Page 79

  Ελληνικα 79
  επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στο φυλλάδιο της εγγύησης. Εναλλακτικά, επισκεφτείτε
  την τοποθεσία www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide ή www.gaggia.it/n-mco/espresso/contact.

  Παραγγελία παρελκομένων
  Για να καθαρίσετε και να αφαλατώσετε τη μηχανή, χρησιμοποιήστε μόνο τα προϊόντα
  συντήρησης Gaggia. Μπορείτε να αγοράσετε αυτά τα προϊόντα από τον τοπικό
  μεταπωλητή σας από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
  Προϊόντα συντήρησης:
  - Διάλυμα αφαλάτωσης
  - Φίλτρο AquaClean
  - Γράσο ομάδας παρασκευής
  - Απολιπαντικά δισκία

  Εγγύηση και υποστήριξη
  Αν χρειαστείτε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε την τοποθεσία
  www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide ή www.gaggia.it/n-m-co/espresso/contact
  ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της εγγύησης.

  Ανακύκλωση

  -

  Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί
  με τα συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα (2012/19/ΕΕ).
  Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή
  ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης συμβάλλει
  στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

  Αντιμετώπιση προβλημάτων
  Πρόβλημα

  Αιτία

  Λύση

  Η μηχανή δεν ενεργοποιείται. Η μηχανή έχει αποσυνδεθεί.

  Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας
  έχει συνδεθεί σωστά.

  Η μηχανή είναι στη
  λειτουργία DEMO.

  Το κουμπί αναμονής έχει πατηθεί για
  περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα.

  Απενεργοποιήστε τη μηχανή και, στη
  συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά
  χρησιμοποιώντας τον κεντρικό
  διακόπτη.

  Ο δίσκος περισυλλογής
  υγρών γεμίζει γρήγορα.

  Αυτό είναι φυσιολογικό. Η μηχανή
  χρησιμοποιεί νερό για να ξεπλύνει το
  εσωτερικό κύκλωμα και την ομάδα
  παρασκευής. Μια ποσότητα νερού ρέει
  μέσα από το εσωτερικό σύστημα
  απευθείας στον δίσκο περισυλλογής
  υγρών.

  Αδειάστε το δίσκο περισυλλογής
  υγρών, όταν εμφανιστεί η ένδειξη
  γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών
  μέσα από το κάλυμμα του δίσκου
  περισυλλογής υγρών. • Page 80

  80 Ελληνικα
   

   

  Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το
  στόμιο εκροής, για να συλλέξετε το
  νερό έκπλυσης.

  Το εικονίδιο πλήρωσης του
  δοχείου συλλογής κόκκων
  καφέ συνεχίζει να
  εμφανίζεται.

  Αδειάσατε το δοχείο συλλογής κόκκων
  καφέ ενώ η μηχανή ήταν
  απενεργοποιημένη.

  Πάντα να αδειάζετε το δοχείο
  συλλογής κόκκων καφέ ενώ η μηχανή
  είναι ενεργοποιημένη. Εάν το δοχείο
  συλλογής κόκκων καφέ αδειάσει ενώ η
  μηχανή είναι απενεργοποιημένη, ο
  μετρητής κύκλων καφέ δεν μηδενίζεται.
  Σε αυτήν την περίπτωση, το μήνυμα
  «empty coffee grounds container»
  (αδειάστε το δοχείο συλλογής κόκκων
  καφέ) θα παραμείνει στην οθόνη, ακόμα
  κι αν το δοχείο δεν είναι γεμάτο.

   

  Το δοχείο συλλογής κόκκων καφέ
  τοποθετήθηκε στη θέση του πολύ
  γρήγορα.

  Μην τοποθετείτε το δοχείο συλλογής
  κόκκων καφέ μέχρι να εμφανιστεί το
  αντίστοιχο μήνυμα στην οθόνη.

  Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση
  της ομάδας παρασκευής.

  Η ομάδα παρασκευής δεν έχει
  τοποθετηθεί σωστά.

  Κλείστε το πορτάκι συντήρησης.
  Απενεργοποιήστε τη μηχανή και
  ενεργοποιήστε την ξανά. Περιμένετε να
  εμφανιστεί η οθόνη ετοιμότητας της
  μηχανής και, στη συνέχεια, αφαιρέστε
  την ομάδα παρασκευής.

   

   Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση του δοχείου Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής κόκκων
  συλλογής κόκκων καφέ.
  καφέ προτού αφαιρέσετε την ομάδα
  παρασκευής.

  Δεν είναι δυνατή η
  τοποθέτηση της ομάδας
  παρασκευής.

  Η ομάδα παρασκευής δεν είναι στη
  σωστή θέση.

  Η ομάδα παρασκευής δεν
  τοποθετήθηκε στη θέση ανάπαυσης
  προτού επανατοποθετηθεί. Βεβαιωθείτε
  ότι ο μοχλός έρχεται σε επαφή με τη
  βάση της ομάδας παρασκευής και ότι
  το άγκιστρο της ομάδας παρασκευής
  είναι στη σωστή θέση.

   

   

  Επαναφέρετε τη μηχανή
  ενεργοποιώντας και
  απενεργοποιώντας την. Τοποθετήστε
  το δίσκο περισυλλογής υγρών και το
  δοχείο συλλογής κόκκων καφέ στη
  θέση τους. Αφήστε έξω την ομάδα
  παρασκευής. Κλείστε το πορτάκι
  συντήρησης και ενεργοποιήστε και
  απενεργοποιήστε τη μηχανή. Στη
  συνέχεια, προσπαθήστε να
  τοποθετήσετε ξανά την ομάδα
  παρασκευής. • Page 81

  Ελληνικα

  81

   

  Η μηχανή βρίσκεται ακόμα στη
  διαδικασία αφαλάτωσης.

  Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την ομάδα
  παρασκευής, όταν η διαδικασία
  αφαλάτωσης είναι ενεργή.
  Ολοκληρώστε πρώτα τη διαδικασία
  αφαλάτωσης και, στη συνέχεια,
  αφαιρέστε την ομάδα παρασκευής.

  Ο καφές έχει πολύ λίγο
  καϊμάκι ή είναι νερουλός.

  Ο μύλος έχει ρυθμιστεί σε χονδρόκοκκη
  ρύθμιση.

  Προσαρμόστε τον μύλο σε πιο
  λεπτόκοκκη ρύθμιση.

   

  Το χαρμάνι του καφέ δεν είναι το σωστό.

  Αλλάξτε το χαρμάνι καφέ.

   

  Η μηχανή εκτελεί αυτορρύθμιση.

  Παρασκευάστε μερικά φλιτζάνια καφέ.

   

  Η ομάδα παρασκευής είναι βρώμικη.

  Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής.

  Υπάρχει διαρροή καφέ από
  το στόμιο εκροής καφέ.

  Το στόμιο εκροής καφέ είναι φραγμένο.

  Καθαρίστε το στόμιο εκροής καφέ και
  τις οπές του χρησιμοποιώντας ένα
  βουρτσάκι σωλήνων.

  Ο καφές δεν είναι αρκετά
  ζεστός.

  Τα φλιτζάνια που χρησιμοποιείτε είναι
  κρύα.

  Προθερμάνετε τα φλιτζάνια
  ξεπλένοντάς τα με ζεστό νερό.

   

  Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ
  χαμηλά. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του μενού.

  Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε υψηλή τιμή
  στο μενού.

   

  Προσθέσατε γάλα.

  Είτε προσθέσετε κρύο είτε ζεστό γάλα,
  πάντα θα μειώνει τη θερμοκρασία του
  καφέ σε κάποιο βαθμό.

  Η μηχανή αλέθει τους
  κόκκους καφέ, αλλά δεν
  βγαίνει καφές.
   

  Το άλεσμα έχει ρυθμιστεί σε εξαιρετικά
  λεπτόκοκκο.

  Προσαρμόστε τον μύλο σε πιο
  χονδρόκοκκη ρύθμιση.

   

  Η ομάδα παρασκευής είναι βρώμικη.

  Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής.

   

  Το στόμιο εκροής καφέ είναι βρώμικο.

  Καθαρίστε το στόμιο εκροής καφέ και
  τις οπές του με ένα βουρτσάκι
  σωλήνων.

   

  Το στόμιο εξόδου καφέ έχει φράξει.

  Καθαρίστε το στόμιο εξόδου καφέ με τη
  λαβή του εργαλείου πολλαπλών
  λειτουργιών ή με τη λαβή ενός
  κουταλιού.

  Ο καφές βγαίνει αργά.

  Ο μύλος αλέθει πολύ λεπτόκοκκα.

  Αλλάξτε το χαρμάνι καφέ ή
  προσαρμόστε το μύλο.

   

  Η ομάδα παρασκευής είναι βρώμικη.

  Καθαρίστε την ομάδα παρασκευής.

   

  Το στόμιο εξόδου καφέ έχει φράξει.

  Καθαρίστε το στόμιο εξόδου καφέ με τη
  λαβή του εργαλείου πολλαπλών
  λειτουργιών ή με τη λαβή ενός
  κουταλιού.

   

  Το κύκλωμα της μηχανής έχει φράξει από Αφαιρέστε τα άλατα από τη μηχανή.
  άλατα. • Page 82

  82

  Ελληνικα

  Δεν παράγεται αφρόγαλα.

  Η καράφα γάλακτος είναι βρώμικη ή δεν
  έχει τοποθετηθεί σωστά.

  Καθαρίστε την καράφα και βεβαιωθείτε
  ότι την τοποθετείτε και την εισάγετε
  σωστά. 

   

  Το στόμιο εκροής αφρόγαλου δεν έχει
  ανοίξει πλήρως.

  Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο εκροής
  αφρόγαλου έχει τεθεί στη σωστή θέση.

   

  Η καράφα γάλακτος δεν έχει
  συναρμολογηθεί πλήρως.

  Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα
  έχουν συναρμολογηθεί σωστά.

   

  Ο τύπος γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε
  δεν είναι κατάλληλος για αφρόγαλα.

  Έχουμε δοκιμάσει τους ακόλουθους
  τύπους γάλακτος που έχουν
  αποδειχθεί ότι αποδίδουν καλό
  αποτέλεσμα αφρόγαλου:
  ημιαποβουτυρωμένο ή πλήρες
  αγελαδινό γάλα, γάλα σόγιας και γάλα
  χωρίς λακτόζη. Δεν έχουν ελεγχθεί
  άλλοι τύποι γάλακτος και μπορεί να
  οδηγήσουν στην παραγωγή μικρής
  ποσότητας αφρόγαλου.

  Υπάρχει νερό κάτω από τη
  μηχανή.

  Ο δίσκος περισυλλογής υγρών είναι πολύ Αδειάστε το δίσκο περισυλλογής
  γεμάτος και έχει ξεχειλίσει.
  υγρών, όταν εμφανιστεί η ένδειξη
  γεμάτου δίσκου περισυλλογής υγρών
   
  μέσα από το δίσκο περισυλλογής
  υγρών. Πάντα να αδειάζετε τον δίσκο
  περισυλλογής υγρών προτού
  ξεκινήσετε την αφαλάτωση της
  μηχανής.

   

  Η μηχανή δεν είναι τοποθετημένη σε
  οριζόντια επιφάνεια.

  Τοποθετήστε τη μηχανή σε οριζόντια
  επιφάνεια, έτσι ώστε να λειτουργεί
  σωστά η ένδειξη γεμάτου δίσκου
  περισυλλογής υγρών.

  Το φίλτρο AquaClean δεν
  μπορεί να ενεργοποιηθεί,
  καθώς δεν εμφανίζεται το
  σημάδι επιλογής στην οθόνη.

  Μόλις ενεργοποιήθηκε ένα φίλτρο.

  Πρέπει να παρασκευαστούν
  τουλάχιστον 10 φλιτζάνια (των 100 ml
  το καθένα, προκειμένου να μπορέσετε
  να ενεργοποιήσετε ένα νέο φίλτρο.
  Προσέξτε καθώς ενεργοποιείτε ένα νέο
  φίλτρο, καθώς ο μετρητής φίλτρων θα
  αυξηθεί αυτόματα. Πρέπει να
  παρασκευαστούν τουλάχιστον 10
  φλιτζάνια (των 100 ml το καθένα)
  προκειμένου να μπορέσετε να
  ενεργοποιήσετε ένα νέο φίλτρο.
  Προσέξτε καθώς ενεργοποιείτε ένα νέο
  φίλτρο, καθώς ο μετρητής φίλτρων θα
  αυξηθεί αυτόματα.

  Το φίλτρο δεν μπορεί να
  ενεργοποιηθεί και η μηχανή
  ζητά αφαλάτωση.

  Έχετε ήδη αντικαταστήσει 8 φίλτρα
  AquaClean. Μετά από 8 αντικαταστάσεις
  φίλτρου, πρέπει να αφαλατώσετε τη
  μηχανή.

  Αφαλατώστε πρώτα τη μηχανή σας και
  τοποθετήστε το φίλτρο. • Page 83

  Ελληνικα 83
  Το φίλτρο δεν αντικαταστάθηκε εγκαίρως Αφαλατώστε πρώτα τη μηχανή σας και
  αφότου άρχισε να αναβοσβήνει το σήμα
  τοποθετήστε το φίλτρο.
  του φίλτρου νερού AquaClean.
  Το φίλτρο δεν εγκαταστάθηκε στη
  διάρκεια της πρώτης εγκατάστασης, αλλά
  αφού παρασκευάστηκαν περίπου 50
  καφέδες (με βάση φλιτζάνια των 100 ml).
  Η μηχανή πρέπει να έχει αφαλατωθεί
  πλήρως προτού εγκαταστήσετε το φίλτρο
  AquaClean.

  Αφαλατώστε πρώτα τη μηχανή και, στη
  συνέχεια, εγκαταστήστε ένα νέο φίλτρο
  AquaClean. Μετά την αφαλάτωση, ο
  μετρητής φίλτρων μηδενίζεται στο 0/8.
  Πάντα να επιβεβαιώνετε την
  ενεργοποίηση φίλτρου στο μενού της
  μηχανής, καθώς επίσης και μετά την
  αντικατάσταση του φίλτρου.

  Το φίλτρο AquaClean δεν ενεργοποιήθηκε Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
  σωστά κατά την πρώτη εγκατάσταση.
  μέχρι να εμφανιστεί η επιβεβαίωση ότι
  το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί.
  Έχει τοποθετηθεί το φίλτρο
  AquaClean, αλλά εμφανίζεται
  το μήνυμα αφαλάτωσης.

  Μετά από 8 αντικαταστάσεις φίλτρου,
  πρέπει να αφαλατώσετε τη μηχανή.

  Αφαλατώστε πρώτα τη μηχανή και, στη
  συνέχεια, εγκαταστήστε ένα νέο φίλτρο
  AquaClean. Αυτό θα μηδενίσει τον
  μετρητή φίλτρων στο 0/8. Πάντα να
  επιβεβαιώνετε την ενεργοποίηση
  φίλτρου στο μενού της μηχανής, καθώς
  επίσης και μετά την αντικατάσταση του
  φίλτρου.

  Το μήνυμα αφαλάτωσης
  εμφανίζεται προτού
  αντικατασταθούν 8 φίλτρα.

  Δεν ενεργοποιήσατε το φίλτρο AquaClean Αφαλατώστε πρώτα τη μηχανή και, στη
  σωστά κατά την πρώτη εγκατάσταση.
  συνέχεια, εγκαταστήστε ένα νέο φίλτρο
  AquaClean. Πάντα να ενεργοποιείτε το
  φίλτρο στο μενού της μηχανής.
  Τοποθετήσατε το φίλτρο AquaClean αφού
  χρησιμοποιήσατε τη μηχανή για λίγο.
  Δεν ενεργοποιήσατε το φίλτρο
  αντικατάστασης στο μενού της μηχανής.
  Δεν αντικαταστήσατε το φίλτρο όταν
  άρχισε να αναβοσβήνει το σύμβολο του
  φίλτρου.

  Το φίλτρο δεν ταιριάζει.

  Πρέπει να αφαιρέσετε αέρα από το
  φίλτρο.

  Αφήστε τις φυσαλίδες να βγουν από το
  φίλτρο.

  Υπάρχει ακόμα νερό στο δοχείο νερού.

  Αδειάστε το δοχείο νερού προτού
  εγκαταστήσετε το φίλτρο.

  Προσπαθείτε να εγκαταστήσετε άλλο
  φίλτρο εκτός του φίλτρου AquaClean.

  Μόνο το φίλτρο AquaClean ταιριάζει.

  Σημείωση: Εάν δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα με τις πληροφορίες που
  παρουσιάζονται σε αυτόν τον πίνακα, επικοινωνήστε με τον τοπικό μεταπωλητή ή ένα
  εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνονται στο
  φυλλάδιο της εγγύησης που παρέχεται χωριστά. Εναλλακτικά, επισκεφτείτε την
  τοποθεσία www.gaggia.com/n-m-co/espresso/world-wide ή www.gaggia.it/n-mco/espresso/contact. • Page 84

  GAGGIA S.p.A. reserves the right to make any necessary modification.

  GAGGIA S.p.A.
  Sede Legale/Registered Office
  Piazza Eleonora Duse, 2
  20122 MILANO

  Sede Amministrativa/Administrative Office
  Via Torretta, 240
  40041 Gaggio Montano (BO)
  +39 0534 771111

  www.gaggia.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gaggia Velasca Prestige - RI8263 SUP047RG wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gaggia Velasca Prestige - RI8263 SUP047RG in der Sprache / Sprachen: Holländisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,26 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Gaggia Velasca Prestige - RI8263 SUP047RG

Gaggia Velasca Prestige - RI8263 SUP047RG Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch - 88 seiten

Gaggia Velasca Prestige - RI8263 SUP047RG Bedienungsanleitung - Französisch - 88 seiten

Gaggia Velasca Prestige - RI8263 SUP047RG Bedienungsanleitung - Italienisch - 88 seiten

Gaggia Velasca Prestige - RI8263 SUP047RG Bedienungsanleitung - Portugiesisch, Spanisch - 88 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info