757025
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
1/2
422000014
VERTICUTEERMACHINE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Originele gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften liggen ter inzage bij Boels Verhuur B.V.
Wettelijke voorschriften en regelgeving zijn te allen tijde van toepassing.
Draag steeds de voorgeschreven veiligheidskledij : handschoenen, veiligheidsbril,
gehoorbeschermer, veiligheidsschoenen.
Er is gevaar voor projectie aan de uitvoerzijde, draag steeds een lange stevige broek om uw
benen te beschermen.
Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is en zoals omschreven in deze
handleiding.
De persoon die met deze machine werkt draagt de volledige verantwoordelijkheid over de
machine met betrekking tot zichzelf en derden.
Gebruik een verslengsnoer dat gekeurd is en geen gebreken vertoont. De capaciteit van het
verlengsnoer is 3 x 2,5 mm², maximum lengte 25 m.
De maximale werkdiepte is 2 mm in de bodem.
Start de motor enkel als je op het gazon staat. De messen draaien mee zodra de motor draait.
Controleer het werkgebied steeds op vreemde voorwerpen : stenen, boomwortels, waterput
deksels, fundering, besproeiingsystemen, stopcontacten en houdt rekening met
mogelijks aanwezigheid van bekabeling of leidingen in de ondergrond.
Licht nooit de rubber afschermkap op met ingeschakelde messen.
Reik nooit met je handen achter de afschermklep of onder de rand van de behuizing.
Bij het kleinste vreemd geluid of onzekerheid, schakel de motor uit en controleer de machine.
NL SRG-00081A / 2015-01
1. ONDERDELEN EN BEDIENINGSELEMENTEN
1
2
4
3
10
7
9
12
5
11
6
8
1. Bedieningshendel 7. Motor
2. Bovenstuur 8. Stekker 230V
3. Haken voor dichtplooien bovenstuur 9. Diepteverstelling voorwielen
4. Onderstuur 10. Messen
5. Riemafscherming 11. Gereedschap voor diepte-instelling
6. Uitvoeropening 12. Kabelklem
2. VOOR HET STARTEN
1. Ontruim het werkterrein van personen en vreemde voorwerpen.
2. Maai alvorens te verticuteren het gazon kort (graslengte < 3 cm).
3. Controleer de diepte-instelling van de messen (max. 2 mm diep).
4. Plaats de verticuteermachine op het gazon.
3. STARTEN VAN DE MOTOR
Stop de stekker van het verlengsnoer in de machine.
Stop de stekker van het verlengsnoer eerst in de stekker voor de stroomvoorziening.
Zorg dat het stopcontact geaard is.
Vergrendel de kabel in de kabelklem zodat men bij het rijden niet aan de stekker trekt.
4. VERTICUTEREN
1. Druk het stuur naar beneden zodat de voorwielen 3 à 4 cm oplichten.
2. Start nu de motor door eerst de gele startknop in te drukken (1) en daarna de
bedieningshendel in te duwen (2).
2
1
3. Zodra de messen op snelheid zijn, laat dan de verticuteermachine weer voorzichtig zakken
tot de voorwielen op de grond rusten.
4. Duw de verticuteermachine nu over het gazon.
5. Pas de rijdsnelheid aan naargelang de hoeveelheid mos in uw gazon.
6. Aan het einde van een strook duwt men het stuur weer naar beneden zodat de voorwielen
oplichten en de messen uit de grond komen.
LET OP: Door het oplichten van de voorwielen kunnen delen naar voor worden weg
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gamma SRG-00081A - 422000014 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info