Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
1. VEILIGHEID ................................22
2. MONTAGE .................................25
3. BEDIENING ................................25
4. ONDERHOUD ..............................26
5. OPBERGEN ...............................26
6. STORINGEN VERHELPEN .....................26
7. TECHNISCHE GEGEVENS .....................27
8. TOEBEHOREN ..............................27
9. SERVICE / GARANTIE .........................27
Vertaling van de originele instructies.
Dit product is niet bestemd om te worden
gebruikt door personen (inclusief kinderen) met
beperkte fysieke, sensorische of geestelijke
capaciteiten of die geen ervaring met en/of kennis van het
product hebben, tenzij zij onder toezicht staan van een voor
hun veiligheid verantwoordelijke persoon of hiervan instruc-
ties hebben gekregen hoe het product moet worden
gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor
te zorgen dat ze niet met het product spelen. Wij adviseren
jongeren het product pas vanaf 16 jaar te gebruiken.
Gebruik volgens de voorschriften
De GARDENA heggenschaar wordt gebruikt voor het
snoeien van hagen, heesters en grasbedekkingen in pri-
véhuis- en volkstuinen.
Het product is niet geschikt om langdurig te gebruiken.
GEVAAR! Lichamelijk letsel! Gebruik het apparaat
niet om het gras van gazons / gazonranden te maai-
en, materiaal fijn te hakken of compost te maken.
1. VEILIGHEID
BELANGRIJK!
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en bewaar
deze om naderhand nog eens te kunnen nalezen.
Symbolen op het product:
Lees de gebruiksaanwijzing.
Draag altijd goedgekeurde gehoorbe-
scherming. Draag altijd goedgekeurde
oogbescherming.
Gevaar – Blijf met uw handen uit de buurt
van het mes.
Stel het apparaat niet bloot aan regen.
Trek de stekker direct uit het stopcontact,
wanneer het snoer beschadigd of doorge-
sneden werd.
Algemene veiligheidsaanwijzingen
Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen
WAARSCHUWING!
Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies.
Nalatigheden bij het in acht nemen van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kunnen een elektrische schok,
brand en / of ernstige verwondingen veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies
voor toekomstig gebruik. Het in de veiligheidsaanwijzin-
gen gebruikte begrip “elektrisch gereedschap” heeft
betrekking op elektrische gereedschappen die met
netspanning worden gebruikt (met een netsnoer) en op
elektrische gereedschappen die met een accu werken
(zonder netsnoer).
1) Veiligheid op de werkplek
a) Houd het gedeelte waar u werkt netjes en goed
verlicht. Chaos of slecht verlichte werkplekken kunnen
leiden tot ongevallen.
b) Werk met het elektrische gereedschap niet in een
explosiegevaarlijke omgeving, waarin zich brand-
bare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.
Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die
stof of dampen kunnen ontsteken.
c) Houd kinderen en andere personen tijdens
het gebruik van het elektrische gereedschap op
afstand. Bij afleiding kunt u de controle over het
apparaat verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrische gereed-
schap moet in het stopcontact passen. De stek-
ker mag op geen enkele wijze worden veran-
derd.Gebruik geen adapterstekker samen met
geaarde elektrische gereedschappen.
Onveranderde stekkers en passende contactdozen
verkleinen het risico op een elektrische schok.
b) Voorkom lichaamscontact met geaarde opper-
vlakken zoals buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok, wanneer uw lichaam geaard is.
c) Houd elektrische gereedschappen uit de buurt
van regen of vocht.
Het binnendringen van water in elektrisch gereedschap
verhoogt het risico op een elektrische schok.
d) Gebruik het snoer niet anders dan voor de eigen-
lijke bestemming, dus niet om het elektrische
gereedschap aan te dragen, aan op te hangen of
GARDENA Elektrische heggenschaar ComfortCut 550/50 /
ComfortCut 600/55 / PowerCut 700/65
22
NL
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena ComfortCut 600-55 Art. 9834 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena ComfortCut 600-55 Art. 9834 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,34 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info