Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
Een zorgvuldige omgang met het apparaat verkleint het
risico op verwondingen door het mes.
Houd het elektrische gereedschap alleen vast aan
de geïsoleerde handgreepvlakken, omdat het
snijmes in contact kan komen met verborgen
elektriciteitskabels of het eigen netsnoer. Contact
van het snijmes met een snoer dat onder spanning
staat, kan metalen apparaatonderdelen onder spanning
zetten en dat kan leiden tot een elektrische schok.
Houd het snoer uit de buurt van het snijgedeelte.
Tijdens het werken kan het snoer in de struiken of
de heg verborgen zijn en per ongeluk worden door-
gesneden.
Extra veiligheidsaanwijzingen
Veiligheid van het werkgebied
Gebruik het apparaat alleen op de manier en voor de doel-
einden die in deze gebruiksaanwijzing beschreven zijn.
Degene die het apparaat bedient is aansprakelijk voor
ongevallen en schade die toegebracht wordt aan andere
mensen of hun eigendommen.
Besteed tijdens het vervoer bijzondere aandacht aan het
gevaar voor andere personen.
Risico van struikelen. Let op de kabel tijdens het gebruik.
Waarschuwing! Door de gehoorbescherming die de gebrui-
ker draagt, en door het lawaai dat het apparaat maakt,
is het mogelijk dat de gebruiker naderende personen niet
opmerkt.
Gebruik het apparaat niet bij naderend onweer.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
Elektrische veiligheid
GEVAAR! Hartstilstand!
Dit product genereert tijdens de werking een elektromag-
netisch veld. Dit veld kan onder bepaalde omstandig-
heden invloed hebben op de werkwijze van actieve of
passieve medische implantaten. Om het gevaar van situa-
ties die kunnen leiden tot ernstige of dodelijke verwon-
dingen uit te sluiten, dienen personen met een medisch
implantaat hun arts en de fabrikant van het implantaat te
raadplegen alvorens dit product te gebruiken.
Het product moet worden gevoed via een aardlekscha-
kelaar (RCD) met een nominale aardlekstroom van max.
30 mA. Controleer de overstroombeveiliging telkens als
u deze gebruikt.
Controleer voor ieder gebruik de elektrische kabel, ver-
vang deze als er tekenen zijn van beschadiging of slijtage.
Als een vervanging van de voedingskabel noodzakelijk
is, moet deze worden uitgevoerd door de fabrikant of de
werkplaats van de fabrikant, om veiligheidsrisico's te
voorkomen.
Gebruik het apparaat niet als de elektrische kabels
beschadigd of versleten zijn.
Koppel het apparaat onmiddellijk los van het stroomnet
als de kabel doorgesneden is of als de isolatie bescha-
digd is.
Raak de elektrische kabel niet aan totdat de stroomtoe-
voer is uitgeschakeld. De elektrische kabel dient helemaal
te worden ontward, verwarde kabels kunnen oververhit
raken en het prestatievermogen van uw apparaat vermin-
deren.
Ontkoppel altijd eerst de netspanningskabel voordat
u een stekker, aansluiting of verlengkabel loskoppelt.
Na het uitschakelen de stekker uit het stopcontact halen
en de kabel controleren op beschadigingen of slijtage
voordat u de kabel oprolt en het apparaat opbergt.
Een beschadigde kabel niet herstellen. Stuur het apparaat
naar het dichtstbijzijnde door GARDENA erkende
GARDENA-servicecenter of -dealerbedrijf.
Rol de kabel altijd zorgvuldig op, voorkom knikvorming.
Gebruik het apparaat alleen met wisselspanning zoals
aangegeven staat op het typeplaatje op het product.
Sluit op geen enkel onderdeel van het apparaat een aar-
ding aan.
Als het apparaat ongewenst start terwijl de netspannings-
schakelaar is, moet deze onmiddellijk van het stroomnet
worden losgekoppeld. Neem contact op met de
GARDENA-serviceafdeling om het apparaat te controleren.
Kabels
Als er verlengkabels worden gebruikt, moeten deze vol-
doen aan de minimale dwarsdoorsnedes die vermeld zijn
in de onderstaande tabel:
Spanning Kabellengte Dwarsdoor-
snede
220 – 240 V / 50 Hz Maximaal 20 m 1,5 mm
2
220 – 240 V / 50 Hz 20 – 50 m 2,5 mm
2
1. Netspanningskabels en verlengkabels zijn verkrijgbaar
bij uw erkend servicecenter.
2. Gebruik alleen verlengkabels die speciaal ontworpen
zijn voor gebruik buitenshuis en die voldoen aan
een van de volgende specificaties: Gewoon rubber
(60245 IEC 53), gewoon PVC (60227 IEC 53) of
gewoon PCP (60245 IEC 57)
3. Als de korte verbindingskabel is beschadigd, moet
deze om gevaar te vermijden worden vervangen door
de fabrikant, de servicewerkplaats van de fabrikant
of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
Persoonlijke veiligheid
GEVAAR! Verstikkingsgevaar!
Kleinere onderdelen kunnen gemakkelijk worden ingeslikt.
De polyzak vormt een verstikkingsgevaar voor kleine
kinderen. Houd kleine kinderen tijdens de montage uit te
buurt.
Draag altijd geschikte kleding, beschermende handschoe-
nen en stevige schoenen.
Vermijd contact met de olie van het blad, vooral als deze
allergische reacties bij u veroorzaakt.
Onderwerp het gebied waar het apparaat gebruikt
gaat worden aan een grondige inspectie en verwijder
alle kabels en andere vreemde voorwerpen.
Houd het apparaat altijd goed vast met beide handen en
aan beide handgrepen.
Controleer het apparaat voor gebruik en na vallen of sto-
ten op tekenen van slijtage of beschadiging en repareer
indien nodig.
24
NL
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena ComfortCut 600-55 Art. 9834 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena ComfortCut 600-55 Art. 9834 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,34 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info