Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
Gebruik het product niet in de buurt van water.
Werk niet in de buurt van zwembaden of vijvers.
Persoonlijke veiligheid
GEVAAR! Verstikkingsgevaar!
Kleinere onderdelen kunnen gemakkelijk worden
ingeslikt. De polyzak vormt een verstikkingsgevaar
voor kleine kinderen. Houd kleine kinderen tijdens
de montage uit te buurt.
U dient te weten hoe u dit product op elk moment kunt
uitzetten in geval van nood.
Vermijd contact met de olie van het mes, met name
wanneer u daar allergisch op reageert.
Werk alleen bij daglicht of wanneer het zicht goed is.
Controleer uw product vóór elk gebruik. Voer vóór elk
gebruik een visuele controle van het product uit. Contro-
leer of de ventilatieopeningen vrij zijn.
Wanneer tijdens het gebruik van het product een sterke
warmte-ontwikkeling is ontstaan, dient u het product te
laten afkoelen alvorens het op te bergen.
Waarschuwing! Tijdens het werken met gehoorbescher-
ming en door het lawaai dat door het product wordt
veroorzaakt, worden personen die dichterbij komen door
de gebruiker mogelijk niet opgemerkt.
Draag altijd geschikte kleding, veiligheidshandschoenen
en stevige schoenen.
Zorg ervoor dat u goede schoenen draagt tijdens de
werkzaamheden.
2. MONTAGE
GEVAAR! Lichamelijk letsel!
Risico op snijwonden wanneer de heggen-
schaar onopzettelijk start.
v Verwijder de accu en schuif de mesbescherming
over het mes voordat u de heggenschaar mon-
teert.
Voorste handgreep monteren [ fig. A1 ]:
1. Draai beide schroeven
2
los en verwijder deze.
2. Schuif de voorste handgreep
1
in de gleuf van de
heggenschaar.
Zorg ervoor dat de voorste handgreep
1
volledig is
ingestoken en dat het gat in de handgreep tegenover
de schroefdraadopening ligt.
3. Steek beide schroeven
2
in de schroefdraadopeningen
van de heggenschaar.
Druk de voorste start-hendel
3
daarbij niet in.
4. Draai beide schroeven
2
vast.
Zorg ervoor dat de schroeven
2
zijn vastgedraaid en
dat de start-hendel
3
volledig kan worden ingedrukt.
3. BEDIENING
GEVAAR! Lichamelijk letsel!
Risico op snijwonden wanneer de heggen-
schaar onopzettelijk start.
v Wacht tot het mes tot stilstand is gekomen, ver-
wijder de accu en schuif de mesbescherming
over het mes voordat u de heggenschaar instelt
of transporteert.
Accu opladen [ fig. O1 / O2 ]:
LET OP!
Overspanning beschadigt de accu en het
oplaadapparaat.
v Zorg ervoor dat u de juiste netspanning gebruikt.
Bij de GARDENA accu-heggenscharen art. 9837-55 /
9838-55 is geen accu bij de leveringsomvang
inbegrepen.
Vóór het eerste gebruik moet de accu volledig worden
opgeladen.
De lithium-ionaccu kan in elke laadtoestand worden
opgeladen en het oplaadproces kan op elk moment
worden onderbroken zonder de accu te beschadigen
(geen memory-effect).
1. Druk de beide ontgrendelingstoetsen
>
in en verwijder
de accu
Y
uit de accuhouder
C
.
2. Sluit het oplaadapparaat
X
aan op een stopcontact.
3. Sluit het netsnoer van de accu
V
aan op de accu
Y
.
Wanneer het laadcontrolelampje
å
op het oplaad-
apparaat groen knippert, wordt de accu opgeladen.
Wanneer het laadcontrolelampje
å
op de accu-
ladergroen brandt, is de accu volledig opgeladen
(oplaadduur, zie 7. TECHNISCHE GEGEVENS).
4. Controleer de oplaadtoestand tijdens het opladen
regelmatig.
5. Wanneer de accu
Y
volledig is opgeladen, dient u de
accu
Y
van de acculader
X
weg te nemen.
6. Trek de stekker van de acculader
X
uit het stopcontact.
Accu-oplaadaanduiding [ fig. O3 ]:
Accu-oplaadaanduiding tijdens het opladen:
100 % opgeladen
« ,
en
branden
(gedurende 60 sec.)
66 – 99 % opgeladen
«
en
branden,
knippert
33 – 65 % opgeladen
«
brandt,
knippert
0 – 32 % opgeladen
«
knippert
Accu-oplaadaanduiding tijdens het gebruik:
v Druk op de toets
y
op de accu.
66 – 99 % opgeladen
« ,
en
branden
33 – 65 % opgeladen
«
en
branden
10 – 32 % opgeladen
«
brandt
0 – 10 % opgeladen
«
knippert
NL
28
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena ComfortCut Li-18-50 Art. 9837 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena ComfortCut Li-18-50 Art. 9837 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,42 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info