Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
EasyCut 420/45 9830
EasyCut 450/50 9831
EasyCut 500/55 9832
GB Operation Instructions
Electric Hedge Trimmer
D Betriebsanleitung
Elektro-Heckenschere
F Mode d’emploi
Taille-haies électrique
NL Gebruiksaanwijzing
Elektrische heggenschaar
S Bruksanvisning
Elektrisk häcksax
DK Brugsanvisning
Elektrisk hækkeklipper
FI Käyttöohje
Sähkökäyttöinen pensasleikkuri
N Bruksanvisning
Elektrisk hekksaks
I Istruzioni per l’uso
Tagliasiepi elettrica
E Instrucciones de empleo
Recortasetos eléctrico
P Manual de instruções
Corta sebes elétrico
PL Instrukcja obsługi
Elektryczne nożyce do żywopłotu
H Használati utasítás
Elektromos sövénynyíró
CZ Návod k obsluze
Elektrické-nůžky na živý plot
SK Návod na obsluhu
Elektrické nožnice na živý plot
GR Οδηγίες χρήσης
Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο
RUS Инструкция по эксплуатации
Электрические ножницы для
живой изгороди
SLO Navodilo za uporabo
Električne škarje za živo mejo
HR Upute za uporabu
Električne škare za živicu
SRB Uputstvo za rad
BIH Električne makaze za živicu
UA Інструкція з експлуатації
Електричний садовий секатор
RO Instrucţiuni de utilizare
Trimmer electric de gard viu
TR Kullanma Kılavuzu
Elektronik çit budayıcısı
BG Инструкция за експлоатация
Електрическа ножица за жив плет
AL Manual përdorimi
Prerëse ligustrash elektrike
EST Kasutusjuhend
Elektriline hekilõikur
LT Eksploatavimo instrukcija
Elektrinės gyvatvorių žirklės
LV Lietošanas instrukcija
Elektriskās dzīvžogu šķēres
LV LT EST AL BG TR RO UA
SRB
BIH
HR SLO
RUS
GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F D GB
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GB
  D
  F
  NL
  S
  FI DK
  N
  I
  E

  9830
  9831
  9832

  H

  SK Návod na obsluhu
  Elektrické nožnice na živý plot
  GR Οδηγίες χρήσης
  Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο
  RUS Инструкция по эксплуатации
  Электрические ножницы для
  живой изгороди
  SLO Navodilo za uporabo
  Električne škarje za živo mejo
  HR Upute za uporabu
  Električne škare za živicu
  SRB Uputstvo za rad
  BIH Električne makaze za živicu
  UA Інструкція з експлуатації
  Електричний садовий секатор
  RO Instrucţiuni de utilizare
  Trimmer electric de gard viu
  TR Kullanma Kılavuzu

  Elektronik çit budayıcısı
  BG Инструкция за експлоатация
  
  Електрическа ножица за жив плет
  AL Manual përdorimi
  Prerëse ligustrash elektrike
  EST Kasutusjuhend

  Elektriline hekilõikur
  LT Eksploatavimo instrukcija
  Elektrinės gyvatvorių žirklės
  LV Lietošanas instrukcija
  Elektriskās dzīvžogu šķēres

  LV LT EST AL BG TR RO UA SRB
  BIH HR SLO RUS GR SK CZ

  GB Operation Instructions

  Electric Hedge Trimmer
  D Betriebsanleitung
  Elektro-Heckenschere
  F Mode d’emploi

  Taille-haies électrique
  NL Gebruiksaanwijzing

  Elektrische heggenschaar
  S Bruksanvisning

  Elektrisk häcksax
  DK Brugsanvisning

  Elektrisk hækkeklipper
  FI Käyttöohje
  Sähkökäyttöinen pensasleikkuri
  N Bruksanvisning

  Elektrisk hekksaks
  I Istruzioni per l’uso

  Tagliasiepi elettrica
  E Instrucciones de empleo
  Recortasetos eléctrico
  P Manual de instruções

  Corta sebes elétrico
  PL Instrukcja obsługi
  Elektryczne nożyce do żywopłotu
  H Használati utasítás
  Elektromos sövénynyíró
  CZ Návod k obsluze
  Elektrické-nůžky na živý plot

  PL

  P

  EasyCut 420/45
  EasyCut 450/50
  EasyCut 500/55 • Page 2

  NL

  GARDENA elektrische heggenschaar
  EasyCut 420/45 / EasyCut 450/50 /
  EasyCut 500/55
  Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing.
  

  Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met
  beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of die geen ervaring met en / of
  ­kennis van het apparaat hebben, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid
  verantwoordelijke persoon of hiervan instructies hebben gekregen hoe het apparaat moet
  worden gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met
  het apparaat spelen.

  Gebruik volgens de
  ­voorschriften:

  De GARDENA elektrische heggenschaar is bedoeld voor het snoeien
  van heggen, struiken, heesters en bodembedekkers in tuinen van
  particulieren en hobbyisten.
  GEVAAR! Lichamelijk letsel! Het apparaat mag niet worden
  gebruikt voor het bewerken van gazons / gazonranden of voor
  het kleinmaken van tuinafval om te composteren.

  Inhoudsopgave:

  1. VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  2. BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  3. ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
  4. OPBERGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  5. STORINGEN VERHELPEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
  6. TECHNISCHE GEGEVENS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  7. TOEBEHOREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
  8. SERVICE / GARANTIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  1. VEILIGHEID
  Bij verkeerd gebruik kan dit product gevaarlijk zijn! Het product kan de bediener en
  anderen ­ernstig verwonden. Om de veiligheid en doeltreffendheid van het product
  te ­garanderen is het derhalve belangrijk dat
  de waarschuwingen en veiligheidsinstructies
  gevolgd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de waarschuwingen
  en veiligheidsinstructies in deze handleiding
  en op het product te volgen.

  Veiligheidssymbool op het apparaat:

  Lees de gebruiksaanwijzing.
  Draag een veiligheidsbril en ­
  gehoorbeschermers.
  Stel het apparaat niet bloot aan
  regen of ander vocht. Laat het ­
  apparaat niet in de regen achter.
  Trek de stekker uit het stopcontact,
  wanneer het snoer beschadigd of
  doorgesneden wordt.

  28 • Page 3

   AARSCHUWING! Lees alle veiligW
  heidswaarschuwingen en alle
  ­instructies. ­Het niet opvolgen van de
  waarschuwingen en instructies kan
  stroomschokken, brand en / of ernstig
  ­letsel tot gevolg hebben.
  Bewaar alle waarschuwingen en instructies
  voor toekomstig gebruik.
  Onder de term “elektrisch gereed­schap” in de
  waarschuwingen wordt verstaan uw elektrisch
  gereedschap met netvoeding (met snoer) of uw
  elektrisch gereedschap met batterij (zonder snoer).

  Met een beschadigd of verknoopt snoer neemt
  het risico van stroomschokken toe.
  e) Als het elektrisch gereedschap buiten
  gebruikt wordt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een geschikt snoer
  ­vermindert het risico van stroomschokken.
  f) Als gebruik van elektrisch gereedschap op
  een vochtige plek onvermijdelijk is, gebruik
  dan een door een aardlekschakelaar (RCD)
  beschermde ­voedingsbron. Een RCD vermindert het risico van stroomschokken.
  3) Persoonlijke veiligheid

  a) Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw
  gezond verstand bij gebruik van elektrisch
  a) Zorg ervoor dat de werkplek schoon en
  gereedschap. Gebruik geen elektrische
  goed ­verlicht is. Een rommelige of donkere
  gereedschappen, wanneer u moe of ziek
  werkplek kan ongelukken veroorzaken.
  bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Zelfs als u één ogenblik niet
  b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet in
  oplet tijdens gebruik van elektrisch gereedschap,
  ­explosieve atmosferen, bijvoorbeeld in aan­
  kan dit ernstig ­persoonlijk letsel veroor­zaken.
  wezigheid van ontvlambare vloeistoffen,
  gassen of stof. Elektrische gereedschappen
  b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddegeven vonken af die het stof of de dampen vlam
  len. Draag altijd oogbescherming. De perkunnen doen vatten.
  soonlijke beschermingsuitrusting is verkrijgbaar in de speciaal­zaak. Beschermingsc) Zorg ervoor dat kinderen en omstanders
  middelen zoals een stofmasker, slipvrije veiligop een afstand blijven wanneer u een elekheidsschoenen, een helm of oor­bescherming in
  trisch gereed­schap gebruikt.
  bepaalde condities verminderen het ­risico van
  Als u afgeleid wordt kunt u de controle over het
  persoonlijk letsel.
  gereedschap verliezen.
  c) Voorkom dat u de apparatuur per ongeluk
  2) Elektrische veiligheid
  opstart. Controleer of de schakelaar in de
  a) De stekker van het elektrisch gereedschap
  uit-stand staat voordat u de stekker in het
  moet geschikt zijn voor het stopcontact.
  stopcontact steekt, een batterij aansluit of
  Nooit een stekker modificeren. Gebruik
  het gereed­schap oppakt.
  geen adapterstekkers in combinatie met
  Het dragen van elektrisch gereedschap met uw
  geaarde ­elektrische gereedschappen.
  vinger op de schakelaar of het inschakelen van
  Ongemodificeerde stekkers en geschikte stopelektrisch gereedschap dat aanstaat kan ongecontacten reduceren het risico van stroomlukken veroorzaken.
  schokken.
  d) Verwijder stelsleutels voordat u het elek1) Veiligheid op de werkplek

  b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
  trisch gereedschap aanzet.
  opper­vlakken zoals pijpen, radiators, forHet laten zitten van een ­sleutel in een draaiend
  nuizen en koel­kasten.
  deel van het elektrisch gereedschap kan perHet risico van stroomschokken neemt toe als uw
  soonlijk letsel veroorzaken.
  lichaam geaard wordt.
  e) Reik niet te ver. Om oververmoeidheid te
  c) Stel elektrische gereedschappen niet bloot
  voor­komen, dient u steeds van werkpositie
  aan regen of natte condities.
  te veranderen en erop te letten dat u volAls er water in een elektrisch gereedschap komt,
  doende pauzes neemt. Zorg dat u altijd
  neemt het risico van stroomschokken toe.
  ­stevig staat en in balans blijft.
  U heeft dan beter controle over het elektrisch
  d) Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer
  gereedschap in onverwachte situaties.
  niet om het elektrisch gereedschap te dragen of naar u toe te trekken, of de stekker
  f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszituit het stopcontact te trekken. Houd het
  tende kleding of sierraden. Houd haar,
  snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie,
  ­kleding en handschoenen uit de buurt van
  scherpe randen en bewegende onderdelen.
  bewegende onder­delen.

  29

  NL

  Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
  ­elektrische gereedschappen • Page 4

  NL

  Loszittende kleding, sierraden of lang haar kan
  ­verstrengeld raken in bewegende onderdelen.
  g) Als er inrichtingen zijn voor het afzuigen
  of verzamelen van stof, zorg er dan voor
  dat deze op de juiste manier aangesloten
  en gebruikt ­worden.
  Het gebruik van stofverzamelingsapparatuur kan
  risico’s in verband met stof verminderen.
  4) Gebruik en verzorging van elektrische
  gereedschappen
  a) Forceer het elektrisch gereedschap niet.
  Gebruik het juiste elektrisch gereedschap
  voor het betreffende doeleinde.
  Het juiste elektrisch gereedschap levert betere
  resultaten op en is veiliger voor het doel waarvoor het ontworpen werd.
  b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet
  als het niet met de schakelaar aan en uit te
  zetten is.
  Een elektrisch gereedschap dat niet via de
  ­schakelaar te bedienen is, is gevaarlijk en moet
  ­gerepareerd worden.

  Het gebruik van het elektrisch gereedschap voor
  andere doeleinden dan die waarvoor het bedoeld
  is, kan tot gevaarlijke situaties leiden.
  5) Service
  Laat uw elektrische gereedschap alleen
  onderhouden door geschoold personeel met
  gebruikmaking van originele onderdelen.
  Daardoor is een permanente veiligheid van uw
  elektrische gereedschap gewaarborgd.
  Veiligheidsaanwijzingen voor heggenscharen:
  • Let er altijd op dat zich geen lichaamsdelen vlakbij de snijmessen bevinden. Verwijder het snoeimateriaal niet en houd het te
  snoeien materiaal niet vast, wanneer de
  messen bewegen. Verwijder materiaal dat
  vastzit alleen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
  Eén moment van onoplettendheid  tijdens
  het gebruik van de heggenschaar kan zware
  verwondingen veroorzaken.

  • Draag de heggenschaar altijd aan de handgreep en alleen wanneer de snijmessen
  c) Neem de stekker uit het stopcontact en / of
  niet meer bewegen. Wanneer de heggende ­batterij uit het elektrisch gereedschap
  schaar wordt getransporteerd of opgeborvoordat u instellingen verandert, hulpstukgen, moet de afdekking op het zwaard
  ken verwisselt of het gereedschap opbergt.
  zijn aangebracht. Een juiste omgang met de
  Dergelijke voorzorgs­maatregelen verminderen
  heggenschaar vermindert het risico op verwonhet risico dat het elektrisch gereedschap per
  dingen door de snijmessen.
  ongeluk opstart.
  • Houd het elektrische gereedschap vast
  d) Bewaar elektrische gereedschappen buiten
  het bereik van kinderen en laat ze niet
  bedienen door personen die niet vertrouwd
  zijn met het gereed­schap of deze instructies. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk
  in de ­handen van onervaren gebruikers.

  e) Houd het elektrisch gereedschap goed bij.
  Controleer op foutuitlijning of vasthaken
  van bewegende onderdelen, kapotte onderdelen en andere condities die de werking
  van het gereedschap kunnen aantasten.
  Indien het ­elektrisch gereedschap beschadigd is, repareer het dan alvorens het weer
  te gebruiken. ­
  Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht
  onderhouden elektrische gereedschappen.
  f) Houd snijgereedschappen scherp en
  schoon. Goed onderhouden snijgereedschappen met ­scherpe snijranden blijven minder snel
  haken en zijn gemak­kelijker te bedienen.
  g) Gebruik het elektrisch gereedschap, de
  hulpstukken en bitten etc. in overeenstemming met deze instructies. Houd tevens
  rekening met de werkcon­dities en het doeleinde.
  30

  aan de geïsoleerde handgreepvlakken,
  omdat het snijmes in contact kan komen
  met verborgen elektriciteitskabels of het
  eigen netsnoer. Contact van het snijmes met
  een snoer dat onder spanning staat, kan metalen apparaatdelen onder spanning zetten en dat
  kan leiden tot een elektrische schok.

  • Houd het snoer uit de buurt van gedeelten
  waar u snoeit. Tijdens het gebruik van het
  apparaat kan het netsnoer in de struiken
  ­verborgen zijn – let er daarom goed op dat
  u het snoer niet per ongeluk raakt.
  Extra veiligheidsadviezen
  Gevaar! Houd kleine kinderen tijdens de montage
  uit de buurt. Tijdens de montage zouden kleine
  onderdelen ingeslikt kunnen worden en er bestaat
  verstikkingsgevaar door de polyzak.
  Veiligheid op de werkplek
  Het apparaat mag alleen op de daarvoor
  ­ estemde wijze worden gebruikt.
  b
  De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor
  ongevallen van andere personen, en voor het gevaar
  waaraan zij of hun eigendom worden blootgesteld. • Page 5

  Gevaar! Dit apparaat genereert tijdens de werking
  een elektromagnetisch veld. Dit veld kan in sommige gevallen een wisselwerking hebben met actieve
  Risico op struikelen. Let tijdens de werkzaam­
  of passieve medische implantaten. Om het risico
  heden op het snoer.
  op ernstig of dodelijk letsel te voorkomen, adviseGevaar! Bij het dragen van de gehoorbeschermers ren wij personen met medische implantaten inforen door het lawaai van het apparaat, merkt men
  matie in te winnen bij hun arts of fabrikant van het
  mogelijkerwijs niet wanneer er personen naderen. medische implantaat alvorens het apparaat te
  Gebruik het apparaat niet wanneer er onweer dreigt. gebruiken.
  Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
  Snoeren
  Informatie over de veiligheid bij het gebruik
  Gebruik uitsluitend volgens HD 516 goedgekeurde
  van elektrische onderdelen
  verlengsnoeren.
  Het gebruik van een aardlekbeveiliging met een
  v Informeer bij uw elektrospeciaalzaak.
  activering van niet meer dan 30 mA wordt aan­
  bevolen. Controleer de aardlekbeveiliging bij elk
  Persoonlijke veiligheid
  gebruik.
  Draag altijd geschikte kleding, veiligheidshandVóór gebruik moet het snoer op beschadigingen
  schoenen en stevige schoenen.
  worden gecontroleerd. Bij sporen van beschadiging of veroudering moet het worden vervangen.
  Vermijd contact met de olie van het mes, met
  name wanneer u daar allergisch op reageert.
  Wanneer het aansluitsnoer moet worden vervangen, dan moet dat door de fabrikant of diens
  Controleer de gedeelten waar het apparaat moet
  ­vertegenwoordiger worden uitgevoerd om veiligworden gebruikt en verwijder alle draden en andeheidsrisico’s te voorkomen.
  re vreemde voorwerpen.
  Gebruik het apparaat niet wanneer de elektrische Houd het apparaat altijd goed vast met twee
  snoeren beschadigd of versleten zijn.
  ­handen aan de beide handgrepen.
  Onderbreek de verbinding met het elektriciteitsnet Vóór gebruik en nadat de machine een krachtige
  direct, wanneer er snedes in het snoer zitten of de schok heeft opgelopen, moet worden gecon­
  isolatie beschadigd is. Raak het snoer niet aan tot- troleerd of deze sporen vertoont van slijtage
  dat de stroomvoorziening onderbroken is.
  of beschadiging. Laat desbetreffende reparatiewerkzaamheden uitvoeren indien nodig.
  Uw verlengsnoer mag tijdens het gebruik niet
  opgewikkeld zijn. Opgewikkelde snoeren kunnen
  Probeer nooit te werken met een onvolledig appaoververhit raken en het vermogen van uw apparaat raat of met een apparaat waaraan ongeoorloofde
  verminderen.
  veranderingen werden uitgevoerd.
  Onderbreek altijd eerst de stroomvoorziening,
  voordat een stekker, snoerverbinder of een verGebruik en onderhoud van elektrische
  lengsnoer wordt verwijderd.
  gereedschappen
  Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het
  U dient te weten hoe u het apparaat in geval van
  stopcontact en controleer het elektrische voenood kunt uitschakelen.
  dingssnoer op beschadigingen of sporen van ver- Houd het apparaat nooit vast aan een veiligheidsoudering, voordat het snoer wordt opgewikkeld
  voorziening.
  en opgeborgen. Een beschadigd snoer mag niet
  worden gerepareerd; het moet worden vervangen Gebruik het apparaat niet, wanneer de veiligheidsvoorzieningen (veiligheidsafdekking, messensneldoor een nieuw snoer.
  stop) beschadigd zijn.
  Wikkel het snoer altijd voorzichtig op en voorkom
  Tijdens het gebruik van het apparaat mag geen
  knikken.
  ladder worden gebruikt.
  Sluit het apparaat alleen aan op de wisselspanning
  Trek de stekker uit het stopcontact:
  die op het typeplaatje staat vermeld.
  Er mag in geen geval een aardingssnoer ergens op – voordat het apparaat onbeheerd wordt
  ­ chtergelaten;
  a
  het apparaat worden aangesloten.

  voordat een blokkering wordt verwijderd;
  Wanneer het apparaat onverwacht start bij het

  insteken van de stekker, moet de stekker direct uit – voordat het apparaat wordt gecontroleerd of
  gereinigd of wanneer er werkzaamheden aan
  het stopcontact worden getrokken en het apparaat
  worden uitgevoerd;
  door GARDENA Service worden gecontroleerd.
  31

  NL

  Let met name bij de bediening en het transport
  op het gevaar voor derden. • Page 6

  NL

  – wanneer u een voorwerp tegenkomt. Het apparaat mag pas weer worden gebruikt, wanneer
  absoluut zeker werd vastgesteld, dat het hele
  apparaat zich in een veilige gebruikstoestand
  bevindt;
  – wanneer het apparaat ongewoon sterk begint te
  trillen. In dat geval moet het onmiddellijk worden
  gecontroleerd. Overmatig trillen kan verwondingen veroorzaken.
  – voordat u het apparaat aan iemand anders
  geeft.
  Gebruik het apparaat alleen van 0 °C tot 40 °C.

  Onderhoud en opbergen
  VERWONDINGSGEVAAR!
  Raak de messen niet aan.
  v Schuif de veiligheidsafdekking op het
  zwaard na het einde van de werkzaam­
  heden of bij een onderbreking.
  Alle moeren, bouten en schroeven moeten stevig
  zijn vastgedraaid, zodat een veilige gebruiks­
  toestand van het apparaat gewaarborgd is.
  Wanneer het apparaat tijdens het gebruik heet
  werd, moet u het af laten koelen alvorens het op
  te bergen.

  2. BEDIENING
  

  GEVAAR! Lichamelijk letsel!
  Snijwonden, wanneer het apparaat onopzettelijk
  inschakelt.
  v Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat
  aan te sluiten of te transporteren en schuif de veiligheidsafdekking 1 op het mes 2.

  1
  2
  Heggenschaar aansluiten:
  

  Gevaar! Elektrische schok!
  Beschadiging van het aansluitsnoer 3, wanneer
  het verlengsnoer 4 niet in de kabeltrekontlasting 5
  is gelegd.

  4
  5
  3
  6
  7

  32

  v Leg het verlengsnoer 4 in de kabeltrekontlasting 5
  ­alvorens het apparaat te gebruiken.
  v Houd het apparaat bij het aansluiten niet aan de veiligheidsafdekking 1 vast.
  1. Leg een lus van het verlengsnoer 4 in de kabeltrekontlasting 5
  en trek deze vast.
  2. Steek de stekker 6 van het apparaat in de koppeling 7 van het
  verlengsnoer.
  3. Steek de stekker van het verlengsnoer 4 in een 230 V-contactdoos. • Page 7

  Werkhoudingen:

  NL

  Het apparaat kan in 3 werkhoudingen worden bediend.

  Zijdelings snoeien
  Heggenschaar starten:
  

  Hoog snoeien

  Laag snoeien

  GEVAAR! Lichamelijk letsel!
  Verwondingsgevaar, wanneer het apparaat bij het
  ­loslaten van de startknop niet uitschakelt!
  v Overbrug nooit de veiligheidsvoorzieningen (bijv. door de
  startknoppen 9 / q aan de handgreep vast te binden).

  Inschakelen:

  9
  8
  0
  q

  Het apparaat is uitgerust met een tweehandsveiligheidsschakeling
  (2 startknoppen) tegen onopzettelijk inschakelen.
  1. Trek de veiligheidsafdekking 1 van het mes 2 af.
  2. Pak de geleidingsgreep 8 met één hand vast en druk daarbij de
  startknop 9 in.
  3. Pak de handgreep 0 met de andere hand vast en druk daarbij de
  startknop q in.
  Het apparaat start.
  Uitschakelen:
  1. Laat de beide startknoppen 9 / q los.
  2. Veiligheidsafdekking 1 op het mes 2 schuiven.

  3. ONDERHOUD
  GEVAAR! Lichamelijk letsel!
  Snijwonden, wanneer het apparaat onopzettelijk
  inschakelt.
  v Zorg er vóór het onderhoud van het apparaat voor, dat de
  stekker uit het stopcontact is getrokken en de veiligheidsafdekking 1 op het mes 2 is geschoven.

  33 • Page 8

  Heggenschaar reinigen:

  GEVAAR! Elektrische schok!
  Verwondingsgevaar en materiële schade.
  v Maak het apparaat niet schoon met water of met een
  waterstraal (in het bijzonder niet onder hoge druk).

  NL  1. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
  2. Maak de ventilatiesleuf schoon met een zachte borstel
  (niet met een schroevendraaier).

  1
  2

  3. Smeer het mes 2 in met olie met een lage viscositeit
  (bijv. GARDENA onderhoudsolie art. 2366). Voorkom daarbij
  dat de olie in contact komt met kunststof onderdelen.

  4. OPBERGEN
  Buitenbedrijfstelling:

  De plaats waar het apparaat wordt opgeborgen, moet voor kinderen
  ontoegankelijk zijn.
  1. Trek de stekker uit het stopcontact.
  2. Maak het apparaat schoon (zie 3. ONDERHOUD) en schuif
  de veiligheidsafdekking 1 op het mes 2.

  1
  2
  Afvoeren:

  3. Berg het apparaat op een droge, vorstvrije plaats op.
  Het apparaat mag niet bij het normale huisvuil worden gevoegd,
  maar moet op de juiste wijze worden afgevoerd.

  (conform RL2012/19/EG):

  v Belangrijk: Lever het apparaat in bij een gemeentelijk
  ­afvalinzamelpunt.

  5. STORINGEN VERHELPEN
  GEVAAR! Lichamelijk letsel!
  Snijwonden, wanneer het apparaat onopzettelijk
  inschakelt.

  1
  2

  v Zorg er vóór het verhelpen van storingen voor, dat de
  stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken
  en de veiligheidsafdekking 1 op het mes 2 is geschoven.

  Storing

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Apparaat start niet

  Verlengsnoer niet ingestoken of
  beschadigd.

  v Stekker van het verlengsnoer
  in het stopcontact steken
  of indien nodig vervangen.

  Mes geblokkeerd.

  v Obstakel verwijderen.

  Apparaat kan niet meer
  worden uitgeschakeld

  Startknop zit vastgeklemd.

  v Trek de stekker uit het
  ­stopcontact en maak de
  ­startknoppen los.

  Lelijke snoeivlakken

  Mes stomp of beschadigd.

  v Mes door GARDENA Service
  laten vervangen.

   ij overige storingen verzoeken wij u contact op te nemen met de GARDENA
  B
  ­servicedienst. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de GARDENA
  ­servicedienst of door vakhandelaren die door GARDENA zijn geautoriseerd.
  34 • Page 9

  6. TECHNISCHE GEGEVENS
  Elektrische heggenschaar

  EasyCut 420/45
  (art. 9830)

  EasyCut 450/50
  (art. 9831)

  EasyCut 500/55
  (art. 9832)

  420 W

  450 W

  500 W

  Netspanning / netfrequentie

  230 V / 50 Hz

  230 V / 50 Hz

  230 V / 50 Hz

  Toerental

  3.800 /min.

  3.800 /min.

  3.800 /min.

  Meslengte

  45 cm

  50 cm

  55 cm

  Mesopening

  18 mm

  18 mm

  18 mm

  Gewicht

  ca. 2,7 kg

  ca. 2,8 kg

  ca. 2,8 kg

  Geluidsdrukniveau LPA
  Onzekerheid kPA

  84 dB (A)
  3 dB (A)

  84 dB (A)
  3 dB (A)

  84 dB (A)
  3 dB (A)

  Geluidsvermogensniveau LWA2)
  Onzekerheid kWA

  gemeten 94 dB (A)
  gemeten 94 dB (A)
  gemeten 94 dB (A)
  gegarandeerd 97 dB (A) gegarandeerd 97 dB (A) gegarandeerd 97 dB (A)
  2,04 dB (A)
  2,04 dB (A)
  2,04 dB (A)

  Hand-arm-trilling avhw1)
  Onzekerheid ka

  3,8 m/s2
  1,5 m/s²

  1)

  Meetmethode volgens

  1)

  EN 60745-2-15

  2)

  3,8 m/s2
  1,5 m/s²

  NL

  Ingangsvermogen motor

  3,0 m/s2
  1,5 m/s²

  RL 2000/14/EC verwezen naar 2005/88/EC

   e opgegeven trillingsemissiewaarde is in een gestandaardiseerde testprocedure
  D
  gemeten en kan worden gebruikt voor het vergelijken van twee elektrische gereedschappen. De aangegeven trillingsemissiewaarde kan ook voor een voorlopige
  beoordeling van de trillingsbelasting worden gebruikt en de waarde kan tijdens het
  daadwerkelijke gebruik van het gereedschap variëren.

  7. TOEBEHOREN
  GARDENA onderhoudsspray

  Verlengt de levensduur van het mes.

  art. 2366

  8. SERVICE / GARANTIE
  Service:

  Neem contact op met het adres op de achterzijde.

  Garantie:

  GARDENA geeft op dit apparaat 2 jaar garantie (vanaf aankoopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan
  het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten.
  Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat
  of door de gratis reparatie van het ingestuurde apparaat, naar onze
  keuze, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de
  gebruiksaanwijzing behandeld.
  • Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het
  ­apparaat te repareren.
  Het aan slijtage onderhevige mes en de excenteraandrijving vallen
  niet onder de garantie.
  Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten
  aanzien van de handelaar / verkoper bestaande aansprakelijkheid.
  Stuur in geval van storing het defecte apparaat samen met
  de kassabon en een beschrijving van de storing gefrankeerd
  op naar het op de achterzijde aangegeven serviceadres.
  35 • Page 10

  GB Product Liability

  We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused
  by our units if it is because of improper repair or if parts replaced are not original GARDENA parts or approved
  parts, and, if the repairs were not done by a GARDENA Service Centre or an approved specialist. The same applies
  to spare parts and accessories.

  D Produkthaftung

  Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem
  Teileaustausch nicht unsere originale GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet wurden und die
  Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt
  für Ergänzungsteile und Zubehör.

  F Responsabilité

  Nous vous signalons expressément que GARDENA n’est pas responsable des dommages causés par ses
  appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure
  où, lors d’un échange de pièces, les pièces d’origine GARDENA n’auraient pas été utilisées, ou si la réparation n’a
  ­ ARDENA.
  pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l’un des Centres SAV agréés G
  Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d’accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

  NL Productaansprakelijkheid

  Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor
  schade ont­staan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven
  onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd.
  ­Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.

  S Produktansvar

  Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har r­eparerats
  felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller
  för kompletteringsdelar och tillbehör.

  DK Produktansvar

  Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi i henhold til produktansvarsloven ikke er ansvarlige for skader f­orårsaget
  af vores udstyr, såfremt det sker på grund af uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er
  anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENAservice eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

  FI Tuotevastuu

  Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista v­ ahingoista,
  mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole k­ äytetty alkuperäisiä
  GARDENA-varaosia tai hyväksymiämme osia ja korjauksen on suorittanut muu kuin G
  ­ ARDENA-huoltokeskus tai
  ­valtuuttamamme ammattihenkilö. Tämä pätee myös lisäosiin ja lisävarusteisiin.

  I Responsabilità del prodotto

  Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde
  di danni ­causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con ­materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l’intervento
  non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato.
  Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

  E Responsabilidad de productos

  Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados
  por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas no autorizadas por nosotros,
  así como en aquellos casos en que la r­eparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por
  un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas c
  ­ omplementarias y accesorios.

  P Responsabilidade sobre o produto

  Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por
  danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas
  ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas.
  A responsabilidade tornar-se-à nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela
  GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

  PL Odpowiedzialność za produkt

  Zwracamy Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, bądź szkody
  spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych napraw
  lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty s­ erwisowe
  ­Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniających i oprzyrządowania.

  235 • Page 11

  H Termékszavatosság

  Nyomatékosan utalunk arra a tényre, hogy a természavatossági törvény szerint nem kell jótállást vállalnunk a
  ­ zokra
  a károkra, amelyeket nem a mi készülékeink okoztak, ha ezeket szakszerűtlen javítás okozta vagy egy alkatrész
  ­kicserélésénél nem a mi eredeti GARDENA alkatrészeinket vagy általunk engedélyezett alkatrészeket használtak fel
  és a javítást nem a GARDENA szerviz vagy egy erre felhatalmazott szakember végezte.
  Hasonlóképpen érvényes ez a kiegészítő alkatrészekre és tartozékokra is.

  CZ Odpovědnost za výrobek

  Výslovně upozorňujeme na to, že podle zákona o odpovědnosti za výrobek neneseme odpovědnost za škody
  způsobené našimi přístroji, pokud byly způsobené neodbornou opravou nebo použitím jiných než našich originálních
  náhradních dílů GARDENA nebo námi schválených dílů a neprovedením opravy servisem GARDENA nebo autorizovaným odborníkem. Odpovídající platí i pro doplňkové díly a příslušenství.

  SK Predmet záruky

  Upozorňujeme dôrazne na to, že podľa zákona o poskytovaní záruk nezodpovedáme za škody spôsobené našimi
  výrobkami, v prípade, že boli boli vyvolané neodbornými opravami, výmenou dielcov, ktoré nepatria k originálnym
  dielom GARDENA alebo neboli nami schválené arovnako boli spôsobené servisnými zásahmi, ktoré neboli v­ ykonané
  servisom GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. Rovnako to platí pre doplnky a príslušenstvo.

  GR Ευθύνη για το προϊόν

  Σας υπενθυμίζουμε ρητά, ότι σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης για τα προϊόντα δεν ευθυνόμαστε για
  ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από πς συσκευές μας, εφόσον οφείλονται σε μία ακατάλληλη επισκευή
  ή σε μια αντικατάσταση τμημάτων για την οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα πρωτότυπα ανταλλακτικά της
  GARDENA ή τα από μας εγκεκριμένα ανταλλακτικά και σε περίπτωση που δεν εκτελείται η επισκευή από το
  Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της GARDENA ή από έναν εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο τεχνίτη. Το ίδιο ισχύει
  για εξαρτήματα και συμπληρωματικά τμήματα.

  SLO Jamstvo za izdelek

  Pismeno poudarjamo, da po zakonu jamstva za izdelek nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe našega
  izdelka, prav tako tudi ne za škodo ki bi nastala zaradi nepravilnega popravila izdelka ali pri napačni z­ amenjavi delov, ki
  niso originalni deli GARDENA ali pri uporabi z naše strani potrjenih delov, ki pa niso bili v­ grajeni v servisu GARDENA ali
  v naši pooblaščeni servisni službi. Enako velja tudi za nadomestne dele in opremo.

  HR Odgovornost za proizvod

  Izričito napominjemo da u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode nismo odgovorni za štete u
  ­ zrokovane
  našim uređajima ako su one izazvane nestručnim popravkom ili u slučaju zamjene dijelova nisu korišteni originalni
  GARDENA dijelovi ili dijelovi koje smo odobrili i popravak nije izvršio GARDENA servis ili ovlašteni stručnjak.
  Isto vrijedi i za dodatne dijelove i pribor.

  RO Responsabilitatea legala a produsului

  Menţionam in mod expres ca, in concordanta cu responsabilitatea legala a produsului, nu suntem răspunzători de
  nici un accident provocat de produsele noastre daca se datorează reparării necorespunzătoare sau daca p
  ­ iesele
  de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobate de GARDENA, sau daca reparaţiile nu au fost efectuate de
  un Centru de Sevice GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplica si pieselor de schimb si
  accesoriilor.

  BG Отговорност за качество

  Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност
  за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при
  подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас
  и ремонта не е извършен от сервиз на GARDENA или оторизиран специалист. Същото важи за
  допълнителните части и принадлежности.

  EST Tootevastutus

  Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud ­kahjude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärjel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud
  ­GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud G
  ­ ARDENA
  klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta.

  LT Atsakomybė už produkciją

  Nurodome, kad remdamiesi Atsakomybės už produkciją jstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus mūsų
  prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA servisas arba n
  ­ ejgaliotasis
  ­specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.

  LV Produkta atbildība

  Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem
  zaudējumiem, ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaiņa ar neoriģinālām GARDENA daļām vai ne ar
  mūsu norādītajām detaļām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz
  papildinošajām daļām un piederumiem.

  236 • Page 12

  GB CE Declaration

  The undersigned Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden hereby certifies that,
  when ­leaving our factory, the units ­indicated below are in accordance with the
  ­harmonised EU guidelines, EU standards of safety and ­product specific standards.
  This certificate ­becomes void if the units are ­modified without our approval.

  D CE-Konformitätserklärung

  Der Unterzeichnete Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt, dass die
  ­nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten A­ usführung
  die Anforderungen der harmo­nisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards
  und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns a­ bgestimmten
  Änderung der Geräte verliert diese ­Erklärung ihre Gültigkeit.

  F Certificat de conformité aux directives européennes

  Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden déclare
  qu’à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux
  ­prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et ­conforme aux règles
  de sécurité et autres règles qui lui sont appli­cables dans le cadre de l’Union
  ­européenne.
  Toute modification portée sur ce produit sans l’accord express de ­
  GARDENA ­supprime la validité de ce certificat.

  H EU-Megfelelőségi nyilatkozat

  Alulírott, a Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden igazolja azt, hogy az alábbiakban megnevezett készülékek, az általunk forgalomba hozott kivitelben teljesítik
  a harmonizációs EU-irányelvek, az EU biztonsági szabványok és a termékre jellemző
  szabványok ­követelményeit.
  Ha a készülékeken a mi ­beleegyezésünk nélkül ­változtatást végeznek, akkor ez
  a nyilatkozat érvényét veszti.

  CZ Prohlášení o shodě EU

  Podepsaný Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potvrzuje, že dále u­ vedené
  přístroje v námi do provozu uvedeném provedení splňují požadavky harmonizo­vaných
  směrnic EU, bezpečnostních norem EU a norem specifických pro výrobek.
  Při námi ­neschválené změně přístrojů ztrácí toto prohlášení platnost.

  SK EU-Vyhlásenie o zhode

  Nižšie uvedená firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden v­ yhlasuje,
  že uvedené zariadenia, ktoré uviedla na trhu v tomto vyhotovení, spĺňajú požiadavky
  harmonizovaných smerníc EU, bezpečnostných noriem EU a noriem špecifických
  pre výrobok.
  Pri zmene zariadenia, ktorá nebola odsúhlasená výrobcom stráca toto vyhlásenie
  platnosť.

  NL EU-overeenstemmingsverklaring

  GR Δήλωση Συμμόρφωσης προς τις Οδηγίες της ΕΕ

  S EU Tillverkarintyg

  SLO EV-izjava o skladnosti

  Ondergetekende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bevestigt, dat de
  ­volgende ­genoemde apparaten in de door ons in de ­handel gebrachte uitvoering
  voldoen aan de eis van, en in over­een­stemming zijn met de EU-richtlijnen, de
  EU-veiligheids­standaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet
  met ons afgestemde verandering aan de apparaten verliest deze ­verklaring haar
  ­geldigheid.

  Undertecknad firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden i­ntygar härmed
  att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhets­
  standard och produktspecifikation.
  Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd.

  DK EU Overensstemmelse certificat

  Undertegnede Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, at
  enheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med
  harmoniserede EU retningslinier, EU sikker­heds standarder og produkt ­specifikations
  standarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor
  ­godkendelse.

  FI EU-yhdenmukaisuusvakuutus

  Allekirjoittanut Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että allamai­
  nitut laitteet täyttävät tehtaaltamme lähtiessään yhdenmukaistettujen EU-direktiivien,
  EU-turvallisuus­standardien ja tuotekoh­taisten ­standardien vaatimukset.
  Laitteisiin ­tehdyt muutokset, joista ei ole ­sovittu kanssamme, johtavat tämän
  ­vakuutuksen ­raukeamiseen.

  I Dichiarazione di conformità alle norme UE

  La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden certifica che il prodotto
  qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercia­lizzati, è conforme alle ­direttive
  armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard s­ pecifici di ­prodotto.
  Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra ­specifica ­autorizzazione
  ­invalida la presente dichiarazione.

  E Declaración de conformidad de la UE

  El que subscribe Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden declara que la
  ­presente ­mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las ­normas
  de la UE, en lo que a normas técnicas, de homo­logación y de seguridad se refiere.
  En caso de realizar c­ ualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra
  previa ­autori­zación, esta ­declaración pierde su validez.

  P Certificado de conformidade da UE

  Os abaixo mencionados Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, por este meio
  certificam que ao sair da fábrica osaparelhos abaixo mencionados estão de acordo
  com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos
  ­específicos.
  Este certificado ficará nulo se as unidades forem ­modificadas sem a nossa
  aprovação.

  PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej

  Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potwierdza, że poniżej określone
  urządzenia w wersji ­oferowanej przez nas do sprzedaży spełniają ­wymagania
  ­zharm­onizowanych dyrektyw Unii Europejskiej, ­standardu bezpieczeństwa
  Unii ­Europejskiej i standardu ­specyficznego dla tego typu produktów.
  W przypadku zmiany urządzenia, która nie została z nami uzgodniona, niniejsza
  ­deklaracja traci moc obowiązywania.

  Η υπογράφουσα Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden δηλώνει, ότι τα
  εξής αναφερόμενα εκδιδόμενα από την εταιρία μας προϊόντα ανταποκρίνονται σε
  όλες τις εναρμονισμένες προδιαγραφές της ΕΕ, στα πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ
  και στα ειδικά για το προϊόν πρότυπα.
  Σε μία μη συμφωνημένη με την εταιρία μας τροποποίηση των συσκευών αυτή
  η δήλωση χάνει την ισχύ της.

  Podpisani proizvajalec »Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden« s podpisom
  potrjuje, da sledeče opisana naprava, ki smo jo poslali na tržišče izpolnjuje z­ ahteve
  harmoniziranih standardov ES-smernic, ES-varnostnih standardov in izdelku
  specifičnih standardov.
  V primeru spremembe na napravi brez našega ­pisnega dovoljenja ta izjava izgubi
  svoj pomen in veljavnost.

  HR Izjava o sukladnosti EU-a

  Dolje potpisana tvrtka Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden ovime potvrđuje
  da dolje navedeni uređaji u izvedbi plasiranoj na tržište ispunjavaju z­ ahtjeve
  ­harmoniziranih EU smjernica, EU ­sigurnosnih normi i normi za određene proizvode.
  Ova izjava ­postaje ništavna u slučaju izmjene uređaja koje nismo ­odobrili.

  RO UE-Certificat de conformitate

  Prin prezenta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca, in
  momentul in care produsele ­menţio­nate mai jos ies din fabrica sunt in ­concordanta
  cu directivele UE, ­standardele de siguranţa UE si standardele ­specifice ale produsului
  UE. Acest certificat devine nul in cazul modificării aparatului fără aprobarea noastră.

  BG EС-Декларация за съответствие

  Подписаната фирма Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden декларира, че
  описаните по-долу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация,
  изпълняват изискванията на хармонизираните ЕС-директиви, ЕС-стандарти за
  безопасност и специфичните производствени стандарти.
  При промяна на уреда, която не е съгласувана с нас, тази декларация губи
  своята валидност.

  EST ELi vastavusdeklaratsioon

  Allakirjutanu Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden kinnitab, et kirjeldatud
  seade vastab meie poolt ringlusse viidud kujul ELi ­harmoniseeritud direktiividele,
  ELi ohutusstandarditele ja tootega seotud ­standarditele.
  Meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see
  ­deklaratsioon kehtivuse.

  LT ES Atitikties deklaracija

  Pasirašanti įmonė Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden patvirtina, kad žemiau
  nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kurie buvo pagaminti mūsų g­ amyklose atitinka
  ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius gaminio standartus.
  Atlikus bet kokį prietaiso pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumis, ši deklaracija
  praranda galiojimą.

  LV ES-atbilstības deklaracija

  Parakstījusies Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina,
  ka sekojoši apzīmētās iekārtas, kuras mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst
  harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta s­ pecifiskajiem
  ­standartiem.
  Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu.

  237 • Page 13

  Description of the unit:
  Bezeichnung des Geräts:
  Désignation du matériel :
  Omschrijving van de apparaten:
  Produktbeskrivning:
  Beskrivelse af produktet:
  Laitteiden nimitys:
  Descrizione dei prodotti:
  Descripción de la mercancía:
  Descrição dos aparelhos:
  Nazwa urządzenia:
  A készülékek megnevezése:
  Označení přístrojů:
  Označenie zariadenia:
  Ονομασία της συσκευής:
  Opis naprave:
  Oznaka uređaja:
  Descrierea articolelor:
  Обозначение на уредите:
  Seadmete nimetus:
  Prietaisų pavadinimas:
  Iekārtu apzīmējums:

  Electric Hedge Trimmer
  Elektro-Heckenschere
  Taille-haies électrique
  Elektrische heggenschaar
  Elektrisk häcksax
  Elektrisk hækkeklipper
  Sähkökäyttöinen pensasleikkuri
  Tagliasiepi elettrica
  Recortasetos eléctrico
  Corta sebes elétrico
  Elektryczne nożyce do żywopłotu
  Elektromos sövénynyíró
  Elektrické-nůžky na živý plot
  Elektrické nožnice na živý plot
  Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο
  Električne škarje za živo mejo
  Električne škare za živicu
  Trimmer electric de gard viu
  Електрическа ножица за жив плет
  Elektriline hekilõikur
  Elektrinės gyvatvorių žirklės
  Elektriskās dzīvžogu šķēres

  Noise level:
  Schall-Leistungspegel:
  Puissance acoustique :
  Geluidsniveau:
  Ljudnivå:
  Lydtryksniveau:
  Melun tehotaso:
  Livello rumorosità:
  Nivel sonoro:
  Nível de ruido:
  Poziom natężenia dźwięku:
  Zajteljesítmény szint:
  Hluková hladina výkonu:
  Výkonová hladina hluku:
  Επίπεδο ισχύος ήχου:
  Nivo hrupa:
  Razina zvučne snage
  Nivel de putere acustică:
  Ниво на шума:
  Helivõimsuse tase:
  Garso stiprumo lygis:
  Trokšņu jaudas līmenis:

  Product type:
  Típus megnevezése:
  Typ-Bezeichnung:
  Typové označení:
  Désignation du modèle :Typ-označenie:
  Type-aanduiding:
  Ονομασία τύπου:
  Typbeteckning:
  Naziv tipa:
  Type-betegnelse:
  Oznaka tipa:
  Tyyppikuvaus:
  Denumirea tipului:
  Tipologia:
  Тип-наименование:
  Designación del tipo: Tüübi nimetus:
  Designação do modelo: Tipo pavadinimas:
  Oznaczenie typu:
  Tipa apzīmējums:

  Artikel-Number:
  Cikkszám:
  Artikel-Nummer:
  Číslo výrobku:
  Référence :
  Číslo výrobku:
  Artikelnummer:
  Κωδικός:
  Artikelnummer:
  Številka artikla:
  Ref.-nummer:
  Broj artikla:
  Tuotenro:
  Număr articol:
  Numero articolo:
  Артикулен номер:
  Número de artículo: Artikli number:
  Número de referência:Gaminio numeris:
  Numer artykułu:
  Preces numurs:

  9830
  9831
  9832

  EasyCut 420/45
  EasyCut 450/50
  EasyCut 500/55

  9830
  9831
  9832

  CE-Directives:
  CE-Richtlinien:
  Directives CE :
  CE-richtlijnen:
  CE-direktiv:
  CE-direktiver:
  CE-merkinnät:
  Direttive CE:
  Directivas CE:
  Diretivas CE:
  Dyrektywy CE:
  CE irányelvek:
  Směrnice CE:
  Označenie CE:
  Οδηγίες CE:
  CE-direktive:

  CE smjernice:
  Directivele CE:
  CE-Директиви:
  CE direktiivid:
  CE direktyvos:
  CE direktīvas:

  2006/42/EC
  2004/108/EC (valid to 19.04.2016)
  2014/30/EC (valid from 20.04.2016)
  2000/14/EC
  2011/65/EC

  Harmonised EN: / Harmonisierte EN:

  EN  60745-1

  Deposited Documentation:
  GARDENA
  Technical Documentation,
  M. Kugler, 89079 Ulm
  Hinterlegte Dokumentation:
  GARDENA
  Technische ­Dokumentation,
  M. Kugler, 89079 Ulm
  Documentation déposée:
  Documentation technique
  GARDENA,
  M. Kugler, 89079 Ulm

  238

  EN  60745-2-15

  EN  ISO  12100

  Conformity Assessment according to:
  2000/14/EC Procedure:
  art. 14 Annex V
  Konformitätsbewertungsverfahren:
  Nach 2000/14/EG
  Art. 14 Anhang V
  Procédure d’évaluation
  de la conformité:
  Selon 2000 /14 /CE
  art. 14 Annexe V

  measured / guaranteed
  gemessen / garantiert
  mesurée / garantie
  gemeten / gegarandeerd
  uppmätt / garanterad
  afmålt / garanti
  mitattu / taattu
  testato / garantito
  medido / garantizado
  medido / garantido
  zmierzone / gwarantowane
  mért / garantált
  naměřeno / garantováno
  meraná / garantovaná
  μετρήθηκαν / εγγυημένα
  izmerjeno / zagotovljeno
  izmjereno / garantirano
  măsurat / garantat
  измерено / гарантирано
  mõõdetud / garanteeritud
  išmatuotas / garantuotas
  izmērītais / garantētais

  94 dB (A) / 97 dB (A)
  94 dB (A) / 97 dB (A)
  94 dB (A) / 97 dB (A)

  Year of CE marking:
  Anbringungsjahr der
  CE-Kennzeichnung:
  Année d’apposition du ­
  marquage CE :
  Installatiejaar van de
  CE-aanduiding:
  Märkningsår:
  CE-Mærkningsår:
  CE-merkin kiinnitysvuosi:
  Anno di applicazione della
  ­certificazione CE:
  Colocación del ­distintivo CE:
  Ano de marcação pela CE:
  Rok nadania ­oznakowania CE:
  CE-jelzés elhelyezésének éve:
  Rok umístění značky CE:

  Rok udelenia značky CE:
  Έτος σήματος CE:
  Leto namestitve CE-oznake:
  Godina dobivanja CE oznake:
  Anul de marcare CE:
  Година на поставяне на
  CE-маркировка:
  CE-märgistuse ­paigaldamise
  aasta:
  Metai, kada pažymėta CE-ženklu:
  CE-marķējuma uzlikšanas gads:

  Ulm, 21.09.2015
  Ulm, den 21.09.2015
  Fait à Ulm, le 21.09.2015
  Ulm, 21-09-2015
  Ulm, 2015.09.21.
  Ulm, 21.09.2015
  Ulmissa, 21.09.2015
  Ulm, 21.09.2015
  Ulm, 21.09.2015
  Ulm, 21.09.2015
  Ulm, dnia 21.09.2015
  Ulm, 21.09.2015
  Ulm, 21.09.2015
  Ulm, 21.09.2015
  Ulm, 21.09.2015
  Ulm, 21.09.2015
  Ulm, dana 21.09.2015
  Ulm, 21.09.2015
  Улм, 21.09.2015
  Ulm, 21.09.2015
  Ulm, 21.09.2015
  Ulme, 21.09.2015

  Authorized representative:
  Der Bevollmächtigte
  Le mandataire
  De gevolmachtigde
  Auktoriserad representant
  Autoriseret repræsentant
  Valtuutettu edustaja
  Persona delegata
  La persona autorizada
  O representante
  Pełnomocnik
  Meghatalmazott
  Zplnomocněnec
  Splnomocnený
  Ο εξουσιοδοτημένος
  Pooblaščenec
  Ovlaštena osoba
  Conducerea tehnică
  Упълномощен
  Volitatud esindaja
  Įgaliotasis atstovas
  Pilnvarotā persona

  

  Reinhard Pompe
  (Vice President)

  2015 • Page 14

  Deutschland / Germany
  GARDENA GmbH
  Central Service
  Hans-Lorenser-Straße 40
  D-89079 Ulm
  Produktfragen:
  (+ 49) 731 490 - 123
  Reparaturen:
  (+ 49) 731 490 - 290
  service@gardena.com

  China
  Husqvarna (China) Machinery
  Manufacturing Co., Ltd.
  No. 1355, Jia Xin Rd.,
  Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist.,
  Shanghai
  201801
  Phone: (+ 86) 21 59159629
  Domestic Sales
  www.gardena.com.cn

  Albania
  COBALT Sh.p.k.
  Rr. Siri Kodra
  1000 Tirana

  Colombia
  Husqvarna Colombia S.A.
  Calle 18 No. 68 D-31, zona
  Industrial de Montevideo
  Bogotá, Cundinamarca
  Tel. 571 2922700 ext. 105
  jairo.salazar@
  husqvarna.com.co

  Argentina
  Husqvarna Argentina S.A.
  Av.del Libertador 5954 –
  Piso 11 – Torre B
  (C1428ARP) Buenos Aires
  Phone: (+ 54) 11 5194 5000
  info.gardena@
  ar.husqvarna.com
  Armenia
  Garden Land Ltd.
  61 Tigran Mets
  0005 Yerevan
  Australia
  Husqvarna Australia Pty. Ltd.
  Locked Bag 5
  Central Coast BC
  NSW 2252
  Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400
  customer.service@
  husqvarna.com.au
  Austria / Österreich
  Husqvarna Austria GmbH
  Industriezeile 36
  4010 Linz
  Tel. : (+ 43) 732 77 01 01- 485
  service.gardena@
  husqvarnagroup.com
  Azerbaijan
  Firm Progress
  a. Aliyev Str. 26A
  1052 Baku
  Belgium
  GARDENA Belgium NV / SA
  Sterrebeekstraat 163
  1930 Zaventem
  Phone: (+ 32) 2 7 20 92 12
  Mail: info@gardena.be
  Bosnia / Herzegovina
  SILK TRADE d.o.o.
  Industrijska zona Bukva bb
  74260 Tešanj
  Brazil
  Husqvarna do Brasil Ltda
  Av. Francisco Matarazzo,
  1400 – 19º andar
  São Paulo – SP
  CEP: 05001-903
  Tel: 0800-112252
  marketing.br.husqvarna@
  husqvarna.com.br
  Bulgaria
  Хускварна България ЕООД
  Бул. „Андрей Ляпчев” Nº 72
  1799 София
  Тел.: (+ 359) 02 / 9 75 30 76
  www.husqvarna.bg
  Canada / USA
  GARDENA Canada Ltd.
  100 Summerlea Road
  Brampton, Ontario L6T 4X3
  Phone: (+1) 905 792 93 30
  info@gardenacanada.com
  Chile
  Maquinarias Agroforestales
  Ltda. (Maga Ltda.)
  Santiago, Chile
  Avda. Chesterton
  # 8355 comuna Las Condes
  Phone: (+ 56) 2 202 4417
  Dalton@maga.cl
  Zipcode: 7560330
  Temuco, Chile
  Avda. Valparaíso # 01466
  Phone: (+56) 45 222 126
  Zipcode: 4780441

  240

  Costa Rica
  Compania Exim
  Euroiberoamericana S.A.
  Los Colegios, Moravia,
  200 metros al Sur del Colegio
  Saint Francis – San José
  Phone: (+ 506) 297 68 83
  exim_euro@racsa.co.cr
  Croatia
  SILK ADRIA d.o.o.
  Josipa Lončara 3
  10090 Zagreb
  Phone: (+ 385) 1 3794 580
  silk.adria@zg.t-com.hr
  Cyprus
  Med Marketing
  17 Digeni Akrita Ave
  P.O. Box 27017
  1641 Nicosia
  Czech Republic
  Husqvarna Česko s.r.o.
  Türkova 2319 / 5b
  149 00 Praha 4 – Chodov
  Bezplatná infolinka :
  800 100 425
  servis@cz.husqvarna.com
  Denmark
  GARDENA / Husqvarna
  Consumer Outdoor Products
  Salgsafdelning Danmark
  Box 9003
  S-200 39 Malmö
  info@gardena.dk
  Dominican Republic
  BOSQUESA, S.R.L
  Carretera Santiago Licey
  Km. 5 ½
  Esquina Copal II.
  Santiago
  Dominican Republic
  Phone: (+ 809) 736-0333
  joserbosquesa@claro.net.do
  Ecuador
  Husqvarna Ecuador S.A.
  Arupos E1-181 y 10 de
  Agosto Quito, Pichincha
  Tel. (+ 593) 22800739
  francisco.jacome@
  husqvarna.com.ec
  Estonia
  Husqvarna Eesti OÜ
  Consumer Outdoor Products
  Kesk tee 10, Aaviku küla
  Rae vald
  Harju maakond
  75305 Estonia
  kontakt.etj@husqvarna.ee
  Finland
  Oy Husqvarna Ab
  Consumer Outdoor Products
  Lautatarhankatu 8 B / PL 3
  00581 HELSINKI
  info@gardena.fi
  France
  Husqvarna France
  9 /11 Allée des pierres mayettes
  92635 Gennevilliers Cedex
  France
  http : // www.gardena.com / fr
  N° AZUR : 0 810 00 78 23
  (Prix d’un appel local)

  Georgia
  ALD Group
  Beliashvili 8
  1159 Tleilisi
  Great Britain
  Husqvarna UK Ltd
  Preston Road
  Aycliffe Industrial Park
  Newton Aycliffe
  County Durham
  DL5 6UP
  info.gardena@
  husqvarna.co.uk
  Greece
  Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
  Λεωφ. Αθηνών 92
  Αθήνα
  Τ.Κ.104 42
  Ελλάδα
  Τηλ. (+ 30) 210 51 93 100
  info@papadopoulos.com.gr
  Hungary
  Husqvarna Magyarország Kft.
  Ezred u. 1- 3
  1044 Budapest
  Telefon: (+ 36) 1 251- 4161
  vevoszolgalat.husqvarna@
  husqvarna.hu
  Iceland
  Ó. Johnson & Kaaber
  Tunguhalsi 1
  110 Reykjavik
  ooj@ojk.is
  Ireland
  Husqvarna UK Ltd
  Preston Road
  Aycliffe Industrial Park
  Newton Aycliffe
  County Durham
  DL5 6UP
  info.gardena@
  husqvarna.co.uk
  Italy
  Husqvarna Italia S.p.A.
  Via Como 72
  23868 VALMADRERA (LC)
  Phone: (+ 39) 0341.203.111
  info@gardenaitalia.it
  Japan
  KAKUICHI Co. Ltd.
  Sumitomo Realty &
  Development Kojimachi
  BLDG., 8F
  5 - 1 Nibanncyo
  Chiyoda-ku
  Tokyo 102-0084
  Phone: (+ 81) 33 264 4721
  m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
  Kazakhstan
  LAMED Ltd.
  155 /1, Tazhibayevoi Str.
  050060 Almaty
  IP Schmidt
  Abayavenue 3B
  110 005 Kostanay
  Korea
  Kyung Jin Trading CO.,LTD.
  107-4, SunDuk Bld.,
  YangJae-dong,
  Seocho-gu,
  Seoul, (zipcode: 137-891)
  Phone: (+ 82) (0)2 574-6300
  Kyrgyzstan
  Alye Maki
  av. Moladaya Guardir J 3
  720014
  Bishkek

  Luxembourg
  Magasins Jules Neuberg
  39, rue Jacques Stas
  Luxembourg-Gasperich 2549
  Case Postale No. 12
  Luxembourg 2010
  Phone: (+ 352) 40 14 01
  api@neuberg.lu
  Mexico
  AFOSA
  Av. Lopez Mateos Sur # 5019
  Col. La Calma 45070
  Zapopan, Jalisco
  Mexico
  Phone: (+ 52) 33 3818-3434
  icornejo@afosa.com.mx
  Moldova
  Convel S.R.L.
  290A Muncesti Str.
  2002 Chisinau
  Netherlands
  GARDENA Nederland B.V.
  Postbus 50176
  1305 AD ALMERE
  Phone: (+ 31) 36 521 00 00
  info@gardena.nl
  Neth. Antilles
  Jonka Enterprises N.V.
  Sta. Rosa Weg 196
  P.O. Box 8200
  Curaçao
  Phone: (+ 599) 9 767 66 55
  pgm@jonka.com
  New Zealand
  Husqvarna New Zealand Ltd.
  PO Box 76-437
  Manukau City 2241
  Phone: (+ 64) (0) 9 9202410
  support.nz@husqvarna.co.nz
  Norway
  GARDENA
  Husqvarna Consumer
  Outdoor Products
  Salgskontor Norge
  Kleverveien 6
  1540 Vestby
  info@gardena.no
  Peru
  Husqvarna Perú S.A.
  Jr. Ramón Cárcamo 710
  Lima 1
  Tel: (+ 51) 1 3 320 400 ext. 416
  juan.remuzgo@
  husqvarna.com
  Poland
  Husqvarna
  Poland Spółka z o.o.
  ul. Wysockiego 15 b
  03-371 Warszawa
  Phone: (+ 48) 22 330 96 00
  gardena@husqvarna.com.pl
  Portugal
  Husqvarna Portugal , SA
  Lagoa - Albarraque
  2635 - 595 Rio de Mouro
  Tel.: (+ 351) 21 922 85 30
  Fax : (+ 351) 21 922 85 36
  info@gardena.pt
  Romania
  Madex International Srl
  Soseaua Odaii 117 - 123,
  RO 013603 Bucureşti, S 1
  Phone: (+ 40) 21 352.76.03
  madex@ines.ro

  Latvia
  Husqvarna Latvija
  Consumer Outdoor Products
  Bākūžu iela 6
  LV-1024 Rīga
  info@husqvarna.lv

  Russia / Россия
  ООО „Хускварна“
  141400, Московская обл.,
  г. Химки,
  улица Ленинградская,
  владение 39, стр.6
  Бизнес Центр
  „Химки Бизнес Парк“,
  помещение ОВ02_04
  http: //www.gardena.ru

  Lithuania
  UAB Husqvarna Lietuva
  Consumer Outdoor Products
  Ateities pl. 77C
  LT-52104 Kaunas
  centras@husqvarna.lt

  Serbia
  Domel d.o.o.
  Autoput za Novi Sad bb
  11273 Belgrade
  Phone: (+381) 1 18 48 88 12
  miroslav.jejina@domel.rs

  Singapore
  Hy- Ray PRIVATE LIMITED
  40 Jalan Pemimpin
  # 02-08 Tat Ann Building
  Singapore 577185
  Phone: (+ 65) 6253 2277
  shiying@hyray.com.sg
  Slovak Republic
  Husqvarna Česko s.r.o.
  Türkova 2319 / 5b
  149 00 Praha 4 – Chodov
  Bezplatná infolinka:
  800 154 044
  servis@sk.husqvarna.com
  Slovenia
  Husqvarna Austria GmbH
  Industriezeile 36
  4010 Linz
  Tel. : (+ 43) 732 77 01 01- 485
  service.gardena@
  husqvarnagroup.com
  South Africa
  Husqvarna
  South Africa (Pty) Ltd
  Postnet Suite 250
  Private Bag X6,
  Cascades, 3202
  South Africa
  Phone: (+ 27) 33 846 9700
  info@gardena.co.za
  Spain
  Husqvarna España S.A.
  Calle de Rivas nº 10
  28052 Madrid
  Phone: (+ 34) 91 708 05 00
  atencioncliente@gardena.es
  Suriname
  Agrofix n.v.
  Verlengde Hogestraat # 22
  Phone : (+ 597) 472426
  agrofix@sr.net
  Pobox : 2006
  Paramaribo
  Suriname – South America
  Sweden
  Husqvarna AB
  S-561 82 Huskvarna
  info@gardena.se
  Switzerland / Schweiz
  Husqvarna Schweiz AG
  Consumer Products
  Industriestrasse 10
  5506 Mägenwil
  Phone: (+ 41) (0) 62 887 37 90
  info@gardena.ch
  Turkey
  GARDENA Dost Diş Ticaret
  Mümessillik A.Ş.
  Sanayi Çad. Adil Sokak
  No: 1/ B Kartal
  34873 Istanbul
  Phone: (+ 90) 216 38 93 939
  info@gardena-dost.com.tr
  Ukraine / Україна
  ТОВ «Хусварна Україна»
  вул. Васильківська, 34,
  офіс 204-г
  03022, Київ
  Тел. (+38) 044 498 39 02
  info@gardena.ua
  Uruguay
  FELI SA
  Entre Ríos 1083 CP 11800
  Montevideo – Uruguay
  Tel : (+ 598) 22 03 18 44
  info@felisa.com.uy
  Venezuela
  Corporación Casa y Jardín C.A.
  Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB.
  Colinas de Bello Monte.
  1050 Caracas.
  Tlf : (+ 58) 212 992 33 22
  info@casayjardin.net.ve

  20.960.03 / 0915
  18859830-20.960.02/0915
  ©
  © GARDENA
  GARDENA
  Manufacturing
  GmbH
  Manufacturing GmbH
  D
  - 89070 Ulm
  Ulm
  D-89070
  http://www.gardena.com
  http:
  //www.gardena.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena EasyCut 500-55 9832 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena EasyCut 500-55 9832 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,14 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info