Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
NL
16
2. BEDIENING
GEVAAR! Lichamelijk letsel!
Risico op snijwonden wanneer het product onopzettelijk
start.
v Wacht tot het mes tot stilstand is gekomen en schuif de mes-
bescherming over het mes voordat u het product transporteert.
Accu opladen [ afb. O1 ]:
LET OP!
Overspanning beschadigt de accu en de acculader
-
voeding.
v Zorg ervoor dat u de juiste netspanning gebruikt.
Vóór het eerste gebruik moet de accu volledig worden opgeladen.
De lithium-ionaccu kan in elke laadtoestand worden opgeladen en het
oplaadproces kan op elk moment worden onderbroken zonder de accu
te beschadigen (geen memory-effect).
1. Sluit de acculadervoeding
X
aan op een stopcontact.
De Aan-led
å
brandt rood.
2. Sluit de oplaadkabel van de accu
V
op de oplaadaansluiting
;
aan.
Wanneer het laadcontrolelampje
;
van de oplaadaansluiting
groen knippert, wordt de accu opgeladen.
Wanneer het laadcontrolelampje
;
van de oplaadaansluiting
groen brandt, is de accu volledig opgeladen
(oplaadduur zie 6. TECHNISCHE GEGEVENS).
3. Controleer de oplaadtoestand tijdens het opladen regelmatig.
4. Wanneer de accu volledig is opgeladen, trekt u de oplaadkabel van
de accu
V
uit de oplaadaansluiting
;
.
5. Trek de acculadervoeding
X
uit het stopcontact.
Werkposities:
De heggenschaar kan in 3 werkposities worden gebruikt.
– Zijdelings snoeien [ afb. O2 ]
– Hoog snoeien [ afb. O3 ]
– Laag snoeien [ afb. O4 ]
Heggenschaar starten [ afb. O5 ]:
GEVAAR! Lichamelijk letsel!
Er bestaat verwondingsgevaar wanneer het product bij het
loslaten van de start-hendels niet stopt.
v Omzeil de veiligheidsvoorzieningen of schakelaars niet. Maak
de starthendels bijvoorbeeld niet aan de handgreep vast.
Starten:
Het product is uitgerust met een tweehands-veiligheidsvoorziening
(2 starthendels met inschakelblokkering), waardoor onopzettelijk
inschakelen van het product wordt voorkomen.
1. Verwijder de mesbescherming van het mes.
2. Houd de voorste handgreep
1
met een hand vast en druk de voorste
starthendel
2
in.
3. Houd de hoofdhandgreep
3
met de andere hand vast, schuif de
inschakelblokkering
4
naar voren en druk de achterste starthendel
5
in.
De heggenschaar start.
4. Laat de inschakelblokkering
4
weer los.
Stoppen:
1. Laat de beide starthendels
2
/
5
los.
De heggenschaar stopt.
2. Wacht tot het mes tot stilstand is gekomen en schuif de mesbescher-
ming over het mes.
3. ONDERHOUD
GEVAAR! Lichamelijk letsel!
Risico op snijwonden wanneer het product onopzettelijk
start.
v Wacht tot het mes tot stilstand is gekomen en schuif de mes-
bescherming over het mes voordat u het product onderhoudt.
Heggenschaar reinigen [ afb. M1 ]:
GEVAAR! Lichamelijk letsel!
Verwondingsgevaar en risico op beschadiging van het pro-
duct.
v Maak het product niet schoon met water of met een water-
straal (in het bijzonder niet onder hoge druk).
v Reinig niet met chemicaliën, inclusief benzine of oplosmid-
delen. Sommige stoffen kunnen belangrijke kunststof onder-
delen beschadigen.
De ventilatiegleuven moeten altijd schoon zijn.
1. Maak het product schoon met een vochtige doek.
2. Reinig de ventilatiegleuven
6
met een zachte borstel (gebruik geen
schroevendraaier).
3. Sproei het mes in met de GARDENA onderhoudsspray art. 2366.
Voorkom dat de olie in contact komt met de kunststof onderdelen.
Acculadervoeding reinigen:
Zorg ervoor dat de contacten van de oplaadaansluiting en van de accu-
ladervoeding altijd schoon en droog zijn, voordat u de acculadervoeding.
Gebruik geen stromend water.
v Reinig de contacten en de kunststof onderdelen met een zachte, droge
doek.
4. OPBERGEN
Buitenbedrijfstelling:
Het product moet voor kinderen ontoegankelijk worden bewaard.
1. Laad de accu op.
2. Reinig de heggenschaar en de acculadervoeding (zie 3. ONDERHOUD).
3. Berg de heggenschaar en de acculadervoeding op een droge,
afgesloten en vorstbeveiligde plaats op.
Afvoeren:
(conform RL2012/19/EU)
Het product mag niet met het normale huishoudelijke afval
worden afgevoerd. Het moet volgens de geldende lokale
milieuvoorschriften worden afgevoerd.
De GARDENA accu bevat lithium-ioncellen die aan het
eind van hun levensduur gescheiden van het normale huis-
houdelijke afval moeten worden afgevoerd.
Li-ion
BELANGRIJK!
v Voer het product via uw plaatselijke recyclingverzamelpunt af.
5. STORINGEN VERHELPEN
GEVAAR! Lichamelijk letsel!
Risico op snijwonden wanneer het product onopzettelijk
start.
v Wacht tot het mes tot stilstand is gekomen en schuif de
mesbescherming over het mes voordat u de storing van
het product verhelpt.
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Heg wordt niet netjes
gesnoeid
Mes is bot of beschadigd. v Laat het mes vervangen door
de GARDENA servicedienst.
Heggenschaar start niet.
Laadcontrolelampje
;
knippert groen
Onderspanning. v Laad de accu op.
Heggenschaar start niet.
Laadcontrolelampje
;
knippert rood
Accu overbelast. v Laat de starthendels los.
Start opnieuw.
Mes is geblokkeerd. v Verwijder het obstakel. Start
opnieuw.
Temperatuur van de accu ligt
buiten het toegestane bereik.
v Gebruik de accu bij omge-
vingstemperaturen tussen
0 °C en 40 °C.
Aan-led
å
op de accu-
ladervoeding brandt niet
Acculadervoeding is niet
correct ingestoken.
v Steek de acculadervoeding in
een stopcontact.
AANWIJZING: Wend u bij andere storingen tot uw GARDENA servicecenter.
Reparaties mogen alleen door de GARDENA servicecenters en door speciaalza-
ken worden uitgevoerd, die door GARDENA zijn goedgekeurd.
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena EasyCut Li 14-40 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena EasyCut Li 14-40 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info