Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
NL
15
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.
Elektrisch gereedschap dat niet meer in- of uitgeschakeld kan worden,
is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu voordat u
het apparaat instelt, accessoires wisselt of het apparaat weglegt. Deze
voorzorgsmaatregel verhindert dat het elektrische gereedschap onopzettelijk
start.
d) Berg ongebruikte elektrische gereedschappen buiten reikwijdte van
kinderen op. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die hier-
mee niet vertrouwd zijn of die deze instructies niet hebben gelezen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer ze door onervaren perso-
nen worden gebruikt.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen zorgvuldig. Controleer of
bewegende onderdelen onberispelijk functioneren en niet klemmen, of
onderdelen gebroken zijn of zodanig zijn beschadigd dat de functie
van het elektrische gereedschap wordt belemmerd. Laat beschadigde
onderdelen repareren alvorens het apparaat te gebruiken.
Veel ongevallen vinden hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.
f) Houd snijgereedschappen scherp en schoon.
Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met scherpe snijranden
klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te bedienen.
g) Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, gebruiksgereedschap-
pen enz. overeenkomstig deze instructies. Houd daarbij rekening
met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.
Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene
toepassingen kan leiden tot gevaarlijke situaties.
5) Gebruik en behandeling van het accugereedschap
a) Laad de accu’s alleen op in acculaders die door de fabrikant worden
aanbevolen. Voor een acculader die voor een bepaald soort accu geschikt
is, bestaat brandgevaar wanneer er andere accu’s op worden aangesloten.
b) Gebruik alleen de accu’s die bestemd zijn voor de bijbehorende
elektrische gereedschappen.
Het gebruik van andere accu’s kan leiden tot verwondingen en brandgevaar.
c) Houd de niet-gebruikte accu uit de buurt van paperclips, munten,
sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen,
die een overbrugging van de contacten zouden kunnen veroorzaken.
Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg
hebben.
d) Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom con-
tact hiermee. Bij toevallig contact met water afspoelen.
Wanneer de vloeistof in de ogen komt, moet u bovendien een arts raadplegen.
Weglekkende accuvloeistof kan leiden tot huidirritaties of brandwonden.
6) Service
Laat uw elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd
en geschoold personeel en alleen met originele onderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrische gereedschap
behouden blijft.
Veiligheidsaanwijzingen voor heggenscharen:
Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijmes. Probeer
gesnoeid materiaal niet te verwijderen of vast te pakken wanneer
het mes beweegt. Verwijder vastgeklemd gesnoeid materiaal
alleen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van de heggenschaar kan
ernstige verwondingen veroorzaken.
Draag de heggenschaar aan de handgreep wanneer het mes stilstaat.
Breng altijd de mesbescherming aan wanneer u de heggenschaar
transporteert of opbergt. Een zorgvuldige omgang met het apparaat
verkleint het risico op verwondingen door het mes.
Houd het elektrische gereedschap alleen vast aan de geïsoleerde
handgreepvlakken, omdat het snijmes in contact kan komen met
verborgen elektriciteitskabels of het eigen netsnoer.
Contact van het snijmes met een snoer dat onder spanning staat, kan
metalen apparaatonderdelen onder spanning zetten en dat kan leiden tot
een elektrische schok.
Houd het snoer uit de buurt van het snijgedeelte.
Tijdens het werken kan het snoer in de struiken of de heg verborgen zijn en
per ongeluk worden doorgesneden.
Extra veiligheidsaanwijzingen
Veilige omgang met accu’s
GEVAAR! Brandgevaar!
Het op te laden product met de accu moet zich tijdens het opladen op
een niet-brandbaar, hittebestendig en niet-geleidend oppervlak bevinden.
Houd bijtende, brandbare en licht ontvlambare voorwerpen uit de buurt
van de acculader en het product met de accu.
Dek de acculader en het product met de accu niet af tijdens het opladen.
Onderbreek de stroomtoevoer naar de acculader direct bij rookvorming of brand.
Gebruik voor het opladen van de accu alleen de originele GARDENA acculader.
Het gebruik van andere acculaders kan leiden tot onherstelbare schades aan de
accu’s en zelfs brand veroorzaken.
Laad geen accu’s van externe fabrikanten. Er bestaat brand- en explosiegevaar!
Bij brand: blus de vlammen met zuurstofreducerende blusmaterialen.
GEVAAR! Explosiegevaar!
Bescherm producten met een accu tegen hitte en vuur. Leg producten
met een accu niet op radiatoren en stel deze niet gedurende langere tijd
bloot aan direct zonlicht.
Gebruik ze niet in explosieve atmosferen, bijv. in de buurt van ontvlam-
bare vloeistoffen, gassen of stofophopingen. Bij het gebruik van produc-
ten met een accu kan vonkvorming ontstaan, waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
Laad het product met de accu uitsluitend op bij omgevingstemperaturen tussen
0 °C en 40 °C en gebruik het ook uitsluitend binnen dit temperatuurbereik. Laat
de accu na langer gebruik afkoelen.
Controleer de oplaadkabel regelmatig op tekenen van beschadiging en verou-
dering (poreusheid). Gebruik de kabel uitsluitend in onberispelijke toestand.
Bewaar en transporteer het product met de accu in geen geval bij temperaturen
boven 45 °C of in direct zonlicht. Het product met de accu dient idealiter te
worden bewaard bij temperaturen lager dan 25 °C, om de zelfontlading laag te
houden.
Stel het product met de accu niet bloot aan regen of vocht. Wanneer water in
het product met de accu binnendringt, wordt het risico op een elektrische schok
groter.
Wanneer de accu langere tijd niet wordt gebruikt (in de winter), dient u de accu
volledig op te laden om diepontlading te voorkomen.
Bewaar het product met de accu niet in ruimtes waarin elektrostatische ontlading
ontstaat.
Elektrische veiligheid
GEVAAR! Hartstilstand!
Dit product genereert tijdens de werking een elektromagnetisch veld. Dit
veld kan onder bepaalde omstandigheden invloed hebben op de werkwij-
ze van actieve of passieve medische implantaten. Om het gevaar van
situaties die kunnen leiden tot ernstige of dodelijke verwondingen uit te
sluiten, dienen personen met een medisch implantaat hun arts en de
fabrikant van het implantaat te raadplegen alvorens dit product te gebrui-
ken.
Inspecteer het terrein waar het product moet worden gebruikt zorgvuldig en
verwijder alle snoeren en vreemde voorwerpen.
Vóór gebruik en nadat het product een krachtige schok heeft opgelopen,
moet worden gecontroleerd of het sporen vertoont van slijtage of beschadiging.
Laat desbetreffende reparatiewerkzaamheden uitvoeren indien nodig.
Leg het product, wanneer het bij een defect niet meer kan worden uitgeschakeld,
op een vaste ondergrond en wacht totdat de accu leeg is terwijl u toezicht op het
product houdt. Stuur een defect product naar de GARDENA servicedienst.
Probeer nooit te werken met een onvolledig product of met een product waaraan
ongeoorloofde veranderingen werden uitgevoerd.
Schakel het product uit wanneer het abnormaal begint te trillen. Sterke trillingen
kunnen verwondingen veroorzaken.
Gebruik het product niet in de buurt van water.
Werk niet in de buurt van zwembaden of vijvers.
Persoonlijke veiligheid
GEVAAR! Verstikkingsgevaar!
Kleinere onderdelen kunnen gemakkelijk worden ingeslikt. De polyzak
vormt een verstikkingsgevaar voor kleine kinderen. Houd kleine kinderen
tijdens de montage uit de buurt.
GEVAAR! Lichamelijk letsel!
Wanneer het apparaat vanwege een lege accu uitschakelt (laadcontro-
lelampje
;
knippert groen), kan het gebeuren dat de accu zich na een
bepaalde tijd weer herstelt. Het apparaat is dan weer gebruiksgereed.
U dient te weten hoe u dit product op elk moment kunt uitzetten in geval van
nood.
Vermijd contact met de olie van het mes, met name wanneer u daar allergisch
op reageert.
Werk alleen bij daglicht of wanneer het zicht goed is.
Controleer uw product vóór elk gebruik. Voer vóór elk gebruik een visuele
controle van het product uit. Controleer of de ventilatieopeningen vrij zijn.
Controleer het mes iedere keer voordat het apparaat wordt gebruikt.
Zorg dat het mes goed wordt onderhouden.
Wanneer tijdens het gebruik van het product een sterke warmte-ontwikkeling
is ontstaan, dient u het product te laten afkoelen alvorens het op te bergen.
Overbelast het product niet.
Waarschuwing! Tijdens het werken met gehoorbescherming en door het lawaai
dat door het product wordt veroorzaakt, worden personen die dichterbij komen
door de gebruiker mogelijk niet opgemerkt.
Draag altijd geschikte kleding, veiligheidshandschoenen en stevige schoenen.
Zorg ervoor dat u goede schoenen draagt tijdens de werkzaamheden.
Werk niet op een gladde ondergrond.
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena EasyCut Li Art. 9836 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena EasyCut Li Art. 9836 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info