Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
ken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen of bewegende apparaatonderde-
len. Beschadigde of in elkaar gewikkelde snoeren ver-
hogen het risico op een elektrische schok.
e) Wanneer u met elektrisch gereedschap in de
openlucht werkt, dient u alleen verlengsnoeren te
gebruiken die ook geschikt zijn voor gebruik bui-
tenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik buitenshuis verkleint het risico
op een elektrische schok.
f) Wanneer het gebruik van elektrisch gereedschap
in een vochtige omgeving niet kan worden verme-
den, dient u van een aardlekschakelaar gebruik te
maken. Het gebruik van een aardlekschakelaar ver-
kleint het risico op een elektrische schok.
3) Veiligheid van personen
a) Wees attent! Let erop wat u doet en ga verstandig
aan het werk met elektrisch gereedschap.
Gebruik geen elektrisch gereedschap, wanneer u
moe bent of onder invloed staat van drugs, alco-
hol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan lei-
den tot ernstige verwondingen.
b) Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting
en altijd een veiligheidsbril.
Het dragen van een persoonlijke beschermingsuitrus-
ting zoals een stofmasker, slipvaste veiligheidsschoe-
nen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van het type en gebruik van het elektrische
gereedschap, verkleint het risico op verwondingen.
c) Voorkom een onopzettelijke ingebruikname. Zorg
ervoor dat het elektrische gereedschap uitge-
schakeld is voordat u het op de stroomvoorzie-
ning en / of de accu aansluit, het oppakt of draagt.
Wanneer u uw vingers tijdens het dragen van het elek-
trische gereedschap op de schakelaar houdt of het
apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dat leiden tot ongevallen.
d) Verwijder instelgereedschappen of stelsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Gereedschap of sleutels die zich in een draaiend appa-
raatonderdeel bevinden, kunnen verwondingen veroor-
zaken.
e) Voorkom een abnormale lichaamshouding. Let
erop dat u altijd veilig en stevig staat, en zorg
ervoor dat u altijd uw evenwicht behoudt.
Daardoor hebt u het elektrische gereedschap in
onverwachte situaties beter onder controle.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kle-
ding of sieraden. Houd haar, kleding en hand-
schoenen uit de buurt van bewegende onderde-
len. Loszittende kleding, sieraden of lang haar kan
door bewegende onderdelen worden gegrepen.
g) Wanneer stofafzuig- en -opvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te
overtuigen dat deze aangesloten zijn en correct
worden gebruikt. Gebruik van een stofafzuiging kan
risico’s door stof verkleinen.
4) Gebruik en behandeling van elektrisch
gereedschap
a) Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektri-
sche gereedschap. Met het juiste elektrische gereed-
schap werkt u beter en veiliger binnen het vermelde
vermogensbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer in- of uitgeschakeld kan worden, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact en / of verwij-
der de accu voordat u het apparaat instelt, acces-
soires wisselt of het apparaat weglegt.
Deze voorzorgsmaatregel verhindert dat het elektrische
gereedschap onopzettelijk start.
d) Berg ongebruikte elektrische gereedschappen
buiten reikwijdte van kinderen op. Laat het appa-
raat niet gebruiken door personen die hiermee
niet vertrouwd zijn of die deze instructies niet
hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn
gevaarlijk wanneer ze door onervaren personen worden
gebruikt.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen zorgvul-
dig. Controleer of bewegende onderdelen onbe-
rispelijk functioneren en niet blijven haken, of
onderdelen gebroken zijn of zodanig zijn bescha-
digd dat de functie van het elektrische gereed-
schap wordt belemmerd. Laat beschadigde
onderdelen repareren alvorens het apparaat te
gebruiken. Veel ongevallen vinden hun oorzaak in
slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
f) Houd uw snijgereedschappen scherp en schoon.
Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met
scherpe snijranden blijven minder snel haken en zijn
gemakkelijker te bedienen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, accessoi-
res, gebruiksgereedschappen enz. overeenkom-
stig deze instructies. Houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en de uit te voeren
werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereed-
schappen voor andere dan de voorziene toepassingen
kan leiden tot gevaarlijke situaties.
5) Gebruik en behandeling van accugereedschap
a) Laad de accu’s alleen op in oplaadapparaten die
door de fabrikant worden aanbevolen.
Voor een oplaadapparaat dat voor een bepaald soort
accu’s geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer er
andere accu’s op worden aangesloten.
b) Gebruik alleen de accu’s die bestemd zijn voor de
bijbehorende elektrische gereedschappen.
Het gebruik van andere accu’s kan leiden tot verwon-
dingen en brandgevaar.
c) Houd de niet-gebruikte accu uit de buurt van
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven
of andere kleine metalen voorwerpen, die een
overbrugging van de contacten zouden kunnen
veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten
kan verbrandingen of vuur tot gevolg hebben.
d) Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lek-
ken. Voorkom contact hiermee. Bij toevallig con-
tact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in
de ogen komt, moet u bovendien een arts raad-
plegen.
Weglekkende accuvloeistof kan leiden tot huidirritaties
of brandwonden.
NL
27
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena PowerCut Li-40 - 60 Art. 9860 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena PowerCut Li-40 - 60 Art. 9860 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,55 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info