Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
5. OPBERGEN
Buitenbedrijfstelling:
Het product moet voor kinderen ontoegankelijk worden
bewaard.
1. Verwijder de accu.
2. Laad de accu op.
3. Reinig de heggenschaar, de accu en het oplaad-
apparaat (zie 4. ONDERHOUD).
4. Berg de heggenschaar, de accu en het oplaadapparaat
op een droge, afgesloten en vorstbeveiligde plaats op.
Afvoeren:
(conform RL2012/19/EU)
Het product mag niet met het normale huishoudelij-
ke afval worden afgevoerd. Het moet volgens de geldende
lokale milieuvoorschriften worden afgevoerd.
BELANGRIJK!
Voor het product via uw plaatselijke recyclinginstantie af.
Accu’s afvoeren:
Li-ion
De GARDENA accu bevat lithium-ioncellen,
die aan het einde van hun levensduur
gescheiden van het normale huishoudelijke
afval moeten worden afgevoerd.
BELANGRIJK!
Voer de accu’s via uw plaatselijke recyclinginstantie af.
1. Ontlaad de lithium-ioncellen volledig (wend u tot de
GARDENA servicedienst).
2. Beveilig de contacten van de lithium-ioncellen tegen
kortsluiting.
3. Voer de lithium-ioncellen op vakkundige wijze af.
6. STORINGEN VERHELPEN
GEVAAR! Lichamelijk letsel!
Risico op snijwonden wanneer de
heggenschaar onopzettelijk start.
v Wacht tot het mes tot stilstand is gekomen,
verwijder de accu en schuif de mesbescherming
over het mes voordat u problemen bij de
heggenschaar verhelpt.
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Heggenschaar start niet Accu is niet volledig in de accuhouder
geplaatst.
v Plaats de accu volledig in de
accuhouder totdat deze hoorbaar
vastklikt.
Aan-LED is uit. v Druk op de Aan-/Uit-toets.
Mes is geblokkeerd. v Verwijder het obstakel.
Heggenschaar kan niet worden
uitgeschakeld
Start-hendel klemt. v Verwijder de accu en maak de
start-hendel los.
Heg wordt niet netjes gesnoeid Mes is bot of beschadigd. v Laat het mes vervangen door de
GARDENA servicedienst.
Fouten-LED
ç
op het bedie-
ningspaneel knippert [ fig . T1 ]
Overstroom, motor is geblokkeerd. v Verwijder de accu en verwijder het
obstakel.
Beide start-hendels zijn ingedrukt
terwijl er op de aan-/uit-toets werd
gedrukt.
v Laat de start-hendels los. Druk op
de aan-/uit-toets (fouten-LED gaat
uit). Druk opnieuw op de aan-/uit-
toets (aan-LED brandt).
Fouten-LED
¥
op de accu
knippert [ fig. T2 ]
Onderspanning v Laad de accu op.
Temperatuur van de accu ligt buiten
het toegestane bereik.
v Gebruik de accu bij omgevingstem-
peraturen tussen – 10 °C en 40 °C.
Fouten-LED
¥
op de accu brandt
[ fig. T2 ]
Accufout / accu defect. v Wend u zich tot de GARDENA
servicedienst.
Laadcontrolelampje
å
op
het oplaadapparaat gaat niet
branden [ fig. T3 ]
Acculader of oplaadkabel is niet
correct aangesloten.
v Sluit de acculader en de oplaadkabel
correct aan.
Laadcontrolelampje
å
op het
oplaadapparaat knippert snel
(4x per seconde) [ fig. T3 ]
Temperatuur van de accu ligt buiten
het toegestane bereik.
v Gebruik de accu bij omgevingstem-
peraturen tussen – 10 °C en 40 °C.
NL
31
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena PowerCut Li-40 - 60 Art. 9860 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena PowerCut Li-40 - 60 Art. 9860 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,55 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info