Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
Edge
®
20/25
Gebruikershandleiding
Juni 2015 Gedrukt in Taiwan 190-01884-35_0A
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Edge 20/25
  ®

  Gebruikershandleiding

  Juni 2015

  Gedrukt in Taiwan

  190-01884-35_0A • Page 2

  Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
  toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
  deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
  www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
  Garmin , het Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause en Edge zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de
  Verenigde Staten en andere landen. Garmin Connect™ en Garmin Express™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
  handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
  ®

  ®

  ®

  ®

  ®

  Het merk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen.
  Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft
  Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
  ®

  ®

  ®

  Dit product is ANT+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.
  ®

  M/N: A02643 • Page 3

  Inhoudsopgave

  De batterij van de snelheidsensor of cadanssensor
  vervangen .............................................................................. 7

  Inleiding........................................................................... 1

  Problemen oplossen...................................................... 7

  Knoppen ..................................................................................... 1
  Statuspictogrammen .............................................................. 1
  De standaardsteun installeren .................................................... 1
  De Edge losmaken ................................................................. 1
  Een rit maken .............................................................................. 1
  Het toestel opladen ..................................................................... 2

  De software bijwerken ................................................................ 7
  Ondersteuning en updates ......................................................... 8
  Meer informatie ........................................................................... 8
  Levensduur van de batterijen maximaliseren ............................. 8
  Satellietsignalen ontvangen ........................................................ 8
  Het toestel herstellen .................................................................. 8
  Vervangende afdichtringen ......................................................... 8
  Toestelgegevens weergeven ...................................................... 8

  Training........................................................................... 2
  De ritmodus instellen .................................................................. 2
  Tijds-, afstands- of caloriedoel wijzigen ................................. 2
  De ritmodus wijzigen .............................................................. 2
  Indoortrainingen .......................................................................... 2
  Ronden markeren ....................................................................... 2
  Gebruik van Auto Pause® .......................................................... 2
  Auto Scroll gebruiken .................................................................. 2
  Gegevensvelden wijzigen ........................................................... 2

  Appendix......................................................................... 8
  Gegevensvelden ......................................................................... 8
  Berekeningen van hartslagzones ............................................... 8
  Softwarelicentieovereenkomst .................................................... 8

  Index.............................................................................. 10

  Geschiedenis.................................................................. 3
  Uw rit weergeven ........................................................................ 3
  Een rit verwijderen ................................................................. 3
  Persoonlijke records ................................................................... 3
  Uw persoonlijke records weergeven ...................................... 3
  Persoonlijke records verwijderen ........................................... 3
  Fietstotalen weergeven ............................................................... 3
  Fietstotalen terugzetten op nul .............................................. 3
  Garmin Connect .......................................................................... 3
  Gebruik van Garmin Connect ................................................ 3
  Gegevensbeheer ................................................................... 3
  De USB-kabel loskoppelen .................................................... 3
  Bluetooth connected functies ..................................................... 4
  Uw smartphone koppelen met uw Edge 25 ........................... 4
  Bluetooth technologie uitschakelen ....................................... 4
  Slimme meldingen uitschakelen ............................................ 4

  Navigatie......................................................................... 4
  Koersen ...................................................................................... 4
  Een van internet gedownloade koers volgen ......................... 4
  Tegen een segment racen ..................................................... 4
  Koersgegevens weergeven ................................................... 4
  Een koers verwijderen ........................................................... 4
  Koersopties ............................................................................ 4

  ANT+ sensors................................................................. 5
  De optionele hartslagmeter aanbrengen .................................... 5
  De cadanssensor installeren ...................................................... 5
  ANT+ sensors koppelen ............................................................. 5
  Uw maximale hartslag instellen .................................................. 5
  Hartslagzones ........................................................................ 5
  Fitnessdoelstellingen ............................................................. 5
  Hartslagwaarschuwingen instellen ............................................. 6

  Uw toestel aanpassen .................................................... 6
  Uw gebruikersprofiel instellen ..................................................... 6
  Systeeminstellingen .................................................................... 6
  Tijdinstellingen ....................................................................... 6

  Toestelinformatie........................................................... 6
  Specificaties ................................................................................ 6
  Edge specificaties .................................................................. 6
  Specificaties van de hartslagmeter ........................................ 6
  Specificaties van de snelheidsensor en cadanssensor ......... 6
  Toestelonderhoud ....................................................................... 6
  Het toestel schoonmaken ...................................................... 7
  Onderhoud van de hartslagmeter .......................................... 7
  Door de gebruiker vervangbare batterijen .................................. 7
  De batterij van de hartslagmeter vervangen .......................... 7

  Inhoudsopgave

  i • Page 4 • Page 5

  Inleiding
  WAARSCHUWING
  Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
  verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
  informatie.
  Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
  begint of wijzigt.

  Knoppen

  3 Plaats de fietssteun op de stuurpen.
  4 Bevestig de fietssteun stevig met de twee banden Á.
  5 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met
  de inkepingen op de fietssteun Â.
  6 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat
  het vastklikt.

  À

  Selecteer om de schermverlichting in of uit te schakelen.
  Houd ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen.

  Á

  Selecteer om de timer te starten of te stoppen.
  Selecteren om een optie te kiezen of een bericht te bevestigen.

  Â

  Ã

  Selecteer om door de gegevensschermen, opties en instellingen te bladeren.
  Selecteer dit in het startscherm om het toestelmenu weer te
  geven.
  Selecteer dit als u een nieuwe ronde wilt markeren.
  Selecteer om terug te keren naar het vorige scherm.

  Statuspictogrammen
  Een niet-knipperend pictogram geeft aan dat het signaal is
  gevonden of de sensor is verbonden.
  GPS-status
  Bluetooth status
  ®

  Hartslagstatus
  Snelheid- en cadansstatus
  LiveTrack status

  De standaardsteun installeren
  Voor optimale GPS-ontvangst plaatst u de fietssteun zodanig
  dat de voorzijde van het toestel op de lucht is gericht. U kunt de
  fietssteun op de stuurpen of op de stuurstang plaatsen.
  1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te
  bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
  brengt.
  2 Plaats de rubberen schijf À op de achterzijde van de
  fietssteun.
  De rubberen lipjes zijn in lijn met de achterzijde van de
  fietssteun, zodat deze op zijn plaats blijft.

  De Edge losmaken
  1 Draai de Edge rechtsom om het toestel te ontgrendelen.
  2 Til de Edge van de steun.

  Een rit maken
  Het toestel is bij aankoop gedeeltelijk opgeladen. Mogelijk moet
  eerst het toestel worden opgeladen (Het toestel opladen,
  pagina 2) voordat u een rit gaat maken. Als bij uw Edge 25
  toestel een ANT+ sensor is meegeleverd, zijn de toestellen al
  gekoppeld.
  1 Houd ingedrukt om het toestel in te schakelen.
  2 Selecteer in het startscherm .
  3 Ga naar buiten en wacht tot het toestel satellieten heeft
  gevonden.
  Als de satellietbalken constant zijn, is het toestel gereed.
  4 Selecteer om de timer te starten.
  OPMERKING: De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als
  de timer is gestart.
  5 Selecteer om meer gegevenspagina's weer te geven.
  ®

  Terwijl de timer loopt, worden tijd À, afstand Á, snelheid Â,
  totale stijging en verbrande calorieën geregistreerd. Als u een
  optionele hartslagmeter gebruikt, worden uw hartslagen per
  minuut en hartslagzone weergegeven.
  TIP: U kunt de gegevensvelden aanpassen
  (Gegevensvelden wijzigen, pagina 2).
  Inleiding

  1 • Page 6

  6 Selecteer om de timer te stoppen.
  7 Selecteer Sla op.

  Het toestel opladen
  WAARSCHUWING
  Dit toestel bevat een lithium-ionbatterij. Lees de gids Belangrijke
  veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
  productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
  KENNISGEVING
  Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en
  de directe omgeving ervan grondig te reinigen en af te drogen
  voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.
  Raadpleeg de instructies voor reiniging in de appendix.

  1 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van de computer.
  2 Breng de contactpunten aan de achterzijde van het toestel op
  één lijn met de oplaadcontacten en druk de oplader À aan tot
  deze vastklikt.

  3 Selecteer

  .

  De ritmodus wijzigen
  1 Selecteer > Ritopties > Ritmodus > Wijzig modus.
  2 Selecteer een optie.
  3 Voer een aangepaste waarde in voor trainen op het behalen
  van een bepaald tijds-,. afstands- of caloriedoel.

  4 Selecteer een koers die u hebt gedownload via uw Garmin
  Connect account, als u een koers wilt volgen.
  .

  5 Selecteer

  Indoortrainingen
  U kunt GPS uitschakelen bij indoortrainingen of om
  batterijvermogen te sparen.
  1 Selecteer > Ritopties > Locatie > Binnen.
  2 Selecteer .
  Het toestel schakelt over op de timermodus.
  3 Selecteer om de timer te starten.
  Wanneer de GPS is uitgeschakeld, zijn er geen snelheids- en
  afstandsgegevens beschikbaar, tenzij u over een optionele
  snelheidssensor beschikt die deze gegevens naar het toestel
  verzendt (alleen Edge 25 toestel). De volgende keer dat u het
  toestel inschakelt, zoekt het toestel naar satellietsignalen.

  Ronden markeren
  U kunt de functie Auto Lap gebruiken om een ronde
  automatisch te markeren op een bepaalde afstand (bijvoorbeeld
  na elke 1,5 of 5 km). U kunt ronden ook handmatig markeren.
  Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende delen van
  een activiteit wilt vergelijken.
  1 Selecteer > Instellingen > Ritinstellingen > Ronden.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Auto Lap en vervolgens een afstand om de
  functie Auto Lap te gebruiken.
  • Selecteer Lap-toets > Schakel in om
  te gebruiken
  voor het vastleggen van een ronde tijdens een activiteit.
  ®

  3 Laad het toestel volledig op.

  Training
  De ritmodus instellen
  1 Selecteer > Ritopties > Ritmodus.
  2 Selecteer een optie:
  • Selecteer Basis om een rit buiten (Een rit maken,
  pagina 1) of binnen te maken (Indoortrainingen,
  pagina 2).
  OPMERKING: Dit is de standaardritmodus.
  • Selecteer Volg koers om een koers te volgen die u hebt
  gedownload via uw Garmin Connect™ account (Een van
  internet gedownloade koers volgen, pagina 4).
  • Selecteer Tijd om te trainen op het halen van een bepaald
  tijdsdoel.
  • Selecteer Afstand om te trainen op het halen van een
  bepaald afstandsdoel.
  • Selecteer Calorieën om te trainen op het halen van een
  caloriedoel.
  3 Voer zo nodig een aangepaste waarde in voor het tijds-,
  afstands- of caloriedoel.
  4 Selecteer .
  Als u uw tijds-, afstands- of caloriedoel hebt behaald, wordt een
  bericht weergegeven. U hoort ook een pieptoon als
  geluidssignalen zijn ingeschakeld (Systeeminstellingen,
  pagina 6).

  Tijds-, afstands- of caloriedoel wijzigen
  Voor trainen op het behalen van een bepaald tijds-, afstands- of
  caloriedoel kunt u in de huidige ritmodus de doelinstelling
  wijzigen.
  1 Selecteer > Ritopties > Ritmodus > Wijzig.
  2 Voer een aangepaste waarde in.
  2

  Gebruik van Auto Pause

  ®

  U kunt de functie Auto Pause gebruiken om de timer
  automatisch te pauzeren wanneer u stopt met bewegen. Dit is
  handig als in uw activiteit verkeerslichten of andere plaatsen
  waar u moet stoppen, voorkomen.
  OPMERKING: De pauzetijd wordt niet opgeslagen in uw
  geschiedenis.
  Selecteer > Instellingen > Ritinstellingen > Auto Pause
  > Schakel in.

  Auto Scroll gebruiken
  Met de functie Auto Scroll doorloopt u automatisch alle pagina's
  met trainingsgegevens terwijl de timer loopt.
  1 Selecteer > Instellingen > Ritinstellingen > Auto Scroll.
  2 Selecteer een weergavesnelheid.

  Gegevensvelden wijzigen
  U kunt de combinaties van gegevensvelden wijzigen voor de
  pagina's die worden weergegeven terwijl de timer loopt.
  1 Selecteer > Instellingen > Ritinstellingen >
  Gegevensvelden.
  2 Selecteer een pagina.
  3 Selecteer een gegevensveld om het te wijzigen.

  Training • Page 7

  Geschiedenis
  Tot de geschiedenisgegevens behoren tijd, afstand, calorieën,
  snelheid, rondegegevens, hoogte en optionele ANT+
  sensorgegevens.
  OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
  de timer is gestopt of gepauzeerd.
  Als het geheugen van toestel vol is, worden de oudste gegevens
  overschreven. Upload uw geschiedenis regelmatig naar Garmin
  Connect om al uw ritgegevens bij te houden.

  Uw rit weergeven
  1 Selecteer > Geschiedenis > Ritten.
  2 Selecteer een rit.

  prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies,
  wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, triatlons en
  meer. Meld u aan voor een gratis account op
  www.garminconnect.com/start.
  Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw toestel
  hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden
  naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf wilt.
  Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
  informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand,
  hoogte, hartslag, verbrande calorieën, cadans, een
  bovenaanzicht van de kaart, tempo- en snelheidsgrafieken,
  en instelbare rapporten.
  OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een optioneel
  accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.

  Een rit verwijderen
  1 Selecteer > Geschiedenis > Ritten.
  2 Selecteer een rit.
  3 Selecteer > Gooi weg > Ja.

  Persoonlijke records
  Bij het voltooien van een rit worden op het toestel eventuele
  nieuwe persoonlijke records weergegeven die u tijdens deze rit
  hebt gevestigd. Tot uw persoonlijke records behoren uw snelste
  tijd over een standaardafstand, uw langste rit en de grootste
  stijging tijdens een rit.

  Uw persoonlijke records weergeven
  1 Selecteer > Geschiedenis > Records.
  2 Selecteer om door uw records te bladeren.
  Persoonlijke records verwijderen
  1 Selecteer > Geschiedenis > Records.
  2 Selecteer een record om te verwijderen.
  3 Selecteer Wis? > Ja.
  Een persoonlijk record herstellen
  U kunt elk persoonlijk record terugzetten op de voorafgaande
  waarde.
  1 Selecteer > Geschiedenis > Records.
  2 Selecteer een record om te herstellen.
  3 Selecteer Gebruik vorige > Gebruik record.

  Fietstotalen weergeven
  U kunt de verzamelde gegevens weergeven die u hebt
  opgeslagen op uw Edge toestel, zoals het aantal ritten, tijd en
  afstand.
  1 Selecteer > Geschiedenis > Totalen.
  2 Selecteer een optie om de rit- of toesteltotalen weer te
  geven.

  Fietstotalen terugzetten op nul
  1 Selecteer > Geschiedenis > Totalen > Herstel.
  2 Selecteer een optie om de toestel- of rittotalen terug te zeten

  op nul.
  TIP: U kunt de rittotalen terugzetten op nul en de
  toesteltotalen behouden voor het maken van een nieuw
  ritlogboek.
  3 Selecteer Ja.
  OPMERKING: Opgeslagen activiteiten worden op deze
  manier niet gewist.

  Garmin Connect
  U kunt contact houden met uw vrienden op Garmin Connect.
  Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te
  analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen. Leg de
  Geschiedenis

  Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
  elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
  plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.

  Gebruik van Garmin Connect
  U kunt al uw activiteitgegevens verzenden naar Garmin Connect
  zodat deze volledig kunnen worden geanalyseerd. Met behulp
  van Garmin Connect kunt u uw activiteit in kaart brengen en uw
  activiteiten delen met vrienden.
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  2 Ga naar www.garminconnect.com/start.
  3 Volg de instructies op het scherm.

  Gegevensbeheer
  OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows 95,
  98, ME, Windows NT , en Mac OS 10.3 en ouder.
  ®

  ®

  ®

  Bestanden verwijderen
  KENNISGEVING
  Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan
  niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke
  systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

  1
  2
  3
  4

  Open het Garmin station of volume.
  Open zo nodig een map of volume.
  Selecteer een bestand.
  Druk op het toetsenbord op de toets Delete.

  De USB-kabel loskoppelen
  Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is
  aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige
  manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als
  uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw
  Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te
  koppelen.
  1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
  • Op Windows-computers: Selecteer het pictogram
  Hardware veilig verwijderen in het systeemvak en
  selecteer uw toestel.
  • Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de
  prullenbak.
  3 • Page 8

  2 Koppel de kabel los van uw computer.

  Bluetooth connected functies
  Het Edge 25 toestel beschikt over verschillende Bluetooth
  connected functies voor uw compatibele smartphone of mobiele
  toestel via de Garmin Connect Mobile app. Ga voor meer
  informatie naar www.garmin.com/intosports/apps.
  LiveTrack: Geef uw vrienden en familie de gelegenheid om uw
  races en trainingsactiviteiten in real-time te volgen. U kunt
  volgers uitnodigen via e-mail of social media, waardoor zij uw
  live-gegevens op een Garmin Connect volgpagina kunnen
  zien.
  Activiteit uploaden: Uw activiteit wordt automatisch naar
  Garmin Connect Mobile verstuurd, zodra u klaar bent met het
  vastleggen van de activiteit.
  Interactie met social media: Hiermee kunt u een update op uw
  favoriete social media-website plaatsen wanneer u een
  activiteit uploadt naar Garmin Connect Mobile.
  Meldingen: Hiermee geeft u meldingen van inkomende
  oproepen en sms-berichten op uw Edge 25 toestel weer.

  Uw smartphone koppelen met uw Edge 25
  1 Ga naar www.garmin.com/intosports/apps en download de
  Garmin Connect Mobile app naar uw smartphone.

  2 Houd uw smartphone binnen 10 m (33 ft.) van uw toestel.
  3 Selecteer op het Edge 25 toestel > Instellingen >
  Bluetooth > Smartphone koppelen.

  4 Open de Garmin Connect Mobile app en volg de instructies
  op het scherm om een toestel te koppelen.
  Deze instructies worden aangeboden tijdens de eerste
  installatie of kunnen worden gevonden in de help van de
  Garmin Connect Mobile app.

  Bluetooth technologie uitschakelen
  • Selecteer op het Edge 25 toestel > Instellingen >
  Bluetooth > Schakel uit.
  • Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw smartphone om
  draadloze Bluetooth technologie uit te schakelen.

  Slimme meldingen uitschakelen
  Selecteer op het Edge 25 toestel > Instellingen >
  Bluetooth > Slimme meldingen > Schakel uit.

  7 Selecteer een koers.
  8 Selecteer Start koers.
  9 Selecteer om de timer te starten.
  Op de kaart worden boven aan het scherm de koers en een
  voortgangsbalk weergegeven.
  10 Selecteer zo nodig om meer gegevenspagina's weer te
  geven.

  U kunt de afstand tot het einde van de koers À en hoeveel
  tijd u voorloopt of achterloopt Á op de koerstijd weergeven.

  Tegen een segment racen
  U kunt koersen die segmenten bevatten downloaden via uw
  Garmin Connect account. Segmenten zijn virtuele
  raceparkoersen. U kunt racen tegen een segment en uw
  prestaties vergelijken met uw eerdere prestaties, of met de
  prestaties van de connecties in uw Garmin Connect account of
  andere leden van de Garmin Connect community. U kunt uw
  activiteitgegevens uploaden naar uw Garmin Connect om uw
  segmentpositie te bekijken.
  1 Begin met het volgen van een koers die een segment bevat
  (Een van internet gedownloade koers volgen, pagina 4).
  Er wordt een bericht weergegeven als u zich in de buurt
  bevindt van een startpunt van een segment.
  2 Start met racen tegen een segment.
  De in het segment doorgebrachte tijd wordt op het toestel
  weergegeven.
  Als het segment is voltooid, wordt een bericht weergegeven.

  Koersgegevens weergeven
  1 Selecteer > Koersen.
  2 Selecteer een koers.
  3 Selecteer een optie:
  • Selecteer Details om de tijd, de afstand en de totale
  stijging van de koers weer te geven.
  • Selecteer Kaart om de koers op de kaart weer te geven.

  Navigatie
  Koersen
  U kunt vanuit uw Garmin Connect een koers verzenden naar uw
  toestel. Als de koers op uw toestel is opgeslagen, kunt u deze
  daarop volgen.
  U kunt bijvoorbeeld een vastgelegde koers volgen omdat de
  route u beviel. Of u kunt een fietsvriendelijke route naar uw werk
  vastleggen en volgen. U kunt een vastgelegde koers ook volgen
  om te proberen eerdere prestaties op de koers te evenaren of te
  verbeteren.

  Kaartfuncties

  Een van internet gedownloade koers volgen
  Voordat u een koers kunt downloaden via uw Garmin Connect
  account, moet u beschikken over een Garmin Connect account
  (Gebruik van Garmin Connect, pagina 3).
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  2 Ga naar www.garminconnect.com.
  3 Maak een nieuwe koers of kies een bestaande koers.
  4 Selecteer Verzend naar toestel.
  5 Koppel het toestel los.
  6 Selecteer > Koersen.

  À
  Á
  Â

  Wijst naar noorden
  Uitgestippelde koers
  Zoomniveau

  Een koers verwijderen
  1 Selecteer > Koersen.
  2 Selecteer een koers.
  3 Selecteer Wis > Ja.
  Koersopties
  Selecteer

  4

  > Instellingen > Koersopties.
  Navigatie • Page 9

  Afslagaanwijzingen: Hiermee schakelt u afslag-voor-afslag
  aanwijzingen in of uit.
  Segmentaanwijzingen: Hiermee schakelt u aanwijzingen in of
  uit die u waarschuwen als u segmenten nadert.

  ANT+ sensors

  Bij twijfel kiest u de kleinste band die om de pedaalarm past.

  2 Plaats de platte kant van de cadanssensor aan de

  binnenkant van de pedaalarm, aan de kant waar niet de
  aandrijving zit.
  3 Trek de banden Á om de pedaalarm en bevestig deze aan
  de haken  op de sensor.

  Het Edge 25 toestel kan worden gebruikt in combinatie met
  draadloze ANT+ sensors. Ga voor meer informatie over
  compatibiliteit en de aanschaf van optionele sensors naar
  http://buy.garmin.com.

  De optionele hartslagmeter aanbrengen
  KENNISGEVING
  De hartslagmeter kan schuren als deze gedurende lange tijd
  wordt gebruikt. U kunt dit verminderen door wat zalf of gel aan
  te brengen midden op de module die in contact staat met de
  huid. Breng geen zalf of gel aan op de elektroden. Gebruik geen
  gel of zalf waarin zonnebrand is verwerkt.
  U dient de hartslagmeter direct op uw huid te dragen, net onder
  uw borstbeen. De hartslagmeter dient strak genoeg te zitten om
  tijdens de activiteit op zijn plek te blijven.
  1 Steek een lipje À van de band door de sleuf Á in de
  hartslagmetermodule.

  4 Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren.
  De sensor en banden mogen niet in contact komen met enig
  onderdeel van uw fiets of schoen.
  OPMERKING: De LED knippert vijf seconden groen om de
  werking te bevestigen nadat de pedaalarm twee keer is
  rondgegaan.
  5 Maak een testrit van 15 minuten en inspecteer de sensor en
  banden om te controleren of er geen beschadiging optreedt.

  ANT+ sensors koppelen

  2 Druk het lipje omlaag.
  3 Bevochtig de elektroden  aan de achterzijde van de module
  om een sterke verbinding tussen uw borst en de
  hartslagmetermodule tot stand te brengen.

  4 Doe de band om uw borstkas en bevestig deze aan de
  andere kant van de hartslagmetermodule.

  Wanneer u voor de eerste keer een ANT+ sensor met uw toestel
  verbindt, moet u het toestel en de sensor koppelen. Hierna
  maakt het toestel automatisch verbinding met de sensor
  wanneer u uw activiteit start en de sensor actief en binnen
  bereik is.
  OPMERKING: Als bij uw Edge 25 toestel een ANT+ sensor is
  meegeleverd, zijn de toestellen al gekoppeld.
  1 Installeer de sensor of doe de hartslagmeter om.
  2 Selecteer > Instellingen > Verbind sensors.
  3 Breng het toestel binnen het bereik van de sensor (op 1 cm
  afstand) en wacht tot het toestel en de sensor zijn
  verbonden.
  Als het toestel de sensor detecteert, wordt een bericht
  weergegeven.

  Uw maximale hartslag instellen
  Het toestel gebruikt informatie uit uw gebruikersprofiel van de
  oorspronkelijke configuratie om uw maximale hartslag in te
  schatten en uw standaard hartslagzones te bepalen. Stel (indien
  bekend) uw maximale hartslag in voor de meest nauwkeurige
  caloriegegevens tijdens uw activiteit.
  1 Selecteer > Instellingen > Gebruikersprofiel > Max. HS.
  2 Voer uw maximale hartslag in.
  Het Garmin logo dient niet ondersteboven te worden
  weergegeven.
  5 Zorg dat het toestel zich binnen 3 m (10 ft) van de
  hartslagmeter bevindt.
  Nadat u de hartslagmeter omdoet, is deze actief en worden er
  gegevens verzonden.
  ®

  De cadanssensor installeren
  OPMERKING: Als u deze sensor niet heeft, kunt u deze stap
  overslaan.
  TIP: Garmin raadt u aan uw fiets stevig vast te zetten in een rek
  tijdens de installatie van deze sensor.
  1 Kies de bandgrootte die nauw aansluit op de pedaalarm À.
  ANT+ sensors

  Hartslagzones
  Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire
  kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te
  verbeteren. Een hartslagzone is een bepaald bereik aan
  hartslagen per minuut. De vijf algemeen geaccepteerde
  hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van
  oplopende intensiteit. Over het algemeen worden hartslagzones
  berekend op basis van de percentages van uw maximale
  hartslag.

  Fitnessdoelstellingen
  Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en
  verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe
  te passen.
  5 • Page 10

  • Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw
  training.
  • Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw
  cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren.
  • Als u uw hartslagzones kent, kunt u het risico op blessures
  verlagen en voorkomen dat u te zwaar traint.
  Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (Berekeningen
  van hartslagzones, pagina 8) gebruiken om de beste
  hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden.
  Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de
  rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige
  sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de
  maximale hartslag te meten. De standaard maximale hartslag is
  220 min uw leeftijd.

  Hartslagwaarschuwingen instellen
  Als u een optionele hartslagmeter hebt, kunt u het toestel
  instellen om u te waarschuwen wanneer uw hartslag boven of
  onder een doelzone of een aangepast bereik komt. Zo kunt u
  bijvoorbeeld instellen dat het toestel u waarschuwt als uw
  hartslag lager is dan 150 bpm (slagen per minuut).
  1 Selecteer > Ritopties > HS-waarschuwing.
  2 Selecteer een optie:
  • Als u het bereik van een bestaande hartslagzone wilt
  gebruiken, selecteert u die hartslagzone.
  • Als u de maximumwaarde wilt aanpassen, selecteert u
  Aangepast > Hoog > Schakel in en voert u een waarde
  in.
  • Als u de minimumwaarde wilt aanpassen, selecteert u
  Aangepast > Laag > Schakel in en voert u een waarde
  in.
  Telkens als u boven of onder het opgegeven bereik of de
  aangepaste waarde komt, wordt een bericht weergegeven. U
  hoort ook een pieptoon als geluidssignalen zijn ingeschakeld
  (Systeeminstellingen, pagina 6).

  Uw toestel aanpassen

  Software-update: Hiermee kunt u controleren of er softwareupdates zijn.
  Over: Hiermee kunt u de softwareversie en de toestel-id
  weergeven.

  Tijdinstellingen
  Selecteer > Instellingen > Systeem > Tijd.
  Tijdweergave: Hier kunt u kiezen om de 12- of 24-uursklok in te
  stellen.
  Stel tijd in: Hiermee kunt u de tijd handmatig of automatisch op
  basis van uw GPS-positie instellen.

  Toestelinformatie
  Specificaties
  Edge specificaties
  Batterijtype

  Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij

  Batterijduur

  Maximaal 8 uur

  Bedrijfstemperatuurbereik

  Van -15º tot 60ºC (van 5º tot 140ºF)

  Laadtemperatuurbereik

  Van 0º tot 45ºC (van 32º tot 113ºF)

  Radiofrequentie/protocol 2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
  communicatie (alleen Edge 25 toestel)
  Bluetooth Smart draadloze technologie
  (alleen Edge 25 toestel)
  Waterbestendigheid

  IEC 60529 IPX7*

  *Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
  tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
  voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

  Specificaties van de hartslagmeter
  Batterijtype

  CR2032 van 3 V, door gebruiker te vervangen

  Batterijduur

  Ongeveer 3 jaar (1 uur per dag)

  Bedrijfstemperatuurbe- Van -10° tot 50°C (van 14° tot 122°F)
  reik
  Radiofrequentie/
  protocol

  2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
  communicatie

  Uw gebruikersprofiel instellen

  Waterbestendigheid

  U kunt uw persoonlijke gegevens, zoals geslacht, geboortejaar,
  lengte, gewicht en maximale hartslag, bijwerken (Uw maximale
  hartslag instellen, pagina 5). Het toestel gebruikt deze informatie
  om nauwkeurige trainingsgegevens te berekenen.
  1 Selecteer > Instellingen > Gebruikersprofiel.
  2 Selecteer een optie.

  *Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
  10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
  /waterrating.

  Systeeminstellingen
  Selecteer > Instellingen > Systeem.
  Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal van het toestel
  instellen.
  Tijd: Hiermee kunt u de tijdinstellingen instellen (Tijdinstellingen,
  pagina 6).
  Geluid: Hiermee schakelt u de geluidssignalen in of uit. U kunt
  het geluid voor knoppen en waarschuwingen instellen.
  Eenheden: Hiermee kunt u de op het toestel gebruikte
  meeteenheden instellen.
  GLONASS: Hiermee schakelt u GLONASS in of uit. Het toestel
  gebruikt standaard GPS om satellieten te zoeken. Om de
  prestaties in moeilijke omgevingen te verbeteren en de GPSpositiebepaling te versnellen, kunt u GPS en GLONASS
  inschakelen. Door GPS en GLONASS te gebruiken neemt de
  gebruiksduur van de batterij sneller af dan wanneer alleen
  GPS wordt gebruikt.

  6

  1 ATM*
  OPMERKING: Dit product verzendt geen hartslaggegevens tijdens het zwemmen.

  Specificaties van de snelheidsensor en cadanssensor
  Batterijtype

  CR2032 van 3 V, door gebruiker te
  vervangen

  Batterijduur

  Circa 12 maanden (1 uur per dag)

  Bedrijfstemperatuurbereik Van -20º tot 60ºC (van -4º tot 140ºF)
  Radiofrequentie/protocol

  2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
  communicatie

  Waterbestendigheid

  1 ATM*

  *Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
  10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
  /waterrating.

  Toestelonderhoud
  KENNISGEVING
  Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het
  product korter meegaat.
  Druk niet op de knoppen onder water.
  Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te
  maken.
  Uw toestel aanpassen • Page 11

  Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
  insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
  oppervlakken kunnen beschadigen.
  Spoel het toestel goed uit met leidingwater nadat het in
  aanraking is geweest met chloor of zout water, zonnebrand,
  cosmetica, alcohol en andere chemicaliën die een reactie
  kunnen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan deze stoffen
  kan de behuizing beschadigen.
  Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
  extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
  onherstelbare schade kan veroorzaken.

  6 Gebruik een muntje om de deksel rechtsom weer vast te

  draaien (de pijl wijst naar CLOSE).
  Nadat u de batterij van de hartslagmeter hebt vervangen, moet
  u de hartslagmeter mogelijk opnieuw koppelen met het toestel.

  De batterij van de snelheidsensor of cadanssensor
  vervangen
  De LED knippert rood na twee omwentelingen als de batterij
  bijna leeg is.
  1 De batterijdeksel À is rond en bevindt zich op de achterkant
  van de sensor.

  Het toestel schoonmaken
  1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
  een mild schoonmaakmiddel.
  2 Veeg de behuizing vervolgens droog.

  Onderhoud van de hartslagmeter
  KENNISGEVING
  Opbouw van zweet en zout op de band kan het vermogen van
  de hartslagmeter om nauwkeurige gegevens te rapporteren
  negatief beïnvloeden.
  • Spoel de band na elk gebruik schoon.
  • Was de band zo nu en dan met de hand, met een klein
  beetje zacht wasmiddel, zoals vaatwasmiddel.
  OPMERKING: Door te veel wasmiddel te gebruiken kan de
  band beschadigd raken.
  • Droog de band niet in een wasdroger.
  • U moet de band hangend of plat laten drogen.

  2 Draai de deksel linksom tot deze is ontgrendeld en los
  genoeg zit om te verwijderen.

  3 Verwijder de deksel en de batterij Á.
  TIP: U kunt een stuk tape  of een magneet gebruiken om
  de batterij uit de deksel te verwijderen.

  Door de gebruiker vervangbare batterijen
  WAARSCHUWING
  Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te
  verwijderen.
  Bewaar een batterij buiten het bereik van kinderen.
  Stop batterijen nooit in uw mond. Als u een batterij inslikt, dient
  u onmiddellijk contact op te nemen met uw dokter of plaatselijke
  toxicologiecentrum.
  Vervangbare knoopcelbatterijen kunnen perchloraten bevatten.
  Voorzichtigheid is geboden. Zie www.dtsc.ca.gov
  /hazardouswaste/perchlorate.
  LET OP
  Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het
  hergebruik van de batterijen.

  De batterij van de hartslagmeter vervangen
  1 Zoek de ronde batterijdeksel aan de achterkant van de
  hartslagmeter.

  2 Gebruik een muntje om de deksel tegen de klok in los te
  draaien (de pijl wijst naar OPEN).

  3 Verwijder de deksel en de batterij.
  4 Wacht 30 seconden.
  5 Plaats de nieuwe batterij met de pluskant naar boven.

  4 Wacht 30 seconden.
  5 Plaats de nieuwe batterij in de deksel met de polen in de

  juiste richting.
  OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
  verliest.
  6 Draai de deksel rechtsom tot deze is vergrendeld.
  OPMERKING: De LED knippert een paar seconden rood en
  groen nadat de batterij is vervangen. Als de LED groen
  knippert en daarna stopt met knipperen, is het toestel actief
  en klaar om gegevens te verzenden.

  Problemen oplossen
  De software bijwerken
  Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken
  over een Garmin Connect account en de Garmin Express™
  toepassing downloaden.
  1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
  Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt de Garmin
  Express toepassing deze naar uw toestel.
  2 Volg de instructies op het scherm.
  3 Koppel uw toestel niet los van de computer terwijl de Garmin
  Express toepassing de software downloadt.
  TIP: Als u problemen ondervindt met het bijwerken van de
  software met de Garmin Express toepassing, moet u mogelijk
  uw activiteitengeschiedenis uploaden naar de Garmin
  Connect toepassing en uw activiteitengeschiedenis wissen
  van het toestel. Hierdoor behoort voldoende geheugenruimte
  vrij te komen voor de update.

  OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
  verliest.
  Problemen oplossen

  7 • Page 12

  Ondersteuning en updates
  Garmin Express biedt eenvoudige toegang tot deze diensten
  voor Garmin toestellen.
  • Productregistratie
  • Producthandleidingen
  • Software-updates
  • Gegevens worden geüpload naar Garmin Connect

  Meer informatie
  • Ga naar www.garmin.com/intosports.
  • Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
  • Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
  Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
  vervangingsonderdelen.

  Levensduur van de batterijen maximaliseren
  • Schakel de Bluetooth draadloze functionaliteit uit op uw Edge
  25 toestel (Bluetooth technologie uitschakelen, pagina 4).
  • Schakel GLONASS (Systeeminstellingen, pagina 6).

  Satellietsignalen ontvangen
  Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben
  om satellietsignalen te kunnen ontvangen. De tijd en datum
  worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.
  1 Ga naar buiten naar een open gebied.
  De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.
  2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
  Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen
  worden gevonden.

  Het toestel herstellen
  Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk
  herstellen.
  OPMERKING: Als u het toestel herstelt, kunnen uw gegevens
  en/of instellingen worden gewist.
  1 Houd 15 seconden ingedrukt.
  Het toestel wordt uitgeschakeld.
  2 Houd één seconde ingedrukt om het toestel in te
  schakelen.

  Vervangende afdichtringen
  Vervangende banden (afdichtringen) zijn in twee formaten
  beschikbaar voor de standaardsteun:
  • 1,3 × 1,5 × 0,9 inch AS568-125
  • 1,7 × 1,9 × 0,9 inch AS568-131
  OPMERKING: Gebruik alleen vervangende banden van EPDM
  (Ethylene Propylene Diene Monomer). Ga naar
  http://buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
  dealer.

  Toestelgegevens weergeven
  U kunt de toestel-id, softwareversie, GPS-versie en
  softwaregegevens weergeven.
  Selecteer > Instellingen > Systeem > Over.

  Appendix
  Gegevensvelden
  Voor sommige gegevensvelden hebt u ANT+ accessoires nodig
  om de gegevens weer te geven (alleen Edge 25 toestel).
  Afstand: De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige
  activiteit of het huidige spoor.
  8

  BPM: Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn
  aangesloten op een compatibele hartslagmeter.
  Cadans: Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm.
  Voor weergave van deze gegevens moet uw toestel zijn
  aangesloten op een cadansaccessoire.
  Calorieën: De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.
  Gem. snelheid: De gemiddelde snelheid voor de huidige
  activiteit.
  HS-zone: Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De
  standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en
  de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).
  Snelheid: De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.
  Tijd: De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.
  Tot. stijging: De totale afstand van de stijging sinds deze
  waarde voor het laatst is hersteld.

  Berekeningen van hartslagzones
  Zone % van
  maximale
  hartslag

  Waargenomen
  inspanning

  Voordelen

  1

  50–60%

  Ontspannen,
  comfortabel tempo,
  regelmatige ademhaling

  Aerobische training
  voor beginners,
  verlaagt het stressniveau

  2

  60–70%

  Comfortabel tempo, iets
  diepere ademhaling,
  gesprek voeren is
  mogelijk

  Standaardcardiovasculaire training; korte
  herstelperiode

  3

  70–80%

  Gematigd tempo,
  gesprek voeren iets
  lastiger

  Verbeterde aerobische
  capaciteit, optimale
  cardiovasculaire
  training

  4

  80–90%

  Hoog tempo en
  Verbeterde anaerobienigszins oncomfortabel; sche capaciteit en
  zware ademhaling
  drempel, hogere
  snelheid

  5

  90–100%

  Sprinttempo, kan niet
  lang worden
  volgehouden;
  ademhaling zwaar

  Anaerobisch en
  musculair uithoudingsvermogen; meer
  kracht

  Softwarelicentieovereenkomst
  DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U
  DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
  SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN.
  LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
  Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u
  een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit
  toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken
  bij het normale gebruik van dit product. De titel,
  eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op
  de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
  dochtermaatschappijen.
  U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of
  haar externe leveranciers en wordt beschermd door de
  wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
  Staten van Amerika en internationale verdragen inzake
  auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie
  en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt
  verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar
  externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm
  een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe
  leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel
  daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
  onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering,
  herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken
  zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de
  software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die
  Appendix • Page 13

  de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig
  ander toepasselijk land schenden.

  Appendix

  9 • Page 14

  Index
  A
  accessoires 5, 8
  activiteiten opslaan 1
  afdichtringen. Zie banden
  ANT+ sensors 5
  applicaties 4
  smartphone 4
  Auto Lap 2
  Auto Pause 2
  Auto Scroll 2

  B
  banden 8
  batterij
  maximaliseren 4, 6, 8
  opladen 2
  vervangen 7
  Bluetooth technologie 1, 4

  D
  de batterij vervangen 7

  G
  Garmin Connect 3, 4
  gegevens opslaan 3
  Garmin Express
  software bijwerken 8
  toestel registreren 8
  gebruikersgegevens, verwijderen 3
  gebruikersprofiel 6
  gegevens
  opslaan 3
  overbrengen 3
  gegevens opslaan 3
  gegevensvelden 2, 8
  geschiedenis 1, 3
  naar de computer verzenden 3
  verwijderen 3
  GPS 1
  signaal 8
  stoppen 2

  H
  hartslag 1
  meter 5, 7
  waarschuwingen 6
  zones 5, 8
  het toestel herstellen 8
  het toestel schoonmaken 7

  pictogrammen 1
  problemen oplossen 8
  productregistratie 8
  profielen, gebruiker 6

  R
  ronden 1, 2

  S
  satellietsignalen 8
  schermverlichting 1
  segmenten 4
  sensors voor snelheid en cadans 5
  smartphone 4
  applicaties 4
  koppelen 4
  snelheids- en cadanssensors 1, 7
  software
  bijwerken 7, 8
  versie 8
  softwarelicentieovereenkomst 8
  specificaties 6
  systeeminstellingen 6

  T
  tijd, instellingen 6
  timer 1, 3
  toestel bevestigen 1
  toestel registreren 8
  toestel schoonmaken 6, 7
  toestel-id 8
  training 4
  modi 2
  pagina's 1

  U
  updates, software 7
  USB 7
  loskoppelen 3

  V
  verwijderen
  alle gebruikersgegevens 3
  geschiedenis 3
  persoonlijke records 3

  W
  waarschuwingen 6

  Z
  zones, hartslag 5

  I
  installeren 1, 5
  instellingen 6

  K
  kaarten 4
  bijwerken 8
  klok 6
  knoppen 1, 6
  koersen 4
  laden 4
  verwijderen 4
  koppelen
  ANT+ sensors 5
  smartphone 4

  M
  menu 1

  N
  navigatie 4

  O
  opladen 2

  P
  persoonlijke records 3
  herstellen 3
  verwijderen 3
  10

  Index • Page 15 • Page 16

  www.garmin.com/support
  +43 (0) 820 220230

  + 32 2 672 52 54

  0800 770 4960

  1-866-429-9296

  +385 1 5508 272
  +385 1 5508 271

  +420 221 985466
  +420 221 985465

  + 45 4810 5050

  + 358 9 6937 9758

  + 331 55 69 33 99

  + 39 02 36 699699

  (+52) 001-855-792-7671

  0800 0233937

  +47 815 69 555

  00800 4412 454
  +44 2380 662 915

  (+35) 1214 447 460

  +386 4 27 92 500

  0861 GARMIN (427 646)
  +27 (0)11 251 9999

  +34 93 275 44 97

  + 46 7744 52020

  +886 2 2642-9199 ext 2

  0808 238 0000
  +44 (0) 870 8501242

  +49 (0) 89 858364880
  zum Ortstarif - Mobilfunk
  kann abweichen

  913-397-8200
  1-800-800-1020

  © 2015 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Garmin Edge 25 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Garmin Edge 25 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,6 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Garmin Edge 25

Garmin Edge 25 Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Garmin Edge 25 Bedienungsanleitung - Englisch - 14 seiten

Garmin Edge 25 Bedienungsanleitung - Französisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info