Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
3
Veiligheid
Lees de volgende aanwijzingen aandachtig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor
het geval dat u deze later opnieuw wilt lezen.
Als u dit artikel aan iemand anders doorgeeft, denk er dan aan deze gebruiksaanwijzing
erbij te voegen.
Beoogd gebruik
De suikerspinmachine is ontwikkeld om suikerspinnen te bereiden.
Gebruik uitsluitend jne suiker. Doe geen andere ingrediënten bij de suiker.
Het apparaat is ontworpen voor privégebruik thuis en de gebruikelijke hoeveelheden voor dit
gebruik. De suikerspinmachine is niet aangepast voor professioneel gebruik en mag niet in
de openlucht worden gebruikt.
Gevaar voor kinderen en een uitgebreidere kring personen.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik door personen met fysiek, zintuiglijk of mentaal
beperkte capaciteiten (met inbegrip van kinderen) of gebrek aan ervaring of kennis,
behalve als zij worden begeleid door een persoon die instaat voor hun veiligheid of als zij
instructies krijgen voor het gebruik van het apparaat.
- Er moet toezicht zijn op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.
- Bewaar de verpakking buiten het bereik van kinderen. In geval van inslikken, bestaat het
gevaar voor verstikking. Zorg er eveneens voor dat niemand de zak van de verpakking
over zijn hoofd trekt.
Gevaren als gevolg den de elektriciteit
- Dit apparaat mag niet in water of in andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor
elektrocutie! Gebruik het apparaat dus niet in de nabijheid van vochtbronnen, bijvoorbeeld
een wastafel.
- Gebruik het apparaat niet met vochtige handen.
- Gebruik het apparaat niet buiten.
- Sluit het apparaat aan op een op de juiste wijze geïnstalleerd stopcontact dat is voorzien
van een aardleiding en waarvan de spanning overeenkomt met de “Technische gegevens”.
- Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is om de stekker er snel uit te
kunnen trekken als dat noodzakelijk is.
- Om dit te doen, moet u erop letten altijd aan de stekker te trekken en niet aan de kabel.
- Breng geen enkele wijziging aan in het apparaat of de voedingskabel.
- Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een gespecialiseerde werkplaats. Leef eveneens
de garantievoorwaarden na.
- Gebruik geen verlengsnoeren. Als de voedingskabel van het apparaat beschadigd
is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, door zijn klantendienst of door een
gespecialiseerde werkplaats, om mogelijk gevaar te vermijden.
Gevaar voor brandwonden/ verhitting en brand
- Gebruik het apparaat alleen onder toezicht van een andere persoon
- Schakel het apparaat uit en wacht tot de karamelliseur stopt voordat u er suiker bijdoet.
- Zorg ervoor dat de suiker niet in het verwarmingsgedeelte valt! Als de suiker in het
verwarmingsgedeelte terecht zou komen, trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u
het apparaat afkoelen. Zet het afgekoelde apparaat ondersteboven en schud het zodat de
suiker eruit valt. Verwijder de aangekoekte suiker zo nodig van het verwarmingsgedeelte.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für GlobalTronics GT -CC-01 suikerspinmachine wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von GlobalTronics GT -CC-01 suikerspinmachine in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Französisch, Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,41 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info