Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/46
Nächste Seite
Navodila za uporabo
Uputstva za upotrebu
Óïóòñòâa ça óïoòðeáó
Óïàòñòâàòà çà óïîòðåáà
Instruction manual
Instrukcja obs³ugi
Manual de utilizare
Návod na obsluhu
²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
Gebrauchsanweisung
Használati útmutató
Návod k obsluze
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
SI
HR
SRB MNE
MK
EN
HU
PL
RO
SK
CZ
UA
RU
DE
BG
B1200 HEAD W
B1200 HEAD B
Nastavni mešalnik
Mikser
Mikser
Blender
Mixer
Mixer
Mixer
Ìèêñåð
Mixér
Mixér
Çì³øóâà÷
Ìåøàëêà
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  B1200 HEAD W
  B1200 HEAD B
  Nastavni mešalnik
  Mikser
  Mikser
  Ìèêñåð
  Blender
  Mixer
  Mixer
  Mixer
  Mixér
  Mixér
  Çì³øóâà÷
  Ìåøàëêà

  Navodila za uporabo
  Uputstva za upotrebu
  Óïóòñòâa ça óïoòðeáó
  Óïàòñòâàòà çà óïîòðåáà
  Instruction manual
  Használati útmutató
  Instrukcja obs³ugi
  Manual de utilizare
  Návod na obsluhu
  Návod k obsluze
  ²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
  Gebrauchsanweisung
  Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà

  SI
  HR
  SRB MNE
  MK
  EN
  HU
  PL
  RO
  SK
  CZ
  UA
  RU
  DE
  BG • Page 2 • Page 3

  NAVODILA ZA UPORABO
  Splošen opis:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  SI

  Opozorilo

  Preden aparat priključite na električno
  omrežje, preverite, ali napetost,
  navedena na podstavku aparata,
  ustreza napetosti lokalnega
  električnega omrežja.
  Aparata ne uporabljajte, če so
  poškodovani vtikač, kabel ali katera
  druga komponenta.
  Poškodovan omrežni kabel sme
  zamenjati le podjetje Gorenje,
  Gorenjev pooblaščeni servis ali
  ustrezno usposobljeno osebje.
  Aparat ni namenjen, da bi ga
  uporabljali otroci in osebe z
  zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi
  sposobnostmi ali osebe s
  pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem,
  razen če jih pri uporabi nadzoruje ali
  jim svetuje oseba, ki je odgovorna za
  njihovo varnost.
  Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
  Aparata ne pustite delovati brez
  nadzora.
  V aparatu nikoli ne mešajte gaziranih
  pijač. Zaradi pritiska v posodi lahko
  pride do poškodb posode, kar lahko
  povzroči resne telesne poškodbe.
  V aparatu ne mešajte vročih tekočin.
  Če na aparatu opazite, da je ta na
  kakršen koli način poškodovan,
  prenehajte z uporabo in se obrnite na
  najbližji Gorenjev pooblaščeni servis.
  Rok in nastavkov ne približujte
  rezilom.
  Ne čistite z vodo, ki ima več kot
  80 °C.

  Pokrov
  Vrč za miksanje iz Tritana®, brez BPA
  Rezilo NutriBlade
  Upravljalna plošča
  Motorna enota
  Vrč za na pot iz Tritana®, brez BPA
  Pokrov za shranjevanje
  Zapiralo pokrova
  Pokrov za pitje in za na pot

  Pomembno:
  Pred uporabo aparata natančno preberite
  uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo
  uporabo.

  Nevarnost

  Motorne enote ne potapljajte v vodo
  ali katero koli drugo tekočino ter je ne
  spirajte pod pipo.
  3 • Page 4

  Pozor: aparat je namenjen

  Priprava za uporabo:

  izključno za osebno uporabo
  v gospodinjstvu!

  1. Odstranite embalažo.
  2. Aparat očistite, kot je navedeno v poglavju
  “Čiščenje”.

  Ne uporabljajte nastavkov ali delov
  drugih proizvajalcev, ki jih Gorenje
  posebej ne priporoča. V primeru
  uporabe tovrstnih nastavkov se
  garancija razveljavi.
  Preden vklopite aparat, poskrbite, da
  so vsi sestavni deli pravilno
  nameščeni.
  Poskrbite, da bo motorna enota med
  delovanjem suha.
  Maksimalen čas uporabe aparata, ko
  je v vrču prisotna tudi voda, je 1
  minuta.
  Če se motor ustavi in ga ni možno
  ponovno zagnati, aparat izključite iz
  električnega omrežja in pustite, da se
  pred nadaljnjo uporabo ohladi (vsaj
  eno uro).
  Naprava ni primerna za uporabo na
  prostem.

  Uporaba aparata:
  Pred pričetkom izdelave soka temeljito operite vse
  sestavine. Narežite jih na manjše kose.
  Trde koščice je treba odstraniti.
  V vrč za miksanje ali vrč za na pot dodajte
  sestavine ter tekočino po izbiri, do oznake MAX.
  Prepričajte se, da je rezilo dobro privito.

  Vrč z rezilom namestite na motorno enoto.
  Pogonska enota ima varnostno stikalo. Če posode
  niste namestili pravilno, aparat ne bo deloval.

  Pozor: določena semena in

  peške ob zaužitju v telesu
  sproščajo
  cianide!
  Pred
  uporabo vedno odstranite
  peške jabolk, sliv, breskev,
  češenj in marelic!
  Ta oprema je označena v skladu z evropsko
  smernico 2012/19/EU o odpadni električni in
  elektronski opremi (Waste Electrical and
  Electronic Equipment – WEEE). Smernica
  opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z
  odpadno električno in elektronsko opremo, ki
  veljajo v celotni Evropski Uniji.

  4 • Page 5

  Čiščenje aparata je enostavnejše, če ga izvedete
  takoj po uporabi.

  Aparat priključite na električno omrežje.

  Aparat razstavite v obratnem vrstnem redu, kot ste
  ga sestavili.
  Pogonske enote ne potapljajte v vodo ali izpirajte
  pod pipo. Za čiščenje uporabite vlažno krpo.
  Rezila niso primerna za čiščenje v pomivalnem
  stroju. Za čiščenje uporabite toplo vodo in
  detergent. Med čiščenjem ne odstranjujte tesnil.
  Odstranitev tesnila lahko povzroči poškodbe in
  puščanje.
  Vrča lahko pomivate na zgornji rešetki
  pomivalnega stroja pri nižjih temperaturah (manj
  kot 80 °C).

  Pritisnite gumb za vklop/izklop (ON/OFF). Gumb
  se bo osvetlil. Aparat je pripravljen na uporabo.

  Za čiščenje ne uporabljajte kovinskih
  pripomočkov, saj lahko le-ti poškodujejo aparat.

  Ko pritisnete na gumb LOW HIGH, se osvetli tipka,
  aparat se vklopi in deluje z nizko hitrostjo. S
  ponovnim pritiskom na gumb LOW HIGH povečate
  hitrost vrtenja.

  Okolje:

  Vrtenje izklopite s pritiskom na gumb ON/OFF.

  Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite
  skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki,
  temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za
  recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

  Ko pritisnete na gumb PULSE, se ta osvetli,
  aparat se vklopi na visoki hitrosti in deluje 2
  sekundi.

  Garancija in servis:

  Aparat izklopite tako, da pritisnete in držite gumb
  ON/OFF 3 sekunde.

  Za informacije ali v primeru težav obiščite
  Gorenjevo spletno stran na naslovu
  www.gorenje.com oziroma se obrnite na
  Gorenjev center za pomoč uporabnikom v svoji
  državi (telefonsko številko najdete v
  mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši
  državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega
  Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za
  male in inovativne gospodinjske aparate.

  Maksimalni čas neprekinjenega delovanja je 1
  minuta. Po preteku tega časa je treba počakati 1
  minuto, da se aparat ohladi. Tak enominutni cikel
  lahko ponovite največ trikrat. Potem počakajte 3
  minute, da se aparat ohladi!
  Po končani uporabi aparat izklopite in ga izključite
  iz omrežne vtičnice.
  Z aparatom upravljajte samo s suhimi rokami.

  Nasveti:
  Če je v vrču preveč sestavin in niste dodali dovolj
  tekočine, je lahko mešanica pregosta in se
  sestavine z vrha ne morejo potopiti do rezil. V tem
  primeru odstranite vrč z rezilom s pogonske enote
  in ga dobro pretresite. Nato vrč z rezilom ponovno
  namestite na pogonsko enoto.

  GORENJE
  VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA
  PRI UPORABI VAŠEGA APARATA.

  Čiščenje:

  Pridržujemo si pravico do sprememb.

  Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi
  čistili ali agresivnimi tekočinami, kot so alkohol,
  bencin ali aceton.
  5 • Page 6

  UPUTE ZA UPORABU
  Važna upozorenja:

  Opći opis:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  HR

  Prije priključenja uređaja na električnu
  instalaciju, provjerite dali napon
  uređaja naveden na postolju odgovara
  naponu vaše kućne električne
  instalacije.
  Uređaj ne smijete koristiti ukoliko
  utvrdite da je oštećen bilo priključni
  kabel, njegov utikač, ili bilo koja druga
  komponenta. Oštećen priključni kabel
  smije zamijeniti isključivo Gorenje,
  ovlašteni servis Gorenja, ili neka druga
  odgovarajuće stručno osposobljena
  osoba.
  Uređaj nije namijenjen za to da ga
  koriste djeca ili osobe smanjenih
  fizičkih ili umnih sposobnosti, kao ni
  osobe s nedostatkom znanja i
  iskustava, osim ukoliko su prilikom
  korištenja uređaja pod odgovarajućim
  nadzorom, ili ako ih prilikom toga
  savjetuje i usmjerava osoba
  odgovorna za njihovu sigurnost.
  Djeci nemojte dozvoliti da koriste
  uređaj kao igračku.
  Uređaj nemojte ostaviti da radi bez
  nadzora. U uređaju nemojte nikad
  miješati gazirana pića. Pritisak u
  posudi može prouzročiti oštećenja
  posude, što može izazvati i ozbiljne
  tjelesne ozljede.
  Ukoliko utvrdite da je bilo koji dio
  uređaja oštećen, smjesta prekinite s
  uporabom, i obratite se najbližem
  ovlaštenom servisu Gorenje.

  Pokrov
  Vrč za miksanje iz Tritana®, bez BPA
  Oštrica NutriBlade
  Upravljačka ploča
  Motorni pogon
  Prenosivi vrč iz Tritana®, bez BPA
  Pokrov za čuvanje
  Zatvarač pokrova
  Pokrov za ispijanje i za nošenje

  Važno:
  Prije početka uporabe uređaja detaljno se
  upoznajte s korisničkim priručnikom i sačuvajte ga
  za možebitno kasnije korištenje.

  Opasnost

  Uređaj ne smijete uranjati u vodu, niti
  ga ispirati pod mlazom tekuće vode.

  6 • Page 7

  oslobađati
  cijanide! Prije
  uporabe uvijek odstranite
  koštice
  jabuka,
  šljiva,
  bresaka, trešanja i kajsija!

  Ruke i nastavke uvijek držite podalje
  od noževa, odnosno oštrica.
  Uređaj nemojte čistiti vodom čija
  temperatura prelazi 80 °C.

  Ovaj uređaj označen je sukladno Europskoj
  direktivi 2012/19/EU o zbrinjavanju otpadne
  električne i elektronske opreme (Waste
  Electrical and Electronic Equipment WEEE).
  Upute iz direktive opredjeljuju zahtjeve za
  zbrinjavanje i rukovanje otpadnom električnom
  i elektronskom opremom, važeće u čitavoj
  Europskoj Uniji.

  Pažnja:
  uređaj
  je
  namijenjen isključivo
  za osobnu uporabu u
  kućanstvu!
  Nikad nemojte koristiti nikakve druge
  priključke, odnosno nastavke drugih
  proizvođača, osim ako ih Gorenje
  izričito odobri. Uporaba bilo kakvih
  drugih priključaka poništava garanciju.
  Prije no što uključite aparat, provjerite
  da li su svi sastavni dijelovi pravilno
  namješteni.
  Pobrinite se da motorni pogon uređaja
  tijekom rada bude suh.
  Maksimalno dozvoljeno vrijeme za rad
  uređaja kada je u vrču prisutna i voda
  je 1 minuta.
  U slučaju mljevenja suhih sastojaka,
  maksimalno vrijeme rada uređaja je 30
  sekundi.
  Ukoliko se motor zaustavi, i nije ga
  moguće ponovno pokrenuti u rad,
  isključite uređaj iz električne
  instalacije, i ostavite ga da se prije
  slijedećeg upućivanja u rad ohladi
  (barem jedan sat).
  Uređaj nije namijenjen uporabi na
  otvorenom.

  Priprema za uporabu:
  1. Odstranite ambalažu.
  2. Uređaj očistite kako je opisano u poglavlju
  “Čišćenje”.

  Rukovanje uređajem:
  Prije početka izrade soka temeljito operite sve
  sastojke koje ćete koristiti. Narežite ih na manje
  komadiće.
  Tvrde koštice potrebno je odstraniti.
  U vrč za miksanje ili u prenosivi vrč (za na put)
  dodajte tekućinu po izboru. Pri tome vodite računa
  o oznaci MAX.
  Provjerite da li je oštrica dobro pričvršćena.

  Vrč s noževima (oštricama) namjestite na
  pogonsku jedinicu.
  Pogonska jedinica ima zaštitni sigurnosni prekidač.
  Ukoliko posudu niste pravilno namjestili, uređaj
  neće funkcionirati.

  Pažnja: određene sjemenke i
  koštice
  voća
  kad
  se
  progutaju mogu u tijelu
  7 • Page 8

  Nakon završene uporabe isključite uređaj i
  iskopčajte priključni kabel iz utičnice električne
  energije.
  Uređajem smijete rukovati samo ako imate suhe
  ruke.

  Savjeti:
  Ukoliko je u vrču previše sastojaka, i niste dodali
  dovoljno tekućine, mješavina može biti previše
  gusta. U slučaju previše guste mješavine sastojci s
  vrha ne mogu doprijeti do dna gdje se nalaze
  noževi. U tom slučaju vrč s oštricama skinite sa
  pogonske jedinice i dobro ga pretresite. Zatim vrč s
  noževima ponovno namjestite na pogonsku
  jedinicu.

  Čišćenje:
  Uređaj nemojte čistiti spužvicama za čišćenje,
  korozivnim sredstvima za čišćenje, ili agresivnim
  tekućinama kao što su alkohol, benzin ili
  aceton.Čišćenje aparata će biti najjednostavnije
  ukoliko ga obavite odmah nakon uporabe.
  Uređaj rastavite obrnutim redoslijedom od onog
  prilikom sastavljanja.
  Pogonski motor nemojte uranjati u vodu niti ispirati
  pod slavinom. Za čišćenje koristite samo vlažnu
  krpu.
  Oštrice noževa nisu primjerene za pranje u perilici
  posuđa. Za čišćenje koristite toplu vodu i
  deterdžent. Tijekom čišćenja nemojte skidati brtve.
  Uklanjanjem brtvi možete prouzročiti oštećenja i
  propuštanja.
  Vrčeve možete prati na gornjoj rešetki perilice za
  posuđe na nižim temperaturama (ispod 80 °C).
  Za čišćenje nemojte koristiti metalna pomagala, jer
  njima možete oštetiti uređaj.

  Ukopčajte priključni kabel uređaja u električnu
  instalaciju.

  Briga za okolinu:

  Pritisnite gumb za uključenje/isključenje naprave
  (ON/OFF). Gumb se na pritisak osvijetli. Uređaj je
  spreman za uporabu.
  Pritiskom na gumb LOW HIGH, tipka zasvijetli, a
  uređaj se upućuje u rad na najnižoj brzini.
  Ponovnim pritiskom na gumb LOW HIGH
  povećavate brzinu vrtnje oštrice.
  Vrtnju isključite pritiskom na gumb za
  uključenje/isključenje ON/OFF.
  Kada pritisnete gumb PULSE, on zasvijetli i uređaj
  se uputi u rad na visokoj brzini i radi 2 sekunde.
  Rad uređaja isključite tako da pritisnete i držite
  pritisnut gumb za uključenje/isključenje ON/OFF 3
  sekunde.
  Maksimalno vrijeme neprekidnog rada uređaja je 1
  minuta. Nakon isteka tog vremena treba pričekati
  1 minutu da se uređaj ohladi. Ovakav jednominutni
  interval smijete ponoviti najviše tri puta. Nakon toga
  pričekajte 3 minute da se uređaj ohladi!

  Nakon isteka njegova životnog vijeka uređaj
  nemojte baciti zajedno s uobičajenim kućanskim
  otpacima, nego ga predajte ovlaštenim zbirnim
  mjestima za recikliranje. Takvim zbrinjavanjem
  dotrajalog uređaja pomažete u očuvanju okoline.

  Garancija i servis:
  Ukoliko vam bude potrebna bilo kakva informacija
  u vezi uređaja, ili ako naletite na neki problem u vezi
  njegova rada, posjetite internetnu stranicu Gorenja
  www.gorenje.com, odnosno obratite se Centru za
  korisnike Gorenje u vašoj državi (telefonski broj
  takvog centra naveden je u globalnom
  garancijskom listu koji važi u čitavom svijetu).
  Ukoliko u vašoj državi nema Centra za korisnike
  Gorenje, obratite se vašem lokalnom prodavaču
  Gorenje, ili pozovite odjel Gorenja za servisiranje
  kućanskih aparata.

  GORENJE
  VAM ŽELI MNOGO UŽITAKA PRILIKOM
  UPORABE VAŠEG NOVOG UREĐAJA

  U slučaju suhog mljevenja (bez dodane tekućine),
  maksimalno razdoblje neprekidnog rada je 30
  sekundi. Nakon isteka tog vremena potrebno je
  pričekati 5 minuta da se uređaj ohladi.

  Pridržavamo pravo na izmjene!
  8 • Page 9

  UPUTSTVA ZA UPOTREBU

  aparata naveden na postolju,
  odgovara naponu vaše kućne
  električne instalacije.
  Aparat ne smete koristiti ukoliko
  utvrdite da je oštećen bilo priključni
  kabl, njegov utikač, ili bilo koja druga
  komponenta.
  Oštećen priključni kabl sme zameniti
  isključivo Gorenje, ovlašćeni servis
  Gorenja, ili neko drugo odgovarajuće
  stručno osposobljeno lice.
  Aparat nije namenjen za to da ga
  koriste deca ili lica smanjenih psihofizičkih sposobnosti, kao ni lica sa
  nedostatkom znanja i iskustava,
  izuzev ukoliko su prilikom korišćenja
  aparata
  pod
  odgovarajućim
  nadzorom, ili ako ih prilikom toga
  savetuje i usmerava lice odgovorno za
  njihovu bezbednost.
  Deci nemojte dozvoliti da koriste
  aparat kao igračku.
  Aparat nemojte ostaviti da radi bez
  nadzora.
  U aparatu nemojte nikada mešati
  gazirana pića. Pritisak u posudi može
  da uzrokuje oštećenja posude, a to
  može izazvati i ozbiljne telesne
  povrede.
  Ukoliko utvrdite da je bilo koji deo
  aparata oštećen, smesta prekinite sa
  korišćenjem, i obratite se najbližem
  ovlašćenom servisu Gorenje.
  Ruke i nastavke uvek držite podalje od
  noževa, odnosno sečiva.
  Aparat nemojte čistiti vodom čija
  temperatura prevazilazi 80 °C.

  Opšti opis:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  SRB

  Poklopac
  Vrč za miksanje iz Tritana®, bez BPA
  Sečivo (nož) NutriBlade
  Kontrolna tabla
  Motorni pogon
  Prenosivi vrč iz Tritana®, bez BPA
  Poklopac za čuvanje
  Zatvarač poklopca
  Poklopac za ispijanje i za nošenje

  Važno:
  Pre početka upotrebe aparata detaljno se
  upoznajte sa korisničkim priručnikom i sačuvajte ga
  za eventualno kasnije konsultovanje.

  Opasnost

  Aparat ne smete potapati u vodu, niti
  ga ispirati pod mlazom tekuće vode.
  Važna upozorenja:

  Pre priključenja aparata na električnu
  instalaciju, proverite da li napon
  9 • Page 10

  Pažnja: aparat je namenjen
  isključivo za ličnu upotrebu u
  domaćinstvu!

  Priprema za upotrebu:
  1. Odstranite ambalažu.
  2. Aparat očistite kako je opisano u poglavlju
  “Čišćenje”.

  Nikad nemojte koristiti nikakve druge
  priključke, odnosno nastavke drugih
  proizvođača, izuzev ukoliko ih Gorenje
  izričito odobri. Upotreba bilo kakvih
  drugih priključaka poništava garanciju.
  Pre no što uključite aparat, proverite
  da li su svi sastavni delovi pravilno
  namešteni.
  Postarajte se da motorni pogon
  aparata tokom rada bude suv.
  Maksimalno dozvoljeno vreme rada
  aparata kada je u vrču prisutna i voda
  je 1 minut.
  U slučaju mlevenja suvih sastojaka,
  maksimalno vreme rada aparata je 30
  sekundi.
  Ukoliko se motor zaustavi, i ne može
  da se ponovno pokrene u rad,
  isključite aparat iz električne
  instalacije, i ostavite ga da se ohladi
  pre narednog pokretanja u rad (barem
  jedan čas).
  Aparat nije namenjen za upotrebu
  napolju na otvorenom.

  Rukovanje aparatom:
  Pre početka izrade soka temeljito operite sve
  sastojke koje nameravate koristiti. Naseckajte ih
  na manje delove.
  Tvrde koštice treba ukloniti.
  U vrč za miksanje ili u prenosivi vrč (za na put)
  dodajte tečnost po izboru. Pri tome vodite računa o
  oznaci MAX.
  Proverite da li je sečivo dobro pričvršćeno.

  Vrč s noževima (sečivima) namestite na pogonsku
  jedinicu.
  Pogonska jedinica ima zaštitni bezbednosni
  prekidač. Ukoliko posudu niste pravilno namestili,
  aparat neće funkcionisati.

  Pažnja: određene semenke i
  koštice
  voća
  kada
  se
  progutaju mogu u telu
  oslobađati
  cijanide! Pre
  upotrebe uvek odstranite
  koštice
  jabuka,
  šljiva,
  breskvi, trešanja i kajsija!
  Ovaj aparat označen je u skladu s Evropskom
  direktivom 2012/19/EU u vezi odlaganja
  otpadne električne i elektronske opreme (engl.
  skraćenica WEEE). Smernice iz te direktive
  opredeljuju zahteve i postupke za sakupljanje i
  recikliranje otpadne električne i elektronske
  opreme, važeće u celoj Evropskoj Uniji.

  Priključni kabl aparata uključite u utičnicu električne
  instalacije.
  10 • Page 11

  Čišćenje:
  Aparat nemojte čistiti sunđerima za sudove,
  korozivnim sredstvima za čišćenje, ili agresivnim
  tečnostima kao što su alkohol, benzin ili aceton.
  Čišćenje aparata biće najjednostavnije ako ga
  uradite odmah nakon upotrebe.
  Aparat rastavite obrnutim redosledom od onog za
  sastavljanje.
  Pogonski motor nemojte potapati u vodu i nemojte
  ga ispirati pod česmom. Za čišćenje koristite samo
  vlažnu krpu.
  Sečiva noževa nisu primerena za pranje u mašini
  za pranje sudova. Za čišćenje koristite toplu vodu i
  deterdžent. Tokom čišćenja nemojte skidati
  zaptivače.
  Uklanjanjem
  zaptivača
  možete
  uzrokovati oštećenja i propuštanja.
  Vrčeve možete prati na gornjoj rešetki mašine za
  sudove na nižim temperaturama (ispod 80 °C).
  Za čišćenje nemojte koristiti metalna pomagala, jer
  njima možete oštetiti aparat.

  Pritisnite taster za uključenje/isključenje aparata
  (ON/OFF). Taster će se osvetliti. Aparat je
  pripremljen za upotrebu.
  Pritiskom na taster LOW HIGH, dugme zasvetli, a
  aparat se pokrene u rad na najnižoj brzini.
  Ponovnim pritiskom na taster LOW HIGH
  povećavate brzinu obrtaja sečiva.
  Rad aparata isključite pritiskom na taster za
  uključenje/isključenje ON/OFF.
  Kada pritisnete taster PULSE, on će da zasvetli, a
  aparat se upućuje u rad na visokoj brzini i radi 2
  sekunde.

  Briga za životnu sredinu:
  Nakon isteka njegovog životnog veka aparat
  nemojte baciti zajedno s uobičajenim otpadom iz
  domaćinstva, nego ga predajte na ovlašćena zbirna
  mesta za recikliranje. Takvim odlaganjem
  dotrajalog aparata pomažete u očuvanju životne
  sredine.

  Rad aparata isključite tako da pritisnete i držite
  pritisnut taster za uključenje/isključenje ON/OFF 3
  sekunde.
  Maksimalno vreme neprekidnog rada aparata je 1
  minut.
  Nakon isteka tog vremena treba pričekati 1 minut
  da se aparat ohladi. Ovakav jednominutni interval
  smete ponoviti najviše tri puta. Nakon toga
  pričekajte 3 minuta da se aparat ohladi!

  Garancija i servis:
  Ukoliko vam bude potrebna bilo kakva informacija
  u vezi aparata, ili ako naiđete na neki problem u
  vezi njegovog rada, posetite sajt Gorenja
  www.gorenje.com, odnosno obratite se Centru za
  korisnike Gorenje u vašoj državi (telefonski broj
  takvog centra naveden je u globalnom garantnom
  listu koji važi u celom svetu). Ukoliko u vašoj državi
  nema Centra za korisnike Gorenje, obratite se
  vašem lokalnom prodavcu Gorenje proizvoda, ili
  pozovite odeljenje Gorenja za servisiranje
  kućanskih aparata.

  U slučaju suvog mlevenja (bez dodane tečnosti),
  maksimalan period neprekidnog rada je 30
  sekunda. Nakon isteka tog vremena treba da se
  pričeka 5 minuta da se aparat ohladi.
  Nakon završene upotrebe isključite aparat i izvadite
  priključni kabl iz utičnice električne energije.
  Aparatom smete rukovati samo ako imate suve
  ruke.

  GORENJE
  VAM ŽELI MNOGO UŽITAKA PRILIKOM
  UPOTREBE VAŠEG NOVOG APARATA

  Saveti:
  Ukoliko je u vrču previše sastojaka, i niste dodali
  dovoljno tečnosti, mešavina može da bude previše
  gusta. U slučaju previše guste mešavine sastojci sa
  vrha ne mogu dopreti do dna gde se nalaze sečiva.
  U tom slučaju vrč s sečivima skinite sa pogonske
  jedinice i dobro ga promućkajte. Zatim vrč sa
  sečivima ponovno namestite na pogonsku jedinicu.

  Pridržavamo pravo na izmene!

  11 • Page 12

  УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
  Општ опис:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  МК

  Предупредување

  Пред да го приклучите апаратот на
  струја, проверете дали напонот
  назначен на дното од истиот
  одговара на напонот во
  електричната инсталација во
  вашиот дом. Не користете го
  апаратот доколку струјниот кабел
  или некоја друга компонента се
  оштетени. Доколку струјниот кабел
  е оштетен, истиот може да го
  замени единствено Горење,
  овластен сервис или центар за
  поправки на Горење или соодветно
  обучен професионалец.
  Апаратот не треба да го користат
  деца или лица со намалени
  физички или психички способности
  или лица кои немаат искуство или
  знаење, освен доколку се под
  надзор или ги советуваат лица
  одговорни за нивната безбедност.
  Не дозволувајте им на деца да си
  играат со апаратот.
  Не оставајте го апаратот да работи
  без надзор. Никогаш не мешајте
  газирани пијалаци во апаратот.
  Притисокот во садот може да го
  оштети и да доведе до сериозни
  повреди. Не мешајте и не
  преработувајте врели течности во
  апаратот. Доколку забележите
  знаци на оштетување на апаратот,
  престанете со употребата и
  контактирајте го најблискиот
  овластен сервис и центар за
  поправки на Горење. Не ставајте ги

  Капак
  Сад за блендирање од тритан® BPA-free
  Сечило „NutriBlade“
  Контролна табла
  Мотор
  Сад за носење од тритан® BPA-free
  Капак за чување на пијалакот
  Затворач на капакот
  Капак со отвор за пиење

  Важно:
  Пред првпат да го употребите апаратот,
  внимателно прочитајте го ова упатство за
  употреба и сочувајте го за во иднина.

  Опасност

  Не потопувајте го моторот во вода
  или во друга течност и не плакнете
  го под чешма.

  12 • Page 13

  рацете или помошните делови во
  близина на сечилата.
  Не чистете го апаратот со вода
  потопла од 80 °C.

  Овој апарат е означен во согласност со
  Европската директива 2012/19/EC за Отпад
  од електрична и електронска опрема –
  WEEE. Во Директивата се наведени
  обврските за собирање и управување со
  отпад од електрична и електронска опрема
  кои се на сила во целата Европска Унија.

  Внимание: Апаратот е
  наменет исклучиво за
  лична употреба во
  домаќинството.

  Подготовка за употреба на
  апаратот:
  1. Отстранете ја амбалажата.
  2. Исчистете го апаратот како што е објаснето
  во делот „Чистење“.

  Не користете помошни или
  резервни делови од други
  производители, освен доколку не
  се изречно препорачани од страна
  на Горење. Во случај на користење
  такви помошни или резервни
  делови, гаранцијата не важи.
  Пред да го вклучите апаратот,
  проверете дали сите компоненти се
  правилно наместени.
  Моторот мора да биде сув во текот
  на работењето на апаратот.
  Кога во садот има вода, апаратот
  не треба да се користи подолго од
  една минута.
  Доколку моторот престане да
  работи и не може повторно да се
  вклучи, исклучете го апаратот од
  струја и оставете го да се олади
  пред повторно да го вклучите
  (најмалку еден час). Апаратот не е
  наменет за употреба на отворено.

  Употреба на апаратот:
  Пред да почнете да правите сок, темелно
  измијте ги сите состојки. Исечкајте ги
  состојките на поситни парчиња.
  Отстранете ги сите цврсти семки или коски.

  Додајте ги состојките и течноста по ваш избор
  во садот за блендирање (1) или во сад за
  носење (6), така што ќе ги наполните до
  ознаката MAX.
  Прикачете го сечилото „NutriBlade“ (2) така што
  ќе го навртите на садот. Проверете дали
  сечилото е цврсто прикачено/навртено.

  Внимание: некои семки и
  коски може да испуштаат
  цијанид кога ќе се внесат во
  организмот. Пред употреба,
  секогаш отстранувајте ги
  коските
  и
  семките
  од
  јаболката, сливите, праските,
  црешите и кајсиите!

  13 • Page 14

  Ставете го садот со сечилото на моторот.
  На самиот дел во кој е моторот има сигурносен
  прекинувач. Доколку садот не е правилно
  наместен на моторот, апаратот нема да
  работи.

  Чистење:
  Не чистете го апаратот со сунѓери со жици, со
  каустични или корозивни средства за чистење
  или со агресивни течности, како алкохол,
  бензин или ацетон.
  Апаратот полесно се чисти веднаш по
  употребата.
  Расклопете го апаратот следејќи ги чекорите за
  склопување на истиот во обратен редослед.
  Не потопувајте го делот со моторот во вода и
  не плакнете го под чешма. Кога го чистите,
  користете само влажна крпа.
  Сечилата не може да се мијат во машина за
  садови. За нивно чистење, користете топла
  вода и прашок. Не отстранувајте ги дихтунзите
  кога го чистите апаратот. Тоа може да доведе
  до оштетување и истекување на течности од
  одредени места.
  Садовите може да се мијат во горната корпа на
  машината за садови, на пониски температури
  (пониски од 80 °C).
  Не чистете го апаратот со метални средства
  за чистење, зашто тие може да го оштетат.

  Приклучете го апаратот на струја.

  Притиснете го копчето ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ
  (ON/OFF). Белата сијаличка над прекинувачот
  почнува да трепка. Апаратот е подготвен за
  употреба.
  Кога ќе го притиснете копчето МАЛА/ГОЛЕМА
  (LOW/HIGH), сијаличката над прекинувачот се
  пали и апаратот почнува да работи со мала
  брзина. Притиснете го копчето МАЛА/ГОЛЕМА,
  за да ја зголемите брзината на ротација.

  Животна средина:
  По истекот на корисниот век на апаратот, не
  фрлајте го заедно со обичниот отпад од
  домаќинството. Однесете го во овластен
  центар за рециклирање. Со тоа ќе помогнете
  во зачувувањето на животната средина.

  Исклучете ја ротацијата со притискање на
  копчето ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ.
  Кога ќе го притиснете копчето ПУЛС (PULSE),
  сијаличката над прекинувачот се пали и
  апаратот почнува да работи со голема брзина
  околу 2 секунди.
  Кога мешате состојки со течност,
  максималното време на непрекинато на
  работење е 1 минута. По една минута,
  исклучете го апаратот и почекајте 1 минута да
  се олади. Такви едноминутни циклуси може да
  се повторуваат три пати по ред. Потоа,
  почекајте околу 3 минути апаратот да се олади.

  Гаранција и сервис:
  За повеќе информации или во случај на
  проблеми, ве молиме посетете ја веб страната
  на Горење на www.gorenje.com или
  контактирајте го овластениот сервис на Горење
  во вашата земја (телефонските броеви се
  наведени на Меѓународната гаранција).
  Доколку во вашата земја не постои таков
  центар, ве молиме контактирајте го локалниот
  дистрибутер на Горење или Службата за мали
  и иновативни апарати за домаќинство на
  Горење.

  По употребата, исклучете го апаратот и
  извлечете го струјниот кабел од штекерот.
  Со апаратот ракувајте исклучиво со суви раце.

  ГОРЕЊЕ
  ВИ ПОСАКУВА МНОГУ ЗАДОВОЛСТВО ВО
  КОРИСТЕЊЕТО НА ВАШИОТ АПАРАТ.

  Совети:
  Доколку во садот има премногу состојки, а не
  сте додале доволно течности, смесата може да
  биде премногу густа. Во таков случај,
  состојките на врвот на садот не може да
  потонат до сечилата на дното. Во таков случај,
  извадете го садот со прицврстеното сечило од
  моторот и протресете го темелно. Потоа,
  вратете го садот со сечилото на моторот.

  Го задржуваме правото на измени.

  14 • Page 15

  INSTRUCTION MANUAL
  General description:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  EN

  Warning

  Before connecting the appliance to
  the power mains, make sure the
  voltage indicated on the bottom of the
  appliance matches the voltage of the
  power mains in your home.
  Do not use the appliances, of the
  plug, power cord, or any other
  component is damaged.
  If the power cord is damaged, it may
  only be replaced by Gorenje,
  Gorenje's authorized service and
  repair centre, or an adequately
  trained professional.
  The appliance should not be used by
  children or persons with impaired
  physical or psychological skills, or
  persons with lacking experience and
  knowledge, unless such persons are
  supervised or advised by a person
  responsible for their safety.
  Do not let the children play with the
  appliance. Do not leave the appliance
  to operate unattended.
  Never mix carbonated beverages in
  the appliance. The pressure inside
  the jug can damage it and cause
  serious injury.
  Do not mix or process hot liquids in
  the appliance.
  If you notice any signs of damage on
  the appliance, discontinue its use and
  contact the nearest Gorenje
  authorized service and repair centre.
  Do not put your hands or accessories
  near the blades.
  Do not clean with water hotter than
  80 °C.

  Lid
  Tritan® BPA-free blending jug
  NutriBlade blade
  Control panel
  Motor unit
  Tritan® BPA-free jug to-go
  Storage Lid
  Lid lock
  Lid with a drinking spout

  Important:
  Before using the appliance for the first time,
  carefully read this instruction manual and save it
  for future reference.

  Danger

  Do not immerse the motor unit in
  water or any other liquid, and do not
  rinse it under running water, e.g.
  under a tap.
  15 • Page 16

  Attention: The appliance

  2. Clean the appliance as instructed in the
  section "Cleaning".

  is
  intended
  solely
  for
  personal household use.

  Using the appliance:
  Before juicing, thoroughly wash all ingredients.
  Cut the ingredients into smaller chunks.
  Remove any hard seeds or stones.

  Do not use attachments or spare
  parts by other manufacturers unless
  they are expressly recommended by
  Gorenje. In case of use of such
  attachments or accessories, the
  warranty shall be void.
  Before switching on the appliance,
  make sure all components are
  correctly installed.
  Make sure the motor unit is dry during
  appliance operation.
  When there is water in the jug, the
  appliance should not be operated for
  longer than 1 minute.
  If the motor stops by it self and can
  not be restatred, disconnect the
  appliance from power mains and let it
  cool down before using it agan (at
  least one hour).
  The appliance is not suitable for
  outdoor use.

  Add the ingredients and liquid of your choice into
  the blending jug (2) or jug to-go (6) , up to the
  MAX marking.
  Attach the NutriBlade blade (2) by screwing it onto
  the jug. Make sure the blade is firmly
  attached/screwed on.

  Place the jug with the blade onto the motor unit.
  There is a safety switch on the motor unit. If the
  jug is not correctly positioned on the motor unit,
  the appliance will not operate.

  Attention:

  some seeds and
  stones may release cyanides in
  the body when ingested.
  Before use, always remove the
  seeds and stones of apples,
  plums, peaches, cherries, and
  apricots!
  This equipment is labelled in compliance with
  the European Directive 2012/19/EC on Waste
  Electric and Electronic Equipment – WEEE.
  The Directive specifies the requirements for
  collection and management of waste electric
  and electronic equipment effective in the
  entire European Union.

  Preparing the appliance for use:
  1. Remove the packaging.

  Connect the appliance to the power mains.
  16 • Page 17

  Cleaning:
  Do not clean the appliance with scouring pads,
  caustic or corrosive cleaners or aggressive liquids
  like alcohol, gasoline, or acetone.
  Appliance is easier to clean if it is cleaned
  immediately after use.
  Disassemble the appliance by observing the steps
  for assembly in the opposite order.
  Do not immerse the motor unit in water or wash it
  under a tap. Only use a damp cloth to clean it.

  Press the ON/OFF Button . Button will light up.
  The appliance is ready for use.

  The blades are not dishwasher-safe. Use warm
  water and detergent for cleaning. Do not remove
  the gaskets during cleaning. Removing the gasket
  can lead to damage and leaks.

  When you press the LOW HIGH button, the
  button will light up and the appliance will start
  operating at low speed. Press the LOW HIGH
  switch again to increase the rotation speed.

  The jugs can be washed in the upper dishwasher
  basket at lower temperatures (lower than 80 °C).
  Do not clean with metal cleaning accessories as
  these may damage the appliance.

  Switch off the rotation by pressing the ON/OFF
  button .

  Environment:

  When you press the PULSE button, the button
  will light up and the appliance will operate at high
  speed for 2 seconds.

  After the expiry of its useful life, do not discard the
  appliance with common household waste. Take is
  to an authorized recycling centre. This will help
  preserve the environment.

  When mixing ingredients with liquid, maximum
  continuous operating time is 1 minute. After one
  minute, switch off the appliance and wait for 1
  minute to let it cool down. Such 1-minute cycle can
  be repeated up to three times in a row. Then, wait
  for 3 minutes for the appliance to cool down.

  Warranty and repair:
  For more information or in case of problems,
  please visit Gorenje website at www.gorenje.com
  or contact Gorenje customer service in your
  country (phone numbers are listed in the
  International Warranty Sheet). If there is no such
  centre in your country, please contact the local
  Gorenje dealer or Gorenje's small and innovative
  domestic appliance department.

  After use, switch off the appliance and disconnect
  it from the power plug.
  Only handle the appliance with dry hands.

  Tips:
  If there are too many ingredients in the jug and
  you have not added enough liquid, the mixture
  may be too dense. In such case, the ingredients at
  the top of the jug cannot sink to the blades at the
  bottom. In such case, remove the jug with the
  blade attached from the motor unit and shake it
  vigorously. Then, replace the jug with the blade
  onto the motor unit.

  GORENJE
  WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
  IN USING YOUR APPLIANCE.
  We reserve the right to modifications.
  17 • Page 18

  HASZNÁLATI UTASÍTÁS
  Általános leírás:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  HU

  Figyelmeztetés

  Mielőtt a készüléket a hálózatra
  csatlakoztatná, győződjön meg róla,
  hogy a készülék alján feltüntetett
  feszültség megfelel az ön otthona
  hálózati feszültségének.
  Ne használja a készüléket, ha a
  villásdugó, a csatlakozó kábel vagy a
  készülék bármely más része
  megsérült.
  Ha a csatlakozó kábel sérült, azt csak
  a Gorenje, annak márkaszervize,
  vagy más megfelelően képzett
  szakember cserélheti ki.
  A készüléket nem használhatják
  gyerekek vagy olyan személyek, akik
  csökkent fizikális vagy mentális
  képességekkel rendelkeznek, illetve
  olyanok, akiknek nincs meg a
  készülék használatához szükséges
  tudásuk és tapasztalatuk, kivéve, ha
  felügyeletük biztosított, vagy
  megfelelő útmutatást kaptak a
  felügyeletükért felelős személy
  részéről.
  Ne engedje, hogy a gyerekek
  játsszanak a a készülékkel.
  Ne működtesse a készüléket
  felügyelet nélkül.
  Soha ne turmixoljon szénsavas
  italokat a készülékben. Az edényben
  keletkező nyomás miatt a
  készülékben kár keletkezhet és
  személyi sérülés is bekövetkezhet.
  Ne turmixoljon forró italokat a
  készülékben.
  Ha a készüléken sérülést észlel, ne
  használja tovább és vegye fel a

  Fedél
  Tritan® BPA-mentes keverő edény
  NutriBlade penge
  Vezérlő panel
  Motor egység
  Tritan® BPA-mentes hordozható palack
  Tároló fedél
  Fedél zár
  Fedél ivónyílással

  Fontos:
  A készülék első használata előtt olvassa át
  figyelmesen a használati utasítást és őrizze meg,
  mert később is szüksége lehet rá.

  Veszély

  Ne merítse a motor egységet vízbe
  vagy más folyadékba és ne öblítse
  folyó víz (csapvíz) alatt.
  18 • Page 19

  kapcsolatot a Gorenje
  márkaszervizzel.
  Ne tegye a kezeit vagy tartozékokat a
  pengék közelébe.
  Ne tisztítsa a készüléket 80 °C-nál
  melegebb vízzel.

  Ez a készülék a 2012/19/EC számú, hulladék
  elektromos és elektronikus készülékekről
  szóló (WEEE) európai uniós irányelvnek
  megfelelően van jelölve. Ez az irányelv
  határozza meg a hulladék elektromos és
  elektronikus készülékek begyűjtésére és
  feldolgozására vonatkozó követelményeket az
  Európai Unió teljes területe vonatkozásában.

  A
  készülék
  kizárólag
  személyes,
  háztartásban
  történő
  használatra készült.

  A készülék elokészítése a
  használatra:

  Figyelem:

  1. Távolítsa el a csomagolást.
  2. Tisztítsa meg a készüléket a “Tisztítás”
  fejezetben leírtak szerint.

  Ne használja más gyártók kiegészítőit
  vagy alkaltrészeit, kivéve, ha azokat
  kifejezetten a Gorenje javasolja. Ilyen
  kiegészítők vagy alkatrészek
  használata esetén a garancia
  érvényét veszti.
  A készülék bekapcsolása előtt
  győződjön meg róla, hogy valamennyi
  alkatrész megfelelően a helyén van.
  Ügyeljen rá, hogy a motor egység
  száraz legyen a készülék működése
  során.
  Ha víz van az edényben, a készüléket
  nem szabad 1 percnél tovább
  működtetni.
  Ha a motor magától leáll és nem
  indítható újra, áramtalanítsa a
  készüléket és hagyja lehűlni a
  következő használat előtt (legalább
  egy órán át).
  A készülék nem alkalmas kültéren
  való használatra. .

  A készülék használata:
  Gyümölcs- vagy zöldséglé készítése előtt mossa
  meg alaposan a hozzávalókat. Vágja a
  hozzávalókat kisebb darabokra.
  Távolítsa el a kemény magokat.
  Töltse a hozzávalókat és az ízlés szerinti
  folyadékot a keverő edénybe (2) vagy a
  hordozható palackba (6), a MAX jelig.
  Csavarja rá az edényre a NutriBlade pengét (2).
  Ellenőrizze, hogy a penge megfelelően rögzítésre
  került-e.

  Helyezze az edényt a pengével a motor egységre.
  A motor egységen van egy biztonsági kapcsoló.
  Ha az edény nem megfelelően van a motor
  egységre helyezve, a készülék nem fog működni.

  egyes magokból az
  elfogyasztásukat követően cianidok
  szabadulhatnak fel a szervezetben.
  Mindig távolítsa el a magokat az
  almából, szilvából, őszibarackból,
  cseresznyéből és sárgabarackból!

  Figyelem:

  19 • Page 20

  Csatlakoztassa a készüléket az elektromos
  hálózatra.

  A készülék szétszereléséhez kövesse az
  összeszerelés lépéseit fordított sorrendben.
  Ne merítse a motor egységet vízbe és ne
  mosogassa folyó víz alatt. A motor egység
  tisztítására használjon nedves ruhát.

  Nyomja meg az ON/OFF gombot. A gomb ekkor
  kigyullad. A készülék ezzel használatra kész.

  A pengék nem tisztíthatók mosogatógépben. A
  tisztításukra használjon meleg vizet és
  tisztítószert. Tisztítás közben ne távoíltsa el a
  tömítéseket. A tömítés eltávolítása sérülést és
  szivárgást okozhat.

  Amikor megnyomja a LOW HIGH gombot, a gomb
  kigyullad és a készülék alacsony sebességgel
  kezd el működni. A forgás sebességének
  növeléséhez nyomja meg ismét a LOW HIGH
  gombot.

  Az edények a mosogatógép felső kosarában
  tisztíthatók, alacsonyabb (80 °C alatti)
  hőmérsékleten.

  A forgást az ON/OFF gomb megnyomásával
  állíthatja le.

  Ne próbálja a készüléket fém eszközökkel
  tisztítani, mert azok sérülést okozhatnak a
  készülékben.

  A PULSE gomb megnyomásakor kigyullad a gomb
  és a készülék 2 másodpercig nagy sebességgel
  fog működni.

  Környezetvédelem:
  Hasznos élettartama elteltével a készüléket ne
  kezelje hagyományos háztartási hulladékként. A
  környezet megóvása érdekében a készüléket egy
  arra felhatalmazott újrahasznosító központban
  adja le.

  Ha folyadékkal keverjük a hozzávalókat, a
  maximális folyamatos működési idő 1 perc. Egy
  perc elteltével kapcsolja ki a készüléket és hagyja
  1 percig hűlni. Egy-egy ilyen 1 perces ciklus
  maximum 3-szor ismételhető meg egymás után.
  Ezt követően 3 percig kell hűlni hagyni a
  készüléket.

  Garancia és szerviz:
  További információkért vagy probléma esetén
  látogasson el a Gorenje honlapjára:
  www.gorenje.com vagy vegye fel a kapcsolatot
  az országában működő Gorenje ügyfélszolgálattal
  (ezek telefonszámai megtalálhatók a nemzetközi
  garancialevélen). Amennyiben az Ön országában
  nem működik ilyen ügyfélszolgálat, vegye fel a
  kapcsolatot a helyi Gorenje márkakereskedővel
  vagy a Gorenje kis és innovative háztartási
  készülékek osztályával.

  Használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza
  ki a villásdugót az aljzatból.
  A készüléket csak száraz kézzel működtesse.

  Tippek:
  Ha túl sok hozzávaló van az edényben és nem
  öntöttünk hozzá elegendő folyadékot, a keverék
  túl sűrű lehet. Ilyen esetben az edény tetején lévő
  hozzávalók nem jutnak el az alján található
  pengékig. Ilyen esetben emelje le az edényt a
  pengével együtt motor egységről és rázza jól fel a
  tartalmát. Helyezze vissza az edényt a motor
  egységre.

  Tisztítás:

  A GORENJE
  SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK A
  KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SORÁN!

  Ne tisztítsa a készüléket súroló szivaccsal, maró
  hatású tisztítószerekkel vagy olyan agresszív
  folyadékokkal, mint az alcohol, a benzin vagy az
  aceton.
  A készülék tisztítása könnyebb, ha arra
  közvetlenül a használat után kerül sor.

  A módosítások jogát fenntartjuk.

  20 • Page 21

  INSTRUKCJA OBSŁUGI
  Opis ogólny:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  PL

  Ostrzeżenie

  Przed podłączeniem urządzenia do
  prądu upewnić się, czy napięcie
  podane na urządzeniu odpowiada
  napięciu instalacji elektrycznej w
  budynku. Nie używać urządzenia, gdy
  uszkodzeniu uległa jego wtyczka,
  kabel zasilający lub inny element.
  W razie uszkodzenia kabla
  zasilającego może on zostać
  wymieniony przez autoryzowany
  punkt serwisowo-naprawczy Gorenje
  lub odpowiednio przeszkoloną osobę.
  Z urządzenia nie powinny korzystać
  dzieci lub osoby niepełnosprawne
  fizycznie lub psychologicznie lub też
  nie posiadające doświadczenia lub
  wiedzy, chyba że pod nadzorem lub
  według wytycznych osoby
  odpowiedzialnej za ich
  bezpieczeństwo.
  Nie pozwalać na to, by urządzeniem
  bawiły się dzieci.
  Nie pozostawiać urządzenia bez
  dozoru.
  Nigdy nie mieszać w urządzeniu
  napojów gazowanych. Ciśnienie w
  dzbanku mogłoby doprowadzić do
  jego uszkodzenia i skaleczenia osoby
  korzystającej z urządzenia.
  Nie mieszać i nie przetwarzać w
  urządzeniu gorących płynów.
  W przypadku zauważenia na
  urządzeniu jakichkolwiek oznak
  uszkodzenia przerwać korzystanie z
  niego i skontaktować się z
  najbliższym punktem serwisowonaprawczym Gorenje.

  Pokrywka
  Dzbanek do miksowania z Tritanu®, bez BPA
  Ostrze NutriBlade
  Panel sterowania
  Zespół napędowy
  Pojemnik turystyczny z Tritanu®, bez BPA
  Pokrywka do przechowywania
  Zamknięcie pokrywki
  Pokrywka z dzióbkiem turystyczna

  Ważne:
  Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy
  dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i
  zachować ją do późniejszego wykorzystania.

  Niebezpieczeństwo

  Nie zanurzać zespołu napędowego w
  wodzie lub innym płynie i nie płukać
  go pod bieżącą wodą, np. pod
  kranem.
  21 • Page 22

  Nie zbliżać rąk lub końcówek do
  ostrzy.
  Nie myć w wodzie o temperaturze
  przekraczającej 80 °C.

  Niniejsze urządzenie zostało oznaczone
  zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE w
  sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
  elektronicznego (WEEE). Dyrektywa ta określa
  ramy prawne europejskiej polityki dotyczącej
  zbiórki i ponownego przetwarzania zużytego
  sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  Uwaga: Urządzenie jest
  przeznaczone wyłącznie do
  osobistego
  użytku
  domowego.

  Przygotowanie urządzenia do użycia:
  1. Zdjąć opakowanie.
  2. Przemyć urządzenie zgodnie ze wskazówkami
  podanymi w punkcie „Czyszczenie”.

  Nie używać końcówek lub części
  zamiennych innych producentów,
  chyba że są one przez Gorenje
  wyraźnie zalecane. Korzystanie z
  takich końcówek lub akcesoriów
  powoduje unieważnienie gwarancji.
  Przed włączeniem urządzenia
  sprawdzić, czy wszystkie elementy
  zostały prawidłowo zamontowane.
  Upewnić się, że zespół napędowy jest
  suchy w trakcie pracy urządzenia.
  Jeśli w dzbanku znajduje się woda,
  urządzenia nie należy używać dłużej
  niż 1 minutę.

  Zasady korzystania z urządzenia:
  Przed przystąpieniem do wyciskania soku
  dokładnie przemyć wszystkie elementy. Pokroić
  składniki na mniejsze kawałki.
  Usunąć wszelkie twarde ziarna i pestki.
  Dodać składniki i wybrany płyn do dzbanka do
  miksowania (2) lub do pojemnika turystycznego
  (6) po oznaczenie MAX.

  Jeśli silnik zatrzyma się i nie można
  go ponownie uruchomić, urządzenie
  należy odłączyć z sieci elektrycznej i
  pozostawić, aby ochłodziło się przed
  kolejnym użyciem (co najmniej na
  jedną godzinę).
  Urządzenie nie nadaje się do użytku
  na zewnątrz budynków.

  Dzbanek z ostrzem założyć na zespół napędowy.
  Zespół napędowy jest wyposażony w wyłącznik.
  Jeśli dzbanek nie zostanie prawidłowo założony
  na zespole napędowym, urządzenie nie będzie
  działać.

  Niektóre ziarna i
  pestki mogą po połknięciu
  wydzielać
  do
  organizmu
  cyjanki. Przed użyciem zawsze
  usuwać ziarna i pestki jabłek,
  śliwek,
  brzoskwiń,
  wiśni,
  czereśni i moreli!

  Uwaga:

  Podłączyć urządzenie do prądu.

  22 • Page 23

  czyszczących lub agresywnych płynów takich jak
  alkohol, benzyna czy aceton.
  Czyszczenie urządzenia będzie łatwiejsze, jeśli
  przeprowadzi się je bezpośrednio po jego użyciu.
  Rozebrać urządzenie wykonując w odwrotnym
  kierunku czynności montażowe.

  Nacisnąć należy przycisk włączenia/wyłączenia
  (ON/OFF). Przycisk zostanie podświetlony.
  Urządzenie jest gotowe do użytku.

  Nie zanurzać zespołu napędowego w wodzie i nie
  myć go pod kranem. Do jego czyszczenia używać
  wyłącznie wilgotnej szmatki.

  Po przyciśnięciu przycisku LOW HIGH, zostanie
  on podświetlony, urządzenie się włączy i będzie
  pracować na niskich obrotach. Ponownie
  naciskając przycisk LOW HIGH, prędkość
  obrotowa zostanie podwyższona.

  Ostrza nie nadają się do mycia w zmywarce. Do
  czyszczenia używać ciepłej wody i detergentu. Nie
  zdejmować uszczelek w czasie czyszczenia.
  Zdjęcie uszczelki może doprowadzić do
  uszkodzenia i wycieku.

  Obroty należy wyłączyć, przyciskając przycisk
  ON/OFF.

  Dzbanki można umyć w niższych temperaturach
  (w temperaturze poniżej 80°C) w górnym koszu
  zmywarki.

  Po przyciśnięciu przycisku PULSE, zostanie on
  podświetlony, urządzenie się włączy i przez 2
  sekundy będzie pracować na wysokich obrotach.

  Nie używać do czyszczenia żadnych metalowych
  akcesoriów, ponieważ mogłyby one doprowadzić
  do uszkodzenia urządzenia.

  Urządzenie należy wyłączyć, przyciskając i
  przytrzymując przycisk ON/OFF przez 3 sekundy.
  Maksymalny czas nieprzerwanego działania
  wynosi 1 minutę. Po upływie jednej minuty
  wyłączyć urządzenie i odczekać 1 minutę aż
  ostygnie. Takie 1-minutowe cykle można
  powtarzać do 3 razy po kolei. Następnie należy
  poczekać 3 minuty aż urządzenie ostygnie.

  Ochrona środowiska:
  Po upływie okresu przydatności użytkowej
  urządzenia nie wyrzucać go wraz ze zwykłymi
  odpadami domowymi. Oddać je do
  autoryzowanego punktu uzdatniania odpadów. W
  ten sposób chroni się środowisko.

  Po zakończeniu używania wyłączyć urządzenie i
  odłączyć je z prądu.

  Gwarancja i naprawa:
  Aby uzyskać więcej informacji lub w razie
  problemów proszę odwiedzić stronę internetową
  Gorenje pod adresem www.gorenje.com lub
  skontaktować się z działem obsługi klienta
  Gorenje w swoim kraju (numery telefonów są
  podane w międzynarodowej gwarancji). Jeśli w
  danym kraju brakuje takiego działu, proszę
  skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub
  działem małych artykułów gospodarstwa
  domowego i pielęgnacji osobistej Gorenje.

  Dotykać urządzenia wyłącznie suchymi rękami.

  Wskazówki:
  Jeśli okaże się, że w dzbanku jest za dużo
  składników a za mało płynu, mieszanina może być
  za gęsta. Może się wówczas zdarzyć, że składniki
  znajdujące się w górnej części dzbanka nie będą
  mogły przedostać się do znajdujących się na dole
  ostrzy. W takim przypadku wyjąć z zespołu
  napędowego dzbanek wraz z przymocowanym do
  niego ostrzem i silnie nim potrząsnąć. Następnie
  dzbanek wraz z ostrzem założyć z powrotem na
  zespół napędowy.

  GORENJE
  ŻYCZY DUŻO PRZYJEMNOŚCI W
  CZASIE KORZYSTANIA Z
  URZĄDZENIA.

  Czyszczenie:
  Nie używać do czyszczenia urządzenia druciaków,
  żrących lub powodujących korozję środków

  Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
  23 • Page 24

  MANUAL DE UTILIZARE

  {>
  }0
  <

  Descriere generală:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  RO

  Avertisment

  Înainte de a conecta aparatul la
  rețeaua de alimentare, asigurați-vă că
  tensiunea indicată în partea inferioară
  a aparatului corespunde cu tensiunea
  rețelei de alimentare din casa
  dumneavoastră.
  Nu apucați aparatul de ștecher, cablul
  de alimentare sau orice altă
  componentă deoarece acesta se
  poate deteriora.
  Dacă cablul de alimentare este
  deteriorat, acesta se poate înlocui
  doar de către Gorenje, unitatea
  service și centrul de reparații
  autorizate de Gorenje sau o persoană
  instruită corespunzător.
  Aparatul nu trebuie să fie folosit de
  copii sau persoane cu capacități fizice
  sau psihice reduse sau persoane fără
  experiență și cunoștințe, dacă aceste
  persoane nu sunt supravegheate sau
  instruite de către o persoană
  responsabilă de siguranța lor.
  Nu lăsați copiii să se joace cu
  aparatul.
  Nu lăsați aparatul să funcționeze
  nesupravegheat.
  Nu amestecați niciodată băuturi
  carbogazoase în aparat. Presiunea
  din interiorul cănii o poate deteriora și
  poate produce vătămări corporale.
  Nu amestecați sau procesați lichide
  calde în aparat.
  Dacă observați vreun semn de
  deteriorare a unei părți a aparatului,
  întrerupeți utilizarea acestuia și
  contactați cel mai apropiat centru

  Capac
  Cana blender (din Tritan® - fara BPA)
  Lama NutriBlade
  Panou de comandă
  Unitate motor
  Cană mică transport (din Tritan® - fara BPA)
  Capac de depozitare
  Element blocare capac
  Capac cu orificiu pentru băut

  Important:
  Înainte de utilizarea aparatului pentru prima dată,
  citiți cu atenție acest manual de utilizare și
  păstrați-l pentru a-l consulta pe viitor.

  Pericol

  Nu introduceți unitatea motor în apă
  sau în alt lichid și nu o clătiți sub jetul
  de apă, de ex. sub robinet.

  24 • Page 25

  service și de reparații autorizat de
  Gorenje.
  Nu apropiați mâinile sau accesoriile
  de lame.
  Nu îl curățați cu apă la o temperatură
  mai mare de 80°C.

  Pregătirea aparatului pentru utilizare:

  Atenție:

  Utilizarea aparatului:

  destinat
  personal.

  electrice și electronice în vigoare în întreaga
  Uniune Europeană.

  1. Îndepărtați ambalajele.
  2. Curățați aparatul conform instrucțiunilor din
  secțiunea "Curățare".

  Aparatul
  este
  doar
  uzului

  Înainte de pregătirea sucului, spălați bine toate
  ingredientele. Tăiați ingredientele în bucăți mici.
  Scoateți semințele și sâmburii tari.

  Nu folosiți accesorii sau piese de
  schimb fabricate de alți producători,
  dacă nu sunt recomandate în mod
  expres de către Gorenje. Dacă
  utilizați astfel de accesorii, garanția
  devine nulă.
  Înainte de pornirea aparatului,
  asigurați-vă că toate componentele
  sunt instalate corect.
  Asigurați-vă că unitatea motor este
  uscată în timpul utilizării aparatului.
  Când în cană există apă, aparatul nu
  trebuie utilizat mai mult de 1 minut.
  Daca motorul se oprește de la sine și
  nu poate fi repornit, scoateti aparatul
  din priza și lasati-l sa se răcească
  timp de cel putin o oră.
  Aparatul nu este destinat uzului în
  aer liber.

  Adăugați ingredientele și lichidul dorit în cana (1)
  sau cana mică de transport (6), până la marcajul
  MAX.
  Atașați lama NutriBlade (2) prin înșurubarea ei pe
  cană. Asigurați-vă că lama este
  atașată/înșurubată ferm.

  Atenție:

  unele semințe și
  sâmburi pot elibera cianuri în
  organism atunci când sunt
  ingerate. Înainte de utilizare,
  scoateți întotdeauna semințele
  și sâmburii merelor, prunelor,
  piersicilor, cireșelor și caiselor!
  Acest aparat este etichetat conform Directivei
  Europene 2012/19/CE privind deșeurile de
  echipamente electrice și electronice. Directiva
  specifică cerințele privind colectarea și
  gestionarea
  deșeurilor
  de
  echipamente
  25 • Page 26

  Așezați cana cu lama montată pe unitatea motor.
  Pe unitatea motor este prevăzut un buton de
  siguranță. Dacă cana nu este poziționată corect
  pe unitatea motor, aparatul nu va funcționa.

  Curățarea:
  Nu curățați aparatul cu bureți de sârmă, substanțe
  de curățare caustice sau corozive sau lichide
  agresive, cum ar fi alcoolul, benzina sau acetona.
  Aparatul este mai ușor de curățat dacă se curăță
  imediat după utilizare.

  Conectați aparatul la rețeaua de alimentare.

  Demontați aparatul, respectând pașii de
  asamblare în ordine inversă.
  Nu introduceți unitatea motor în apă sau nu o
  spălați sub jetul de apă. Folosiți doar o cârpă
  umedă pentru a curăța aparatul.
  Lamele nu se pot spăla în mașina de spălat vase.
  Folosiți apă caldă și detergent pentru curățarea
  acestora. Nu îndepărtați garniturile în timpul
  curățării. Scoaterea garniturii poate produce
  deteriorări și scurgeri.

  Apăsați butonul ON/OFF. Butonul se va aprinde
  iar aparatul va fi gata de utilizare.
  Dacă apăsați butonul LOW HIGH, butonul se va
  aprinde, iar aparatul va începe să funcționeze la
  viteză mică. Apăsați butonul LOW HIGH pentru a
  crește viteza de rotație.

  Cănile pot fi spălate în coșul superior al mașinii de
  spălat vase la temperaturi mai mici (mai mici de 80
  ° C).

  Opriți rotația prin apăsarea butonului ON/OFF.

  Nu folosiți accesorii metalice pentru curățare
  deoarece pot deteriora aparatul.

  Dacă apăsați butonul PULSE, butonul se va
  aprinde, iar aparatul va funcționa la viteză mare
  timp de 2 secunde.

  Mediul înconjurător:
  După expirarea duratei de viață utile, nu aruncați
  aparatul împreună cu gunoiul menajer. Predați-l
  unui centru de reciclare autorizat. Astfel ajutați la
  conservarea mediului înconjurător.

  Când amestecați ingrediente cu lichid, timpul
  maxim de funcționare este de 1 minut. După 1
  minut, opriți aparatul și așteptați un minut pentru a
  se răci. Acest ciclu de un minut se poate repeta de
  până la trei ori consecutiv. Apoi, așteptați timp de
  trei minute pentru ca aparatul să se răcească.

  Garanția și reparațiile:
  Pentru mai multe informații sau în caz de
  probleme, vizitați pagina web Gorenje
  www.gorenje.com sau contactați serviciul pentru
  clienți Gorenje din țara dumneavoastră (numerele
  de telefon sunt menționate în Garanția
  Internațională). Dacă nu există un astfel de centru
  în țara dumneavoastră, contactați distribuitorul
  local Gorenje sau departamentul pentru aparate
  casnice mici și de uz casnic Gorenje.

  După utilizare, opriți aparatul și deconectați-l de la
  rețeaua de alimentare.
  Folosiți aparatul doar dacă aveți mâinile uscate.

  Sfaturi:
  Dacă sunt prea multe ingrediente în cană și nu ați
  adăugat o cantitate suficientă de lichide,
  amestecul poate fi prea dens. În acest caz,
  ingredientele din partea superioară a cănii nu vor
  ajunge până la lamele din partea inferioară. În
  acest caz, scoateți cana cu lama montată pe
  unitatea motor și agitați-o viguros. Apoi, așezați
  cana pe care este montată lama pe unitatea
  motor.

  GORENJE
  VĂ DOREȘTE SĂ FOLOSIȚI
  APARATUL CU PLĂCERE.
  Ne rezervăm dreptul de a face modificări.

  26 • Page 27

  NÁVOD NA POUŽITIE
  Všeobecný opis:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  SK

  Upozornenie

  Pred zapojením spotrebiča do
  elektriny skontrolujte, či sa menovité
  napätie uvedené na spodku
  spotrebiča zhoduje s menovitým
  napätím vo vašej sieti.
  Nepoužívajte spotrebič v prípade, že
  sú napájací kábel, zásuvka alebo iná
  súčiastka poškodené.
  V prípade poškodenia napájacieho
  kábla ho môže vymeniť len
  spoločnosť Gorenje, autorizovaný
  servis a opravovňa spoločnosti
  Gorenje alebo primerane vyškolený
  odborník.
  Spotrebič nesmú používať deti alebo
  osoby s oslabenými fyzickými alebo
  psychickými schopnosťami alebo
  nedostatkom skúseností a vedomostí,
  s výnimkou prípadov, keď sú pod
  dozorom alebo boli oboznámené s
  použitím spotrebiča osobou
  zodpovednou za ich bezpečnosť.
  Nenechávajte deti hrať sa so
  spotrebičom.
  Nenechávajte spotrebič zapnutý bez
  dozoru.
  V spotrebiči nikdy nemixujte sýtené
  nápoje. Tlak v nádobe ho môže zničiť
  a spôsobiť vážne zranenie.
  V spotrebiči nemixujte ani
  nespracovávajte horúce tekutiny.
  Ak si všimnete známky poškodenia
  spotrebiča, prerušte jeho používanie
  a kontaktujte najbližšie autorizované
  servisné stredisko Gorenje.
  Nepribližujte sa rukami alebo
  príslušenstvom k čepeliam.

  Veko
  Mixovania nádoba z tritánu bez obsahu BPA
  Čepeľ NutriBlade
  Ovládací panel
  Motorová jednotka
  Cestovná mixovania nádoba z tritánu bez
  obsahu BPA
  Veko cestovnej nádoby
  Zámka na veko
  Veko s výpustkom na pitie

  Dôležité:
  Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne
  prečítajte tento návod na použitie a uchovajte ho
  pre potrebu do budúcnosti.

  Nebezpečenstvo

  Jednotku motora nikdy neponárajte
  do vody alebo inej tekutiny ani ju
  neoplachujte pod tečúcou vodou.
  27 • Page 28

  Neumývajte vodou s teplotou vyššou
  ako 80 °C.

  Príprava spotrebiča na použitie:
  1. Odstráňte obal.
  2. Spotrebič umytie podľa pokynov uvedených v
  časti „Čistenie".

  Spotrebič
  je určený len na osobné
  domáce použitie.

  Upozornenie:

  Použitie spotrebiča:
  Pred mixovaním dôkladne umyte všetky
  ingrediencie. Pokrájajte ingrediencie na menšie
  kúsky.
  Odstráňte všetky tvrdé jadierka a kôstky.

  Nepoužívajte nadstavce alebo
  náhradné diely iných výrobcov, pokiaľ
  ich Gorenje výslovne neodporúča. V
  prípade použitia takýchto nadstavcov
  alebo príslušenstva stráca záruka
  platnosť.
  Pred zapnutím spotrebiča sa uistite,
  že sú všetky komponenty správne
  namontované.
  Uistite sa, že je jednotka motora
  počas používania suchá.
  Ak sa v nádobe nachádza voda,
  spotrebič by sa nemal používať dlhšie
  ako 1 minútu.
  Ak sa motor sám zastaví a nedá sa
  znova spustiť, odpojte ho od siete a
  pred opätovným použitím ho nechajte
  vychladnúť (aspoň jednu hodinu).
  Spotrebič nie je vhodný na použitie
  vonku.

  Pridajte ingrediencie a tekutinu podľa svojho
  výberu do mixovacej nádoby (2) alebo do
  cestovenj mixovacej ádoby (6) až po značku MAX.
  Čepeľ NutriBlade (2) naskrutkujte na nádobu.
  Uistite sa, že je čepeľ pevne
  nasadená/naskrutkovaná.

  Nádobu s čepeľou položte na jednotku motora.
  Na jednotke motora sa nachádza bezpečnostný
  spínač. Ak nádoba nie je správne umiestnená na
  jednotke motora, spotrebič nebude fungovať.

  Upozornenie:

  Niektoré
  jadierka a kôstky môžu po požití
  vylúčiť do tela kyanidy. Pred
  použitím
  vždy
  povyberajte
  jadierka a kôstky jabĺk, sliviek,
  broskýň, čerešní a marhulí!
  Tento spotrebič je označený podľa európskej
  smernice 2012/19/EU o odpade z elektrických
  a elektronických zariadení (OEEZ). Táto
  smernica vymedzuje požiadavky pre zber a
  nakladanie s odpadom z elektrických a
  elektronických zariadení platné pre celú
  Európu.

  28 • Page 29

  alebo agresívnymi tekutinami ako alkoholom,
  benzínom alebo acetónom.
  Čistenie spotrebiča je jednoduchšie, keď sa
  vykoná hneď po použití.

  Pripojte spotrebič do siete.

  Spotrebič rozmontujte podľa krokov pri montovaní
  v opačnom poradí.
  Jednotku motora neponárajte do vody ani
  neoplachujte pod tečúcou vodou. Na čistenie
  používajte len navlhčenú utierku.

  Stlačte tlačidlo ON/OFF. Spotrebič je tak
  pripravený na použitie.

  Čepele sa nesmú umývať v umývačke. Pri čistení
  používajte teplú vodu a čistiaci prostriedok.
  Tesnenia počas čistenia neodoberajte. Odobratie
  tesnenia môže viesť k poškodeniu a pretekaniu.

  Keď stlačíte tlačidlo LOW HIGH, tlačidlo sa
  rozsvieti a spotrebič začne pracovať pri nízkej
  rýchlosti. Stlačte tlačidlo LOW HIGH ešte raz, aby
  ste zvýšili rýchlosť otáčania.

  Nádoby je možné umývať na hornom koši
  umývačky pri nižších teplotách (menej ako 80 °C).

  Otáčanie vypnete stlačením tlačidla ON/OFF.

  Na čistenie nepoužívajte kovové čistiace
  pomôcky, pretože tie môžu spotrebič poškodiť.

  Keď stlačíte tlačidlo PULSE, tlačidlo sa rozsvieti a
  spotrebič bude 2 sekundy pracovať pri vysokej
  rýchlosti.

  Životné prostredie:

  Pri mixovaní ingrediencií s tekutinou možno
  spotrebič nepretržite používať maximálne 1
  minútu. Po jednej minúte ho vypnite a počkajte
  ďalšiu minútu, kým nevychladne. Tento 1minútový cyklus možno opakovať za sebou trikrát.
  Potom počkajte 3 minúty, kým spotrebič
  nevychladne.

  Po ukončení doby použiteľnosti spotrebiča ho
  nevyhadzujte s bežným domácim odpadom.
  Odneste ho do autorizovaného recyklačného
  strediska. Tak pomôžete chrániť životné
  prostredie.

  Záruka a oprava:

  V prípade suchého mletia (bez pridania tekutiny)
  je maximálny prevádzkový čas 30 sekúnd. Po 30
  sekundách ho vypnite a počkajte 5 minút, kým
  nevychladne.

  Pre bližšie informácie v prípade problémov
  navštívte, prosím, našu internetovú stránku na
  www.gorenje.com alebo kontaktujte centrum
  služieb zákazníkom Gorenje vo svojej krajine
  (telefónne čísla sú uvedené na medzinárodnom
  záručnom liste). Ak vo vašej krajine takéto
  centrum nie je, kontaktuje, prosím, miestneho
  obchodného zástupcu spoločnosti Gorenje alebo
  oddelenie malých a inovatívnych domácich
  spotrebičov a spotrebičov Gorenje.

  Po skončení spotrebič vypnite a odpojte zo
  zásuvky.
  So spotrebičom narábajte len suchými rukami.

  Tipy:
  Ak je v nádobe veľmi veľa ingrediencií a nepridali
  ste dostatok tekutiny, je možné, že bude zmes
  príliš hustá. V takomto prípade sa nedokážu
  ingrediencie navrchu ponoriť k čepeliam
  naspodku. Vtedy odoberte nádobu s napojenou
  čepeľou z jednotky motora a priadne ňou potraste.
  Potom položte nádobu s čepeľou naspäť na
  jednotku motora.

  GORENJE
  VÁM ŽELÁ MNOHO RADOSTI PRI
  POUŽÍVANÍ VÁŠHO SPOTREBIČA
  Vyhradzujeme si právo na akékoľvek zmeny.

  Čistenie:
  Spotrebič neumývajte drôtenými vankúšikmi,
  leptavými a žeravými čistiacimi prostriedkami
  29 • Page 30

  NÁVOD K OBSLUZE

  CZ

  pod tekoucí vodou, např. pod
  vodovodním kohoutkem.

  Celkový popis:

  Varování

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Před připojením spotřebiče k
  elektrické síti zkontrolujte, zda se
  napětí uvedené na dně spotřebiče
  shoduje s napětím v síti ve vaší
  domácnosti.
  Nepoužívejte spotřebič, pokud
  zástrčka, elektrická šňůra nebo
  jakýkoli jiný díl vykazuje poškození.
  Pokud je elektrická šňůra poškozená,
  smí ji vyměnit pouze společnost
  Gorenje, autorizovaný servis a
  opravna Gorenje nebo odborník s
  odpovídající kvalifikací.
  Spotřebič nesmí používat děti nebo
  osoby se sníženými fyzickými nebo
  duševními dovednostmi nebo osoby s
  nedostatečnými zkušenostmi a
  znalostmi, pokud nejsou pod
  dohledem osoby odpovědné za jejich
  bezpečnost.
  Nenechávejte děti, aby si hrály se
  spotřebičem.
  Nenechávejte spotřebič bez dozoru.
  Nikdy ve spotřebiči nemíchejte perlivé
  nápoje. Tlak uvnitř nádoby může
  nádobu poškodit a způsobit vážné
  zranění.
  Nemíchejte ani nezpracovávejte ve
  spotřebiči horké tekutiny.
  Pokud zjistíte na spotřebiči jakékoli
  známky poškození, přestaňte jej
  používat a kontaktujte nejbližší
  autorizovaný servis a opravnu

  Víko
  Mixování nádoba z tritánu bez obsahu BPA
  Čepel NutriBlade
  Ovládací panel
  Motorová jednotka
  Cestovní mixování nádoba z tritánu bez
  BPA
  Víko cestovní nádoby
  Zámek na víko
  Víko s výpustí pro pití

  Důležité

  Před prvním použitím spotřebiče si
  pečlivě přečtěte tento návod a
  uschovejte ho pro budoucí použití.
  Nebezpečí

  Jednotku motoru nepotápějte do vody
  ani žádné jiné kapaliny a nemyjte ji
  30 • Page 31

  Gorenje. Nedávejte do blízkosti nožů
  ruce ani jakékoli příslušenství.
  Nemyjte vodou o teplotě vyšší než
  80°C.

  a zacházení s odpadními elektrickými a
  elektronickými zařízeními platné v celé
  Evropské unii.

  Příprava spotřebiče na použití:
  1. Odstraňte obal.
  2. Očistěte spotřebič podle pokynů v kapitole
  "Čištění".

  Pozor: Spotřebič je určen
  pouze pro osobní použití v
  domácnosti.

  Použití spotřebiče:

  Nepoužívejte nástavce nebo náhradní
  díly od jiných výrobců, pokud nejsou
  výslovně doporučeny společností
  Gorenje. V případě použití takových
  nástavců nebo příslušenství zanikne
  záruka.
  Před zapnutím spotřebiče
  zkontrolujte, zda jsou všechny díly
  správně nainstalovány.
  Zajistěte, aby byla jednotka motoru
  při provozu suchá.
  Když je v nádobě voda, nesmí být
  spotřebič v provozu déle než 1
  minutu.
  Pokud se motor sám zastaví a nedá
  se znovu spustit, odpojte jej od sítě a
  před opětovným použitím ho nechte
  vychladnout (alespoň jednu hodinu).
  Spotřebič není vhodný k použití
  venku.

  Před výrobou šťávy všechny přísady důkladně
  omyjte. Nakrájejte přísady na menší kousky.
  Odstraňte všechna tvrdá jádra, semena nebo
  pecky.
  Naplňte přísady a vybranou tekutinu do mixovací
  nádoby (2) nebo do cestovní mixovací nádoby (6)
  až po značku MAX.
  Našroubujte na nádobu nůž NutriBlade (2).
  Zkontrolujte, zda je nůž pevně připojený /
  našroubovaný.

  Nádobu s nožem umístěte na motorovou jednotku.
  Na motorové jednotce je bezpečnostní vypínač.
  Pokud nádoba není správně umístěna na
  motorové jednotce, spotřebič se nespustí.

  Pozor: Některá

  jádra a pecky
  mohou v těle při trávení
  uvolňovat
  kyanidy.
  Před
  použitím odstraňte jádra a
  pecky
  z
  jablek,
  švestek,
  broskví, třešní a meruněk!
  Tento spotřebič je označen v souladu s
  evropskou směrnicí 2012/19/ES o odpadních
  elektrických a elektronických zařízeních
  (OEEZ). Směrnice stanovuje požadavky na sběr
  31 • Page 32

  protřepejte. Potom nádobu s nožem umístěte zpět
  na motorovou jednotku.

  Čištění:
  Spotřebič nečistěte drátěnkami, žíravými nebo
  korozivními čisticími prostředky nebo agresivními
  kapalinami jako lihem, benzínem nebo acetonem.
  Spotřebič se snáze čistí ihned po použití.
  Spotřebič rozmontujte opačným postupem než při
  montáži.
  Motorovou jednotku nepotápějte do vody ani ji
  nemyjte pod tekoucí vodou. K jejímu čištění
  používejte pouze vlhký hadřík.
  Nože nejsou určeny k mytí v myčce. K jejich
  čištění používejte teplou vodu a čisticí prostředek.
  Během čištění neodstraňujte těsnění.
  Odstraněním těsnění může vzniknout poškození a
  netěsnosti.
  Nádoby je možno umývat v horním koši myčky při
  nízkých teplotách (do 80°C).
  Nečistěte kovovými čisticími pomůckami, protože
  by mohly způsobit poškození spotřebiče.

  Připojte spotřebič k elektrické síti.

  Stiskněte tlačítko ON/OFF. Tlačítko se rozsvítí.
  Spotřebič je připraven k použití.
  Stisknutím tlačítka LOW/HIGH se tlačítko rozsvítí
  a spotřebič začne pracovat nízkou rychlostí. Když
  stisknete tlačítko LOW/HIGH znovu, zvýší se
  otáčky.

  Životní prostředí:
  Po skončení životnosti nelikvidujte spotřebič s
  běžným domácnostním odpadem. Odvezte ho do
  autorizovaného recyklačního střediska. Tím
  přispějete k ochraně životního prostředí.

  Otáčky vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF.
  Když stisknete tlačítko PULSE, tlačítko se rozsvítí
  a spotřebič bude pracovat 2 sekundy vysokou
  rychlostí.

  Záruka a opravy:
  Více informací v případě otázek nebo problémů
  najdete na webových stránkách Gorenje na
  adresewww.gorenje.com nebo můžete
  kontaktovat zákaznický servis Gorenje ve vaší
  zemi (telefonní čísla jsou uvedena v
  mezinárodním záručním listě). Pokud takový
  servis ve vaší zemi není, kontaktujte lokálního
  prodejce Gorenje nebo oddělení drobných a
  inovativních domácnostních spotřebičů Gorenje.

  Při míchání přísad s tekutinou je maximální doba
  nepřetržitého provozu jedna minuta. Po jedné
  minutě spotřebič vypněte a počkejte jednu minutu
  na vychladnutí. Takový jednominutový cyklus
  můžete zopakovat třikrát po sobě. Potom počkejte
  tři minuty na vychladnutí.
  Po použití spotřebič vypněte a odpojte ho od
  elektrické sítě.
  Se spotřebičem manipulujte pouze suchýma
  rukama.

  Tipy:
  Pokud je v nádobě příliš mnoho přísad a nepřidáte
  dostatečné množství tekutiny, může se stát, že
  směs bude příliš hustá. V tom případě nemohou
  přísady nahoře v nádobě poklesnout k nožům na
  jejím dně. V tom případě sejměte nádobu s
  připojeným nožem z motorové jednotku a silně ji

  GORENJE
  VÁM PŘEJE MNOHO POTĚŠENÍ PŘI
  POUŽITÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE.
  Vyhrazujeme si právo na změny.
  32 • Page 33

  ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
  Загальний опис.

  UA

  Попередження!

  Перш ніж підключити пристрій до
  мережі живлення, переконайтеся,
  що напруга в ній відповідає
  показникам, зазначеним на дні
  пристрою.
  Не використовуйте прилад, якщо
  штепсельну вилку, шнур живлення
  або інший компонент пошкоджено.
  Якщо шнур живлення пошкоджено,
  його можна замінити лише в
  компанії Gorenje, авторизованому
  сервісному центрі Gorenje або
  звернувшись до належним чином
  кваліфікованої особи.
  Діти та особи з фізичними чи
  розумовими вадами або особи без
  належного досвіду та знань можуть
  користуватися пристроєм лише зі
  сторонньою допомогою та під
  пильним наглядом людей, що
  несуть відповідальність за їх
  безпеку.
  Не дозволяйте дітям гратися з
  пристроєм.
  Не залишайте працюючий пристрій
  без нагляду.
  В жодному разі не змішуйте в
  пристрої газовані напої. Тиск у чаші
  може призвести до її пошкодження
  й спричинити значні травми.
  Не змішуйте й не обробляйте в
  пристрої гарячі рідини.
  У разі будь-яких ознак несправності
  пристрою припиніть його
  використання й зверніться до
  найближчого авторизованого
  сервісного центру Gorenje.

  1. Кришка
  2. Чаша для змішування з тритану®, що не
  містить бісфенолу А
  3. Ніж NutriBlade
  4. Панель керування
  5. Блок двигуна
  6. Портативна чаша з тритану®, що не містить
  бісфенолу А
  7. Кришка для зберігання
  8. Фіксатор кришки
  9. Кришка з носиком для пиття

  Важливо!
  Перед початком експлуатації пристрою уважно
  прочитайте цю інструкцію та збережіть її для
  подальшого використання.

  Небезпечно!

  Не занурюйте блок двигуна у воду
  або будь-яку іншу рідину, не
  промивайте його під проточною
  водою, наприклад, під краном.
  33 • Page 34

  Тримайте руки і предмети подалі
  від ножів.
  Не мийте водою, температура якої
  перевищує 80 °C.

  електричного й електронного обладнання,
  які
  застосовуються
  у
  всьому
  Європейському союзі.

  Підготовка пристрою до
  експлуатації

  Увага!

  Цей
  пристрій
  призначено виключно для
  побутового використання.

  1. Зніміть пакування.
  2. Очистьте пристрій, як зазначено в розділі
  «Обслуговування».

  Використання пристрою

  Не використовуйте аксесуари або
  запасні частини інших виробників,
  якщо їх не було рекомендовано
  компанією Gorenje. У разі
  використання таких додаткових
  аксесуарів або запасних частин
  гарантія буде недійсною.Перш ніж
  увімкнути пристрій, переконайтеся,
  що всі компоненти встановлено
  правильно. Під час роботи
  пристрою блок двигуна має
  залишатися сухим. Якщо в чаші є
  вода, пристрій можна вмикати не
  довше ніж на одну хвилину.
  Якщо мотор зупинить роботу та не
  вмикатиметься, від’єднайте прилад
  від розетки та дайте йому
  охолонути, перш ніж
  використовувати його знову
  (принаймні на одну годину).
  Цей пристрій не призначено для
  використання поза приміщенням.

  Перед вичавлюванням соку ретельно вимийте
  всі інгредієнти. Подрібніть інгредієнти.
  Видаліть тверде насіння або кісточки.
  Помістіть вибрані інгредієнти й рідину у велику
  (2) або (6) чашу для пиття, наповнюючи її до
  позначки MAX.
  Прикріпіть ніж NutriBlade (2), прикрутивши його
  до чаші. Переконайтеся, що ніж міцно
  прикріплено або прикручено.

  Помістіть чашу з ножем на блок двигуна. На
  блоці двигуна є перемикач із запобіжником.
  Якщо чашу на блок двигуна встановлено
  неправильно, пристрій не працюватиме.

  Увага! Деякі види

  насіння й
  кісточки містять ціаніди, які можуть
  потрапити в організм людини під
  час споживання. Завжди видаляйте
  кісточки з яблук, слив, персиків,
  вишень
  і
  абрикосів
  перед
  обробкою їх у пристрої!
  Це обладнання позначено відповідно до
  Директиви ЄС 2012/19/EC щодо відходів
  електричного та електронного обладнання
  (WEEE). Директива визначає вимоги до
  збирання
  та
  переробки
  відходів
  34 • Page 35

  Під’єднайте пристрій до мережі живлення.

  Розберіть пристрій, виконуючи в зворотному
  порядку кроки для його збору.
  Не занурюйте блок двигуна у воду та не мийте
  його під краном. Очищайте його лише за
  допомогою вологої тканини.
  Ножі не придатні для миття в посудомийній
  машині. Для очищення використовуйте теплу
  воду з мийним засобом. Не видаляйте
  ущільнювальні прокладки під час очищення.
  Видалення ущільнювальної прокладки може
  призвести до виходу пристрою з ладу й
  протікання.

  Натисніть перемикач «Увімк./вимк.»(ON/OFF).
  Почне блимати індикатор. Прилад готовий до
  використання.
  Якщо натиснути перемикач LOW HIGH
  (НИЗЬКА — ВИСОКА), загориться індикатор
  над перемикачем, пристрій почне працювати на
  низькій швидкості. Натисніть перемикач LOW
  HIGH (НИЗЬКА — ВИСОКА) повторно, щоб
  збільшити швидкість обертання вала двигуна.
  Вимкніть обертання, натиснувши перемикач
  «Увімк./вимк.»(ON/OFF).
  Якщо натиснути перемикач PULSE
  (ІМПУЛЬСНИЙ РЕЖИМ), індикатор над
  перемикачем загориться, пристрій
  працюватиме на високій швидкості протягом
  двох секунд.

  Чаші можна мити у верхній корзині
  посудомийної машини за більш низьких
  температур (нижче 80 °C).
  Не використовуйте металеві аксесуари для
  очищення, оскільки вони можуть пошкодити
  пристрій.

  Довкілля
  Після закінчення строку експлуатації не
  викидайте пристрій разом із побутовими
  відходами. Відправте його в авторизований
  центр утилізації. Таким чином ви збережете
  довкілля.

  Максимальна тривалість роботи під час
  змішування інгредієнтів із рідиною складає
  одну хвилину. Після цього вимкніть пристрій на
  одну хвилину, щоб він охолонув. Такий
  однохвилинний цикл можна повторити
  щонайбільше тричі. Почекайте протягом
  трьох хвилин, щоб пристрій охолонув.

  Гарантія та ремонт
  Додаткову інформацію або допомогу в разі
  виникнення проблем можна отримати на сайті
  www.gorenje.ua або звернувшись у
  регіональний центр обслуговування Gorenje
  (див. номер телефону в міжнародному
  гарантійному талоні). Якщо у вашій країні
  немає такого центру, зверніться до
  регіонального дилера компанії Gorenje або у
  відділ дрібних й інноваційних побутових
  пристроїв компанії Gorenje.

  Після використання вимкніть пристрій і
  від’єднайте його від мережі живлення.
  Торкайтеся пристрою лише сухими руками.

  Поради
  Якщо в чаші занадто багато інгредієнтів і
  недостатньо рідини, суміш може вийти надто
  густою. У такому разі інгредієнти, що
  знаходяться вгорі чаші, не потраплятимуть до
  ножа, який розташовано внизу. Зніміть чашу з
  ножем із блока двигуна й енергійно струсіть її.
  Потім знову помістіть чашу з ножем на блок
  двигуна.

  КОМПАНІЯ GORENJE
  БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ
  МАКСИМАЛЬНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ
  ВІД КОРИСТУВАННЯ ЦИМ
  ПРИСТРОЄМ.

  Очищення
  Не очищайте пристрій абразивними губками,
  їдкими або корозивними мийними засобами,
  агресивними рідинами, наприклад алкоголем,
  бензином або ацетоном.
  Пристрій краще очищати одразу після
  використання.

  Ми залишаємо за собою право вносити будь-які
  зміни.
  35 • Page 36

  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  Описание прибора

  RU

  Предупреждения

  Перед подключением прибора к
  электросети убедитесь, что указанное
  на нем напряжение соответствует
  напряжению местной электросети.
  Не пользуйтесь прибором, если
  сетевой шнур, вилка и другие детали
  прибора повреждены. Замену
  сетевого шнура может производить
  только специалист сервисного центра.
  Прибор не предназначен для
  использования лицами, в том числе
  детьми, с ограниченными
  физическими, двигательными и
  психическими способностями, а также
  лицами с недостаточным опытом и
  знаниями, кроме как под контролем и
  руководством лиц, ответственных за
  их безопасность.
  Следите, чтобы дети не играли с
  прибором!
  Не оставляйте работающий прибор
  без присмотра.
  Не смешивайте в приборе
  газированные напитки. Давление
  может привести к растрескиванию
  емкости, в результате чего можно
  получить телесные повреждения.
  Не смешивайте в приборе горячие
  жидкости.
  Не пользуйтесь прибором при
  обнаружении любой неисправности.
  Обратитесь в сервисный центр.
  Не приближайте к ножам руки и
  любые предметы.
  Температура воды при очистке не
  должна превышать 80°С.

  1. Крышка
  2. Емкость для смешивания из тритана, без
  бисфенола А (BPA)
  3. Нож NutriBlade
  4. Панель управления
  5. Блок электродвигателя
  6. Дорожная емкость из тритана, без
  бисфенола А (BPA)
  7. Крышка для хранения
  8. Крышка питьевого отверстия
  9. Крышка для питья

  Важно
  Перед использованием прибора внимательно
  ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и
  сохраните ее для дальнейшего использования
  в качестве справочного материала.

  Опасность

  Внимание! Прибор

  предназначен только для
  личного использования в
  быту!

  Не погружайте прибор в воду и другую
  жидкость, не мойте под струей воды.
  36 • Page 37

  Используйте только оригинальные
  аксессуары и запчасти, если иное не
  указано производителем, в противном
  случае гарантия прекращает свое
  действие.
  Перед включением прибора
  проверьте, правильно ли собраны
  детали прибора.
  Следите, чтобы во время
  использования блок электродвигателя
  был сухой.
  Максимальная продолжительность
  работы прибора с жидкими
  ингредиентами составляет 1 минуту.
  В случае остановки мотора, отключите
  прибор от электропитания и дайте ему
  остыть (не менее 1 часа).
  Прибор не предназначения для
  использования на открытом воздухе.

  Поместите ингредиенты в емкость для
  смешивания или дорожную емкость и добавьте
  жидкость по вашему выбору до отметки МАХ.
  Прикрутите к емкости нож NutriBlade.
  Убедитесь, что нож плотно прикручен.

  Емкость с ножом установите на моторный блок.
  На моторном блоке имеется предохранитель,
  который не позволяет включить прибор при
  неправильно установленной емкости.

  Внимание! Некоторые

  семена и косточки при
  попадании в организм
  выделяют цианиды! Перед
  использованием удалите
  косточки из яблок, слив,
  персиков, черешни,
  абрикосов!
  Данный прибор маркирован в соответствии
  с Европейской директивой 2012/19/EU по
  обращению с отходами от электрического и
  электронного оборудования (Waste
  Electrical and Electronic Equipment — WEEE).
  Данная директива определяет требования
  по сбору и утилизации отходов
  электрического и электронного
  оборудования, действующие во всех
  странах ЕС.

  Перед началом использования
  1. Снимите наружную и внутреннюю упаковку.
  2. Очистите прибора в соответствии с
  указаниями раздела «Очистка».

  Использование прибора

  Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

  Перед приготовлением напитка тщательно
  промойте продукты. Нарежьте на маленькие
  кусочки. Удалите твердые косточки.
  37 • Page 38

  Прибор разбирается в обратном порядке
  относительно его сборки.
  Не погружайте моторный блок в воду и другую
  жидкость, не мойте под струей воды. Очищайте
  блок влажной тканью.
  Ножи не предназначены для мытья в
  посудомоечной машине. Очищайте их теплой
  водой с добавление мягкого моющего
  средства. При очистке не снимайте
  уплотнители, в противном случае они могут
  повредиться, и возможно протекание
  ингредиентов.

  Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).
  Включится подсветка кнопки. Прибор готов к
  работе.
  Нажмите кнопку LOW HIGH (ВЫСОКАЯ/
  НИЗКАЯ СКОРОСТЬ), включится подсветка
  кнопки, и прибор начнет работу на низкой
  скорости. Для переключения на высокую
  скорость снова нажмите на кнопку LOW HIGH.

  Емкости можно мыть в верхней корзине
  посудомоечной машины при низкой
  температуре (ниже 80°С).

  Чтобы остановить работу, нажмите на кнопку
  ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).

  Не используйте для очистки металлические
  приспособления, так как они могут повредить
  прибор.

  Если нажать на кнопку PULSE (ИМПУЛЬСНЫЙ
  РЕЖИМ), включится подсветка кнопки, прибор
  включится на высокой скорости и будет
  работать 2 секунды.

  Окружающая среда
  Изделие не подлежит утилизации в качестве
  бытовых отходов. Его следует сдать в
  соответствующий пункт приема электронного и
  электрооборудования для последующей
  утилизации. Соблюдая правила утилизации
  изделия, вы поможете предотвратить причинение
  ущерба окружающей среде и здоровью людей.

  Чтобы выключить прибор, нажмите и
  удерживайте кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) 3
  секунды.
  Максимальная продолжительность работы
  прибора 1 минута. Спустя это время дайте
  прибору остыть в течение 1 минуты. Такой 1минутный цикл можно повторить три раза.
  После этого дайте прибору остыть не менее
  3 минут.

  Гарантия и сервис
  При возникновении неисправностей обращайтесь
  в авторизованный сервисный центр. Список
  авторизованных сервисных центров вы можете
  найти в брошюре «Гарантийные обязательства»
  и на сайте www.gorenje.com.

  После завершения работы выключите прибор и
  извлеките вилку присоединительного кабеля из
  розетки.
  Управляйте прибором только сухими руками.

  Советы

  GORENJE
  ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ
  ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ
  УДОВОЛЬСТВИЕ!

  Если вы добавили много ингредиентов и мало
  жидкости, смесь получится очень густой, будет
  собираться в верхней части емкости, куда не
  достают ножи. В этом случае снимите емкость
  с моторного блока и хорошо ее встряхните.
  Затем снова установите на моторный блок и
  продолжите работу.

  Производитель оставляет за собой право
  на внесение изменений!

  Очистка
  Для очистки прибора запрещается использовать
  грубые губки, агрессивные чистящие средства,
  такие как спирт, бензин, ацетон.
  Прибор легче очищать сразу после его
  использования.
  38 • Page 39

  GEBRAUCHSANLEITUNG
  Beschreibung:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Hinweis

  DE

  Prüfen Sie vor dem Anschluss des
  Geräts an das Stromnetz, ob die
  Angaben am Sockel des Geräts mit
  den Angaben Ihres Stromnetzes
  übereinstimmen.
  Das Gerät nicht verwenden, wenn der
  Stecker, das Anschlusskabel oder
  eine andere Komponente beschädigt
  ist. Ein beschädigtes Anschlusskabel
  darf nur von Gorenje, von einem von
  Gorenje autorisierten Kundendienst
  oder von einer anderen fachlich
  qualifizierten Person ausgetauscht
  werden. Personen und Kinder, die
  aufgrund
  ihrer
  körperlichen,
  sensorischen, geistigen Fähigkeiten
  oder ihrer Unerfahrenheit oder
  Unkenntnis nicht in der Lage sind,
  das Gerät sicher zu bedienen, dürfen
  dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder
  Anweisung durch eine für ihre
  Sicherheit verantwortliche Person
  benutzen. Kinder nicht mit dem Gerät
  spielen lassen. Lassen Sie das Gerät
  nicht unbeaufsichtigt, wenn es in
  Betrieb ist. Im Gerät niemals
  kohlensäurehaltige Getränke mixen.
  Der Druck im Behälter kann Schäden
  am Behälter verursachen, was zu
  schweren Verletzungen führen kann.
  Rühren Sie mit dem Gerät keine
  heißen Flüssigkeiten.
  Wenn Sie bemerken, dass das Gerät
  in irgendeiner Weise beschädigt ist,
  benutzen Sie es nicht und wenden
  Sie sich an Ihren nächstgelegenen
  autorisierten Gorenje Kundendienst.

  Deckel
  Mixbehälter aus Tritan®, ohne BPA
  Schneidwerk NutriBlade
  Bedienblende
  Motoreinheit
  Reisebecher aus Tritan®, ohne BPA
  Aufbewahrungsdeckel
  Deckelschließe
  Reise- und Trinkdeckel

  Wichtig:
  Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts die
  Gebrauchsanleitung aufmerksam durch und
  bewahren Sie sie zum späteren Nachlesen auf.

  Gefahr

  Die Antriebseinheit niemals in Wasser
  oder andere Flüssigkeiten tauchen
  und nicht unter fließendem Wasser
  spülen.
  39 • Page 40

  Finger oder Gegenstände nicht in die
  Nähe der Messer bringen.
  Nicht mit Wasser reinigen, das eine
  höhere Temperatur hat als 80°C.

  Dieses Gerät ist gemäß der EU-Richtlinie
  2012/19/EU über elektrische und elektronische
  Altgeräte (Waste Electrical and Electronic
  Equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die
  Richtlinie legt die Anforderungen für das
  Sammeln und den Umgang mit elektrischen
  und elektronischen Altgeräten fest, die für die
  gesamte Europäische Union gültig sind.

  Achtung: Das Gerät ist
  ausschließlich
  Gebrauch
  im
  bestimmt!

  für
  den
  Haushalt

  Vor dem Gebrauch:
  1. Verpackung entfernen.
  2. Reinigen Sie das Gerät gemäß
  Anweisungen aus Kapitel „Reinigung“.

  Verwenden Sie kein Zubehör oder
  Teile von anderen Herstellern, die
  von Gorenje nicht ausdrücklich
  empfohlen wurden. Bei Verwendung
  solcher Teile erlischt die Garantie.
  Bevor Sie das Gerät einschalten,
  stellen Sie sicher, dass alle Teile
  ordnungsgemäß zusammengesetzt
  sind.
  Sorgen Sie dafür, dass die
  Antriebseinheit während des Betriebs
  trocken bleibt.
  Die maximale Dauer der Verwendung
  des Geräts, wenn sich im Behälter
  Flüssigkeit befindet, ist eine (1)
  Minute.
  Falls der Motor anhält und nicht mehr
  eingeschaltet werden kann, ziehen
  Sie den Netzstecker des Geräts aus
  der Steckdose und lassen Sie das
  Gerät abkühlen, bevor Sie es wieder
  verwenden (mindestens eine Stunde).
  Das Gerät ist nicht zum Gebrauch im
  Freien geeignet.

  den

  Gebrauch des Geräts:
  Reinigen Sie vor der Entsaftung gründlich alle
  Zutaten. Schneiden Sie sie in kleine Stücke.
  Entfernen Sie harte Samen bzw. Steine.
  Füllen Sie Zutaten und Flüssigkeiten in den
  Mixbehälter oder Reisebecher bis zur Markierung
  MAX.

  Füllen Sie die Zutaten in den kleinen Behälter (6).
  Das Gewicht der Zutaten, die trocken gemahlen
  werden sollen, darf 120 g nicht überschreiten.

  Achtung: bestimmte Samen und

  Kerne
  scheiden
  nach
  dem
  Einnehmen Cyanid aus! Entfernen
  Sie vor der Bearbeitung immer
  Samen/Steine
  aus
  Äpfeln,
  Pflaumen, Pfirsichen, Kirschen
  und Aprikosen!

  Stellen Sie sicher, dass das Schneidwerk gut
  befestigt ist.
  Befestigen Sie den Behälter mit dem Schneidwerk
  auf die Antriebseinheit.
  Die
  Antriebseinheit
  verfügt
  über
  einen
  Sicherheitsschalter. Falls Sie den Behälter nicht
  40 • Page 41

  ordnungsgemäß befestigt haben, lässt sich das
  Gerät nicht einschalten.
  Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

  Reinigung:
  Das Gerät lässt sich sofort nach dem Gebrauch
  viel leichter reinigen.
  Reinigen
  Sie
  das
  Gerät
  nicht
  mit
  Reinigungsschwämmen,
  ätzenden
  Reinigungsmitteln, Alkohol, Benzin oder Aceton.
  Das Gerät lässt sich sofort nach dem Gebrauch
  viel leichter reinigen.
  Nehmen Sie das Gerät in verkehrter Reihenfolge
  auseinander.
  Tauchen Sie die Antriebseinheit niemals ins
  Wasser und spülen Sie sie nicht unter fließendem
  Wasser, sondern verwenden Sie zum Reinigen
  der Antriebseinheit ein leicht feuchtes Tuch.
  Das Schneidwerk ist nicht zum Reinigen im
  Geschirrspüler geeignet. Verwenden Sie zum
  Reinigen
  warmes
  Wasser
  mit
  etwas
  Geschirrspülmittel. Nehmen Sie beim Reinigen der
  Geräteteile die Dichtungen nicht ab. Die
  Entfernung der Dichtungen kann zu Schäden und
  Undichtigkeiten führen.
  Sie können die Behälter im oberen Korb des
  Geschirrspülers reinigen (Temperatur < 80°C).
  Verwenden Sie zum Reinigen der Geräteteile
  niemals Gegenstände aus Metall. Diese können
  das Gerät beschädigen.

  Drücken Sie die Taste Ein/Aus (ON/OFF). Die
  Taste leuchtet, das Gerät ist nun betriebsbereit.
  Sobald Sie die Taste LOW/HIGH drücken, leuchtet
  diese auf, das Gerät schaltet sich ein und das
  Schneidwerk arbeitet bei niedrigen Drehzahlen.
  Durch erneutes Drücken der Taste LOW/HIGH
  wird die Geschwindigkeit des Schneidwerks
  erhöht.
  Durch Drücken des ON/OFF-Schalters wird das
  Schneidwerk ausgeschaltet.
  Nach Betätigung der PULSE-Taste leuchtet diese
  auf; das Gerät beginnt mit hoher Geschwindigkeit
  zu arbeiten und ist 2 Sekunden lang in Betrieb.
  Das Gerät wird ausgeschaltet, indem Sie die
  Taste ON/OFF 3 Sekunden lang gedrückt halten.
  Die maximale Betriebszeit des Geräts beträgt 1
  Minute.

  Umweltschutz:
  Entsorgen Sie Ihr ausgedientes Gerät nicht
  zusammen mit gewöhnlichem Hausmüll, sondern
  liefern Sie es bei einem Recyclingunternehmen
  ab. So tragen auch Sie zum Umweltschutz bei.

  Nach Ablauf dieser Zeit müssen Sie eine Minute
  warten, bis sich das Gerät abgekühlt hat. Diese
  einminütigen Zyklen können Sie maximal dreimal
  hintereinander wiederholen. Warten Sie danach
  drei (3) Minuten, bis sich das Gerät abgekühlt hat!

  Garantie und Wartung:
  Besuchen Sie im Fall von Problemen die
  Internetseite von Gorenje www.gorenje.com oder
  wenden Sie sich an Kundendienstcenter von
  Gorenje in Ihrem Land (die Telefonnummer finden
  Sie in der internationalen Garantiekarte). Falls es
  in Ihrem Land kein solches Kundendienstcenter
  gibt, wenden Sie sich an den lokalen Händler von
  Gorenje oder an die Abteilung für kleine
  Haushaltsgeräte Gorenje.

  Falls Sie trockene Zutaten mahlen (ohne
  Flüssigkeiten),
  beträgt
  die
  maximale
  ununterbrochene Betriebszeit des Geräts 30
  Sekunden. Nach Ablauf dieser Zeit müssen Sie
  fünf (5) Minuten warten, bis sich das Gerät
  abgekühlt hat.
  Schalten Sie nach dem Gebrauch das Gerät aus
  und ziehen Sie den Netzstecker aus der
  Steckdose.
  Mit dem Gerät nur mit trockenen Händen
  hantieren.

  Tipps:

  GORENJE WÜNSCHT IHNEN VIEL
  FREUDE BEIM GEBRAUCH IHRES
  NEUEN GERÄTS!

  Falls im Behälter eine zu große Menge von
  Zutaten und zu wenig Flüssigkeit eingefüllt wurde,
  kann die Mischung sehr dickflüssig sein. Falls die
  Mischung übertrieben dickflüssig ist, können die
  Zutaten im oberen Teil des Behälters nicht zum
  Schneidwerk gelangen. Nehmen Sie in diesem
  Fall den Behälter mit Schneidwerk von der
  Antriebseinheit ab und schütteln Sie den Behälter
  gut durch. Befestigen Sie darauf den Behälter mit
  dem Schneidwerk wieder an die Antriebseinheit.

  Wir behalten uns das Recht zu Änderungen vor.

  41 • Page 42

  РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
  Общо описание:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  BG

  Предупреждение

  Преди да включите уреда към
  електрическата мрежа се уверете,
  че напрежението, указано върху
  долната му част, отговаря на
  напрежението на електрическата
  мрежа в дома ви.
  Не използвайте уреда, ако
  контактът, захранващият кабел или
  друг компонент е повреден.
  Ако захранващият кабел е
  повреден, той трябва да бъде
  заменен от Gorenje, оторизиран
  сервиз на Gorenje или друго
  подходящо обучено лице.
  Забранено е използването на
  уреда от деца или хора с нарушени
  физически или психически
  способности или лица без
  необходимия опит и знания, освен
  ако същите не са напътствани или
  наблюдавани от лица, отговарящи
  за тяхната безопасност.
  Не позволявайте на деца да си
  играят с уреда.
  Не оставяйте уреда да работи без
  надзор.
  Никога не смесвайте газирани
  напитки в уреда. Налягането вътре
  в каната може да я повреди и да
  причини сериозно нараняване.
  Не смествайте и не обработвайте
  горещи течности в уреда.
  Ако забележите някакви признаци
  на повреда на уреда, спрете
  употребата му и се свържете с найблизкия оторизиран сервиз на
  Gorenje.

  Голяма кана
  Приставка за рязане NutriBlade
  Основа, съдържаща мотора
  Панел за управление
  Гумени крачета
  Малка кана
  Мелачка за ядки, кафе, др
  Ключалка на капака
  Капак за пиене
  Капак за съхранение

  Важно:
  Преди за използвате уреда за първи път,
  прочетете внимателно инструкциите за
  употреба и ги съхранете за бъдещи справки.

  Опасност

  Не потапяйте основата с мотора
  във вода или друга течност и не я
  мийте под течаща вода, например
  от чешмата.
  42 • Page 43

  Не поставяйте ръцете си или
  аксесоари близо до ножовете.
  Не почиствайте уреда с вода погореща от 80 °C.

  Внимание:

  предназначен
  за
  лична,
  употреба.

  Този уред има маркировка съгласно
  Европейска директива 2012/19/EC относно
  изхвърлянето на използвано електрическо
  и
  електронно
  оборудване
  (WEEE).
  Директивата посочва изискванията за
  събиране и управление на отпадъка от
  електрическо и електронно оборудване в
  сила в целия Европейски съюз.

  Уредът
  е
  единствено
  домашна

  Подготовка на уреда за ползване:
  1. Отстранете опаковката.
  2. Почистете уреда съгласно инструкциите в
  раздел "Почистване".

  Не използвайте приставки или
  резервни части от други
  производители освен ако не са
  изрично препоръчани от Gorenje. В
  случай на използване на такива
  приставки или аксесоари,
  гаранцията става невалидна.
  Преди да включите уреда се
  уверете, че всички компоненти са
  правилно инсталирани.
  Уверете се, че основата с мотора е
  суха по време на работа на уреда.
  Когато в каната има вода, с уреда
  не трябва да се работи повече от 1
  минута.
  За мелене на сухи съставки,
  максималното време на работа е
  30 секунди.
  Ако моторът спре от само себе си и
  не може да бъде рестартиран,
  изключете уреда от мрежата и го
  оставете да се охлади преди да
  използвате отново (поне един час).
  Уредът не е подходящ за ползване
  на открито.

  Използване на уреда:
  Преди приготвяне на сок с уреда измийте
  обилно всички съставки. Наражете съставките
  на по-малки парчета.
  Отстранете всички твърди семки или костилки.
  Поставете съставките и течност по ваш избор в
  голямата (1) или малката (6) кана до
  обозначението за максимално ниво MAX.
  Поставете приставката за рязане NutriBlade (2),
  като я завинтите върху каната. Уверете се, че
  приставката е здраво прикрепена/завинтена
  върху каната.

  Поставете каната с приставката върху
  основата с мотора.
  На основата с мотора има превключвател за
  безопасност. Ако каната не е поставена
  правилно върху основата с мотора, уредът
  няма да работи.

  Внимание: някои семки и костилки
  могат да отделят цианиди в тялото при
  поглъщане. Преди употреба винаги
  отстранявайте семките и костилките на
  ябълки, сини сливи, праскови, череши
  и кайсии!

  43 • Page 44

  Свържете уреда към електрическата мрежа.

  препарати или агресивни течности като
  алкохол, бензин или ацетон.
  Уредът се почиства по-лесно, ако го направите
  веднага след ползване.
  Разглобете уреда, като следвате стъпките за
  сглобяване в обратен ред.
  Не потапяйте основата с мотора във вода и не
  я мийте под течаща вода. За почистване на
  уреда използвайте само влажна кърпа.

  Натиснете бутона за включване/изключване
  ON/OFF. Белият светлинен индикатор над
  бутона ще започне да мига. Уредът е готов за
  употреба.
  Когато натиснете бутона LOW HIGH,
  светлинният индикатор над бутона ще светне и
  уредът ще започне да работи на ниска скорост.
  Натиснете отново бутона LOW HIGH, за да
  увеличите скоростта на въртене.
  Изключете въртенето чрез натискане на бутона
  ON/OFF.
  Когато натиснете бутона PULSE, светлинният
  индикатор над бутона ще светне и уредът ще
  работи на висока скорост за 2 секунди.
  При смесване на съставки с течност
  максималното време за непрекъсната работа е
  1 минута. След 1 минута изключете уреда и
  изчакайте 1 минута да се охлади. Такъв
  едноминутен цикъл може да се повтори до три
  пъти подред. След това, изчакайте уредът да
  се охлади за 3 минути.
  В случай на мелене на сухи съставки (без
  добавена течност), максималното време за
  непрекъсната работа е 30 секунди. След 30
  секунди изключете уреда и го оставете да се
  охлади за 5 минути.
  След употреба изключете уреда от бутона за
  включване/изключване и от електрическата
  мрежа.
  Работете с уреда само със сухи ръце.

  Приставките за рязане не могат да се мият в
  съдомиялна машина. Използвайте топла вода
  и препарат за миене на съдове за почистване
  на уреда. Не сваляйте уплътнителите при
  почистване. Отстраняването на уплътнителите
  може да доведе до повреда и течове.
  Каните могат да се мият в горната кошница на
  съдомиялната при ниски температури (под
  80 °C).
  Не почиствайте уреда с метални почистващи
  аксесоари, тъй като те могат да го повредят.

  Околна среда:
  След изтичане на жизнения цикъл на уреда, не
  го изхвърляйте заедно с общия домакински
  отпадък. Предайте уреда в оторизиран център
  за рециклиране. По този начин ще помогнете
  за опазване на околната среда.

  Гаранция и сервиз:
  За повече информация или в случай на
  проблеми, моля, посетете уебсайта на Gorenje
  www.gorenje.com или се свържете с Центъра за
  обслужване на клиенти на Gorenje във вашата
  държава (телефонните номера са изброени в
  листа с международната гаранция). Ако във
  вашата държава няма такъв център, моля,
  свържете се с местния дилър на Gorenje или с
  отдела на Gorenje за малки и иновативни
  домакински уреди.

  Съвети:
  Ако в каната има твърде много съставки и не
  сте добавили достатъчно течност, сместа може
  да е твърде гъста. В такъв случай съставките
  най-отгоре в каната не могат да потънат до
  приставките за рязане на дъното. Ако това се
  случи, свалете каната с приставката към нея от
  основата с мотора и я разклатете енергично.
  След това, поставете каната с приставката
  върху основата с мотора.

  GORENJE
  ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНО
  ПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД.

  Почистване:
  Не почиствайте уреда с абразивни гъби,
  разяждащи или корозивни почистващи

  Запазваме си правото на промени.
  44 • Page 45

  HEAD BY GORENJE COLLECTION INCLUDES:
  2IN1 NUTRI SPORT BLENDER
  B1200 HEADW

  B1200 HEADB

  CONNECTED KITCHEN SCALE
  KT10 HEADW

  KT10 HEADB • Page 46

  HEAD BY GORENJE COLLECTION INCLUDES:
  2IN1 NUTRI SPORT BLENDER
  B1200 HEADW

  B1200 HEADB

  CONNECTED KITCHEN SCALE
  KT10 HEADW

  KT10 HEADB


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gorenje B1200 HEAD B wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gorenje B1200 HEAD B in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 6,54 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info