728928
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/66
Nächste Seite
SL
1. Pokrov odprtine za dodajanje sestavin/merica
2. Pokrov
3. Vrč sekljalnika (1,5 litra)
4. Odstranljivo rezilo
5. Okrasni obroč ohišja
6. Ohišje
7. Vtikač in priključna vrvica/kabel
8. Gumb za trenutno delovanje
9. Upravljalni gumb
10. Podstavek
11. Plastične nožice
Varnostna opozorila
Pred uporabo aparata pozorno preberite vsa navodila.
Pred sestavljanjem ali razstavljanjem aparata, pred
čiščenjem ali ko aparat ni pod nadzorom, ga
izklopite iz električnega omrja.
Otroci naj ne uporabljajo tega aparata. Aparat in
priključna vrvica naj ne bosta dosegljiva otrokom.
Osebe z zmananimi fiznimi, senzornimi in
umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem
ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod
ustreznim nadzorom ali če so prejeli ustrezna
navodila glede varne uporabe aparata in če
razumejo nevarnosti, ki so povezane z njegovo
uporabo.
Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
Poškodovano priključno vrvico sme zamenjati le
proizvajalec ali pooblaščeni serviser .
Bodite previdni, ko ravnate z ostrimi rezili, ko
praznite posodo ter med ččenjem.
Pred menjavo pripomočkov ali preden se približate
premičnim delom aparata, le tega izklopite in ga
izkljite iz električnega omrežja.
Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu.
Ko so rezila v uporabi, se jim ne približujte s prsti.
V mešalniku oz. sekljalniku ne sekljajte vrih
sestavin.
Aparat naj bo med uporabo vedno na ravni
podlagi.
Poskrbite, da bo gumb za upravljanje v položaju
"0", preden aparat prikljite na električno omrje.
Aparat naj ne deluje neprekinjeno vkot 1
minuto.
Pozorno preberite navodila, prilena aparatu, in
jih shranite.
Preden vstavite ali odstranite vtikač iz vtnice,
vedno izklopite napajanje na vtičnici. Ko izklapljate
aparat iz elektrnega omrežja, držite za vtikač; ne
vlecite za priključno vrvico (kabel).
Ne uporabljajte aparata s podaljškom, razen če je
le-tega pregledal in preskusil ustrezno usposobljen
strokovnjak za elektrne napeljave ali serviser.
Aparat vedno prikljite na vtnico oz. omrežje, ki
je pod takšno napetostjo (samo izmenično), kot je
navedeno na aparatu.
Aparat uporabljajte samo v predviden namen.
Aparata ne postavljajte na vroč plinski gorilnik ali
električni grelnik oz. v blino takšnega gorilnika ali
grelnika, kot tudi ne v segreto pečico. Aparata ne
postavljajte na kateri koli drug aparat.
Ne dovolite, da priključna vrvica visi preko roba
mize ali delovne površine ali da se dotika vroče
povine.
Ne uporabljajte električnega aparata s
pkodovano priključno vrvico, če je aparat padel
na tla ali drugo površino ali če je kakor koli
pkodovan.
Nikoli ne potopite aparata v vodo ali katero koli
drugo tekočino.
Nikoli se ne dotikajte rezil, ko je aparat vklopljen.
Bodite posebej previdni, ko praznite ali čistite v
sekljalnika, saj so razila izjemno ostra.
Ta oprema je označena v skladu z evropsko
smernico 2002/96/EG o odpadni električni in
elektronski opremi (waste electrical and
electronic equipment - WEEE). Smernica
opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z
odpadno električno in elektronsko opremo, ki
veljajo v celotni Evropski Uniji.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gorenje B600BP wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gorenje B600BP in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,05 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info