Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
Nastavni mešalnik
Mikser
Mikser
Blender
Mixer
Mixer
Mixer
Ìèêñåð
Standmixer
Ìèêñåð
Mixér
Mixér
Çì³øóâà÷
Ìåøàëêà
Frullatore
Ìßîåñ
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
Instruction manual
Gebrauchsanweisung
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
Návod na použití
Návod na obsluhu
Használati utasítás
Instrukcja obs³ugi
I
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Istruzioni d'uso
Manual de utilizare
íöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
Ïäçãéåó ÷ñçóåùó
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
D
BG
CZ
SK
H
PL
RO
UA
RUS
I
GR
B800E
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  B800E
  Nastavni mešalnik
  Mikser
  Mikser
  Ìèêñåð
  Blender
  Standmixer
  Ìèêñåð
  Mixér
  Mixér
  Mixer
  Mixer
  Mixer
  Çì³øóâà÷
  Ìåøàëêà
  Frullatore
  Ìßîåñ

  Navodila za uporabo
  Upute za uporabu
  Uputstvo za upotrebu
  Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
  Instruction manual
  Gebrauchsanweisung
  Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
  Návod na použití
  Návod na obsluhu
  Használati utasítás
  Instrukcja obs³ugi
  Manual de utilizare
  Iíöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
  Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
  Istruzioni d'uso
  Ïäçãéåó ÷ñçóåùó

  SI
  BIH HR
  BIH SRB MNE
  MK
  GB
  D
  BG
  CZ
  SK
  H
  PL
  RO
  UA
  RUS
  I
  GR • Page 2 • Page 3

  SL
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.

  Pokrov odprtine za dodajanje sestavin/merica
  Pokrov
  Vrč sekljalnika (1,5 litra)
  Odstranljivo rezilo
  Okrasni obroč ohišja
  Ohišje
  Vtikač in priključna vrvica/kabel
  Gumb za trenutno delovanje
  Upravljalni gumb
  Podstavek
  Plastične nožice
  Pokrov za mletje kave
  Posoda za mletje kave
  Rezilo za mletje

  Varnostna opozorila
  Pred uporabo aparata pozorno preberite vsa navodila.
   Pred sestavljanjem ali razstavljanjem aparata, pred
  čiščenjem ali ko aparat ni pod nadzorom, ga
  izklopite iz električnega omrežja.
   Otroci naj ne uporabljajo tega aparata. Aparat in
  priključna vrvica naj ne bosta dosegljiva otrokom.
   Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in
  umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem
  ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod
  ustreznim nadzorom ali če so prejeli ustrezna
  navodila glede varne uporabe aparata in če
  razumejo nevarnosti, ki so povezane z njegovo
  uporabo.
   Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
   Poškodovano priključno vrvico sme zamenjati le
  proizvajalec ali pooblaščeni serviser oz. druga
  strokovno usposobljena oseba, saj je sicer takšno
  opravilo lahko nevarno.
   Bodite previdni, ko ravnate z ostrimi rezili, ko
  praznite posodo ter med čiščenjem.


  Pred menjavo pripomočkov ali preden se približate
  premičnim delom aparata, le tega izklopite in ga
  izključite iz električnega omrežja.
  Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in
  podobnih okoljih, kot so:
  priročne kuhinje za osebje v trgovinah in drugih
  delovnih okoljih,
  – družinske kmetije,
  – nastanitvene enote za goste v hotelih, motelih in
  drugih nastanitvenih objektih,
  – objektih, ki nudijo nočitve z zajtrkom.
  Ko so rezila v uporabi, se jim ne približujte s prsti.
  V mešalniku oz. sekljalniku ne sekljajte vročih
  sestavin.
  Aparat naj bo med uporabo vedno na ravni
  podlagi.
  Poskrbite, da bo gumb za upravljanje v položaju
  "0", preden aparat priključite na električno omrežje.
  Aparat naj ne deluje neprekinjeno več kot 1
  minuto.
  Če aparat uporabljate kot kavni mlinček, naj ne
  deluje neprekinjeno več kot 30 minut. Če ste
  aparat trikrat zapored uporabili kot kavni mlinček,
  naj pred naslednjo uporabo aparat počiva približno
  60 minut.
  Pozorno preberite navodila, priložena aparatu, in
  jih shranite.
  Preden vstavite ali odstranite vtikač iz vtičnice,
  vedno izklopite napajanje na vtičnici. Ko izklapljate
  aparat iz električnega omrežja, držite za vtikač; ne
  vlecite za priključno vrvico (kabel).
  Ne uporabljajte aparata s podaljškom, razen če je
  le-tega pregledal in preskusil ustrezno usposobljen
  strokovnjak za električne napeljave ali serviser.
  Aparat vedno priključite na vtičnico oz. omrežje, ki
  je pod takšno napetostjo (samo izmenično), kot je
  navedeno na aparatu.
  Aparat uporabljajte samo v predviden namen.
  Aparata ne postavljajte na vroč plinski gorilnik ali
  električni grelnik oz. v bližino takšnega gorilnika ali
  grelnika, kot tudi ne v segreto pečico. Aparata ne
  postavljajte na kateri koli drug aparat.
  Ne dovolite, da priključna vrvica visi preko roba
  mize ali delovne površine ali da se dotika vroče
  površine.
  Ne uporabljajte električnega aparata s
  poškodovano priključno vrvico, če je aparat padel
  na tla ali drugo površino ali če je kakor koli
  poškodovan.
  Nikoli ne potopite aparata v vodo ali katero koli
  drugo tekočino, če to ni izrecno priporočeno.
  Nikoli se ne dotikajte rezil, ko je aparat vklopljen.
  Bodite posebej previdni, ko praznite ali čistite vrč
  sekljalnika, saj so razila izjemno ostra. • Page 4

  Ta oprema je označena v skladu z evropsko
  smernico 2002/96/EG o odpadni električni in
  elektronski opremi (waste electrical and
  electronic equipment - WEEE). Smernica
  opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z
  odpadno električno in elektronsko opremo, ki
  veljajo v celotni Evropski Uniji.

  2. Namestite pokrov za mletje (14) na posodo za
  mletje (15) in ga pritisnite navzdol (Slika 3).
  3. Kavni mlinček postavite na ohišje in ga obrnite v
  nasprotni smeri urinega kazalca (Slika 4). Več
  informacij najdete v poglavju Varnostni sistem za
  zaklepanje.

  Používání spotřebiče
  1. Namestite merico (1) na pokrov (2). Namestite
  pokrov na vrč sekljalnika in ga pritisnite navzdol
  (Slika 1).
  2. Vrč sekljalnika postavite na ohišje in ga obrnite v
  nasprotni smeri urinega kazalca (Slika 2). Več
  informacij najdete v poglavju Varnostni sistem za
  zaklepanje.
  Slika.3

  Slika.1

  Slika.2

  3. Odstranite pokrov ali merico iz vrča sekljalnika
  ter postavite sestavine v vrč.
  4. Pokrov z nameščeno merico ponovno namestite
  na vrč sekljalnika in obrnite vrč v nasprotni smeri
  urinega kazalca, da se zaskoči. Več informacij
  najdete v poglavju Varnostni sistem za
  zaklepanje. Vsebina v vrču naj ne preseže
  označene ravni, t. j. 1,5 litra.
  5. Z gumbom za upravljanje izberite želeno hitrost
  sekljanja: 1, 2, 3 ali trenutno delovanje.
  6. Pri trenutnem delovanju (pulse) bo sekljalnik
  deloval, dokler držite gumb za trenutno
  delovanje. To vam omogoča več nadzora pri
  sekljanju npr. oreščkov in čokolade ali pri
  drobljenju ledu.
  7. Če gumb obrnete v položaj 1, 2 ali 3, bo aparat
  deloval neprekinjeno, dokler gumba ne obrnete
  nazaj v položaj 0.
  8. Sestavine lahko v vrč dodate tudi med
  sekljanjem. To storite tako, da odstranite merico
  iz odprtine za dodajanje sestavin.
  9. Po končanem sekljanju obrnite gumb za
  upravljanje nazaj na položaj 0.

  Uporaba kavnega mlinčka
  1. V posodo za mletje (15) dodajte želeno količino
  kave (največ 40 g).

  Slika.4

  4. Z gumbom za upravljanje izberite želeno hitrost
  sekljanja: 1, 2, 3 ali trenutno delovanje.
  5. Kako fino mleta bo kava je odvisno od količine
  kavnih zrn in časa mletja.
  6. Pri mletju kave upoštevajte naslednje omejitve
  glede količine in časa mletja:
  7. 40 g: največ 15 do 30 sekund.
  8. Če bo čas mletja krajši, bo kava bolj grobo mleta.
  9. Pri trenutnem delovanju (pulse) bo aparat
  deloval, dokler držite gumb za trenutno
  delovanje. To vam omogoča več nadzora pri
  mletju.
  10. Če gumb obrnete v položaj 1, 2 ali 3, bo aparat
  deloval neprekinjeno, dokler gumba ne obrnete
  nazaj v položaj 0.

  Varnostni siistem za zaklepanje
  Za večjo varnost je ta sekljalnik in kavni mlinček
  opremljen z varnostnim sistemom za zaklepanje. Če
  pokrov ter vrč ali kavni mlinček nista pravilno
  nameščena, aparat ne bo deloval.
  Sekljalnik pravilno sestavite po naslednjih navodilih:
  1. Ohišje postavite na mizo; sprednji del naj bo
  obrnjen proti vam.
  2. Vrč sekljalnika postavite na ohišje, tako da bo
  ročaj na desni strani. Vrč je pravilno postavljen,
  ko je puščica na vrču neposredno nad odprtim
  mehanizmom za zaklepanje na ohišju oz.
  podstavku z motorjem.
  3. Obrnite vrč sekljalnika v desno, da se ta slišno
  zaskoči. Puščici na ohišju (podstavku z
  motorjem) ter vrču morata biti poravnani druga z
  drugo. Vrč sekljalnika je tako pravilno nameščen.
  4. Namestite pokrov na sekljalnik, tako da je
  zavihek obrnjen proti vam.
  5. Obrnite zavihek v desno, dokler ni neposredno
  nad ročajem vrča. Sekljalnik je sedaj pripravljen
  za uporabo. • Page 5

  Kavni mlinček pravilno sestavite po naslednjih
  navodilih:
  1. Ohišje postavite na mizo; sprednji del naj bo
  obrnjen proti vam.
  2. Postavite kavni mlinček na ohišje in obrnite kavni
  mlinček v desno, da se ta slišno zaskoči. Puščici

  na ohišju (podstavku z motorjem) ter posodi za
  mletje morata biti poravnani druga z drugo. Če
  sta, je kavni mlinček pravilno nameščen.
  3. Kavni mlinček je sedaj pripravljen za uporabo.

  Vodič za vaš sekljalnik
  Priporočena
  Opravilo

  Vrsta hrane

  Priporočen postopek

  nastavitev
  Mlečni shake,
  Penjenje

  Uporabite ohlajeno mleko. Mešajte, dokler ne dosežete želene
  2, 3

  smoothie

  Sekljanje

  gostote oz. teksture.

  Oreščki,

  Trenutno

  čokolada, česen

  delovanje

  ali zelišča

  (pulse)

  Maslo ali sladkor

  2, 3

  Sekljajte pol skodelice sestavin naenkrat, da bodo koščki enake
  velikosti.
  Mešajte maslo in sladkor, dokler ne nastane kremasta zmes.

  Penasto
  mešanje

  Priporočamo, da na polovici mešanja ustavite sekljalnik ter
  postrgate kremo s strani vrča. Ne mešajte predolgo.

  Krušne drobtine,
  Drobljenje

  drobtine piškotov

  2, 3

  Nalomite na kose in sekljajte, dokler ne nastanejo drobtine.
  Dodajte 1/4 skodelice vode. Za drobljenje ledu uporabite katero koli

  1, 2, 3, trenutno
  Drobljenje ledu

  Led

  nastavitev ali pa 3 do 4-krat zapored pritisnite tipko za trenutno
  delovanje
  delovanje (pulse).
  Mešajte, dokler ne nastane homogena zmes. Med mešanjem lahko

  Priprava
  Polivke za solato

  1, 2

  dodajate olje skozi odprtino za dolivanje oz. dodajanje sestavin v

  emulzije
  pokrovu.
  Drobite približno 20 sekund za grobo mleti sladkor v prahu in še

  Sladkor v
  Kristalni sladkor

  2, 3

  prahu
  Mešanje

  nadaljnjih 10 sekund za fino mleti sladkor v prahu.
  Tekoče testo

  Sestavine mešajte le toliko, da nastane homogena zmes. Ne
  1, 2

  Juhe, zelenjava,
  Pire

  2, 3

  mešajte predolgo.
  Mešajte, dokler ne nastane gladka zmes.

  sadje

  POZOR! Čas sekljanja ali mešanja se lahko spreminja glede na količino sestavin v vrču; navedena trajanja
  so le okvirna.

  Priročni nasveti za uporabo aparata
   Če v omaki za meso nastanejo grudice ali če se
  omaka na jajčni osnovi posede, ju lahko rešite s
  kratkim mešanjem v sekljalniku.
   Hrano, ki jo nameravate dodati v sekljalnik,
  narežite na kocke (s stranico približno 2 do 3
  centimetre); tako bo zmes bolj enakomerna.
   Nikoli na napolnite vrča sekljalnika čez označeno
  raven.
   Za učinkovito mešanje oz. sekljanje suhih
  sestavin boste morda morali prekiniti delovanje
  aparata ter sestavine z lopatico postrgati s strani
  vrča in jih vrniti na dno.

   Kadar pripravljate pire iz zelenjave ali sadja,
  kuhanega ali surovega, narežite sestavine na
  majhne kose, da olajšate delovanje aparata.
   Ko mešate različne sestavine, najprej dodajte
  tekočine, nato pa še suhe sestavine.
   Vedno se prepričajte, da v sadju ni koščic ter da v
  mesu ni kosti, saj lahko le-te poškodujejo rezila.
   V sekljalniku ne mešajte vročih tekočin.
  Počakajte, da se vroče tekočine ohladijo, preden
  jih dodate v sekljalnik.
   Ko pripravljate pire iz toplih sestavin, vedno
  omogočite prezračevanje vrča sekljalnika. To
  storite tako, da po tem, ko zaženete sekljalnik,
  odstranite merico iz pokrova vrča. • Page 6

  Nega in čiščenje
  Metoda hitrega čiščenja
  1. Napolnite sekljalnik do polovice s toplo vodo in
  majhno količino detergenta.
  2. Pritisnite tipko za trenutno delovanje in jo držite 1
  do 2 sekundi, nato pa jo spustite. Ponovite 3 do
  4 krat.
  3. Nato odstranite vrč in ga sperite pod tekočo
  vodo.
  4. Posodo in pokrov mlinčka očistite s ščetko,
  čopičem ali suho krpo.
  5. Pokrov mlinčka lahko pomijete tudi v hladni ali
  mlačni vodi.
  Temeljito čiščenje
  1. Odvijte sklop rezila z dna vrča, tako da obrnete
  dno rezila v nasprotni smeri urinega kazalca.
  2. Odstranite gumijasto tesnilo s sklopa rezila.
  3. Pomijte pokrov vrča, merico, gumijasto tesnilo,
  sklop rezila ter vrč v vodi z nekaj detergenta.
  Pozor: Pri čiščenju rezil bodite previdni, saj so zelo
  ostra.
  Opomba: Ne pomivajte nobenega dela sekljalnika v
  pomivalnem stroju.
  Čiščenje ohišja
  Ohišje očistite z vlažno mehko gobo in nekaj
  detergenta; ohišje nato obrišite.
  Opomba: Nikoli ne potopite ohišja aparata (z
  motorjem) v vodo.

  Okolje
  Aparata po preteku življenjske dobe ne zavrzite
  skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč
  ga odložite na uradnem zbirnem mestu za
  recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

  Garancija in servis
  Za informacije ali v primeru težav se obrnite na
  Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši
  državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem
  garancijskem listu).
  Samo za osebno uporabo!

  GORENJE
  VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI
  UPORABI VAŠEGA APARATA!
  Pridržujemo si pravico do sprememb!

  5 • Page 7

  HR

  1. Pokrov otvora za dodavanje sastojaka/mjerica
  2. Pokrov
  3. Vrč sjeckalice (1,5 litra)
  4. Odstranjivi nož
  5. Ukrasni obruč kućišta
  6. Kućište
  7. Utikač i priključni kabel
  8. Gumb za trenutno djelovanje
  9. Gumb za upravljanje
  10. Podnožje
  11. Plastične nožice
  12. Pokrov za mljevenje kave
  13. Posuda za mljevenje kave
  14. Nož za mljevenje
  Sigurnosna upozorenja  Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve upute
  za uporabu.
   Prije sastavljanja ili rastavljanja uređaja, odnosno
  pričvršćivanja ili skidanja nastavaka, te prije
  čišćenja, ili uvijek kad uređaj nije pod nadzorom
  obavezno ga iskopčajte iz električne mreže.
   Djeca neka ne koriste uređaj. Sam uređaj i
  priključni kabel neka ne budu na dohvat ruke
  djeci.
   Uređaj nije namijenjen za korištenje osobama
  smanjenih fizičkih, senzornih ili umnih
  sposobnosti, ili nedovoljnog znanja i iskustava,
  osim ako ih nadzire osoba, zadužena za njihovu
  sigurnost i ako su dobili odgovarajuće upute
  glede sigurne uporabe uređaja, i ako razumiju
  opasnosti povezane s njegovim korištenjem.
   Djecu morate nadzirati i ne dozvoliti im da uređaj
  koriste kao igračku.
   Oštećen priključni kabel smije zamijeniti isključivo
  proizvođač ili njegov ovlašteni serviser, odnosno  6

  neka druga stručno osposobljena osoba, inače je
  takav zahvat potencijalno opasan.
  Posebnu pažnju posvetite rukovanju oštrim
  noževima, kad praznite posudu, kao i tijekom
  čišćenjem.
  Prije izmjene priključaka i nastavaka, odnosno
  svaki put prije no što se približite pomičnim
  dijelovima uređaja, provjerite dali je uređaj
  iskopčan iz električne instalacije.
  Uređaj je namijenjen uporabi u kućanstvu i
  sličnim okruženjima, kao što su:
  priručne kuhinje za osoblje u trgovinama i drugim
  radnim sredinama,
  – obiteljska gospodarstva,
  – stambene jedinice za goste u hotelima,
  motelima, i ostalim objektima za stanovanje,
  – objektima koji nude usluge prenoćišta s
  doručkom.
  Kad su oštrice noževa u radu nemojte im se nikad
  približavati s prstima.
  U mikseru, odnosno u sjeckalici nikad nemojte
  sjeckati vruće sastojke.
  Tijekom rada neka uređaj uvijek bude na ravnoj
  podlozi.
  Prije no što uređaj priključite na električnu
  instalaciju, provjerite dali je gumb za upravljanje u
  položaju "0".
  Uređaj ne smije raditi neprekidno duže od 1
  minute.
  Ukoliko uređaj koristite kao mlinac za mljevenje
  kave, neka ne radi neprekidno duže od 30
  minuta. Ukoliko ste uređaj tri puta uzastopce
  koristili kao mlinac za kavu, prije slijedeće
  uporabe neka uređaj miruje približno 60 minuta.
  Pažljivo pročitajte upute priložene k uređaju, i
  spremite ih za kasnije.
  Prije no što ukopčate ili odstranite utikač iz
  utičnice, uvijek isključite napon u utičnici. Kad
  iskopčavate uređaj iz električne instalacije, uvijek
  prstima uhvatite utikač; nikad nemojte vući
  priključni kabel.
  Uređaj nemojte koristiti s produžnim kabelima,
  osim ako je takav produžni kabel pregledao i
  isprobao odgovarajuće osposobljen stručnjak za
  električne instalacije, ili serviser.
  Uređaj uvijek ukopčajte u utičnicu, odnosno
  instalaciju čiji napon (izmjenične struje) odgovara
  onom, navedenim na uređaju.
  Uređaj koristite samo za njegovu predviđenu
  namjenu.
  Uređaj nemojte stavljati na vrući plinski plamenik
  ili na električni grijač, odnosno u blizinu takvog
  plamenika ili grijača, kao ni u blizinu zagrijane
  pećnice. Uređaj nemojte stavljati na bilo kakav
  drugi uređaj. • Page 8

   Nemojte dozvoliti da priključni kabel visi preko
  ruba stola ili radne površine, ili da dodiruje okolne
  vruće površine.
   Nemojte koristiti električni uređaj s oštećenim
  priključnim kabelom, odnosno, ako je uređaj pao
  na pod ili neku drugu površinu, odnosno ako je na
  bilo koji drugi način oštećen.
   Uređaj nemojte nikad uranjati u vodu, niti u bilo
  koju drugu tekućinu, ukoliko to nije izričito
  preporučeno.
   Nikad nemojte dodirivati oštrice kad je uređaj u
  radu.
   Budite naročito pažljivi kad praznite ili čistite vrč
  sjeckalice, jer su oštrice noževa opasno oštre.

  8. Sastojke možete dodavati u vrč i tijekom
  sjeckanja. To ćete učiniti tako da izvadite mjericu
  iz otvora za dodavanje sastojaka.
  9. Nakon završenog sjeckanja, gumb za upravljanje
  uvijek okrenite nazad u položaj 0.

  Uporaba mlinca za kavu
  1. U posudu za mljevenje (15) dodajte traženu
  količinu kave (najviše 40 g).
  2. Pokrov za mljevenje (14) stavite na posudu za
  mljevenje (15) i pritisnite ga nadolje (Slika 3).
  3. Mlinac za kavu postavite na kućište i zaokrenite
  ga u suprotnom smjeru od kazaljki na satu (Slika
  4). Više informacija naći ćete u poglavlju
  Sigurnosni sustav zaključavanja.

  Uporaba sjeckalice
  1. Namjestite mjericu (1) na pokrov (2). Namjestite
  pokrov na vrč sjeckalice i pritisnite ga nadolje
  (Slika 1).
  2. Vrč sjeckalice stavite na kućište i zaokrenite ga u
  suprotnom smjeru od kazaljki na satu (Slika 2).
  Više informacija naći ćete u poglavlju Sigurnosni
  sustav zaključavanja.

  Slika.3

  Slika.1

  Slika.4

  4. Gumbom za upravljanje izaberite traženu brzinu
  rada: 1, 2, 3, ili trenutno djelovanje.
  5. Kako fino je kava samljevena ovisi o količini zrna
  kave i vremena mljevenja.
  6. Kod mljevenja kave pridržavajte se slijedećih
  ograničenja glede količine i vremena mljevenja:
  40 g: najviše 15 do 30 sekundi.
  7. Ako je vrijeme mljevenja kraće, kava će biti
  grublje samljevena.
  8. U funkciji trenutnog djelovanja (pulsiranje)
  sjeckalica će raditi sve dok držite pritisnut gumb
  za trenutno djelovanje. Takav način omogućuje
  više nadzora kod mljevenja.
  9. Ako gumb za upravljanje okrenete u položaj 1, 2
  ili 3, uređaj će raditi neprekidno, sve dok isti
  gumb ne okrenete nazad u položaj 0.

  Slika.2

  3. Skinite pokrov ili mjericu sa vrča sjeckalice te
  stavite sastojke u vrč.
  4. Pokrov s namještenom mjericom ponovno stavite
  na vrč sjeckalice i vrč zaokrenite u suprotnom
  smjeru od kazaljki na satu, da se zatakne. Više
  informacija naći ćete u poglavlju Sigurnosni
  sustav zaključavanja. Vodite računa da sadržaj
  vrča ne premaši označenu razinu, to jest najviše
  1,5 litre.
  5. Gumbom za upravljanje izaberite brzinu
  sjeckanja: 1, 2, 3, ili trenutno djelovanje.
  6. U funkciji trenutnog djelovanja (pulsiranje)
  sjeckalica će raditi sve dok držite pritisnut gumb
  za trenutno djelovanje. Takav način omogućuje
  više nadzora u sjeckanju npr. oraščića ili
  čokolade, ili za drobljenje leda.
  7. Kad gumb za upravljanje okrenete u položaj 1, 2
  ili 3, uređaj će raditi neprekidno, sve dok isti
  gumb ne okrenete nazad u položaj 0.

  Sigurnosni sustav zaključavanja
  Za vašu veću sigurnost ova sjeckalica i mlinac za
  kavu opremljeni su sigurnosnim sustavom za
  zaključavanje. Ukoliko pokrov uređaja ili vrč
  odnosno mlinac za kavu nisu pravilno namješteni,
  uređaj neće raditi.
  Sjeckalicu pravilno sastavite prema slijedećim
  uputama:
  1. Kućište postavite na stol; prednji dio uređaja
  neka bude okrenut prema vama.
  2. Vrč sjeckalice stavite na kućište, tako da drška
  bude na desnoj strani. Vrč je pravilno postavljen
  kada je strjelica na vrču neposredno iznad
  7 • Page 9

  otvorenog mehanizma za zaključavanje na
  kućištu, odnosno na podnožju s motorom.
  3. Vrč sjeckalice zaokrenite udesno, da se čujno
  zakvači (klikne na mjesto). Strjelice na kućištu
  (podnožju s motorom) i na vrču moraju biti
  međusobno poravnane. Jedino na ovaj način je
  vrč sjeckalice pravilno učvršćen na svoje mjesto.
  4. Namjestite pokrov na sjeckalicu, tako da je
  pregib okrenut k vama.
  5. Zaokrenite pregib udesno, dok ne bude
  neposredno iznad drške vrča. Sjeckalica je sada
  spremna za uporabu.

  Mlinac za kavu pravilno sastavljate na slijedeći
  način:
  1. Kućište postavite na stol; prednji dio uređaja
  neka bude okrenut prema vama.
  2. Mlinac za kavu stavite na kućište i zaokrenite ga
  udesno, da se čujno zakvači (klikne na mjesto).
  Strjelice na kućištu (podnožju s motorom) i na
  posudi za mljevenje moraju biti međusobno
  poravnane. Ako jesu, mlinac za kavu je pravilno
  namješten.
  3. Mlinac za kavu je sada spreman za uporabu.

  Vodič za vašu sjeckalicu
  Preporučljiva
  Postupak

  Vrsta hrane

  podešenost

  Mliječni shake,
  Pjenjenje

  Koristite ohlađeno mlijeko. Miješajte sve dok ne postignete traženu
  2, 3

  smoothie

  Sjeckanje

  Preporučljiv postupak

  Oraščići,

  Trenutno

  čokolada, češnjak

  djelovanje

  ili bilje

  (pulse)

  Maslac ili šećer

  2, 3

  gustoću, odnosno teksturu.
  Sjeckajte pola šalice sastojaka odjednom, da komadići budu
  jednake veličine.
  Miješajte maslac i šećer, sve dok ne nastane kremasta smjesa.

  Pjenasto
  miješanje

  Preporučujemo da na polovici miješanja zaustavite sjeckalicu, te
  ostružete kremu sa strana vrča. Nemojte miješati predugo.

  Krušne mrvice,
  Drobljenje

  2, 3

  Nalomite na komade i sjeckajte sve dok ne nastanu mrvice.

  mrvice keksa
  Dodajte 1/4 šalice vode. Za drobljenje leda koristite bilo koju
  Usitnjavanje

  1, 2, 3, trenutno
  Led

  leda

  podešenost, ili 3 do 4 puta uzastopce pritisnite tipku za trenutno

  djelovanje
  djelovanje (pulse).
  Miješajte sve dok ne nastane homogena smjesa. Tijekom miješanja

  Priprema
  Preljevi za salatu

  1, 2

  možete dodavati ulje kroz otvor za dolijevanje, odnosno dodavanje

  emulzije
  sastojaka u pokrovu.
  Drobite približno 20 sekundi za grubo mljeveni šećer u prahu, i još

  Šećer u prahu

  Kristalni šećer

  2, 3

  Miješanje

  Tekuće tijesto

  1, 2

  Sastojke miješajte samo onoliko koliko treba da nastane homogena

  Juhe, povrće,
  Pire

  voće

  daljnjih 10 sekundi za fino mljeveni šećer u prahu.

  2, 3

  smjesa. Nemojte miješati predugo.
  Miješajte sve dok ne nastane glatka smjesa.

  PAŽNJA! Vrijeme sjeckanja ili miješanja može se mijenjati u ovisnosti o količini sastojaka u vrču; navedena
  trajanja so samo okvirna.
   Nikad nemojte napunite vrč sjeckalice preko
  Priručni savjeti za uporabu uređaja
  označene razine.
   Za učinkovito miješanje, odnosno sjeckanje suhih
   Ukoliko se vam dogodi da u umaku za meso
  sastojaka, možda ćete morati nakratko prekinuti
  nastanu grudice, ili ako umak na osnovi jaja
  djelovanje uređaja, te sastojke lopaticom ostrugati
  splasne, možete ih spasiti kratkim miješanjem u
  sa stranica vrča, te ih zatim vratiti na dno.
  sjeckalici.
   Kad pripremate pire iz povrća ili voća, bilo
   Hranu koju namjeravate obrađivati u sjeckalici,
  kuhanog ili sirovog, narežite sastojke na manje
  narežite na kocke (s stranicom približno 2 do 3
  komadiće, jer ćete time olakšati djelovanje
  centimetra) – tako će smjesa postati
  uređaja.
  ravnomjernija.
  8 • Page 10

   Kad miješate različite sastojke, najprije dodajte
  tekućinu, a zatim suhe sastojke.
   Uvijek provjerite da u voću nema koštica, i da u
  mesu nema kostiju, jer to može oštetiti noževe.
   U sjeckalici nemojte miješati vruće tekućine.
  Pričekajte da se vruća tekućina ohladi prije no što
  ćete je staviti u sjeckalicu.
   Kad pripremate pire iz toplih sastojaka, uvijek
  omogućite provjetravanje vrča sjeckalice. To ćete
  učiniti tako da mjericu skinete sa pokrova vrča
  kad uputite uređaj u rad.

  elektroničkih i električkih aparata. Ispravnim
  odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete
  potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje
  ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim
  rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije
  informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo
  Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu
  za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u
  kojoj ste kupili proizvod.

  Garancija i servis
  Za informacije ili u slučaju problema obratite se
  Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi
  (telefonski broj naći ćete u međunarodnom
  garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
  centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili
  odjelu Gorenja za male kućanske aparate.
  Nije za profesionalnu uporabu!

  Njega i čišćenje
  Metoda brzog čišćenja
  1. Napunite sjeckalicu do polovice toplom vodom i
  malom količinom deterdženta.
  2. Pritisnite tipko za trenutno djelovanje i držite je
  pritisnutu 1 do 2 sekunde, a zatim je ispustite. To
  ponovite 3 do 4 puta.
  3. Nakon toga skinite vrč i isperite ga pod tekućom
  vodom.
  4. Posudu i poklopac mlinca očistite četkom, kistom
  ili suhom krpom.
  5. Pokrov mlinca za kavu možete oprati i u hladnoj
  ili mlakoj vodi.
  Temeljito čišćenje
  1. Odvijte sklop noža sa dna vrča, tako da dno
  noža zaokrenete u smjeru kazaljki na satu.
  2. Odstranite gumenu brtvu sa sklopa noža.
  3. Operite pokrov vrča, mjericu, gumenu brtvu,
  sklop noža, te vrč u vodi kojoj ste dodali malo
  deterdženta.
  Pažnja: Budite vrlo oprezni kod čišćenja noževa, jer
  su vrlo oštri.
  Napomena: Nijedan dio sjeckalice nemojte prati u
  perilici posuđa.
  Čišćenje kućišta
  Kućište očistite vlažnom mekom spužvom i malo
  deterdženta; kućište zatim obrišite.
  Napomena: Nikad nemojte uranjati kućište uređaja
  (s motornom jedinicom) u vodu.

  Čuvanje uređaja
  1. Priključni kabel zamotajte i spremite u ladicu na
  dnu kućišta, namijenjenu namatanju kabela.
  2. Uređaj stavite na hladno i suho mjesto.
  državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem
  garancijskem listu).

  Okolina

  GORENJE
  VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA U RADU S

  Simbol na proizvodu ili na njegovoj
  ambalaži označuje, da se s tim
  proizvodom ne smije postupiti kao s
  otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti
  uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje

  VAŠIM APARATOM!
  Pridržavamo pravo do promjena!
  9 • Page 11

  SRB-MNE


  1. Poklopac otvora za dodavanje sastojaka/merica
  2. Poklopac
  3. Vrč seckalice (1,5 litra)
  4. Odstranjivi nož
  5. Ukrasni obruč kućišta
  6. Kućište
  7. Utikač i priključni kabl
  8. Dugme za momentalno delovanje
  9. Dugme za upravljanje
  10. Podnožje
  11. Plastične nožice
  12. Poklopac za mlevenje kafe
  13. Posuda za mlevenje kafe
  14. Nož za mlevenje
  Bezbednosna upozorenja   Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte sva
  uputstva za upotrebu.
   Pre sastavljanja ili rastavljanja aparata, odnosno
  montaže ili skidanja nastavaka, te pre čišćenja, ili
  uvek kad aparat nije pod nadzorom obavezno ga
  iskopčajte iz električne instalacije.
   Deca neka ne koriste aparat. Sam aparat i
  priključni kabl neka ne budu na dohvat ruke deci.
   Aparat nije namenjen za korišćenje licima
  smanjenih fizičkih, osetilnih ili mentalnih
  sposobnosti, ili nedovoljnog znanja i iskustava,
  izuzev ako su pod kontrolom lica, zaduženih za
  njihovu bezbednost i ako su dobili odgovarajuća
  uputstva u vezi bezbedne upotrebe aparata, i ako
  razumeju opasnosti povezane s njegovim
  korišćenjem.
   Decu treba nadzirati i ne dozvoliti im da aparat
  koriste kao igračku.
   Oštećen priključni kabl sme zameniti isključivo
  proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser, odnosno  10

  neko drugo stručno osposobljeno lica, inače je
  takav zahvat potencijalno opasan.
  Posebnu pažnju posvetite rukovanju oštrim
  noževima, kad praznite posudu, kao i tokom
  čišćenjem.
  Pre izmene priključaka i nastavaka, odnosno
  svaki put pre no što se približite pomičnim
  delovima aparata, proverite dali je aparat
  iskopčan iz električne instalacije.
  Aparat je namenjen upotrebi u domaćinstvu i
  sličnim sredinama, kao što su:
  priručne kuhinje za osoblje u radnjama i drugim
  radnim sredinama,
  – porodične farme,
  – stambene jedinice za goste u hotelima,
  motelima, i ostalim objektima za stanovanje,
  – objektima koji nude usluge prenoćišta s
  doručkom.
  Kad su oštrice noževa u radu nemojte nikad
  približavati prste.
  U mikseru, odnosno u seckalici nikad nemojte
  seckati vruće sastojke.
  Tokom rada neka aparat uvek bude na ravnoj
  podlozi.
  Pre no što aparat priključite na električnu
  instalaciju, proverite dali je dugme za upravljanje
  u položaju "0".
  Aparat ne sme raditi neprekidno duže od jednog
  minuta.
  Ukoliko aparat koristite kao mlinac za mlevenje
  kafe, neka ne radi neprekidno duže od 30 minuta.
  Ukoliko ste aparat tri puta zaredom koristili kao
  mlinac za kafu, pre naredne upotrebe neka aparat
  miruje približno 60 minuta.
  Pažljivo pročitajte uputstva priložena ka aparatu, i
  spremite ih za kasnije.
  Pre no što ukopčate ili odstranite utikač iz
  utičnice, uvek isključite napon u utičnici. Kad
  iskopčavate aparat iz električne instalacije, uvek
  prstima uhvatite utikač; nikad nemojte vući
  priključni kabl.
  Aparat nemojte koristiti s produžnim kablovima,
  izuzev ukoliko je takav produžni kabl pregledao i
  isprobao odgovarajuće osposobljen stručnjak za
  električne instalacije, ili serviser.
  Aparat uvek ukopčajte u utičnicu, odnosno
  instalaciju čiji napon (izmenične struje) odgovara
  onom, navedenom na aparatu.
  Aparat koristite samo za njegovu predviđenu
  namenu.
  Aparat nemojte stavljati na vrući gasni gorionik ili
  na električni grejač, odnosno u blizinu takvog
  gorionika ili grejača, kao ni u blizinu zagrejane
  rerne. Aparat nemojte stavljati na bilo kakav drugi
  aparat. • Page 12

   Nemojte dozvoliti da priključni kabl visi preko ivice
  stola ili radne površine, ili da dodiruje okolne
  vruće površine.
   Nemojte koristiti električni aparat s oštećenim
  priključnim kablom, odnosno, ako je aparat pao
  na patos ili neku drugu površinu, odnosno ako je
  na bilo koji drugi način oštećen.
   Aparat nemojte nikad uranjati u vodu, niti u bilo
  koju drugu tečnost, ukoliko to nije izričito
  preporučeno.
   Nikad nemojte dodirivati oštrice kad je aparat u
  radu.
   Budite naročito pažljivi kad praznite ili čistite vrč
  seckalice, jer su oštrice noževa veoma oštre.

  8. Sastojke možete dodavati u vrč i tokom
  seckanja. To ćete uraditi tako da izvadite mericu
  iz otvora za dodavanje sastojaka.
  9. Nakon završenog seckanja, dugme za
  upravljanje uvek obrnite natrag na poziciju 0.

  Upotreba mlinca za kafu
  1. U posudu za mlevenje (15) dodajte proizvoljnu
  količinu kafe (najviše 40 g).
  2. Poklopac za mlevenje (14) stavite na posudu za
  mlevenje (15) i pritisnite ga prema dole (Slika 3).
  3. Mlinac za kafu postavite na kućište i obrnite ga u
  suprotnom smeru od kazaljki na satu (Slika 4).
  Više informacija naći ćete u poglavlju
  Bezbednosni sistem zaključavanja.

  Upotreba seckalice
  1. Namestite mericu (1) na poklopac (2). Poklopac
  uglavite na vrč seckalice i pritisnite ga prema
  dole (Slika 1).
  2. Vrč seckalice stavite na kućište i obrnite ga u
  suprotnom smeru od kazaljki na satu (Slika 2).
  Više informacija naći ćete u poglavlju
  Bezbednosni sistem zaključavanja.

  Slika.3

  Slika.1

  Slika.4

  4. Dugmetom za upravljanje izaberite traženu
  brzinu rada: 1, 2, 3, ili momentalno delovanje.
  5. Kako fino je kava samlevena ovisi o količini zrna
  kafe i vremenu mlevenja.
  6. Kod mlevenja kafe pridržavajte se narednih
  ograničenja što se tiče količine i vremena
  mlevenja: 40 g: najviše 15 do 30 sekundi.
  7. Ako je vreme mlevenja kraće, kava će biti grublje
  samlevena.
  8. U funkciji momentalnog delovanja (pulsiranje)
  seckalica će raditi sve dok držite pritisnuto
  dugme za momentalno delovanje. Takav način
  omogućuje više nadzora kod mlevenja.
  9. Ako dugme za upravljanje okrenete u položaj 1,
  2 ili 3, aparat će raditi neprekidno, sve dok isto
  dugme ne okrenete nazad na poziciju 0.

  Slika.2

  3. Skinite poklopac ili mericu sa vrča seckalice te
  stavite sastojke u vrč.
  4. Poklopac s nameštenom mericom ponovno
  stavite na vrč seckalice i vrč obrnite u suprotnom
  smeru od kazaljki na satu, da se uglavi. Više
  informacija naći ćete u poglavlju Bezbednosni
  sistem zaključavanja. Vodite računa da sadržaj
  vrča ne sme da prevaziđe označeni nivo, to jest
  najviše 1,5 litra.
  5. Dugmetom za upravljanje izaberite brzinu
  seckanja: 1, 2, 3, ili momentalno delovanje.
  6. U funkciji momentalnog delovanja (pulsiranje)
  seckalica će raditi sve dok držite pritisnuto
  dugme za momentalno delovanje. Takav način
  omogućuje više nadzora u seckanju npr.
  oraščića ili čokolade, ili za usitnjavanje leda.
  7. Kad dugme za upravljanje obrnete na poziciju 1,
  2 ili 3, aparat će raditi neprekidno, sve dok isto
  dugme ne obrnete natrag u položaj 0.

  Bezbednosni sistem zaključavanja
  Za vašu veću bezbednost ova seckalica i mlinac za
  kafu opremljeni su bezbednosnim sistemom za
  zaključavanje. Ukoliko poklopac aparata ili vrč
  odnosno mlinac za kafu nisu pravilno namešteni,
  aparat neće raditi.
  Seckalicu pravilno sastavite prema narednim
  uputstvima:
  1. Kućište postavite na sto; prednji deo aparata
  neka bude okrenut prema vama.
  2. Vrč seckalice stavite na kućište, tako da ručka
  bude na desnoj strani. Vrč je pravilno postavljen
  kada je strelica na vrču direktno iznad otvorenog
  11 • Page 13

  mehanizma za zaključavanje na kućištu,
  odnosno na podnožju s motorom.
  3. Vrč seckalice obrnite udesno, da se čujno uglavi
  (klikne) na svoje mesto. Strelice na kućištu
  (podnožju s motorom) i na vrču treba da su
  međusobno poravnane. Jedino na ovaj način vrč
  seckalice pravilno je uglavljen na svoje mesto.
  4. Namestite poklopac na seckalicu, tako da pregib
  bude okrenut ka vama.
  5. Obrnite pregib udesno, dok ne bude neposredno
  iznad ručke vrča. Seckalica je sada spremna za
  upotrebu.

  Mlinac za kafu pravilno sastavljate na naredni
  način:
  1. Kućište postavite na sto; prednji deo aparata
  neka bude okrenut prema vama.
  2. Mlinac za kafu stavite na kućište i obrnite ga
  udesno, da se čujno uglavi (klikne) na svoje
  mesto. Strelice na kućištu (podnožju s motorom)
  i na posudi za mlevenje treba da su međusobno
  poravnane. Ako jesu, mlinac za kafu je pravilno
  namešten.
  3. Mlinac za kafu je sada spreman za upotrebu.

  Vodič za vašu seckalicu
  Preporučljiva
  Postupak

  Vrsta hrane

  podešenost

  Mlečni šejk,
  Izrada pene

  Koristite ohlađeno mleko. Mešajte sve dok ne postignete traženu
  2, 3

  smoothie

  Seckanje

  Preporučljiv postupak

  Oraščići,

  Momentalno

  čokolada, beli luk

  delovanje

  ili začinsko bilje

  (pulsiranje)

  Puter ili šećer

  2, 3

  gustoću, odnosno teksturu.
  Seckajte pola šolje sastojaka odjednom, da komadići budu jednake
  veličine.
  Mešajte puter i šećer, sve dok ne nastane kremasta smeša.

  Penasto
  mešanje

  Preporučujemo da na polovini mešanja zaustavite seckalicu, te
  ostružete kremu sa strana vrča. Nemojte mešati predugo.

  Prezle (krušne
  Drobljenje

  mrvice), mrvice

  2, 3

  Kidajte na komade i seckajte sve dok ne nastanu mrvice.

  keksa
  1, 2, 3,

  Dodajte 1/4 šolje vode. Za drobljenje leda koristite bilo koju

  momentalno

  regulaciju, ili 3 do 4 puta zaredom pritisnite taster za momentalno

  Usitnjavanje
  Led
  leda
  delovanje

  delovanje (pulsiranje).
  Mešajte sve dok ne nastane homogena smeša. Tokom mešanja

  Priprema
  Prelivi za salatu

  1, 2

  možete dodavati ulje kroz otvor za sipanje, odnosno dodavanje

  emulzije
  sastojaka u poklopcu.
  Šećer u prahu

  Mešanje

  Meljite približno 20 sekundi za grubo mleveni šećer u prahu, i još

  Kristalni šećer

  2, 3

  Tečno testo

  1, 2

  Sastojke mešajte samo onoliko koliko treba da nastane homogena

  Supe, povrće,
  Pire

  voće

  daljnjih 10 sekundi za fino mleveni šećer u prahu.

  2, 3

  smeša. Nemojte mešati predugo.
  Mešajte sve dok ne nastane glatka smeša.

  PAŽNJA! Vreme seckanja ili mešanja može se menjati u ovisnosti o količini sastojaka u vrču; navedena
  trajanja so samo okvirna.
   Nikad nemojte napuniti vrč seckalice preko
  Priručni saveti za upotrebu aparata
  označenog nivoa.
   Za efikasno mešanje, odnosno seckanje suvih
   Ukoliko vam se desi da u sosu za meso nastanu
  sastojaka, možda ćete morati nakratko prekinuti
  grudice, ili ako sos urađen na osnovi jaja splasne,
  delovanje aparata, te sastojke lopaticom ostrugati
  možete ih spasiti kratkim mešanjem u seckalici.
  sa stranica vrča, te ih zatim vratiti na dno.
   Hranu koju nameravate obrađivati u seckalici,
   Kad pripremate pire iz povrća ili voća, bilo
  narežite na parčiće (s stranicom približno 2 do 3
  kuvanog ili sirovog, narežite sastojke na manju
  centimetra) – tako će smeša postati ravnomernija.
  parčad, jer ćete time olakšati delovanje aparata.
  12 • Page 14

   Kad mešate različite sastojke, najpre dodajte
  tečnost, a zatim suve sastojke.
   Uvek proverite da u voću ne bude koštica, i da u
  mesu nema kostiju, jer to može oštetiti noževe.
   U seckalici nemojte mešati vruće tečnosti.
  Pričekajte da se vruća tečnost ohladi pre no što je
  stavite u seckalicu.
   Kad pripremate pire iz toplih sastojaka, uvek
  omogućite provetravanje vrča seckalice. To ćete
  uraditi tako da mericu skinete sa poklopaca vrča
  kad uputite aparat u rad.

  sprečićete potencijalne negativne posledice na
  životnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti
  ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom
  ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o
  tretmanu, odbacivanju I ponovnom korišćenju ovog
  proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim
  ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada
  ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

  Garancija i servis
  Za informacije ili u slučaju problema obratite se
  Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi
  (telefonski broj naći ćete u međunarodnom
  garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog
  centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili
  odelu Gorenja za male kućanske aparate.
  Nije za komercialnu upotrebu!

  Nega i čišćenje
  Metoda brzog čišćenja
  1. Napunite seckalicu do polovine toplom vodom i
  malom količinom deterdženta.
  2. Pritisnite taster za momentalno delovanje i držite
  ga pritisnutog 1 do 2 sekunde, a zatim ga
  ispustite. To ponovite 3 do 4 puta.
  3. Nakon toga skinite vrč i isperite ga pod tekućom
  vodom.
  4. Posudu i poklopac mlinca očistite četkom, kistom
  ili suvom krpom.
  5. Poklopac mlinca za kafu možete oprati i u
  hladnoj ili mlakoj vodi.
  Temeljito čišćenje
  1. Odšrafite sklop noža sa dna vrča, tako da dno
  noža obrnete u smeru kazaljki na satu.
  2. Skinite gumeni zaptivač sa sklopa noža.
  3. Operite poklopac vrča, mericu, gumeni zaptivač,
  sklop noža, te vrč u vodi kojoj ste dodali malo
  deterdženta.
  Pažnja: Budite veoma oprezni kod čišćenja noževa,
  jer su vrlo oštri.
  Napomena: Nijedan deo seckalice nemojte prati u
  mašini za pranje sudova.
  Čišćenje kućišta
  Kućište očistite vlažnim mekim sunđerom i malo
  deterdženta; kućište zatim obrišite.
  Napomena: Nikad nemojte uranjati kućište aparata
  (s motornom jedinicom) u vodu.

  Čuvanje aparata
  1. Priključni kabl zamotajte i spremite u fijoku na
  dnu kućišta, namenjenu namotavanju kabla.
  2. Aparat stavite na hladno i suvo mjesto.

  Zaščita okoline
  Simbol na proizvodu ili na njegovoj
  ambalaži označava, da se sa tim
  proizvodom ne sme postupati kao sa
  otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod
  treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za
  reciklažu elektronskih I električnih aparata.
  Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda

  GORENJE
  VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U
  RADU S VAŠIM APARATOM!
  Pridržavamo pravo do promena
  13 • Page 15

  MK
  1. Капак на отворот за додавање состојки/мерка
  2. Капак
  3. Бокал на сечкалката (1,5 литар)
  4. Отстранливо сечило
  5. Украсен обрач на куќиштето
  6. Куќиште
  7. Втакнувач и приклучен кабел
  8. Копче за моментално работење
  9. Копче за управување
  10. Подножје
  11. Пластични ноџиња
  12. Капак за мелење кафе
  13. Сад за мелење кафе
  14. Сечило за мелење
  Varnostna opozorila   Пред употреба на апаратот внимателно
  прочитајте ги сите упатства.
   Пред составување или раставување на
  апаратот, пред чистење или кога апаратот не
  е под надзор, исклучите го од електричната
  мрежа.
   Деца да не го употребуваат овој апарат.
  Апаратот и приклучниот кабел да не бидат
  достижни на деца.
   Лица со смалени физички, сетилни и ментални
  способности или со недостаточно знаење и
  искуства можат да го употребуваат овој апарат
  под соодветен надзор или ако добиле
  соодветни упатства со оглед на безбедна
  употреба на апаратот и ако ги разбираат
  опасностите кои се поврзани со неговата
  употреба.
   Деца да не се играат со апаратот.
   Оштетен приклучен кабел смее да замени
  само производителот или овластен сервисер,
  односно друго стручно оспособено лице,
  14

  бидејќи во спротивно таква работа може да
  биде опасна.
  Бидете претпазливи кога постапувате со
  острите сечила, кога го празните садот и за
  време чистење.
  Пред заменување на помагалата или пред да
  се приближите до подвижните делови на
  апаратот, исклучите го апаратот и исклучите
  го од електричната мрежа.
  Апаратот е наменет за употреба во
  домаќинство и слични околини, како што се:
  прирачни кујни за персонал во продавници и
  други работни околини,
  – фамилијарни селски стопанства,
  – единици за сместување на гости во хотели,
  мотели и други сместувачки објекти,
  – објекти кои нудат ноќевање со појадок.
  Кога се сечилата во употреба, не
  приближувајте се им со прстите.
  Во мешалката, односно сечкалката не сечкајте
  жешки состојки.
  Апаратот за време употреба да биде секогаш
  на рамна подлога.
  Погрижете се копчето за управување да биде
  во положба "0", пред да го приклучите
  апаратот на електрична мрежа.
  Апаратот да не работи непрекинато повеќе од
  1 минута.
  Ако апаратот го употребувате како мелница за
  кафе, да не работи непрекинато повеќе од 30
  минути. Ако апаратот трипати едноподруго сте
  го употребиле како мелница за кафе, пред
  наредната употреба апаратот да се одмара
  приближно 60 минути.
  Внимателно прочитајте ги упатствата,
  приложени кон апаратот, и чувајте ги.
  Пред да го ставите или отстраните
  втакнувачот од приклучницата, секогаш
  исклучите го напојувањето на приклучницата.
  Кога го исклучувате апаратот од електричната
  мрежа, држете за втакнувачот; не влечете за
  приклучниот кабел.
  Не употребувајте го апаратот со продолжен
  кабел, освен ако истиот го прегледал и
  испробал соодветно оспособен стручњак за
  електрични инсталации или сервисер.
  Апаратот секогаш да го приклучите на
  приклучница, односно мрежа, која е под таков
  напон (само наизменичен), како што е
  наведено на апаратот.
  Апаратот употребувајте го само за предвидена
  намена.
  Апаратот не ставајте го на жежок гасен
  горилник или електричен грејач, односно во
  близина на таков горилник или грејач, исто
  така не во загреана рерна. Апаратот не
  ставајте го на кој било друг апарат. • Page 16

   Не дозволувајте да приклучниот кабел виси
  преку работ на масата или работната
  површина или да допира жешки површини.
   Не употребувајте електричен апарат со
  оштетен приклучен кабел, ако апаратот
  паднал на подот или друга површина или ако е
  како било оштетен.
   Никогаш не потопувајте го апаратот во вода
  или која било друга течност, ако тоа не е
  стриктно препорачано.
   Никогаш не допирајте ги сечилата, кога е
  апаратот вклучен.
   Бидете посебно претпазливи кога го празните
  или чистите бокалот на сечкалката, бидејќи
  сечилата се исклучително остри.
  Овој апарат е означен според европскиот
  пропис 2002/96/ЕЗ за електро и електронски
  апарати (waste electrical and electronic
  equipment - WEEE). Прописот ја дава
  рамката за враќање и искористување на
  старите апарати, важечко ширум Европа.

  5. Со копчето за управување изберите сакана
  брзина на сечкање: 1, 2, 3 или моментално
  работење.
  6. При моментално работењеu (pulse)
  сечкалката ќе работи додека го држите
  копчето за моментално работење. Тоа ви
  овозможува повеќе надзор при сечкање на пр.
  оревчиња и чоколада или при дробење мраз.
  7. Ако копчето го завртите во положба 1, 2 или
  3, апаратот ќе работи непрекинато, додека
  копчето не го завртите назад во положба 0.
  8. Состојки можете во бокалот да додадете и за
  време сечкање. Тоа ќе го направите така да ја
  отстраните мерката од отворот за додавање
  состојки.
  9. По завршено сечкање завртите го кочето за
  управување назад на положба 0.

  Употреба на мелницата за кафе
  1. Во садот за мелење (15) додајте сакана
  количина кафе (најмногу 40 g).
  2. Наместите го капакот за мелење (14) на садот
  за мелење (15) и притисните го надолу (Слика
  3).
  3. Мелницата за кафе ставите ја на куќиштето и
  завртите ја во спротивна насока од стрелката
  на часовникот (Слика 4). Повеќе информации
  ќе најдете во заглавието Безбедносен систем
  за заклучување.

  Употреба на сечкалката
  1. Наместите ја мерката (1) на капакот (2).
  Наместите го капакот на бокалот од
  сечкалката и притисните го надолу (Слика 1).
  2. Бокалот на сечкалката ставите го на
  куќиштето и завртите го во спротивна насока
  од стрелката на часовникот (Слика 2). Повеќе
  информации ќе најдете во заглавието
  Безбедносен систем за заклучување.

  Слика.3

  Слика.1

  Слика.4

  4. Со копчето за управување изберите сакана
  брзина на сечкање: 1, 2, 3 или моментално
  работење.
  5. Како фино мелено ќе биде кафето е зависно
  од количината кафени зрна и времето на
  мелење.
  6. При мелење кафе земете ги во обѕир
  следниве ограничувања со оглед на
  количината и времето на мелење:
  7. 40 g: најмногу 15 до 30 секунди.
  8. Ако биде времето на мелење пократко,
  кафето ќе биде погрубо мелено.
  9. При моментално работење (pulse) апаратот
  ќе работи додека го држите копчето за
  моментално работење. Тоа ви овозможува
  повеќе надзор при мелењето.

  Слика.2

  3. Отстраните го капакот или мерката од
  бокалот на сечкалката и ставите состојки во
  бокалот.
  4. Капакот со наместена мерка повторно
  наместите го на бокалот на сечкалката и
  завртите го бокалот во спротивна насока од
  стрелката на часовникот, да се закачи.
  Повеќе информации ќе најдете во заглавието
  Безбедносен систем за заклучување.
  Содржината во бокалот да не го надмине
  означеното ниво, т.е. 1,5 литар.
  15 • Page 17

  10. Ако копчето го завртите во положба 1, 2 или
  3, апаратот ќе работи непрекинато, додека
  копчето не го завртите назад во положба 0

  куќиштето (подножјето со мотор) и бокалот
  мора да бидат порамнати една со друга.
  Бокалот на сечкалката така е правилно
  наместен.
  4. Наместите капак на сечкалката, така да е
  завитокот свртен кон вас.
  5. Завртите го завитокот в десно, додека не е
  непосредно над рачката на бокалот.
  Сечкалката сега е подготвена за употреба.

  Безбедносен систем за заклучување
  За поголема безбедност оваа сечкалка и
  мелница за кафе е опремена со безбедносен
  систем за заклучување. Ако капакот и бокалот
  или мелницата за кафе не се правилно
  наместени, апаратот нема да работи.

  Мелницата за кафе правилно ќе ја составите
  според следниве упатства:
  1. Куќиштето ставите го на маса; предниот дел
  да биде свртен кон вас.
  2. Мелницата за кафе ставите ја на куќиштето, и
  завртите ја мелницата за кафе в десно да
  таа чујно се закачи. Двете стрелки на
  куќиштето (подножјето со мотор) и садот за
  мелење мора да бидат порамнати една со
  друга. Ако се, мелницата за кафе е правилно
  наместена.
  3. Мелницата за кафе сега е подготвена за
  употреба.

  Сечкалката правилно составите ја според
  следниве упатства:
  1. Куќиштето ставите го на маса; предниот дел
  да биде свртен кон вас.
  2. Бокалот на сечкалката ставите го на
  куќиштето, така да рачката биде на десна
  страна. Бокалот правилно е ставен кога е
  стрелката на бокалот непосредно над
  отворен механизам за заклучување на
  куќиштето, односно подножјето со мотор.
  3. Завртите го бокалот на сечкалката в десно,
  да тој чујно се закачи. Двете стрелки на

  16 • Page 18

  Водич за вашата сечкалка
  Работа

  Пенење

  Сечкање

  Вид храна

  Препорачано
  дотерување

  Млечен шејк,
  смути

  Препорачана постапка
  Употребите оладено млеко. Мешајте додека не достигнете сакана

  2, 3

  Оревчиња,

  Моментално

  чоколада, лук или

  работење

  билки

  (pulse)

  густина, односно текстура.
  Сечкајте половина шолја состојки наеднаш, да бидат парчињата со
  еднаква големина.
  Мешајте путер и шеќер, додека не настане кремаста смеса.

  Пенесто
  мешање

  Путер или шеќер

  Препорачуваме да на половина од мешањето ја запрете сечкалката
  2, 3

  и го отстраните кремот од страните на бокалот. Не мешајте
  предолго.

  Трошки од леб,
  Дробење

  трошки од

  2, 3

  Искршите ги на парчиња и сечкајте додека не настанат трошки.

  1, 2, 3,

  Додајте 1/4 шолја вода. За дробење мраз употребите кое боло

  моментално

  дотерување или па 3 до 4-пати едноподруго притисните го тастерот

  работење

  за моментално работење (pulse).

  колачиња

  Дробење мраз

  Приготвување

  Мраз

  Мешајте додека не настане хомогена смеса. За време мешање

  Преливи за
  1, 2

  емулзија

  салата

  Шеќер во прав

  Кристален шеќер

  2, 3

  Мешање

  Течно тесто

  1, 2

  Пире

  додавање состојки во капакот.
  Дробите приближно 20 секунди за грубо мелен шеќер во прав и
  уште натамошни 10 секунди за фино мелен шеќер во прав.
  Состојките мешајте ги само толку да настане хомогена смеса. Не

  Супи, зеленчук,
  овошје

  можете да додавате масло низ отворот за долевање, односно

  2, 3

  мешајте предолго.
  Мешајте, додека не настане глатка смеса.

  ВНИМАНИЕ! Времето за сечкање или мешање може да се менува со оглед на количината состојки во
  бокалот; наведените траења се само како основа.
   Кога приготвувате пире од зеленчук или
  овошје, варено или сурово, нарежете ги
  состојките на мали парчиња, да го олесните
  работењето на апаратот.
   Кога мешате различни состојки, најпрвин
  додајте течност, а потоа уште суви состојки.
   Секогаш уверите се дека во овошјето нема
  коски и дека во месото нема коски, бидејќи тие
  можат да ги оштетат сечилата.
   Во сечкалката не мешајте жешки течности.
  Почекајте жешките течности да се оладат,
  пред да ги додадете во сечкалката.
   Кога приготвувате пире од топли состојки,
  секогаш овозможите проветрување на бокалот
  на сечкалката. Тоа ќе го направите така да
  откако ја задвижите сечкалката, отстраните ја
  мерката од капакот на бокалот.

  Прирачни совети за употреба на
  апаратот
   Ако во сос за месо настанат грутчиња или ако
  сос врз основа на јајца се сплеска, можете да
  ги спасите со кратко мешање во сечкалката.
   Храна која имате намера да ја додадете во
  сечкалката, нарежете ја на коцки (со страница
  приближно 2 до 3 сантиметри); така смесата
  ќе биде порамномерна.
   Никогаш да не го наполните бокалот на
  сечкалката преку означеното ниво.
   За ефикасно мешање, односно сечкање суви
  состојки можеби ќе морате да го прекините
  работењето на апаратот и состојките со
  лопатче да ги истружите од страниците на
  бокалот и ги вратите на дното.

  17 • Page 19

  држава нема таков центар, обратите се до
  локалниот продавач на Gorenje или до
  одделението на Gorenje за мали апарати за
  домаќинство.

  Нега и чистење
  Метода на брзо чистење
  1. Наполните ја сечкалката до половина со
  топла вода и мала количина детергент.
  2. Притисните го тастерот за моментално
  работење и држете го 1 до 2 секунди, а потоа
  пуштете го. Повторите 3 до 4 пати.
  3. Потоа отстраните го бокалот и исплакните го
  под славина.
  4. Садот и капакот на мелницата исчистите со
  четка, четче или сува крпа.
  5. Капакот на мелницата можете да го измиете и
  во ладна или млачна вода.
  Темелно чистење
  1. Одвртите го склопот на сечилото од дното на
  бокалот, така да го завртите дното на
  сечилото во спротивна насока од стрелката
  на часовникот.
  2. Отстраните го гумениот дихтунг од склопот на
  сечилото.
  3. Измијте го капакот на бокалот, мерката,
  гумениот дихтунг, склопот на сечилото и
  бокалот во вода со нешто детергент.
  Внимание: при чистење на сечилата бидете
  претпазливи, бидејќи се многу остри.
  Забелешка: Не миете ниеден дел на сечкалката
  во машина за миење садови.
  Чистење на куќиштето
  Куќиштето го чистите со влажен мек сунѓер и
  нешто детергент, потоа избришете го куќиштето.
  Забелешка: Никогаш да не го потопите
  куќиштето на апаратот (со моторот) во вода.
  Чување
  1. Приклучниот кабел намотајте го и чувајте го
  во за тоа наменета фиока на дното од
  куќиштето.
  2. Апаратот чувајте го на ладно и суво место.

  Опазване на околната среда
  След края на срока на експлоатация на уреда не
  го изхвърляйте заедно с нормалните битови
  отпадъци, а го предайте в официален пункт за
  събиране, където да бъде рециклиран. По този
  начин вие помагате за опазването на околната
  среда.

  Гаранција и сервис

  GORENJE
  ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО ПРИ
  УПОТРEБАТА НА ВАШИОТ АПАРАТ!

  За информации или во случај на проблеми
  посетите ја односно обратите се до центарот на
  Gorenje за помош на корисниците во вашата
  држава (телефонски број ќе најдете во
  меѓународниот гарантен лист). Ако во вашата

  Го задржуваме правото на промени!
  18 • Page 20

  EN

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.

   Never connect this appliance to an external timer
  switch or remote control system in order to avoid
  a hazardous situation.
   If the supply cord is damaged, it must be replaced
  by the manufacturer, its service agent or similarly
  qualified persons in order to avoid a hazard.
   Care shall be taken when handling the sharp
  cutting blades, emptying the bowl and during
  cleaning.
   Switch off the appliance and disconnect from
  supply before changing accessories or
  approaching parts that move in use.
   This appliance is intended to be used in
  household and similar applications such as:
   staff kitchen areas in shops, offices and other
  working environments;
   – farm houses;
  – by clients in hotels, motels and other residential
  type environments;
  – bed and breakfast type environments.
   Ensure fingers are kept well away from the blades
  when in use.
   Do not blend hot ingredients.
   Always operate on a flat surface.
   Ensure the control dial is in the off ‘0’ position
  before plugging into the power outlet.
   Do not operate for more than 1 minutes at a time.
   Do not operate for more than 30 seconds for
  coffee mill at a time. After you have used the
  Coffee mill three times without interruption, a
  pause of around 60 minutes is necessary.
   Read carefully and save all the instructions
  provided with an appliance.
   Always turn the power off at the power outlet
  before you insert or remove a plug. Remove by
  grasping the Plug,do not pull on the cord.
   Do not use your appliance with an extension cord
  unless this cord has been checked and tested by
  a qualified technician or service person.
   Always use your appliance from a power outlet of
  the voltage (A.C. only) marked on the appliance.
   Do not use an appliance for any purpose other
  than its intended use.
   Do not place an appliance on or near a hot gas
  flame, electric element or on a heated oven. Do
  not place on top of any other appliance.
   Do not let the power cord of an appliance hang
  over the edge of a table or bench top or touch any
  hot surface.
   Do not operate any electrical appliance with a
  damaged cord or after the appliance has been
  dropped or damaged in any manner.
   Do not immerse the appliance in water or any
  other liquid unless recommended.
   Never touch the blades while the machine is
  plugged in.

  Lid on pouring hole/measuring cup
  Lid
  Blender jug Assy(1.5 litre )
  Removable blade assembly
  Main body decorative ring
  Main body
  Plug & power cord
  Pulse button
  Control knob
  Base
  Plastic feet
  Coffee milling cover
  Coffee milling bowl
  Milling blade

  Voltage: 220 - 240 V
  Frequency: 50 Hz.
  Power: 800 W max.
  Noise level: Lc = 72 dB(A)Important

  Safeguards
   Read all instructions carefully before you use the
  appliance.
   Always disconnect the appliance from the supply
  if it is left unattended and before assembling,
  disassembling or cleaning.
   This appliance is not intended for use by persons
  (including children) with reduced physical,
  sensory or mental capabilities, or lack of
  experience and knowledge, unless they have
  been given supervision or instruction concerning
  use of the appliance by a person responsible for
  their safety. Children should be supervised to
  ensure that they do not play with the appliance.
   Children shall not play with the appliance.

  19 • Page 21

   Take special care when emptying and cleaning
  the blender jug, as the blades are extremely
  sharp.
  This appliance is marked according to the
  European directive 2002/96/EC on Waste
  Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
  This guideline is the frame of a European-wide
  validity of return and recycling on Waste
  Electrical and Electronic Equipment.

  Using your coffee mill
  1.
  2.
  3.

  Fill with the required amount of coffee
  (max.40g) into the milling bowl(15)
  Mount the Milling cover (14) onto the milling
  bowl (15).and press down ( FIG 3)
  Place the coffee mill on the Main body and
  rotate anticlockwise (figure 4). See also
  chapter ‘ Safety locking system’.

  How to Use
  1.

  2.

  Mount the Measuring Cup (1) onto the Lid (2).
  Secure the Lid onto blender jug and press
  down ( FIG 1)
  Place the blender jug on the Main body and
  rotate anticlockwise (figure 2). See also
  chapter ‘ Safety locking system’.

  4.

  3.
  4.

  5.
  6.

  7.

  8.

  9.

  Using the selector control knob, select the
  desired blending speed1, 2 ,3 or PULSE.
  5. The fineness of the ground coffee depends on
  the quantity of beans and the grinding time.
  6. To obtain ground coffee, the following
  quantities and times apply.
  7. 40g: max. 15-30sec.
  8. Shorter grinding times result in somewhat
  coarser coffee grains.
  9. The PULSE function remains on as long as the
  PULSE button is pressed down, for greater
  control when milling.
  10. Setting 1 ,2 and 3 will provide continuous
  milling until the control knob is turned to the ‘0’
  position.

  Remove the lid or the measuring cup from the
  blender jug and place ingredients into the jug.
  Place the lid with the measuring cap back onto
  the blender jug and rotate the blender
  anticlockwise to lock. See also chapter ‘Safety
  locking system’. Do not exceed the maximum
  indicated level-1.5 litres.
  Using the selector control knob, select the
  desired blending speed1, 2 ,3 or PULSE.
  The PULSE function remains on as long as the
  PULSE button is pressed down, for greater
  control when blending, e.g. when chopping
  nuts or chocolates, or crushing ice.
  Setting 1,2 and 3 will provide continuous
  blending until the control knob is turned to the
  ‘0’ position.
  You can add further ingredients while blending.
  For this, remove the measuring cup from the
  pouring hole.
  After you have completed blending, turn the
  control knob to the ‘0’ position.

  Safety locking system
  With safety in mind, this blender and coffee mill are
  designed with a safety locking system. Unless the
  lid and blending jug or coffee mill are positioned
  correctly and locked in place, the blender or coffee
  mill will not operate.
  For correctly assembling the blender, operate as
  follows:
  1. Place the main body on the table, with the front
  facing toward you.
  2. Place the blending jug onto the main body with
  the handle to the right. The jug is placed correctly
  when the arrow on the jug is positioned right
  above the open lock on the motor base.
  3. Turn the blending jug to the right until you hear a
  slight click. The arrows on the motor base and
  blending jug should now be aligned with each
  other. If this is the case, the blending jug is locked
  20 • Page 22

  correctly.
  4. Position the lid onto the blender so that the long
  holding lip is facing toward you.
  5. Turn this holding lip to the right, so that is it
  positioned right on top of the jug handle. Now the
  blender is ready for use.

  1. Place the main body on the table, with the front
  facing toward you.
  2. Place the coffee mill onto the main body, turn the
  coffee mill to the right until you hear a slight click.
  The arrows on the motor base and the milling
  bowl should now be aligned with each other. If
  this is the case, the coffee mill is locked
  correctly.
  3. Now the coffee mill is ready for use.

  For correctly assembling the coffee mill, operate as
  follows:

  A Guide to Your Blender
  Processing

  Suggested
  Food

  Task

  Suggested Processing Procedure
  Setting

  Milkshakes,
  Aerating

  Use chilled milk. Blend it until desired
  2, 3

  smoothies

  consistency is achieved.

  Nuts, chocolate,
  Chopping

  PULSE

  Process 1/2 cup at a time, to ensure evenly sized pieces.

  garlic or herbs
  Blend butter and sugar until creamed. It is advisable to top half way
  Creaming

  Butter or sugar

  2, 3

  through and scrape the mixture down from the sides of the blender
  jug. DO NOT OVERPROCESS.

  Bread crumbs,
  Crumbing

  2, 3

  Break into pieces and process until crumbed.

  biscuit crumbs
  Add 1/4 cup of water. Use any setting or the PULSE button 3-4 times
  Crushing lce

  Ice

  1, 2, 3,PULSE
  in succession for crushed iced
  Blend until well combined. Oil may be added to the mixture during

  Emulsifying

  Salad dressing

  1, 2
  processing through the pouring hole in the lid.

  Making icing

  Process for approximately 20 seconds for caster sugar and then a
  Crystal sugar

  2, 3

  sugar

  further 10 seconds for icing sugar.
  Process ingredients until just combined.

  Mixing

  Batters, cades

  DO NOT

  1, 2
  OVERPROCESS.

  Soups,
  pureeing

  vegetables,

  2, 3

  Blend until smooth.

  fruits

  ATTENTION! Times for processing will vary with the quantity in the blender jug, these times are only a guide
   When pureeing fruit or vegetable, cooked or raw,
  cut into small pieces to facilitate blending.
   When blending a variety of ingredients together,
  blend the liquids, first, then add dry ingredients.
   Always ensure stones are removed from fruit and
  bones from meat as these can harm the blades.
   Do not process hot liquids in your blender. Allows
  to cool before processing.
  Always ventilate the blender jug when pureeing
  warm ingredients. This is achieved by lifting the
  ingredient cup out of the lid, after starting the
  blender.

  Handy Blending Hints
   A brief whirl in the blender will rescue a lumpy
  gravy, or an eggs-based sauce that has
  separated.
   Food items for blending should be cut into cubes
  (approximately 2-3cm), this will assist in achieving
  an even result.
   Never fill the blender jug above the maximum
  level indicated.
   To ensure efficient mixing when blending dry
  mixtures, it may be necessary to stop the blender
  and push ingredients down the sides of the jug
  with a spatula.
  21 • Page 23

  Care annd Cleaning
  Quick cleaning method
  1. Half fill the blender with warm and a small
  amount of detergent.
  2. Press the ‘Pulse’ function and hold for 1-2
  seconds and release. Repeat 3-4 times.
  3. Then remove the jug and rinse it under running
  water.
  4. Clean the milling bowl and cover with a brush or
  dry cloth.
  5. The milling cover may also be washed in cold or
  tepid water.
  For thorough cleaning
  1. Unscrew the blade assembly from the blender
  jug by turning the bottom of the blade assembly
  in an anti-clockwise direction.
  2. Remove the rubber seal from the blade
  assembly.
  3. Wash the blender lid, ingredient cup, rubber seal,
  blade assembly and blender jug in warm soapy
  water.
  3.
  Caution: Take care when cleaning the blades as
  they are extremely sharp.
  Note: Do not clean any part of the blender in the
  dishwasher.
  To clean the motor base
  Use a damp, soft sponge with detergent and wipe
  over the motor base.
  Note: Never immerse the motor base in water.

  Environment
  Do not throw away the appliance with the normal
  household waste at the end of its life, but hand it in
  at an official collection point for recycling. By doing
  this, you help to preserve the environment.

  Guarantee & service
  If you need information or if you have a problem,
  please contact the Gorenje Customer Care Centre
  in your country (you find its phone number in the
  worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer
  Care Centre in your country, go to your local
  Gorenje dealer or contact the Service department of
  Gorenje domestic appliances.
  For personal use only!

  GORENJE
  WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
  WHEN USING YOUR APPLIANCE
  We reserve the right to any modifications!
  22 • Page 24

  DE  1. Deckel mit Nachfüllöffnung/Messbecher
  2. Deckel
  3. Behälter des Standmixers (1,5 l)
  4. Abnehmbares Schneidwerk
  5. Zierrand am Gehäuse
  6. Gehäuse
  7. Stecker und Anschlusskabel
  8. Taste für die Momentstufe
  9. Bedienungstaste
  10. Untersatz
  11. Kunststoff-Füße
  12. Deckel für die Kaffeemühle
  13. Behälter der Kaffeemühle
  14. Mahlmesser  Sicherheitshinweise


  Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig
  die Gebrauchsanleitung durch.
   Vor dem Zusammenbau oder Zerlegen des
  Geräts, vor dem Reinigen oder wenn das Gerät
  unbeaufsichtigt ist, sollten Sie das Gerät vom
  Stromversorgungsnetz trennen.
   Kinder sollten das Gerät nicht benutzen. Gerät
  und Anschlusskabel von Kindern fernhalten.
   Dieses Gerät kann von Personen mit
  verminderten körperlichen, sensorischen und
  mentalen Fähigkeiten oder Mangel an
  Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn
  diese entsprechend beaufsichtigt werden oder
  bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen
  wurden und die daraus resultierenden Gefahren
  verstanden haben.
   Kinder sollten mit dem Gerät nicht spielen.
   Ein beschädigtes Anschlusskabel darf nur vom
  Hersteller, von einem vom Hersteller autorisierten
  Kundendienst oder von einer anderen fachlich
  befähigten Person ausgetauscht werden, da ein

  23

  solcher Eingriff für Laien sehr gefährlich sein
  kann.
  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit scharfen
  Klingen umgehen, den Behälter entleeren und
  das Gerät reinigen.
  Vor dem Austausch der Anschlüsse oder bevor
  Sie sich den beweglichen Teilen des Geräts
  nähern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
  Sie es vom Stromversorgungsnetz.
  Das Gerät ist zum Gebrauch im Haushalt und in
  ähnlicher Umgebung bestimmt wie z.B.:
  - für Teeküchen in Verkaufsläden, Büros und in
  anderen Arbeitsumfeldern,
  - für Familienbauernhöfe,
  - für Gäste in Hotels, Motels und ähnlichen
  Unterkünften,
  - für Objekte, die Übernachtung mit Frühstück
  bieten.
  Wenn das Schneidwerk in Bewegung ist, dürfen
  Sie Ihre Finger nicht in die Nähe der Klingen
  bringen.
  Bearbeiten Sie im Standmixer keine heißen
  Lebensmittel.
  Das Gerät soll während des Betriebs immer auf
  einer ebenen Fläche stehen.
  Sorgen Sie dafür, dass dass sich die EIN-Taste in
  der Stellung „0“ befindet, bevor Sie das Gerät an
  das Stromversorgungsnetz anschließen.
  Das Gerät soll nicht länger als 1 Sekunde ohne
  Unterbrechung betrieben werden.
  Wenn Sie das Gerät als Kaffeemühle verwenden,
  sollte es nicht ununterbrochen länger als 30
  Minuten in Betrieb sein. Falls Sie das Gerät
  dreimal hintereinander als Kaffeemühle
  verwendet haben, soll es vor dem nächsten
  Gebrauch mindesten 60 Minuten ruhen.
  Lesen Sie die sorgfältig Gebrauchsanleitung
  durch und bewahren Sie sie zum späteren
  Gebrauch auf.
  Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken
  oder aus der Steckdose herausziehen, sollten Sie
  die Stromversorgung zur Steckdose ausschalten.
  Ziehen Sie beim Trennen des Geräts vom
  Stromversorgungsnetz am Stecker und nicht am
  Anschlusskabel.
  Schließen Sie das Gerät nicht an ein
  Verlängerungskabel an, es sei denn, es wurde
  von einem entsprechend ausgebildeten
  Fachmann oder vom Kundendienst geprüft.
  Schließen Sie das Gerät immer an eine
  Steckdose bzw. an ein Stromversorgungsnetz an,
  das die gleiche Spannung (Wechselspannung)
  besitzt, wie sie auf dem Gerät angegeben ist.
  Verwenden Sie das Gerät nur zu solchen
  Zwecken, für die es konzipiert wurde.
  Stellen Sie das Gerät nicht auf eine heiße Gasoder Elektroherdplatte bzw. in die Nähe von • Page 25

  Momentstufe gedrückt halten. Dadurch haben
  Sie eine bessere Kontrolle beim Zerkleinern von
  z.B. Nüssen oder Schokolade bzw. Zerkleinern
  von Eiswürfeln.
  7. Wenn Sie die Taste auf die Position 1, 2 oder 3
  drehen, ist das Gerät ununterbrochen in Betrieb,
  bis Sie die Taste wieder auf die Position 0
  drehen.
  8. Sie können das Schnittgut auch während des
  Schneidvorgangs in den Behälter füllen. Dazu
  müssen Sie nur den Messbecher aus der
  Nachfüllöffnung herausnehmen.
  9. Drehen Sie nach Beendigung des
  Schneidvorgangs die Bedienungstaste auf die
  Position 0.

  solchen Kochplatten und auch nicht in einen
  heißen Backofen. Stellen Sie das Gerät nicht auf
  andere elektrische Geräte.
  Lassen Sie es nicht zu, dass das Anschlusskabel
  über den Rand des Tisches oder der
  Arbeitsfläche hängt oder eine heiße Fläche
  berührt.
  Das Gerät auf keinen Fall verwenden, wenn es
  ein beschädigtes Anschlusskabel hat, auf den
  Boden gefallen ist oder irgendwie anders
  beschädigt ist.
  Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser oder
  in andere Flüssigkeiten, falls dies nicht vom
  Hersteller empfohlen ist.
  Berühren Sie niemals die Klingen, wenn das
  Gerät eingeschaltet ist.
  Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den
  Behälter des Standmixers entleeren oder
  reinigen, da die Klingen extrem scharf sind.

  Gebrauch der Kaffeemühle
  1. Füllen Sie max. 40 g Kaffeebohnen in den
  Mahlbecher (15).
  2. Setzen Sie den Deckel (14) auf den Becher (15)
  und drücken Sie diesen nach unten (Abb. 3).
  3. Stellen Sie den Mahlbecher auf das Gehäuse
  und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn
  (Abb. 4). Mehr darüber finden Sie im Kapitel
  „Verriegelungssystem“.

  Gebrauch des Standmixers
  1. Setzen Sie den Messbecher (1) in den Deckel
  (2) ein. Setzen Sie den Deckel auf den Behälter
  des Standmixers und drücken Sie ihn nach unten
  (Abb. 1).
  2. Stellen Sie den Behälter des Standmixers auf
  das Gehäuse und drehen Sie ihn gegen den
  Uhrzeigersinn (Abb. 2). Mehr darüber finden Sie
  im Kapitel „Verriegelungssystem“.

  Abb.3

  Abb.1

  Abb.4

  4. Wählen Sie mit der Bedienungstaste die
  gewünschte Geschwindigkeit des Standmixers
  aus: Stufe 1, 2, 3 oder Momentstufe.
  5. Wie fein der Kaffee gemahlen ist, hängt von der
  Menge der Kaffeebohnen und der Mahl-Zeit ab.
  6. Berücksichtigen Sie beim Kaffeemahlen folgende
  Mengen- und Zeitbegrenzungen:
  7. max. Menge der Kaffeebohnen: 40 g, max.
  Betriebsdauer der Kaffeemühle: 15 bis 30
  Sekunden.
  8. Je kürzer die Betriebsdauer der Kaffeemühle,
  umso grober ist der gemahlene Kaffee.
  9. Bei der Momentstufe (Pulse) ist das Gerät in
  Betrieb, solange Sie die Taste der Momentstufe
  gedrückt halten. Dadurch haben Sie eine
  bessere Kontrolle beim Mahlen.
  10. Wenn Sie die Taste auf die Position 1, 2 oder 3
  drehen, ist das Gerät ununterbrochen in Betrieb,
  bis Sie die Taste wieder auf die Position 0
  drehen.

  Abb.2

  3. Entfernen Sie den Deckel oder den Messbecher
  vom Behälter des Standmixers und füllen Sie die
  Zutaten in den Behälter.
  4. Setzen Sie den Deckel mit dem Messbecher
  wieder auf den Behälter auf und drehen Sie ihn
  gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Mehr
  Informationen finden Sie im Kapitel
  "Verriegelungssystem". Der Inhalt im Behälter
  darf die Markierung (1,5 l) nicht überschreiten.
  5. Wählen Sie mit der Bedienungstaste die
  gewünschte Geschwindigkeit des Standmixers
  aus: Stufe 1, 2, 3 oder Momentstufe.
  6. Bei der Momentstufe (Pulse) ist der Standmixer
  in Betrieb, solange Sie die Taste der
  24 • Page 26

  Gehäuse (Untersatz mit Motor) muss mit dem
  Pfeil auf dem Behälter ausgerichtet sein. Jetzt ist
  der Behälter richtig montiert.
  4. Setzen Sie den Behälter auf den Standmixer auf,
  sodass die Stulpe in Ihre Richtung zeigt.
  5. Drehen Sie die Stulpe nach rechts, bis sie sich
  ummittelbar oberhalb des Griffs des Behälters
  befindet. Der Zerkleinere ist jetzt betriebsbereit.
  Bauen sie die Kaffeemühle in Einklang mit den
  folgenden Anweisungen zusammen:
  1. Stellen Sie das Gehäuse auf den Tisch; die
  Vorderseite ist zu Ihnen gewendet.
  2. Setzen Sie die Kaffeemühle auf das Gehäuse
  auf und drehen Sie sie nach rechts, bis sie
  hörbar einrastet. Der Pfeil auf dem Gehäuse
  (Untersatz mit Motor) muss mit dem Pfeil auf der
  Kaffeemühle ausgerichtet sein. Jetzt ist die
  Kaffeemühle richtig montiert.
  3. Die Kaffeemühle ist jetzt betriebsbereit.

  Sicherheitsverriegelung
  Um eine bessere Sicherheit zu gewährleisten, ist
  das Gerät mit einem
  Sicherheitsverriegelungssystem ausgestattet. Falls
  der Deckel und der Behälter des Standmixers oder
  die Kaffeemühle nicht richtig aufgesetzt sind, lässt
  sich das Gerät nicht einschalten.
  Bauen sie den Standmixer in Einklang mit den
  folgenden Anweisungen zusammen:
  1. Stellen Sie das Gehäuse auf den Tisch; die
  Vorderseite ist zu Ihnen gewendet.
  2. Setzen Sie den Behälter des Standmixers auf
  das Gehäuse auf, der Handgriff befindet sich auf
  der rechten Seite. Der Behälter ist richtig
  aufgesetzt, wenn der Pfeil auf dem Behälter
  direkt oberhalb des offenen
  Verriegelungssystems auf dem Gehäuse bzw.
  dem Untersatz samt Motor liegt.
  3. Drehen Sie den Behälter des Standmixers nach
  rechts, bis er hörbar einrastet. Der Pfeil auf dem

  Tipps für den Gebrauch Ihres Standmixers
  Empfohlene
  Aktion

  Schnittgut

  Empfohlenes Verfahren
  Einstellung

  Schäumen

  Milchshake,

  Verwenden Sie zur Zubereitung kalte Milch. Mischen Sie solange, bis Sie
  2, 3

  Smoothie

  die gewünschte Dichte bzw. Textur erhalten.

  Nüsse,
  Schokolade,

  Momentstufe

  Knoblauch,

  (Pulse)

  Zerkleinern

  Zerkleinern Sie eine halbe Tasse Schnittgut, bis die Stückchen gleich
  groß´sind.

  Kräuter
  Mischen Sie Butter und Zucker, bis eine cremige Masse entsteht. Nach
  Schaumig
  Rühren

  Ablauf der Hälfte der Mischzeit sollten Sie den Standmixer stoppen und

  Butter oder
  2, 3
  Zucker

  die Creme von der Oberseite des Behälters nach unten schaben. Nicht
  zu lange kneten.

  Semmelbröseln,
  Zerkleinern

  Keksbröseln

  2, 3

  In Stücke brechen und zerkleinern, bis am Ende nur Bröseln bleiben.

  Stufe 1, 2, 3

  1/4 Tasse Wasser hinzufügen. Zum Zerkleinern von Eis können Sie jede

  oder

  beliebige Einstellung verwenden oder 3 bis 4-mal hintereinander die

  Eis
  Eis
  zerkleinern
  Momentstufe

  einer

  Momentstufe (Pulse) benutzen.
  So lange rühren, bis eine homogene Masse entsteht. Sie können

  Zubereitung
  Salatdressings

  1, 2

  Emulsion

  während des Rührens Öl bzw. andere Zutaten durch die Nachfüllöffnung
  dazugeben.
  Ungefähr 20 Sekunden für grob gemahlenen Staubzucker und weitere 10

  Staubzucker

  Kristallzucker

  2, 3

  Kneten

  Weicher Teig

  1, 2

  Sekunden für fein gemahlenen Staubzucker.
  Die Zutaten so lange kneten, bis eine homogene Masse entsteht. Nicht
  zu lange kneten.

  25 • Page 27

  Püree

  Suppen, Gemüse,
  2, 3

  So lange rühren, bis eine glatte Masse entsteht.

  Obst

  ACHTUNG! Die zum Zerkleinern, Rühren oder Kneten benötigte Zeit kann variieren, sie ist von der Menge
  und der Art der Lebensmittel abhängig. Die angeführten Zeiten sind nur Richtwerte.
  Gründliche Reinigung
  1. Schrauben Sie das Schneidwerk vom Boden des
  Geräts, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn
  drehen.
  2. Entfernen Sie die Gummidichtung vom
  Schneidwerk.
  3. Spülen Sie den Deckel des Behälters, den
  Messbecher, die Gummidichtung, das
  Schneidwerk und den Behälter im Wasser mit
  etwas Geschirrspülmittel.

  Praktische Hinweise
   Wenn bei der Zubereitung von Fleischsauce
  Klümpchen entstehen oder eine Eiersauce
  zusammensackt, können Sie diese mit kurzem
  Rühren im Standmixer "retten".
   Schnittgut, das Sie im Standmixer bearbeiten
  möchten, in Würfel schneiden (2 bis 3 cm); so
  wird die Masse gleichmäßiger.
   Füllen Sie den Behälter des Standmixers niemals
  über die Markierung.
   Zum wirkungsvollen Rühren bzw. Zerkleinern von
  trockenen Zutaten müssen Sie eventuell das
  Gerät stoppen und die Zutaten mit einem
  Spachtel von den Seiten des Behälters nach
  unten schaben.
   Wenn Sie Gemüse- oder Obstpüree aus
  gekochtem oder rohem Gemüse bzw. Obst
  zubereiten, schneiden Sie es auf kleine Stücke,
  damit der Betrieb des Geräts erleichtert wird.
   Wenn Sie verschiedene Zutaten verrühren, füllen
  Sie zuerst Flüssigkeiten in den Behälter und
  danach die trockenen Zutaten.
   Prüfen Sie immer, ob im Obst Kerne oder Steine
  sind, weil diese die Klingen beschädigen können.
   Verrühren Sie im Standmixer keine heißen
  Flüssigkeiten. Warten Sie, bis die Flüssigkeiten
  abkühlen, bevor Sie sie in den Standmixer füllen.
   Wenn Sie Püree aus heißen Zutaten zubereiten,
  sorgen Sie dafür, dass der Behälter gut belüftet
  wird. Entfernen Sie dazu einfach den Messbecher
  aus dem Deckel des Behälters.

  Achtung: Seien Sie dabei sehr vorsichtig, weil die
  Klingen sehr scharf sind.
  Hinweis: Die Teile des Standmixers dürfen nicht in
  der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
  Reinigung des Gehäuses
  Das Gehäuse mit einem feuchten Lappen und
  etwas Geschirrspülmittel reinigen, danach mit einem
  trockenen Lappen trockenreiben.
  Hinweis: Tauchen Sie das Gehäuse des Geräts
  (samt Motor) niemals ins Wasser.
  Lagerung
  1. Anschlusskabel aufrollen und in das Kabelfach
  im unteren Teil des Gehäuses verstauen.
  2. Gerät in einem trockenen und kühlen Raum
  aufbewahren.

  Umweltschutz
  Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer
  nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es
  zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf
  diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.

  Reinigung und Pflege

  Garantie und Kundendienst

  Schnelle Reinigung
  1. Füllen Sie den Standmixer bis zur Hälfte mit
  warmem Wasser und einer kleinen Menge
  Geschirrspüler.
  2. Tast "Momentstufe" drücken und 1 bis 2
  Sekunden gedrückt halten, danach loslassen.
  Drei- bis viermal wiederholen.
  3. Danach den Behälter entfernen und unter
  fließendem Wasser ausspülen.
  4. Den Mahlbecher und den Deckel der
  Kaffeemühle mit einer Bürste oder einem Pinsel
  bzw. einem trockenen Lappen reinigen.
  5. Sie können den Deckel der Kaffeemühle auch in
  kaltem oder lauwarmem Wasser spülen.

  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
  Probleme auf, setzen Sie sich mit einem Gorenje
  Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
  (Telefonnummer siehe internationale
  Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
  Service- Center geben, wenden Sie sich bitte an
  Ihren Gorenje Händler.
  GORENJE
  WIR WÜNSCHEN IHNEN BEIM IHREN
  GERÄT VIEL FREUDE. WIR BEHALTEN UNS
  DAS RECHT VOR ÄNDERUNGEN
  VOZUNEHMEN.
  Wir behalten uns das Recht vor Änderungen der
  Produkten und andere technische Modifikation.

  26 • Page 28

  BG
   Ако захранващият кабел е повреден, той
  трябва да бъде сменен от производителя,
  негов упълномощен сервиз или квалифициран
  техник, за да се избегне всякаква опасност.
   Необходимо е повишено внимание при работа
  с острите ножове, изпразване на купата или
  при почистване.
   Изключвайте уреда и прекъсвайте
  електрическото захранване преди да смените
  аксесоар или да хванете части, които се
  движат по време на употреба.
   Уредът е предназначен за ползване в
  домакинството и други подобни приложения
  като:
   кухненски зони за персонала в магазини,
  офиси и други работни среди;
   – селски къщи;
  – от клиенти в хотели, мотели и други среди от
  жилищен тип;
  – места за настаняване на база нощувка и
  закуска.
   Внимавайте пръстите ви винаги да бъдат
  далеч от остриетата по време на употреба.
   Не смесвайте горещи съставки.
   Винаги работете на равна повърхност.
   Уверете се, че контролният бутон е в
  изключена позиция "0" преди да свържете с
  контакта на електрическата мрежа.
   Не ползвайте уреда по-дълго от 1 минута без
  прекъсване.
   Не ползвайте кафемелачката по-дълго от 30
  секунди без
  прекъсване. След като сте използвали
  кафемелачката три пъти без прекъсване, е
  необходима пауза от около 60 минути.
   Прочетете внимателно и запазете всички
  инструкции, предоставени с уреда.
   Винаги изключвайте захранването от копчето,
  преди да включите или изключите щепсела от
  контакта. Изключвайте захранващия кабел от
  контакта, като го държите за щепсела, не
  дърпайте самия кабел.
   Не използвайте уреда с удължител, освен с
  такъв, който е проверен и изпробван от
  квалифициран техник или сервиз.
   Винаги използвайте уреда с контакт за
  електрическо напрежение (само АС), указано
  върху уреда.
   Не използвайте уреда за друга цел освен
  основното му предназначение.
   Не поставяйте уреда върху или близо до
  пламък от горещ газ, електрически елемент
  или върху нагрята печка. Не го поставяйте
  върху друг уред.
   Не позволявайте захранващият кабел на
  уреда да виси от ръба на масата или работния
  плот, или да докосва гореща повърхност.

  1. Капак върху отвора за наливане/ мерителна
  чашка
  2. Капак
  3. Кана на блендера (1.5 литра)
  4. Приставка с ножове с възможност за
  изваждане
  5. Декоративен пръстен на основното тяло
  6. Основно тяло
  7. Захранващ кабел и щепсел
  8. Бутон PULSE (Пулс)
  9. Контролен бутон
  10. Основа
  11. Пластмасови крачета
  12. Капак на кафемелачката
  13. Купа на кафемелачката
  14. Нож на кафемелачката

  Мерки за безопасност
   Преди употребата на уреда прочетете
  внимателно всички инструкции.
   Винаги изключвайте уреда от електрическото
  захранване, ако е оставен без надзор както и
  преди сглобяване, разглобяване или
  почистване.
   Този уред не трябва да бъде ползван от деца.
  Дръжте уреда и неговия кабел далеч от
  достъпа на деца.
   Този уред може да бъде използван от лица с
  намалени физически, сензорни или умствени
  способности или с недостатъчно опит и
  познания за работа с уреда само ако те са под
  наблюдение или са инструктирани за
  безопасна работа и са наясно с евентуалните
  опасности при неговата употреба.
   Не трябва да позволявате на децата да си
  играят с уреда.
  27 • Page 29

   Не ползвайте никой електрически уред с
  повреден захранващ кабел или след като
  уредът е бил изпуснат или повреден по
  някакъв начин.
   Не потапяйте уреда във вода или друга
  течност, освен ако не е препоръчано друго.
   Никога не докосвайте ножовете, когато уредът
  е включен в контакта.
   Особено внимавайте, когато изпразвате и
  почиствате каната на блендера, тъй като
  ножовете са изключително остри.


  по-добър контрол при смесването, напр.
  когато режете ядки или шоколад, или
  разтрошавате лед.
  7. Настройка 1, 2 и 3 осигуряват непрекъснато
  смесване, докато контролният бутон е в
  позиция "0".
  8. По време на смесването можете да добавяте
  допълнителни продукти. За да го направите,
  извадете мерителната чашка от отвора за
  наливане.
  9. След като сте приключили със смесването,
  завъртете контролния бутон в позиция "0".

  Уредът е обозначен съгласно Европейска
  директива 2002/96/EC, касаеща излязло от употреба
  електрическо и електронно оборудване
  (ИУЕЕО).Директивата очертава основните
  принципи, валидни в Европа, за връщане и
  рециклиране на излязло от употреба елекрическо и
  електронно оборудване.

  Употреба на
  кафемелачката
  1. Изсипете желаното количество кафе (макс. 40
  г) в купата на кафемелачката.
  2. Сложете капака (14) върху купата (15) и
  натиснете (ФИГ. 3).
  3. Поставете кафемелачката върху основното
  тяло и завъртете в посока обратна на
  часовниковата стрелка (фигура 4). Вижте
  също раздела „Система за безопасно
  заключване“.

  Употреба на уреда
  1. Сложете мерителната чашка (1) върху капака
  (2). Поставете добре капака върху каната на
  блендера и натиснете (ФИГ. 1)
  2. Поставете каната на блендера върху
  основното тяло и завъртете в посока обратна
  на часовниковата стрелка. (фигура 2). Вижте
  също раздела „Система за безопасно
  заключване“.

  ФИГ.3

  ФИГ.1

  ФИГ.4

  4. Използвайте контролния бутон, за да
  изберете желаната скорост - 1, 2, 3 или
  PULSE (Пулс).
  5. Доколко фино е смляно кафето зависи от
  количеството на кафеените зърна и времето
  на мелене.
  6. За смляно кафе се прилагат следното
  количество и време.
  7. 40 г: макс. 15-30 сек.
  8. При по-кратко време на мелене кафето е
  смляно по-едро.
  9. Функцията PULSE остава включена, докато
  бутонът PULSE е натиснат, за да постигнете
  по-добър контрол при меленето.
  10. Настройка 1, 2 и 3 осигуряват непрекъснато
  мелене, докато контролният бутон е в
  позиция "0".

  ФИГ.2

  3. Свалете капака или мерителната чашка от
  каната на блендера и поставете продуктите в
  каната.
  4. Поставете капака с мерителната чашка
  обратно върху каната на блендера и
  завъртете блендера обратно на
  часовниковата стрелка, за да го заключите.
  Вижте също раздела „Система за безопасно
  заключване“. Не превишавайте максимално
  допустимото ниво - 1,5 литра.
  5. Използвайте контролния бутон, за да
  изберете желаната скорост - 1, 2, 3 или
  PULSE (Пулс).
  6. Функцията PULSE остава включена, докато
  бутонът PULSE е натиснат, за да постигнете
  28 • Page 30

  изравнени една с друга. Ако това е така,
  каната на блендера е заключена правилно.
  4. Поставете капака върху блендера, така че
  дългата част за придържане е към вас.
  5. Завъртете частта за придържане надясно,
  така че тя да попадне точно върху дръжката
  на каната. Сега блендерът е готов за
  употреба.

  Система за безопасно заключване
  С цел безопасност този блендер и
  кафемелачката са проектирани със система за
  безопасно заключване. Ако капакът и каната на
  блендера или кафемелачката не са поставени
  правилно и заключени в точната позиция, те
  няма да работят.
  За правилно сглобяване на блендера направете
  следното:
  1. Поставете основното тяло на масата с лице
  към вас.
  2. Поставете каната на блендера върху
  основното тяло с дръжката вдясно. Каната е
  поставена правилно, когато стрелката върху
  нея се намира точно над символа за
  отключено положение на базата.
  3. Завъртете каната на блендера надясно,
  докато чуете слабо щракване. Стрелките на
  базата и на каната сега трябва да се

  За правилно сглобяване на кафемелачката
  направете следното:
  1. Поставете основното тяло на масата с лице
  към вас.
  2. Поставете кафемелачката върху основното
  тяло, завъртете я надясно, докато чуете леко
  щракване. Сега стрелките върху базата и
  купата на кафемелачката трябва да се
  изравнени една с друга. Ако това е така,
  кафемелачката е заключена правилно.
  3. Сега кафемелачката е готова за употреба.

  Упътване за блендера
  Действие

  Аериране

  Рязане

  Храна

  Настройка

  Млечни шейкове,
  смутита

  Използвайте охладено мляко. Смесвайте докато получите
  2, 3

  Ядки, шоколад,
  чесън или билки

  Процедура на обработка

  желана консистенция.
  Работете с 1/2 чаша количество, за да получите равномерно

  PULSE

  нарязани парченца.
  Смесете масло и захар, докато станат на крем. Препоръчително

  Разбиване на
  крем

  Масло или захар

  е съдържанието да бъде на половина и да оберете сместа от
  2, 3

  стените

  на

  каната.

  НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ С ПРОЦЕДУРАТА.
  Натрошаване

  Натрошаване
  на лед

  Създаване на
  емулсия

  Натрошаване на
  хляб, бисквити

  2, 3

  Добавете 1/4 чаша вода. За да натрошите леда, използвайте
  Лед

  1, 2, 3,PULSE

  произволна

  настройка

  или

  бутона

  PULSE

  3-4

  пъти

  последователно.
  Смесвайте, докато се получи добра консистенция. По време на

  Дресинг за
  салата

  1, 2

  Работете около 20 секунди, за да получите фина захар и още 10

  Кристална захар

  2, 3

  Миксиране

  Различни смеси

  1, 2

  секунди за получаване на пудра захар.
  Смесете продуктитедо получаване на хомогенна смес.

  Супи, зеленчуци,
  плодове

  работа можете да добавите зехтин към сместа през отвора за
  наливане в капака.

  Пудра захар

  Пасиране

  Начупете на парчета и работете, докато се натрошат.

  2, 3

  НЕ ПРЕКАЛЯВАЙТЕ С ПРОЦЕДУРАТА.
  Смесете до гладка консистенция.

  ВНИМАНИЕ! Времето за обработка е различно в зависимост от количеството в каната на блендера;
  посоченото време е само за ориентир.
  29 • Page 31

  Полезни съвети за смесване

  Внимание: Внимавайте при почистването на
  ножовете, тъй като те са изключително остри.

  Кратко завъртане в блендера ще премахне
  бучките в соса и ще хомогенизира сос с
  яйца, който се е разделил на съставните си
  части.
  Продуктите за смесване трябва да са
  нарязани на кубчета (приблизително 2-3
  см), което ще спомогне за постигане на
  хомогенен резултат.
  Никога на пълнете каната на блендера над
  посоченото максимално ниво.
  За да се постигне равномерен резултат при
  смесване на сухи съставки, може да се
  наложи да спрете блендера и да избутате
  съставките от стените на каната надолу със
  шпатула.
  Когато пасирате плодове или зеленчуци,
  сготвени или сурови, нарежете ги на малки
  парченца, за да улесните смесването.
  Когато смесвате различни съставки, първо
  смесете течните съставки и след това
  добавете сухите.
  Винаги се уверявайте, че сте премахнали
  костилките от плодовете и костите от
  месото, за да не повредят ножовете.
  Не обработвайте горещи течности с
  блендера. Изчакайте да се охладят преди
  обработка.
  Винаги вентилирайте каната на блендера,
  когато пасирате топли съставки. Това се
  постига, като свалите чашката за състваки
  от капака след като включите блендера.

  Забележка: Не почиствайте никоя част на
  блендера в съдомиялна машина.
  Почистване на базата
  Използвайте влажна, мека гъба с почистващ
  препарат и забършете базата.
  Забележка: Никога не потапяйте базата във
  вода.

  Грижа за околната среда
  Не изхвърляте уреда заедно с битовите
  отпадъци, предайте го в пунктовете за събиране
  на отпадъци от електронно и елетрическо
  оборудване за рециклиране. По този начин
  помагате за предпазване на околната среда.

  Гаранция и сервиз
  Ако се нуждаете от информация или имате
  проблем, се обърнете към Центъра за
  обслужване на клиенти на Gorenje във вашата
  страна (телефонния му номер можете да
  намерите в международната гаранционна карта).
  Ако във вашата страна няма Център за
  обслужване на клиенти, обърнете се към
  местния търговец на уреди на Gorenje или се
  свържете с Отдела за сервизно обслужване на
  битови уреди на Gorenje [Service Department of
  Gorenje Domestic Appliances.
  Само за лична употреба!

  Поддръжка и почистване
  Бързо почистване
  1. Напълнете блендера до половина с топла
  вода и малко количество почистващ
  препарат.
  2. Натиснете бутона PULSE и задръжте 1-2
  секунди преди да освободите. Повторете 3-4
  пъти.
  3. След това свалете каната и я изплакнете под
  течаща вода.
  4. Почистете купата за мелене и капака с четка
  или суха кърпа.
  5. Капакът на купата за мелене може също да
  се измие със студена или хладка вода.
  Цялостно почистване
  1. Развийте приставката с ножове от каната на
  блендера, като завъртите долната й част в
  посока обратна на часовниковата стрелка.
  2. Отстранете гуменото уплътнение от
  приставката с ножове.
  3. Измийте капака на блендера, чашата за
  съставки, гуменото покритие, приставката с
  ножове и каната на блендера с топла
  сапунена вода.

  ВИ ПОЖЕЛАВА МНОГО УДОВОЛСТВИЕ ПРИ
  ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

  30 • Page 32

  CS
   Při manipulaci s ostrou řeznou čepelí, při
  vyprazdňování nádoby a během čištění je třeba
  dbát zvýšené opatrnosti.
   Před výměnou příslušenství nebo než se přiblížíte
  k částem, které se při používání pohybují,
  spotřebič vypněte a odpojte ho od zdroje
  napájení.
   Tento spotřebič je určen pro použití v
  domácnostech a pro podobné způsoby využití,
  například:
   v kuchyňských prostorách pro personál v
  obchodech, kancelářích a jiných pracovních
  prostředích;
   na chalupách;
  – pro klienty v hotelích, motelech a jiných
  prostředích obytného typu;
  – v prostředích typu nocleh se snídaní.
   Při používání nepřibližujte prsty k čepeli.
   Nemixujte horké přísady.
   Používejte vždy na rovném povrchu.
   Před připojením do zásuvky přepněte ovládací
  knoflík do polohy vypnuto „0“.
   Nepoužívejte déle než 1 minutu bez přerušení.
   Nepoužívejte na mletí kávy déle než 30 sekund
  bez přerušení. Poté, co použijete mlýnek na kávu
  třikrát bez přerušení, je nutná přestávka na dobu
  přibližně 60 minut.
   Přečtěte si pečlivě všechny návody dodávané se
  spotřebičem a uschovejte je.
   Než zasunete nebo vytáhnete zástrčku, vypněte
  vždy na zásuvce napájení. Při vytahování ze
  zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za přívodní
  kabel.
   Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem,
  pokud tento kabel nezkontroloval a nevyzkoušel
  kvalifikovaný technik nebo pracovník servisu.
   Spotřebič vždy používejte v zásuvce s napětím
  (pouze střídavým) uvedeným na spotřebiči.
   Spotřebič nepoužívejte pro žádný jiný účel kromě
  těch, ke kterým byl určen.
   Nepokládejte spotřebič na povrch s horkým
  plynovým plamenem a s elektrickým prvkem ani
  poblíž takového povrchu nebo na rozpálenou
  troubu. Nepokládejte na horní plochu jiného
  spotřebiče.
   Nenechávejte přívodní šňůru spotřebiče viset
  přes okraj stolu, pracovní desky nebo tam, kde by
  se dotýkal horkého povrchu.
   Nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozenou
  přívodní šňůrou nebo poté, co došlo k pádu nebo
  k poškození spotřebiče.
   Bez doporučení neponořujte spotřebič do vody
  ani do jiné kapaliny.
   Nedotýkejte se čepelí, pokud je přístroj připojený
  do zásuvky.

  1. Víko nalévacího otvoru/odměrka
  2. Víko
  3. Nádoba mixéru (1,5 litru)
  4. Odnímatelná čepelová sestava
  5. Ozdobný kroužek tělesa mixéru
  6. Těleso mixéru
  7. Zástrčka a přívodní šňůra
  8. Tlačítko pulzního provozu
  9. Ovládací knoflík
  10. Základna
  11. Plastové nožičky
  12. kryt na mletí kávy
  13. nádoba na mletí kávy
  14. mlecí nůž

  Bezpečnostní opatření
   Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte
  všechny pokyny.
   Pokud necháváte spotřebič bez dozoru, případně
  před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy ho
  odpojte od zdroje napájení.
   Tento spotřebič není určen pro děti. Uchovávejte
  spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí.
   Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
  mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem
  zkušeností a znalostí, mohou spotřebiče používat
  pouze tehdy, pokud budou pod dozorem nebo
  budou mít pokyny, jak používat spotřebič
  bezpečným způsobem a budou chápat související
  nebezpečí.
   Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
   Pokud dojde k poškození přívodní šňůry, je třeba
  požádat výrobce, jeho odborného opraváře nebo
  podobně kvalifikovanou osobu, aby šňůru
  vyměnila, protože by mohlo dojít k těžkému
  úrazu.
  31 • Page 33

   Při vyprazdňování a čištění nádoby mixéru dbejte
  zvýšené opatrnosti, protože čepele jsou extrémně
  ostré.

  Používání mlýnku na kávu
  1. Nasypte požadované množství kávy (maximálně
  40 g) do nádoby na mletí (15)
  2. Nasaďte kryt na mletí kávy (14) na nádobu na
  mletí kávy (15) a zatlačte (OBR. 3)
  3. Nasaďte mlýnek na kávu na těleso mixéru a
  otáčejte jím proti směru hodinových ručiček
  (OBR. 4). Viz také kapitola „Bezpečnostní
  uzamykací systém“.

  Tento spotřebič je označen v souladu s
  evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadních
  elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
  Tato směrnice je základem pro celoevropské
  zhodnocování a recyklaci odpadních
  elektrických a elektronických zařízení.

  Používání spotřebiče
  1. Nasaďte odměrku (1) na víko (2). Upevněte
  bezpečně víko na nádobu mixéru a přitlačte
  (OBR. 1)
  2. Nasaďte nádobu mixéru na těleso mixéru a
  otáčejte jí proti směru hodinových ručiček (OBR.
  2). Viz také kapitola „Bezpečnostní uzamykací
  systém“.
  OBR.3

  OBR.1

  OBR.4

  4. S použitím volicího ovládacího knoflíku zvolte
  požadovanou rychlost mixování 1, 2, 3 nebo
  PULSE.
  5. Jemnost namleté kávy závisí na množství zrnek
  a na době mletí.
  6. Pro mletou kávu platí následující množství a
  doby.
  7. 40 g: maximálně 15–30 sekund
  8. Kratší doba mletí vede k poněkud hrubším
  zrnkům kávy.
  9. Funkce PULSE bude zapnutá, dokud bude
  stisknuté tlačítko PULSE, a to kvůli lepší obsluze
  při mletí.
  10. Nastavení 1, 2 a 3 zajišťuje nepřetržité mletí,
  dokud neotočíte ovládací knoflík do polohy „0“.

  OBR.2

  3. Sundejte víko nebo odměrku z nádoby mixéru a
  vložte přísady do nádoby.
  4. Nasaďte víko s odměrkou zpátky na nádobu
  mixéru a zajistěte ho otáčením proti směru
  hodinových ručiček. Viz také kapitola
  „Bezpečnostní uzamykací systém“.
  Nepřekračujte vyznačenou maximální úroveň –
  1,5 litru.
  5. S použitím volicího ovládacího knoflíku zvolte
  požadovanou rychlost mixování 1, 2, 3 nebo
  PULSE.
  6. Funkce PULSE bude zapnutá, dokud bude
  stisknuté tlačítko PULSE, a to kvůli lepší obsluze
  při mixování, např. při sekání ořechů nebo
  čokolády nebo při drcení ledu.
  7. Nastavení 1, 2 a 3 zajišťuje nepřetržité mixování,
  dokud neotočíte ovládací knoflík do polohy „0“.
  8. Při mixování můžete přidávat další přísady. K
  tomuto účelu vyndejte odměrku z nalévacího
  otvoru.
  9. Na konci mixování otočte ovládací knoflík do
  polohy „0“.
  10.

  Bezpečnostní uzamykací systém
  S ohledem na bezpečnost je tento mixér a mlýnek
  na kávu navržen s bezpečnostním uzamykacím
  systémem. Mixér ani mlýnek na kávu nebude
  fungovat, pokud víko a nádoba mixéru nebo mlýnek
  na kávu nebudou správně umístěny a zajištěny na
  místě.
  Abyste mixér správně sestavili, postupujte
  následovně:
  1. Postavte těleso mixéru na stůl, přední částí
  směrem k vám.
  2. Nasaďte nádobu mixéru na těleso mixéru s
  rukojetí vpravo. Nádoba je správně umístěná,
  pokud je šipka na nádobě přímo nad otevřenou
  pojistkou na základně motoru.
  3. Otáčejte nádobou mixéru doprava, dokud
  neuslyšíte slabé zacvaknutí. Šipky na základně
  motoru a nádobě mixéru by měly být vzájemně
  vyrovnané. Jestliže tomu tak je, nádoba mixéru
  je správně zajištěná.
  32 • Page 34

  4. Nasaďte víko na mixér tak, aby dlouhý přídržný
  okraj směřoval k vám.
  5. Otočte tento přídržný okraj doprava tak, aby se
  nacházel přímo nad rukojetí nádoby. Mixér je
  nyní připraven k použití.

  1. Postavte těleso mixéru na stůl, přední částí
  směrem k vám.
  2. Nasaďte mlýnek na kávu na těleso mixéru a
  otáčejte mlýnkem na kávu doprava, dokud
  neuslyšíte slabé zacvaknutí. Šipky na základně
  motoru a nádobě na mletí kávy by měly být
  vzájemně vyrovnané. Jestliže tomu tak je,
  mlýnek na kávu je správně zajištěný.
  3. Mlýnek na kávu je nyní připraven k použití.

  Abyste správně sestavili mlýnek na kávu, postupujte
  následovně:

  Návod na použití mixéru
  Příprava

  Šlehání

  Doporučené
  Potraviny

  nastavení

  Mléčné koktejly,

  Použijte chlazené mléko. Mixujte, dokud nedosáhnete
  2, 3

  ovocné koktejly
  Ořechy, čokoláda,

  Sekání

  Doporučený postup pro přípravu

  česnek nebo

  PULZNÍ

  požadované hustoty.
  Abyste zajistili jednotnou velikost kousků, zpracovávejte 1/2 šálku
  najednou.

  koření

  Mixujte máslo s cukrem do hustoty krému. Doporučujeme naplnit
  Šlehání

  Máslo nebo cukr

  Příprava

  Kousky chleba,

  strouhanky

  kousky sušenek

  Drcení ledu

  Led

  1, 2, 3, PULSE

  Salátový dresink

  1, 2

  Cukr krystal

  2, 3

  Těsto

  1, 2

  2, 3

  do poloviny a setřít směs ze stěn nádoby mixéru.
  NEPŘEKRAČUJTE DOBU PŘÍPRAVY.

  Emulgace

  2, 3

  Přidejte 1/4 šálku vody. Pro drcený led použijte 3–4krát za sebou
  jakékoli nastavení tlačítka PULSE
  Dobře promíchejte. Olej lze přidávat do směsi během zpracování

  Příprava
  moučkového

  Nalámejte na kousky a zpracovávejte do strouhanky.

  nalévacím otvorem ve víku.
  Zpracovávejte přibližně 20 sekund pro cukr krupice a poté dalších
  10 sekund pro cukr moučka.

  cukru
  Míchání

  příprava pyré

  Všechny přísady dobře promíchejte.
  NEPŘEKRAČUJTE DOBU PŘÍPRAVY.

  Polévky, zelenina,
  2, 3

  Mixujte dohladka.

  ovoce

  POZOR! Časy pro přípravu se budou lišit podle množství v nádobě mixéru, uvedené časy slouží pouze jako
  pomůcka
   Při přípravě ovocného nebo zeleninového pyré
  nakrájejte vařené nebo syrové ovoce nebo
  zeleninu na malé kousky; usnadní to mixování.
   Při mixování různých druhů přísad dohromady
  namixujte nejprve tekutiny a poté přidávejte
  suché přísady.
   Vždy zkontrolujte, že ovoce neobsahuje pecky a
  maso kosti, protože by se tím mohly poškodit
  čepele.
   Nepoužívejte mixér ke zpracování horkých
  tekutin. Před zpracováním je nechte vychladnout.
   Při přípravě pyré z teplých přísad zajistěte vždy
  cirkulaci vzduchu v mixéru. Toho dosáhnete, když

  Užitečné rady pro mixování
   Krátké rychlé protočení v mixéru zachrání
  hrudkovitou omáčku nebo omáčku obsahující
  vejce, které se nespojilo.
   Kousky potravin k mixování by měly být
  nakrájené na kostičky (cca 2–3 cm); pomůže to
  dosáhnout rovnoměrného výsledku.
   Nikdy nenaplňujte nádobu mixéru nad
  vyznačenou maximální úroveň.
   Pro zajištění efektivního míchání při mixování
  suchých přísad bude možná nutné zastavit mixér
  a setřít přísady ze stěn nádoby pomocí stěrky.
  33 • Page 35

  nadzvednete šálek s přísadou z víka po spuštění
  mixéru.

  Údržba a čištění
  Rychlé čištění
  1. Naplňte mixér do poloviny teplou vodou s malým
  množstvím saponátu.
  2. Stiskněte tlačítko funkce „Pulse“, přidržte ho 1–2
  sekundy a uvolněte. Zopakujte tento postup 3–
  4krát.
  3. Poté vyndejte nádobu a opláchněte ji pod
  tekoucí vodou.
  4. Kartáčkem nebo suchým hadrem očistěte
  nádobu na mletí kávy a kryt.
  5. Kryt na mletí kávy lze umýt ve studené nebo
  vlažné vodě.
  Důkladné čištění
  1. Vyšroubujte čepelovou sestavu z nádoby mixéru
  otáčením spodní části čepelové sestavy proti
  směru hodinových ručiček.
  2. Vyndejte gumové těsnění z čepelové sestavy.
  3. Umyjte víko mixéru, šálek na přísady, gumové
  těsnění, čepelovou sestavu a nádobu mixéru v
  teplé mýdlové vodě.
  Upozornění: Při čištění čepelí dbejte zvýšené
  opatrnosti, protože jsou extrémně ostré
  Pozn.: Žádná část mixéru není určena pro mytí v
  myčce nádobí.
  Čištění základny motoru
  Použijte vlhkou, měkkou houbu se saponátem a
  otřete základnu motoru.
  Pozn.: Základnu motoru nikdy neponořujte do vody.

  Životní prostředí
  Spotřebič na konci jeho životnosti nevyhazujte do
  běžného domovního odpadu, ale předejte jej k
  recyklaci na oficiálním sběrném místě. Tímto
  způsobem pomůžete chránit životní prostředí.

  Záruka a servis
  S případnými žádostmi o informace nebo s
  problémem se prosím obracejte na centrum péče o
  zákazníky společnosti Gorenje ve vaší zemi
  (telefonní číslo na centrum péče o zákazníky
  najdete v celosvětovém záručním listě). Jestliže ve
  vaší zemi není centrum péče o zákazníky, obraťte
  se na svého místního obchodního zástupce
  společnosti Gorenje nebo na servisní oddělení
  společnosti Gorenje pro domácí spotřebiče.

  SPOLEČNOST GORENJE
  VÁM PŘEJE MNOHO PŘÍJEMNÝCH
  ZÁŽITKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO
  SPOTŘEBIČE

  Pouze pro osobní použití!

  Vyhrazujeme si právo na jakékoli úpravy!
  34 • Page 36

  SK
   Pred výmenou alebo priblíženiu sa k pohyblivým
  častiam vypnite spotrebič od napájania.
   Tento spotrebič je určený na použitie
  v domácnosti a k nasledovnému použitiu:
   Kuchynské priestory pre zamestnancov,
  v kanceláriách alebo v podobných priestoroch;
   – domoch na prenájom;
  – pre klientov v hoteloch a podobnom obytnom
  prostriedí.;
  – v zariadeniach podávajúce raňajky.
   Počas používania držte prsty v dostatočnej
  vzdialenosti od lopatiek.
   Nemiešajte horúce zložky.
   Vždy používajte na rovnom povrchu.
   Pred pripojením spotrebiča k napájaniu
  skontrolujte, či je ovládač nastavený vo vypnutej
  pozícii ‘0’.
   Nepoužívajte ho pri jednom intervale dlhšie ako 1
  minútu.
   Pri mletí kávy nepoužívajte spotrebič viac ako 30
  sekúnd. Potom, čo ste použili mlynček na kávu
  trikrát bez prerušenia, je nevyhnutá pauza 60
  sekúnd.
   Pozorne si prečítajte všetky pokyny a odložte si
  ich pre prípad budúceho použitia.
   Pred pripojením alebo odpojením napájania vždy
  vypnite spotrebič. Pri odpájaní ťahajte za
  zástrčku, nie za kábel.
   Nepoužívajte predlžovací kábel, pokiaľ nebol
  skontrolovaný a testovaný kvalifikovaným
  servisným pracovníkom.
   Spotrebič pripojte len k elektrickej zásuvke
  s napätím (iba A.C.) vyznačeným na spotrebiči.
   Spotrebič nepoužívajte na iný účel ako je určený.
   Spotrebič neumiestňujte na alebo v blízkosti
  ohňa, elektrických prvkov alebo na rozohriatu
  rúru. Spotrebič neumiestňujte na žiadne iné
  zariadenie.
   Zabráňte, aby napájací kábel spotrebiča visel cez
  okraj stola, pracovnej dosky alebo sa dotýkal
  horúcich povrchov.
   Spotrebič nepoužívajte s poškodeným napájacím
  káblom, ak spadol alebo bol poškodený iným
  spôsobom.
   Spotrebič neponárajte do vody alebo do
  kvapaliny, pokiaľ to nie je odporúčané.
   Ak je spotrebič pripojený k napájaniu, nikdy sa
  nedotýkajte nožov.
   Pri vyprázdňovaní misky buďte opatrný, pretože
  nože sú veľmi ostré.

  1. Veko na nalievanie/odmerka
  2. Veko
  3. Miska (1.5 litra )
  4. Odnímateľné čepele
  5. Dekoračný krúžok tela spotrebiča
  6. Telo spotrebiča
  7. Zástrčka napájacieho kábla
  8. Tlačidlo Pulse
  9. Ovládač
  10. Základňa
  11. Plastové nožičky
  12. Veko misky na mletie kávy
  13. Miska na mletie kávy
  14. Nože na mletie kávy

  Bezpečnostné opatrenia
   Pred použitím spotrebiča si prečítajte všetky
  pokyny.
   Ak je spotrebič bez dozoru, pred montážou,
  demontážou alebo pred čistením vždy odpojte
  spotrebič od napájania.
   Spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič
  a napájací kábel držte mimo dosahu detí.
   Spotrebič môžu používať osoby so zníženými
  fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
  schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností
  a znalostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo
  pokyny týkajúce sa bezpečnej obsluhy spotrebiča
  a pochopili možné riziká.
   Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
   Poškodený napájací kábel musí byť vymenený
  výrobcom, servisným zástupcom alebo
  kvalifikovaným pracovníkom, aby sa zabránilo
  nebezpečnej situácii.
   Buďte opatrný pri manipulácii s ostrými
  predmetmi pri vyprázdňovaní misy a počas
  čistenia.

  Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou
  2002/96/EG o nakladaní s použitými elektrickými a
  elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic
  equipment - WEEE).Táto smernica stanoví jednotný európsky
  (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých
  zariadení.

  35 • Page 37

  Použitie
  1. Pripevnite odmerku (1) na veko (2). Zaistite veko
  a zatlačte nadol ( FIG 1)
  2. Misku umiestnite na telo spotrebiča a otáčajte
  v proti smere hodinových ručičiek (obrázok 2).
  Pozri tiež kapitolu „Bezpečnostný systém
  uzamknutia“.

  obr.3

  obr.1

  obr.4

  4. Pomocou ovládača zvoľte požadovaný stupeň 1,
  2 ,3 alebo PULSE.
  5. Jemnosť pomletia kávy záleží od množstva kávy
  a dĺžky mletia.
  6. Na mletie kávy používajte nasledovný čas mletia.
  7. 40 g: max. 15 - 30 sek.
  8. Kratšia doba mletia má za následok hrubšie
  pomletú kávu.
  9. Funkcia PULSE zostane aktívna, pokiaľ je
  stlačené tlačidlo PULSE, pre väčšiu kontrolu pri
  mletí.
  10. Nastavenie 1 ,2 a 3 bude poskytovať nepretržité
  mletie, pokiaľ ovládač nenastavíte do polohy „0“.

  obr.2

  3. Odstráňte odmerku a vložte do misky prísady.
  4. Odmerku vložte späť, misku položte na mixér
  a otáčajte v proti smeru hodinových ručičiek.
  Pozri tiež kapitolu „Bezpečnostný systém
  uzamknutia“. Neprekračujte maximálne
  množstvo 1,5 litra.
  5. Pomocou ovládača nastavte požadovaný stupeň
  miešania 1, 2 ,3 alebo PULSE.
  6. Funkcia PULSE zostane aktívna, pokiaľ je
  stlačené tlačidlo PULSE, pre väčšiu kontrolu pri
  sekaní, napríklad pri sekaní orechov, čokolády
  alebo ľadu.
  7. Nastavenie 1,2 a 3 bude poskytovať
  neprerušované miešanie, pokiaľ ovládač
  nenastavíte do polohy „0“.
  8. Pri miešaní môžete pridať ďalšie prísady. K tomu
  vyberte odmerku.
  9. Po ukončení miešania otočte ovládač do polohy
  „0“.

  Bezpečnostný systém uzamknutia
  Kvôli bezpečnosti je mixér a mlynček na kávu
  navrhnutý z bezpečnostným systémom uzamknutia.
  Ak miska na miešanie alebo mlynček na kávu nie sú
  správne umiestnené a zaistené mixér alebo
  mlynček na kávu nebude fungovať.
  Pre správnu funkciu mixéra postupujte nasledovne:
  1. Telo spotrebiča umiestnite na stôl prednou
  stranou smerom k sebe.
  2. Nádobu umiestnite na telo spotrebiča rukoväťou
  smerom na pravej strane. Nádoba je umiestnená
  správne, keď je šípka umiestnená priamo nad
  otvoreným zámkom na tele spotrebiča.
  3. Otočte nádobu smerom doprava, pokiaľ
  nebudete počuť mierne cvaknutie. Šípka na tele
  spotrebiča a na nádobe by mali byť teraz oproti
  sebe. Teraz je nádoba správne zaistená.
  4. Veko umiestnite tak aby bolo smerom k Vám.
  5. Otočte doprava. Teraz je mixér pripravený na
  použitie.

  Použitie mlynčeka na kávu
  1. Misku na mletie kávy (15) naplňte požadovaným
  množstvom kávy (maximálne 40 g).
  2. Na misku na kávu (15) naložte kryt (14)
  a zatlačte nadol. (obrázok 3).
  3. Misku na mletie kávy nasaďte na telo spotrebiča
  a otočte v proti smere hodinových ručičiek
  (obrázok 4). Pozri tiež kapitolu „Bezpečnostný
  systém uzamknutia“.

  Pre správnu funkciu mlynčeka na kávu postupujte
  nasledovne:
  1. Telo spotrebiča umiestnite na stôl prednou
  stranou smerom k sebe.
  2. Mlynček na kávu umiestnite na telo spotrebiča,
  otočte smerom doprava, pokiaľ nebudete počuť
  mierne cvaknutie. Šípka na tele spotrebiča a na
  mlynčeku by mali byť teraz oproti sebe. Teraz je
  mlynček správne zaistený.
  3. Mlynček na kávu je pripravený na použitie.
  36 • Page 38

  Sprievodca použitia
  Proces Úloha

  Odporúčané
  Pokrm

  Odporúčaný postup

  nastavenie
  Prevzdušňova
  Kokteily

  2, 3

  Použite chladné mlieko. Miešajte až do požadovanej konzistencie.

  nie
  Orechy, čokoláda,
  Sekanie

  cesnak alebo

  PULSE

  Použite 1/2 šálky naraz na zabezpečenie rovnomerných kusov.

  bylinky

  Krém

  Sekanie

  Drvenie ľadu

  Zmiešajte maslo a cukor do kaše. V polovici je vhodné očistiť zmes
  Maslo alebo cukor

  2, 3

  Suché pečivo

  2, 3

  Ľad

  1, 2, 3,PULSE

  Dressing

  1, 2

  Kryštálový cukor

  2, 3

  Cesto

  1, 2

  so strán a vložiť na spod nádoby. NIE POČAS ČINNOSTI.

  Časti rozsekajte až na strúhanku.
  Pridajte 1/4 šálky vody. Použite ľubovoľné tlačidlo alebo tlačidlo

  Miešanie

  PULSE 3 – 4-krát za sebou na rozsekanie ľadu.
  Miešajte do požadovanej kombinácie. Olej môžete pridávať do

  dressingov

  zmesi počas spracovania cez otvor vo veku.

  Vytvorenie
  práškového

  Miešajte približne 20 sekúnd a potom ďalších 10 sekúnd.

  cukru
  Miešanie

  Prísady zmiešajte až do jednotnej zmesi. NEPOUŽÍVAJTE POČAS
  PROCESU.

  Šľahanie

  Polievky,
  2, 3

  Vyšľahajte na jemnú zmes.

  zelenina, ovocie

  POZOR! Uvedený čas sa bude líšiť v závislosti od množstva pokrmu. Tieto časy sú len orientačné.

  Priručni saveti za upotrebu aparata

  Údržba a čistenie

   Krátke otáčanie mixéra zabráni hrudkám mäsa
  alebo vajec v omáčke.
   Pre lepší výsledok nakrájajte prísady na kocky
  (približne 2 – 3 cm).
   Nikdy nenapĺňajte nádobu nad označené
  maximum.
   Pri miešaní suchej zmesi zastavte mixér a zmes
  otrite z okrajov a vložte na spodok nádoby.
   Pri mixovaní ovocia alebo zeleniny, varenej alebo
  surovej, ju pre uľahčenie mixovania nakrájajte na
  malé kúsky.
   Pri miešaní rôznych prísad, najskôr miešajte
  tekuté a potom postupne pridávajte suché.
   Vždy sa uistite, či sú z ovocia odstránené kôstky
  a z mäsa kosti, pretože sa môžu poškodiť nože.
   V mixéri nespracúvajte horúce zmesi. Pre
  mixovaním ich nechajte vždy vychladnúť.
   Pri mixovaní vždy vyvetrajte nádobu. To
  dosiahnete tým, že po spustení mixéra zdvihnete
  kryt z veka.

  Rýchle čistenie
  1. Polovicu nádoby naplňte teplou vodou a malým
  množstvom čistiaceho prostriedku.
  2. Stlačte tlačidlo ‘Pulse’ a držte približne 1 - 2
  sekundy. Opakujte 3 až 4-krát.
  3. Potom vyberte nádobu a opláchnite pod tečúcou
  vodou.
  4. Misku a kryt vyčistite kefkou alebo suchou
  tkaninou.
  5. Kryt mlynčeka je možné tiež vyčistiť v studenej
  alebo vlažnej vode.
  Dôkladné čistenie
  1. Odskrutkujte nože z nádoby v proti smere
  hodinových ručičiek.
  2. Vyberte gumové tesnenie.
  3. Umyte veko mixéra, nádobu, gumové tesnenie
  a nože v teplej mydlovej vode.

  37 • Page 39

  Upozornenie: Pri čistení nožov buďte opatrný,
  pretože sú veľmi ostré.
  Poznámka: Žiadnu časť mixéra neumývajte
  v umývačke riadu.
  Čistenie tela spotrebiča
  Použite mäkkú vlhkú hubku s čistiacim
  prostriedkom. Potom utrite dosucha.
  Poznámka: Telo spotrebiča nikdy neponárajte do
  vody.

  Skladovanie
  1. Napájací kábel naviňte na spodnej časti
  spotrebiča.
  2. Spotrebič skladujte na chladnom a suchom
  mieste

  Životné prostredie
  Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti
  s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho
  v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto
  konaním pomôžete chrániť životné prostredie.

  Záruka & servis
  Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém,
  sa spojte so strediskom pre starostlivosť
  o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo
  telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej
  krajine nenachádza stredisko pre starostlivosť
  o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu
  Gorenje, alebo sa spojte servisné oddelenie
  spoločnosti Gorenje domáce spotrebiče.
  Len pre použitie v domácnosti!

  GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU WIELE
  SATYSFAKCJI PODCZAS UŻYTKOW ANIA
  URZĄDZENIA
  Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
  38 • Page 40

  HU  1. A betöltő nyílás fedele / mérőpohár
  2. Fedél
  3. Tartály (1.5 liter)
  4. Eltávolítható pengék
  5. Dekorgyűrű
  6. Készüléktest
  7. Villásdugó és csatlakozó kábel
  8. Pulse gomb
  9. Vezérlő gomb
  10. Talp
  11. Műanyag láb
  12. Kávédaráló fedél
  13. Kávédaráló tartály
  14. Daráló penge
  Biztonsági figyelmeztetések
   A készülék használata előtt olvassa át
  figyelmesen az utasításokat.
   Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, ha
  felügyelet nélkül hagyja, össze- vagy szétszerelés
  előtt, valamint a tisztítás megkezdése előtt.
   A készüléket nem használhatják gyerekek. Tartsa
  a gyerekektől távol a készüléket és annak
  csatlakozó kábelét.
   A készüléket akkor használhatják csökken
  fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel
  rendelkező személyek, illetve olyanok, akik nem
  rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal
  a készülék használatához, ha felügyeletük
  biztosított vagy ha megfelelő utasításokat kaptak
  a készülék biztonságos használatáról és
  megértették a használattal járó veszélyeket.
   Gyerekek nem szabad, hogy játsszanak a
  készülékkel.
   Ha a csatlakozó kábel sérült, azt csak a gyártó,
  annak szakszervize vagy más, hasonlóan képzett  39

  személy cserélheti ki – a veszélyek elkerülése
  érdekében.
  Az edény kiürítésekor, illetve tisztítás közben
  óvatosan kell bánni az éles pengékkel.
  Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a
  konnektorból, mielőtt tartozékot cserélne, vagy
  olyan részekhez érne, amelyek működés közben
  mozognak.
  A készülék háztartásban és hasonló helyeken
  való használatra készült, ide tartoznak:
  üzletek, irodák, egyéb munkahelyek személyzeti
  konyhái;
  – nyaralók;
  – szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek
  vendégei szintén használhatják;
  – bed and breakfast típusú helyek.
  Ügyeljen rá, hogy ujjai távol legyenek a pengéktől
  használat közben.
  Ne használjon forró hozzávalókat.
  Mindig stabil, vízszintes felületen működtesse a
  készüléket.
  Mielőtt a konnektorba csatlakoztatná a
  készüléket, győződjön meg róla, hogy a vezérlő
  gomb kikapcsolt, ‘0’ pozícióban van-e.
  Ne működtesse egyszerre 1 percnél tovább.
  Kávédarálás esetén ne működtesse egyszerre 30
  másodpercnél tovább. Ha egymás után
  háromszor használta kávédarálásra szünet
  nélkül, utána tartson körülbelül 60 perc szünetet.
  Olvassa át figyelmesen és őrizze meg a
  készülékhez tartozó valamennyi utasítást.
  A villásdugó konnektorba illesztése vagy onnan
  történő kivétele előtt mindig kapcsolja ki a
  készüléket. Mindig a villásdugónál fogva húzza ki
  a konnektorból, soha ne húzza a csatlakozó
  kábelt.
  Soha ne használja a készüléket hosszabbítóval,
  kivéve, ha azt ellenőrizte és tesztelte egy
  megfelelően képzett szerelő.
  A készüléket mindig a rajta jelölt feszültségű
  (kizárólag váltóáram) hálózati aljzattal használja.
  Ne használja a készüléket eredeti rendeltetésétől
  eltérő célokra.
  Ne helyezze a készüléket forró gázlángra vagy
  annak közelébe, elektromos elemre vagy annak
  közelébe, illetve bekapcsolt sütőre. Ne tegye rá
  semmilyen más készülékre.
  Ügyeljen rá, hogy a készülék csatlakozó kábele
  ne lógjon az asztal széle, a munkalap vagy
  bármilyen forró felület felett.
  Semmilyen elektromos készüléket ne
  működtessen sérült csatlakozó kábellel, vagy azt
  követően, hogy az leesett vagy bármilyen más
  módon megsérült.
  Ne merítse a készüléket vízbe vagy bármilyen
  más folyadékba, kivéve, ha az javasolt. • Page 41

   Soha ne érintse meg a pengéket, ha a készülék
  be van dugva.
   Legyen különösen óvatos a készülék tartályának
  kiürítése vagy tisztítása során, mivel a pengék
  nagyon élesek.

  9. A turmixolás végeztével forgassa vissza a
  vezérlő gombot “0” pozícióba.

  A készülék a Hulladék elektromos és
  elektronikus berendezésekről szóló 2002/96/EC
  számú (WEEE) direktívának megfelelően van
  jelölve. Ez az útmutatás a kerete a hulladék
  elektromos és elektronikus berendezések
  Európa-szerte érvényes visszavételének és
  újrahasznosításának.

  2. Helyezze fel a fedelet (14) a tartályra (15) és

  A kávédaráló használata
  1. Töltse meg a daráló tartályt (15) a szükséges
  mennyiségű kávéval (max. 40 g).
  nyomja lefelé (3. ábra).

  3. Helyezze a kávédarálót a készüléktestre és
  forgassa el az óramutató járásával ellentétes
  irányba (4. ábra). Lásd a “Biztonsági
  zárórendszer” fejezetet is.

  A készülék használata
  1. Helyezze fel a mérőpoharat (1) a fedélre (2).

  Helyezze a fedelet a készülék tartályára és
  nyomja lefelé. (1. ábra)
  2. Helyezze a tartályt a készüléktestre és forgassa
  el az óramutató járásával ellentétes irányba (2.
  ábra). Lásd a “Biztonsági zárórendszer” fejezetet
  is.
  ábra.3

  ábra.1

  ábra.4

  4. A vezérlő gomb segítségével válassza ki a kívánt
  sebesség-fokozatot: 1, 2, 3 vagy PULSE.
  5. Az őrölt kávé finomsága a szemes kávé
  mennyiségétől és a darálási időtől függ.
  6. A kávé finomra őrléséhez az alábbi mennyiség
  és időtartam szükségesek:
  7. 40 g: max. 15-30 másodperc.
  8. Rövidebb időtartam esetén az őrölt kávé durvább
  lesz.
  9. A PULSE funkció addig marad aktív, amíg a
  PULSE gomb be van nyomva, így könnyebben
  kontrollálható a darálás.
  10. Az 1, 2 és 3 fokozaton a működés folyamatos
  mindaddig, amíg a gombot nem forgatjuk vissza
  “0” pozícióba.

  ábra.2

  3. Vegye le a tartályról a fedelet vagy a
  mérőpoharat és helyezze a hozzávalókat a
  tartályba.
  4. Helyezze vissza a tartályra a fedelet a
  mérőpohárral és forgassa el a tartályt az
  óramutató járásával ellentétes irányba a talpra
  való rögzítéshez. Lásd a “Biztonsági
  zárórendszer” fejezetet is. Ne lépje túl a jelölt
  maximális szintet – 1,5 liter.
  5. A vezérlő gomb segítségével válassza ki a kívánt
  sebesség-fokozatot: 1, 2, 3 vagy PULSE.
  6. A PULSE funkció addig marad aktív, amíg a
  PULSE gomb be van nyomva – így könnyebben
  irányítható a folyamat pl. mogyoró vagy
  csokoládé darálása, illetve jég aprítása közben.
  7. Az 1, 2 és 3 fokozaton a működés folyamatos
  mindaddig, amíg a gombot nem forgatjuk vissza
  “0” pozícióba.
  8. Turmixolás közben további hozzávalók is a
  tartályba tölthetők. Ehhez le kell venni a
  mérőpoharat a töltőnyílásról.

  Biztonsági zárórendszer
  A biztonságot szem előtt tartva a készülék egy
  speciális biztonsági zárórendszerrel van ellátva. Ez
  azt jelenti, hogy ha a fedél és a turmixtartály vagy a
  kávédaráló nincsenek megfelelően rögzítve a
  helyükön, a készülék nem fog működni.
  A turmixgép helyes összeállításához a következők
  szerint járjon el:
  1. Helyezze az asztalra a készülék testét úgy, hogy
  Ön felé nézzen.
  2. Tegye a tartályt a készüléktestre úgy, hogy a
  fogantyúja a jobb oldalon legyen. A tartály akkor
  van megfelelően elhelyezve, ha a rajta lévő nyíl
  éppen a talpon lévő nyitott zár fölé esik.
  3. Forgassa el a tartályt jobbra, amíg nem hall egy
  halk kattanást. Ekkor a tartályon és a talpon lévő
  40 • Page 42

  1. Helyezze az asztalra a készülék testét úgy, hogy
  Ön felé nézzen.
  2. Tegye a kávédarálót a készüléktestre, majd
  forgassa el jobbra, amíg nem hall egy halk
  kattanást. Ekkor a talpon és a kávédarálón lévő
  nyilak egy vonalban kell hogy legyenek. Ha így
  van, a kávédaráló megfelelően van összeállítva.
  3. A kávédaráló ezzel használatra kész.

  nyilak egy vonalban kell hogy legyenek. Ebben
  az esetben a tartály megfelelően a helyén van.
  4. A fedelet úgy helyezze rá a turmixgépre, hogy a
  hosszú rögzítőszél Ön felé legyen.
  5. Forgassa el a rögzítőszélt jobbra úgy, hogy
  éppen a tartály füle fölé kerüljön. A készülék
  ezzel használatra kész.
  A kávédaráló helyes összeállításához a
  következőképpen járjon el:

  Útmutató a készülék használatához
  Étel

  Feladat

  Levegőztetés

  Javasolt
  beállítás

  Javasolt elkészítési folyamat
  Hűtött tejet használjon. Addig turmixolja, amíg a kívánt állagot el

  Milkshake,
  2, 3
  smoothie

  nem éri.

  Diófélék,
  Aprítás

  csokoládé,

  Az egyenletes aprítás érdekében egyszerre csak 1/2 bögrényi
  PULSE

  fokhagyma,

  adagot aprítson.

  fűszernövények
  A vajat és a cukrot addig turmixolja, amíg krémessé nem válik.
  Krémesítés

  Vaj vagy cukor

  2, 3

  Félidőben javasolt megállni és lekaparni a keveréket a tartály
  falairól. NE TURMIXOLJA TÚL SOKÁIG.

  Morzsakészítés

  Zsemlemorzsa,
  darált keksz

  2, 3

  Törje darabokra és addig aprítsa, amíg szükséges.
  Adjon hozzá 1/4 bögre vizet. Használható bármely fokozat vagy a

  Jég aprítása

  Jég

  1, 2, 3,PULSE

  Emulgeálás

  Salátaöntet

  1, 2

  PULSE gomb 3-4-szer egymás után, amíg a jég össze nem törik.
  Addig turmixolja, amíg jól össze nem keveredik. Turmixolás közben
  olaj

  hozzáadása

  lehetséges,

  a

  fedélen található

  töltőlyukon

  keresztül.
  Porcukor
  készítése
  Keverés

  Cukorszóróhoz turmixolja 20 másodpercig, majd további 10

  Kristálycukor

  2, 3

  Tészták

  1, 2

  másodpercig a porcukor állag eléréséhez.
  Turmixolja a hozzávalókat a megfelelő állag eléréséig. NE
  TURMIXOLJA TÚL.

  Levesek,
  Pürésítés

  zöldségek,

  2, 3

  Turmixolja a megfelelő állag eléréséig.

  gyümölcsök

  FIGYELEM! A turmixolás tényleges időtartama mindig a tartályban lévő mennyiségtől függ, a táblázatban
  feltüntetett idők csak útmutatásul szolgálnak.
   Száraz keverékek turmixolásakor a hatékony
  keverés érdekében szükséges lehet a készülék
  leállítása és az összetevők lekaparása a tartály
  faláról egy fakanál segítségével.
   Főtt vagy nyers gyümölcsök vagy zöldségek
  pürésítésekor vágja a hozzávalókat kis
  darabokra, így könnyebb lesz a turmixolás.
   Különféle hozzávalók turmixolása esetén kezdje
  először a folyadékokkal és utána adja hozzájuk a
  száraz hozzávalókat.

  Hasznos tippek
   Egy gyors pörgetés a turmixgépben megmentheti
  a csomós mártást vagy a tojás-alapú, különvált
  szószt.
   A turmixolni kívánt hozzávalókat vágja kockákra
  (kb. 2-3 cm), így egyenletesebb lesz az
  eredmény.
   Soha ne töltse a tartályt a maximális szint fölé.
  41 • Page 43

   Ügyeljen rá, hogy a gyümölcsökből a magok,
  illetve a húsokból a csontok mindig eltávolításra
  kerüljenek, ellenkező esetben a pengék
  megsérülhetnek.
   Ne turmixoljon forró folyadékokat! Várja meg,
  amíg lehűlnek.
   Meleg hozzávalók pürésítése esetén mindig
  szellőztesse ki a tartályt. Ezt úgy teheti meg, ha a
  fedélből kiemeli a mérőpoharat a turmixgép
  beindítását követően.

  Környezetvédelem
  A készüléket, ha már nem használható, ne dobjuk a
  háztartási hulladék közé, hanem vigyük el egy
  hivatalos újrahasznosító-gyűjtőhelyre. Ezzel
  segíthetjük környezetünk védelmét.

  Garancia & szerviz
  Ha információra van szüksége, vagy forduljon az
  adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a
  telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes
  garancialevélen). Ha országában nem működik
  vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi
  szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek
  és szépségápolási termékek üzletágának
  vevőszolgálatához.
  Csak személyes használatra!

  Ápolás és tisztítás
  Gyors tisztítási mód
  1. Töltse meg a tartályt félig meleg víz és egy kis
  mosogatószer keverékével.
  2. Nyomja meg a ‘Pulse’ gombot és tartsa 1-2
  másodpercig benyomva. Ismételje meg 3-4-szer.
  3. Utána vegye le a tartályt és öblítse ki folyó víz
  alatt.
  4. A kávédaráló tartályát és fedelét ecsettel vagy
  száraz ruhával tisztítsa.
  5. A kávédaráló fedele hideg vagy langyos vízben
  is mosogatható.
  Az alapos tisztítás érdekében
  1. Csavarozza ki a pengéket a tartályból úgy, hogy
  forgassa el a pengék alját az óramutató járásával
  ellentétes irányba.
  2. Vegye le a gumi tömítést a pengékről.
  3. Meleg, szappanos vízben mosogassa el a
  turmixgép fedelét, a mérőpoharat, a gumi
  tömítést, a pengéket és a tartályt.
  Figyelem: A pengék tisztításakor legyen nagyon
  elővigyázatos, mert rendkívül élesek.
  Megjegyzés: A készülék egyetlen részét se tisztítsa
  mosogatógépben.
  A motor talp tisztítása
  Használjon nedves, puha szivacsot és egy kis
  mosogatószert, majd törölje át a talpat.
  Megjegyzés: Soha ne merítse a motor talpat
  vízbe.
  Tárolás
  1. Tekerje a csatlakozó kábelt a talp alján lévő
  kábeltartóra.
  2. Tárolja hűvös és száraz helyen.

  A GORENJE
  SOK ÖRÖMET KÍVÁN A KÉSZÜLÉK
  HASZNÁLATA SORÁN
  A változtatások jogát fenntartjuk!

  42 • Page 44

  PL
   Uszkodzony kabel przyłączeniowy może
  wymienić jedynie producent lub pracownik
  upoważnionego serwisu naprawczego czy też
  inny specjalista, ponieważ ingerencje tego typu
  mogą być niebezpieczne.
   Wyjmując noże z urządzenia oraz podczas
  czyszczenia, należy być wyjątkowo ostrożnym,
  gdyż noże są bardzo ostre.
   Przed wymianą akcesoriów lub zanim dotknie się
  ruchomych części urządzenia, urządzenie należy
  wyłączyć i odłączyć z sieci elektrycznej.
   Urządzenie przeznaczone jest do użytkowania w
  gospodarstwie domowym i temu podobnych
  warunkach, takich jak:
   aneksy kuchenne dla personelu w sklepach i
  innych miejscach pracy;
  – rodzinne gospodarstwa rolne;
  – pokoje i apartamenty dla gości w hotelach,
  motelach i innych obiektach, oferujących tego
  typu usługi,
  – obiektach, oferujących nocleg ze śniadaniem.
   Gdy noże znajdują się w użyciu, nie należy
  zbliżać do nich palców.
   W mikserze czy też malakserze nie należy
  rozdrabniać gorących składników.
   Urządzenie podczas użytkowania zawsze
  powinno stać na równym podłożu.
   Należy zadbać, aby pokrętło wyboru ustawień
  ustawione zostało w pozycji "0", zanim
  urządzenie zostanie podłączone do sieci
  elektrycznej.
   Urządzenie nie powinno działać nieprzerwanie
  dłużej niż przez 1 minutę.
   Jeżeli urządzenie jest używane w funkcji młynka
  do kawy, nie powinno działać nieprzerwanie
  dłużej niż przez 30 minut. Jeżeli urządzenie
  kolejne trzy razy zostało użyte w funkcji młynka
  do kawy, do kolejnego użytkowania należy
  poczekać przez około 60 minut.
   Instrukcję obsługi załączoną do urządzenia
  należy uważnie przeczytać i nie należy jej
  wyrzucać.
   Zanim wstawi się lub wysunie wtyczkę z gniazda
  sieciowego, należy zawsze wyłączyć zasilanie
  gniazda sieciowego. Odłączając urządzenie z
  sieci elektrycznej, należy ciągnąć za wtyczkę; nie
  należy nigdy ciągnąć za kabel przyłączeniowy.
   Nie należy używać urządzenia, stosując
  przedłużacz, chyba że przejrzał go i sprawdził
  wyszkolony w tym celu specjalista do sieci
  elektrycznych lub pracownik serwisu.
   Urządzenie należy zawsze podłączać do gniazda
  bądź sieci, znajdującej się pod takim napięciem
  (tylko zmiennym), jak to zostało podane na
  urządzeniu.
   Urządzenie należy stosować jedynie do celów, do
  których jest przeznaczone.

  1. Pokrywa otworu na dodawanie składników/
  miarka
  2. Pokrywa
  3. Dzbanek malaksera (1,5 litra)
  4. Nóż ruchomy
  5. Ozdobna obręcz obudowy
  6. Korpus z silnikiem
  7. Wtyczka i kabel/ sznur przyłączeniowy
  8. Przycisk krótkotrwałego działania
  9. Pokrętło wyboru ustawień
  10. Podstawa
  11. Plastykowe nóżki
  12. Pokrywa młynka do kawy
  13. Pojemnik młynka do kawy
  14. Nóż młynka do kawy

  Ostrzeżenia dotyczące
  bezpieczeństwa
   Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia
  należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji
  obsługi.
   Przed zestawieniem lub rozstawieniem
  elementów urządzenia, przed czyszczeniem lub
  wówczas, gdy urządzenie nie znajduje się pod
  kontrolą, należy je wyłączyć z sieci elektrycznej.
   Dzieci nie powinny użytkować ninejszego
  urządzenia. Urządzenie i kabel przyłączeniowy
  nie powinny być dostępne dla dzieci.
   Osoby o obniżonych możliwościach fizycznych i
  intelektualnych czy też o niepełnej wiedzy i
  małym doświadczeniu mogą użytkować niniejsze
  urządzenie, będąc pod odpowiednią kontrolą lub
  jeżeli otrzymali odpowiednie wskazówki,
  dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia
  i jeżeli rozumieją niebezpieczeństwa, związane z
  jego użytkowaniem.
   Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
  43 • Page 45

   Urządzenia nie należy stawiać na gorącym
  palniku gazowym bądź płytce grzejnej czy też w
  pobliżu tego rodzaju palnika lub płytki grzejnej,
  jak również nie należy go wstawiać do
  nagrzanego piekarnika. Urządzenia nie należy
  stawiać na jakimkolwiek innym urządzeniu.
   Nie należy pozwolić, aby kabel przyłączeniowy
  zwisał poprzez krawędź stołu lub powierzchni
  roboczej czy też, aby dotykał gorącej
  powierzchni.
   Urządzenia elektrycznego nie należy stosować,
  jeśli ma ono uszkodzony kabel przyłączeniowy,
  jeżeli spadło na podłogę lub inną powierzchnię
  lub jeżeli zostało uszkodzone w jakikolwiek inny
  sposób.
   Urządzenia nie należy nigdy zanurzać w wodzie
  lub jakiejkolwiek innej cieczy, chyba że zostało to
  dokładnie zalecone.
   Noży nie należy dotykać, gdy urządzenie jest
  włączone.
   Należy być szczególnie ostrożnym, opróżniając
  lub czyszcząc dzbanek malaksera, ponieważ
  noże te są wyjątkowo ostre.

  3. Pokrywę lub miarkę należy zdjąć z dzbanka
  malaksera i do dzbanka włożyć wybrane
  składniki.
  4. Pokrywę wraz z umiejscowioną w niej miarką
  należy ponownie położyć na dzbanku malaksera
  i dzbanek obrócić w kierunku przeciwnym do
  ruchu wskazówek zegara, aż zaskoczy. Więcej
  informacji można znaleźć w rozdziale System
  zabezpieczający zamknięcia. Zawartość
  dzbanka nie powinna przekroczyć oznaczonego
  poziomu, to jest 1,5 litra.
  5. Za pomocą pokrętła wyboru ustawień, należy
  wybrać żądaną prędkość rozdrabniania: 1, 2, 3
  lub działanie krótkotrwałe.
  6. W przypadku działania krótkotrwałego (pulse),
  malakser będzie działał do momentu, dopóki
  przytrzymany będzie przycisk działania
  krótkotrwałego. Funkcja ta daje lepszą kontrolę
  podczas mielenia np. orzeszków i czekolady lub
  kruszenia lodu.
  7. Jeśli pokrętło zostanie obrócone do pozycji 1, 2
  lub 3, urządzenie będzie działało nieprzerwanie,
  dopóki pokrętło nie zostanie ponownie obrócone
  do pozycji 0.
  8. Składniki można dodawać do dzbanka również
  podczas rozdrabniania. Należy tego dokonać,
  zdejmując miarkę z otworu na dodawanie
  składników.
  9. Po zakończeniu rozdrabniania, pokrętło wyboru
  ustawień należy obrócić ponownie do pozycji 0.

  Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską
  wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach
  elektrycznych i elektronicznych (waste electrical
  and electronic equipment - WEEE). Wytyczna ta
  określa ramy obowiązującego w całej Unii
  Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania
  starych urządzeń.

  Sposób użycia młynka do kawy
  1. Do pojemnika młynka do kawy (13) należy
  wsypać żądaną ilość kawy (maksymalnie 40 g).
  2. Pokrywę młynka do kawy (12) należy umieścić
  na pojemniku młynka do kawy (13) i ją docisnąć
  (Rysunek 3).
  3. Młynek do kawy należy umieścić na korpusie z
  silnikiem i obrócić go w kierunku przeciwnym do
  ruchu wskazówek zegara (Rysunek 4). Więcej
  informacji można znaleźć w rozdziale System
  zabezpieczający zamknięcia

  Sposób użycia malaksera
  1. Miarkę (1) należy położyć na pokrywie (2).
  Pokrywę należy umieścić na dzbanku malaksera
  i ją docisnąć (Rysunek 1).
  2. Dzbanek malaksera należy umieścić na korpusie
  z silnikiem i obrócić go w kierunku przeciwnym
  do ruchu wskazówek zegara (Rysunek 2).
  Więcej informacji można znaleźć w rozdziale
  System zabezpieczający zamknięcia.

  Rysunek.3

  Rysunek.1

  Rysunek.4

  4. Za pomocą pokrętła wyboru ustawień, należy
  wybrać żądaną prędkość rozdrabniania: 1, 2, 3
  lub działanie krótkotrwałe.
  5. To, na jak drobno zostanie zmielona kawa,
  zależy od ilości ziaren kawy i czasu mielenia.

  Rysunek.2

  44 • Page 46

  6. Podczas mielenia kawy należy brać pod uwagę
  następujące ograniczenia, dotyczące ilości i
  czasu mielenia: 40 g oraz maksymalnie 15 do 30
  sekund.
  7. Im krótszy czas mielenia, tym bardziej na grubo
  zmielona kawa.
  8. W przypadku działania krótkotrwałego (pulse),
  urządzenie będzie działało do momentu, dopóki
  przytrzymany będzie przycisk działania
  krótkotrwałego. Funkcja ta daje lepszą kontrolę
  podczas mielenia.
  9. Jeśli pokrętło zostanie obrócone do pozycji 1, 2
  lub 3, urządzenie będzie działało nieprzerwanie,
  dopóki pokrętło nie zostanie ponownie obrócone
  do pozycji 0.

  znalazł się z prawej strony. Dzbanek jest
  umieszczony prawidłowo, jeżeli strzałka na
  dzbanku znajduje się bezpośrednio nad
  otwartym mechanizmem zamykającym na
  korpusie z silnikiem.
  3. Dzbanek malaksera należy obrócić w prawo, aż
  będzie słychać, że zaskoczył. Strzałka na
  korpusie z silnikiem powinna pokrywać się ze
  strzałką na dzbanku malaksera. Dzbanek
  malaksera jest teraz umieszczony prawidłowo.
  4. Na malakserze należy umieścić pokrywę w taki
  sposób, aby jej wygięta krawędź była obrócona
  przodem do nas.
  5. Wygiętą krawędź pokrywy należy obrócić w
  prawo, dopóki nie znajdzie się bezpośrednio nad
  uchwytem dzbanka. Malakser jest teraz gotowy
  do użycia.

  System zabezpieczający zamknięcia
  W celu uzyskania większego bezpieczeństwa,
  zarówno malakser jak i młynek do kawy zostały
  wyposażone w system zabezpieczający zamknięcia.
  Jeśli pokrywa oraz dzbanek lub młynek do kawy nie
  zostaną prawidłowo umieszczone, urządzenie nie
  będzie działało.

  Młynek do kawy należy prawidłowo zestawić,
  kierując się następującymi wskazówkami:
  1. Korpus z silnikiem należy postawić na stole;
  urządzenie powinno być obrócone przodem do
  nas.
  2. Młynek do kawy należy postawić na korpusie z
  silnikiem, a następnie młynek do kawy obrócić w
  prawo, aż będzie słychać, że zaskoczył. Strzałka
  na korpusie z silnikiem powinna pokrywać się ze
  strzałką na pojemniku młynka do kawy. Jeżeli się
  pokrywają, młynek do kawy został umieszczony
  prawidłowo.
  3. Młynek do kawy jest teraz gotowy do użycia.

  Malakser należy prawidłowo zestawić, kierując
  się następującymi wskazówkami:
  1. Korpus z silnikiem należy postawić na stole;
  urządzenie powinno być obrócone przodem do
  nas.
  2. Dzbanek malaksera należy postawić na korpusie
  z silnikiem w taki sposób, aby uchwyt dzbanka

  45 • Page 47

  Przewodnik po zastosowaniach malaksera
  Zadanie

  Rodzaj żywności

  Zalecane
  Zalecana procedura
  ustawienie
  Użyć schłodzonego mleka. Spieniać do momentu uzyskania

  mleczni shake,
  Spienianie

  2, 3
  smoothie

  Mielenie

  orzeszki,

  działanie

  czekolada,

  krótkotrwałe

  czosnek lub zioła

  (pulse)

  żądanej gęstości bądź tekstury.
  Mielić należy pół filiżanki składników na raz, aby cząsteczki były
  jednakowej wielkości.
  Ucierać należy masło z cukrem do momentu, aż połączą się w

  Ucieranie

  masło lub cukier

  gładką masę. Zaleca się, aby w połowie ucierania
  2, 3

  zatrzymać

  malakser i zeskrobać krem ze ścianek dzbanka. Nie należy zbyt
  długo ucierać.

  bułka tarta,
  Rozdrabnianie

  drobienie

  2, 3

  Połamać na kawałki i rozdrobnić, dopóki nie powstanie bułka tarta.

  ciasteczek

  Kruszenie lodu

  lód

  1, 2, 3, działanie
  krótkotrwałe

  Dodać należy 1/4 filiżanki wody. Do kruszenia lodu należy stosować
  którekolwiek z ustawień lub 3 do 4 razy pod rząd przycisnąć
  przycisk działania krótkotrwałego (pulse).
  Miksować należy do momentu uzyskania jednolitej masy. Podczas

  Emulgacja

  sosy sałatkowe

  1, 2

  miksowania można przez otwór na dodawanie składników dolewać
  olej.
  Mielić należy przez około 20 sekund, chcąc uzyskać grubo zmielony

  Cukier puder

  cukier kryształ

  2, 3

  cukier puder, a kolejne 10 sekund, chcąc uzyskać drobno zmielony
  cukier puder.

  Wyrabianie

  płynna masa

  Składniki należy mieszać do momentu uzyskania jednolitej masy.
  1, 2

  zupy, warzywa,
  Przecieranie

  2, 3

  Nie należy zbyt długo wyrabiać.
  Przecierać należy do momentu uzyskania gładkiej masy.

  owoce

  UWAGA! Czas rozdrabniania lub miksowania może się zmieniać w zależności od ilości składników w
  dzbanku malaksera; podane czasy przygotowywania są przykładowe.
   Przygotowując pure z warzyw lub owoców,
  Przydatne rady, związane z
  gotowanych bądź surowych, składniki należy
  pokroić na małe kawałki, ułatwiając tym samym
  użytkowaniem urządzenia
  pracę urządzenia.
   Jeśli w sosie do mięsa powstaną grudki lub jeśli
   Mieszając różnego rodzaju składniki, należy
  sos na bazie jajek się zważy, można go uratować,
  najpierw dodać płynne, a następnie jeszcze
  miksując przez chwilę w malakserze.
  suche składniki.
   Żywność, którą zamierza się włożyć do
   Zawsze należy sprawdzić, czy w owocach nie ma
  malaksera, należy pokroić w kostkę (o boku około
  pestek czy też w mięsie kości, ponieważ mogą
  2 do 3 centymetrów); w ten sposób masa będzie
  one uszkodzic noże.
  bardziej jednolita.
   W malakserze nie należy miksować gorących
   Nigdy nie należy wypełniać dzbanka malaksera
  płynów. Poczekać należy, aż się gorący płyn
  powyżej oznaczonego poziomu.
  ochłodzi, zanim wleje się go do malaksera.
   Aby osiągnąć dobre efekty miksowania bądź
   Przygotowując pure z ciepłych składników, należy
  rozdrabniania suchych składników, należy
  zawsze zapewnić wentylację dzbanka malaksera.
  przerwać działanie urządzenia i składniki łopatką
  Można to osiągnąć, jeśli po włączeniu malaksera
  zeskrobać ze ścianek dzbanka, aby ponownie
  usunie się miarkę z pokrywy dzbanka.
  znalazły się na dnie.
  46 • Page 48

  Pielęgnacja i czyszczenie

  Gwarancja i serwis naprawczy

  Metoda szybkiego czyszczenia
  1. Malakser należy do połowy napełnić ciepła wodą
  z niewielką ilością środka czyszczącego.
  2. Przycisnąć należy przycisk działania
  krótkotrwałego i przytrzymać go na 1 do 2
  sekund, a następnie zwolnić. Powtórzyć jeszcze
  3 do 4 razy.
  3. Dzbanek mozna następnie zdjąć i wypłukać pod
  bieżącą wodą.
  4. Pojemnik i pokrywę młynka do kawy należy
  oczyścić szczoteczką, pędzelkiem lub suchą
  ściereczką.
  5. Pokrywę młynka do kawy można też umyć w
  zimnej lub w letniej wodzie.

  W celu uzyskania informacji lub w razie problemów
  z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy
  użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer
  telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie
  gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego
  centrum, należy zwrócić się do lokalnego
  sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń
  AGD.
  Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

  Dokładne czyszczenie
  1. Odkręcić należy nóż z dna dzbanka, obracając
  podstawę noża w kierunku przeciwnym do ruchu
  wskazówek zegara.
  2. Z podstawy noża należy zdjąć gumową
  uszczelkę.
  3. W wodzie z niewielką ilością środka
  czyszczącego należy umyć pokrywę dzbanka,
  miarkę, gumową uszczelkę, nóż z podstawą oraz
  dzbanek.
  Uwaga: Podczas czyszczenia noży należy uważać,
  ponieważ są one bardzo ostre.
  Uwaga: Żadnego z elementów malaksera nie
  należy myć w zmywarce do naczyń.
  Czyszczenie obudowy z silnikiem
  Obudowę z silnikiem należy czyścić wilgotną
  miękką gąbką i niewielką ilością środka
  czyszczącego; obudowę należy następnie wytrzeć
  do sucha.
  Uwaga: Obudowy urządzenia z silnikiem nigdy nie
  należy zanurzać w wodzie.

  Przechowywanie
  1. Kabel/ sznur przyłączeniowy należy zwinąć i
  przechowywać w do tego przeznaczonym
  schowku w dnie urządzenia.
  2. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i
  suchym pomieszczeniu.

  Środowisko
  Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie
  należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
  komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone
  składowisko do recyklingu. Postępując w ten
  sposób, przyczyniają się Państwo do zachowania
  czystego środowiska.

  GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU WIELE
  SATYSFAKCJI PODCZAS UŻYTKOWANIA
  URZĄDZENIA
  Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

  47 • Page 49

  RO


  1. Capac deasupra găurii de scurgere / pahar de
  măsurat
  2. Capac
  3. Cana blender Assy(1,5 litri )
  4. Set lame detaşabile
  5. Inel decorativ corp principal
  6. Corp principal
  7. Cablu de alimentare
  8. Buton PULSE
  9. Buton control
  10. Bază
  11. Picioare din plastic
  12. Capac râşniţă de cafea
  13. Bol râşniţă de cafea
  14. Lamă de măcinat

  Măsuri de precauţie pentru
  siguranţă
   Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile înainte de a
  folosi aparatul.
   Scoateţi întotdeauna aparatul din priză dacă
  rămâne nesupravegheat şi înainte de a-l
  asambla, dezasambla sau curăţa.
   Acest aparat nu va fi utilizat de către copii. Nu
  lăsaţi aparatul şi cablul acestuia la îndemâna
  copiilor.
   Aparatele pot fi folosite de către persoane cu
  capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse
  sau care nu deţin experienţa şi cunoştinţele
  necesare, dacă sunt supravegheate sau primesc
  instrucţiuni cu privire la utilizarea aparatului în
  condiţii de siguranţă şi înţeleg riscurile implicate.
   Copiii nu se vor juca la aparat.
   În cazul în care cablul de alimentare este avariat,
  acesta trebuie înlocuit de către producător,  48

  agentul de service al acestuia sau persoane
  calificate, pentru a evita orice riscuri.
  Lamele ascuţite vor fi manevrate cu grijă, la
  golirea bolului şi în timpul curăţării.
  Stingeţi aparatul şi scoateţi-l din priză înainte de a
  schimba accesoriile sau înainte de a vă apropia
  de părţi care se mişcă în timp ce sunt folosite.
  Acest aparat este proiectat pentru uz casnic şi
  pentru întrebuinţări similare, precum
  zona de bucătărie pentru angajaţi din magazine,
  birouri şi alte spaţii de lucru;
  – ferme;
  – de către clienţi în hoteluri, moteluri şi alte zone
  rezidenţiale;
  – spaţii care asigură cazare şi masă.
  Asiguraţi-vă că țineți degetele la distanţă de lame
  în timpul utilizării.
  Nu amestecaţi ingrediente fierbinţi.
  Folosiţi aparatul doar pe o suprafaţă plată.
  Asiguraţi-vă că butonul de control este pe poziţia
  oprit, ‚0’, înainte de a conecta aparatul la priză.
  Nu îl folosiţi mai mult de 1 minut o dată.
  Nu folosiţi râşniţa de cafea mai mult de 30 de
  secunde o dată. După ce aţi folosit râşniţa de
  cafea de trei ori fără oprire, este necesară o
  pauză de aproximativ 60 de minute.
  Citiţi cu atenţie şi păstraţi toate instrucţiunile care
  însoţesc aparatul.
  Întotdeauna opriţi alimentarea cu energie a prizei
  înainte de a introduce sau scoate un ștecher.
  Scoateţi ştecherul trăgând de acesta, nu de fir.
  Nu folosiţi aparatul cu prelungitor decât dacă
  acesta a fost verificat şi testat de un tehnician
  calificat sau un agent de service.
  Folosiţi aparatul doar la o priză cu tensiunea
  (doar A.C.) indicată pe aparat.
  Folosiţi aparatul doar pentru scopul pentru care a
  fost creat.
  Nu aşezaţi aparatul pe sau în apropierea unei
  surse de gaz, a unui element electric sau cuptor
  încins. Nu aşezaţi deasupra unui alt aparat.
  Nu lăsaţi cablul aparatului să atârne peste
  marginea unei mese sau a unui blat sau să atingă
  o suprafaţă încinsă.
  Nu folosiţi un aparat care are cablul de alimentare
  avariat sau după ce respectivul aparat a fost
  scăpat pe jos sau deteriorat în orice fel.
  Nu scufundaţi aparatul în apă sau orice alt lichid,
  decât dacă acest lucru este recomandat.
  Nu atingeţi lamele cât timp aparatul este conectat
  la priză.
  Aveţi grijă când goliţi şi curăţaţi cana blender-ului,
  întrucât lamele sunt foarte ascuţite. • Page 50

  2. Fixaţi capacul râşniţei (14) pe bolul râşniţei (15)
  şi apăsaţi (figura 3)
  3. Aşezaţi râşniţa de cafea pe corpul principal şi
  rotiţi în sens invers acelor de ceasornic (figura
  4). A se vedea şi capitolul ”Sistem de blocare de
  siguranţă”.

  Acest aparat este marcat corespunzător
  directivei europene 2002/9/CE în privinţa
  aparatelor electrice şi electronice vechi
  (waste electrical and electronic
  equipment - WEEE).
  Directiva prescrie cadrul pentru o preluare
  înapoi, valabilă în întreaga UE, şi
  valorificarea aparatelor vechi.

  Utilizare
  1. Montaţi paharul de măsurat (1) pe capac (2).
  Fixaţi capacul în cana blender-ului şi apăsaţi
  (figura 1)
  2. Aşezaţi cana blender-ului pe corpul principal şi
  rotiţi în sens invers acelor de ceasornic (figura
  2). A se vedea şi capitolul ”Sistem de blocare de
  siguranţă”.

  Figura.1

  Figura.3

  Figura.4

  4. Folosind butonul selector, alegeţi viteza de
  amestecare dorită,1, 2 ,3 sau PULSE.
  5. Fineţea cafelei măcinate depinde de cantitatea
  de boabe şi timpul de măcinare.
  6. Pentru a obţine cafea măcinată, folosiţi cantităţile
  şi duratele de mai jos.
  7. 40g: max. 15-30sec.
  8. O durată mai scurtă de măcinare va avea drept
  rezultat o cafea măcinată mai mare.
  9. Funcţia PULSE rămâne activă cât timp este
  apăsat butonul PULSE, pentru mai mult control
  în timpul măcinării.
  10. Setările 1,2 şi 3 asigură măcinarea în continuu
  până când butonul de control este rotit la poziţia
  ”0”.

  Figura.2

  3. Scoateţi capacul sau paharul de măsurat de pe
  cana blender-ului şi puneţi ingredientele în cană.
  4. Aşezaţi capacul cu paharul de măsurat înapoi pe
  blender şi rotiţi blender-ul în sens invers acelor
  de ceasornic pentru a îl bloca. A se vedea şi
  capitolul ”Sistem de blocare de siguranţă”. Nu
  depăşiţi nivelul maxim indicat -1,5 litri.
  5. Folosind butonul selector alegeţi viteza dorită de
  amestecare, 1, 2 ,3 sau PULSE.
  6. Funcţia PULSE rămâne activă cât timp este
  apăsat butonul PULSE, pentru mai mult control
  în timpul amestecării, de exemplu în timpul
  tocării alunelor sau bucăţilor de ciocolată, sau în
  timpul fărâmiţării bucăţilor de gheaţă.
  7. Setările 1,2 şi 3 asigură amestecarea în continuu
  până când butonul de control este rotit la poziţia
  ‚0’.
  8. Puteţi adăuga ingrediente în timp ce amestecaţi.
  Pentru a face acest lucru, scoateţi paharul de
  măsurat din gaura de scurgere.
  9. După ce aţi terminat de amestecat, rotiţi butonul
  de control în poziţia ”0”.

  Sistem de blocare de siguranţă
  Din motive de siguranţă, acest aparat care cuprinde
  un blender şi o râşniţă de cafea este proiectat cu un
  sistem de blocare. În cazul în care capacul şi cana
  blender-ului sau râşniţa de cafea nu sunt aşezate şi
  fixate corect, blender-ul sau râşniţa de cafea nu vor
  funcţiona.
  Pentru asamblarea corectă a blender-ului, urmaţi
  paşii de mai jos:
  1. Aşezaţi corpul principal pe masă, cu partea
  frontală spre dumneavoastră.
  2. Aşezaţi cana blender-ului pe corpul principal cu
  mânerul spre dreapta. Cana este aşezată corect
  atunci când săgeata de pe cană este poziţionată
  chiar deasupra semnului ‚open lock’ (deblocare)
  de pe bază.
  3. Răsuciţi cana blender-ului spre dreapta până
  când se aude un sunet. Săgeţile de pe bază şi
  cana blender-ului ar trebui să fie aliniate. În acest
  caz, cana blender-ului este blocată corect.
  4. Aşezaţi capacul pe blender astfel încât marginea
  mare de fixare să fie spre dumneavoastră.

  Folosirea râşniţei de cafea
  1. Umpleţi bolul râşniţei (15) cu cantitatea necesară
  de cafea (max.40g)
  49 • Page 51

  5. Răsuciţi această margine de fixare spre dreapta,
  astfel încât să fie aşezată exact deasupra
  mânerului cănii. Acum blender-ul poate fi folosit.

  2. Aşezaţi râşniţa de cafea pe corpul principal şi
  răsuciţi-o spre dreapta până când se aude un
  sunet. Săgeţile de pe bază şi bolul râşniţei ar
  trebui să fie aliniate. În acest caz, râşniţa de
  cafea este blocată corect.
  3. Acum râşniţa de cafea poate fi folosită.

  Pentru asamblarea corectă a râşniţei de cafea,
  urmaţi paşii următori:
  1. Aşezaţi corpul principal pe masă, cu partea
  frontală spre dumneavoastră.

  Ghid pentru utilizarea blender-ului
  Tip procesare

  Aliment

  Setare sugerată

  Procedură de procesare sugerată
  Folosiţi lapte răcit. Amestecaţi până când obţineţi consistenţa

  Milkshake,
  Aerare

  2, 3

  dorită.

  smoothie
  Alune, ciocolată,
  Tocare

  usturoi sau plante

  PULSE

  Procesaţi câte 1/2 pahar o dată, pentru a obţine bucăţi uniforme.

  aromate
  Obţinere
  spumă

  Fărâmiţare
  Zdrobire
  gheaţă
  Emulsionare
  Obţinere
  glazură

  Amestecaţi untul şi zahărul până fac spumă. Se recomandă să
  Unt sau zahăr

  2, 3

  puneţi capacul pe jumătate şi să curăţaţi amestecul de pe cana
  blender-ului. NU PROCESAŢI MAI MULT DECÂT ESTE NECESAR.

  Bucăţi de pâine,
  de biscuiţi

  2, 3

  Rupeţi în bucăţi şi procesaţi până obţineţi fărâmiturile.
  Adăugaţi 1/4 pahar de apă. Folosiţi orice setare sau butonul PULSE

  Gheaţă

  1, 2, 3,PULSE

  Sos salată

  1, 2

  Zahăr cristalizat

  2, 3

  Aluaturi

  1, 2

  de 3-4 ori la rând pentru a obţine gheaţă zdrobită
  Amestecaţi până când ingredientele se îmbină. În timpul procesării
  se poate adăuga ulei prin gaura de scurgere din capac.
  Procesaţi timp de aproximativ 20 de secunde pentru zahăr pudră şi
  încă 10 secunde pentru glazură.
  Procesaţi ingredientele până se amestecă bine. NU PROCESAŢI

  Amestecare

  Supe, legume,
  Pasare

  2, 3

  MAI MULT DECÂT ESTE NECESAR.
  Amestecaţi până când textura este fină.

  fructe

  ATENŢIE! Duratele de procesare vor varia în funcţie de cantităţile din cana blender-ului; aceste durate sunt
  orientative.
   Când preparaţi piure de fructe sau legume, gătite
  sau crude, tăiaţi alimentele în bucăţi mici pentru a
  o mai bună procesare.
   Când amestecaţi ingrediente de mai multe tipuri,
  procesaţi mai întâi lichidele, apoi adăugaţi
  ingredientele uscate.
   Asiguraţi-vă că aţi scos sâmburii fructelor şi
  oasele din bucăţile de carne, pentru că acestea
  pot afecta lamele.
   Nu procesaţi lichide fierbinţi în blender. Lăsaţi-le
  să se răcească înainte de a le procesa.
   Aerisiţi cana blender-ului atunci când pasaţi
  ingrediente calde. Faceţi acest lucru ridicând

  Sfaturi utile pentru folosirea blenderului
   O scurtă amestecare în blender va salva un sos
  plin de cocoloaşe sau un sos pe bază de ou care
  s-a tăiat.
   Alimentele care urmează să fie amestecate ar
  trebui tăiate în cubuleţe (aproximativ 2-3cm),
  pentru a obţine rezultate uniforme.
   Nu umpleţi cana blender-ului peste nivelul indicat.
   Pentru a asigura o amestecare eficientă atunci
  când procesaţi alimente uscate, poate fi necesar
  să opriţi blender-ul şi să împingeţi ingredientele în
  jos cu o spatulă.
  50 • Page 52

  paharul pentru ingrediente de pe capac după
  pornirea blender-ului.

  Îngrijire şi curăţare
  Metodă de curăţare rapidă
  1. Umpleţi blender-ul pe jumătate cu apă caldă şi o
  cantitate mică de detergent.
  2. Apăsaţi butonul ‚Pulse’ timp de 1-2 secunde şi
  eliberaţi. Repetaţi de 3-4 ori.
  3. Luaţi cana şi clătiţi-o sub jet de apă.
  4. Curăţaţi vasul râşniţei şi capacul cu o perie sau o
  cârpă uscată.
  5. Capacul râşniţei poate fi spălat şi în apă rece
  sau călduţă.
  Pentru curăţare în profunzime
  1. Deşurubaţi setul de lame din cana blender-ului
  răsucind baza lamelor în sens invers acelor de
  ceasornic.
  2. Scoateţi sigiliul de cauciuc de pe setul de lame.
  3. Spălaţi capacul blender-ului, paharul pentru
  ingrediente, sigiliul de cauciuc, setul de lame şi
  cana blender-ului în apă caldă cu săpun.
  Atenţie: Aveţi grijă când curăţaţi lamele, pentru că
  sunt foarte ascuţite.
  Notă: Nu curăţaţi nicio parte a blender-ului la
  maşina de spălat vase.
  Pentru a curăţa baza
  Folosiţi un burete umed, moale cu detergent şi
  ştergeţi baza.
  Notă: Nu scufundaţi baza în apă.
  Depozitare
  1. Înfăşuraţi cablul de alimentare în spaţiul alocat
  acestuia din partea de jos a bazei.
  2. Depozitaţi în loc răcoros şi uscat.

  Mediul înconjurător
  Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile casnice
  atunci când nu mai este utilizabil, ci înmânaţi-l la un
  punct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel
  ajutaţi la conservarea mediului.

  Garanţie & service
  Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o
  problemă, contactaţi Centrul Relaţii Clienţi Gorenje
  din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de
  telefon în broşura de garanţie tradusă în mai multe
  limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relaţii
  Clienţi în ţara dumneavoastră, mergeţi la dealer-ul
  local Gorenje sau contactaţi Departamentul de
  Service al Aparatelor Domestice Gorenje
  Numai pentru uz personal!

  GORENJE
  VĂ DOREŞTE SĂ FOLOSIŢI PRODUSELE
  NOASTRE CU MULTĂ PLĂCERE
  Ne rezervăm dreptul oricăror modificări!

  51 • Page 53

  UK
   Поводьтеся обережно з гострими лезами,
  особливо під час знімання та спустошення
  контейнера та під час чищення.
   Вимикайте пристрій та виймайте штепсель з
  розетки перед заміною насадок.
   Цей пристрій придатний для застосування як у
  домашньому господарстві так і у сфері
  обслуговування:
   На кухнях офісних приміщень, магазинів та
  інших робочих місцях;
   – у житлових приміщеннях;
  – у готелях, будинках для відпочинку;
   Впевніться у тому, щоб під час роботи
  пристрою Ваші пальці знаходились на
  достатній відстані від рухомих лез.
   Пристрій не призначений для змішування
  гарячих інгредієнтів.
   Завжди ставте пристрій на пласку поверхню.
   Перед включенням приладу у розетку
  впевніться у тому, щоб регулятор швидкості
  був на позначці ‘0’
   За один раз не перебільшуйте роботу приладу
  більше 1 хв.
   Використовуючи кавомолку не перебільшуйте
  роботу більше 30 секунд за один раз.
   Зберігайте інструкції до Вашого приладу.
   Перед тим як вимкнути прилад з розетки,
  переведіть регулятор швидкості до позначки
  ‘0’. Щоб вийняти штепсель з розетки,
  візьміться за нього та витягніть. Ніколи не
  тягніть за шнур. .
   У разі використання з пристроєм подовжувача,
  переконайтеся, що він правильно приєднаний і
  перевірений кваліфікованим спеціалістом.
   Завжди під'єднуйте пристрій до мережі з тією
  напругою, яка зазначена на приладі.
   Використовувати пристрій лише за цільовим
  призначенням.
   Не використовуйте та не розташовуйте жодні
  частини цього пристрою на гарячих поверхнях
  або поруч із ними.
   Слідкуйте, щоб шнур не звисав з краю стола
  та не торкався гарячих поверхонь.
   Не використовуйте пристрій після падіння або
  будь-якого іншого механічного пошкодження.
   Щоб запобігти ризику ураження електричним
  струмом, не занурюйте пристрій, шнур або
  штепсель у воду чи іншу рідину.
   Коли прилад увімкнено у розетку, ніколи не
  торкайтеся рухомих лез.
   Будьте особливо обережні при спустошенні та
  очищенні чаші блендеру – леза дуже гострі.

  Цей прилад маркіровано згідно положень
  європейської Директиви 2002/96/EG
  стосовно електронних та електроприладів,

  1. Маленька кришка/мірна чашка
  2. Кришка блендеру
  3. Чаша блендеру (1.5 л.)
  4. Знімне лезо
  5. Декоративний елемент на корпусі
  6. Корпус/моторний блок
  7. Штепсель і шнур
  8. Кнопка з режимом пульсації
  9. Кнопка управління
  10. База
  11. Пластикові ніжки
  12. Кришка кавомолки
  13. Чаша кавомолки
  14. Лезо
  3.

  Важливі заходи безпеки
  Уважно прочитайте всі інструкції перед
  застосуванням приладу.
   Завжди вимикайте пристрій з розетки, якщо Ви
  ним не користуєтесь, а також перед збиранням
  або розбиранням його частин та при очищенні.
   Дітям заборонено користуватися приладом.
  Тримайте прилад та приєднувальний шнур
  подалі від дітей.
   Цей пристрій не призначено для використання
  особами з обмеженими фізичними,
  сенсорними або розумовими можливостями чи
  без належних знань і досвіду, окрім випадків,
  коли вони перебувають під наглядом або
  отримали інструкцію від осіб, відповідальних
  за їхню безпеку.
   Дітям заборонено гратися з приладом.
   Не використовуйте пристрій із пошкодженим
  шнуром. Зверніться до найближчого
  сервісного центру або кваліфікованого
  спеціаліста для усунення недоліку.
  52 • Page 54

  3. Для фіксації кавомолки на корпусі здійсніть
  оберт проти часової стрілки (Рис. 4) Див.
  розділ ‘ Захисна система блокування’.

  що були у використанні (waste electrical and
  electronic equipment - WEEE). Директивою
  визначаються можливості, які є дійсними у
  межах Європейського союзу, щодо
  прийняття назад та утилізації бувших у
  використанні приладів.

  Експлуатація приладу
  1. Встановіть мірну чашу на кришці. Закріпіть
  кришку на чаші блендера ( Рис. 1)
  2. Для фіксації чаші блендера на корпусі
  обертайте чашу проти часової стрілки (Рис. 2)
  Див. розділ ‘ Захисна система блокування’.
  Рис.3

  Рис.1

  Рис.4

  4. За допомогою кнопки управління, оберіть
  бажаний рівень швидкості 1, 2, 3 або режим
  пульсації.
  5. В залежності від кількості кавових зерен та
  часу обраного для подрібнення досягається
  певна ступінь дрібнозернистості кави.
  6. Для оптимального результату для 40 гр.
  кавових зерен достатньо буде 15-30 секунд
  подрібнення.
  7. Чим менший час подрібнення, тим крупнішими
  будуть зерна.
  8. Режим пульсації діє до тих пір, доки Ви
  натискаєте на кнопку. Даний режим
  застосовується для ретельного контролю за
  процесом подрібнення.
  9. Режими 1, 2 та 3 забезпечують постійний
  процес подрібнення до тих пір, доки кнопку
  управління не переведено у позицію '0’

  Рис.2

  3. Зніміть кришку та мірну чашку з блендера,
  помістіть підготовлені інгредієнти у чашу.
  4. Закрийте чашу блендера кришкою та
  встановіть на основний блок, обертаючи
  проти часової стрілки. Не перевищуйте
  допустимий рівень рідини 1,5 л.
  5. За допомогою кнопки управління оберіть
  бажаний рівень швидкості 1, 2, 3 або режим
  пульсації.
  6. Режим пульсації діє до тих пір, доки Ви
  натискаєте на кнопку. Даний режим
  застосовується для ретельного контролю за
  процесом подрібнення, наприклад, при
  подрібненні шоколаду, горіхів, льоду.
  7. Режими 1, 2 та 3 забезпечують постійний
  процес подрібнення до тих пір, доки кнопку
  управління не переведено у позицію '0’
  8. У процесі роботи Ви можете додавати
  інгредієнти у отвір в якому зберігається мірна
  чашка.
  9. Після завершення процесу подрібнення,
  поверніть кнопку управління у позицію‘0’

  Захисна система блокування роботи
  приладу
  Даний прилад має додаткову захисну систему
  блокування. Це означає, що прилад не буде
  працювати, якщо кришка, чаша блендера, або
  кавомолка не зафіксовані на основному корпусі
  належним чином.
  Для належного налаштування блендера слідуйте
  наступним порадам:
  1. Поставте основний блок на пласку поверхню
  так, щоб кнопка управління була перед Вами.
  2. Встановіть чашу блендера на основному
  блоці так, щоб ручка чаші знаходилась по
  праву руку. Чашу встановлено правильно,
  коли стрілка на чаші співпадає з відкритим
  замком на основному блоці.
  3. Обертайте чашу у праву сторону доки не
  почуєте легке клацання. Якщо стрілки на
  основному блоці та чаші співпадають,
  блендерна чаша встановлена належним
  чином.
  4. Встановіть кришку на блендер таким чином,
  щоб довгий край кришки був перед Вами.

  Використання кавомолки
  1. Наповніть ємність кавомолки необхідною
  кількістю кавових зерен, максимум 40 г.

  2. Ємність з кавою щільно закрийте кришкою (
  Рис. 3)

  53 • Page 55

  5. Повертайте кришку в праву сторону до
  положення ручки чаші блендера. Блендер
  готовий до використання.
  4.
  Для належного налаштування кавомолки
  слідуйте наступним порадам:
  1. Поставте основний блок на пласку поверхню
  так, щоб кнопка управління була перед Вами.

  2. Встановіть кавомолку на основному блоці та
  повертайте у праву сторону доки не почуєте
  легке клацання. Кавомолку встановлено
  правильно, коли стрілка на чаші співпадає з
  відкритим замком на основному блоці.
  3. Кавомолка готова до роботи.

  Поради щодо приготування
  Процес

  Продукт

  Насичення

  Молочні коктейлі,

  повітрям

  смузі

  Подрібнення

  Збивання
  Подрібнення у
  крихту
  Подрібнення
  льоду

  Горіхи, шоколад,

  режим

  Спосіб приготування
  Використовуйте охолоджене молоко. Збивайте до бажаної текстури.

  2, 3
  Режим

  Обробляйте 1/2 ст. за один раз для рівномірного подрібнення.

  часник, трави

  пульсації

  Масло/цукор

  2, 3

  Збивайте масло з цукром до кремової текстури.

  Хліб, печиво

  2, 3

  Обробляйте до дрібної крихти.

  1, 2,

  Додайте 1/4 ст. води. Обирайте будь-яку швидкість або натисніть

  Лід

  Приправлення

  Заправка для

  салатів

  салату

  Приготування

  Швидкісний

  3,пульсація
  1, 2

  Пульс у послідовності 3-4 рази.
  Додайте олію до салату через спеціальний отвір для мірної чашки .
  Обробляйте приблизно 20 секунд до дрібної структури і ще 10 сек.

  Цукор

  2, 3

  Змішування

  Овочі, фрукти…

  1, 2

  Змішуйте до бажаного результату.

  Приготування

  Супи, овочі,

  пюре

  фрукти

  2, 3

  Змішуйте до однорідної консистенції.

  цукрової пудри

  до цукрової пудри.

  Увага! Всі наведені вище часові інтервали по обробці продуктів є лише приблизними. Час обробки
  продуктів безпосередньо залежить від кількості інгредієнтів у чаші блендера.
   Завжди видаляйте кісточки з фруктів, а також
  кістки з м’яса, щоб запобігти псуванню лез.
   Не використовуйте для обробки у блендері
  гарячі інгредієнти.
   При обробці теплих інгредієнтів забезпечте
  достатній доступ повітря зняттям мірної чашки
  з кришки блендера.

  Корисні поради
   Швидкий вихровий рух допоможе позбавитись
  від неприємних грудок при приготуванні соусів.
   Для кращого результату інгредієнти можна
  подрібнити на кубики 2-3 см.
   Не перевищуйте допустимий рівень
  інгредієнтів.
   Для кращої обробки сухих інгредієнтів може
  знадобитися лопатка. Сухі інгредієнти часто
  налипають на стінки чаші, тому за допомогою
  лопатки їх буде зручніше направити на дно
  чаші.
   Для приготування пюре також рекомендується
  подрібнити овочі та фрукти.
   При змішуванні великої кількості інгредієнтів,
  спочатку додавайте рідкі, а після сухі продукти.

  Догляд і очистка
  Швидке очищення
  1. Наповніть чашу блендера наполовину теплою
  водою та додайте невелику кількість миючого
  засобу.
  2. Натисніть режим пульсації та утримайте
  декілька секунд. Повторіть процедуру 3-4
  рази.
  3. Зніміть чашу та промийте під проточною
  водою.
  54 • Page 56

  4. Емність кавомолки очищайте за допомогою
  щіточки або сухої ганчірки.
  5. Кришку кавомолки можна промити у теплій
  воді.
  Ретельне очищення
  1. Зніміть лезо з чаші блендера обертаючи його
  проти часової стрілки.
  2. Зніміть гумовий ущільнювач з леза.
  3. Промийте чашу та лезо у теплій мильній воді.
  Застереження: Будьте особливо обережні при
  очищенні чаші блендера – леза дуже гострі.
  Примітка: Не використовуйте для миття деталей
  посудомийну машину. Основний корпус приладу
  очищайте вологим спонжем.
  Примітка: Ніколи не занурюйте моторний блок у
  воду.
  Зберігання
  1. Оберніть шнур навкруги основи моторного
  блоку.
  2. Зберігайте прилад у прохолодному та сухому
  місці.

  Навколишнє середовище
  Не викидайте пристрій разом із звичайними
  побутовими відходами, а здавайте його в
  офіційний пункт прийому для повторної
  переробки. Таким чином Ви допомагаєте
  захистити довкілля.

  Гарантія та обслуговування
  Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
  виникла проблема, зверніться до Центру
  обслуговування клієнтів компанії Gorenje у
  Вашій країні (телефон можна знайти на
  гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні
  немає Центру обслуговування клієнтів,
  зверніться до місцевого дилера або у відділ
  технічного обслуговування компанії Gorenje
  Domestic Appliаnces.
  Призначено лише для використання у
  домашньому господарстві.

  GORENJE БАЖАЄ ВАМ
  ПРИЄМНОГО КОРИСТУВАННЯ
  ПРИЛАДОМ
  Ми залишаємо за собою право на будь-яке
  внесення змін!
  55 • Page 57

  RU
  1. Маленькая крышка/мерная чашка
  2. Крышка блендера
  3. Чаша блендера (1.5 л.)
  4. Съемное лезвие
  5. Декоративный элемент на корпусе
  6. Корпус/моторный блок
  7. Штепсель и шнур
  8. Кнопка з режимом пульсации
  9. Кнопка управления
  10. База
  11. Пластиковые ножки
  12. Крышка кофемолки
  13. Чаша кофемолки
  14. Лезвие  Необходимые условия
  безопасности

   Внимательно прочитайте все инструкции
  перед эксплуатацией прибора.
   Всегда выключайте прибор из розетки если Вы
  его не используете, а также перед сборкой или
  разборкой его частей и при очистке.
   Детям запрещено использовать прибор.
  Держите прибор в недоступном для детей
  месте.
   Данный прибор не предназначен для
  использования людьми с ограниченными
  физическими, сенсорными или умственными
  способностями, или без определенных умений
  и опыта, кроме случаев, когда они находятся
  под присмотром или была дана инструкция от
  людей ответственных за их безопасность.
   Детям запрещено играть с прибором.
   Не пользуйтесь прибором если его шнур
  поврежден. Обратитесь в ближайший
  сервисный центр или к кфалифицированному
  специалисту для устранения неполадок.
  Осторожно обращайтесь с острыми лезвиями,
  особенно во время их замены или
  опустошення контейнера и во время очистки.
  Выключайте прибор и вынимайте шнур из
  розетки перед заменой насадок.
  Данный прибор пригоден для использования,
  как в домашнем хозяйстве, так и сфере
  обслуживания:
  На кухнях офисных помещений, в магазинах и
  других рабочих местах;
  – в жилых помещениях;
  – в отелях, домах для отдыха;
  Убедитесь в том, чтоб во время работы
  прибора Ваши пальцы находились на
  достаточном расстоянии от лезвий.
  Прибор не предназначен для смешивания
  гарячих ингредиентов.
  Всегда ставьте прибор на плоскую
  поверхность.
  Перед включением прибора в сеть убедитесь
  в том, чтобы регулятор мощности находился
  на значении ‘0’.
  За один раз не преувеличивайте работу
  прибора больше 1 мин.
  Используя кофемолку, не преувеличивайте
  работу больше 30 секунд за один раз.
  Сохраняйте инструкцию к Вашему прибору.
  Перед выключением прибора из розетки,
  переведите регулятор скорости на значение
  ‘0’. Вынимая штепсель из розетки, никогда не
  тяните за шнур.
  Если Вы используете удлинитель, убедитесь в
  том, что он правильно присоединен.
  Всегда подключайте прибор к сети с тем
  напряжением, которое указанно на приборе.
  Используйте прибор только по назначению.
  Не располагайте прибор, либо его части, на
  гарячих поверхностях или рядом с ними.
  Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края
  стола и не прикасался гарячих поверхностей.
  Не используйте прибор после падения или
  любого другого механического повреждения.
  Во избежание риска повреждения
  электрическим током, не погружайте прибор,
  шнур или штепсель в воду или другую
  жидкость.
  Когда прибор включен в сеть, никогда не
  прикасайтесь к рабочим лезвиям.
  Будьте особенно внимательными при
  опустошении и очищении блендерной чаши –
  лезвия очень острые.


  Это оборудование маркировано в соответствии с
  европейской директивой 2002/96/EG об отходах
  электрического и электронного оборудования
  (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

  56 • Page 58

  4) См. раздел ‘ Система защитной
  блокировки’.

  Данная директива определяет действующие во всех
  странах ЕС требования по сбору и устранению
  отходов электрического и электронного
  оборудования.

  Эксплуатация прибора
  1. Установите мерную чашу на крышку

  блендера. Закрепите крышку на чаше
  блендера (Рис. 1)
  2. Для фиксации чаши блендера на корпусе
  вращайте чашу против часовой стрелки (Рис.
  2) См. раздел ‘ Система защитной
  блокировки’.
  Рис.3

  Рис.1

  Рис.4

  4. При помощи кнопки управления выберите
  желаемый уровень скорости 1, 2, 3 или
  режим пульсации.
  5. В зависимости от количества кофейных зерен
  и времени измельчения достигается
  определенная степень помола.
  6. Для оптимального результата для 40 гр.
  кофейных зерен достаточно будет 15-30
  секунд измельчения.
  7. Чем меньше время измельчения, тем крупнее
  будут зерна.
  8. Режим пульсации активен до тех пор, пока Вы
  удерживаете кнопку. Данный режим
  используют для тщательного контроля над
  процессом измельчения.
  9. Режимы 1, 2 и 3 обеспечивают постоянный
  процесс измельчения до тех пор, пока
  регулятор скорости не переведено в позицію
  '0’

  Рис.2

  3. Положите подготовленные ингредиенты в
  чашу.
  4. Закройте чашу блендера крышкой и
  установите на основной блок, вращая чашу
  против часовой стрелки. Не преувеличивайте
  допустимый уровень ингредиентов (1,5 л.)
  5. При помощи кнопки управления выберите
  желаемый уровень скорости 1, 2, 3 или
  режим пульсации.
  6. Режим пульсации активен до тех пор, пока Вы
  удерживаете кнопку. Данный режим
  используют для тщательного контроля над
  процессом измельчения, например, при
  дроблении шоколада, орехов, льда.
  7. Режимы 1, 2 и 3 обеспечивают постоянный
  процесс измельчения до тех пор, пока кнопку
  управления не переведено в позицію '0’
  8. В процессе работы Вы можете добавлять
  ингредиенты в отверстие для мерной чашки.
  9. После окончания процесса измельчения
  поверните регулятор скорости в позицию ‘0’

  Система защитной блокировки
  работы прибора
  Данный прибор имеет дополнительную
  защитную систему блокировки. Это значит, что
  прибор не будет работать, если крышка, чаша
  блендера или кофемолка не зафиксированы на
  основном корпусе надлежащим образом.
  Для правильной установки соблюдайте
  следующие указания:
  1. Поставьте основной блок на плоскую
  поверхность таким образом, чтобы регулятор
  управления находился перед Вами.
  2. Установите чашу блендера на основном
  блоке так, чтобы ручка чаши находилась по
  правую руку. Чашу установлено верно, когда
  стрелка на чаше совпадает с открытым
  замком на основном блоке.
  3. Вращайте чашу в правую сторону пока не
  услышите легкий щелчок. Если стрелки на
  основном блоке и чаше совпадают, чаша
  блендера установлена надлежащим образом.

  Использование кофемолки
  1. Наполните емкость кофемолки необходимым
  количеством кофейных зерен (макс.40 гр.)
  2. Емкость плотно закройте крышкой. (Рис. 3)
  3. Для фиксации кофемолки на корпусе
  вращайте чашу против часовой стрелки (Рис.
  57 • Page 59

  4. Установите крышку на блендер таким
  образом, чтобы длинный край крышки
  находился перед Вами.
  5. Поверните крышку в правую сторону до
  положения ручки чаши блендера. Блендер
  готов к использованию.

  1. Поставьте основной блок на плоскую
  поверхность таким образом, чтобы регулятор
  управления находился перед Вами.
  2. Установите кофемолку на основном блоке и
  вращайте в правую сторону пока не услышите
  легкий щелчок. Кофемолку установлено
  правильно, когда стрелка на чаше совпадает
  с открытым замком на основном блоке.
  3. Кофемолка готова к работе.

  Для правильной установки кофемолки
  соблюдайте следующие указания:

  Советы по приготовлению
  Процесс

  Насыщение
  воздухом

  Измельчение

  Взбивание

  Измельчение
  в крошку
  Дробление
  льда
  Заправка
  салатов

  Продукт

  Скоростной
  режим

  Используйте охлажденное молоко. Взбивайте до желаемой

  Молочные
  коктейли, смузи

  2, 3

  Режим

  чеснок, травы

  пульсації

  Масло/сахар

  2, 3

  Взбивайте масло с сахаром до кремовой текстуры.

  Хлеб, печенье

  2, 3

  Измельчайте до мелкой крошки.

  1, 2,

  Добавьте 1/4 ст. воды. Выбирайте любую скорость или

  Лед

  3,пульсация

  Заправка для
  салата

  Сахар

  Приготовлени
  е пюре

  ст.

  за

  один

  раз

  для

  равномерного

  нажмите Пульс в последовательности 3-4 раза.

  мерной чашки.

  и еще 10 секунд до сахарной пудры.

  1, 2

  Смешивайте до желаемого результата.

  2, 3

  Смешивайте до однородной консистенции.

  Супы, овощи,
  фрукты

  1/2

  измельчения.

  Измельчайте приблизительно 20 секунд до мелкой структуры
  2, 3

  Овощи,
  фрукты…

  Обрабатывайте

  Добавьте масло к салату через специальное отверстие для
  1, 2

  пудры
  Смешивание

  текстуры.

  Орехи, шоколад,

  Приготовлени
  е сахарной

  Способ приготовления

  Внимание! Все выше указанные временные интервалы по обработке продуктов только
  приблизительны. Время обработки продуктов зависит от количества ингредиентов в чаше.

  Полезные советы


   Быстрое вихревое движение поможет
  избавиться от неприятных комков при
  приготовлении соусов.
   Для лучшего результата ингредиенты можна
  измельчить на кубики 2-3 см.
   Не преувеличивайте допустимый уровень
  ингредиентов.
   Для лучшей обработки сухих ингредиентов
  может понадобится лопатка. Сухие
  ингредиенты часто налипают на стенки чаши,
  58

  при помощи лопатки их будет удобнее
  направить на дно чаши.
  Для приготовления пюре также рекомендуется
  измельчать овощи и фрукты.
  При смешивании большого количества
  ингредиентов сначала добавляйте жидкие, а
  после сухие продукты.
  Всегда удаляйте косточки из фруктов, а также
  кости из мяса, чтобы предупредить
  повреждение лезвий.
  Не измельчайте в блендере горячие
  ингредиенты. • Page 60

   При обработке теплых ингредиентов
  обеспечьте достаточный доступ воздуха
  снятием мерной чашки с крышки блендера.

  Адреса и телефоны авторизованных сервисных
  центров размещены в брошюре «Гарантийные
  обязательства» или в гарантийном талоне.ы
  Только для домашнего использования!
  Производитель оставляет за собой право на
  внесение изменений!

  Уход и очистка
  Быстрое очищение
  1. Наполните чашу блендера наполовину
  теплой водой и добавьте небольшое
  количество моющего средства.
  2. Нажмите кнопку режима пульсации и
  удерживайте несколько секунд. Повторите
  процедуру 3-4 раза.
  3. Снимите чашу и промойте под проточной
  водой.
  4. Емкость кофемолки очищайте при помощи
  щеточки или сухого спонжа.
  5. Крышку кофемолки можно промыть в теплой
  воде.
  Тщательная очистка
  1. Снимите лезвие с чаши блендера вращая его
  против часовой стрелки.
  2. Снимите уплотнитель с лезвия.
  3. Промойте чашу и лезвие в теплой мыльной
  воде.
  Предосторожность: Будьте особенно
  осторожны при очистке чаши блендера – лезвия
  очень острые.
  Примечание: Не используйте посудомоечную
  машину для мытья деталей блендера. Основной
  корпус прибора очищайте влажным спонжем.
  Примечание: Никогда не погружайте моторный
  блок в воду.
  Хранение:
  1. Оберните шнур вокруг основы моторного
  блока.
  2. Храните прибор в прохладном и сухом месте.

  Защита окружающей среды
  После окончания срока службы не выбрасывайте
  прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте
  его в специализированный пункт для
  дальнейшей утилизации. Этим вы поможете
  защитить окружающую среду.

  Гарантия и обслуживание
  Для получения дополнительной информации
  или в случае возникновения проблем обратитесь
  в Центр поддержки покупателей в вашей стране
  (номер телефона центра указан на гарантийном
  талоне). Если подобный центр в вашей стране
  отсутствует, обратитесь в вашу местную
  торговую организацию Gorenje или в отдел
  поддержки покупателей компании Gorenje
  Domestic Appliances.д

  GORENJE
  ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРОМ
  ДОСТАВИЛО ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ!
  Производитель оставляет за собой право на
  внесение изменений!

  59 • Page 61

  IT

  1. Coperchio dell’apertura per aggiungere
  ingredienti / misurino
  2. Coperchio
  3. Recipiente del tritatutto (1,5 litri)
  4. Lama estraibile
  5. Anello decorativo del corpo dell’apparecchio
  6. Corpo dell’apparecchio
  7. Spina e cavo di alimentazione
  8. Pulsante per il funzionamento momentaneo
  9. Manopola per la regolazione
  10. Base
  11. Piedini di plastica
  12. Coperchio per macinare il caffè
  13. Contenitore per macinare il caffè
  14. Lame per la macinazione  Avvertenze di sicurezza
   Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere
  attentamente tutte le istruzioni.
   Prima di montare o smontare l'apparecchio, prima
  di pulirlo o quando l'apparecchio non è sotto
  sorveglianza, scollegarlo dalla rete elettrica.
   I bambini non devono usare questo apparecchio.
  L’apparecchio e il cavo di alimentazione non
  devono essere accessibili ai bambini.
   Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali
  e mentali, o mancanza di conoscenza e di
  esperienza possono usare questo apparecchio
  sotto adeguata sorveglianza o se hanno ricevuto
  adeguate istruzioni per l'uso sicuro
  dell'apparecchio e se ne comprendono i rischi
  associati con il suo uso.
   I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
   Se il cavo d’alimentazione è danneggiato deve
  essere sostituito dal produttore o da un tecnico
  autorizzato o da un’altra persona qualificata,


  60

  altrimenti un tale compito potrebbe risultare
  pericoloso.
  Quando si svuota il contenitore e durante la
  pulizia, fare attenzione quando si maneggiano le
  lame affilate.
  Prima di cambiare i pezzi supplementari o prima
  di avvicinarsi ai pezzi mobili dell’apparecchio,
  spegnerlo e staccare la presa dalla corrente.
  Questo apparecchio è destinato all'uso domestico
  e a circostanze simili come ad esempio:
  cucine pratiche per il personale di negozi e di altri
  luoghi di lavoro, aziende familiari, spazi destinati
  agli alloggi per gli ospiti in alberghi, motel e altre
  strutture di alloggio, strutture che offrono
  pernottamento e prima colazione.
  Quando le lame sono in uso, non avvicinare le
  dita.
  Nel mixer o tritatutto non inserire ingredienti caldi.
  L'apparecchio deve poggiare sempre su un piano
  dritto durante l'uso.
  Assicurarsi che la manopola del comando sia
  nella posizione "0" prima di collegare
  l'apparecchio alla rete elettrica.
  L'apparecchio non deve funzionare
  ininterrottamente per più di 1 minuto.
  Se l'apparecchio viene utilizzato come un
  macinacaffè, non dove essere in funzione per più
  di 30 minuti. Se si usa l’apparecchio tre volte di
  seguito come un macinacaffè, prima del prossimo
  utilizzo lasciare l’apparecchio a riposo per circa
  60 minuti.
  Leggere attentamente le istruzioni fornite con
  l'apparecchio e conservarle.
  Prima di inserire o rimuovere la spina dalla presa
  di corrente, interrompere sempre l’erogazione di
  corrente dalla presa. Quando si scollega
  l'apparecchio dalla rete, prendere e tirare la
  spina; non tirare il cavo.
  Non utilizzare l'apparecchio con una prolunga, a
  meno che non sia stata controllata e testata
  appropriatamente da un esperto elettricista o da
  un tecnico.
  Collegare l’apparecchio ad una presa o rete solo
  se ha la stessa tensione (alternata), come
  indicato sull’apparecchio.
  Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto.
  Non posizionare l’apparecchio su un bruciatore a
  gas caldo o su una stufa elettrica, né in
  prossimità di tale bruciatore o stufa, e neppure su
  un forno riscaldato. Non mettere l’apparecchio
  sopra nessun altro apparecchio.
  Non lasciare che il cavo di alimentazione penda
  oltre il bordo del tavolo o della superficie di lavoro
  o che possa essere in contatto con superfici
  calde.
  Non utilizzare l’apparecchio elettrico se ha un
  cavo danneggiato, se l’apparecchio è caduto per • Page 62

  terra o su un’altra superficie, o se è danneggiato
  in qualsiasi modo.
   Non immergere mai l'apparecchio nell’acqua o in
  qualsiasi altro liquido, se non è esplicitamente
  raccomandato.
   Non toccare le lame quando l’apparecchio è
  attaccato alla corrente.
   Prestare particolare attenzione quando si svuota
  o si pulisce il recipiente del tritatutto, poiché le
  lame sono molto affilate.

  8. Si possono aggiungere gli ingredienti nel
  recipiente del tritatutto anche durante la
  macinazione. Per farlo, togliere il misurino
  dall'apertura per aggiungere gli ingredienti.
  9. Alla fine della macinazione, ruotare la manopola
  all'indietro nella posizione 0.

  Uso del macinacaffè
  1. Nel contenitore per macinare il caffe (13)
  aggiungere la quantità desiderata di caffè
  (massimo 40 g).
  2. Sistemare il coperchio per la macinazione (12)
  sul recipiente per macinare (13) e premere verso
  li basso (Figura 3).
  3. Mettere il macinacaffè sul corpo dell’apparecchio
  e ruotarlo in senso antiorario (Figura 4). Per
  ulteriori informazioni, vedere il capitolo “Sistema
  di bloccaggio di sicurezza”.

  Uso del mixer
  1. Posizionare il misurino (1) sul coperchio (2).
  Posizionare il coperchio sul recipiente del
  tritatutto e premere verso il basso fissandolo
  (Figura 1).
  2. Sistemare il recipiente del tritatutto sul corpo
  dell’apparecchio e girarlo in senso antiorario
  (Figura 2). Per ulteriori informazioni guardare il
  capitolo “Sistema di bloccaggio di sicurezza”.

  Figura.3

  Figura.1

  Figura.4

  4. Con la manopola di regolazione selezionare la
  velocità di macinatura desiderata: 1, 2, 3, o
  funzionamento momentaneo.
  5. La macinazione fine o meno del caffè dipende
  dalla quantità di chicchi di caffè e dal tempo di
  macinazione.
  6. Bisogna considerare le seguenti limitazioni sulla
  quantità e il tempo di macinazione:
  7. 40 g: da 15 fino a 30 secondi.
  8. Se il tempo di macinazione è più breve, il caffè
  risulta macinato meno finemente.
  9. Col funzionamento momentaneo (pulse),
  l'apparecchio funzionerà finché si tiene premuto
  il tasto per il funzionamento momentaneo. Ciò
  consente un maggiore controllo durante la
  macinazione.
  10. Se la manopola viene portata in posizione 1, 2 o
  3, l'apparecchio funziona continuamente fino a
  quando la manopola non viene riportata alla
  posizione 0.

  Figura.2

  3. Togliere il coperchio o il misurino dal recipiente
  del tritatutto e versare gli ingredienti.
  4. Rimettere il coperchio con il misurino sistemato
  sul recipiente del tritatutto e ruotare il recipiente
  del tritatutto in senso antiorario fino a farlo
  scattare. Per ulteriori informazioni, vedere il
  capitolo “Sistema di bloccaggio di sicurezza”. Il
  contenuto nel recipiente non deve superare il
  livello marcato ossia 1,5 litri.
  5. Con la manopola di regolazione selezionare la
  velocità desiderata di tritatura: 1, 2, o 3, oppure
  premere il pulsante per il funzionamento
  momentaneo.
  6. Con il funzionamento momentaneo (pulse) il
  tritatutto funzionerà fino a quando il pulsante per
  il funzionamento momentaneo resta premuto.
  Questo consente maggiore controllo per
  esempio nella macinazione di noci e cioccolato o
  per sbriciolare il ghiaccio.
  7. Se si gira la manopola nella posizione 1, 2 o 3,
  l'apparecchio funzionerà continuamente fino a
  quando la manopola non viene di nuovo girata
  nella posizione 0.

  Sistema di bloccaggio di sicurezza
  Per una maggiore sicurezza, il mixer e il
  macinacaffè sono dotati di un sistema di bloccaggio
  di sicurezza. Se il coperchio e il recipiente o il
  macinacaffè non sono installati correttamente,
  l’apparecchio non funzionerà.
  61 • Page 63

  Assemblare correttamente il mixer secondo le
  seguenti istruzioni:
  1. Appoggiare il corpo dell’apparecchio sul tavolo;
  la parte anteriore deve essere rivolta verso di
  voi.
  2. Il recipiente del tritatutto deve essere appoggiato
  sopra il corpo dell’apparecchio in modo che la
  maniglia sia sul lato destro. Il recipiente è
  posizionato correttamente quando la freccia sul
  recipiente si trova direttamente sopra l’apertura
  del sistema di bloccaggio sul corpo ossia sulla
  base col motore.
  3. Ruotare il recipiente del mixer a destra fino a
  sentire lo scatto. Le frecce del corpo
  dell’apparecchio (nella base del motore) e del
  recipiente devono essere allineate tra di loro. In
  tal modo il recipiente del mixer è installato
  correttamente.

  4. Mettere il coperchio sul mixer in modo che la
  cianfrinatura sia rivolta verso di voi.
  5. Ruotare la cianfrinatura verso destra fino a
  quando non è direttamente sopra il manico del
  recipiente. Il mixer è ora pronto per l'uso.
  Seguire le seguenti istruzioni per assemblare il
  macinacaffè:
  1. Appoggiare il corpo dell’apparecchio sul tavolo;
  la parte anteriore deve essere rivolta verso di
  voi.
  2. Collocare il macinacaffè sul corpo
  dell’apparecchio e ruotarlo verso destra fin
  quando si sente lo scatto. Le frecce sul corpo
  dell’apparecchio (base col motore) e sul
  contenitore per la macinazione devono essere
  allineate una sopra l’altra. Se è così, il
  macinacaffè è installato correttamente.
  3. Il macinacaffè è ora pronto per l’uso.

  Guida del vostro mixer
  Regolazione
  Funzione

  Tipo di cibo

  Procedura consigliata
  consigliata
  Usare latte freddo. Mescolare fino a quando si ottiene la densità o la testura

  Shake di latte,
  Schiuma

  2, 3
  smoothie

  desiderata.
  Funzionamento

  Noci, cioccolato,
  Tritatura

  Macinare mezzo bicchiere di ingredienti alla volta per ottenere pezzi delle stesse
  momentaneo

  aglio, erbe

  dimensioni.
  (pulse)
  Mescolare il burro e lo zucchero fino ad ottenere un composto cremoso. Si

  Mescolazione a
  Burro o zucchero

  2, 3

  consiglia di interrompere il mixer a metà mescolatura e di raschiare via la crema

  schiuma
  dal recipiente. Non mescolare troppo a lungo.
  Briciole di pane,
  Frantumazione

  2, 3

  Spezzare in pezzi e far macinare fin quando non diventano briciole.

  briciole di biscotti
  1, 2, 3

  Aggiungere 1/4 di una tazza di acqua. Per la frantumazione del ghiaccio utilizzare

  funzionamento

  qualsiasi impostazione, oppure 3-4 volte di fila premere il tasto di funzionamento

  Frantumazione del
  Ghiaccio
  ghiaccio
  momentaneo

  momentaneo (pulse).
  Mescolare fino a ottenere una miscela omogenea. Mentre si mescola si può

  Preparazione di

  Condimenti per
  1, 2

  emulsioni

  aggiungere l'olio attraverso l’apertura per il versamento nel coperchio o

  l'insalata
  aggiungere gli ingredienti nel coperchio.

  Zucchero in

  Macinare per circa 20 secondi per ottenere una macinazione grossa dello
  Zucchero a cristalli

  2, 3

  polvere

  zucchero a velo, altri 10 secondi per lo zucchero a velo finemente macinato.
  Mescolare gli ingredienti tanto quanto basta per ottenere un impasto omogeneo.

  Mescolatura

  Pasta fluida

  1, 2
  Non mescolare troppo.

  Minestre, verdure,
  Purè

  2, 3

  Mescolare fino ad ottenere un impasto liscio.

  frutta

  ATTENZIONE! Il tempo di tritatura o di miscelazione può variare a seconda della quantità di ingredienti nel
  recipiente; la durata indicata è solo indicativa.

  62 • Page 64

  Attenzione: Pulendo le lame stare attenti perché
  sono molto taglienti.

  Consigli pratici per utilizzare il vostro
  apparecchio

  Nota: Non lavare nessuna parte del mixer in
  lavastoviglie.

   Se nella salsa per la carne si formano dei grumi,
  o se la salsa a base di uova si abbassa, si può
  risolvere con una breve miscelazione nel mixer.
   Tagliare a dadi gli alimenti che si intendono
  aggiungere al mixer (con lati di circa 2-3 cm); così
  la miscela è più uniforme.
   Non riempire mai il recipiente del mixer oltre il
  livello marcato.
   Per una miscelazione efficace o per una tritatura
  degli ingredienti secchi, potrebbe essere
  necessario interrompere il funzionamento
  dell'apparecchio e con una spatola abbassare gli
  ingredienti dai lati del recipiente verso il fondo.
   Quando si prepara un purè di verdure o di frutta,
  cotte o crude, tagliare gli ingredienti a piccoli
  pezzi per facilitare il funzionamento
  dell'apparecchio.
   Quando si mescolano diversi ingredienti, prima
  aggiungere del liquido e poi gli ingredienti secchi.
   Verificare sempre che nel frutto non vi sia il
  nocciolo e che nella carne non ci siano ossa in
  quanto possono danneggiare le lame.
   Non mescolare liquidi caldi nel mixer. Attendere
  fino a quando i liquidi caldo si siano stemperati
  prima di aggiungerli nel mixer.
   Quando si preparano purè da ingredienti caldi,
  consentire sempre la areazione del recipiente del
  mixer: dopo che viene avviato il mixer, togliere il
  misurino dal coperchio del recipiente.

  Pulizia del corpo dell’apparecchio
  Pulire il corpo dell’apparecchio con una spugna
  morbida e umida e un po’ di detergente; quindi
  asciugare il corpo dell’apparecchio.
  Nota: Non immergere mai il corpo dell’apparecchio
  (motore) in acqua.
  Conservazione
  1. Snodare il cavo e sistemarlo nell’apposito vano
  nella parte inferiore del corpo dell’apparecchio.
  2. Conservare l’apparecchio in un luogo fresco e
  asciutto.

  AMBIENTE
  L'apparecchio non va gettato insieme con gli altri
  elettrodomestici, ma va deposto nei posti di
  riciclaggio. Cosi aiuterete a rispettare l'ambiente.

  GARANZIA E ASSISTENZA
  Per avere le informazioni in caso di problemi, vi
  potete rivolgere al centro d'assistenza Gorenje nel
  Vostro paese (il numero di telefono trovate nel
  documento di garanzia internazionale). Se nel
  Vostro paese questo centro non esiste, rivolgetevi al
  venditore Gorenje o al reparto Gorenje per piccoli
  elettrodomestici.

  Manutenzione e pulizia

  Solo per l'uso personale!

  Metodo di pulizia veloce
  1. Riempire di acqua calda il mixer fino a metà e
  con una piccola quantità di detersivo.
  2. Premere il tasto per il funzionamento
  momentaneo e tenere premuto 1-2 secondi,
  quindi rilasciare. Ripetere 3-4 volte.
  3. Poi rimuovere il recipiente e sciacquarlo sotto
  l'acqua corrente.
  4. Pulire il recipiente e il coperchio del macinacaffè
  con uno spazzolino, un pennello o un panno
  asciutto.
  5. Il coperchio del macinacaffè può essere lavato in
  acqua fredda o tiepida.
  Pulizia approfondita
  1. Rimuovere l’insieme delle lame dal fondo del
  recipiente girando il fondo delle lame nella
  direzione antioraria.
  2. Rimuovere la guarnizione in gomma dall’insieme
  delle lame.
  3. Lavare il coperchio del recipiente, il misurino, la
  guarnizione in gomma, l’insieme delle lame e il
  recipiente con acqua e un po’ di detersivo.

  GORENJE VI AUGURA TANTE SODDISFAZIONI
  NELL'USO DEL VOSTRO FRULLATORE!
  Ci prendiamo il diritto delle variazioni!

  63 • Page 65

  EL
   Mέριμνα πρέπει να λαμβάνεται κατά το χειρισμό
  των κοφτερών λεπίδων κοπής, του αδειάσματος
  του μπολ και κατά τον καθαρισμό.
   Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
  την από την παροχή πριν από την αλλαγή
  εξαρτημάτων ή μερών που κινούνται κατά τη
  χρήση τους.
   Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί
  σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
   Περιοχές εργασίας του προσωπικό στην κουζίνα
  σε εμπορικούς χώρους, γραφεία και άλλα
  εργασιακά περιβάλλοντα
   - Χρήση σε φάρμες, σε ξενοδοχεία και σε άλλα
  κτίρια διαμονής ατόμων
   - Ξενοδοχεία που προσφέρουν πρωινό
   Βεβαιωθείτε ότι τα δάχτυλα παραμένουν μακριά
  από τις λεπίδες όταν είναι σε χρήση.
   Μην τοποθετείτε ζεστά συστατικά.
   Πάντα να λειτουργείτε τη συσκευή σε μια επίπεδη
  επιφάνεια.
   Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ελέγχου είναι στη θέση
  των off '0 'πριν συνδέσετε στην πρίζα.
   Μην λειτουργήτε τη συσκεύη για περισσότερο
  από 1 λεπτό κάθε φορά.
   Μην λειτουργείτε για περισσότερο από 30
  δευτερόλεπτα το μύλο του καφέ κάθε φορά. Αφού
  έχετε χρησιμοποιήσει το μύλο για τρεις φορές
  χωρίς διακοπή, μια παύση περίπου 60 λεπτά
  είναι απαραίτητη.
   Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε όλες τις οδηγίες
  που παρέχονται με την συσκευή.
   Να κλείνετε πάντα την παροχή ρεύματος στη
  πρίζα πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε το φις.
  Απομακρύνετε κρατώντας το βύσμα, μην τραβάτε
  το καλώδιο.
   Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με ένα
  καλώδιο επέκτασης, εκτός εάν το καλώδιο έχει
  ελεγχθεί και δοκιμαστεί από έναν εξειδικευμένο
  τεχνικό ή υπηρεσία.
   Πάντα να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας από μια
  πρίζα της τάσης (AC μόνο) αναγράφεται στη
  μονάδα.
   Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για
  οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την
  προβλεπόμενη χρήση του.
   Μην τοποθετείτε την συσκευή πάνω ή κοντά σε
  μια καυτή φλόγα αερίου, σε ηλεκτρικό στοιχείο ή
  σε ζεστό φούρνο. Μην τοποθετείτε πάνω από
  οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
   Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας της
  συσκευής να κρέμεται από την άκρη του
  τραπεζιού ή πάγκου ή να αγγίζει μια θερμή
  επιφάνεια.
   Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική
  συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή αν η συσκευή
  έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά με
  οποιονδήποτε τρόπο.

  1. Καπάκι / δοσομετρητής
  2. Καπάκι
  3. Κανάτα (1,5 λίτρα)
  4. Αφαιρούμενες λεπίδες
  5. Διακοσμητικός δακτύλιος
  6. Κύριο μέρος της συσκευής
  7. Πρίζα & καλώδιο ρεύματος
  8. Διακόπτης μέγιστη ταχύτητας
  9. Διακόπτης Ελέγχου
  10. Βάση
  11. Πλαστικά ποδαράκια
  12. Κάλυμμα μπόλ καφέ
  13. Μπόλ άλεσης καφέ
  14. Λεπίδα άλεσης καφέ

  Προφυλάξεις ασφαλείας
   Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από
  τη χρήση της συσκευής.
   Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την
  παροχή αν αφεθεί χωρίς επιτήρηση και πριν τη
  συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή
  καθαρισμό.
   Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
  από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο
  της μακριά από τα παιδιά.
   Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
  άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
  διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και
  γνώσης, εφόσον έχουν τύχει επίβλεψης ή
  εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση της συσκευής
  με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους
  που εμπλέκονται.
   Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
   Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά,
  πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
  τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από εξίσου
  εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
  64 • Page 66

   Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε
  άλλο υγρό, εκτός εάν συνιστάται.
   Ποτέ μην αγγίζετε τα πτερύγια, ενώ η συσκευή
  είναι συνδεδεμένη με ρεύμα.
   Προσέξτε ιδιαίτερα κατά το άδειασμα και κατά τον
  καθαρισμό του μπόλ του μπλέντερ, καθώς οι
  λεπίδες είναι εξαιρετικά αιχμηρές.

  Χρησιμοποιώντας την άλεση του καφέ
  σας
  1. Γεμίστε με την απαιτούμενη ποσότητα του καφέ
  (μεγ..40g) στο μπολ άλεσης (15)
  2. Τοποθετήστε το κάλυμμα του αλέσματος (14)
  πάνω στο μπολ άλεσης (15). Και πιέστε προς τα
  κάτω (σχήμα 3)
  3. Τοποθετήστε το μύλο του καφέ στην Κύρια σώμα
  και περιστροφή αριστερόστροφα (σχήμα 4).
  Βλέπε επίσης το κεφάλαιο «σύστημα
  κλειδώματος ασφαλείας».

  Χρήση
  1. Τοποθετήστε το δοσομετρητή (1) πάνω στο
  καπάκι (2). Ασφαλίστε το καπάκι στην κανάτα
  του μπλέντερ και πιέστε προς τα κάτω (σχήμα 1)
  2. Τοποθετήστε την κανάτα του μπλέντερ στο κύριο
  μέρος της συσκευής και περιστρέψτε
  αριστερόστροφα (σχήμα 2). Δείτε επίσης το
  κεφάλαιο «σύστημα κλειδώματος ασφαλείας».
  3.
  4.

  Εικ.3

  Εικ.1

  Εικ.4

  4. Χρησιμοποιώντας το διακόπτη ελέγχου, επιλέξτε
  την επιθυμητή ταχύτητα 1, 2, 3 ή μέγιστη
  ταχύτητα.
  5. Η λεπτότητα του αλεσμένου καφέ εξαρτάται από
  την ποσότητα των κόκκων του καφέ και του
  χρόνου άλεσης.
  6. Για να αποκτήσετε αλεσμένο καφέ, ακολουθήστε
  την παρακάτω ποσότητα και χρόνο.
  7. 40g: μεγ. 15-30sec.
  8. Μικρότερος χρόνος άλεσης οδηγεί σε κάπως
  χονδροειδές κόκκους καφέ.
  9. Η λειτουργία μέγιστης ταχύτητας παραμένει για
  όσο διάστημα το πλήκτρο πιέζεται προς τα
  κάτω, για μεγαλύτερο έλεγχο κατά την άλεση.
  10. Ρύθμιση 1, 2 και 3 θα παρέχει συνεχή άλεση
  μέχρι το κουμπί ελέγχου να στραφεί στη θέση '0.

  Εικ.2

  3. Αφαιρέστε το καπάκι ή το δοσομετρητή από την
  κανάτα του μπλέντερ και τοποθετήστε τα
  συστατικά εντός του σκεύους.
  4. Τοποθετήστε το καπάκι με το δοσομετρητή στην
  κανάτα του μπλέντερ και περιστρέψτε το
  αριστερόστροφα για να κλειδώσει. Δείτε επίσης
  το κεφάλαιο «σύστημα κλειδώματος ασφαλείας».
  Μην ξεπερνάτε το μέγιστο ενδεικνυόμενο
  επίπεδο-1.5 λίτρου.
  5. Χρησιμοποιώντας το διακόπτη ελέγχου, επιλέξτε
  την επιθυμητή ταχύτητα 1, 2, 3 ή μέγιστη
  ταχύτητα..
  6. Η λειτουργία μέγιστης ταχύτητας παραμένει για
  όσο διάστημα το πλήκτρο μέγιστης ταχύτητας
  πιέζεται προς τα κάτω, για μεγαλύτερο έλεγχο
  κατά την ανάμειξη, π.χ. κατά τον τεμαχισμό
  καρπών ή σοκολατών ή το θρυμματισμό πάγου.
  7. Η ρύθμιση 1,2 και 3 θα παρέχει συνεχή ανάμειξη
  μέχρι το κουμπί ελέγχου στραφεί προς τη θέση
  των '0 '.
  8. Μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα συστατικά,
  κατά την ανάμειξη. Για το σκοπό αυτό, αφαιρέστε
  το δοσομετρητή από την οπή εκροής.
  9. Αφού έχετε ολοκληρώσει την ανάμειξη, γυρίστε
  το διακόπτη ελέγχου στη θέση των '0 '.

  Σύστημα Κλειδώματος Ασφαλείας
  Με την ασφάλεια στο μυαλό μας, αυτό το μπλέντερ
  και μύλος του καφέ είναι σχεδιασμένα με ένα
  σύστημα κλειδώματος ασφαλείας. Αν το καπάκι και
  η κανάτα ανάμειξης ή ο μύλος του καφέ είναι σωστά
  τοποθετημένα και να κλειδωμένα στη θέση τους, το
  μπλέντερ ή ο μύλος του καφέ δεν θα
  λειτουργήσουν.
  Για τη σωστή συναρμολόγηση του μπλέντερ,
  ακολουθήστε ως εξής:
  1. Τοποθετήστε το κύριο σώμα πάνω στο τραπέζι,
  με την πρόσοψή του στραμμένη προς το μέρος
  σας.
  2. Τοποθετήστε την κανάτα ανάμειξης πάνω στο
  κύριο σώμα με τη λαβή προς τα δεξιά. Η κανάτα
  τοποθετείται σωστά όταν το βέλος στην κανάτα
  65 • Page 67

  τοποθετείται ακριβώς πάνω από την ανοιχτή
  κλειδαριά στη βάση του μοτέρ.
  3. Γυρίστε την κανάτα ανάμειξης προς τα δεξιά
  μέχρι να ακούσετε ένα μικρό κλικ. Τα βέλη στη
  βάση του μοτέρ και της κανάτα πρέπει να
  ευθυγραμμιστούν το ένα με το άλλο. Σε αυτή
  είναι η περίπτωση, η κανάτα είναι τοποθετημένη
  σωστά.
  4. Τοποθετήστε το καπάκι πάνω στο μπλέντερ έτσι
  ώστε το μεγάλο λαστιχένιο κάτω μέρος να είναι
  στραμμένο προς το μέρος σας.
  5. Γυρίστε το καπάκι με το λαστιχένιο μέρος προς
  τα δεξιά, έτσι ώστε να είναι τοποθετημένο
  ακριβώς πάνω από τη λαβή της κανάτα. Τώρα το
  μπλέντερ είναι έτοιμο για χρήση.

  Για τη σωστή συναρμολόγηση του
  μύλου του καφέ, ακολουθήστε ως
  εξής:
  1. Τοποθετήστε το κύριο σώμα πάνω στο τραπέζι,
  με την πρόσοψή του στραμμένη προς το μέρος
  σας.
  2. Τοποθετήστε το μύλο του καφέ πάνω στο κύριο
  σώμα, γυρίστε το μύλο του καφέ προς τα δεξιά
  μέχρι να ακούσετε ένα μικρό κλικ. Τα βέλη στη
  βάση του μοτέρ και του μπολ άλεσης θα πρέπει
  τώρα να είναι ευθυγραμμισμένα μεταξύ τους. Σε
  αυτή την περίπτωση, ο μύλος έχει κλειδώσει
  σωστά.
  3. Τώρα ο μύλος είναι έτοιμος για χρήση.

  Ένας οδηγός για Blender σας
  Επεξεργασί
  α

  Φαγητό

  Προτεινόμεν
  η Διαδικασία

  Προτεινόμενη Διαδικασία Επεξεργασίας

  Αερισμό

  Μιλκ
  σέικ,
  smoothies

  2, 3

  Τεμαχισμός

  Ξηροί καρποί,
  ή σοκολάτα, ή
  σκόρδο
  ή
  βότανα
  Βούτυρο
  ή
  ζάχαρη

  Μέγιστη
  ταχύτητα

  Χρησιμοποιήστε κρύο γάλα. Ανακατέψτε μέχρι το
  επιθυμητή
  συνοχή επιτυγχάνεται.
  1/2 φλιτζάνι κάθε φορά, ώστε να εξασφαλιστούν
  ομοιόμορφα κομμάτια σε μέγεθος.

  Θρυμματισμέν
  ο
  ψωμί,
  μπισκότο
  Πάγος

  2, 3

  Γαλακτωματ
  οποιητές

  Dressing
  σαλάτες

  1,2

  Κάνοντας
  ζάχαρη
  άχνη
  Ανάμιξη

  Ζάχαρη
  κρυσταλλική

  2, 3

  Μείγμα αυγών

  1,2

  Κρεμοποίησ
  η
  Θρυμματισμ
  ός
  Θρυμματισμ
  ός πάγου

  για

  2, 3

  1,2,3,
  μέγιστη
  ταχύτητα

  Ανακατέψτε το βούτυρο και τη ζάχαρη μέχρι να γίνουν
  κρεμώδη. Καλό στα μισά να ξύστε το μίγμα κάτω από
  τις πλευρές της κανάτας του μπλέντερ. ΜΗΝ ΤΟ
  ΠΑΡΑΚΑΝΕΤΕ.
  Σπάστε σε κομμάτια και κάντε τη διαδικασία μέχρι να
  θρυματιστούν
  Προσθέστε 1/4 φλιτζάνι νερό. Χρησιμοποιήστε
  οποιαδήποτε ρύθμιση ή το πλήκτρο μέγιστης
  ταχύτητας, 3-4 φορές διαδοχικά για θρυμματισμένο
  πάγο
  Ανακατέψτε μέχρι να είναι καλά ενωμένα. Λάδι μπορεί
  να προστίθει στο μίγμα κατά τη διάρκεια της
  επεξεργασίας μέσω της οπής έκχυσης στο καπάκι.
  Κάντε τη διαδικασία για περίπου 20 δευτερόλεπτα για
  τη ζάχαρη άχνη.
  Ανακατέψτε μέχρι να είναι καλά ενωμένα. ΜΗΝ ΤΟ
  ΠΑΡΑΚΑΝΕΤΕ.

  Πολτοποίησ
  η

  Σούπες,
  2, 3
  Ανακατέψτε μέχρι να γίνουν λεία.
  λαχανικά,
  φρούτα
  ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι χρόνοι για την επεξεργασία θα ποικίλουν ανάλογα με την ποσότητα στην κανάτα του
  μπλέντερ, αυτοί οι χρόνοι είναι μόνο ενδεικτικοί.

  66 • Page 68

  Προσοχή: Προσέξτε όταν καθαρίζετε τις λεπίδες
  γιατί είναι εξαιρετικά αιχμηρές.

  Συμβουλές Ανάμειξης
   Μια σύντομη δίνη στο μπλέντερ θα διασώσει μια
  άμορφη σάλτσα, ή μια σάλτσα με βάση τα αυγά
  που έχει διαχωριστεί.
   Τα τρόφιμα για την ανάμειξη θα πρέπει να
  κοπούν σε κύβους (περίπου 2-3εκ), κάτι που θα
  βοηθήσει στην επίτευξη ενός ομοιόμορφου
  αποτελέσματος.
   Μη γεμίζετε ποτέ την κανάτα του μπλέντερ πάνω
  από τη μέγιστη στάθμη που υποδεικνύεται.
   Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ανάμιξη
  όταν αναμιγνύονται ξηρά μείγματα, μπορεί να
  είναι απαραίτητο για να σταματήσετ το μπλέντερ
  και να ωθήσετε τα συστατικά από τις κάτω
  πλευρές της κανάτας με μια σπάτουλα.
   Κατά την πολτοποίηση φρούτων ή λαχανικών,
  ωμά ή μαγειρεμένα, κόψτε τα σε μικρά κομμάτια
  για να διευκολυνθεί ανάμειξη.
   Όταν αναμιγνύετε μια ποικιλία συστατικών μαζί,
  αναμείξτε πρώτα τα υγρά και στη συνέχεια
  προσθέστε τα ξηρά συστατικά.
   Να βεβαιώνεστε πάντα ότι οι σπόροι έχουν
  αφαιρεθεί από τα φρούτα και τα κόκαλα από το
  κρέας, όπως αυτά μπορούν να βλάψουν τις
  λεπίδες.
   Μην επεξεργάζεστε ζεστά υγρά στο μπλέντερ
  σας. Αφήστε να κρυώσουν πριν από την
  επεξεργασία.
   Αερίζετε πάντα την κανάτα του μπλέντερ όταν
  πολτοποιείτε ζεστά συστατικά. Αυτό
  επιτυγχάνεται όταν βγάζετε το δοσομετρητή από
  το καπάκι, μετά την έναρξη της μπλέντερ.

  Σημείωση: Μην καθαρίζετε οποιοδήποτε μέρος του
  μπλέντερ στο πλυντήριο πιάτων.
  Για να καθαρίσετε τη βάση του μοτέρ
  Χρησιμοποιήστε ένα υγρό, μαλακό σφουγγάρι με
  απορρυπαντικό και σκουπίστε πάνω από τη βάση
  του μοτέρ.
  Σημείωση: Ποτέ μη βυθίζετε τη βάση του μοτέρ στο
  νερό.

  Αποθήκευση
  1. Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από το χώρο
  αποθήκευσης του καλωδίου στο κάτω μέρος της
  βάσης του μοτέρ.
  2. Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.

  Φροντίδα και καθαρισμός
  Ταχεία μέθοδος καθαρισμού
  1. Γεμίστε στο μισό το μπλέντερ με ζεστό νερό και
  μια μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού.
  2. Πατήστε τη λειτουργία «μέγιστης ταχύτητας» και
  κρατήστε το για 1-2 δευτερόλεπτα και
  απελευθερώστε. Επαναλάβετε 3-4 φορές.
  3. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την κανάτα και
  ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
  4. Καθαρίστε το μπολ και το καπάκι άλεσης καφέ
  με μια βούρτσα ή ένα στεγνό πανί.
  5. Το κάλυμμα άλεσης μπορεί επίσης να πλυθεί σε
  κρύο ή χλιαρό νερό.
  Για καθαρισμό
  1. Ξεβιδώστε τη συνδεσμολογία της λεπίδας από
  την κανάτα του μπλέντερ γυρίζοντας το κάτω
  μέρος της συνδεσμολογίας της λεπίδας σε μία
  αριστερόστροφη κατεύθυνση.
  2. Αφαιρέστε το λαστιχένιο πώμα από τη
  συνδεσμολογία της λεπίδα.
  3. Πλύνετε το καπάκι του μπλέντερ, το
  δοσομετρητή, τη λαστιχένια σφραγίδα, τη
  συνδεσμολογία της λεπίδας και την κανάτα του
  μπλέντερ με ζεστό νερό και σαπούνι.
  67


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gorenje B800E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gorenje B800E in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,15 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info