Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/53
Nächste Seite
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstva za upotrebu
Упатства за употреба
Instruction manual
Инструкции за употреба
Instrukcja obsługi
Manual de instrucţiuni
Návod na obsluhu
Használati útmutató
Návod k obsluze
Інструкції з експлуатації
Руководство по эксплуатации
Gebrauchsanleitung
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöopas
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija
Lietošanas pamācība
Manuel d'instructions
SI
HR BIH
SRB MNE
MK
GB
BG
PL
RO
SK
H
CZ
UA
RU
DE
DK
SE
NO
FI
EE
LT
LV
F
B800ORAB / B800ORAW
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  B800ORAB / B800ORAW

  Navodila za uporabo
  Upute za uporabu
  Uputstva za upotrebu
  Упатства за употреба
  Instruction manual
  Инструкции за употреба
  Instrukcja obsługi
  Manual de instrucţiuni
  Návod na obsluhu
  Használati útmutató
  Návod k obsluze
  Інструкції з експлуатації
  Руководство по эксплуатации
  Gebrauchsanleitung
  Brugsanvisning
  Bruksanvisning
  Bruksanvisning
  Käyttöopas
  Kasutusjuhend
  Naudojimo instrukcija
  Lietošanas pamācība
  Manuel d'instructions

  SI
  HR BIH
  SRB MNE
  MK
  GB
  BG
  PL
  RO
  SK
  H
  CZ
  UA
  RU
  DE
  DK
  SE
  NO
  FI
  EE
  LT
  LV
  F • Page 2 • Page 3

  PRIROČNIK ZA UPORABO
  Splošni opis
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Tipka za vklop/izklop
  Pulz gumb
  Gumbi za izbiro hitrosti
  Pokrov
  Vrč
  Zaklep pokrova
  Rezilo
  Pogonska enota (ohišje z motorjem)
  Merilna posodica

  Nevarnost
  Nikoli ne potopite ohišja z motorjem v vodo ali
  katero koli drugo tekočino in ga ne pomivajte pod
  tekočo vodo.
  Opozorilo

  • Pred prvo uporabo aparata pozorno
  preberite priročnik za uporabo in ga
  shranite za morebitno kasnejšo
  uporabo.
  • Pred priključitvijo aparata na
  električno omrežje preverite ali
  napetost, navedena na podstavku
  aparata, ustreza napetosti lokalnega
  električnega omrežja.
  • Aparata ne uporabljajte, če so
  poškodovani vtikač, kabel ali katera
  druga komponenta.
  • Če na aparatu opazite, da je na
  kakršen koli način poškodovan,
  prenehajte z uporabo in se obrnite na
  najbližji Gorenjev pooblaščeni servis.
  • Poškodovan omrežni kabel sme
  zamenjati le podjetje Gorenje,
  Gorenjev pooblaščeni servis ali
  ustrezno usposobljeno osebje.
  • Ne uporabljajte nastavkov ali delov
  drugih proizvajalcev, ki jih Gorenje
  posebej ne priporoča. V primeru
  uporabe tovrstnih nastavkov se
  garancija razveljavi.
  • Aparat ni namenjen uporabi
  otrokom in osebam z zmanjšanimi
  fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi,
  SLO

  prava tako naj ga ne uporabljajo
  osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in
  znanjem, razen če jih pri uporabi
  nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je
  odgovorna za njihovo varnost.
  Aparata ne pustite delovati brez
  nadzora, otroci pa naj se z njim ne
  igrajo.
  V aparatu ne mešajte vročih tekočin.
  Nikoli ne približujte rok niti
  nastavkov rezilom aparata.
  Ne čistite aparta z vodo, ki ima več
  kot 60 °C.
  Preden vklopite aparat, poskrbite,
  da so vsi sestavni deli pravilno
  nameščeni.
  Poskrbite, da bo motorna enota
  med delovanjem suha.
  Maksimalen čas uporabe aparata je
  2 minuti. Po 2 minutnem delovanju
  pustite aparat počivati vsaj 10 minut.
  Če se motor ustavi in ga ni možno
  ponovno zagnati, aparat izključite iz
  električnega omrežja in pustite, da
  se pred nadaljnjo uporabo ohladi
  (vsaj eno uro).
  Aparata ni mogoče uporabiti za
  mešanje ali mletje trde in suhe
  snovi, razen kock ledu.
  Aparat ni primeren za uporabo na
  prostem.
  Ta oprema je označena v skladu z
  evropsko smernico 2012/19/EU o
  odpadni električni in elektronski
  opremi (waste electrical and
  electronic equipment - WEEE).
  Smernica opredeljuje zahteve za
  zbiranje in ravnanje z odpadno
  električno in elektronsko opremo,
  ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

  3 • Page 4

  Hitro čiščenje: V vrč nalijte toplo vodo in dodajte
  nekaj kapljic detergenta. Zmešajte vodo in
  pomivalno sredstvo s pritiskom tipke »PULSE«.
  Na koncu sperite vrč pod tekočo vodo.
  Temeljito čiščenje: Izklopite aparat ter odstranite vrč.
  Očistite posamezne dele s ščetko v topli vodi ter z
  majhno količino detergenta za ročno pomivanje
  posode, nato pa jih sperite pod tekočo vodo.
  Pogonsko enoto očistite z vlažno krpo.

  Kako uporabljati aparat
  Vaš aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in
  ni predviden za uporabo v lokalih. Uporabljajte ga
  za obdelavo količin hrane, ki so običajne za
  gospodinjstva. Navodila skrbno shranite in jih po
  potrebi posredujte naslednjemu uporabniku. Pred
  prvo uporabo obrišite aparat z vlažno krpo, vrč pa
  splaknite pod mlačno vodo. Pred vklopom v
  omrežno vtičnico aparat najprej pravilno sestavite.
  Večje sestavine pred obdelavo narežite na 2 cm
  velike koščke. Vroče sestavine naj se, preden jih
  boste sekljali ohladijo (najvišja temperatura 60°C).

  VZDRŽEVANJE IN NEGA
  1. Aparat hranite v suhem okolju.
  2. Nikoli ne uporabljajte vrča ali katerega koli drugega
  dela v mikrovalovni pečici.

  Uporaba aparata

  Odpravljanje težav

  Priprava na uporabo:

  1. Če med delovanjem pride do nenormalnih
  pojavov, kot so hrup, nenavaden vonj, dim ter
  povišana temperatura, izklopite aparat iz napajanja
  in prenehajte z uporabo.
  2. Če aparat ne deluje, preverite, če je pravilno
  priključen na električno omrežje in če je vrč
  pravilno nameščen.
  3. Če aparat še vedno ne deluje, se obrnite na
  pooblaščenega serviserja.

  1. Pomijte vse snemljive dele (glej poglavje
  "Čiščenje").
  2. Pred uporabo se prepričajte, da so vsi deli
  ustrezno sestavljeni.
  3. Temperatura hrane, ki jo sekljate oz. mešate, ne
  sme presegati 60 °C, količina pa ne sme segati
  preko oznake za največjo količino na vrču.

  Uporaba:
  1. Nanestite vrč kot prikazuje slika b. V vrč dodajte
  sestavine. Posamezni kosi sestavin naj ne bodo
  večji od 2 cm.
  2. Namestite pokrov kot prikazuje slika a.
  3. Aparat priklopite na električno omrežje. Vse
  kontrolne lučke trikrat utripnejo, nato je aparat
  pripravljen za uporabo.
  4. Aparat vklopite s pritiskom na tipko za vklop/izklop.
  5. Za pulzno delovanje pritisnite in držite pulz gumb.
  6. Pritisnite gumbe 1, 2 ali 3 za delovanje pri določeni
  hitrosti. Hitrost delovanja se prilagaja gostoti in
  količini tekočine v aparatu.To pomeni, da tudi pri
  delovanju aparata na hitrosti 1, lahko motor
  doseže maksimalno število obratov, in sicer v
  primeru, ko je tekočina še zelo viskozna ter je v
  aparatu velika količina napitka.
  7. Aparat po 1 minuti avtomatsko preneha z
  delovanjem in se vrne v stanje pripravljenosti.
  8. Postopek delovanja lahko ponovite dvakrat, nato
  morate aparat pustiti da se ohladi, in sicer vsaj 10
  minut.
  9. Če želite končati z mešanjem prej, to storite s
  pritiskom na tipko za vklop/izklop.

  Zaščita okolja
  Ta oznaka pomeni, da proizvoda v
  Evropski uniji ne smete zavreči skupaj z
  ostalimi gospodinjskimi odpadki. Da
  preprečite morebitno škodo za okolje in
  človeško zdravje, ki jo lahko povzroči
  nekontrolirano odlaganje odpadkov, poskrbite za
  bo aparat ustrezno recikliran in prispevajte k
  trajnostni ponovni uporabi materialnih virov.
  Aparat vrnite preko sistema za vračanje in zbiranje
  ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste
  kupili aparat. Prodajalec lahko poskrbi za
  recikliranje aparata, ki bo varno za okolje.

  Garancija in servis
  Če potrebujete informacije ali imate težave pri uporabi
  aparata, pokličite Gorenjev Center za stik s strankami v
  svoji državi (telefonska številka je navedena na
  mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni
  Centra za stik s strankami, pokličite Gorenjev servisni
  oddelek za aparate za dom.

  Samo za osebno uporabo!

  Nasvet: Če želite dodati sestavine v vrč
  med delovanjem motorja, jih lahko dodate
  skozi odprtino v pokrovu.

  GORENJE
  VAM ŽELI OBILO UŽITKA PRI UPORABI
  VAŠEGA APARATA.

  Čiščenje in vzdrževanje

  Pridržujemo si pravico do kakršnih koli
  sprememb.

  ČIŠČENJE
  Aparat je lažje očistiti, če to storite takoj po
  uporabi.
  4 • Page 5

  UPUTE ZA UPORABU

  • Uređaj nije namijenjen za to da ga
  koriste djeca ili osobe smanjenih
  fizičkih ili umnih sposobnosti, kao ni
  osobe s nedostatkom znanja i
  iskustava, osim ukoliko su prilikom
  korištenja uređaja pod
  odgovarajućim nadzorom, ili ako ih
  prilikom toga savjetuje i usmjerava
  osoba odgovorna za njihovu
  sigurnost.
  • Uređaj nemojte ostavljati da radi bez
  nadzora, i nemojte dozvoliti djeci da
  koriste uređaj kao igračku.
  • U aparatu nemojte miješati vruće
  tekućine.
  • Ruke ili nastavke nemojte nikada
  približavati oštrici uređaja.
  • Uređaj nemojte čistiti vodom koja
  ima temperaturu preko 60 °C.
  • Prije nego uključite uređaj provjerite
  jesu li svi sastavni dijelovi pravilno
  namješteni.
  • Pazite da motorna jedinica bude
  uvijek suha tijekom rada uređaja.
  • Maksimalno vrijeme trajanja rada
  uređaja je 2 minute. Nakon
  dvominutnog rada ostavite uređaj u
  mirovanju barem 10 minuta.
  • Ako se motor zaustavi i nije ga
  moguće ponovno uputiti, iskopčajte
  uređaj iz električne instalacije i
  ostavite ga da se ohladi prije
  sljedećeg upućivanja u rad
  (najmanje sat vremena).
  • Uređaj nije moguće koristiti za
  miješanje ili mljevenje čvrstih i suhih
  tvari, osim kocki leda.
  • Uređaj nije pogodan za uporabu
  vani na otvorenom.

  Opći opis
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  HR

  Tipka za uključenje/isključenje
  Gumb za trenutno upućivanje
  (pulsirajuće)
  Gumbi za odabir brzine rada
  Pokrov
  Vrč
  Zasun pokrova
  Nož (oštrica)
  Pogonska jedinica (kućište s
  motorom)
  Mjerna posudica

  Opasnost
  Kućište s motorom nemojte nikad uranjati u vodu
  niti u bilo koju drugu tekućinu, i nemojte ga prati
  pod tekućom vodom.

  Upozorenje!

  • Prije prve uporabe uređaja pažljivo
  proučite priručnik s uputama za
  uporabu i sačuvajte ga, ako ga
  budete kada kasnije trebali.
  • Prije priključenja uređaja na
  električnu mrežu provjerite da li
  napon navedena na postolju
  uređaja odgovara naponu vaše
  lokalne električne mreže.
  • Uređaj ne smijete koristiti ako je
  oštećen utikač, priključni kabel, ili
  bilo koja druga komponenta.
  • Ako na aparatu opazite da je na bilo
  koji način oštećen, odmah prestanite
  s uporabom i obratite se najbližem
  ovlaštenom servisu Gorenje.
  • Oštećen priključni kabel smije
  zamijeniti isključivo poduzeće
  Gorenje, ovlašteni servis Gorenja, ili
  odgovarajuće osposobljeno osoblje.
  • Nemojte koristiti nastavke ili kakve
  druge dijelove drugih proizvođača
  koje Gorenje izričito ne preporučuje.
  U slučaju korištenja takvih
  nastavaka garancija se poništava.
  5 • Page 6

  9.

  Ovaj uređaj označen je sukladno
  Europskoj direktivi 2012/19/EU o
  zbrinjavanju otpadne električne i
  elektronske opreme (Waste
  Electrical and Electronic
  Equipment WEEE). Smjernice iz
  direktive opredjeljuju zahtjeve za
  sakupljanje i zbrinjavanje otpadne
  električne i elektronske opreme,
  važeće u čitavoj Europskoj Uniji.

  Savjet: Ako tijekom rada motora želite
  dodavati određene sastojke u vrč, to
  možete učiniti kroz otvor u poklopcu.

  Čišćenje i održavanje
  ČIŠĆENJE
  Uređaj ćete najlakše očistiti ako to učinite odmah nakon
  uporabe.
  Brzo čišćenje: U vrč nalijte toplu vodu i dodajte nekoliko
  kapljica deterdženta. Promiješajte vodu i sredstvo za
  pranje pritiskom tipke »PULSE«. Na kraju operite vrč pod
  tekućom vodom.
  Temeljito čišćenje: Isključite uređaj i skinite vrč. Očistite pojedine
  dijelove koristeći četku, u toploj vodi sa manjom količinom
  deterdženta za ručno pranje posuđa, a zatim ih isperite pod
  tekućom vodom.
  Pogonsku jedinicu očistite vlažnom krpom.

  Kako koristiti aparat
  Vaš štapni mikser namijenjen je za uporabu u
  kućanstvu, i nije predviđen korištenju u lokalima.
  Koristite ga za obradu onolikih količina hrane koje
  su uobičajene u kućanstvu. Priručnik s uputama
  pažljivo spremite i po potrebi ga predajte
  sljedećem korisniku. Prije prve uporabe obrišite
  uređaj vlažnom krpom, a vrč isperite pod mlakom
  vodom. Prije priključenja na utičnicu električne
  instalacije morate najprije pravilno sastaviti uređaj.
  Veće sastojke prije obrade narežite na 2 cm velike
  komadiće. Vruće sastojke ostavite da se najprije
  ohlade prije nego što ih počnete sjeckati (najviša
  temperatura je 60°C).

  ODRŽAVANJE I NJEGA
  1.
  2.

  1.

  2.
  3.

  Priprema za uporabu:
  2.
  3.

  2.
  3.

  4.
  5.
  6.

  7.
  8.

  Ako tijekom rada opazite da je došlo do nenormalnih
  pojava, kao što je primjerice buka, neobičan miris, dim, ili
  povećana temperatura, isključite odmah uređaj iz
  napajanja i prestanite s uporabom.
  Ako uređaj ne radi provjerite je li pravilno priključen na
  električnu mrežu, i da li je vrč pravilno namješten.
  Ako uređaj i dalje ne radi, obratite se ovlaštenom serviseru.

  Zaštita okoliša

  Operite sve odstranjive dijelove (pogledati poglavlje
  "Čišćenje").
  Prije uporabe provjerite jesu li svi dijelovi ispravno
  sastavljeni.
  Temperatura hrane koju sjeckate odnosno miksate, ne
  smije premašiti 60 °C, a količina sastojaka ne smije dopirati
  preko oznake za najveću količinu na vrču.

  Ova oznaka znači da proizvod unutar Europske
  Unije ne smijete odlagati zajedno s ostalim
  kućanskim otpacima. U cilju sprječavanja
  možebitne štete za životnu sredinu i ljudsko
  zdravlje, koju može prouzročiti nekontrolirano
  odlaganje otpadaka, pobrinite se da uređaj
  bude odgovarajuće recikliran, što pridonosi k održivoj
  ponovnoj uporabi materijalnih izvora. Uređaj vratite preko
  sustava za povrat i sakupljanje, ili se obratite trgovcu kod
  kojeg ste uređaj nabavili. Trgovac će se pobrinuti za
  recikliranje uređaja na način koji će biti ispravan za okoliš.

  Uporaba:
  1.

  Uređaj spremite u neko suho okruženje.
  Vrč ili bilo koji drugi dio uređaja nemojte nikada koristiti u
  mikrovalnoj pećnici.

  Otklanjanje problema u radu

  Rukovanje uređajem
  1.

  Ako želite miješanje završiti prije, to učinite pritiskom na
  tipku za uključenje/isključenje.

  Namjestite vrč kao što prikazuje slika b. U vrč dodajte
  sastojke. Pojedini komadi sastojaka koji se obrađuju ne bi
  smjeli biti veći od 2 cm.
  Namjestite pokrov kao što prikazuje slika a.
  Uređaj priključite na električnu mrežu. Sve kontrolne
  lampice bljesnu tri puta, nakon čega je uređaj spreman za
  uporabu.
  Uređaj upućujete u rad pritiskom na tipku za
  uključenje/isključenje.
  Za trenutno (pulsirajuće) djelovanje pritisnite i držite gumb
  za trenutno upućivanje.
  Za odabir brzine rada pritisnite gumbe 1, 2 ili 3. Brzina rada
  prilagođava se gustoći i količini tekućine u uređaju. To
  znači da i kod djelovanja uređaja na brzini 1, motor može
  postići maksimalan broj okretaja, primjerice u slučaju kada
  je tekućina još vrlo viskozna, a u uređaju je velika količina
  napitka.
  Nakon 1 minute uređaj automatski prestaje s radom i
  vraća se u stanje pripremljenosti.
  Postupak djelovanja možete ponoviti dva puta, a nakon
  toga morate uređaj ostaviti da se ohladi, i pričekati
  najmanje 10 minuta.

  GARANCIJA I SERVIS
  Za bilo kakve informacije ili u slučaju problema obratite se
  Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi
  (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom
  listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se
  servisnom odjelu Gorenja za kućanske aparate.

  Uređaj je namijenjen isključivo za osobnu
  uporabu!
  GORENJE
  VAM ŽELI MNOGO UŽITAKA PRILIKOM
  UPORABE VAŠEG APARATA!
  Pridržavamo pravo na izmjene!

  6 • Page 7

  UPUTSTVA ZA UPOTREBU

  • Aparat nije namenjen za to da ga
  koriste deca ili lica smanjenih fizičkih
  ili mentalnih sposobnosti, kao ni lica
  sa nedostatkom znanja i iskustava,
  izuzev ako su prilikom korišćenja
  aparata pod odgovarajućim
  nadzorom, ili ako ih u rukovanju
  aparatom savetuje i usmerava lice
  odgovorno za njihovu bezbednost.
  • Aparat nemojte ostavljati da radi bez
  nadzora, i nemojte dozvoliti deci da
  koriste aparat kao igračku.
  • U aparatu nemojte miksati vruće
  tečnosti.
  • Ruke ili nastavke nemojte nikada
  približavati sečivu aparata.
  • Aparat nemojte čistiti vodom čija
  temperatura prevazilazi 60 °C.
  • Pre nego što uključite aparat
  proverite da li su svi sastavni delovi
  pravilno montirani.
  • Pazite da motorna jedinica uvek
  bude suva u toku rada aparata.
  • Maksimalno vreme trajanja rada
  aparata je 2 minuta. Nakon dva
  minuta rada ostavite aparat da
  miruje barem 10 minuta.
  • Ako se motor zaustavi i ne može
  ponovno da se pokrene, iskopčajte
  aparat iz električne instalacije i
  ostavite ga da se ohladi pre
  narednog pokretanja u rad
  (najmanje jedan čas).
  • Aparat nije predviđen da se koristi
  za miksanje ili mlevenje čvrstih i
  suvih tvari, izuzev kocki leda.
  • Aparat nije pogodan za upotrebu
  napolju na otvorenom.

  Opšti opis
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Taster za uključenje/isključenje
  Dugme za momentalno pokretanje
  u rad (pulsirajuće)
  Dugmad za izbor brzine rada
  Poklopac
  Vrč
  Kračun poklopca
  Nož (sečivo)
  Pogonska jedinica (kućište s
  motorom)
  Merna posudica

  Opasnost
  Kućište s motorom nemojte nikada potapati u vodu
  niti u bilo koju drugu tečnost, i nemojte da ga
  perete pod tekućom vodom.

  Upozorenje!

  • Pre prve upotrebe aparata pažljivo
  proučite uputstva za upotrebu i
  sačuvajte ih kako biste ih mogli
  kasnije konsultovati.
  • Pre priključenja aparata na
  električnu mrežu proverite da li
  napon naveden na dnu aparata
  odgovara naponu vaše lokalne
  električne mreže.
  • Aparat ne smete koristiti ako je
  oštećen utikač, priključni kabl, ili bilo
  koja druga komponenta.
  • Ako na aparatu opazite da je na bilo
  koji način oštećen, odmah prestanite
  sa upotrebom i obratite se najbližem
  ovlašćenom servisu Gorenje.
  • Oštećen priključni kabl sme zameniti
  isključivo preduzeće Gorenje,
  ovlašćeni servis Gorenja, ili
  odgovarajuće osposobljeno lice.
  • Nemojte koristiti nastavke niti bilo
  kakve delove drugih proizvođača
  koje Gorenje izričito ne preporučuje.
  U slučaju korišćenja takvih
  nastavaka garancija se poništava.
  7 • Page 8

  Savet: Ako u toku rada motora želite da
  dodate određene sastojke u vrč, to
  možete da uradite kroz otvor u poklopcu.

  Ovaj aparat označen je u skladu
  sa Evropskom Direktivom
  2012/19/EU koja se odnosi na
  otpadnu električnu i elektronsku
  opremu (Waste Electrical and
  Electronic Equipment WEEE).
  Smernice iz direktive opredeljuju
  zahteve za prikupljanje i odlaganje
  otpadne električne i elektronske
  opreme koje su važeće u celoj
  Evropskoj Uniji.

  Čišćenje i održavanje
  ČIŠĆENJE
  Aparat ćete najlakše očistiti ako to uradite odmah
  nakon upotrebe.
  Brzo čišćenje: U vrč sipajte toplu vodu i dodajte
  nekoliko kapi deterdženta. Promešajte vodu i
  sredstvo za pranje pritiskom na taster »PULSE«.
  Na kraju operite vrč pod tekućom vodom.
  Temeljito čišćenje: Isključite aparat i skinite vrč. Očistite
  pojedine delove koristeći četku, u toploj vodi sa
  manjom količinom deterdženta za ručno pranje
  sudova, a zatim ih isperite pod tekućom vodom.
  Pogonsku jedinicu očistite vlažnom krpom.

  Kako koristiti aparat
  Vaš štapni mikser namenjen je korišćenju u domaćinstvu i
  nije predviđen za korišćenje u lokalima. Koristite ga za
  obradu onolikih količina hrane koje su uobičajene u
  domaćinstvu. Priručnik s uputstvima pažljivo spremite i po
  potrebi ga predajte narednom korisniku. Pre prve
  upotrebe obrišite aparat vlažnom krpom, a vrč isperite
  pod mlakom vodom. Pre priključenja aparata u utičnicu
  električne instalacije, najpre pravilno sastavite aparat.
  Veće sastojke pre obrade isecite na 2 cm velike komade.
  Vruće sastojke ostavite da se najpre ohlade, pre nego što
  počnete da ih seckate (najviša temperatura je 60°C).

  ODRŽAVANJE I NEGA
  1. Aparat spremite na neko suvo mesto.
  2. Vrč ili bilo koji drugi deo aparata nemojte nikada
  koristiti u mikrotalasnoj peći.

  Otklanjanje problema u radu
  1.

  Rukovanje aparatom
  Priprema za upotrebu:

  2.

  1.

  3.

  2.
  3.

  Operite sve uklonjive delove (pogledati poglavlje
  "Čišćenje").
  Pre upotrebe proverite da li su svi delovi ispravno
  sastavljeni.
  Temperatura hrane koju seckate odnosno miksate, ne
  sme da prevaziđe 60 °C, a količina sastojaka ne sme da
  prevaziđe oznaku za najveću količinu na vrču.

  Zaštita životne sredine
  Ova oznaka znači da proizvod unutar Evropske
  Unije ne smete odlagati zajedno s ostalim otpadom
  iz domaćinstva. U cilju sprečavanja eventualne
  štete za životnu sredinu i ljudsko zdravlje koju
  može da uzrokuje nekontrolisano odlaganje
  otpadaka, postarajte se da aparat bude
  odgovarajuće recikliran, što će pridoneti ka održivoj
  ponovnoj upotrebi materijalnih izvora. Aparat vratite preko
  sistema za povrat i prikupljanje, ili se obratite prodavcu
  kod koga ste aparat nabavili. Prodavac će da se postara
  za recikliranje aparata na način koji će biti ispravan za
  okoliš.

  Upotreba:
  1.

  2.
  3.

  4.
  5.
  6.

  7.
  8.

  9.

  Ako u toku rada aparata opazite da je došlo do
  nenormalnih pojava, kao što je na primer buka, neobičan
  miris, dim, ili povećana temperatura, aparat odmah
  isključite iz napajanja i prestanite sa upotrebom.
  Ako aparat ne radi proverite da li je pravilno priključen na
  električnu mrežu, i da li je vrč pravilno uglavljen.
  Ako aparat i dalje ne radi, obratite se ovlašćenom
  serviseru.

  Namestite vrč kao što prikazuje slika b. U vrč dodajte
  sastojke. Pojedini komadi sastojaka koji se obrađuju ne bi
  smeli da budu veći od 2 cm.
  Namestite poklopac kao što prikazuje slika a.
  Aparat priključite na električnu mrežu. Sve kontrolne
  lampice trepnuće tri puta, nakon čega je aparat pripremljen
  za upotrebu.
  Aparat pokrećete u rad pritiskom na taster za
  uključenje/isključenje.
  Za momentalno (pulsirajuće) delovanje pritisnite i držite
  pritisnuto dugme za momentalno upućivanje.
  Za biranje brzine rada pritisnite dugme 1, 2 ili 3. Brzina
  rada prilagodiće se gustoći i količini tečnosti u aparatu. To
  znači da i prilikom rada aparata na brzini 1, motor može da
  postigne maksimalan broj obrtaja, na primer u slučaju kada
  je tečnost još veoma viskozna, a u aparatu se nalazi velika
  količina napitka.
  Nakon 1 minuta aparat automatski prestaje s radom i
  vraća se u stanje pripremljenosti.
  Postupak rada možete da ponovite dva puta, a nakon toga
  treba aparat ostaviti da se ohladi, i pričekati najmanje 10
  minuta.
  Ako želite mešanje završiti pre toga, uradite to pritiskom na
  taster za uključenje/isključenje.

  GARANCIJA I SERVIS
  Za bilo kakve informacije ili u slučaju problema obratite se
  Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi
  (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom
  listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se
  servisnom odeljenju Gorenja za kućanske aparate.

  Aparat je namenjen isključivo za ličnu
  upotrebu!
  GORENJE
  VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U RADU
  SA VAŠIM APARATOM!
  Pridržavamo pravo na izmene!
  8 • Page 9

  УПАТСТВО

  ЗА УПОТРЕБА

  Општ опис
  1. Копче за вклучување / исклучување
  2. Копче за пулсно работење за пократки
  циклуси на мешање
  3. Копче за бирање на брзина
  4. Капак
  5. Бокал
  6. Клуч на капакот
  7. Сечило за блендер
  8. Основа
  9. Чаша за мерење

  ОПАСНОСТ
  Никогаш не ја потопувајте основата со
  моторната единица во вода или во друга
  течност и не ја мијте под млаз вода.  ПРЕДУПРЕДУВАЊА  • Пред првата употреба на
  апаратот, внимателно
  прочитајте го ова упатство за
  употреба и зачувајте го за
  понатамошна употреба.
  • Пред да го приклучите апаратот
  во струја проверете дали
  волтажата наведена на долниот
  дел од апаратот соодветствува
  со волтажата на локалната
  електрична мрежа.
  • Не го употребувајте апаратот
  доколку струјниот кабел или
  било кој друг дел е оштетен.
  • Доколку забележите некакви
  знаци на оштетување на
  апаратот прекинете со негова
  употреба и контактирајте го
  најблискиот овластен сервис за
  поправки на Горење.
  • Доколку кабелот за напојување
  е оштетен, може да биде
  заменет само од страна на
  Горење, официјалниот сервис и
  центар за поправки на Горење
  или соодветно обучено стручно
  лице.
  • Не употребувајте приклучоци и
  резервни делови освен доколку
  не се строго препорачани од
  Горење. Во случај на употреба  9

  МК

  на вакви приклучоци и додатоци
  гаранцијата се поништува.
  Апаратот не е наменет за
  употреба од страна на деца или
  лица со намалени физички или
  ментални способности, или лица
  со недостиг на знаење и
  искуство, освен доколку ваквите
  лица не бидат надгледувани или
  советувани од лице одговорно
  за нивната безбедност.
  Не го оставајте апаратот да
  работи без ваше присуство и не
  дозволувајте деца да си играат
  со него.
  Не мешајте или преработувајте
  жешки течности во апаратот.
  Никогаш не приближувајте ги
  рацете до сечилото од апаратот
  или други приклучоци или
  додатоци.
  Не го чистете апаратот со вода
  пожешка од 60 °C.
  Пред да го вклучите апаратот
  проверете дали сите делови се
  правилно поставени.
  Проверете дали делот со
  мототрот е сув во текот на
  работатата на апаратот.
  Максимална употреба на
  апаратот е 2 минути. После 2
  минутна работа на апаратот
  исклучете го да отстои најмалку
  10 минути.
  Доколку моторот прекине, а
  работењето не може да
  продолжи, исклучете го
  апаратот од струја и оставете го
  да се олади пред повторната
  употреба (најмалку еден час).
  Апаратот не може да се
  употребува за блендирање или
  мешање на цврсти и суви
  состојки освен коцки мраз.
  Апаратот не е погоден за
  надворешна употреба. • Page 10

  Совет: Ако сакате да додадете состојки
  во бокалот додека апаратот работи
  односно додека моторот е вклучен, ова
  можете да го сторите преку отворот на
  капакот.

  Оваа опрема е со ознака која е во
  согласност со Европската директива 2012/19
  ЕК за електричен отпад и електрична
  опрема – ЕОЕО (WEEE). Директивата ги
  наведува барањата за собирање и
  справување со електричен отпад и
  електрична опрема што е на сила во цела
  Европска Унија.

  Чистење и одржување
  ЧИСТЕЊЕ
  Апаратот полесно се чисти доколку го чистите веднаш
  по употребата.
  Брзо чистење: Додадете топла вода и неколку капки
  средство за чистење во бокалот. Промешајте ја
  водата и средството за чистење притискајќи на
  копчето за пулсно работење. Исплавете го бокалот
  под млаз вода.
  Темелно чистење: Исклучете го апаратот од струја и
  отстранете го бокалот. Посебните делови чистете ги со
  мало количество млака вода и исперете ги користејќи
  четка. Потоа исплавете ги деловите со млаз вода.
  Основата чистете ја со сува крпа.

  КАКО ДА ГО УПОТРЕБУВАТЕ
  АПАРАТОТ
  Апаратот е наменет за употреба во домаќинствата и
  не е наменет за употреба во комерцијални објекти.
  Употребувајте го само за преработка на храна и во
  количини вообичаени за домаќинствата. Внимателно
  чувајте го упатсвото и предадете го на било кои
  следни корисници на апаратот. Пред првата употреба
  на апаратот, избришете го бокалот со сува крпа и
  исплавете го со млаз вода. Проверете дали правилно
  сте го склопиле апаратот пред да го приклучите во
  штекер. Иситнете ги големите парчиња состојки до
  големина од 2 см.- парче. Почекајте жешките состојки
  да се оладат, па потоа блендирајте. (температурата
  на состојките во блендерот не треба да надмине
  60 °C).

  ОДРЖУВАЊЕ И НЕГА
  1. Чувајте го апаратот на суво место..
  2. Никогаш не го ставајте бокалот или било кој
  друг дел во микробранова печка.

  УПОТРЕБА НА АПАРАТОТ

  Проблеми

  Подготовка за употреба на
  апаратот:

  Во случај на абнормални појави во текот на работата, како
  на пример, бучава, некарактеристична миризба, чад или
  висока температура, исклучете го апаратот од струја и
  престанете со негова употреба. Доколку апаратот не
  работи, проверете дали е поврзан во струја или дали
  бокалот е правилно поставен. Доколку апаратот и
  понатаму не работи обратете се во овластен сервисен
  центар.

  1. Измијте ги сите делови кои се вадат (види поглавје
  „Чистење“).

  2. Пред употребата на апаратот, проверете дали сите
  делови се правилно склопени.

  3. Температурата на храната за преработка во

  блендерот не смее да надмине 60 °C, а количината на
  храна не смее да ја надмине обележаната линија на
  бокалот за максимална количина храна.

  Заштита на животната средина

  Употреба:

  Овој симбол означува дека во Европската
  Унија, апаратот не треба да се фрла заедно
  со другиот отпад од домаќинството. За да се
  спречи било каква штета во однос на
  животната средина и човековото здравје,
  што може да настане како резултат на
  неконтролирано фрлање на отпад, потребно е
  апаратот да биде правилно рециклиран. Ова ќе
  придонесе кон одржливо искористување на
  ресурсите. Однесете го апаратот на собирачки пункт
  за електричен отпад или контактирајте го продавачот
  од кого сте го купиле производот. Продавачот може
  да обезбеди рециклирање на апаратот на начин
  безбеден за животната средина.

  1. Поставете го бокалот како што е прикажано на Слика
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  7.
  8.

  “б”. Додадете ги состојките во бокалот. Проверете
  секое од парчињата кое го додавате во бокалот да не
  е поголемо од 2 см.
  Поставете го капакот како што е прикажано на слика
  "a".
  Приклучете го апаратот во струја. Сите контролни
  светла ќе трепнат три пати, потоа апаратот е
  подготвен за употреба.
  Вклучете го апаратот со притискање на копчето за
  вклучување/исклучување (on/off).
  За функција пулсно работење, притиснете и задржете
  го копчето за пулсно работење.
  Притиснете на копчињата за избор на брзина 1, 2 или
  3 за да зададете посакувана брзина на работа.
  Работната брзина се прилагодува во зависност од
  густината и количината на течност во апаратот. Ова
  значи дека, дури и кога апаратот работи на брзина 1,
  моторот може да достигне максимална работна
  брзина (максимален број на вртежи во минута), во
  случај кога течноста е со голем вискозитет (густина) и
  има големо количество во бокалот од неа. По една
  минута, апаратот автоматски прекинува со работа и се
  враќа во првобитниот режим Стенд бај (на почек).
  Постапката на блендирање може да се повтори; а
  потоа апаратот треба да се остави да се олади
  најмалку 10 минути.
  За да го прекинете блендирањето пред тоа,
  притиснете го копчето за вклучување/исклучување
  (on/off).

  Гаранција и поправка
  Доколку имате потреба од било каква информација
  или имате некакви проблеми во врска со употребата
  на апаратот, Ве молиме не двоумете се да се
  обратите во Центарот на Горење за грижа на
  корисници во вашата земја (телефонскиот број е
  наведен во гарантниот лист). Доколку не постои ваков
  центар во Вашата земја, Ве молиме контактирајте го
  локалниот добавувач на Горење или одделот на
  Горење за домаќински апарати.

  Само за лична употреба!
  ГОРЕЊЕ
  ВИ ПОСАКУВА ВИСТИНСКО УЖИВАЊЕ ПРИ
  УПОТРЕБАТА НА ВАШИОТ АПАРАТ
  Го задржуваме правото за измени.
  10 • Page 11

  INSTRUCTION MANUAL

  The appliance is not intended to be
  used by children or persons with
  impaired physical or mental abilities,
  or persons with lacking experience
  and knowledge, unless such persons
  are supervised or advised by a
  person responsible for their safety.
  Do not leave the appliance to operate
  unattended and make sure children
  do not play with it.
  Do not mix or process hot liquids in
  the appliance.
  Never approach the appliance blade
  with your hands or any attachments
  or accessories.
  Do not clean the appliance with water
  hotter than 60 °C.
  Before switching on the appliance,
  make sure all components are
  correctly installed.
  Make sure the motor unit is dry during
  appliance operation.
  Maximum appliance use time is 2
  minutes. After operating the appliance
  for 2 minutes, let it stand for at least
  10 minutes.
  If the motor stops and operation
  cannot be resumed, disconnect the
  appliance from the power mains and
  let it cool down before using it again
  (at least one hour).
  The appliance cannot be used for
  blending or mixing solid and dry
  ingredients, except ice cubes.
  The appliance is not suitable for
  outdoor use.

  General description
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  EN

  On/off button
  Pulse button
  Speed select buttons
  Lid
  Jar
  Lid lock
  Blending blade
  Base
  Measuring cup

  Danger
  Never immerse the base with the motor unit in
  water or any other liquid, and do not wash it under
  running water.

  Warning

  Before using the appliance for the first
  time, carefully read this instruction
  manual and save it for future
  reference.
  Before connecting the appliance to
  the power mains make sure the
  voltage indicated on the appliance
  base matches the voltage of your
  local power mains.
  Do not use the appliance if the plug,
  power cord, or any other component
  is damaged.
  If you notice any signs of damage on
  the appliance, discontinue its use and
  contact the nearest Gorenje
  authorized service and repair centre.
  If the power cord is damaged, it may
  only be replaced by Gorenje,
  Gorenje's authorized service and
  repair centre, or an adequately
  trained professional.
  Do not use attachments or spare
  parts by other manufacturers unless
  they are expressly recommended by
  Gorenje. In case of use of such
  attachments or accessories, the
  warranty shall be void.

  This equipment is labelled in
  compliance with the European
  Directive 2012/19/EC on waste
  electric and electronic equipment
  – WEEE. The Directive specifies
  the requirements for collection
  11 • Page 12

  Tip: To add the ingredients into the jar
  while the appliance is in operation, i.e.
  while the motor unit is running, this can
  be done through the opening in the lid.

  and management of waste electric
  and electronic equipment effective
  in the entire European Union.
  How to use the appliance

  Cleaning and maintenance

  Your appliance is intended for use in households, and it is
  not intended for use in commercial establishments. Only
  use it to process amounts of food customary for
  households. Carefully save the instructions and pass
  them on to any subsequent users. Before using the
  appliance for the first time, wipe it with a damp cloth and
  rinse the jar under running water. Make sure you correctly
  assemble the appliance before connecting it to an
  electrical socket. Cube any larger chunks of ingredients
  into 2-centimetre pieces. Wait for any hot ingredients to
  cool down before blending them (temperature of
  ingredients in the blender should not exceed 60 °C).

  CLEANING
  The appliance is easier to clean if you clean it
  immediately after use.
  Fast cleaning: Add warm water and a few drops of
  detergent to the jar. Mix the water and the detergent by
  pressing the pulse button. Rinse the jar under running
  water.
  Thorough cleaning: Unplug the appliance and remove the jar.
  Clean individual parts in warm water and a small amount of
  manual washing-up liquid, using a brush. Then, rinse the parts
  under running water.
  Clean the base with a damp cloth.

  MAINTENANCE AND CARE

  Using the appliance

  1.
  2.

  Preparing the appliance for use:

  Store the appliance in a dry environment.
  Never use the jar or any other part in a microwave oven.

  1. Wash all removable parts (see chapter
  "Cleaning").
  2. Before using the appliance, make sure all parts are
  correctly assembled.
  3. Temperature of the food to be processed in the
  blender should not exceed 60 °C, and the amount
  should not exceed the maximum amount mark on
  the jar.

  Troubleshooting

  Use:

  3.

  1.

  2.

  1. Install the jar as indicated in Figure "b". Add the
  ingredients into the jar. Make sure individual pieces
  added to the jar are not larger than 2 cm.
  2. Place the lid as indicated in Figure "a".
  3. Connect the appliance to the power mains. All
  control lights will flash three times; then, the
  appliance is ready for use.
  4. Switch on the appliance by pressing the on/off
  button.
  5. For pulse operation, press and hold the pulse
  button.
  6. Press the speed select buttons 1, 2 or 3 for
  operation at a certain speed. Operating speed is
  adjusted to the thickness and amount of liquid in
  the appliance. This means that even when the
  appliance operates and speed level 1, the motor
  may reach maximum operating speed (maximum
  revolutions per minute) if the liquid is still highly
  viscous (thick) and there is a large amount of such
  liquid in the jar.
  7. After 1 minute, the appliance automatically stops
  and returns to standby mode.
  8. The blending process can be repeated twice; then,
  the appliance has to be left to cool down for at
  least 10 minutes.
  9. To stop the blending process sooner, press the
  on/off button.

  In case of abnormal occurrences during operation, such as
  noise, uncharacteristic smell, smoke, or high temperature,
  unplug the appliance from the power mains and
  discontinue using it.
  If the appliance does not work, check if it is correctly
  connected to the power mains and if the jar is correctly
  installed.
  If the appliance still does not work, call an authorized
  service centre.

  Environmental protection
  This symbol means that in the European Union,
  the appliance may not be discarded along with
  other household waste. To prevent any damage
  to the environment and human health, which
  can result from uncontrolled waste disposal,
  make sure the appliance is properly recycled.
  This will contribute to sustainable reuse of resources.
  Return the appliance via a waste collection system or
  contact the seller from which you bought the appliance.
  The seller can provide recycling of the appliance in a way
  that is safe for the environment.

  Warranty and repair
  If you need any information or if you have any problems
  using the appliance, please do not hesitate to call the
  Gorenje Customer Care Centre in your country
  (telephone number is listed on the International Warranty
  Sheet). If there is no Gorenje Customer Care Centre in
  your country, please call Gorenje's home appliance
  service department.

  For personal use only!
  GORENJE
  WISHES YOU TO FIND A LOT OF PLEASURE
  IN USING YOUR APPLIANCE.
  We reserve the right to any modifications.

  12 • Page 13

  РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
  Общо описание
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Бутон On/Off (Вкл./Изкл).
  Бутон Pulse (Пулс)
  Бутони за избор на скорост
  Капак
  Кана
  Заключване на капака
  Нож за смесване
  Основно тяло
  Мерителна чаша  Опасност
  Не потапяйте основното тяло с мотора във
  вода или друга течност и не го мийте под
  течаща вода.  Предупреждение  • Преди да използвате уреда за
  първи път, прочетете внимателно
  инструкциите за употреба и ги
  запазете за бъдещи справки.
  • Преди да включите уреда към
  електрическата мрежа, се
  уверете, че напрежението,
  указано в долната му част,
  отговаря на напрежението на
  електрическата мрежа в дома ви.
  • Не използвайте уреда, ако
  щепселът, захранващият кабел
  или друг компонент е повреден.
  • Ако забележите някакви признаци
  на повреда на уреда, спрете
  употребата му и се свържете с
  най-близкия оторизиран сервиз на
  Gorenje.
  • Ако захранващият кабел е
  повреден, той трябва да бъде
  заменен единствено от Gorenje,
  оторизиран сервиз на Gorenje или
  друго подходящо обучено лице.
  • Не използвайте приставки или
  резервни части от други
  производители, освен ако не са
  изрично препоръчани от Gorenje.
  В случай на използване на такива  13

  BG

  приставки или аксесоари,
  гаранцията става невалидна.
  Уредът не е предназначен за
  използване от деца или хора с
  нарушени физически или
  психически способности или лица
  без необходимия опит и знания,
  освен ако същите не са
  напътствани или наблюдавани от
  лица, отговарящи за тяхната
  безопасност.
  Не оставяйте уреда да работи без
  надзор и не позволявайте на деца
  да си играят с него.
  Не смесвайте и не обработвайте
  горещи течности в уреда.
  Не доближавайте ножа на уреда с
  ръце или с каквито и да е
  приставки или аксесоари.
  Не почиствайте уреда с вода, погореща от 60°C.
  Преди да включите уреда, се
  уверете, че всички компоненти са
  правилно поставени.
  Уверете се, че основното тяло с
  мотора е сухо по време на работа
  на уреда.
  Максималното време за работа
  на уреда е 2 мин. След като
  уредът е работил 2 минути, го
  оставете да почива поне 10
  минути.
  Ако моторът спре и работата не
  може да бъде подновена,
  изключете уреда от
  електрическата мрежа и го
  оставете да се охлади, преди да
  го използвате отново (поне 1 час).
  Уредът не може да бъде
  използван за смесване на твърди
  и сухи съставки, освен ледени
  кубчета. • Page 14

  • Уредът не е подходящ за
  ползване на открито.

  3. Свържете уреда към електрическата мрежа.
  Всички светлинни индикатори ще премигнат
  три пъти, след това уредът ще е готов за
  употреба.
  4. Включете уреда, като натиснете бутона On/Off
  (Вкл./Изкл).
  5. За пулсиране натиснете и задръжте бутона
  Pulse (Пулс).
  6. Натиснете бутоните за избор на скорост 1, 2
  или 3 за работа с определена скорост.
  Скоростта на работа се регулира спрямо
  гъстотата и количеството на течността в уреда.
  Това означава, че дори когато уредът работи
  на първа скорост, моторът може да достигне
  максимална скорост на работа (максимален
  брой обороти в минута), ако течността е все
  още силно вискозна (гъста) и има голямо
  количество такава течност в каната.
  7. След 1 минута уредът автоматично спира и се
  връща в режим на изчакване.
  8. Процесът на смесване може да бъде повторен
  два пъти, след това уредът трябва да бъде
  оставен да се охлади за поне 10 минути.
  9. За да спрете процеса на смесване по-скоро,
  натиснете бутона On/Off (Вкл./Изкл).

  Този уред има маркировка
  съгласно Европейска директива
  2012/19/EО относно
  изхвърлянето на използвано
  електрическо и електронно
  оборудване (WEEE).
  Директивата посочва
  изискванията за събиране и
  управление на отпадъка от
  електрическо и електронно
  оборудване в сила в целия
  Европейски съюз.
  Как да използвате уреда
  Вашият уред е предназначен за използване в
  домакинства, а не в търговски обекти.
  Използвайте го само за обработване на
  количества храна, обичайни за едно
  домакинство. Запазете инструкциите и ги
  предайте на следващи потребители на уреда.
  Преди да използвате уреда за първи път, го
  забършете с влажна кърпа и изплакнете каната
  под течаща вода. Уверете се, че правилно сте
  сглобили уреда, преди да го включите в
  електрически контакт. Нарежете по-големите
  съставки на парчета по 2 см. Изчакайте
  горещите съставки да се охладят, преди да ги
  смесите (температурата на съставките в
  блендера не трябва да надвишава 60°C).

  Съвет: Можете да добавяте съставки в
  каната, докато уредът работи, тоест
  докато моторът работи, през отвора в
  капака.

  Почистване и поддръжка
  ПОЧИСТВАНЕ
  Уредът се почиства по-лесно, ако го направите
  веднага след ползване.
  Бързо почистване: Сложете топла вода и
  няколко капки препарат в каната. Смесете
  водата и препарата, като натиснете бутона
  Pulse (Пулс). Изплакнете каната под течаща
  вода.
  Старателно почистване: Изключете уреда от
  контакта и свалете каната. Почистете отделните
  части с топла вода и малко количество препарат за
  съдове, като използвате четка. След това
  изплакнете частите под течаща вода.
  Почистете основното тяло с влажна кърпа.

  Използване на уреда
  Подготовка на уреда за ползване:
  1. Измийте всички части, които могат да бъдат
  отделени (вижте раздела Почистване).
  2. Преди да използвате уреда, се уверете, че
  всички части са сглобени правилно.
  3. Температурата на храната, която
  възнамерявате да обработите в блендера, не
  трябва да надвишава 60°C и количеството не
  трябва да надхвърля маркировката за
  максимално количество на каната.

  ПОДДРЪЖКА И ГРИЖА
  1. Дръжте уреда на сухо място.
  2. Никога не поставяйте каната или други части в
  микровълнова фурна.

  Употреба:
  1. Поставете каната, както е показано на Фиг. b.
  Сложете съставките в каната. Уверете се, че
  парчетата, които слагате в каната, не са поголеми от 2 см.
  2. Поставете капака, както е показано на Фиг. а.

  Отстраняване на проблеми
  1. При необичайни явления по време на работа,
  например шум, нетипична миризма, дим или
  висока температура, изключете уреда от
  14 • Page 15

  електрическата мрежа и спрете да го
  използвате.
  2. Ако уредът не работи, проверете дали е
  свързан правилно към електрическата мрежа и
  дали каната е поставена правилно.
  3. Ако уредът продължава да не работи, се
  обадете на сервизен техник.

  Опазване на околната среда
  Този символ означава, че в
  Европейския съюз уредът не може да
  бъде изхвърлен с друг битов отпадък.
  За да предотвратите замърсяването на
  околната среда и вредата за човешкото
  здраве, които могат да възникнат в резултат на
  неконтролирано изхвърляне на отпадъци, се
  уверете, че уредът е рециклиран правилно.
  Това ще допринесе за устойчивата употреба на
  ресурси. Върнете уреда чрез система за
  събиране на отпадъци или се свържете с
  магазина, откъдето сте закупили уреда.
  Магазинът може да осигури рециклиране на
  уреда по начин, който е безопасен за околната
  среда.

  Гаранция и сервиз
  Ако имате нужда от допълнителна информация или
  възникне някакъв проблем при употребата на уреда,
  моля, обърнете се към Центъра за обслужване на
  клиенти на Gorenje във вашата страна (ще намерите
  съответния телефонен номер в гаранционната книжка
  за международна гаранция на уреда). Ако във вашата
  страна няма такъв център, моля, свържете се със
  специализирания сервиз за домакински уреди
  Gorenje.

  Само за лична употреба!
  GORENJE
  ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНО ПОЛЗВАНЕ НА
  ВАШИЯ УРЕД.
  Запазваме си правото на всякакви промени.

  15 • Page 16

  PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

  • Urządzenie nie powinno być
  używane przez dzieci i osoby o
  ograniczonych zdolnościach
  fizycznych lub psychicznych, nie
  powinny go również używać osoby
  nieposiadające odpowiedniej wiedzy
  i doświadczenia, chyba, że będą
  pod nadzorem lub będzie im
  doradzała osoba, odpowiedzialna
  za ich bezpieczeństwo.
  • Urządzenie nie powinno działać bez
  nadzoru, a dzieci nie powinny się
  nim bawić.
  • W urządzeniu nie mieszać gorących
  cieczy.
  • Nigdy nie zbliżać rąk ani dodatków
  do ostrzy urządzenia.
  • Nie czyścić urządzenia wodą, której
  temperatura przekracza 60 °C.
  • Przed włączeniem urządzenia
  należy zadbać o to, by wszystkie
  części były poprawnie
  zamontowanie.
  • Zadbać o to, by podczas pracy
  jednostka z silnikiem była sucha.
  • Maksymalny czas pracy urządzenia
  wynosi 2 minuty. Po dwuminutowej
  pracy urządzenie powinno
  odpocząć co najmniej 10 minut.
  • Jeśli silnik się zatrzyma i nie można
  go ponownie uruchomić, należy
  odłączyć urządzenie z sieci
  elektrycznej i poczekać, aby
  ochłodził się przed dalszym
  używaniem (co najmniej godzinę).
  • Urządzenia nie można
  wykorzystywać do mieszania lub
  mielenia twardych i suchych
  substancji, poza kostkami lodu.
  • Urządzenie nie jest przeznaczone
  do użytku na zewnątrz.

  Opis ogólny
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  PL

  Włącznik/wyłącznik
  Przycisk pulsacyjny
  Przycisk wyboru prędkości
  Pokrywa
  Kielich blendera
  Korek pokrywy kielicha
  Ostrze
  Jednostka napędowa (obudowa z
  silnikiem)
  Naczynie miarowe

  Niebezpieczeństwo
  Nigdy nie zanurzać obudowy z silnikiem w wodzie
  lub jakiejkolwiek innej cieczy oraz nie myć jej pod
  bieżącą wodą.

  Ostrzeżenie

  • Przed pierwszym użyciem
  urządzenia należy uważnie
  przeczytać podręcznik i zachować go
  do późniejszego użycia.
  • Przed podłączeniem urządzenia do
  sieci elektrycznej należy sprawdzić,
  czy napięcie, wskazane na
  podstawie urządzenia, odpowiada
  napięciu lokalnej sieci elektrycznej.
  • Nie użytkować urządzenia, jeśli
  wtyczka, kabel lub którakolwiek inna
  część urządzenia jest uszkodzona.
  • Jeśli zauważą Państwo jakiekolwiek
  uszkodzenie urządzenia, należy
  zaprzestać jego użytkowania i
  skontaktować się z najbliższym
  autoryzowanym serwisem Gorenje.
  • Uszkodzony kabel sieciowy może
  wymieni tylko firma Gorenje,
  autoryzowany serwis Gorenje lub
  odpowiednio przeszkolona osoba.
  • Nie należy stosować nakładek i
  części innych producentów, których
  Gorenje nie rekomenduje. W
  przypadku zastosowania tego typu
  dodatków gwarancja traci ważność.
  16 • Page 17

  dostosowuje się do gęstości i ilości cieczy w
  urządzeniu. Oznacza to, że również pracując z
  prędkością 1 silnik może osiągnąć maksymalną
  liczbę obrotów, w przypadku, gdy ciecz jest bardzo
  lepka i jest jej dużo.
  7. Po minucie urządzenie automatycznie
  zaprzestanie pracy i powróci do stanu gotowości.
  8. Proces ten można powtórzyć dwa razy, po czym
  urządzenie powinno się chłodzić przez co najmniej
  10 minut.
  9. Jeżeli chcą Państwo wcześniej zakończyć
  mieszanie, należy wcisnąć przycisk
  włącznika/wyłącznika.

  To wyposażenie jest oznaczone
  zgodne z Dyrektywą 2012/19/EU w
  sprawie zużytego sprzętu
  elektrycznego i elektronicznego
  (waste electrical and electronic
  equipment - WEEE). Dyrektywa
  określa wymogi względem
  zbierania i postępowania z
  zużytym sprzętem elektrycznym i
  elektronicznym, obowiązujące w
  całej Unii Europejskiej.

  Wskazówka: Jeżeli chcą Państwo dołożyć
  składników podczas pracy blendera,
  można to zrobić przez otwór w pokrywie.

  Jak używać urządzenia
  Państwa urządzenie jest przeznaczone do użytku
  w gospodarstwie domowym, nie przewiduje
  zastosowania w lokalach gastronomicznych.
  Można je użyć do przerobienia zwyczajnej dla
  gospodarstw domowych ilości pożywienia.
  Instrukcję obsługi należy zachować i w razie
  potrzeby przekazać kolejnemu użytkownikowi.
  Przed pierwszym użyciem należy przetrzeć
  urządzenie mokrą szmatką, kielich zaś przepłukać
  letnią wodą. Przed podłączeniem do gniazdka
  sieciowego należy prawidłowo złożyć urządzenie.
  Większe składniki należy przed obróbką pociąć na
  dwucentymetrowe kawałki. Gorące składniki
  powinno się schłodzić (najwyższa dopuszczalna
  temperatura wynosi 60°C) przed siekaniem.

  Czyszczenie i konserwacja
  CZYSZCZENIE
  Urządzenie łatwiej wyczyścić, jeśli zrobi się to od
  razu po użyciu.
  Szybkie czyszczenie: Do kielicha wlać ciepłą wodę
  oraz kilka kropel detergentu. Wciskając przycisk
  „PULSE” wymieszać wodę i środek myjący. Na
  koniec wypłukać kielich pod bieżącą wodą
  Gruntowne czyszczenie: Wyłączyć urządzenie i zdjąć
  kielich. Wyczyścić poszczególne części szczotką w
  ciepłej wodzie z niewielką ilością detergentu do mycia
  naczyń, po czym wypłukać je pod bieżącą wodą.
  Jednostkę napędową wyczyścić wilgotną ścierką.

  Użytkowanie urządzenia

  KONSERWACJA I PIELĘGNACJA
  1. Urządzenie przechowywać w suchym miejscu.
  2. Nigdy nie używać kielicha bądź którejkolwiek
  części urządzenia w kuchence mikrofalowej.

  Przygotowanie do użycia:
  1. Umyć wszystkie zdejmowalne części (patrz.
  rozdział „Czyszczenie”).
  2. Przed użyciem należy się upewnić, że wszystkie
  jej elementy są prawidłowo zamontowane.
  3. Temperatura siekanej bądź mieszanej żywności
  nie może przekraczać 60 °C, ilość zaś nie może
  sięgać nad oznaczenie na kielichu.

  Rozwiązywanie problemów
  1. Jeśli podczas pracy urządzenia pojawią się
  nienormalne symptomy, takie jak hałas,
  niezwyczajny zapach, dym lub zwiększona
  temperatura, należy odłączyć urządzenia od
  zasilania i zaprzestać użytkowania.
  2. Jeśli urządzenie nie działa, należy sprawdzić, czy
  jest podłączone do sieci elektrycznej, czy włącznik
  jest w odpowiedniej pozycji oraz czy części są
  prawidłowo założone.
  3. Jeśli urządzenie dalej nie działa, należy się
  skontaktować z autoryzowanym serwisantem.

  Użycie:
  1. Nałożyć kielich, jak na rysunku b. W kielichu
  umieścić składniki. Poszczególne kawałki nie
  powinny być większe niż 2 cm.
  2. Nałożyć pokrywę, jak na rysunku a.
  3. Urządzenie podłączyć do sieci elektrycznej.
  Wszystkie lampki kontrolne zamigają trzy razy, po
  czym urządzenie jest gotowe do użycia.
  4. Włączyć urządzenie, wciskając
  włącznik/wyłącznik.
  5. Aby wybrać tryb pulsacyjny, przycisnąć i
  przytrzymać przycisk pulsacyjny.
  6. Wcisnąć przyciski 1, 2 lub 3, aby wybrać pracę z
  określoną prędkością. Prędkość pracy

  Ochrona środowiska
  To oznaczenie oznacza, iż na terenie Unii
  Europejskiej tego produktu nie wolno
  wyrzucić razem z pozostałymi odpadami
  komunalnymi. Aby uniknąć potencjalnych
  szkód dla środowiska i zdrowia człowieka,
  17 • Page 18

  wynikających z niekontrolowanego składowania
  odpadów, należy zadbać o to, by urządzenie trafiło
  do recyklingu. W ten sposób przyczyniają się
  Państw do zrównoważonego odzysku materiałów.
  Urządzenie należy zwrócić poprzez system
  zwrotów lub skontaktować się ze sprzedawcą, od
  którego nabyto urządzenie. Sprzedawca może
  zadbać o bezpieczny dla środowiska recykling
  urządzenia.

  Gwarancja i serwisowanie
  Jeżeli potrzebują Państwo informacji lub mają problemy
  podczas używania urządzenia, prosimy zadzwonić do
  Centrum obsługi klienta firmy Gorenje w swoim kraju
  (numer telefonu znajdą Państwo na międzynarodowej
  karcie gwarancyjnej). Jeżeli w Państwa kraju nie ma
  Centrum obsługi klienta, prosimy zadzwonić do działu
  serwisowego sprzętu domowego firmy Gorenje.

  Wyłącznie do własnego użytku!
  GORENJE
  ŻYCZY PAŃSTWU DUŻO PRZYJEMNOŚCI W
  CZASIE UŻYWANIA URZĄDZENIA.
  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
  zmian.

  18 • Page 19

  MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

  • Aparatul nu este destinat copiilor
  sau persoanelor cu deficiențe
  fizice sau intelectuale sau
  persoanelor care nu au experiența
  sau cunoștințele necesare decât
  dacă acele persoane sunt atent
  supravegheate de o persoană
  responsabilă de siguranța
  acestora.
  • Nu lăsați aparatul în funcțiune fără
  a fi supravegheat și asigurați-vă că
  nu este folosit de copii.
  • Nu amestecați sau procesați
  lichide fierbinți în aparat.
  • Nu vă apropiați mâinile de lama
  aparatului sau de accesorii.
  • Nu curățați aparatul cu apă mai
  fierbinte de 60 °C.
  • Înainte de a porni aparatul
  asigurați-vă că toate
  componentele sunt corect
  instalate.
  • Asigurați-vă că motorul este uscat
  în timpul operării.
  • Durata maximă de utilizare a
  aparatului este de 2 minute. După
  utilizarea aparatului timp de 2
  minute, lăsați-l să se răcească
  timp de cel puțin 10 minute.
  • Dacă motorul se oprește și
  utilizarea nu poate fi reluată,
  deconectați aparatul de la rețeaua
  de electricitate și lăsați-l să se
  răcească înainte de a-l utiliza din
  nou. (cel puțin o oră).
  • Aparatul nu poate fi folosit pentru
  mixarea ingredientelor solide și
  uscate, cu excepția cuburilor de
  gheață.
  • Aparatul nu este adecvat pentru
  utilizarea în aer liber.

  Descriere generală
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  RO

  Buton pornire /oprire
  Buton pulsații
  Butoane selecție viteză
  Capac
  Recipient
  Blocare capac
  Lamă pentru tăiat
  Bază
  Cană pentru măsurat

  Pericol
  Nu introduceți niciodată baza cu motorul în apă
  sau alt lichid și nu o spălați sub jet de apă.

  Avertizare

  • Înainte de a folosi aparatul pentru
  prima dată, citiți cu atenție
  manualul de instrucțiuni și păstrațil pentru o consultare ulterioară.
  • Înainte de a conecta aparatul la
  rețeaua de electricitate asigurațivă că voltajul indicat pe baza
  aparatului se potrivește cu voltajul
  rețelei dvs. de electricitate.
  • Nu folosiți aparatul dacă priza,
  cablul de alimentare sau oricare
  altă componentă este deteriorată.
  • Dacă observați orice semn de
  deteriorare a aparatului, încetați să
  îl mai utilizați și contactați cel mai
  apropiat centru autorizat de
  service și reparații Gorenje.
  • În cazul în care cablul de
  alimentare este deteriorat, acesta
  poate fi înlocuit doar de Gorenje,
  de un centru autorizat de service și
  reparații Gorenje sau de o
  persoană calificată
  • Nu folosiți accesorii sau piese de
  rezerva de la alți producători dacă
  nu sunt recomandate în mod
  expres de Gorenje. În cazul în
  care utilizați astfel de accesorii,
  garanția va fi anulată.
  19 • Page 20

  9.

  Acest echipament este marcat în
  conformitate cu Directiva
  Europeană 2012/19/EC privind
  deșeurile de echipamente
  electrice și electronice– DEEE.
  Directiva specific cerințele pentru
  colectarea și tratarea deșeurilor
  de echipamente electrice și
  electronice în vigoare pe întreg
  teritoriul Uniunii Europene.

  Sfat: Pentru a adăuga ingredientele în
  recipient în timp ce aparatul funcționează,
  de ex. în timp ce motorul funcționează,
  deschideți capacul.

  Curățare și întreținere
  CURĂȚARE
  Aparatul este mai ușor de curățat dacă îl curățați imediat
  după utilizare.
  Curățare rapidă: Adăugați apă caldă și câteva picături de
  detergent în recipient. Amestecați apa cu detergentul
  apăsând butonul pentru pulsații. Clătiți recipientul cu apă
  sub jet de apă.
  Curățare completă: Scoateți aparatul din priză și îndepărtați
  recipientul. Curățați piesele individuale cu apă caldă și o
  cantitate mică de detergent de vase folosind o perie. Apoi
  curățați componentele sub jet de apă.
  Curățați baza cu o lavetă umedă.

  Cum să utilizați aparatul
  Aparatul este destinat utilizării în gospodării și nu este
  adecvat pentru utilizarea în scop comercial. Folosiți-l doar
  pentru procesarea cantităților de mâncare specifice unei
  gospodării. Păstrați cu grijă instrucțiunile și transmiteți-le
  oricărui utilizator viitor. Înainte de utilizarea aparatului
  pentru prima dată ștergeți-l cu o lavetă umedă și clătiți
  recipientul sub jet de apă. Asigurați-vă că asamblați
  corect aparatul înainte de a-l conecta la priză. Tăiați în
  bucăți de 2 cm ingredientele de dimensiuni mari. Așteptați
  ca ingredientele fierbinți să se răcească înainte de a le
  mixa (temperatura ingredientelor din blender nu trebuie
  să depășească 60 °C).

  ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE
  1.

  cuptorul cu microunde.

  Depanare
  1.

  Pregătirea aparatului pentru utilizare:
  2.
  3.

  Spălați toate componentele detașabile (Vezi capitolul
  ”Curățare”).
  Înainte de utilizarea aparatului, asigurați-vă că toate
  componentele sunt corect asamblate.
  Temperatura alimentelor ce urmează a fi procesate în
  blender nu trebuie să depășească 60 °C, iar cantitatea nu
  trebuie să depășească marcajul maxim de pe recipient.

  2.

  3.

  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  7.
  8.

  În caz de disfuncționalități în timpul utilizării, cum ar
  zgomot, miros necaracteristic, fum sau temperatură înaltă,
  deconectați de la rețeaua de electricitate și încetați să-l
  utilizați.
  Dacă aparatul nu funcționează, verificați dacă acesta este
  corect conectat la rețeaua de electricitate și dacă
  recipientul este corect instalat.
  Dacă aparatul tot nu funcționează, apelați la un centru
  autorizat de service.

  Protejarea mediului
  Acest simbol înseamnă că în Uniunea
  Europeană aparatul nu poate fi aruncat
  împreună cu gunoiul menajer. Pentru a preveni
  efectele negative asupra mediului și sănătății
  oamenilor care pot rezulta din aruncarea
  necontrolată a deșeurilor, asigurați-vă că
  aparatul este corect reciclat. Acest lucru va contribui la
  reutilizarea sustenabilă a resurselor. Returnați aparatul
  prin intermediul sistemului de colectare a deșeurilor sau
  contactați vânzătorul de la care ați achiziționat aparatul.
  Vânzătorul poate recicla aparatul într-un mod sigur pentru
  mediu.

  Utilizare
  1.

  Depozitați aparatul în mediu uscat.

  2. Nu introduceți recipientul sau oricare altă componentă în

  Utilizarea aparatului
  1.

  Pentru a opri procesul de mixare mai devreme, apăsați
  butonul de pornire/ oprire.

  Instalați recipientul așa cum este indicat în Figura "b".
  Adăugați ingredientele în recipient. Asigurați-vă că bucățile
  introduse în recipient nu sunt mai mari de 2 cm.
  Poziționați capacul conform indicațiilor din Figura "a".
  Conectați aparatul la priză. Toate luminile de control vor
  lumina de 3 ori, apoi aparatul este gata de utilizare.
  Porniți aparatul apăsând butonul de pornire.
  Pentru pulsații, apăsați și țineți apăsat butonul pentru
  pulsații.
  Apăsați butoanele de selectare a vitezei 1, 2 sau 3 pentru
  o anumită viteză. Viteza de operare este ajustată în funcție
  de grosimea și cantitatea de lichid din aparat. Aceasta
  înseamnă că și atunci când aparatul funcționează la nivelul
  de viteză 1, motorul poate atinge viteza maximă de
  operare (numărul maxim de rotații pe minut) dacă lichidul
  este foarte vâscos (gros) și există o mare cantitate de lichid
  în recipient.
  După un minut, aparatul se oprește automat și intră în mod
  standby.
  Procesul de mixare poate fi repetat de două ori; apoi
  aparatul trebuie lăsat să se răcească timp de cel puțin 10
  minute.

  Garanție și reparație
  Dacă aveți nevoie de informații sau dacă întâmpinați
  probleme în utilizarea aparatului, nu ezitați să apelați
  Centru de Relații cu Clienții Gorenje din țara dvs.
  (numărul de telefon este listat în Fișa de Garanție
  Internațională). Dacă nu există un Centru de Relații cu
  Clienții Gorenje în țara dvs., contactați departamentul de
  service pentru aparate de uz casnic Gorenje.
  Doar pentru uz personal!
  GORENJE
  VĂ DOREȘTE SĂ UTILIZAȚI APARATUL CU
  PLĂCERE!
  Ne rezervăm dreptul de a face modificări.

  20 • Page 21

  NÁVOD NA OBSLUHU

  • Spotrebič nesmú používať deti
  alebo osoby so zníženými
  fyzickými alebo duševnými
  schopnosťami alebo osoby s
  nedostatočnými skúsenosťami a
  znalosťami, ak nie sú pod
  dohľadom osoby zodpovednej za
  ich bezpečnosť.
  • Nenechávajte spotrebič bežať bez
  dohľadu a zaistite, aby sa s ním
  nehrali deti.
  • Nemiešajte ani nespracovávajte v
  spotrebiči horúce tekutiny.
  • Nikdy k nožu spotrebiča
  nepribližujte ruky ani žiadne
  násadce alebo doplnky.
  • Neumývajte spotrebič vodou s
  teplotou vyššou než 60 °C.
  • Pred zapnutím spotrebiča
  skontrolujte, či sú všetky diely
  správne nainštalované.
  • Zaistite, aby bola jednotka motora
  pri prevádzke suchá.
  • Maximálny čas používania
  spotrebiča je 2 minúty. Po
  používaní v trvaní 2 minút nechajte
  spotrebič minimálne 10 minút
  odpočinúť.
  • Ak sa motor zastaví a nedá sa
  obnoviť prevádzka, odpojte
  spotrebič od elektrickej siete a
  nechajte ho vychladnúť, než ho
  použijete znovu (minimálne jednu
  hodinu).
  • Spotrebič sa nesmie používať na
  mixovanie alebo miešanie pevných
  a suchých prísad s výnimkou
  kociek ľadu.
  • Spotrebič nie je vhodný na
  vonkajšie použitie.

  Celkový popis
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  SK

  Hlavný vypínač ON/OFF
  Tlačidlo pulzného režimu
  Tlačidlo voľby rýchlostí
  Veko
  Nádoba
  Zámka veka
  Mixovací nôž
  Základňa
  Odmerka

  Nebezpečenstvo
  Nikdy neponárajte základňu s jednotkou motora
  do vody ani do inej kvapaliny a neumývajte ju pod
  tečúcou vodou.

  Varovanie

  • Pred prvým použitím spotrebiča si
  pozorne prečítajte tento návod a
  uschovajte ho na budúce použitie.
  • Pred pripojením spotrebiča k
  elektrickej sieti skontrolujte, či sa
  napätie uvedené na základni
  spotrebiča zhoduje s napätím v
  sieti vo vašej lokálnej sieti.
  • Nepoužívajte spotrebič, ak
  zástrčka, elektrická šnúra alebo
  akýkoľvek iný diel vykazuje
  poškodenie.
  • Ak zistíte na spotrebiči akékoľvek
  známky poškodenia, prestaňte ho
  používať a kontaktujte najbližší
  autorizovaný servis a opravovňu
  Gorenje.
  • Ak je elektrická šnúra poškodená,
  smie ju vymeniť iba spoločnosť
  Gorenje, autorizovaný servis a
  opravovňa Gorenje alebo odborník
  so zodpovedajúcou kvalifikáciou.
  • Nepoužívajte násadce alebo
  náhradné diely od iných výrobcov,
  ak nie sú výslovne odporúčané
  spoločnosťou Gorenje. V prípade
  použitia takých násadcov alebo
  príslušenstva zanikne záruka.
  21 • Page 22

  keď beží motor, môžete to urobiť otvorom
  vo veku.

  Tento spotrebič je označený v
  súlade s európskou smernicou
  2012/19/ES o odpadových
  elektrických a elektronických
  zariadeniach – OEEZ. Smernica
  stanovuje požiadavky na zber a
  zaobchádzanie s odpadovými
  elektrickými a elektronickými
  zariadeniami platné v celej
  Európskej únii.

  Čistenie a údržba
  ČISTENIE
  Spotrebič sa ľahšie čistí ihneď po použití.
  Rýchle čistenie: Do nádoby nalejte teplú vodu a niekoľko
  kvapiek čistiaceho prostriedku. Vodu a čistiaci prostriedok
  zmiešajte stlačením tlačidla pre pulzný režim. Nádobu
  vypláchnite pod tečúcou vodou.
  Dôkladné čistenie: Spotrebič odpojte od zásuvky a odoberte
  nádobu. Jednotlivé diely vyčistite teplou vodou s malým
  množstvom tekutého prostriedku na ručné umývanie pomocou
  kefky. Potom diely opláchnite pod tečúcou vodou.
  Základňu očistite vlhkou handričkou.

  Ako spotrebič používať

  ÚDRŽBA A OŠETROVANIE

  Spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, nie na
  použitie v komerčných podnikoch. Používajte ho iba na
  spracovanie množstva potravín bežného pre domácnosti.
  Starostlivo uchovajte návod a odovzdajte ho prípadnému
  ďalšiemu používateľovi. Pred prvým použitím spotrebič
  utrite vlhkou handričkou a nádobu vypláchnite pod
  tečúcou vodou. Skontrolujte, či je spotrebič správne
  zmontovaný, než ho pripojíte k elektrickej zásuvke.
  Väčšie kusy prísad rozkrájajte na kúsky s veľkosťou 2 cm.
  Pred mixovaním horúcich prísad počkajte, než vychladnú
  (teplota prísad v mixéri nesmie prekročiť 60 °C).

  1.
  2.

  Odstraňovanie porúch
  1.

  2.

  Použitie spotrebiča
  Príprava spotrebiča na použitie:
  1.
  2.
  3.

  3.

  Umyte všetky demontovateľné diely (pozrite
  kapitolu „Čistenie“).
  Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či sú všetky diely
  správne zmontované.
  Teplota potravín spracovávaných v mixéri nesmie
  prekročiť 60 °C a množstvo nesmie prekročiť maximálnu
  značku na nádobe.

  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  7.
  8.
  9.

  Ak sa počas prevádzky vyskytnú abnormálne javy,
  napríklad hluk, neobvyklý zápach, dym alebo vysoká
  teplota, odpojte spotrebič od elektrickej siete a prestaňte
  ho používať.
  Ak spotrebič nefunguje, skontrolujte, či je správne
  pripojený k elektrickej sieti a či je správne nasadená
  nádoba.
  Ak spotrebič ani napriek tomu nefunguje, zavolajte
  autorizované servisné stredisko.

  Ochrana životného prostredia
  Tento symbol znamená, že v Európskej únii sa
  nesmie spotrebič likvidovať spoločne s
  domovým odpadom. Aby nedošlo k poškodeniu
  životného prostredia a ľudského zdravia v
  dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu,
  dbajte na to, aby bol spotrebič správne
  recyklovaný. Tým prispejete k udržateľnému opätovnému
  využívaniu zdrojov. Spotrebič vráťte prostredníctvom
  systému na zber odpadu alebo kontaktujte predajcu, od
  ktorého ste spotrebič kúpili. Predajca je schopný zaistiť
  recykláciu spotrebiča spôsobom bezpečným pre životné
  prostredie.

  Použitie:
  1.

  Spotrebič skladujte v suchom prostredí.
  Nádobu ani žiadny iný diel nikdy nedávajte do mikrovlnnej
  rúry.

  Nádobu namontujte podľa obrázka „b“. Do nádoby vložte
  prísady. Skontrolujte, či jednotlivé kusy vkladané do
  nádoby nie sú väčšie než 2 cm.
  Nasaďte veko podľa obrázka „a“.
  Pripojte spotrebič k elektrickej sieti. Všetky kontrolky trikrát
  zablikajú; potom bude spotrebič pripravený na použitie.
  Zapnite spotrebič stlačením hlavného vypínača (ON/OFF).
  Ak chcete použiť pulzný režim, stlačte a pridržte tlačidlo
  pulzného režimu.
  Pre prevádzku určitou rýchlosťou stlačte tlačidlá na voľbu
  rýchlosti 1, 2 alebo 3. Prevádzková rýchlosť sa prispôsobí
  hustote a množstvu tekutiny v spotrebiči. To znamená, že
  zakaždým, keď spotrebič beží rýchlosťou 1, môže motor
  dosiahnuť maximálnu prevádzkovú rýchlosť (maximálne
  otáčky za minútu), ak je tekutina ešte veľmi viskózna
  (hustá) a je jej v nádobe veľké množstvo.
  Po 1 minúte sa spotrebič automaticky zastaví a vráti sa do
  pohotovostného režimu.
  Proces mixovania môžete dvakrát zopakovať; potom
  musíte nechať spotrebič vychladnúť aspoň 10 minút.
  Ak chcete mixovanie zastaviť skôr, stlačte hlavný vypínač
  (ON/OFF).

  Záruka a opravy
  Ak potrebujete akékoľvek informácie alebo ak máte s
  používaním spotrebiča akékoľvek problémy, bez váhania
  sa obráťte na oddelenie pre starostlivosť o zákazníkov
  spoločnosti Gorenje (telefónne číslo je uvedené v
  medzinárodnom záručnom liste). Ak vo vašej krajine
  oddelenie pre starostlivosť o zákazníkov Gorenje nie je,
  zavolajte oddelenie servisu domácich spotrebičov
  spoločnosti Gorenje.

  Určené iba na osobné použitie!
  GORENJE VÁM PRAJE VEĽA RADOSTI PRI
  POUŽÍVANÍ TOHTO SPOTREBIČA.
  Vyhradzujeme si právo na zmeny.

  Tip: Ak chcete pridávať do nádoby
  prísady, keď je spotrebič v prevádzke, t. j.
  22 • Page 23

  HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
  Általános leírás
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Be/kikapcsolás gomb
  Pulse gomb
  Sebesség-választó gombok
  Fedél
  Edény
  Fedél zár
  Keverő penge
  Talp
  Mérőpohár  Veszély
  Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a
  talpat a motor egységgel és ne mosogassa folyó
  víz alatt.  Figyelmeztetések

  • A készülék első alkalommal
  történő használata előtt olvassa át
  alaposan a használati útmutatót és
  őrizze meg, mert később is
  szüksége lehet rá.
  • Mielőtt a készüléket az elektromos
  hálózatra csatlakoztatná,
  ellenőrizze, hogy a készülék talpán
  feltüntetett feszültség megfelel-e
  otthona hálózati feszültségének.
  • Ne használja a készüléket, ha a
  villásdugó, a csatlakozó kábel
  vagy bármely más része
  megsérült.
  • Ha a készüléken a sérülés
  bármely jelét észleli, ne használja
  tovább és vegye fel a kapcsolatot
  a legközelebbi Gorenje
  márkaszervizzel.
  • Ha a csatlakozó kábel sérült, azt
  csak a Gorenje, a Gorenje
  márkaszervize vagy más,  23

  HU

  megfelelően képzett szakember
  cserélheti ki.
  Soha ne használja más gyártók
  tartozékait vagy alkatrészeit,
  kivéve, ha azokat kifezetten a
  Gorenje javasolja. Ilyen
  alkatrészek vagy tartozékok
  használata esetén a garancia
  érvényét veszti.
  A készüléket nem használhatják
  gyerekek, vagy csökkent fizikális,
  érzékszervi vagy mentális
  képességekkel rendelkezők, illetve
  olyan személyek, akik nem
  rendelkeznek megfelelő
  tapasztalattal és tudással – kivéve,
  ha felügyeletük biztosított a
  biztonságukért felelős személy
  részéről vagy ha megfelelő
  útmutatást kaptak a készülék
  használatát illetően.
  Ne hagyja a készüléket működés
  közben felügyelet nélkül és
  ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne
  játszhassanak vele.
  A készülékben ne keverjen vagy
  dolgozzon fel forró folyadékokat.
  Soha ne közelítsen kezével a
  pengéhez vagy bármely
  alkatrészhez vagy tartozékhoz.
  Ne tisztítsa a készüléket 60 °C-nál
  melegebb vízzel.
  A készülék bekapcsolása előtt
  győződjön meg róla, hogy az • Page 24


  alkatrészek megfelelően vannak
  összeállítva.
  Ügyeljen rá, hogy a motor egység
  a készülék működése közben
  száraz legyen.
  A készülék maximális működési
  ideje 2 perc. A készülék 2 percig
  történő használatát követően
  hagyja állni legalább 10 percig.
  Ha a motor leáll és a működtetés
  nem fejezhető be, kapcsolja le a
  készüléket a hálózatról és hagyja
  kihűlni, mielőtt újra használná
  (legalább egy órát).
  A készülék nem használható
  szilárd és száraz hozzávalók
  keverésére – a jégkockák
  kivételével.
  A készülék nem alkalmas kültéren
  való használatra.

  folyó víz alatt. Mielőtt a készüléket az elektromos
  aljzatba csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy
  megfelelően szerelte-e össze. A nagyobb darab
  hozzávalókat kockázza fel 2 centiméretes
  darabokra. Forró hozzávalók esetében várja meg,
  amíg kihűlnek, és csak azután kezdje el keverni
  őket (a készülékbe helyezhető hozzávalók
  hőmérséklete nem lehet 60 °C-nál magasabb).

  A készülék használata
  A készülék használatra történő
  felkészítése:
  1. Mosogassa el az összes levehető részt (lásd a
  “Tisztítás" fejezetet).
  2. A készülék használata előtt győződjön meg róla,
  hogy a készülék részei megfelelően vanna-e
  összeálíltva.
  3. A turmixgépében feldolgozni kívánt élelmiszerek
  hőfoka nem lehet 60 °C-nál magasabb, a
  mennyisége pedig nem lehet több, mint az
  edényen jelölt maximális szint.

  Használat:
  1. Helyezze el az edényt a “b” ábrán jelölt módon.
  Töltse be a hozzávalókat az edénybe. Ügyeljen rá,
  hogy az edénybe helyezett egyes darabok ne
  legyenek 2 cm-nél nagyobbak.
  2. Helyezze fel a fedelet az "a" ábrán jelölt módon.
  3. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos
  hálózatra. Ekkor valamennyi jelfény háromszor
  felvillan; ezután a készülék használatra kész.
  4. Kapcsolja be a készüléket a be/kikapcsolás gomb
  megnyomásával.
  5. A pulzálás funkció használatához nyomja meg és
  tartsa benyomva a pulse gombot.
  6. Egy bizonyos sebesség-fokozat kiválasztásához
  nyomja meg az 1, 2 vagy 3 gombot. A működési
  sebesség alkalmazkodik a készülékbe helyezett
  élelmiszerek vastagságához, illetve a folyadék
  mennyiségéhez. Ez azt jelenti, hogy annak
  ellenére, hogy a készülék 1-es fokozaton működik,
  a motor elérheti a maximális működési sebességet
  (maximális percenkénti fordulatszám), ha a
  folyadék túl sűrű és nagy mennyiségű ilyen
  folyadék van az edényben.
  7. Egy perc elteltével a készülék automatikusan leáll,
  és készenléti üzemmódba kapcsol.
  8. A keverési folyamat kétszer ismételhető meg,
  utána a készüléket legalább 10 percig hagyni kell,
  hogy lehűljön.
  9. Ha a turmixolást előbb szeretné leállítani, nyomja
  meg a be/kikapcsolás gombot.

  A készülék a 2012/19/EC számú,
  holladék elektromos és
  elektronikus berendezésekről
  szóló (WEEE) európai uniós
  direktívának megfelelően van
  jelölve. Ez az irányelv határozza
  meg a hulladék elektromos és
  elektronikus berendezések
  gyűjtésére és kezelése vonatkozó
  követelményeket az Európai Unió
  területén.
  Hogyan használjuk a készüléket?
  A készülék háztartásban való használatra készült
  és nem használható kereskedelmi
  létesítményekben. Csak a háztartásokban
  szokásos mennyiségű ételek feldolgozására
  használja. Őrizze meg gondosan a használati
  útmutatót és adja tovább a készülék következő
  használóinak. A készüléket az első használat előtt
  törölje át nedves ruhával és öblítse át az edényt

  Tipp: A készülék működése közben is
  betölthet hozzávalókat az edénybe,
  például ha a motor már működik, a
  fedélen található nyíláson keresztül.
  24 • Page 25

  Tisztítás és karbantartás

  A GORENJE
  SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK
  A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SORÁN!

  TISZTÍTÁS
  A készülék tisztítása közvetlenül használat után a
  legkönnyebb.
  Gyors tisztítás: Töltsön az edénybe meleg vizet és
  néhány csepp tisztítószert. Keverje össze a vizet
  és a tisztítószert a pulse gomb megnyomásával.
  Öblítse ki az edényt folyó víz alatt.
  Alapos tisztítás: Húzza ki a készülék villásdugóját az
  aljzatból és távolítsa el az edényt. A készülék egyes
  részeit tisztítsa meg meleg vízzel és kevés kézi
  mosogószerrel, egy kefe segítségével. Ezután öblítse
  át folyó víz alatt az alkatrészeket.
  A talpat nedves ruhával tisztítsa meg.

  Bárminemű módosítás jogát fenntartjuk.

  KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS
  1. A készüléket száraz környezetben tárolja.
  2. Soha ne használja az edényt vagy a készülék
  bármely más részét sütőben.

  Hibaelhárítás
  1. Ha működés közben olyan szokatlan jelenségeket
  észlel, mint zajok, furcsa szag, füst vagy magas
  hőmérséklet, húzza ki a készülék villásdugóját az
  aljzatból és ne használja tovább.
  2. Ha a készülék nem működik, ellenőrizze, hogy
  helyesen van-e csatlakoztatva a hálózatra és hogy
  az edény megfelelően van-e elhelyezve.
  3. Ha a készülék még mindig nem működik, hívja fel
  a márkaszervizet.

  Környezetvédelem
  Ez a jelölés azt jelenti, hogy az Európai
  Unióban a készülék nem kezelhető
  hagyományos háztartási hulladékként. A
  környezetre és az emberi egészségre
  gyakorolt olyan esetleges károk megelőzése
  érdekében, amelyek a gondatlan hulladékkezelés
  miatt merülnének fel, ügyeljen rá, hogy a termék
  megfelelő módon kerüljön újrahasznosításra.
  Ezzel hozzájárulhat az erőforrások fenntartható
  újrahasznosításához. Adja le a készüléket egy
  arra szakosodott gyűjtőhelyen, vagy forduljon a
  kereskedőhöz, akitől a készüléket megvásárolta.
  A kereskedő biztosítani tudja a készülék
  környezetbarát módon történő újrahasznosítását.

  Garancia és javítás
  Ha információkra van szükésge, vagy ha problémái
  merülnek fel a készülék használata során, kérjük,
  forduljon az országában működő Gorenje
  ügyfélszolgálathoz (ezek telefonszámát a nemzetközi
  garancialevélen találhatja meg). Ha az Ön országában
  nem működik ilyen ügyfélszolgálat, hívja a Gorenje
  háztartási készülékek szerviz osztályát. .

  Kizárólag személyes használatra!
  25 • Page 26

  NÁVOD K OBSLUZE

  • Nepoužívejte nástavce nebo
  náhradní díly od jiných výrobců,
  pokud nejsou výslovně
  doporučeny společností Gorenje.
  V případě použití takových
  nástavců nebo příslušenství
  zanikne záruka.
  • Spotřebič nesmí používat děti
  nebo osoby se sníženými
  fyzickými nebo duševními
  dovednostmi nebo osoby s
  nedostatečnými zkušenostmi a
  znalostmi, pokud nejsou pod
  dohledem osoby odpovědné za
  jejich bezpečnost.
  • Nenechávejte spotřebič běžet bez
  dohledu a zajistěte, aby si s ním
  nehrály děti.
  • Nemíchejte ani nezpracovávejte
  ve spotřebiči horké tekutiny.
  • Nikdy k noži spotřebiče
  nepřibližujte ruce ani žádné
  nástavce nebo doplňky.
  • Nemyjte spotřebič vodou o teplotě
  vyšší než 60 °C.
  • Před zapnutím spotřebiče
  zkontrolujte, zda jsou všechny díly
  správně nainstalovány.
  • Zajistěte, aby byla jednotka motoru
  při provozu suchá.
  • Maximální doba používání
  spotřebiče je 2 minuty. Po
  používání po dobu 2 minut nechte

  Celkový popis
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  CZ

  Hlavní vypínač ON/OFF
  Tlačítko pulzního režimu
  Tlačítko volby rychlostí
  Víko
  Nádoba
  Zámek víka
  Mixovací nůž
  Základna
  Odměrka

  Nebezpečí
  Nikdy neponořujte základnu s jednotkou motoru
  do vody ani do jiné kapaliny a nemyjte ji pod
  tekoucí vodou.

  Varování

  • Před prvním použitím spotřebiče si
  pečlivě přečtěte tento návod a
  uschovejte ho pro budoucí použití.
  • Před připojením spotřebiče k
  elektrické síti zkontrolujte, zda se
  napětí uvedené na základně
  spotřebiče shoduje s napětím v síti
  ve vaší lokální síti.
  • Nepoužívejte spotřebič, pokud
  zástrčka, elektrická šňůra nebo
  jakýkoli jiný díl vykazuje
  poškození.
  • Pokud zjistíte na spotřebiči jakékoli
  známky poškození, přestaňte jej
  používat a kontaktujte nejbližší
  autorizovaný servis a opravnu
  Gorenje.
  • Pokud je elektrická šňůra
  poškozená, smí ji vyměnit pouze
  společnost Gorenje, autorizovaný
  servis a opravna Gorenje nebo
  odborník s odpovídající kvalifikací.
  26 • Page 27

  spotřebič minimálně 10 minut
  odpočinout.
  • Pokud se motor zastaví a nedá se
  obnovit provoz, odpojte spotřebič
  od elektrické sítě a nechte jej
  vychladnout, než jej použijete
  znovu (minimálně jednu hodinu).
  • Spotřebič se nesmí používat k
  mixování nebo míchání pevných a
  suchých přísad s výjimkou kostek
  ledu.
  • Spotřebič není vhodný pro
  venkovní použití.

  3. Teplota potravin zpracovávaných v mixéru nesmí
  překročit 60°C a množství nesmí překročit
  maximální značku na nádobě.

  Použití:
  1. Nádobu namontujte podle obrázku "b". Do nádoby
  vložte přísady. Zkontrolujte, zda jednotlivé kusy
  vkládané do nádoby nejsou větší než 2 cm.
  2. Nasaďte víko podle obrázku "a".
  3. Připojte spotřebič k elektrické síti. Všechny
  kontrolky třikrát zablikají; potom bude spotřebič
  připraven k použití.
  4. Zapněte spotřebič stisknutím hlavního vypínače
  (ON/OFF).
  5. Pokud chcete použít pulzní režim, stiskněte a
  přidržte tlačítko pulzního režimu.
  6. Pro provoz určitou rychlostí stiskněte tlačítka pro
  volbu rychlosti 1, 2 nebo 3. Provozní rychlost se
  přizpůsobí hustotě a množství tekutiny ve
  spotřebiči. To znamená, že pokaždé, když
  spotřebič běží rychlostí 1, může motor dosáhnout
  maximální provozní rychlosti (maximálních otáček
  za minutu), pokud je tekutina ještě velmi viskózní
  (hustá) a je jí v nádobě velké množství.
  7. Po 1 minutě se spotřebič automaticky zastaví a
  vrátí se do pohotovostního režimu.
  8. Proces mixování můžete dvakrát zopakovat; pak
  musíte nechat spotřebič vychladnout alespoň 10
  minut.
  9. Pokud chcete mixování zastavit dřív, stiskněte
  hlavní vypínač (ON/OFF).

  Tento spotřebič je označen v
  souladu s evropskou směrnicí
  2012/19/ES o odpadních
  elektrických a elektronických
  zařízeních - OEEZ. Směrnice
  stanovuje požadavky na sběr a
  zacházení s odpadními
  elektrickými a elektronickými
  zařízeními platné v celé Evropské
  unii.

  Tip: Pokud chcete přidávat do nádoby
  přísady, když je spotřebič v provozu, tj.
  když běží motor, můžete to udělat
  otvorem ve víku.

  Jak spotřebič používat

  Čištění a údržba

  Spotřebič je určen pro použití v domácnostech,
  nikoli pro použití v komerčních podnicích.
  Používejte ho pouze ke zpracování množství
  potravin běžného pro domácnosti. Pečlivě
  uchovejte návod a předejte ho případnému
  dalšímu uživateli. Před prvním použitím spotřebič
  otřete vlhkým hadříkem a nádobu vypláchněte pod
  tekoucí vodou. Zkontrolujte, zda je spotřebič
  správně smontovaný, než ho připojíte k elektrické
  zásuvce. Větší kusy přísad rozkrájejte na kousky o
  velikosti 2 centimetrů. Před mixováním horkých
  přísad počkejte, než vychladnou (teplota přísad v
  mixéru nesmí překročit 60°C).

  ČIŠTĚNÍ
  Spotřebič se snáze čistí ihned po použití.
  Rychlé čištění: Do nádoby nalijte teplou vodu a
  několik kapek čisticího prostředku. Vodu a čisticí
  prostředek smíchejte stisknutím tlačítka pro pulzní
  režim. Nádobu vypláchněte pod tekoucí vodou.
  Důkladné čištění: Spotřebič odpojte ze zásuvky a
  sejměte nádobu. Jednotlivé díly vyčistěte teplou vodou
  s malým množstvím tekutého prostředku pro ruční mytí
  pomocí kartáčku. Potom díly opláchněte pod tekoucí
  vodou.
  Základnu očistěte vlhkým hadříkem.

  Použití spotřebiče

  ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ
  1. Spotřebič skladujte v suchém prostředí.
  2. Nádobu ani žádný jiný díl nikdy nedávejte do
  mikrovlnné trouby.

  Příprava spotřebiče na použití:
  1. Omyjte všechny demontovatelné díly (viz kapitolu
  "Čištění").
  2. Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda jsou
  všechny díly správně smontovány.
  27 • Page 28

  Odstraňování poruch
  1. Pokud se během provozu vyskytnou abnormální
  jevy, například hluk, neobvyklý zápach, kouř nebo
  vysoká teplota, odpojte spotřebič od elektrické sítě
  a přestaňte ho používat.
  2. Pokud spotřebič nefunguje, zkontrolujte, jestli je
  správně připojený k elektrické síti a jestli je správně
  nasazená nádoba.
  3. Pokud spotřebič ani přesto nefunguje, zavolejte
  autorizované servisní středisko.

  Ochrana životního prostředí
  Tento symbol znamená, že v Evropské
  unii nesmí být spotřebič likvidován
  společně s domácnostním odpadem. Aby
  nedošlo k poškození životního prostředí a
  lidského zdraví v důsledku nekontrolované
  likvidace odpadu, dbejte na to, aby byl spotřebič
  správně recyklován. Tím přispějete k udržitelnému
  opětnému využívání zdrojů. Spotřebič vraťte
  prostřednictvím systému pro sběr odpadu nebo
  kontaktujte prodejce, od kterého jste spotřebič
  koupili. Prodejce je schopen zajistit recyklaci
  spotřebiče způsobem bezpečným pro životní
  prostředí.

  Záruka a opravy
  Pokud potřebujete jakékoli informace nebo pokud máte s
  používáním spotřebiče jakékoli problémy, bez váhání se
  obraťte na oddělení pro péči o zákazníky společnosti
  Gorenje (telefonní číslo je uvedeno v mezinárodním
  záručním listu). Pokud ve vaší zemi oddělení pro péči o
  zákazníky Gorenje není, zavolejte oddělení servisu
  domácích spotřebičů společnosti Gorenje.

  Určeno pouze pro osobní použití!
  GORENJE VÁM PŘEJE MNOHO POTĚŠENÍ PŘI
  POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE.
  Vyhrazujeme si právo na změny.

  28 • Page 29

  ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
  Загальний опис
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Кнопка ввімкнення й вимкнення
  Кнопка імпульсного режиму
  Кнопки вибору швидкості
  Кришка
  Чаша
  Фіксатор кришки
  Подрібнювальний ніж
  Підставка
  Мірна склянка  Небезпечно!
  У жодному разі не занурюйте підставку з
  блоком двигуна у воду або іншу рідину та не
  мийте прилад під проточною водою.  Попередження

  • Перед початком експлуатації
  приладу уважно прочитайте цю
  інструкцію та збережіть її для
  використання в майбутньому.
  • Перед підключенням приладу до
  мережі живлення переконайтеся,
  що напруга, зазначена на
  підставці до приладу, відповідає
  напрузі в електричній мережі.
  • Не використовуйте прилад, якщо
  штепсельну вилку, шнур
  живлення або інший компонент
  пошкоджено.
  • Якщо ви помітили на пристрої
  ознаки пошкодження, припиніть
  його використання та зверніться
  до найближчого авторизованого
  сервісного центру Gorenje.
  • Якщо шнур живлення
  пошкоджено, його можна замінити
  лише в компанії Gorenje,
  авторизованому сервісному  29

  UA

  центрі Gorenje або звернувшись
  до фахівця.
  Не використовуйте деталі та
  запасні частини інших виробників,
  якщо вони не входять до
  рекомендованого переліку
  компанії Gorenje. У разі
  використання деталей і запасних
  частин, які не входять до переліку,
  гарантія буде недійсною.
  Діти й особи з обмеженими
  фізичними або розумовими
  можливостями або особи без
  належного досвіду та знань
  можуть користуватися приладом
  лише зі сторонньою допомогою й
  під наглядом людей, які несуть
  відповідальність за їхню безпеку.
  Не залишайте ввімкнутий прилад
  без нагляду та не дозволяйте
  дітям гратися з ним.
  Не змішуйте й не виконуйте інші
  процеси з гарячою рідиною в
  приладі.
  У жодному разі не торкайтеся до
  леза приладу руками, насадками
  або аксесуарами.
  Не очищайте прилад водою,
  температура якої перевищує
  60 °C.
  Перед увімкненням приладу
  переконайтеся, що всі його
  компоненти встановлено
  правильно. • Page 30

  • Перед початком роботи приладу
  переконайтеся, що блок двигуна
  сухий.
  • Максимальний час використання
  приладу — 2 хвилини. Після
  експлуатації приладу протягом 2
  хвилин, вимикайте його принаймні
  на 10 хвилин.
  • Якщо двигун зупиняється та не
  вмикається, від’єднайте прилад
  від розетки та зачекайте, доки він
  охолоне, перш ніж
  використовувати його знову
  (принаймні одну годину).
  • Прилад не можна
  використовувати для
  подрібнювання чи змішування
  твердих і сухих інгредієнтів, крім
  кубиків льоду.
  • Цей прилад не можна
  використовувати поза
  приміщенням.

  ніж використовувати прилад вперше, протріть
  його вологою ганчіркою та промийте чашу під
  проточною водою. Перш ніж підключати прилад
  до електричної розетки, переконайтеся, що він
  зібраний правильно. Подрібніть більші шматки
  інгредієнтів на шматки розміром 2 см.
  Дочекайтесь охолодження гарячих інгредієнтів,
  перш ніж змішувати їх (температура
  інгредієнтів у блендері не має перевищувати
  60 °C).

  Використання приладу
  Підготовка приладу до експлуатації
  1. Промийте всі знімні компоненти (див. розділ
  «Чищення»).
  2. Перед використанням приладу переконайтеся,
  що всі його компоненти встановлені правильно.
  3. Температура їжі, яка підлягає обробці в
  блендері, не має бути вищою за 60 °C, а
  кількість не повинна перевищувати
  максимальну позначку на чаші.

  Використання
  1. Установіть чашу, як показано на малюнку «b».
  Додайте інгредієнти в чашу. Переконайтеся,
  що розмір кожного шматка, доданого в чашу,
  не перевищує 2 см.
  2. Накрийте кришкою, як показано на малюнку
  «a».
  3. Підключіть прилад до мережі живлення. Усі
  кнопки керування тричі блимають; після цього
  прилад готовий до використання.
  4. Увімкніть прилад, натиснувши кнопку
  ввімкнення й вимкнення.
  5. Щоб увімкнути імпульсний режим, натисніть і
  утримуйте відповідну кнопку.
  6. Натисніть кнопку вибору швидкості 1, 2 або 3,
  щоб активувати роботу з певною швидкістю.
  Швидкість роботи регулюється відповідно до
  товщини інгредієнтів і кількості рідини в
  приладі. Це означає, що навіть коли прилад
  працює зі швидкістю 1, двигун може досягати
  максимальної робочої швидкості (максимальні
  оберти на хвилину), якщо рідина все ще дуже
  в'язка (густа), і в чаші її багато.
  7. Через 1 хвилину пристрій автоматично
  зупиняється та повертається в режим
  очікування.
  8. Процес змішування можна повторити двічі;
  потім прилад потрібно залишити
  охолоджуватися принаймні на 10 хвилин.
  9. Щоб зупинити процес змішування раніше,
  натисніть кнопку ввімкнення та вимкнення.

  Цей прилад позначено
  відповідно до Директиви ЄС
  2012/19/EC щодо відходів
  електричного й електронного
  обладнання (WEEE). Директива
  визначає вимоги до збирання та
  переробки відходів
  електричного й електронного
  обладнання, які застосовуються
  в усьому Європейському Союзі.
  Використання приладу
  Цей прилад призначений для побутового
  використання. Його не можна використовувати
  в комерційних закладах. Використовуйте його
  лише для обробки їжі в межах звичного
  побутового використання. Збережіть інструкції
  та передайте їх наступним користувачам. Перш

  Порада. Щоб додати інгредієнти в чашу
  під час роботи приладу, зокрема коли
  30 • Page 31

  двигун працює, це можна зробити
  через отвір у кришці.

  талоні). Якщо у вашій країні немає Центру
  обслуговування споживачів Gorenje, зателефонуйте в
  сервісний центр побутових приладів Gorenje.

  Чищення й обслуговування

  Лише для особистого використання!

  ЧИЩЕННЯ
  Прилад легше очищати відразу після
  використання.
  Швидке чищення. Додайте в чашу теплу воду
  та кілька крапель мийного засобу. Змішайте
  воду та мийний засіб, натиснувши кнопку
  імпульсного режиму. Промийте чашу під
  проточною водою.
  Ретельне чищення. Від’єднайте прилад і зніміть
  чашу. За допомогою щітки очистьте окремі
  компоненти в теплій воді з невеликою кількістю
  рідини для ручного миття. Потім промийте
  компоненти під проточною водою.
  Витріть корпус вологою тканиною.

  КОМПАНІЯ GORENJE
  БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНЕ
  ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД КОРИСТУВАННЯ ЦИМ
  ПРИЛАДОМ.
  Ми залишаємо за собою право вносити
  будь-які зміни.

  ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ
  1. Зберігайте прилад у сухому місці.
  2. Ніколи не використовуйте чашу або будь-які
  інші компоненти приладу в мікрохвильовій печі.

  Пошук і усунення несправностей
  1. Якщо під час роботи спостерігаються незвичні
  явища, як-от шум, нехарактерний запах, дим
  або висока температура, від’єднайте прилад
  від мережі живлення та припиніть
  використовувати його.
  2. Якщо прилад не працює, перевірте, чи його
  належним чином під’єднано до електромережі
  та чи правильно вставлена чаша.
  3. Якщо він усе одно не працює, зверніться в
  сервісний центр.

  Захист довкілля
  Цей символ означає, що на території
  Європейського Союзу прилад не можна
  утилізувати разом з іншими побутовими
  відходами. Щоб уникнути нанесення
  шкоди навколишньому середовищу й здоров’ю
  людей через неконтрольовану утилізацію
  відходів, переконайтеся, що прилад здано на
  повторну переробку. Це сприятиме екологічно
  безпечному повторному використанню
  ресурсів. Поверніть прилад через службу збору
  відходів або зв’яжіться з продавцем, у якого
  його було придбано. Продавець може
  забезпечити переробку приладу безпечним для
  навколишнього середовища способом.

  Гарантія та ремонт
  Якщо під час використання приладу виникли
  запитання або будь-які проблеми, зверніться в Центр
  обслуговування споживачів Gorenje у своїй країні (див.
  номер телефону в міжнародному гарантійному

  31 • Page 32

  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
  Описание прибора
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
  Кнопка импульсного режима
  Кнопки выбора скорости
  Крышка
  Кувшин
  Замок крышки
  Нож
  Моторный блок (корпус с мотором)
  Мерный стаканчик  ОПАСНОСТЬ
  Не погружайте моторный блок в воду и другую
  жидкость, не мойте под струей воды.  ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

  • Перед использованием прибора
  внимательно ознакомьтесь с
  инструкцией по эксплуатации и
  сохраните ее для дальнейшего
  использования в качестве
  справочного материала.
  • Перед подключением к
  электросети проверьте, совпадает
  ли напряжение, указанное с
  нижней стороны прибора, с
  фактическими параметрами сети.
  • Не пользуйтесь прибором, если
  сетевой шнур, вилка или другие
  детали повреждены.
  • Если прибор поврежден,
  прекратите его эксплуатацию и
  обратитесь в авторизованный
  сервисный центр.
  • Замену сетевого шнура может
  производить только специалист
  сервисного центра.
  • Используйте только оригинальные
  аксессуары и запчасти, если иное
  не указано производителем. В
  противном случае действие
  гарантии прекращается.
  • Допускается использование
  прибора детьми и людьми с
  ограниченными физическими,  32

  RU

  двигательными и психическими
  способностями, а также людьми,
  не имеющими достаточного опыта
  или знаний для его
  использования, только под
  контролем и руководством лиц,
  ответственных за их
  безопасность.
  Не оставляйте работающий
  прибор без присмотра. Не
  позволяйте детям играть с
  прибором.
  Не смешивайте в приборе горячие
  жидкости.
  Не приближайте руки и
  принадлежности к лезвиям ножа.
  Температура воды при очистке не
  должна превышать 60°С.
  Перед включением прибора
  проверьте, правильно ли
  установлены все детали.
  Следите, чтобы во время работы
  моторный блок был сухой.
  Максимальное время
  непрерывной работы прибора
  2 минуты. После 2-минутной
  работы оставьте прибор на
  10 минут остывать.
  Если мотор остановился, и его
  невозможно перезапустить,
  отключите прибор от электросети
  и дайте остыть (не менее 1 часа).
  Прибор не предназначен для
  смешивания и перемалывания
  твердых и сухих продуктов, кроме
  кубиков льда.
  Прибор не предназначен для
  использования на открытом
  воздухе. • Page 33

  6. Кнопками 1, 2 и 3 выберите скорость.
  Скорость работы зависит от плотности
  продуктов и количества жидкости в
  кувшине. Это значит, что даже на
  скорости 1 мотор может достигать
  максимального числа оборотов, если смесь
  очень плотная или ее много в кувшине.
  7. Через 1 минуту прибор автоматически
  остановится и перейдет в режим ожидания.
  8. Включить подряд можно два таких рабочих
  цикла, после этого необходимо дать мотору
  остыть не менее 10 минут.
  9. Перемалывание можно остановить раньше.
  Для этого нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.

  Это оборудование маркировано в
  соответствии с европейской директивой
  2012/19/EU об отходах электрического и
  электронного оборудования (Waste
  Electrical and Electronic Equipment – WEEE).
  Данная директива определяет
  действующие во всех странах ЕС
  требования по сбору и устранению
  отходов электрического и электронного
  оборудования.

  КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ
  Ваш блендер — это бытовой прибор, который
  не предназначен для коммерческого
  использования. Используйте прибор для
  приготовления пищи в количестве обычном для
  домашнего хозяйства.
  Сохраните эту инструкцию для дальнейшего
  использования и в случае передачи прибора
  новому владельцу передайте инструкцию
  вместе с прибором. Перед первой
  эксплуатацией протрите моторный блок
  влажной тканью и сполосните кувшин теплой
  водой. Перед подключением прибора к
  электросети проверьте, правильно ли
  установлены все детали. Перед измельчением
  нарежьте продукты небольшими кусочками
  (примерно 2 сантиметра). Перед тем как
  измельчать горячие продукты, дайте им остыть
  (максимальная температура 60°C).

  Совет. В процессе перемалывания можно
  добавлять ингредиенты через загрузочное
  отверстие в крышке.

  ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
  Очистка
  Прибор легче очищать сразу после
  использования.
  Быстрая очистка. Налейте в кувшин теплую
  воду и добавьте несколько капель моющего
  средства. Включите импульсный режим. После
  этого сполосните кувшин под проточной водой.
  Тщательная очистка. Выключите прибор и
  отключите от электросети. Промойте съемные
  детали в теплой воде с помощью щетки и с
  добавлением небольшого количества моющего
  средства для ручного мытья посуды. Затем
  сполосните детали под проточной водой.

  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
  Перед началом использования
  1. Промойте съемные детали (см. раздел
  «Очистка и обслуживание»).
  2. Перед включением прибора проверьте,
  правильно ли установлены все детали.
  3. Не помещайте в кувшин продукты,
  температура которых выше 60°С. Объем
  добавленных продуктов не должен
  превышать отметку максимального уровня
  на кувшине.

  Моторный блок очистите влажной тканью.

  Порядок работы

  1. Немедленно прекратите использование
  прибора и отключите его от электросети,
  если во время работы появился дым,
  неприятный запах, шум или прибор сильно
  нагрелся.
  2. Если прибор не работает, проверьте,
  подключен ли он к электросети,
  установлена ли рабочая скорость и
  правильно ли установлены детали.
  3. Если в соответствии с приведенными
  рекомендациями неисправность не удалось
  устранить, обратитесь в сервисный центр.

  Уход и обслуживание
  1. Храните прибор в сухом месте.
  2. Запрещается использовать кувшин и
  другие детали прибора в микроволновой
  печи.

  УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

  1. Установите кувшин на моторный блок
  (рис. b). Добавьте в кувшин продукты,
  нарезанные небольшими кусочками
  (примерно 2 сантиметра).
  2. Закройте кувшин крышкой (рис. a).
  3. Включите прибор в сеть. Индикаторы три
  раза загорятся. После этого прибор готов к
  работе.
  4. Чтобы включить прибор, нажмите кнопку
  ВКЛ./ВЫКЛ.
  5. Чтобы включить импульсный режим,
  нажмите кнопку импульсного режима.
  33 • Page 34

  центров вы можете найти в брошюре
  «Гарантийные обязательства» и на сайте
  www.gorenje.com.

  ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
  Изделие не подлежит утилизации в
  качестве бытовых отходов. Его следует
  сдать в соответствующий пункт приема
  электронного и электрооборудования
  для последующей утилизации. Соблюдая
  правила утилизации изделия, вы поможете
  предотвратить причинение ущерба
  окружающей среде и здоровью людей.

  Только для личного использования!

  GORENJE
  ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАНИЕ
  ПРИБОРОМ ДОСТАВИЛО ВАМ
  УДОВОЛЬСТВИЕ!

  ГАРАНТИЯ И СЕРВИС

  Производитель оставляет за собой право
  на внесение изменений.

  При возникновении неисправностей
  обращайтесь в авторизованный сервисный
  центр. Список авторизованных сервисных

  34 • Page 35

  BEDIENUNGSHANDBUCH

  • Verwenden Sie kein Zubehör oder
  Teile von anderen Herstellern, die
  nicht von Gorenje empfohlen
  wurden. Bei Verwendung solcher
  Teile erlischt die Garantiepflicht.
  • Personen und Kinder, die aufgrund
  ihrer körperlichen, sensorischen,
  geistigen Fähigkeiten oder ihrer
  Unerfahrenheit oder Unkenntnis
  nicht in der Lage sind, das Gerät
  sicher zu bedienen, dürfen dieses
  Gerät nicht ohne Aufsicht oder
  Anweisung durch eine für ihre
  Sicherheit verantwortliche Person
  verwenden.
  • Lassen Sie das Gerät niemals
  unbeaufsichtigt in Betrieb. Lassen
  Sie Kinder nicht mit dem Gerät
  spielen.
  • Rühren Sie mit dem Gerät keine
  heißen Flüssigkeiten.
  • Nähern Sie Ihre Hände oder
  Aufsätze niemals dem rotierenden
  Messer.
  • Das Gerät nicht mit Wasser
  reinigen, das eine höhere
  Temperatur als 60°C hat.
  • Bevor Sie das Gerät einschalten,
  stellen Sie sicher, dass alle Teile
  ordnungsgemäß zusammengesetzt
  sind.
  • Sorgen Sie dafür, dass die
  Antriebseinheit während des
  Betriebs trocken bleibt.
  • Die maximale Betriebszeit des
  Geräts beträgt 2 Minuten. Lassen
  Sie nach 2 Minuten Betrieb das
  Gerät mindestens 10 Minuten
  ruhen.
  • Falls der Motor anhält und nicht
  mehr eingeschaltet werden kann,
  ziehen Sie den Netzstecker des

  Beschreibung
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  DE

  Taste EIN/AUS
  Puls-Taste
  Tasten zur Auswahl der
  Geschwindigkeit
  Deckel
  Schüssel
  Deckelverriegelung
  Messer
  Antriebseinheit (Grundgerät)
  Messbecher

  Gefahr
  Tauchen Sie die Antriebseinheit (Grundgerät mit
  Motor) niemals ins Wasser und spülen Sie sie
  nicht unter fließendem Wasser.

  Hinweis

  • Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch
  des Geräts bitte die
  Gebrauchsanleitung aufmerksam
  durch und bewahren Sie sie zum
  späteren Nachlesen auf.
  • Prüfen Sie vor dem Anschluss des
  Geräts an das Stromnetz, ob die
  Angaben auf dem Typenschild des
  Geräts mit den Angaben Ihres
  Stromnetzes übereinstimmen.
  • Das Gerät nicht verwenden, wenn
  der Stecker, das Anschlusskabel
  oder andere Komponenten des
  Geräts beschädigt sind.
  • Falls Sie am Gerät Risse oder
  Zeichen für eine Beschädigung
  entdecken, nehmen Sie das Gerät
  umgehend außer Betrieb und
  wenden Sie sich an den
  nächstgelegenen Kundendienst von
  Gorenje.
  • Ein beschädigtes Anschlusskabel
  darf nur von Gorenje, von einem
  von Gorenje autorisierten
  Kundendienst oder von einem
  anderen qualifizierten Fachmann
  ausgetauscht werden.
  35 • Page 36

  Geräts aus der Steckdose und
  lassen Sie das Gerät abkühlen,
  bevor Sie es wieder in Betrieb
  nehmen (mindestens eine Stunde).
  • Das Gerät darf nicht zum Rühren
  oder Mahlen von trockenem und
  hartem Schnittgut verwendet
  werden, ausgenommen Eiswürfel.
  • Das Gerät ist nicht zum Gebrauch
  im Freien geeignet.

  überschreiten; ebenso darf die Menge im Behälter
  die Markierung MAX. nicht überschreiten.

  Gebrauch
  1. Setzen Sie den Behälter auf, wie auf der
  Abbildung b dargestellt. Füllen Sie alle Zutaten in
  den Behälter. Die einzelnen Stücke sollten nicht
  größer als 2 cm sein.
  2. Setzen Sie den Deckel auf, wie auf der Abbildung
  a dargestellt.
  3. Schließen das Gerät an das Stromnetz an. Alle
  Indikatorlämpchen blinken dreimal kurz, danach ist
  das Gerät betriebsbereit.
  4. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste
  Ein/Aus ein.
  5. Drücken Sie für den Puls-Betrieb die Puls-Taste
  und halten Sie sie gedrückt.
  6. Drücken Sie die Tasten 1, 2 oder 3, um die
  gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen. Die
  Geschwindigkeit passt sich automatische der
  Dichte und der Menge der Zutaten im Behälter an.
  So kann das Gerät auch bei der Geschwindigkeit
  1 die maximale Drehzahl erreichen, wenn z.B. der
  Inhalt im Behälter sehr viskös ist und sich eine
  große Menge Flüssigkeit im Behälter befindet.
  7. Das Gerät schaltet sich nach 1 Minute
  automatisch aus und geht in den Stand-by
  Zustand.
  8. Sie können das Verfahren zweimal wiederholen,
  danach müssen Sie das Gerät mindestens 10
  Minuten abkühlen lassen.
  9. Wenn Sie mit dem Rühren früher aufhören
  möchten, drücken Sie die EIN/AUS-Taste.

  Dieses Gerät wurde gemäß der
  EU-Richtlinie 2012/19/EU über
  elektrische und elektronische
  Altgeräte (Waste Electrical and
  Electronic Equipment - WEEE)
  gekennzeichnet. Diese Richtlinie
  legt die Anforderungen für das
  Sammeln und den Umgang mit
  ausgedienten Elektro- und
  Elektronikaltgeräten fest, die für
  die gesamte Europäische Union
  gültig sind.
  Gebrauch des Geräts
  Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
  bestimmt und darf nicht im Gewerbe verwendet
  werden. Verwenden Sie das Gerät zur
  Bearbeitung von haushaltsüblichen Mengen von
  Lebensmitteln. Bewahren Sie die
  Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und
  übergeben Sie diese bei Besitzerwechsel dem
  neuen Besitzer. Wischen Sie vor dem ersten
  Gebrauch das Gerät mit einem feuchten Tuch
  sauber und spülen Sie den Behälter mit
  lauwarmem Wasser aus. Bevor Sie das Gerät an
  das Stromnetz anschließen, montieren Sie alle
  notwendigen Teile. Schneiden Sie größere
  Zutaten auf 2 cm große Stücke. Heiße Zutaten vor
  der Bearbeitung auf mindestens 60°C abkühlen
  lassen.

  Tipp: Wenn Sie während des Betriebs
  Lebensmittel in den Behälter hinzufügen
  möchten, können Sie diese durch die
  Öffnung im Deckel hinzufügen.

  Reinigung und Pflege des Geräts
  REINIGUNG
  Das Gerät lässt sich leichter reinigen, wenn Sie es
  gleich nach dem Gebrauch reinigen.
  Schnelles Reinigen: Gießen Sie etwas warmes
  Wasser in den Behälter und fügen Sie ein paar
  Tropfen Geschirrspülmittel hinzu. Vermischen Sie
  das Wasser und das Geschirrspülmittel durch
  Drücken der Pulse-Taste. Spülen Sie am Ende
  den Behälter unter fließendem Wasser aus.
  Gründliche Reinigung: Trennen Sie das Gerät vom
  Stromnetz und nehmen Sie den Behälter ab. Reinigen
  Sie alle Teile mit einer Bürste im warmen Wasser mit
  etwas Geschirrspülmittel und spülen Sie alle Teile
  danach unter fließendem Wasser gut ab.
  Reinigen Sie die Antriebseinheit mit einem feuchten
  Tuch.

  Gebrauch des Geräts
  Vorbereitungen:
  1. Spülen Sie alle abnehmbaren Teile des Geräts
  (siehe Kapitel „Reinigung“).
  2. Überprüfen sie vor dem Gebrauch des Geräts, ob
  alle Teile ordnungsmäßig zusammengesetzt sind.
  3. Die Temperatur der Lebensmittel, die zerkleinert
  oder gerührt werden, darf 60°C nicht
  36 • Page 37

  REINIGUNG UND PFLEGE
  1. Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen
  Raum auf.
  2. Verwenden Sie den Behälter oder andere Teile
  des Geräts niemals im Mikrowellenherd.

  Beseitigung von Störungen
  1. Falls es während des Betriebs zu ungewöhnlichen
  Ereignissen kommen sollte, wie zum Beispiel:
  Lärm, ungewöhnliche Gerüche, Rauch und
  erhöhte Temperatur, trennen Sie das Gerät
  umgehend vom Stromnetz und verwenden Sie es
  nicht mehr.
  2. Falls das Gerät nicht funktioniert, prüfen Sie, ob es
  korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist und
  ob der Behälter richtig aufgesetzt wurde.
  3. Falls das Gerät noch immer nicht funktioniert,
  wenden Sie sich bitte an den autorisierten
  Kundendienst.

  Umweltschutz
  Diese Kennzeichnung weist darauf hin,
  dass das Produkt in der Europäischen
  Union nicht zusammen mit anderen
  Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.
  Um eventuelle Risiken und Schäden für Mensch
  und Umwelt zu verhindern, die durch
  unkontrollierte Entsorgung von Abfällen entstehen
  können, sorgen Sie bitte dafür, dass das Gerät
  vorschriftsmäßig entsorgt bzw. recycelt wird.
  Übergeben Sie das Gerät einer Sammelstelle für
  elektrische und elektronische Altgeräte oder
  wenden Sie sich an den Verkäufer, bei dem Sie
  das Gerät gekauft haben. Er wird dafür sorgen,
  dass das Gerät vorschriftsmäßig entsorgt oder
  recycelt wird.

  Garantie und Service
  Wenden Sie sich für weitere Informationen oder
  bei Problemen bitte an das Gorenje KundendienstCenter in Ihrem Land (die Telefonnummer finden
  Sie in der internationalen Garantiekarte). Falls es
  in Ihrem Land kein Gorenje Kundendienst-Center
  gibt, rufen Sie den Gorenje Kundendienst für
  Haushaltsgeräte an.
  Das Gerät ist nur für den Gebrauch im
  Haushalt bestimmt!
  GORENJE WÜNSCHT IHNEN VIEL FREUDE
  BEIM GEBRAUCH IHRES NEUEN GERÄTS
  Wir behalten uns das Recht auf Änderungen
  vor.

  37 • Page 38

  BRUGANVISNING
  Oversigt over apparatet
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Tænd/sluk-knap
  Knappen PULSE
  Hastighedsvælgere
  Låg
  Kande
  Lås til låg
  Knivenhed
  Motordel
  Målebæger  Fare!  Nedsænk ikke motordelen i vand eller andre
  væsker, og skyl den ikke under rindende vand.  Advarsel!  • Læs hele brugsanvisningen, før
  apparatet tages i brug første gang,
  og gem den til senere brug.
  • Før du slutter apparatet til
  lysnettet, skal du kontrollere, at
  den spænding, der er angivet
  under bunden af apparatet, svarer
  til spændingen i dit hjem.
  • Brug ikke apparatet, hvis stikket,
  ledningen eller andre dele er
  beskadiget.
  • Hvis apparatet bliver beskadiget
  på nogen måde, må du ikke
  længere bruge det. Kontakt det
  nærmeste Gorenje servicecenter.
  • Hvis ledningen er beskadiget, skal
  den udskiftes af Gorenje, Gorenjes
  autoriserede servicecenter eller en
  faguddannet tekniker.
  • Brug ikke tilbehør eller reservedele
  fra andre producenter, medmindre
  dette sker på Gorenjes
  udtrykkelige anbefaling. Hvis
  sådant tilbehør eller sådanne
  reservedele anvendes, bortfalder
  garantien.
  • Apparatet må ikke bruges af børn
  eller personer med nedsatte  DA

  fysiske eller mentale evner eller af
  personer med manglende erfaring
  og kendskab, medmindre de er
  under opsyn eller er instrueret i at
  bruge apparatet af en person, der
  er ansvarlig for deres sikkerhed.
  Hold børn under opsyn, når de
  bruger apparatet. Lad ikke børn
  lege med apparatet.
  Blend ikke varme væsker i
  apparatet.
  Undlad at berøre knivenheden
  med fingrene eller med redskaber
  og tilbehør.
  Rengør ikke apparatet med vand,
  som er varmere end 60 °C.
  Før tilslutning skal du sikre dig, at
  alle dele er monteret korrekt.
  Motordelen skal være helt tør, når
  du bruger apparatet.
  Den maksimale driftstid er 2
  minutter. Når apparatet har kørt i 2
  minutter, skal det afkøle i 10
  minutter.
  Hvis motoren stopper og ikke kan
  tændes igen, skal du afbryde
  apparatet fra lysnettet og lade det
  køle af i mindst en time, inden du
  bruger det igen.
  Apparatet kan ikke bruges til
  blending eller blanding af faste
  tørre ingredienser, undtagen
  isterninger.
  Apparat må ikke bruges udendørs.
  Dette produkt er mærket i henhold
  til EU-direktiv 2012/19/EF om
  affald fra elektriske og
  elektroniske produkter – WEEE.
  Direktivet angiver kravene til
  indsamling og håndtering af affald
  fra elektriske og elektroniske

  38 • Page 39

  Tip: Du kan tilsætte flere ingredienser
  gennem hullet i låget, mens apparatet
  kører.

  produkter, som er gældende i hele
  EU.
  Sådan bruger du apparatet

  Rengøring og vedligehold

  Apparat er beregnet til brug i private
  husholdninger og er ikke er beregnet til
  professionel brug. Apparatet må kun bruges til
  tilberedning af mad i private husholdninger. Gem
  brugsanvisningen et sikkert sted, og videregiv den,
  hvis du overdrager apparatet til andre. Før du
  tager apparatet i brug, skal du tørre det af med en
  hårdt opvredet klud og skylle kanden under
  rindende vand. Sørg for at samle apparatet
  korrekt, før du tilslutter det. Større ingredienser
  skal skæres i mindre tern, som maksimalt måler 2
  cm på hver led. Varme ingredienser skal køle ned
  til 60 °C eller mindre, før du blender dem.

  RENGØRING
  Apparatet er nemmest at rengøre umiddelbart
  efter brug.
  Hurtig rengøring: Hæld varmt vand og nogle få
  dråber opvaskemiddel i kanden. Blend vandet
  nogle gange ved at holde knappen PULSE inde.
  Skyl kanden under rindende vand.
  Grundig rengøring: Afbryd apparatet fra lysnettet, og
  tag kanden af motordelen. Vask delene hver for sig i
  varmt vandt tilsat en smule opvaskemiddel. Brug en
  børste. Skyl derefter delene under rindende vand.
  Tør motordelen af med en hårdt opvredet klud.
  VEDLIGEHOLDELSE
  1. Opbevar apparatet tørt.
  2. Stil aldrig kanden eller andre dele i en
  mikrobølgeovn.

  Brug
  Klargøring af apparatet før
  ibrugtagning

  Fejlafhjælpning

  1. Vask alle aftagelige dele (se afsnittet Rengøring).
  2. Før tilslutning skal du sikre dig, at alle dele er
  monteret korrekt.
  3. Ingredienserne må maksimalt være 60 °C varme,
  og mængden må ikke overstige mærket MAX på
  siden af kanden.

  1. Hvis apparatet ikke fungerer normalt (der
  forekommer unormal støj, lugt eller røg fra
  apparatet), eller hvis apparatet bliver meget varmt
  under brug, skal du afbryde det fra lysnettet og
  holde op med at bruge det.
  2. Hvis apparatet ikke kan tændes, skal du
  kontrollere, om det er sluttet korrekt til lysnettet, og
  om kanden er monteret korrekt.
  3. Hvis apparatet fortsat ikke fungerer, skal du
  kontakte servicecenteret.

  Brug
  1. Sæt kanden på apparatet som illustreret i Figur b.
  Hæld ingredienserne i kanden. Sørg for, at der
  ikke er ingredienser, som måler mere end 2 cm på
  nogen led.
  2. Sæt låget på kanden som illustreret i Figur a.
  3. Slut apparatet til lysnettet. Når alle kontrollamper
  blinker tre gange, er apparatet klar til brug.
  4. Tænd for apparatet ved at trykke på tænd/slukknappen.
  5. Hold knappen PULSE inde for at bruge
  pulsfunktionen.
  6. Tryk på hastighedsvælgerne for at vælge
  hastighed 1, 2 eller 3. Hastigheden skal tilpasses
  mængden og tykkelsen af væsken i kanden. Det
  betyder, at selv om apparat er indstillet til
  hastighed 1, så kan motoren godt opnå maksimal
  hastighed (målt i omdrejninger i minuttet), hvis
  væsken i kanden er tyktflydende, og der er en stor
  mængde væske i kanden.
  7. Apparatet slukkes automatisk efter 1 minut og går
  tilbage til standby.
  8. Du kan gentage blendingen en gang mere.
  Herefter skal apparatet køle af i 10 minutter.
  9. Tryk på tænd/sluk-knappen for at stoppe
  apparatet.

  Miljøbeskyttelse
  Dette symbol betyder, at apparatet inden for EU
  ikke må bortskaffes sammen med
  husholdningsaffaldet. Sørg for at bortskaffe
  apparatet korrekt, så du kan være med til at
  forebygge skader på miljøet og menneskers
  sundhed. Det vil også gøre det muligt at
  genvinde apparatet. Indlever det udtjente apparatet på
  din lokale genbrugsstation, eller rådfør dig med
  forhandleren af apparatet. Forhandleren kan fortælle dig,
  hvordan du bortskaffer apparatet på en miljømæssigt
  forsvarlig måde.

  Garanti og reparation
  Oplever du problemer med apparatet, eller har du brug
  for yderligere information, kan du kontakte Gorenjes
  kundeservicecenter i dit land (telefonnumrene fremgår af
  det internationale garantibevis). Hvis Gorenje ikke har et
  kundeservicecenter i dit land, skal du kontakte den
  nærmeste Gorenje-forhandler eller Gorenjes afdeling for
  små husholdningsapparater.

  Kun til brug i private husholdninger!
  GORENJE ØNSKER DIG RIGTIG GOD
  FORNØJELSE MED APPARATET.
  Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer!
  39 • Page 40

  BRUKSANVISNING

  • Apparaten ska inte användas av
  barn eller personer med nedsatt
  fysisk eller mental förmåga eller
  med bristfällig erfarenhet och
  kunskap, såvida de inte övervakas
  eller har instruerats av en person
  som ansvarar för deras säkerhet.
  • Låt inte apparaten vara igång utan
  tillsyn och se till att barn inte leker
  med den.
  • Varma vätskor får inte mixas eller
  behandlas i apparaten.
  • Se till att dina händer, tillbehör
  eller annat inte rör sig i närheten
  av apparatens kniv.
  • Apparaten får inte rengöras med
  vatten varmare än 60 °C.
  • Kontrollera att alla komponenter är
  korrekt installerade innan du slår
  på apparaten.
  • Se till att motorenheten är torr
  under drift av apparaten.
  • Apparaten får användas i maximalt
  2 minuter. När apparaten har
  använts i 2 minuter, låt den vila i
  minst 10 minuter.
  • Om motorn stannar och driften inte
  kan återupptas, koppla bort
  apparaten från elnätet och låt den
  kallna innan du använder den igen
  (minst en timme).
  • Apparaten kan inte användas för
  mixning av fasta och torra
  ingredienser, förutom iskuber.
  • Apparaten lämpar sig inte för
  användning utomhus.

  Allmän beskrivning
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  SE

  På/av-knapp
  Pulsknapp
  Hastighetsknappar
  Lock
  Behållare
  Locklås
  Mixerkniv
  Bas
  Mätkopp

  Fara
  Sänk aldrig ner basen med motorenheten i vatten
  eller annan vätska och tvätta inte under rinnande
  vatten.

  Varning

  • Innan du använder apparaten för
  första gången ska du läsa alla
  instruktioner och spara dem för
  framtida bruk.
  • Innan du ansluter apparaten till
  eluttaget, kontrollera att
  spänningen som anges på
  apparatens undersida motsvarar
  spänningen i ditt elnät.
  • Använd inte apparaten om
  kontakten, sladden eller andra
  komponenter är skadade.
  • Om du upptäcker skador på
  apparaten, sluta använda den och
  kontakta närmaste auktoriserade
  Gorenje-service- och
  reparationscenter.
  • Om sladden är trasig måste den
  bytas av Gorenje, Gorenjes
  auktoriserade service- och
  reparationscenter eller av annan
  behörig person.
  • Använd inte tillbehör eller
  reservdelar från andra tillverkare,
  såvida Gorenje inte uttryckligen
  har rekommenderat dem. Om du
  använder sådana tillbehör eller
  delar förfaller garantin.

  Denna apparat är märkt enligt EUdirektiv 2012/19/EG om avfall som
  utgörs av eller innehåller
  elektriska eller elektroniska
  produkter (WEEE). Direktivet
  40 • Page 41

  Tips: För att tillsätta ingredienser i
  behållaren när apparaten är i drift, dvs.
  när motorenheten körs: öppna locket.

  anger kraven för återlämning och
  återvinning av uttjänt elektrisk och
  elektronisk utrustning i hela EU.

  Rengöring och underhåll

  Så här använder du apparaten

  RENGÖRING
  Apparaten är enklare att rengöra omedelbart efter
  användning.
  Snabb rengöring: Tillsätt vatten och några droppar
  diskmedel i behållaren. Mixa vattnet och
  diskmedlet genom att trycka på pulsknappen.
  Skölj ur behållaren under rinnande vatten.
  Grundlig rengöring: Koppla från apparaten från elnätet
  och avlägsna behållaren. Rengör de enskilda delarna i
  varmt vatten och tillsätt en liten mängd handdiskmedel
  med en diskborste. Skölj sedan delarna under
  rinnande vatten.
  Rengör apparatens underdel med en fuktig trasa.

  Apparaten är avsedd att användas i hushåll och är
  inte till för kommersiell användning. Använd den
  enbart för vanlig matberedning i hushållet. Spara
  instruktionerna försiktigt och skicka med dem om
  apparaten byter ägare. Innan du använder
  apparaten för första gången, torka av den med en
  fuktig trasa och skölj behållaren under rinnande
  vatten. Se till att du sätter ihop apparaten korrekt
  innan du ansluter den till ett eluttag. Tärna
  eventuella stora ingredienser till 2centimetersbitar. Vänta tills eventuella varma
  ingredienser har kallnat innan du mixar dem
  (ingredienserna bör inte överstiga 60 °C).

  UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL
  1. Förvara apparaten i ett torrt utrymme.
  2. Använd aldrig behållaren eller någon annan del i
  en mikrovågsugn.

  Använda apparaten
  Förbereda apparaten för användning:
  1. Diska alla avtagbara delar (se kapitlet
  ”Rengöring”).
  2. Se till att alla delar är korrekt monterade innan du
  börjar använda apparaten.
  3. Temperaturen på den mat som bereds bör inte
  överstiga 60 °C och mängden bör inte överstiga
  max-markeringen på behållaren.

  Felsökning
  1.

  2.
  3.

  Användning:
  1. Installera behållaren enligt figur ”b”. Tillsätt
  ingredienserna i behållaren. Se till att de enskilda
  bitarna som tillsätts inte är större än 2 cm.
  2. Placera locket enligt figur ”a”.
  3. Anslut apparaten till elnätet Alla kontrollampor
  blinkar tre gånger, sedan är apparaten klar att
  användas.
  4. Slå på apparaten med på/av-knappen.
  5. Tryck på och håll in pulsknappen för pulskörning.
  6. Tryck på hastighetsknapparna 1, 2 eller 3 för
  körning i en viss hastighet. Hastigheten ställs in i
  förhållande till tjocklek och mängden vätska i
  apparaten. Detta innebär att när apparaten körs
  med hastighet 1 kan motorn nå maximal hastighet
  (maximalt varvtal) om vätskan fortfarande är
  tillräckligt viskös (tjock) och det finns en stor
  mängd sådan vätska i behållaren.
  7. Efter 1 minut stoppar apparaten automatiskt och
  återgår till standby-läge.
  8. Beredningsproceduren kan upprepas två gånger,
  sedan måste apparaten kallna i minst 10 minuter.
  9. Du slutför fortare genom att trycka en gång till
  på/av-knappen.

  Om det sker något onormalt under drift, t.ex. ett oljud,
  ovanlig lukt, rök eller hög temperatur måste du koppla bort
  apparaten från elnätet och upphöra att använda den.
  Om apparaten inte fungerar kontrollera om den är korrekt
  ansluten till elnätet och om behållaren sitter som den ska.
  Om apparaten fortfarande inte fungerar, kontakta ett
  behörigt servicecenter.

  Miljöskydd
  Denna symbol innebär att apparaten inte får
  avfallshanteras ihop med vanligt hushållsavfall
  inom EU. För att förhindra eventuella skador på
  miljön och människors hälsa, vilket kan vara
  resultatet av okontrollerad avfallshantering, se
  till att apparaten är korrekt återvunnen. Detta bidrar till
  hållbar återanvändning av resurser. Återlämna apparaten
  till en återvinningsstation eller kontakta din återförsäljare.
  Återförsäljaren kan erbjuda återvinning av apparaten på
  ett miljösäkert sätt.

  Garanti och reparation
  Om du behöver information eller har problem, tveka inte
  att kontakta Gorenjes kundcenter i ditt land (du hittar
  telefonnumret på det internationella garantibladet). Om
  det inte finns ett kundcenter i ditt land, vänd dig till
  serviceavdelningen för hushållsapparater från Gorenje.

  Endast för privat bruk!
  GORENJE ÖNSKAR DIG MYCKET NÖJE NÄR
  DU ANVÄNDER DIN PRODUKT.
  Vi förbehåller oss rätten att göra eventuella
  modifieringar.
  41 • Page 42

  BRUKSANVISNING NO

  • Apparatet er ikke beregnet på bruk
  av barn eller personer med
  redusert fysisk, sensorisk eller
  psykisk kapasitet, eller mangel på
  erfaring og kunnskap, med mindre
  de er under tilsyn eller er instruert i
  bruken av en person som er
  ansvarlig for deres sikkerhet.
  • Ikke la apparatet stå på uten tilsyn,
  og sørg for at barn ikke leker med
  apparatet.
  • Ikke bland eller bearbeid varme
  væsker i apparatet.
  • Ikke kom for nær blandekniv,
  utstyr eller tilbehør med hendene.
  • Ikke rengjør produktet med vann
  som er varmere enn 60 °C.
  • Før du slår på apparatet, må du
  kontrollere at alle komponentene
  er riktig montert.
  • Sørg for at motordelen er tørr
  under bruk av apparatet.
  • Maks. brukstid for apparatet er 2
  minutter. Når du har brukt
  apparatet i to minutter, må du la
  det hvile i minst 10 minutter.
  • Hvis motoren stopper og driften
  ikke kan gjenopptas, må du koble
  apparatet fra strømnettet og la det
  avkjøles før du bruker det igjen
  (minst én time).
  • Apparatet skal ikke brukes til
  blanding eller miksing av faste
  eller tørre ingredienser, unntatt
  isbiter.
  • Apparatet er ikke beregnet til
  utendørs bruk.

  Generell beskrivelse
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  Av/på-knapp
  Pulsknapp
  Valgknapper for hastighet
  Lokk
  Beholder
  Lås til lokk
  Blandekniv
  Sokkel
  Målebeger

  Fare
  Ikke legg sokkelen med motordelen i vann eller
  annen væske, og ikke vask den under rennende
  vann.

  Advarsel!

  • Før du bruker apparatet for første
  gang, må du lese denne
  bruksanvisningen nøye og ta vare
  på den for senere bruk.
  • Før produktet kobles til
  strømnettet, må du kontrollere at
  spenningen som står på
  apparatets sokkel, stemmer med
  spenningen i det lokale
  strømnettet.
  • Ikke bruk apparatet hvis støpslet,
  strømledningen eller andre
  komponenter er skadet.
  • Hvis du oppdager skade på
  apparatet, må du slutte å bruke det
  og kontakte et godkjent Gorenje
  servicesenter.
  • Hvis strømledningen er skadet,
  skal den skiftes ut av Gorenje,
  Gorenjes autoriserte servicesenter
  eller av fagfolk med relevant
  kompetanse.
  • Ikke bruk tilbehør eller
  reservedeler fra andre produsenter
  hvis ikke de uttrykkelig er anbefalt
  av Gorenje. Ved bruk av slikt utstyr
  eller tilbehør blir garantien ugyldig.

  Dette utstyret er merket i henhold
  til europeisk direktiv 2012/19/EF
  om elektrisk og elektronisk avfall WEEE. Direktivet gjelder i hele EU
  42 • Page 43

  og spesifiserer kravene for
  innlevering og håndtering av avfall
  fra elektrisk og elektronisk utstyr.

  Tips: Du kan tilsette ingredienser i
  beholderen mens motoren er i gang,
  gjennom åpningen i lokket.

  Bruksområder for apparatet

  Rengjøring og vedlikehold

  Apparatet er beregnet for bruk i private
  husholdninger, det er ikke beregnet for
  kommersiell bruk. Bruk bare apparatet til å
  bearbeide vanlige mengder mat for husholdninger.
  Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til
  eventuelle senere brukere. Før du bruker
  apparatet for første gang, må du tørke av det med
  en fuktig klut og skylle beholderen under rennende
  vann. Kontroller at apparatet er riktig montert før
  du kobler det til en stikkontakt. Kutt store biter med
  ingredienser i små biter på 2 cm. Vent til varme
  ingredienser er avkjølt før du blander dem
  (temperaturen i ingrediensene må ikke overskride
  60 °C).

  RENGJØRING
  Apparatet er lettest å rengjøre rett etter at du har
  brukt det.
  Hurtigrengjøring: Ha varmt vann og noen dråper
  vaskemiddel i beholderen. Miks vannet og
  vaskemiddelet ved å trykke på pulsknappen. Skyll
  beholderen under rennende vann.
  Grundig rengjøring: Trekk støpslet ut av stikkontakten
  og fjern beholderen. Rengjør hver enkelt del i varmt
  vann og litt flytende oppvaskmiddel med en børste.
  Skyll deretter delene under rennende vann.
  Rengjør sokkelen med en fuktig klut.
  VEDLIKEHOLD OG STELL
  1. Lagre apparatet på et tørt sted.
  2. Ikke bruk beholderen eller andre deler i en
  mikrobølgeovn.

  Før bruk
  Forberedelser før første gangs bruk:
  1. Vask alle avtakbare deler (se kapitlet
  "Rengjøring").
  2. Kontroller at alle delene er riktig montert.
  3. Temperaturen på maten som skal bearbeides i
  mikseren, må ikke overskride 60 °C, og mengden
  må ikke overskride maksimumsmerket på
  beholderen.

  Feilsøking
  1. Ved unormale hendelser under bruk, slik som
  lyder, merkelig lukt, røyk eller høy temperatur,
  kobler du apparatet fra strømnettet og slutter å
  bruke det.
  2. Hvis apparatet ikke virker, må du kontrollere om
  det er riktig koblet til strømnettet og om beholderen
  er riktig montert.
  3. Hvis apparatet fremdeles ikke virker, må du
  kontakte et autorisert servicesenter.

  Bruk:
  1. Plasser beholderen som vist i figur "b". Ha
  ingrediensene oppi beholderen. Pass på at hver
  enkelt bit som has i beholderen, ikke er større enn
  2 cm.
  2. Sett på lokket som vist i figur "a".
  3. Koble apparatet til strømnettet. Alle
  kontrollampene blinker tre ganger; deretter er
  apparatet klart til bruk.
  4. Slå på apparatet ved å trykke på av/på-knappen.
  5. Pulsdrift: Trykk inn pulsknappen og hold den inne.
  6. Trykk på valgknapp 1, 2 eller 3 for hastighet for
  drift ved en bestemt hastighet. Driftshastigheten
  justeres etter væskemengde og hvor tyktflytende
  væsken i apparatet er. Dette betyr at selv om
  apparatet kjøres på hastighetsnivå 1, kan motoren
  nå maksimal driftshastighet (maks. antall
  omdreininger per minutt) hvis væsken fremdeles
  er svært tyktflytende og det er store mengder
  væske i beholderen.
  7. Etter ett minutt stopper apparatet automatisk og
  går tilbake til standbymodus.
  8. Miksingen kan gjentas to ganger; deretter må
  apparatet avkjøles i minst 10 minutter.
  9. For å stoppe blandingen tidligere trykker du på
  av/på-knappen.

  Beskyttelse av miljøet
  Dette symbolet betyr at i EU skal apparatet ikke
  kastes i det vanlige husholdningsavfallet. For å
  hindre skade på miljø og helse på grunn av
  ukontrollert avfallshåndtering, må du sørge for
  at apparatet resirkuleres på riktig måte. Dette vil
  bidra til bærekraftig gjenbruk av ressurser.
  Lever apparatet inn på en miljøstasjon, eller kontakt
  forretningen der du kjøpte apparatet. Forretningen vil
  sørge for miljøriktig resirkulering av apparatet .

  Garanti og reparasjon
  Hvis du har spørsmål eller får problemer med apparatet,
  kan du kontakte Gorenje kundesenter i ditt land (du finner
  telefonnummeret i den internasjonale garantibrosjyren).
  Hvis Gorenje ikke har noe kundesenter i landet ditt, kan
  du ringe til Gorenjes avdeling for hvitevarer.

  Bare til privat bruk!
  GORENJE ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DET
  NYE APPARATET.
  Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer.
  43 • Page 44

  KÄYTTÖOPAS

  • Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai
  sellaisten henkilöiden käyttöön,
  joiden fyysinen tai henkinen
  toimintakyky on rajoittunut tai, joilla
  ei ole kokemusta tai tietoa laitteen
  käytöstä muutoin kuin heidän
  turvallisuudestaan vastaavan
  henkilön valvonnassa tai
  opastuksella.
  • Älä anna laitteen käydä ilman
  valvontaa ja varmista, että lapset
  eivät leiki sillä.
  • Älä sekoita tai käsittele kuumia
  nesteitä laitteessa.
  • Älä milloinkaan työnnä käsiäsi tai
  mitään lisävarusteita tai tarvikkeita
  laitteen terän lähelle.
  • Älä puhdista laitetta vedellä, joka
  on kuumempaa kuin 60 °C.
  • Ennen kuin kytket laitteen päälle,
  varmista että sen kaikki
  komponentit on asennettu oikein.
  • Varmista, että moottoriosa on
  kuiva laitteen käytön aikana.
  • Laitetta saa käyttää korkeintaan 2
  minuuttia yhtämittaisesti. Kun olet
  käyttänyt laitetta 2 minuuttia, anna
  sen olla vähintään 10 minuuttia.
  • Jos laitteen moottori pysähtyy,
  eikä sitä voida käynnistää
  uudelleen, irrota laite
  verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä
  ennen kuin käytät sitä uudelleen
  (vähintään yhden tunnin).
  • Laitetta ei voi käyttää kiinteiden ja
  kuivien ainesten sekoittamiseen,
  jääpaljon lukuun ottamatta.
  • Laite ei sovellu ulkona
  käytettäväksi.

  Yleinen kuvaus
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  FI

  Virtakytkin (ON/OFF)
  Sykäyspainike
  Nopeuden valintapainikkeet
  Kansi
  Kannu
  Kannen lukko
  Sekoitusterä
  Alusta
  Mittakuppi

  Vaara
  Älä milloinkaan upota moottoriosaa sisältävää
  alustaa veteen tai muuhun nesteeseen tai
  huuhtele sitä vesihanan alla.

  Varoitus

  • Lue tämä ohje huolellisesti läpi
  ennen laitteen ensimmäistä
  käyttöä ja säilytä se tulevaa
  tarvetta varten.
  • Ennen kuin liität laitteen
  verkkovirtaan, varmista että
  laitteen alustaan merkitty jännite
  vastaa kotisi verkkovirran
  jännitettä.
  • Älä käytä laitetta, jos sen
  pistotulppa, virtajohto tai muut
  komponentit ovat vaurioituneita.
  • Jos havaitset laitteessa
  vaurioitumisen merkkejä, lopeta
  sen käyttö ja ota yhteyttä Gorenjen
  lähimpään valtuutettuun
  huoltokorjaamoon.
  • Jos virtajohto on vaurioitunut, se
  on vaihdettava Gorenjen,
  Gorenjen valtuutetun
  huoltokorjaamon tai vastaavien
  pätevien henkilöiden toimesta.
  • Älä käytä laitteessa muiden
  valmistajien varusteita tai varaosia,
  ellei Gorenje nimenomaan
  suosittele niitä. Jos tällaisia
  varusteita tai osia käytetään,
  laitteen takuu raukeaa.

  Tämä laite on merkitty Euroopan
  parlamentin ja neuvoston sähkö44 • Page 45

  Vinkki: Kun laite on toiminnassa, ts. kun
  moottori on käynnissä, kannuun voidaan
  lisätä aineksia kannessa olevan aukon
  kautta.

  ja elektroniikkalaiteromusta
  antaman direktiivin 2012/19/EY
  mukaisesti. Tämä direktiivi
  määrittää koko Euroopan unionin
  sähkö- ja laiteromun palautusta ja
  kierrätystä koskevat vaatimukset.

  Puhdistus ja huolto
  PUHDISTUS
  Laite on helpompi puhdistaa, jos puhdistat sen
  välittömästi käytön jälkeen.
  Nopea puhdistus: Lisää kannuun lämmintä vettä ja
  muutama pisara pesuainetta. Sekoita vesi ja pesuaine
  painamalla pulssitoiminnon painiketta. Huuhtele kannu
  juoksevalla vedellä.
  Perusteellinen puhdistus: Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja
  poista kannu. Puhdista yksittäiset osat lämpimällä vedellä ja
  pienellä määrällä astianpesuainetta harjaa käyttäen. Huuhtele
  osat sen jälkeen juoksevalla vedellä.
  Puhdista alusta kostealla liinalla.

  Kuinka laitetta käytetään
  Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, sitä ei ole
  tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Käytä sitä vain
  kotitalouksille ominaisten ruokamäärien
  käsittelyyn. Säilytä käyttöohjeet huolellisesti ja
  luovuta ne mahdolliselle seuraavalle omistajalle.
  Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran,
  pyyhi se kostealla liinalla ja huuhtele kannu
  juoksevalla vedellä. Varmista, että laite on koottu
  oikein, ennen kuin liität sen verkkovirtaan. Kuutio
  suuremmat elintarvikkeet 2 senttimetrin kokoisiksi
  paloiksi. Anna kuumien elintarvikkeiden jäähtyä
  ennen niiden sekoittamista (sekoittimeen
  laitettavien ainesten lämpötilan ei tule olla yli 60
  °C).

  KUNNOSSAPITO JA HOITO
  1.
  2.

  Vianetsintä
  1.

  Laitteen käyttö

  2.

  Laitteen valmistelu käyttöä varten:
  1.
  2.
  3.

  3.

  Pese kaikki irrotettavat osat (katso luku ’Puhdistus’).
  Ennen kuin käytät laitetta, varmista että sen kaikki osat on
  asennettu oikein.
  Sekoittimessa käsiteltävän ruoan lämpötila ei saa olla yli
  60 °C ja ruoan määrä ei saa ylittää kannun
  maksimimerkintää.

  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  7.
  8.

  9.

  Jos käytön aikana ilmenee epänormaaleja ilmiöitä, kuten
  melu, epätavallinen haju, savu tai korkea lämpötila, irrota
  laite sähköverkosta ja lopeta sen käyttö.
  Jos laite ei toimi, tarkasta onko se liitetty oikein
  verkkovirtaan ja onko kannu asianmukaisesti paikallaan.
  Jos laite ei edelleenkään toimi, ota yhteyttä valtuutettuun
  huoltoon.

  Ympäristönsuojelu
  Tämä symboli merkitsee sitä, että laitetta ei
  saa hävittää kotitalousjätteen mukana
  Euroopan unionin alueella. Toimita laite
  asianmukaisesti kierrätettäväksi, jotta
  vältyttäisiin haitoilta, joita jätteiden
  hallitsemattomasta hävittämisestä aiheutuu
  ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tämä edistää
  luonnonvarojen kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta laite
  jätteiden keräysjärjestelmän kautta tai ota yhteys
  myyjään, jolta laite on ostettu. Myyjä voi huolehtia laitteen
  kierrätyksestä ympäristölle turvallisella tavalla.

  Käyttö:
  1.

  Säilytä laitetta kuivassa paikassa.
  Älä milloinkaan käytä kannua tai mitään muutakaan osaa
  mikroaaltouunissa.

  Asenna kannu kuvassa ”b” näkyvällä tavalla. Kaada
  ainekset kannuun. Varmista, että kannuun kaadettavat
  yksittäiset osat eivät ole suurempia kuin 2 cm.
  Aseta kansi paikalleen kuvassa ”a” näkyvällä tavalla.
  Kytke laite pistorasiaan. Kaikki merkkivalot vilkahtavat
  kolme kertaa, laite on käyttövalmis.
  Kytke laite päälle painamalla virtakytkintä.
  Jos haluat käyttää pulssitoimintoa, pidä pulssitoiminnon
  painiketta painettuna.
  Paina nopeuden valintapainikkeita 1, 2 tai 3
  työskennelläksesi tietyllä nopeudella. Laitteen
  käyttönopeus valitaan laitteessa olevan nesteen sakeuden
  ja määrän mukaan. Tämä merkitsee sitä, että vaikka laite
  toimii nopeustasolla 1, moottori voi saavuttaa
  maksiminopeutena (suurin kierrosnopeus minuutissa), jos
  neste on edelleen erittäin sakeaa (paksua) ja kannussa on
  suuri määrä tällaista nestettä.
  Laite pysähtyy automaattisesti 1 minuutin kuluttua ja palaa
  valmiustilaan.
  Sekoitusprosessi voidaan toistaa kaksi kertaa; sen jälkeen
  laitteen on annettava jäähtyä vähintään 10 minuuttia.
  Paina virtakytkintä, jos haluat lopettaa sekoittamisen
  aikaisemmin.

  Takuu ja korjaukset
  Jos tarvitset tietoa tai sinulla on ongelmia laitteen
  käytössä, älä epäröi soittaa Gorenjen
  asiakaspalvelukeskukseen maassasi (puhelinnumero on
  ilmoitettu kansainvälisessä takuukortissa). Jos maassasi
  ei ole Gorenjen asiakaspalvelukeskusta, ota yhteyttä
  Gorenjen kodinkoneiden huoltopalveluun.

  Vain yksityiseen käyttöön!
  GORENJE TOIVOTTAA MIELLYTTÄVIÄ
  HETKIÄ LAITTEEN PARISSA.
  Pidätämme oikeuden muutoksiin.

  45 • Page 46

  KASUTUSJUHEND

  • Seade ei ole mõeldud
  kasutamiseks lastele või füüsilise
  või vaimse puudega isikutele või
  puudulike kogemuste ja
  teadmistega isikutele, välja
  arvatud juhul, kui nende ohutuse
  eest vastutav isik juhendab ja
  nõustab neid.
  • Ärge jätke seadet järelevalveta
  tööle ja veenduge, et lapsed ei
  mängi sellega.
  • Ärge segage ega töödelge
  seadmes kuumi vedelikke.
  • Ärge kunagi puudutage tera
  kätega ega tarvikuid ega lisasid.
  • Ärge puhastage seadet kuumema
  veega kui 60 °C.
  • Enne seadme sisselülitamist
  veenduge, et kõik osad on õigesti
  paigaldatud.
  • Veenduge, et mootor on seadme
  kasutamise ajal kuiv.
  • Seadme maksimaalne kasutusaeg
  on 2 minutit. Pärast seadme
  kasutamist 2 minuti jooksul laske
  sellel vähemalt 10 minutit seista.
  • Kui mootor seiskub ja toimingut ei
  ole võimalik jätkata, ühendage
  seade vooluvõrgust lahti ja laske
  sellel enne uuesti kasutamist
  maha jahtuda (vähemalt üks tund).
  • Seadet ei saa kasutada tahkete ja
  kuivade koostisainete
  blenderdamiseks või segamiseks,
  välja arvatud jääkuubikud.
  • Seade ei ole sobiv välitingimustes
  kasutamiseks.

  Üldkirjeldus
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  ET

  Sisse/välja nupp
  Pulseerimisnupp
  Kiiruse valiku nupud
  Kaas
  Kann
  Kaane lukk
  Blenderdamise tera
  Alus
  Mõõtetops

  Oht
  Ärge kunagi pange alust koos mootoriga vette ega muu
  vedeliku sisse ning ärge peske seda jooksva vee all.

  Hoiatus

  • Enne seadme esmakasutamist
  tutvuge põhjalikult selle
  kasutusjuhendiga ja hoidke see
  edaspidiseks alles.
  • Enne seadme vooluvõrku
  ühendamist veenduge, et seadme
  põhjal näidatud pinge vastab teie
  kohaliku vooluvõrgu pingele.
  • Ärge kasutage seadet, kui pistik,
  juhe või muud osad on
  kahjustunud.
  • Kui märkate seadmel kahjustusi,
  lõpetage selle kasutamine ja
  pöörduge lähima Gorenje volitatud
  teenindus- ja remondikeskuse
  poole.
  • Toitekaabli kahjustamisel võib
  selle asendada ainult Gorenje,
  Gorenje volitatud teenindus- ja
  remondikeskus või piisava
  väljaõppe saanud spetsialist.
  • Ärge kasutage teiste tootjate
  tarvikuid või varuosi, välja arvatud
  juhul, kui Gorenje on sõnaselgelt
  neid soovitanud. Selliste tarvikute
  või lisade kasutamise korral
  garantii ei kehti.

  Seade on märgistatud vastavalt
  Euroopa elektri- ja
  elektroonikaseadmete jäätmete
  (WEEE) direktiivile 2012/19/EÜ.
  46 • Page 47

  Näpunäide: seadme kasutamise ajal, s.o
  mootori töötamise ajal saab koostisaineid
  kannu lisada kaanes oleva avause kaudu.

  Direktiivis nähakse ette elektri- ja
  elektroonikaseadmete jäätmete
  kogumise ja haldamise nõuded, mis
  kehtivad kogu Euroopa Liidus.

  Puhastamine ja hooldus
  PUHASTAMINE
  Seadet on lihtsam puhastada, kui puhastate selle kohe
  pärast kasutust.
  Kiirpuhastus: lisage kannu sooja vett ja mõned tilgad
  puhastusvahendit. Segage vesi ja puhastusvahend,
  vajutades pulseerimisnuppu. Loputage kannu jooksva
  vee all.
  Põhjalik puhastus: ühendage seade seinakontaktist lahti ja
  eemaldage kann. Puhastage eraldi osad soojas vees väikse
  koguse nõudepesuvahendiga, kasutades harja. Seejärel
  loputage osi jooksva vee all. Puhastage alust niiske lapiga.

  Kuidas seadet kasutada
  Teie seade on mõeldud kodumajapidamises
  kasutamiseks ning see ei ole mõeldud äriasutustes
  kasutamiseks. Kasutage seda vaid kodumajapidamises
  tavapärastes kogustes toidu töötlemiseks. Hoidke
  juhend alles ja andke see edasi järgmistele kasutajatele.
  Enne seadme esmakordset kasutamist pühkige seda
  niiske lapiga ning loputage kannu jooksva vee all. Enne
  seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et olete
  seadme õigesti kokku pannud. Lõigake koostisainete
  suuremad tükid 2 cm tükkideks. Oodake, kuni kuumad
  koostisosad on maha jahtunud, enne kui hakkate neid
  blenderdama (blenderisse pandavate koostisosade
  temperatuur ei tohi ületada 60 °C).

  HOOLDUS
  1. Hoidke seadet kuivas keskkonnas.
  2. Ärge kunagi kasutage kannu või muid osi
  mikrolaineahjus.

  Seadme kasutamine

  Probleemide lahendamine

  Seadme kasutamiseks ettevalmistamine:
  Peske kõik eemaldatavad osad (vt ptk

  1.

  „Puhastamine“).
  1. Enne seadme kasutamist veenduge, et kõik seadme osad
  on õigesti kokku pandud.
  2. Blenderis töödeldava toidu temperatuur ei tohi ületada
  60 °C ning toidu kogus ei tohi ületada kannul olevat
  maksimaalse koguse tähist.

  2.

  3.

  Kasutamine
  1.

  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  7.
  8.

  Kasutamise ajal ebanormaalsete ilmingute tekkides,
  näiteks müra, ebatavaline lõhn, suits või kõrge
  temperatuur, ühendage seade vooluvõrgust lahti ja
  lõpetage selle kasutamine.
  Kui seade ei tööta, kontrollige, kas see on õigesti
  ühendatud vooluvõrku ja kas kann on õigesti
  paigaldatud.
  Kui seade ikkagi ei tööta, helistage volitatud
  teenindusse.

  Keskkonnakaitse

  Paigaldage kann vastavalt joonisele „b“. Lisage kannu
  koostisained. Veenduge, et kannu lisatavad tükid ei
  oleks suuremad kui 2 cm.
  Asetage peale kaan vastavalt joonisele „a“.
  Ühendage seade vooluvõrku. Kõik juhttuled vilguvad
  kolm korda; seejärel on seade kasutamiseks valmis.
  Lülitage seade sisse, vajutades sisse/välja nuppu.
  Pulseerimistoimingu kasutamiseks vajutage
  pulseerimisnuppu ja hoidke seda all.
  Vajutage kiiruse valiku nuppe 1, 2 ja 3 teatud kiirusel
  töötamiseks. Töökiirust kohandatakse vastavalt seadmes
  oleva vedeliku paksusele ja kogusele. See tähendab, et
  isegi, kui seade töötab kiirusel 1, võib mootor saavutada
  maksimaalse töökiiruse (maksimaalne pöörete arv
  minutis), kui vedelik on ikka veel väga veniv (paks) ning
  kannus on suur kogus sellist vedelikku.
  Ühe minuti pärast seade peatub automaatselt
  ning naaseb ooterežiimi.
  Blenderdamisprotsessi saab kaks korda korrata; seejärel
  tuleb jätta seade vähemalt 10 minutiks maha jahtuma.
  Blenderdamisprotsessi varem peatamiseks vajutage
  sisse/välja nuppu.

  See sümbol tähendab, et Euroopa Liidus ei tohi
  seadet ära visata koos muude
  kodumajapidamisjäätmetega. Keskkonnale ja
  inimese tervisele kahju tekitamise ära hoidmiseks,
  mis võib kaasneda kontrollimatu jäätmete
  kõrvaldamisega, veenduge, et seade võetakse
  nõuetekohaselt ringlusse. Sellega aitate kaasa ressursside
  jätkusuutlikule taaskasutusele. Tagastage seade jäätmete
  kogumise süsteemi kaudu või võtke ühendust müüjaga, kellelt
  seadme ostsite. Müüja saab pakkuda keskkonnasõbralikku
  seadme ringlussevõttu.

  Garantii ja remont
  Kui Teil on vaja teavet või kui Teil on probleeme seadme
  kasutamisel, võtke palun ühendust oma riigi Gorenje
  klienditeeninduskeskusega (telefoninumber on toodud
  rahvusvahelisel garantiikaardil). Kui Teie riigis ei ole Gorenje
  klienditeeninduskeskust, palun helistage Gorenje
  kodumajapidamisseadmete teeninduse osakonda.

  Vaid isiklikuks kasutamiseks!
  GORENJE
  SOOVIB TEILE MÕNUSAT SEADME
  KASUTUST!
  Me jätame endale mis tahes muudatuste tegemise
  õiguse.
  47 • Page 48

  NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

  netinkamus priedus, garantija
  negalioja.
  Prietaiso neturėtų naudoti vaikai arba
  asmenys su fizine negale ar
  sutrikusia psichika, arba asmenys,
  kuriems trūksta patirties ir žinių,
  nebent tokius asmenis prižiūri arba
  konsultuoja už jų saugumą
  atsakingas asmuo.
  • Nepalikite prietaiso veikti be
  priežiūros ir neleiskite vaikams
  žaisti su juo.
  • Negalima su prietaisu maišyti arba
  plakti karštų skysčių.
  • Nekrapštykite prietaiso peiliuku
  rankomis ar kitais priedais.
  • Neplaukite prietaiso karštesniu
  negu 60 °C vandeniu.
  • Prieš įjungdami prietaisą
  įsitikinkite, kad visi komponentai
  yra teisingai sumontuoti.
  • Prietaiso veikimo metu užtikrinkite,
  ar variklio blokas būtų sausas.
  • Ilgiausias prietaiso naudojimo
  laikas – 2 minutes. Panaudojus
  prietaisą 2 minutes, leiskite jam
  atvėsti mažiausiai 10 minučių.
  • Jei variklis sustoja ir naudoti
  nebegalima, atjunkite prietaisą nuo
  maitinimo tinklo ir vėl leiskite jam
  atvėsti prieš pradėdami dėl naudoti
  (mažiausiai vieną valandą).
  • Prietaiso negalima naudoti kietų ir
  sausų ingredientų maišymui,
  išskyrus ledo kubelius.
  Prietaisas nėra skirtas naudoti lauke.

  Bendras aprašymas
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  LT

  Įjungimo/išjungimo mygtukas
  Impulso mygtukas
  Greičio pasirinkimo mygtukai
  Dangtelis
  Ąsotis
  Dangtelio užraktas
  Maišymo mentės
  Pagrindas
  Matavimo puodelis

  Pavojus
  Niekada nemerkite pagrindo su variklio bloku į
  vandenį ar kitą skystį ir neplaukite po tekančiu
  vandeniu.

  Įspėjimas

  • Prieš naudodami prietaisą pirmą
  kartą, atidžiai perskaitykite
  instrukciją ir saugokite, nes ateityje
  jos gali prireikti.
  • Prieš jungdami prietaisą prie
  maitinimo tinklo, patikrinkite, ar
  prietaiso apačioje nurodyta įtampa
  sutampa su vietos maitinimo tinklo
  įtampa.
  • Nenaudokite prietaiso, jei jo laidas,
  kištukas, pagrindas ar kitos dalys
  yra sugadinti.
  • Jei pastebėjote prietaiso
  pažeidimo požymių, jo
  nebenaudokite ir kreipkitės į
  artimiausią „Gorenje“ įgaliotą
  techninės priežiūros ir remonto
  centrą.
  • Jei maitinimo laidas yra pažeistas,
  jį gali pakeisti tik „Gorenje“,
  „Gorenje“ įgaliotas aptarnavimas ir
  remonto centras arba tinkamai
  apmokytas specialistas.
  • Nenaudokite jokių kitų gamintojų
  priedų ar atsarginių dalių, nebent
  juos aiškiai rekomendavo
  „Gorenje“. Naudojant tokius

  Šis prietaisas atitinka Europos
  EC/2012/19 Elektros ir elektroninės
  įrangos atliekų direktyvą. Direktyva
  nurodo taikomus Europos Sąjungos
  48 • Page 49

  Patarimas: dėkite ingredientų į ąsotį, kol
  prietaisas veikia, t. y. kol veikia variklio
  blokas, galima per angą dangtelyje.

  elektros ir elektroninės įrangos atliekų
  rinkimo ir tvarkymo reikalavimus.
  Kaip naudoti prietaisą

  Valymas ir priežiūra

  Prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose ir nėra
  skirtas naudoti komercinėse įmonėse. Naudokite jį
  tik namų ūkyje įprastų maisto produktų
  apdorojimui. Rūpestingai išsaugokite prietaiso
  vartotojams. Prieš pradedant naudoti prietaisą
  pirmą kartą, nuvalykite jį drėgnu skudurėliu ir
  nuskalaukite ąsotį po tekančiu vandeniu. Prieš
  prijungdami prie elektros lizdo, įsitikinkite, kad
  teisingai surinkote prietaisą. Supjaustykite
  didesnius gabaliukus 2 centimetrų kubeliais. Prieš
  sumaišydami palaukite, kol karštos sudedamosios
  dalys atvės (ingredientų temperatūra trintuve
  neturi viršyti 60 °C).

  VALYMAS
  Prietaisą bus lengviau valyti, jei jį valysite iš karto
  po naudojimo.
  Greitas valymas: Į ąsotį įpilkite šilto vandens ir
  įlašinkite keletą lašų ploviklio. Suplakite vandenį ir
  ploviklį, paspausdami impulso mygtuką.
  Nuplaukite ąsotį po tekančiu vandeniu.
  Kruopštus valymas: Atjunkite prietaisą ir išimkite ąsotį.
  Nuplaukite atskiras dalis šiltu vandeniu ir nedideliu
  kiekiu rankinio indų ploviklio, naudodami šepetį. Tada
  nuplaukite dalis tekančiu vandeniu.
  Valykite prietaisą drėgna audinio skiaute.

  Prietaiso naudojimas

  TECHNINIS APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA
  1. Laikykite prietaisą sausoje aplinkoje.
  2. Niekada nenaudokite ąsočio ar kitos dalies
  mikrobangų krosnelėje.

  Prietaiso paruošimas naudoti:
  1. Išplaukite visas nuimamas dalis (žr. skyrių
  „Valymas“).
  2. Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad visos
  dalys yra tinkamai surinktos.
  3. Trintuve perdirbamo maisto temperatūra neturėtų
  viršyti 60 °C, o jo kiekis neturėtų būti didesnis už
  didžiausią leistiną kiekį.

  Gedimų šalinimas
  1. Jei prietaisas ima veikti neįprastai, pvz., sklinda
  triukšmas, nebūdingas kvapas, dūmai arba aukšta
  temperatūra, atjunkite prietaisą nuo maitinimo
  tinklo ir nebenaudokite.
  2. Jei prietaisas neveikia, patikrinkite, ar jis yra
  teisingai prijungtas prie maitinimo tinklo ir ar
  tinkamai įstatytas ąsotis.
  3. Jei prietaisas vis tiek neveikia, kreipkitės į įgaliotą
  techninės priežiūros centrą.

  Naudojimas:
  1. Įdėkite ąsotį, kaip parodyta b pav. Į ąsotį supilkite
  ingredientus. Patikrinkite, ar maisto gabalėliai,
  dedami į ąsotį, yra ne didesni kaip 2 cm.
  2. Uždėkite dangtelį, kaip nurodyta a pav.
  3. Prietaiso jungimas prie maitinimo tinklo. Visos
  valdymo lemputės užsidegs tris kartus; tuomet
  prietaisas yra paruoštas naudoti.
  4. Įjunkite prietaisą, paspaudę ON/OFF mygtuką.
  5. Jei reikalinga impulso funkcija, paspauskite ir
  palaikykite impulso mygtuką.
  6. Paspauskite greičio pasirinkimo mygtukus 1, 2
  arba 3, norėdami naudoti prietaisą tam tikru
  greičiu. Darbinis greitis nustatomas pagal prietaiso
  skysčio tirštumą ir kiekį. Tai reiškia, kad net tada,
  kai prietaisas veikia ir greičio lygis yra 1, variklis
  gali pasiekti didžiausią darbinį greitį (daugiausia
  apsisukimų per minutę), jei skystis vis dar yra labai
  klampus (tirštas) ir inde yra daug tokio skysčio.
  7. Po 1 minutės prietaisas automatiškai sustoja ir
  grįžta į budėjimo režimą.
  8. Maišymo procesas gali būti kartojamas du kartus;
  tada prietaisą reikia palikti atvėsti mažiausiai 10
  minučių.
  9. Norėdami sustabdyti maišymo procesą anksčiau,
  paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką.

  Aplinkos apsauga
  Šis simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje
  prietaiso negalima išmesti kartu su kitomis
  buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti žalos
  aplinkai ir žmonių sveikatai, kuri gali atsirasti dėl
  nekontroliuojamo atliekų šalinimo, prietaisas turi
  būti tinkamai perdirbtas. Tai prisidės prie
  tvaraus pakartotinio išteklių naudojimo. Priduokite
  prietaisą į atliekų surinkimo sistemą arba kreipkitės į
  pardavėją, iš kurio įsigijote prietaisą. Pardavėjas gali
  užtikrinti, kad prietaisas būtų perdirbtas nekenkiant
  aplinkai.

  Garantija ir remontas
  Jei reikia informacijos arba jei turite problemų naudojant
  prietaisą, nedvejodami kreipkitės į savo šalies „Gorenje“
  klientų aptarnavimo centrą (telefono numeris yra
  nurodytas tarptautinės garantijos lape). Jei jūsų šalyje
  nėra „Gorenje“ klientų aptarnavimo centro, skambinkite
  „Gorenje“ buitinių prietaisų aptarnavimo skyriui.

  Tik buitiniam naudojimui.
  „GORENJE“ LINKI SĖKMINGAI IR SMAGIAI NAUDOTIS
  ŠIUO PRIETAISU
  Mes pasiliekame teisę daryti bet kokius pakeitimus.
  49 • Page 50

  LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

  Ierīce nav paredzēta izmantošanai
  bērniem vai personām ar fizisku
  vai garīgu spēju traucējumiem vai
  personām ar nepietiekamu
  pieredzi un zināšanām, izņemot
  gadījumus, kad šādas personas
  tiek uzraudzītas vai viņu rīcību
  konsultē persona, kas ir atbildīga
  par viņu drošību.
  • Ierīces lietošanas laikā neatstājiet
  to bez uzraudzības un pieskatiet,
  lai ar to nespēlētos bērni.
  • Nemaisiet vai negatavojiet ierīcē
  karstus šķidrumus.
  • Nekad nepieskarieties ierīces
  asmenim ar rokām vai jebkādiem
  palīgierīcēm vai piederumiem.
  • Nemazgājiet ierīci ar ūdeni, kas ir
  karstāks par 60 °C.
  • Pirms ierīces ieslēgšanas
  pārliecinieties, ka visas
  sastāvdaļas ir pareizi uzstādītas.
  • Pārliecinieties, ka lietošanas laikā
  ierīces motors saglabājas sauss.
  • Maksimālais ierīces lietošanas
  laiks ir 2 minūtes. Kad ierīce ir
  darbojusies 2 minūtes, ļaujiet tai
  atpūsties vismaz 10 minūtes.
  • Ja motors apstājas un darbību
  nevar atsākt, atvienojiet ierīci no
  elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist
  (vismaz vienu stundu), pirms to
  atkal darbināt.
  • Ierīci nevar izmantot cietu un
  sausu sastāvdaļu sajaukšanai vai
  smalcināšanai, izņemot ledus
  gabaliņus.
  • Ierīce nav piemērota lietošanai
  ārpus telpām.

  Vispārējs apraksts
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

  LV  Ieslēgšanas / izslēgšanas poga
  Impulsa poga
  Ātruma izvēles pogas
  Vāks
  Krūze
  Vāka aizslēgs
  Blendēšanas asmens
  Korpuss
  Mērkrūze

  Bīstami
  Nekad nemērciet ierīces korpusu ar motoru ūdenī
  vai kādā šķidrumā un nemazgājiet ierīci zem
  tekoša ūdens.

  Brīdinājumi

  • Pirms ierīces lietošanas pirmoreiz
  uzmanīgi izlasiet šo lietošanas
  pamācību un saglabājiet to
  turpmākai uzziņai.
  • Pirms ierīces pievienošanas
  elektrotīklam pārbaudiet, vai uz
  ierīces pamatnes norādītais
  spriegums atbilst vietējā strāvas
  tīkla spriegumam.
  • Nelietojiet ierīci, ja ir bojāta
  kontaktdakša, strāvas vads vai
  kāds cits tās komponents.
  • Ja pamanāt iekārtas bojājuma
  pazīmes, pārtrauciet tās lietošanu
  un sazinieties ar tuvāko Gorenje
  autorizēto servisu un remonta
  centru.
  • Ja elektrības vads ir bojāts, tā
  nomaiņa jāuztic Gorenje
  pārstāvim, Gorenje autorizētā
  servisa pārstāvim vai citai līdzīgi
  kvalificētai personai.
  • Neizmantojiet citu ražotāju
  piederumus vai rezerves daļas, ja
  vien Gorenje to nav īpaši ieteikusi.
  Šādu rezerves daļu vai piederumu
  izmantošanas gadījumā garantija
  nav spēkā esoša.

  Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas
  Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko
  un elektronisko iekārtu atkritumiem
  50 • Page 51

  (EEIA). Šī direktīva precizē prasības
  attiecībā uz elektrisko un
  elektronisko iekārtu atkritumu
  savākšanu un apsaimniekošanu visā
  Eiropas Savienībā.

  Tīrīšana un apkope
  TĪRĪŠANA
  Ierīci ir vieglāk tīrīt, ja to dara uzreiz pēc
  lietošanas.
  Ātra tīrīšana: iepildiet krūzē siltu ūdeni un dažus
  pilienus mazgāšanas līdzekļa. Sajauciet ūdeni ar
  mazgāšanas līdzekli, nospiežot impulsa pogu.
  Noskalojiet krūzi zem tekoša ūdens.
  Rūpīga tīrīšana: atvienojiet ierīci un noņemiet krūzi.
  Mazgājiet atsevišķās daļas, izmantojot trauku
  birsti, siltā ūdenī, kam pievienots neliels daudzums
  mazgāšanas līdzekļa, kas paredzēts mazgāšanai
  ar rokām. Pēc tam noskalojiet daļas zem tekoša
  ūdens.
  Notīriet pamatni ar mitru drānu.

  Kā lietot ierīci
  Jūsu ierīce ir paredzēta izmantošanai
  mājsaimniecībās un nav paredzēta
  komerclietojumam. Izmantojiet to pārtikas
  produktu apstrādē parastos daudzumos sadzīves
  lietojumam. Uzglabājiet šo pamācību drošā vietā
  un nododiet to kopā ar ierīci, ja tā maina
  īpašnieku. Pirms ierīce tiek lietota pirmoreiz,
  noslaukiet to ar mitru drānu un izskalojiet krūzi
  zem tekoša ūdens. Pārliecinieties, vai ierīce ir
  pareizi salikta, pirms tā tiek pievienota elektrības
  kontaktligzdai. Liela izmēra sastāvdaļas pirms
  apstrādes sagrieziet aptuveni 2 cm gabaliņos.
  Ļaujiet karstām sastāvdaļām atdzist, pirms tās tiek
  blendētas (sastāvdaļu temperatūra blenderī
  nedrīkst pārsniegt 60 °C).

  UZTURĒŠANA UN APKOPE
  1. Uzglabājiet ierīci sausos apstākļos.
  2. Nekad nelieciet krūzi vai citas ierīces daļas
  mikroviļņu krāsnī.

  Ierīces lietošana
  Ierīces sagatavošana lietošanai:

  Traucējummeklēšana

  1. Nomazgājiet visas noņemamās detaļas (sk.
  nodaļu "Tīrīšana").
  2. Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, ka visas
  detaļas ir pareizi samontētas.
  3. Blendējamo pārtikas produktu temperatūra
  nedrīkst pārsniegt 60 °C, un to daudzums nedrīkst
  pārsniegt maksimālās atzīmi norādi uz krūzes.

  1. Gadījumos, kad ierīce nedarbojas normāli,
  piemēram, dzirdams troksnis, jūtama smaka, dūmi
  vai augsta temperatūra, atvienojiet ierīci no
  elektrotīkla un pārtrauciet to lietot.
  2. Ja ierīce nedarbojas, pārbaudiet, vai tā ir pareizi
  pievienota strāvas padevei un vai ir pareizi
  uzstādīta krūze.
  3. Ja ierīce joprojām nedarbojas, zvaniet autorizētam
  servisa centram.

  Lietošana:

  Vides aizsardzība

  1. Uzstādiet krūzi, kā norādīts attēlā "b". Ievietojiet
  krūzē ēdiena sastāvdaļas. Krūzē ievietotie
  atsevišķie gabaliņi nedrīkst būt lielāki par 2 cm.
  2. Uzlieciet vāku, kā norādīts attēlā "a".
  3. Pievienojiet ierīci elektrotīklam. Visas
  indikatorlampiņas iemirgosies trīs reizes; pēc tam
  ierīce būs gatava lietošanai.
  4. Ieslēdziet ierīci, piespiežot
  ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
  5. Darbībai impulsu režīmā piespiediet impulsu pogu
  un turiet to piespiestu.
  6. Darbībai konkrētā ātrumā piespiediet ātruma
  izvēles pogas 1, 2 vai 3. Darbības ātrums tiek
  pielāgots šķidruma biezumam un daudzumam
  ierīcē. Tas nozīmē, ka pat tad, ja ierīce darbojas
  1. ātruma līmenī, motors var sasniegt maksimālo
  darbības ātrumu (maksimālo apgriezienu skaitu
  minūtē), ja šķidrums joprojām ir ļoti viskozs (biezs)
  un krūzē šī šķidruma ir daudz.
  7. Pēc vienas minūtes ierīce automātiski apstājas un
  atgriežas gaidīšanas režīmā.
  8. Blendēšanas procesu var atkārtot divas reizes;
  pēc tam ierīcei vismaz 10 minūtes jāļauj atdzist.
  9. Lai pārtrauktu blendēšanas procesu ātrāk,
  piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu

  Šis simbols nozīmē, ka Eiropas Savienības
  teritorijā ierīci nedrīkst izmest kopā ar citiem
  sadzīves atkritumiem. Lai novērstu jebkādu kaitējumu
  videi un cilvēku veselībai, kas var rasties nekontrolētas
  atkritumu likvidēšanas dēļ, pārliecinieties, vai ierīce tiek
  pareizi pārstrādāta. Tas veicinās resursu ilgtspējīgu
  atkārtotu izmantošanu. Nododiet iekārtu, izmantojot
  atkritumu savākšanas sistēmu, vai sazinieties ar
  pārdevēju, no kura iegādājāties ierīci. Pārdevējs spēj
  nodrošināt ierīces pārstrādi tādā veidā, kas ir droša videi.

  Garantija un serviss
  Ja jums nepieciešama informācija vai arī radusies
  kāda problēma ar ierīces lietošanu, lūdzu,
  sazinieties ar Gorenje klientu apkalpošanas centru
  savā valstī (tālruņa numuru jūs atradīsiet
  Starptautiskajā garantijas lapā). Ja jūsu valstī nav
  klientu apkalpošanas centra, lūdzu, zvaniet
  Gorenje sadzīves ierīču servisa nodaļai.
  Tikai personiskam lietojumam!
  GORENJE
  VĒL JUMS DAUDZ PRIEKA, LIETOJOT ŠO
  IERĪCI.

  Padoms: Ja vēlas pievienot sastāvdaļas
  krūzē, kamēr ierīce darbojas, t. i., kamēr
  strādā ierīces motors, to var izdarīt,
  atverot vāku.

  Mēs paturam tiesības veikt jebkādas
  modifikācijas.

  51 • Page 52

  NOTICE D'UTILISATION
  Description générale
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.  Touche Marche/Arrêt
  Touche "Pulse"
  Touches de sélection de la vitesse
  Couvercle
  Bol mixeur
  Verrouillage du couvercle
  Lames
  Base
  Bouchon doseur

  Danger  N'immergez jamais la base comprenant le bloc
  moteur dans de l'eau ni dans un autre liquide et ne
  la nettoyez pas sous l'eau courante.

  Mise en garde


  Avant d’utiliser l’appareil pour la
  première fois, lisez attentivement
  cette notice et conservez-la pour
  vous y référez ultérieurement.
  Avant de brancher l’appareil au
  secteur, assurez-vous que la
  tension indiquée sur la base de
  l’appareil correspond à la tension
  de votre habitation.
  N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le
  cordon d'alimentation ou tout autre
  composant sont endommagés.
  Si vous remarquez que l'appareil
  est abîmé, cessez de l'utiliser et
  contactez le service après-vente
  Gorenje le plus proche.
  Si le cordon d'alimentation est
  endommagé, il doit être remplacé
  exclusivement par Gorenje, son
  service après-vente agréé, ou par
  un professionnel expérimenté.
  N'utilisez pas d'accessoires ni de
  pièces de rechange provenant
  d'autres fabricants, à moins qu'ils
  ne soient expressément
  recommandés par Gorenje. En cas
  d'utilisation de telles pièces ou de
  tels accessoires, la garantie ne sera
  plus valable.

  52

  FR

  Cet appareil n’est pas prévu pour
  les enfants ni les personnes à
  capacités physiques, sensorielles
  ou mentales réduites ou manquant
  d’expérience et de connaissances.
  Ils ne pourront l’utiliser que sous la
  surveillance d'un adulte
  responsable de leur sécurité et
  après avoir été mis au courant de
  son fonctionnement.
  Ne laissez jamais l'appareil
  fonctionner sans surveillance et
  veillez à ce que les enfants ne
  jouent pas avec lui.
  Ne mixez pas de liquides chauds
  dans l'appareil.
  N'approchez jamais vos mains ou
  tout accessoire des lames de
  l'appareil.
  Ne nettoyez pas l'appareil avec de
  l'eau ayant une température
  supérieure à 60°C.
  Avant de vous servir de l'appareil,
  vérifiez que tous les éléments sont
  installés correctement.
  Assurez-vous que le bloc moteur
  est sec quand l'appareil est en
  fonctionnement.
  La durée d'utilisation maximale de
  l'appareil est de 2 minutes. Après
  l'avoir utilisé durant ce laps de
  temps, laissez-le au moins 10
  minutes au repos.
  Si le moteur s’arrête et ne repart
  pas, débranchez l’appareil du
  secteur et laissez-le refroidir (au
  moins une heure) avant de le
  remettre en marche.
  L'appareil ne doit pas être utilisé
  pour mixer des ingrédients solides
  ou secs, à l'exception des glaçons.
  L'appareil n'est pas adapté à une
  utilisation en extérieur. • Page 53

  dans le bol mixeur en les versant par l'orifice
  du couvercle.

  Le symbole de la poubelle barrée
  figure sur le produit ou sur son
  emballage en application de directive
  européenne 2012/19/CE sur les
  déchets d’équipements électriques et
  électroniques (DEEE). Cette directive
  sert de règlement cadre à la reprise,
  au recyclage et à la valorisation des
  appareils ménagers usagés dans
  toute l’Union européenne.

  Nettoyage et entretien
  NETTOYAGE
  L'appareil est plus facile à nettoyer si vous le
  faites immédiatement après utilisation.
  Nettoyage rapide : versez de l’eau tiède et
  quelques gouttes de détergent dans le bol mixeur.
  Mélangez l'eau et le détergent en appuyant sur la
  touche Pulse. Rincez le bol sous l'eau courante.
  Nettoyage à fond : débranchez l'appareil et
  enlevez le bol mixeur. À l’aide d’une brosse,
  nettoyez les éléments avec de l’eau chaude
  additionnée d'un peu de liquide à vaisselle. Rincez
  ensuite sous l'eau courante.
  Nettoyez la base avec un chiffon humide.

  Comment utiliser l'appareil
  Votre appareil est destiné à un usage ménager et
  non commercial. Utilisez-le uniquement pour des
  quantités de nourriture habituelles dans un
  ménage. Conservez soigneusement cette notice
  et transmettez-la à tout utilisateur ultérieur. Avant
  d'utiliser l'appareil pour la première fois, essuyezle avec un chiffon humide et rincez le bol mixeur
  sous l'eau courante. Assurez-vous d’avoir
  assemblé l’appareil correctement avant de le
  brancher à une prise de courant. Coupez les plus
  gros morceaux des ingrédients en cubes de
  2 centimètres. Attendez que les aliments chauds
  aient refroidis avant de les mixer (leur température
  dans le blender ne doit pas dépasser 60°C).

  ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS
  1. Rangez l'appareil dans un endroit sec.
  2. N'utilisez jamais le bol mixeur ni un autre élément
  de l'appareil dans un four à micro-ondes.

  Dépannage
  1. En cas de fonctionnement anormal, tel que bruit,
  odeur inhabituelle, fumée ou température élevée,
  débranchez l'appareil du secteur et ne l'utilisez plus.
  2. Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifiez si la fiche est
  bien enfoncée dans la prise de courant et si le bol
  mixeur est installé correctement.
  3. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez le
  service après-vente agréé.

  Utilisation de l'appareil
  Préparation de l'appareil avant utilisation

  Protection de l'environnement

  Utilisation

  Ce symbole signifie que ce produit ne doit
  pas être jeté avec les ordures ménagères
  mais fait l’objet d’une collecte sélective.
  Lorsque vous ne l’utiliserez plus,
  remettez-le à une déchèterie qui traite les
  DEEE. La collecte sélective évite d'aggraver
  l'impact négatif des déchets sur l'environnement et
  la santé publique. Leur traitement permet de
  recycler les matériaux utilisés pour les fabriquer,
  ce qui représente des économies considérables
  en termes de matières premières et d'énergie.
  Pour tout renseignement sur la mise au rebut et le
  recyclage de ce produit, veuillez contacter la
  mairie ou le service de la propreté de votre
  commune, ou encore le magasin dans lequel vous
  l'avez acheté.

  1. Lavez tous les éléments amovibles (voir le chapitre
  "Nettoyage").
  2. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que toutes les
  pièces sont assemblées correctement.
  3. La température des aliments à mixer ne doit pas
  être supérieure à 60°C et leur quantité de doit pas
  dépasser le repère "max" figurant sur le bol.
  1. Insérez le bol mixeur comme indiqué à la figure "b".
  Versez les ingrédients dans le bol. Veillez à ce que
  les morceaux ne dépassent pas 2 cm.
  2. Placez le couvercle comme indiqué à la figure "a".
  3. Branchez l'appareil au secteur. Tous les voyants de
  contrôle clignotent trois fois ; l'appareil est alors prêt
  à l'utilisation.
  4. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la
  touche Marche/Arrêt.
  5. Pour le fonctionnement par impulsions, appuyez en
  permanence sur la touche Pulse.
  6. Appuyez sur l'une des touches de sélection de la
  vitesse 1, 2 ou 3 pour faire fonctionner l'appareil à la
  vitesse voulue. La vitesse de fonctionnement
  s'adapte à l'épaisseur et à la quantité de liquide
  dans le blender. Cela signifie que même lorsque
  l'appareil fonctionne à la vitesse 1, le moteur peut
  atteindre sa vitesse maximale (nombre maximum
  de tours par minute) si le liquide est toujours très
  visqueux (épais) et s'il y en a une grande quantité
  dans le bol mixeur.
  7. L'appareil s'arrête automatiquement au bout d'une
  minute, puis passe en veille.
  8. Vous pouvez répéter l'opération deux fois ; ensuite,
  laissez l'appareil refroidir 10 minutes au moins.
  9. Pour arrêter l'opération plus tôt, appuyez sur la
  touche Marche/Arrêt.

  Garantie et réparations
  Si vous avez besoin d’informations ou si vous rencontrez
  un problème lors de l'utilisation de cet appareil, n'hésitez
  pas à contacter le service Clients Gorenje de votre pays
  (vous trouverez son numéro de téléphone sur la carte de
  garantie internationale). S'il n’y a pas de service Clients
  Gorenje dans votre pays, contactez votre revendeur
  Gorenje ou le Service Électroménager Gorenje.

  Réservé à un usage ménager.

  GORENJE
  VOUS SOUHAITE BEAUCOUP DE
  PLAISIR LORS DE L'UTILISATION DE
  CET APPAREIL.
  Nous nous réservons le droit de procéder à
  toute modification utile.

  Conseil : Pendant que l'appareil est en
  fonctionnement – c'est à dire lorsque le moteur
  tourne – vous pouvez ajouter des ingrédients
  53


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gorenje B800ORAB wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gorenje B800ORAB in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,7 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info