603241
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
176
GEBRUIKSAANWIJZING NL
De gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen en bewaren!!
Specificaties
Energieverbruik………………………………………………… .................................... 230V~50Hz,1400W
Uitgangsvermogen ....................................................................................................................... 900W
Verwarmingselement van de grill ............................................................................................... 1200W
Werkfrequentie: ..................................................................................................................... 2450MHz
Buitenafmetingen: ....................................................................... 510mm(Š) X 303mm(V) X 405mm(G)
Binnenafmetingen van de oven: .................................................. 330mm(Š) X 212mm(V) X 330mm(G)
Inhoud van de oven: ................................................................................................................. 23 litrov
Gewicht zonder verpakking: .........................................................................................Približno 14,5 kg
Geluidsniveau: ................................................................................................................ Lc < 58 dB (A)
Voordat u een service
monteur inschakelt
1. Als de oven helemaal niet werkt en er op
het display niets verschijnt controleer dan:
a) of de oven correct is aangesloten op
het lichtnet. Zo niet, doe de stekker uit
het stopcontact, wacht 10 seconden
en die hem er dan weer in.
b) of de zekering van de elektriciteits-
aansluiting niet is doorgebrand en de
stroom van de hoofdzekering niet is
onderbroken. Als er met de zekering
niets mis lijkt, probeer dan het
stopcontact met een ander apparaat.
2. Als de magnetron niet verwarmt, dus geen
energie afgeeft, controleer dan:
a) of de tijdklok juist in ingesteld
b) of de deur goed dicht zit en het
veiligheidsslot vergrendeld is. Anders
zal de magnetron niet werken.
Als het bij deze aanwijzingen u niet lukt
de fouten te verhelpen, roep dan een
erkende servicemonteur.
Opmerking
Het apparaat is alleen bestemd voor
huishoudelijk gebruik, dus voor het
verwarmen van eten en drinken door elektro-
magnetische energie en mag alleen in
gesloten ruimten gebruikt worden.
Radiostoring (interference)
De magnetron kan storingen veroorzaken bij de
ontvangst op uw radio, televisie of soortgelijke
apparaten. De storing kan verholpen worden op
de volgende manieren:
a) Reinig de deur en de pakking van de oven.
b) Plaats uw radio of televisie zo ver mogelijk
van de magnetronoven.
c) Gebruik voor optimale ontvangst van het
signaal op uw radio of tv een geschikte
antenne.
Plaatsing
1. Controleer of van de binnenzijde van de
deur het verpakkingsmateriaal verwijderd is.
2. Controleer bij verwijdering van de
verpakking of de oven zichtbare
beschadigingen heeft:
- hangende deur,
- beschadigde deur,
- beschadigingen of gaten in het glas
(raam), deur of display,
- beschadigingen binnen in de oven.
Als u beschadigingen constateert gebruik
de oven dan niet.
3. De magnetronoven weegt ongeveer 14,5
kg; plaats de oven horizontaal op een
oppervlak, dat dit gewicht kan dragen.
4. De oven mag niet in de buurt staan van
apparaten, die een hoge warmte
ontwikkelen.
5. Zet niets op de oven.
6. Voor voldoende ventilatie moet aan alle
zijden 7,5 cm en boven de oven 30 cm
ruimte zijn.
7. Verwijder niet de aandrijfas van het
draaiende onderstel.
Dit apparaat is gekenmerkt
overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA of WEEE). De Richtlijn geeft
aanwijzingen voor de behandeling van
deze afdankte producten, die gelden voor
de hele Europese Unie.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gorenje BM6250ORAX wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gorenje BM6250ORAX in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Gorenje BM6250ORAX

Gorenje BM6250ORAX Bedienungsanleitung - Englisch - 7 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info