Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/175
Nächste Seite
GMO23
Mikrovalovnapečica
Mikrovalovnapećnica
Mikrotalasnarerna
Microwaveoven
Mikrowellengerät
Micro-ondes
Mikrohullámúsütő
Kuchenkamikrofalowa
Microunde
Mikrovlnnárúra
Mikrovlnnátrouba
Fornoamicroonde
Mikrobřlgeovn
Mikrobřlgeoven
Mikrovĺgsugnen
Microondas
Микробрановатапечка
Микровълноватафурна
Мікрохвильовапіч
Микроволноваяпечь
Mikroaaltouuni
Mikrovilnukrasnij
Mikrobangukrosnele
Mikrolaineahi
Navodilazauporabo
Uputezauporabu
Uputstvozaupotrebu
Instructionmanual
Gebrauchsanweisung
Noticed'utilisation
Használatiutasítás
Instrukcjaobsługi
Návodnaobsluhu
Návodnapoužití
Istruzionid'uso
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instruccionesparaeluso
I
Упатствазаупотреба
Инструкциизаупотреба
Инструкцияпоэксплуатации
Manualdeutilizare
Lietotajarokasgramata
Naudojimoinstrukcija
Kasutusjuhend
нцтрукціязексплуатації
DK
SE
NO
FI
LV
LT
EE
E
SI
BIHHR
BIHSRBMNE
MK
GB
D
F
H
PL
RO
SK
CZ
BG
UA
RUS
I
GMO23
W
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GMO 23
  GMO 23
  Mikrovalovna pečica
  Mikrovalovna pećnica
  Mikrotalasna rerna
  Микробрановата печка
  Microwave oven
  Mikrowellengerät
  Micro-ondes
  Mikrohullámú sütő
  Kuchenka mikrofalowa
  Microunde
  Mikrovlnná rúra
  Mikrovlnná trouba
  Микровълновата фурна
  Мікрохвильова піч
  Микроволновая печь
  Forno a microonde
  Mikrobřlgeovn
  Mikrobřlgeoven
  Mikrovĺgsugnen
  Mikroaaltouuni
  Mikrovilnu krasnij
  Mikrobangu krosnele
  Mikrolaineahi
  Microondas

  Navodila za uporabo
  Upute za uporabu
  Uputstvo za upotrebu
  Упатства за употреба
  Instruction manual
  Gebrauchsanweisung
  Notice d'utilisation
  Használati utasítás
  Instrukcja obsługi
  Manual de utilizare
  Návod na obsluhu
  Návod na použití
  Инструкции за употреба
  Iнцтрукція з експлуатації
  Инструкция по эксплуатации
  Istruzioni d'uso
  Brugsanvisning
  Bruksanvisning
  Bruksanvisning
  Käyttöohje
  Lietotaja rokasgramata
  Naudojimo instrukcija
  Kasutusjuhend
  Instrucciones para el uso

  W
  SI
  BIH HR
  BIH SRB MNE
  MK
  GB
  D
  F
  H
  PL
  RO
  SK
  CZ
  BG
  UA
  RUS
  I
  DK
  SE
  NO
  FI
  LV
  LT
  EE
  E • Page 2

  SI

  Navodila za uporabo .............................................. 3

  HR

  Upute za uporabu ................................................ 10

  SRB, MNE

  Uputstvo za upotrebu ......................................... 17

  MK

  Упатства за употреба ........................................ 24

  EN

  Instruction manual .............................................. 32

  DE

  Gebrauchsanweisung ......................................... 39

  FR

  Notice d'utilisation .............................................. 47

  HU

  Használati utasítás .............................................. 54

  PL

  Instrukcja obsługi ............................................... 62

  RO

  Manual de utilizare ............................................... 70

  SK

  Návod na obsluhu ............................................... 77

  CZ

  Návod na pouņití .................................................. 84

  BG

  Инструкции за употреба ................................... 91

  UK

  Iнструкція з експлуатації ................................... 99

  RU

  Инструкция по зксплуатации ......................... 106

  IT

  Istruzioni d'uso ................................................. 113

  DK

  Brugsanvisning ................................................ 120

  SE

  Bruksanvisning .................................................. 127

  NO

  Bruksanvisning ................................................. 134

  FI

  Käyttöopas ......................................................... 141

  LV

  Lietońanas pamācības rokasgrāmata .............. 148

  LT

  Naudojimo instrukcija ........................................ 155

  EE

  Kasutusjuhend ................................................... 162

  ES

  Instrucciones para el uso .................................. 169
  2 • Page 3

  NAVODILA ZA UPORABO

  SI

  Pozorno preberite navodila in jih shranite!

  Specifikacije
  Poraba el. Energije…………………………………………………............................... 230V~50Hz,1280W
  Izhodna moĉ ................................................................................................................................ 900W
  Grelnik za ņar ............................................................................................................................ 1200W
  Delovna frekvenca: ................................................................................................................ 2450MHz
  Zunanje mere: ............................................................................ 510mm(Ń) X 303mm(V) X 405mm(G)
  Mere komore (notranjosti) peĉice: ............................................... 330mm(Ń) X 212mm(V) X 330mm(G)
  Prostornina peĉice: ................................................................................................................... 23 litrov
  Masa brez embalaņe:...................................................................................................Pribliņno 14,5 kg
  Raven hrupa: .................................................................................................................. Lc < 58 dB (A)
  Ta oprema je oznaĉena v skladu z
  evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni
  elektriĉni in elektronski opremi (waste
  electrical and electronic equipment WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za
  zbiranje in ravnanje z odpadno elektriĉno
  in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni
  Evropski Uniji.

  Radijske motnje (interference)
  Mikrovalovna peĉica lahko povzroĉa motnje
  sprejema pri Vańem radijskem sprejemniku, TV
  sprejemniku in podobnih napravah. Ĉe pride do
  motenj (interference), je te moņno odpraviti ali
  zmanjńati z naslednjimi ukrepi:
  a) Oĉistite vrata in povrńine tesnil na peĉici.
  b) Postavite radijski sprejemnik, TV sprejemnik
  itd. ĉim dlje od mikrovalovne peĉice.
  c) Za radijski sprejemnik, TV sprejemnik itd.
  uporabite ustrezno nameńĉeno anteno, ki
  bo omogoĉala moĉan sprejem signala.

  Preden pokliĉete serviserja
  1.

  2.

  Ĉe peĉica sploh ne deluje, ĉe se na ekranu
  ne pojavi niĉ ali ĉe se ekran ugasne:
  a) Preverite, ĉe je peĉica pravilno
  prikljuĉena na elektriĉno omreņje. Ĉe
  ni, odstranite vtikaĉ iz vtiĉnice,
  poĉakajte 10 sekund in ga ponovno
  vkljuĉite.
  b) Preverite, ĉe je na elektriĉni napeljavi
  pregorela varovalka ali ĉe je tok
  prekinjen na glavni varovalki. Ĉe je na
  varovalkah ni videti napake, preskusite
  vtiĉnico z nekim drugim aparatom.
  Ĉe mikrovalovna peĉica ne greje, t.j. ne
  oddaja mikrovalovne energije:
  a) Preverite, ĉe je programska ura
  pravilno nastavljena.
  b) Preverite, ĉe so vrata trdno zaprta in
  varnostne kljuĉavnice zaklenjene. Ĉe
  niso, se mikrovalovna energija ne bo
  sprońĉala.
  Ĉe s pomoĉjo zgornjih napotkov niste
  uspeli odpraviti teņav, se obrnite na
  najbliņjega pooblańĉenega serviserja.

  Namestitev
  1.
  2.

  3.

  4.
  5.
  6.

  Opomba:
  Aparat je namenjen izkljuĉno uporabi v
  gospodinjstvu, in sicer za segrevanje hrane
  in pijaĉe s pomoĉjo elektromagnetne
  energije. Aparat uporabljajte le v zaprtih
  prostorih.

  7.

  3

  Preverite, ĉe ste iz notranjosti vrat odstranili
  ves embalaņni material.
  Ko odstranite embalaņo, preglejte peĉico,
  ĉe je prińlo do vidnih pońkodb, kot na
  primer:
  - nagnjena vrata,
  - pońkodovana vrata,
  - udrtine ali luknje v steklu (oknu) na vratih
  ter na zaslonu,
  - udrtin v notranjosti peĉice.
  Ĉe opazite kakńno izmed zgornjih pońkodb,
  Ne uporabljajte peĉice.
  Mikrovalovna peĉica tehta okoli 14,5 kg;
  postavite jo na vodoravno povrńino, ki je
  dovolj trdna, da bo zdrņala teņo peĉice.
  Peĉico postavite proĉ od virov visoke
  temperature in pare.
  Ne postavljajte niĉesar na peĉico.
  Da bi zagotovili zadostno zraĉenje, naj bo
  ob straneh peĉice vsaj 8 cm prostora, nad
  njo pa 10cm.
  Ne odstranjujte pogonske gredi vrtljivega
  podstavka. • Page 4

  8.

  Kot pri vseh drugih aparatih je tudi pri tem
  potreben skrben nadzor, ko ga uporabljajo
  otroci.
  OPOZORILO: TA APARAT JE
  POTREBNO OZEMLJITI.
  9. Vtiĉnica, na katero je prikljuĉen aparat, naj
  bo lahko dosegljiva za prikljuĉni kabel.
  10. Peĉica potrebuje 1,3 kVA vhodne moĉi.
  Priporoĉamo, da se ob namestitvi peĉice
  posvetujete s serviserjem oz. ustreznim
  strokovnjakom.


  POZOR: Peĉica ima lastno zańĉito, in sicer
  varovalko 250V, 10A.
  POMEMBNO
  Barve ņic v prikljuĉnem kablu imajo naslednji
  pomen:
  Zeleno-rumena:
  ozemljitveni vod
  Modra:
  nevtralni vod
  Rjava:
  fazni vod
  Ker barve ņic v prikljuĉnem kablu morda ne
  odgovarjajo barvnim oznakam na terminalih
  vtikaĉa, upońtevajte tudi naslednje:
  - Ņico zeleno-rumene barve prikljuĉite na
  terminal v vtikaĉu, ki je oznaĉen s ĉrko E ali s
  simbolom za ozemljitev.
  - Ņico modre barve prikljuĉite na terminal v
  vtikaĉu, ki je oznaĉen s ĉrko N ali je ĉrne
  barve.
  - Ņico rjave barve prikljuĉite na terminal v
  vtikaĉu, ki je oznaĉen s ĉrko L ali je rdeĉe
  barve.


  Pomembna varnostna
  navodila
  OPOZORILO: Ko aparat deluje v
  kombiniranem naĉinu, smejo otroci zaradi
  zelo visokih temperatur, ki nastajajo,
  uporabljati aparat le pod skrbnim nadzorom
  odraslih (le za aparate s funkcijo ņara).
  OPOZORILO: Ĉe so vrata ali tesnila vrat
  pońkodovana, aparata ne smete uporabljati,
  dokler ga ne popravi za to poklicana oseba.
  OPOZORILO: Vsako popravilo ali servis, ki
  se ga loti kdorkoli razen pooblańĉenega
  serviserja, in pri katerem je potrebno
  odstraniti pokrov za zańĉito pred
  mikrovalovnimi ņarki, je nevarno in tvegano.
  OPOZORILO: tekoĉine in druge hrane ne
  segrevajte v zaprtih oz. zatesnjenih
  posodah ali zatesnjeni embalaņi, saj lahko
  ta eksplodira.
  OPOZORILO: Aparat ni namenjen, da bi ga
  uporabljali otroci in osebe z zmanjńanimi
  fiziĉnimi ali psihiĉnimi sposobnostmi in tudi ne
  osebe s pomanjkljivimi izkuńnjami in znanjem,  razen ĉe jih pri uporabi nadzoruje ali jim
  svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo
  varnost.
  Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
  Okoli peĉice je potrebno zagotoviti
  zadostno kroņenje zraka. Za peĉico naj bo
  vsaj 8cm prostora, ob straneh vsaj 10cm,
  nad peĉico pa 10cm. Ne odstranjujte noņic
  peĉice in ne prekrivajte prezraĉevalnih reņ.
  Uporabljajte le pripomoĉke, ustrezne za
  uporabo v mikrovalovni peĉici.
  Ko segrevate hrano plastiĉnih ali papirnati
  embalaņi oz. posodi, nadzorujte proces
  segrevanja zaradi nevarnosti, da se takńna
  embalaņa oz. posoda vname.
  Ĉe opazite dim, izklopite aparat ali ga
  izkljuĉite iz elektriĉnega omreņja, vrata pa
  pustite zaprta, da zaduńite morebiten ogenj.
  Ko v mikrovalovni peĉici segrevate pijaĉo,
  lahko ĉez nekaj ĉasa pijaĉa zavre in prekipi,
  zato v tem primeru ravnajte posebej
  previdno.
  Da ne bi prińlo do opeklin, pred uporabo
  premeńajte ali pretresite vsebino stekleniĉk
  za dojenĉke ali steklenk s hrano za
  dojenĉke ter preverite temperaturo vsebine.
  V mikrovalovni peĉici ne segrevajte jajc v
  lupini ali celih trdo kuhanih jajc, saj lahko
  eksplodirajo, tudi potem, ko je segrevanje v
  peĉici ņe konĉano.
  Ko ĉistite povrńino vrat, tesnila, notranjosti
  peĉice, uporabite le blaga in neņna (ne
  abrazivna) ĉistilna sredstva, nanesite pa jih
  z gobo ali mehko krpo.
  Redno ĉistite peĉico in odstranjujte
  morebitne ostanke hrane.
  Ĉe redno ne vzdrņujete in ĉistite peĉice,
  lahko pride do obrabe povrńin, kar
  negativno vpliva za ņivljenjsko dobo aparata
  in poveĉuje tveganje nevarnosti pri njegovi
  uporabi.
  Ĉe je prikljuĉni kabel pońkodovan, ga sme v
  izogib nevarnosti zamenjati le proizvajalec,
  pooblańĉen serviser ali drug ustrezno
  usposobljen strokovnjak.

  Varnostna navodila za
  splońno uporabo
  V nadaljevanju so nańteta nekatera pravila in
  nekateri varnostni ukrepi, ki jih, podobno kot pri
  uporabi drugih aparatov, velja upońtevati, da bi
  zagotovili varno in kar najbolj uĉinkovito
  delovanje peĉice:
  1. Med delovanjem peĉice naj bodo stekleni
  pladenj, roĉice valja, spojnica ter utor za
  valj vedno na svojem mestu.
  4 • Page 5

  2.

  3.
  4.
  5.

  6.
  7.
  8.

  Peĉice ne uporabljajte v noben drug namen
  razen za pripravo hrane; ne suńite v njej
  obleke, papirja ali drugih predmetov in je ne
  uporabljajte za sterilizacijo.
  Nikoli ne vklopite peĉice, ĉe je ta prazna,
  saj jo lahko tako pońkodujete.
  V notranjosti peĉice ne shranjujte niĉesar,
  npr. papirja, kuharskih knjig ipd.
  Ne kuhajte hrane, ki je obdana z
  membrano, npr. jajĉnih rumenjakov,
  krompirja, pińĉanĉjih jeter itd., ne da bi pred
  tem membrano na veĉ koncih prebodli z
  vilicami.
  Ne vstavljajte nobenih predmetov v odprtine
  na zunanji strani peĉice.
  Nikoli ne odstranjujte delov peĉice, npr.
  noņic, zapaha, vijakov Itd.
  Ne kuhajte hrane neposredno na steklenem
  podstavku. Preden hrano postavite v
  peĉico, jo postavite v ustrezno posodo ali
  podoben pripomoĉek.

  12.

  13.

  14.

  POMEMBNO: Kuhinjski pripomoĉki, ki jih
  ne smete uporabljati v mikrovalovni peĉici:
  Ne uporabljajte kovinskih ponev ali
  posod s kovinskimi roĉaji.
  Ne uporabljajte posode s kovinsko
  obrobo.
  Ne uporabljajte s papirjem prekritih
  kovinskih ņiĉk za zapiranje plastiĉnih
  vreĉk.
  Ne uporabljajte posode iz melamina,
  saj vsebujejo material, ki vsrkava
  mikrovalovno energijo. To lahko
  povzroĉi, da posoda razpoka ali se
  oņge, poleg tega pa upoĉasni
  segrevanje / kuhanje.
  Ne uporabljajte posode brez
  ustreznega premaza za uporabo v
  mikrovalovni peĉici. Prav tako ne
  uporabljajte zaprtih skodelic z roĉajem.
  Ne pripravljajte hrane oz. pijaĉe v
  posodi, ki ima zoņeno odprtino, npr. v
  steklenici, saj lahko ta med
  segrevanjem poĉi.
  Ne uporabljajte obiĉajnih termometrov
  za meso ali slańĉice. Uporabljati smete
  le termometre, ki so namenjeni prav
  uporabi v mikrovalovnih peĉicah.
  9. Pripomoĉke za mikrovalovno peĉico
  uporabljajte le v skladu z navodili njihovega
  proizvajalca.
  10. Ne poskuńajte cvreti hrane v mikrovalovni
  peĉici.
  11. Bodite pozorni, da se v mikrovalovni peĉici
  segreje le tekoĉina, ne pa tudi posoda, v
  kateri se ta nahaja. Zato je moņno, da
  potem, ko odstranite pokrov, tekoĉina v

  15.

  16.

  5

  posodi oddaja paro ali iz nje ńkropijo
  kapljice, tudi ĉe sam pokrov posode ni vroĉ.
  Pred uporabo vedno preverite temperaturo
  hrane, ńe posebej, ĉe jo boste dajali
  otrokom. Priporoĉamo, da nikoli ne uņijete
  hrane/pijaĉe neposredno iz peĉice, temveĉ
  jo pustite nekaj minut in po moņnosti
  premeńate, da se temperatura enakomerno
  porazdeli.
  Hrana, ki vsebuje meńanico masti in vode,
  npr. juńna osnova, naj po izklopu peĉice
  ostane v njej ńe pribliņno 30 do 60 sekund.
  Tako boste omogoĉili, da se meńanica
  ustali in prepreĉili uhajanje mehurĉkov, ko
  boste v tekoĉino segli z ņlico ali vanjo vrgli
  juńno kocko.
  Pri pripravi hrane bodite pozorni, da se
  nekatere vrste hrane, npr. boņiĉni puding,
  marmelada ali mleto meso, segrejejo zelo
  hitro. Ko segrevate ali kuhate hrano z
  visoko vsebnostjo masti ali sladkorja, ne
  uporabljajte plastiĉne posode.
  Pripomoĉki, ki jih uporabljate pri pripravi
  hrane v mikrovalovni peĉici, se lahko
  moĉno segrejejo, saj hrana oddaja toploto.
  To velja ńe posebej, ĉe so vrh posode in
  roĉaji prekriti s plastiĉnim pokrovom ali s
  plastiĉno prevleko. Pri prijemanju te posode
  boste morda potrebovali kuhinjske rokavice.
  Da bi zmanjńali tveganje poņara v
  notranjosti peĉice:
  a) Pazite, da hrane ne kuhate predolgo.
  Skrbno nadzorujte potek segrevanja,
  kadar so v peĉici prisotni pripomoĉki iz
  papirja, plastike ali drugih lahko
  vnetljivih oz. gorljivih materialov.
  b) Preden postavite vreĉko v peĉico,
  odstranite ņiĉke za zapiranje vreĉke.
  c) Ĉe se predmet v peĉici vname, pustite
  vrata peĉice zaprta, izklopite peĉico z
  elektriĉnega omreņja ali izklopite
  glavno varovalko na plońĉi z
  varovalkami. • Page 6

  Diagram peĉice

  1.
  2.
  3.

  4.
  5.
  6.
  7.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  6

  Izbira ĉasa +
  Izbira ĉasa Izbira naĉina kuhanja in peĉenja
  (mikrovalovi, odtaljevanje, ņar in
  kombinacija) / Cooking mode (microwave,
  defrost, grill and combination)
  Prikazovalnik
  Nastavitev ĉasa in programska ura / Time
  set and Timer
  Izbira menija / Auto menu
  Priĉetek in prekinitev delovanja / Start –
  reset function

  Zapiralo vrat
  Okno peĉice
  Prezraĉevalne reņe ali ventilator za
  prezraĉevanje
  Obroĉ pladnja
  Stekleni pladenj
  Nadzorna plońĉa
  Reńetka za ņar • Page 7

  Navodila za upravljanje

  b)

  1.

  c)

  Segrevanje z enim pritiskom na
  gumb
  Z enim samim pritiskom na gumb lahko
  zaĉnete s preprostim kuhanjem. Funkcija je
  zelo priroĉna in omogoĉa, da zelo hitro
  segrejete kozarec vode ipd.

  4.

  Način 1: 85% moĉi ņara, na ekranu je
  izpisano G-1
  Način 2: 50% moĉi ņara, na ekranu je
  izpisano G-2.
  Primer: Priprava hrane na ņaru, 20 minut.
  a) Pritisnite tipko "Micro…Auto menu", da
  se na LED prikazovalniku izpińe "G-1".
  b) Nastavite ĉas kuhanja na "20:00".
  c) Pritisnite tipko "Start/Reset".
  Ko pripravljate hrano na ņaru, je ne
  segrevajo mikrovalovni ņarki, temveĉ
  toploto oddaja kovinski grelnik na vrhu
  peĉice.
  Ko ņar deluje, je kuhanje (oz. peka)
  moņno na dveh stopnjah; po prvi
  polovici priprave se bo izvajanje
  programa samodejno prekinilo, dva
  piska pa bosta oznaĉila, da je ĉas, da
  kos hrane, ki jo pripravljate na ņaru,
  obrnete. Ko obrnete hrano, ponovno
  zaprite vrata peĉice in pritisnite tipko
  "Start/Reset". Program priprave hrane
  se bo nadaljeval. Ĉe ne ņelite obrniti
  hrane, se bo program nadaljeval
  samodejno po eni minuti.

  Segrevanje z mikrovalovnimi ņarki
  Ta funkcija ima dve moņnosti.
  a) Hitro segrevanje z mikrovalovnimi
  ņarki (100% moĉ)
  Primer: Kuhanje s 100% moĉjo 5
  minut.
  1. Nastavite ĉas na "5:00".
  2. Pritisnite "Start/Reset".
  b) Segrevanje z mikrovalovnimi ņarki z
  roĉnim nadzorom
  Primer: Segrevanje hrane s 70%
  moĉjo 10 minut.
  1. Pritisnite tipko "Micro…Auto menu",
  izberite stopnjo moĉi 70%;
  2. Nastavite ĉas na "10:00".
  3. Pritisnite "Start/Reset".

  Nastavite lahko 5 ravni moĉi segrevanja,
  najdaljńi ĉas delovanja pa je 60 minut.
  Ńtevilo
  pritiskov
  na tipko
  "Micro"
  1
  2
  3
  4
  5

  3.

  Moĉ
  mikrovalovnih
  ņarkov

  Izpis na
  ekranu

  100%
  70%
  50%
  30%
  10%

  P100
  P70
  P50
  P30
  P10

  Ņar
  Ta funkcija ima dva naĉina; ņelene funkcije
  lahko izberete s pritiskom na tipko
  "Micro…Auto menu" (najdaljńi ĉas kuhanja
  je 60 minut).

  Primer: Segrevanje kozarca mleka
  a) Kozarec mleka postavite na stekleni
  vrtljivi pladenj ter zaprite vrata peĉice.
  b) Pritisnite tipko "Start/Reset" in
  mikrovalovna peĉica bo delovala 1
  minuto s 100% moĉjo.
  c) Ko je segrevanje konĉano, boste
  zaslińali pet piskov.

  2.

  S pritiskom na tipki "1min" (1 kg) ter
  "10sec" (0,1 kg) vnesite maso.
  Pritisnite tipko "Start/Reset".
  Masa zamrznjene hrane mora biti
  manjńa od 2 kg.

  5.

  Kombinirano delovanje
  Peĉica omogoĉa tudi dva naĉina
  kombinirane priprave hrane.
  Možnost 1: Kombinirano delovanje (55%
  mikrovalovni ņarki + 45% ņar). Na ekranu
  bo izpisano "C-1".
  Možnost 2: Kombinirano delovanje (30%
  mikrovalovni ņarki + 70% ņar). Na ekranu
  bo izpisano "C-2".

  Samodejno odtajevanje glede na
  maso

  Primer: Priprava hrane z moņnostjo 2, 15
  minut.
  a) Pritiskajte tipko "Micro…Auto menu",
  dokler se na prikazovalniku LED ne
  pojavi oznaka "C-2".
  b) Nastavite ĉas delovanja na "15:00".
  c) Pritisnite tipko "Start/Reset".

  Izberite maso zamrznjene hrane in peĉica
  Vam bo pomagala pri izbiri ustrezne moĉi
  ter ĉasa segrevanja.
  Primer: Odtajanje 0,5 kg zamrznjenega
  mesa.
  a) S pritiskom na tipko "Micro…Auto
  menu" izberite "DEF".
  7 • Page 8

  6.

  Primer: Trenutni ĉas je 16:30, s pripravo
  hrane pa ņelite zaĉeti ob 18:15, in sicer z
  moĉjo 70%, 10 minut.
  a) Pritisnite tipko " Clock/Timer" in s
  tipkama "1 min" in "10 sec" nastavite
  ĉas na 18:15 (enak postopek kot pri
  nastavitvi ure).
  b) S pritiskom na tipko "Micro…Auto
  menu" izberite moĉ 70%.
  c) Nastavite ĉas kuhanja na 10 minut.
  d) Pritisnite tipko "Start/Reset".
  Ĉe ne nastavite moĉi in ĉasa kuhanja
  ter neposredno po nastavitvi ĉasa
  zaĉetka delovanja pritisnete tipko
  "Start/Reset", bo aparat deloval le kot
  ura (budilka). Ob 18:15 boste zaslińali
  10 piskov, aparat pa se bo izklopil.

  Samodejni meni
  Izbrati morate le vrsto hrane in maso,
  peĉica pa Vam bo pomagala pri nastavitvi
  moĉi in ĉasa delovanja.
  Primer: Samodejno kuhanje 0,4 kg ribe.
  a) Pritisnite tipko "Micro…Auto menu"
  tolikokrat, da je na ekranu izpisano "A5".
  b) Vnesi teņo s pritiskom na tipki "1
  min"(1 kg) in "10 sec" (0,1 kg), dokler
  se na ekranu ne izpińe "0,4".
  c) Pritisnite tipko "Start/Reset".

  Ńt.
  pritiskov
  na tipko
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Ńt.
  pritiskov
  na tipko
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  7.

  Masa (Kg), meni
  A-1
  Riņ

  A-2
  Zelenjava

  A-3
  Rezanci

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6

  1
  2

  Zaklepanje pred otroci

  8.

  Ĉe ņelite aktivirati funkcijo zaklepanja pred
  otroki, hkrati pritisnite tipki " Izbira ĉasa +
  " in " Izbira ĉasa -" ter ju drņite dve sekundi.
  Ĉe ņelite izklopiti to funkcijo, storite enako.

  9.

  10. Start / Reset ("Zaĉetek / ponovna
  nastavitev")

  Masa, Meni
  A-4
  Meso

  A-5
  Riba

  A-6
  Perutnina

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  a)

  b)

  Ĉe med delovanjem aparata pritisnete
  tipko "Start/Reset", bo delovanje
  peĉice prekinjeno.
  Ĉe ste predhodno nastavili
  programiran vklop, bo po pritisku na
  tipko "Start/Reset" programirano
  delovanje preklicano.

  Skrb za mikrovalovno peĉico
  – nega in vzdrņevanje

  Ura
  Peĉica ima tudi 24-urno digitalno uro. Za
  vnos ĉasa, npr. 16:30, storite naslednje:
  a) Pritisnite tipko "Clock/Timer". Napis na
  prikazovalniku bo zaĉel utripati.
  Nastavite uro s tipkama "1 min" in "10
  sec".
  b) Ponovno pritisnite tipko "Clock/Timer"
  in nastavite minute s tipkama "1 min"
  in "10 sec".
  c) Znova pritisnite tipko "Clock/Timer" in
  nov ĉas bo nastavljen.
  d) Ĉe ņelite spremeniti nastavite ure,
  ponovite zgornji postopek.

  8.

  9.

  1.
  2.

  3.

  4.

  Programska ura
  Programska ura omogoĉa, da vnaprej
  nastavite ĉas zaĉetka in konca priprave
  hrane.
  Preden uporabite to funkcijo, mora biti
  ustrezno nastavljena ura na peĉici.

  5.

  8

  Pred ĉińĉenjem izklopite peĉico in izvlecite
  vtikaĉ iz vtiĉnice.
  Notranjost peĉice naj bo vedno ĉista. Ko se
  delci hrane, tekoĉina, ki ńkropi iz nje, ali
  razlita tekoĉina, zasuńi na stene peĉice, lete obrińite z vlaņno krpo. Uporaba grobih
  detergentov ali abrazivnih ĉistilnih sredstev
  ni priporoĉljiva.
  Zunanjo povrńina peĉice oĉistite z vlaņno
  krpo. Da prepreĉite pońkodbe delov v
  notranjosti peĉice pazite, da se voda ne
  razlije v reņe za prezraĉevanje.
  Ne dopustite, da se nadzorna plońĉa zmoĉi.
  Oĉistite jo z mehko, vlaņno krpo. Za
  ĉińĉenje nadzorne plońĉe ne uporabljajte
  detergentov, grobih (abrazivnih) sredstev ali
  ĉistil v razprńilu.
  Ĉe se v notranjosti ali okoli zunanjih
  ploskev ohińja nabere para, jo obrińite z
  mehko krpo. Do tega lahko pride, ko
  mikrovalovno peĉico uporabljate v zelo • Page 9

  6.

  7.

  8.

  9.

  vlaņnih prostorih in nikakor ne pomeni
  napako pri delovanju peĉice.
  Obĉasno je potrebno odstraniti tudi steklen
  pladenj in ga oĉistiti. Pladenj pomijte v topli
  vodi z nekaj detergenta ali v pomivalnem
  stroju.
  Leņajni obroĉ ter dno (spodnja ploskev)
  notranjosti peĉice je potrebno redno ĉistiti,
  saj lahko sicer med delovanjem peĉica
  oddaja hrup. Preprosto obrińite dno
  notranjosti peĉice z blagim detergentom,
  vodo ali sredstvom za ĉińĉenje stekla ter
  posuńite. Leņajni obroĉ lahko pomijete v
  topli vodi z nekaj detergenta ali v
  pomivalnem stroju. po daljńi uporabi se
  lahko na kolesih leņajnega obroĉa naberejo
  hlapi od kuhanja, vendar to ne vpliva na
  njegovo delovanje. Ko odstranjujete leņajni
  obroĉ iz utora na dnu komore (notranjosti
  peĉice), pazite, da ga boste pravilno
  ponovno namestili.
  Morebiten neprijeten vonj iz peĉice lahko
  odstranite tako, da v globoko posodo za
  pripravo hrane v mikrovalovni peĉici vlijete
  skodelico vode ter nareņete lupino ene
  limone. Posodo nato za pet minut postavite
  v mikrovalovno peĉico in le-to vklopite. Po
  koncu delovanja temeljito posuńite
  notranjost peĉice in jo obrińite z mehko
  krpo.
  Ĉe je potrebno zamenjati ņarnico v peĉici,
  se, prosimo, obrnite na prodajalca.

  Dodatna priporoĉila za peĉenje z mikrovalovi
  in ņarom ter koristne nasvete najdete na
  spletni strani:
  http://microwave.gorenje.com

  OKOLJE
  Aparata po preteku ņivljenjske dobe ne zavrzite
  skupaj z obiĉajnimi gospodinjskimi odpadki,
  temveĉ ga odloņite na uradnem zbirnem mestu
  za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi
  okolja.

  GARANCIJA IN SERVIS
  Za informacije ali v primeru teņav se obrnite na
  Gorenjev center za pomoĉ uporabnikom v vańi
  drņavi (telefonsko ńtevilko najdete v
  mednarodnem garancijskem listu). Ĉe v vańi
  drņavi takńnega centra ni, se obrnite na
  lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev
  oddelek za male gospodinjske aparate.
  Samo za osebno uporabo!

  VELIKO UŅITKA OB UPORABI
  VAŃE MIKROVALOVNE PEĈICE
  VAM ŅELI

  9 • Page 10

  UPUTE ZA UPORABU

  HR

  Pozorno proučite upute, te ih sačuvajte.

  Specifikacija
  Potrońnja el. energije .............................................................................................. 230V~50Hz,1280W
  Radna snaga ............................................................................................................................... 900W
  Grijaĉ za ņar .............................................................................................................................. 1200W
  Radna frekvencija: ................................................................................................................. 2450MHz
  Vanjske dimenzije: ...................................................................... 510mm(Ń) X 303mm(V) X 405mm(G)
  Dimenzije otvora (unutrańnjosti) pećnice:…… ............................. 330mm(Ń) X 212mm(V) X 330mm(G)
  Volumen pećnice: ..................................................................................................................... 23 litara
  Teņina bez ambalaņe: ..................................................................................................Pribliņno 14,5 kg
  Razina buke:....................................................................................................................Lc < 58 dB (A)
  smetnji (interferencije), moguće ih je otkloniti ili
  smanjiti na jedan od slijedećih naĉina:
  a) Oĉistite vrata i brtvene povrńine.
  b) Postavite radio prijamnik, TV prijamnik itd.
  ńto dalje od mikrovalne pećnice.
  c) Za radio prijamnik, TV prijamnik itd.
  Upotrijebite ispravno namjeńtenu antenu,
  koja će omogućiti prijem snaņnog signala.

  Prije nego pozovete servisera
  1.

  2.

  Ukoliko pećnica stvarno ne radi, ukoliko se
  na ekranu nińta ne pojavi ili se ekran ugasi:
  a) Provjerite, da li je pećnica ispravno
  prikljuĉena na elektriĉnu mreņu.
  Ukoliko nije, izvucite utikaĉ iz utićnice,
  te nakon 10 sekundi ponovno ga
  ukljuĉite.
  b) Provjerite, da li je na elektriĉnim
  instalacijama pregorio osiguraĉ, ili je
  tok iskljuĉen na glavnom osiguraĉu.
  Ukoliko na osiguraĉu nema vidljivog
  ońtećenja, isprobajte utićnicu s nekim
  drugim ureĊajem.
  Ukoliko mikrovalna pećnica ne grije, t.j. ne
  odaje mikrovalnu energiju:
  a) Provjerite, da li je programski sat
  pravilno postavljen.
  b) Provjerite, da li su vrata pećnice
  tijesno zatvorena i sigurnosna brava
  zakljuĉana. Ukoliko nisu, mikrovalna
  energija neće funkcionirati.
  Ukoliko uz gore navedene upute
  niste uspjeli otkloniti neprilike,
  obratite se najbliņem ovlańtenom
  serviseru.

  Postavljanje
  1.
  2.

  3.

  Napomena:
  UreĊaj je namijenjen za uporabu jedino u
  domaćinstvu, te za zagrijavanje hrane i pića
  uz pomoć elektromagnetske energije. UreĊaj
  koristite samo u zatvorenom prostoru.

  4.
  5.

  6.
  7.

  Radijske smetnje
  (interferencija)
  Moguće je da mikrovalna pećnica prouzroĉi
  smetnje kod prijema na Vańem radio ureĊaju, TV
  prijamniku i sliĉnim ureĊajima. Ukoliko doĊe do

  8.
  10

  Provjerite, da li ste iz unutrańnosti pećnice
  uklonili svu ambalaņu.
  Nakon ńto odstranite ambalaņu, pregledajte
  pećnicu, i ukoliko ste primjetili vidljiva
  ońtećenja, kao na primjer:
  - vrata koja vise,
  - ońtećena vrata,
  - ogrebotine ili ulegnuće na staklu
  (prozoru) vrata ili na ekranu,
  - ogrebotina u unutrańnjosti pećnice.
  Ukoliko opazite bilo koje od gore
  navedenih ońtećenja, pećnicu NE
  UPOTREBLJAVAJTE. Mikrovalovna
  pećnica je teńka 14,5 kg; postavite je na
  vodoravnu povrńinu, koja je dovoljno
  ĉvrsta, da bi izdrņala teņinu pećnice.
  Pećnicu odmaknite od izvora visoke
  temperature ili pare.
  Ne odlaņite nikakve predmete na pećnicu.
  Kako bi osigurali kvalitetno provjetravanje,
  neka bude sa strane pećnice 8 cm prostora,
  a nad njom 10 cm.
  NE skidajte vodilice okretnog pladnja.
  Kao i kod svih drugih ureĊaja, i kod ovog je
  nuņan briņan nadzor, ukoliko ga
  upotrebljavaju dijeca.
  UPOZORENJE: OVAJ UREĐAJ MORA
  BITI UZEMLJEN.
  Utićnica, na koju je prikljuĉen ureĊaj, neka
  bude lako dostupna za prikljuĉni kabel. • Page 11

  9.

  Za djelovanje pećnice potrebna je snaga od
  1,3 kVA. Preporuĉamo, da se pred
  prikljuĉenjem na elektriĉnu mreņu
  posavjetujete sa serviserom ili
  odgovarajućim struĉnjakom.
  POZOR: Pećnica ima svoju zańtitu,i to
  osiguraĉ 250V, 10A.
  VAŅNO
  Boje vodiĉa u prikljuĉnom kabelu imaju
  slijedeće znaĉenje:
  Zeleno-ņuta:
  uzemljenje
  Plava:
  neutralna
  SmeĊa:
  struja
  Ukoliko boja vodiĉa ne odgovara bojama,
  kojima su oznaĉeni terminali na Vańoj utićnici.
  U tom sluĉaju postupite kako slijedi:
  Ņicu zeleno-ņute boje prikljuĉite na
  terminal na utikaĉu, koji je oznaĉen
  slovom E ili simbolom za uzemljenjem.
  Ņicu plave boje prikljuĉite na terminal na
  utikaĉu, koji je oznaĉen slovom N ili je
  crne boje.
  Ņico smeĊe boje prikljuĉite na terminal na
  utikaĉu, koji je oznaĉen slovom L ili je
  crvene boje.


  Vaņne sigurnosne upute
  UPOZORENJE: Ukoliko ureĊaj djeluje u
  kombiniranom naĉinu, radi veoma visoke
  temperature, koja se razvija, dijeca smije
  koristiti ureĊaj samo pod nadzorom odraslih
  osoba (i za ureĊaje s funkcijom ņara).
  UPOZORENJE: Ukoliko su vrata ili brtva
  vrata ońtećeni, ureĊaj ne smijete koristiti,
  sve dok ga ne popravi za to ovlańtena
  osoba.
  UPOZORENJE: Svaki popravak ili servis,
  koji bi izvrńila osoba osim ovańtenoh
  servisera, a pri kojem je potrebno odstraniti
  poklopac za zańtitu od mikrovalnog
  isijavanja, je opasno i nesigurno.
  UPOZORENJE: tekućinu i ostalu hranu ne
  zagrijavajte u zatvorenim odnosno
  zadihtanim posudama ili ambalaņi, jer će
  lagano eksplodirati.
  UPOZORENJE: : Ovaj aparat nije
  namijenjen osobama (ukljuĉujući djecu) sa
  smanjenim fiziĉkim ili mentalnim
  sposobnostima niti osobama koje nemaju
  dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je
  osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala
  dopuńtenje ili ih uputila u korińtenje aparata.
  Oko pećnice je potrebno osigurati
  zadovoljavajuće kruņenje zraka. Neka za
  pećnicu bude bar 8 cm prostora, sa strane


  bar 10 cm, iznad pećnice 10cm. Ne
  odstranjujte nogice pećnice i ne
  prekrivajteotvor za prozraĉivanje.
  Koristite pomagala, prikladne za korińtenje
  mikrovalne pećnice.
  Ukoliko zagrijavate hranu u plastiĉnoj ili
  papirnatoj ambalaņi, odnosno posudi,
  nadzirite proces zagrijavanja radi sigurnosti,
  da se takva ambalaņa, odnosno posuda ne
  zapali.
  Ukoliko primjetite dim, iskljuĉite ureĊaj ili ga
  iskljuĉite iz elektriĉne mreņe, vrata ostavite
  zatvorenim, kako bi zaguńili mogući
  plamen.
  Ako u mikrovalnoj pećnici zagrijavate piće,
  u kratkom vremenu piće će provreti i iskipiti,
  zbog toga u tom sluĉaju paņljivo rukujte.
  Da bi izbjegli opekline, prije uporebe
  protresite staklenku za dojenĉad ili
  staklenku za hranu za dojenĉad, provjerite
  temperaturu sadrņaja.
  U mikrovalnoj pećnici ne zagrijavajte jaja u
  ljusci ili cijela tvrdokuhana jaja, jer će
  eksplodirati, ĉak i kada je sagrijavanje u
  pećnici zavrńeno.
  Kada ĉistite povrńinu vrata, brtve,
  unutrańnjost pećnice, koristite blaga i
  njeņna (ne abrazivna) sredstva za ĉińćenje,
  nanesite ih sa spuņvom ili mekanom
  tkaninom.
  Redovito ĉistite pećnicu i odstranjujte
  moguće ostatke hrane.
  Ukoliko redovito ne ĉistite i ne odrņavate
  pećnicupovrńina će se lagano ońtetiti, ńto
  ima negativan utjecaj na ņivotnu dom
  ureĊaja i povećanje nesigurne uporabe
  samog ureĊaja.
  Ukoliko je prikljuĉni kabel ońtećen, u cilju
  sigurnosti zamijeniti ga treba proizvoĊaĉ,
  ovlańteni serviser ili drugi za to prikladno
  osposobljen struĉnjak.

  Sigurnosne upute za općenitu
  uporabu
  U nastavku su navedena odreĊena pravila i
  odreĊeni sigurnosni savjeti, koje, jednako kao i
  kod ostalih ureĊaja, treba pońtivati, da bi
  omogućili sigurno i najuĉinkovitije djelovanje
  pećnice:
  1. Dok pećnica radi neka stakleni pladanj,
  ruĉice valja, sklopka i utor za valj budu na
  svom mjestu.
  2. Pećnicu ne upotrebljavajte niti u koju drugu
  svrhu osim za pripremu hrane; ne suńite u
  njoj tkanine, papir ili druge predmete i ne
  upotrebljavajte ju za sterilizaciju.
  11 • Page 12

  3.
  4.
  5.

  6.
  7.
  8.

  Nikada ne ukljuĉite pećnicu, ukoliko je
  prazna, jer će te ju tako ońtetiti.
  Nińta ne odlaņite u unutrańnjost pećnice,
  npr. papir, knjige o kuhanju itd.
  Ne kuhajte hranu, koja je okruņena
  membranom, npr. ņumanjak, krumpir, pileća
  jetrica itd., prije nego membranu vińe puta
  probodete vilicom.
  Ne stavljajte nikakve predmete u otvore s
  vanjske strane pećnice.
  Ne odstranjujte dijelove iz pećnice, npr.
  nogice, zasun, vijke td.
  Ne kuhajte hranu neposredno na staklenom
  postolju. Prije nego hranu postavite u
  pećnicu, odloņite ju u prikladnu posudu.

  13.

  14.

  VAŅNO: Kuhinjska pomagala, koje ne
  smijete koristiti u mikrovalnoj pećnici:
  - Ne upotrebljavajte metalno posuĊe ili
  posuĊe s metalnim ruĉkama.
  - Ne upotrebljavajte posuĊe s metalnim
  okvirom.
  - Ne upotrebljavajte papirom prekrivenu
  ņicu za zatvaranje plastiĉnih vrećica.
  - Ne upotrebljavajte posuĊe od melamina,
  koje sadrņe materijal, koje upijaju
  mikrovalnu energiju. Moglo bi prouzroĉiti
  da posuĊe pougljeni ili se zapali, pored
  toga usporava zagrijavanje/kuhanje
  - Ne upotrebljavajte posuĊe bez
  odgovarajućeg premaza za uporabu u
  mikrovalovnoj pećnici. Jednako teko ne
  upotrebljavajte zatvorene ńalice s
  ruĉkom.
  - Ne pripremajte hranu odn. piĉe u posudi,
  koja ima suņeni otvor, npr. u staklenki,
  jer bi se za vrijeme grijanja mogla
  raspuknuti.
  - Ne upotrebljavajte uobiĉajene
  termometre za meso ili slatstice.
  Upotreijebiti moņete samo termometre,
  koji su namijenjeni bań za uporabu u
  mikrovalnoj pećnici.
  9. Pomagala za mikrovalnu pećnicu
  upotrebljavajte u skladu s uputama njihovog
  proizvoĊaĉa.
  10. Ne pokuńavajte prņiti hranu u mikrovalnoj
  pećnici.
  11. Budite oprezni, da seu mikrovalnoj pećnici
  grije samo tekućina, a ne i posuda,u kojoj
  se nalazi. Moguće je, da nakon, ńto
  odstranite poklopac, tekućina u posudi
  otpuńta paru ili iz nje ńkrope kapljice, iako
  sam poklopac posude nije vruĉ.
  12. Prije uporabe stvarno provjerite
  temperaturu hrane, naroĉito, ukoliko ĉete ju
  dati dijeci. Preporuĉamo, da nikada ne
  konzumirate hranu/piće neposredno iz

  15.

  16.

  12

  pećnice, već ju ostavite koju minutu i po
  mogućnosti promijeńajte, kako bi se
  temperatura ravnomjerno razdijelila.
  Hrana koja sadrņi mjeńavinu masti i vode,
  npr. juńna osnova, neka po iskljuĉenju
  pećnice ostane u njoj joń pribliņno 30 do 60
  sekundi. Tako ĉete omogućiti, da se
  mjeńavina umiri te ĉete sprijećiti izlazak
  mjehurića (pjenjenje), kada ĉete u tekućinu
  staviti ņlicu ili u nju ubacili kocku.
  Pri pripremanju hrane budite oprezni, da se
  naka vrsta hrane hrane, npr. boņiĉni puding,
  marmelada ili mljeveno meso, zagriju
  veoma brzo. Kada zagrijavate ili kuhate
  hranu s visokim sadrņajem masti ili ńeĉera,
  ne koristite plastiĉne posude.
  Pomagala, koje koristite kod pripremanja
  hrane u mikrovalnoj pećnici, se jako zagriju,
  tako da hrana otpuńta toplinu. Naroĉito, ako
  su vrh posudei ruĉke prekriveni plastikom ili
  plastiĉnom prevlakom. Kod primanja takve
  posude, poņeljno je koristiti rukavce za
  kuhanje.
  Da bi smanjili rizik poņara u unutrańnjosti
  pećnice:
  a) Pazite, da hranu ne kuhate predugo.
  Pozorno nadzirite proces zagrijavanja,
  kada su u pećnici prisutna pomagala
  od papira, plastike ili drugih lako
  gorivih materijala.
  b) Prije nego postavite vreĉicu u pećnicu,
  odstranite ņicu za zatvaranje vrećice.
  c) Ukoliko se predmet u pećnici zapali,
  ostavite vrata pećnice zatvorenim,
  iskljuĉite pećnicu iz elektriĉne mreņe ili
  iskljuĉite glavni osiguraĉ na ploĉi s
  osiguraĉima. • Page 13

  Diagram pećnice

  1.
  2.
  3.

  4.
  5.
  6.
  7.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  13

  Odabir vremena +
  Odabir vremena Odabir naĉina kuhanja i peĉenja
  (mikrovalovi, odmrzavanje, ņar i
  kombinacija) / Cooking mode (microwave,
  defrost, grill and combination)
  Ekran
  Podeńavanje vremena i programski sat /
  Time set and Timer
  Odabir izbornika / Auto menu
  Poĉetak i prekid rada / Start – reset function

  Sigurnosni sustav za zatvaranje vrata
  Prozor pećnice
  Otvor za prozraĉivanje ili ventilator za
  prozraĉivanje
  Leņajni obruĉ
  Stakleni pladanj
  Nadzorna ploĉa
  Reńetka za ņar • Page 14

  Masa (teņina) zamrznute hrane mora
  biti manja od 2 kg.

  Uputstva za upravljanje
  1.

  ZAGRIJAVANJE S PRITISKOM NA
  JEDAN GUMB

  4.

  Ta funkcija ima dva naĉina; ņeljene funkcije
  jednostavno izaberete pritiskom na tipku
  "Micro…Auto menu" (najdulje vrijeme
  kuhanja kuhanja je 60 minuta).
  Način 1: 85% snage ņara, na ekranu je
  ispisano G-1
  Način 2: 50% snage ņara, na ekranu je
  ispisano G-2.
  Primjer: Priprema hrane na ņaru, 20
  minuta.
  a) Pritisnite tipku "Micro…Auto menu", da
  se na LED ekranu ispińe "G-1".
  b) Postavite vrijeme kuhanja na "20:00".
  c) Pritisnite tipku "Start/Reset".
  Kada pripravljate hranu na ņaru, ne
  djeluje mikrovalna energija, već toplinu
  odaje metalni griojaĉ na vrhu pećnice.
  Kada djeluje ņar, kuhanje je (odn.
  peĉenje) moguće u dva stupnja; nakon
  prve polovice pripremanja izvrńenje
  programa će se samostalno zaustaviti,
  dva zvuĉna signala će oznaĉiti, da je
  vrijeme, da komad hrane, koji
  pripremate na ņaru, okrenete. Kada
  okrenete hranu, ponovno zatvorite
  vrata pećnice i pritisnite tipku
  "Start/Reset"i program pripremanja
  hrane će se nastaviti. Ukoliko ne ņelite
  okrenuti hranu, program će se
  samostalno nastaviti nakon jedne
  minute.

  Sa samo jednim pritiskom na gumb zapoĉet
  ĉete jednostavno kuhanje. Funkcija je jako
  priruĉna i omogućuje, da npr jako brzo
  zagrijete ńalicu vode ipd.
  Primjer: Zagrijavanje ńalice mlijeka
  a) Ńalicu mlijeka postavite na stakleni
  vrtljivi pladanj te zatvorite vrata.
  b) Pritisnite tipku "Start/Reset" i
  mikrovalovna pećnica će raditi 1
  minutu sa 100% snage.
  c) Kada kuhanje zavrńi, ćuti ĉete pet
  zvuĉnih signala.

  2.

  KUHANJE S MIKROVALNOM
  ENERGIJOM

  Ova funkcija ima dvije mogućnosti.
  a) Brzo kuhanje s mikrovalnom energijom
  (100% snage)
  Primjer: Kuhanje sa 100% snage 5 minuta.
  b) Postavite vrijeme na "5:00".
  1. Pritisnite " Start/Reset ".
  2. Kuhanje s mikrovalnom energijom s
  ruĉnim nadzorom
  3. Pritisnite tipku "Micro…Auto menu",
  izberite stupanj snage 70%;
  Postavite vrijeme na "10:00".
  Pritisnite " Start/Reset ".
  1.

  Postavite 5 naĉina snage kuhanja,najdulje
  vrijeme djelovanja je 60 minuta.
  Broj pritisaka
  na tipku
  "Micro"
  1
  2
  3
  4
  5

  3.

  Snaga
  mikrovalne
  energije
  100%
  70%
  50%
  30%
  10%

  Ņar

  5.

  Ispis na
  ekranu

  Kombinirano djelovanje
  Jednako tako pećnica Vam omogućuje dva
  naĉina kombiniranog pripremanja hrane.
  Mogućnost 1: Kombinirano djelovanje
  (45% mikrovalna energija + 45% ņar). Na
  ekranu će biti ispisano "C-1".
  Mogućnost 2: Kombinirano djelovanje
  (30% mikrovalna energija + 70% ņar). Na
  ekranu će biti ispisano "C-2".
  Primjer: Priprema hrane s mogućnosti 2,
  15 minuta.
  a) Tipku "Micro…Auto menu" pritisnite
  toliko puta, da se na ekranu Led pojavi
  natpis "C-2".
  b) Postavite vrijeme djelovanja na
  "15:00".
  c) Pritisnite tipku "Start/Reset".

  P100
  P70
  P50
  P30
  P10

  SAMOSTALNO ODMRZAVANJE
  OVISNO O MASI
  Izberite masu zamrznute hrane i pećnica ĉe
  Vam pomoći pri izboru odgovarajuće snage
  te vremena grijanja.
  Primjer: Otapanje 0,5 kg zamrznutog
  mesa.
  a) S pritiskom na tipku "Micro…Auto
  menu" izaberite "0,1".
  b) S pritiskom na tipku "1min" (1 kg) te
  "10sec" (0,1 kg) unesite teņinu.
  c) Pritisnite tipku " Start/Reset ".
  14 • Page 15

  6.

  Primjer: Trenutno vrijeme je 16:30, a s
  pripremanjem hrane ņelite zapoĉeti u 18:15,
  i to sa snagom 70 %, 10 minuta.
  a) Pritisnite tipku ""Clock/Timer" i s
  tipkama "1 min" i "10 sec"postavite
  vrijeme na 18:15 (jednak postupak kao
  kod postavljanja vremena).
  b) S pritiskom na tipku "Micro…Auto
  menu" izberite snagu 70%.
  c) Postavite vrijeme kuhanja na 10
  minuta.
  d) Pritisnite tipku "Start/Reset".
  Ukoliko ne odredite snagu i vrijeme
  kuhanja i neposredno nakon
  odreĊivanja vremena poĉetka
  djelovanja pritisnete tipku
  "Start/Reset", ureĊaj će funkcionirati
  kao budilica. U 18:15 ĉete zaćuti 10
  zvuĉnih signala, ureĊaj će se iskljuĉiti.

  SAMOSTALNI meni
  Izabrati Moņete vrstu hrane i teņinu,
  pećnica ĉe Vam pomoći pri izboru
  odgovarajuće snage te vremena djelovanja.
  Primjer: Samostalno kuhanje 0,4 kg ribe.
  a) Pritisnite tipku "Micro…Auto menu"
  toliko puta, da je na ekranu ispisano
  "A-5".
  b) Unesite teņinu pritiskom na tipke "1
  min"(1 kg) i "10 sec" (0,1 kg), dok se
  na ekranu ne ispińe "0,4"..
  c) Pritisnite tipku "Start".

  Br.
  Pritisaka
  na tipku
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Br.
  Pritisaka
  na tipku
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  7.

  Masa (Kg), Meni
  A-1
  Riņa

  A-2
  Povrće

  A-3
  Rezanci

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6

  1
  2

  ZATVARANJE ZA DIJECU

  2.

  Ukoliko ņelite aktivirati ovu funkciju –
  zatvoreno za dijecu, istovremeno pritisnite
  tipke " Odabir vremena +" i " Odabir
  vremena -" te ih drņite dvije sekunde.
  Ukoliko ņelite iskljuĉiti ovu funkciju,
  postupite jednako.

  Masa (Kg), Meni
  A-4
  Meso

  A-5
  Riba

  A-6
  Piletina

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  10. Start / Reset ("POĈETAK /
  PONOVNO POSTAVLJANJE")
  a)

  b)

  SAT
  Pećnica ima 24-satni digitalni sat. Za unos
  vremena, npr. 16:30, postupite na slijedeći
  naĉin:
  a) Pritisnite tipku "Clock/Timer". Natpis na
  ekranu će poĉeti treptati. Postavite sat
  s tipkama "1 min" i "10 sec".
  b) Ponovno pritisnite tipku "Clock/Timer" i
  postavite minute s tipkama "1 min" i
  "10 sec".
  c) Ponovno pritisnite tipku "Clock/Timer"
  i novo vrijeme će biti postavljeno.
  d) Ukoliko ņelite promjeniti postavljeno
  vrijeme, ponovite gornji postupak.

  8.

  9.

  Ukoliko za vrijeme djelovanja ureĊaja
  pritisnete tipku "Start/Reset",
  djelovanje pećnice će se zaustaviti.
  Ukoliko ste prethodno postavili
  programirano ukljuĉenje, nakon
  pritiska tipke "Start/Reset" će
  programirano djelovanje biti otkazano.

  Njega mikrovalovne pećnice
  1.
  2.

  3.

  Programski SAT
  Programski sat Vam omogućuje, da
  unaprijed postavite vrijeme poĉetka i kraja
  pripremanja hrane.
  Prije nego upotrijebite ovu funkciju, sat na
  pećnici mora biti pravilno postavljen.

  4.

  15

  Prije ĉińćenja iskljuĉite pećnicu i izvucite
  utikaĉ iz utićnice.
  Unutrańnjost pećnice neka bude vidljivo
  ĉista. Ako se ostaci hrane, tekućine, koja
  curi iz nje, ili razlita tekućina, zasuńi na
  stijenama pećnice, obrińite s vlaņnom
  krpom. Uporaba grubih deterĊenata ili
  abrazivnih sredstava za ĉińćenje nije
  preporuĉljiva.
  Vanjsku povrńinu pećnice oĉistite s vlaņnom
  krpom. Da bi sprijeĉili ońtećenje dijelova u
  unutrańnjosti pećnice, pripazite da se voda
  ne razlije kroz otvor za prozraĉivanje.
  Ne dopustite, da se nadzorna ploĉa smoći.
  Oĉistite ju s mekanom, vlaņnom krpom. Za
  ĉińĉenje nadzorne ploĉe ne koristite
  deterĊente, gruba (abrazivna) sredstva ili
  sprejeve za ĉińćenje. • Page 16

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  Ako se na unutrańnjoj ili vanjskoj strani
  vrata pećnice nakupi para, obrińite je
  mekanom krpom. Ova je pojava moguća,
  ako mikrovalna pećnica djeluje u vlaņnom
  okruņenju i ne predstavlja nikakvu greńku u
  djelovanju pećnice.
  Povremeno izvadite i stakleni pladanj te ga
  oĉistite. Pladanj operite u toploj vodi s malo
  deterĊenta ili u stroju za pranje posuĊa.
  Leņajni obruĉ i pod komore (unutrańnjost
  kuĉińta) pećnice potrebno je redovito
  ĉistiti.Time izbjegavate prekomjernu buku
  prilikom djelovanja. Operite povrńinu poda
  kuĉińta blagim deterĊentom, ili sredstvom
  za ĉińćenje stakla te posuńite. Leņajnio
  obruĉ jednostavno operite u vodi s malo
  deterĊenta ili u suĊerici. Redovitom
  uporabom nakupi se vlaga, koja izlazi iz
  hrane, no to ne utjeĉe na povrńinu
  unutrańnjosti ili na leņajni obruĉ.
  Eventualan neprijatan vonj u pećnici
  moņete odstraniti tako, da u duboku
  posudu, prikladnu za uporabu u mikrovalnoj
  pećnici,ulijete ńalicu vode te nareņete koru
  jednog limuna. Zatuim posudu stavite u
  mikrovalnu pećnicu te je ukljuĉite. Poslije
  rada, temeljito posuńite unutrańnjost
  pećnice te ju obrińite mekanom krpom.
  Ukoliko je potrebno promijeniti ņaruljicu u
  pećnici, molimo Vas posavjetujte se s
  prodavateljem, odnosno odgovarajuće
  osposobljenim serviserom.

  trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male
  kućanske aparate.
  Nije za profesionalnu uporabu!
  Dodatna pojańnjenja za pećenje s
  mikrovalovima i grilom, te korisne savjete,
  moņete pronaći na internet stranici:
  http://microwave.gorenje.com

  Okolina
  Simbol na proizvodu ili na njegovoj
  ambalaņi oznaĉuje, da se s tim
  proizvodom ne smije postupiti kao s
  otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti
  uruĉen prikladnim sabirnim toĉkama za
  recikliranje elektroniĉkih i elektriĉkih aparata.
  Ispravnim odvoņenjem ovog proizvoda sprijeĉit
  ćete potencijalne negativne posljedice na okoliń i
  zdravlje ljudi, koje bi inaĉe mogli ugroziti
  neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
  proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju
  ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vań
  lokalni gradski ured, uslugu za odvoņenje otpada
  iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili
  proizvod.

  Garancija i servis
  Za informacije ili u sluĉaju problema obratite se
  Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vańoj
  drņavi (telefonski broj naći ćete u
  meĊunarodnom garancijskom listu). Ako u vańoj
  drņavi nema takvog centra, obratite se lokalnom

  MNOŃTVO UŅITAKA PRI UPORABI
  VAŃE MIKROVALNE PEĆNICE VAM
  ŅELI

  16 • Page 17

  UPUTSTVO ZA UPOTREBU

  SRB, MNE

  Pažljivo pročitajte uputstva i sačuvajte ih.

  Specifikacije
  Potrońnja el. energije: ............................................................................................. 230V~50Hz,1280W
  Izlazna snaga: ............................................................................................................................. 900W
  Grejaĉ rońtilja: ............................................................................................................................ 1200W
  Radna frekvencija: ................................................................................................................. 2450MHz
  Dimenzije: ................................................................................... 510mm(Ń) X 303mm(V) X 405mm(G)
  Dimenzije komore (unutrańnjosti) pećnice: .................................. 330mm(Ń) X 212mm(V) X 330mm(G)
  Kapacitet pećnice: .................................................................................................................... 23 litara
  Masa bez ambalaņe: ....................................................................................................Pribliņno 14,5 kg
  Jaĉina buke: .................................................................................................................. Lc < 58 dB (A)

  Pre nego ńto pozovete
  servisera
  1.

  2.

  Radio-smetnje (interferencije)
  Mikrotalasna pećnica moņe prouzrokovati
  smetnje u prijemu Vańeg radio-prijemnika, TV
  prijemnika i sliĉnih ureĊaja. Ako doĊe do smetnji
  (interferencije), to se moņe otkloniti ili smanjiti
  sledećim merama:
  a) Oĉistite vrata i povrńine zaptivki na pećnici.
  b) Stavite radio-prijemnik, TV prijemnik itd. ńto
  dalje od mikrotalasne pećnice.
  c) Za radio-prijemnik, TV prijemnik itd. koristite
  adekvatno podeńenu antenu koja
  omogućava jak prijem signala.

  Ako pećnica uopńte ne radi, ako se na
  ekranu nińta ne pojavljuje ili ako se ekran
  ugasi:
  a) Proverite da li je pećnica pravilno
  prikljuĉena na elektriĉnu mreņu. Ako
  nije, izvadite utikaĉ iz utiĉnice,
  priĉekajte 10 sekundi i ponovo ga
  ukljuĉite.
  b) Proverite da li je na elektriĉnoj
  instalaciji pregoreo osiguraĉ ili je
  prekinut dovod struje na glavnom
  osiguraĉu. Ako su osiguraĉi ispravni,
  isprobajte utiĉnicu sa nekim drugim
  aparatom.
  Ako mikrotalasna pećnica ne greje, tj. ne
  emituje mikrotalasnu energiju:
  a) Proverite da li je tajmer za
  programiranje starta i rada pravilno
  podeńen.
  b) Proverite da li su vrata ĉvrsto
  zatvorena i sigurnosne brave
  zakljuĉane. Ako nisu, mikrotalasna
  energija se neće oslobaĊati.

  Postavljanje
  1.
  2.

  Ako uz pomoć gornjih uputstava niste uspeli
  da reńite probleme, obratite se najbliņem
  ovlańćenom serviseru.

  3.

  Napomena:
  4.

  Aparat je namenjen iskljuĉivo upotrebi u
  domaćinstvu, i to za pripremu namirnica u
  ĉvrstom i teĉnom stanju pomoću
  elektromagnetne energije. Aparat koristite
  samo u zatvorenim prostorijama.

  5.
  6.

  7.

  17

  Proverite da li ste iz unutrańnjosti vrata
  uklonili sav ambalaņni materijal.
  Kada uklonite ambalaņu, proverite da li je
  na pećnici dońlo do vidnih ońtećenja, kao
  na primer:
  - iskrivljena vrata,
  - ońtećena vrata,
  - ulegnuća ili rupa na staklu (prozoru) na
  vratima, kao i na ekranu,
  - ulegnuća u unutrańnjosti pećnice.
  Ako primetite bilo koje od gore
  navedenih ońtećenja, nemojte koristiti
  pećnicu.
  Mikrotalasna pećnica teņi 14,5 kg; postavite
  je na vodoravnu povrńinu koja je dovoljno
  ĉvrsta da izdrņi teņinu pećnice.
  Pećnicu postavite dalje od izvora visoke
  temperature i pare.
  Ne stavljajte nińta na pećnicu.
  Da biste obezbedili dovoljnu ventilaciju,
  neka pećnica bude udaljena od drugih
  povrńina sa strane bar 8 cm, a iznad nje
  10cm.
  NEMOJTE skidati pogonsku osovinu
  rotacionog tanjira. • Page 18  8.

  Kao kod svih drugih aparata, i ovde je
  potreban briņljiv nadzor kada ga koriste
  deca.
  UPOZORENJE: ZA OVAJ APARAT JE
  POTREBNO UZEMLJENJE.
  9. Prikljuĉni kabl mora da ima lak pristup
  utiĉnici.
  10. Pećnici je potrebno 1,3 kVA ulazne snage.
  Preporuĉujemo da se u vezi sa
  postavljanjem pećnice posavetujete sa
  serviserom odnosno odgovarajućim
  struĉnim licem.  PAŅNJA: Pećnica ima vlastitu zańtitu, i to
  osiguraĉ od 250V, 10A.


  VAŅNO
  Boje ņica u prikljuĉnom kablu imaju sledeće
  znaĉenje:
  Zeleno-ņuta:
  vod za uzemljenje
  Plava:
  neutralni vod
  Braon:
  ņivi vod
  Pońto boje ņica u prikljuĉnom kablu moņda ne
  odgovaraju oznakama u boji na terminalima
  utikaĉa, uzmite u obzir i sledeće:
  - Ņicu zeleno-ņute boje prikljuĉite na terminal
  u utikaĉu koji je oznaĉen slovom E ili
  simbolom za uzemljenje.
  - Ņicu plave boje prikljuĉite na terminal u
  utikaĉu koji je oznaĉen slovom N ili je crne
  boje.
  - Ņicu braon boje prikljuĉite na terminal u
  utikaĉu koji je oznaĉen slovom L ili je
  crvene boje.

  Vaņna uputstva za bezbednu
  upotrebu


  UPOZORENJE: Kada aparat deluje u
  kombinovanom modu, zbog veoma visokih
  temperatura koje nastaju, deca smeju
  koristiti aparat samo pod briņljivim
  nadzorom odraslih (samo za aparate sa
  funkcijom rońtilja).
  UPOZORENJE: Ako su vrata ili zaptivci na
  vratima ońtećeni, aparat ne smete da
  koristite dok ga ne popravi ovlańćeno
  struĉno lice.
  UPOZORENJE: Svaka popravka ili servis
  od strane neovlańćenog struĉnog lica, kada
  treba skidati zańtitni poklopac od
  mikrotalasnih zraka, opasna je i riziĉna.
  UPOZORENJE: Teĉnost i druge namirnice
  nemojte pripremati u zatvorenim odnosno
  zaptivenim posudama ili zaptivenoj
  amabalaņi jer mogu da eksplodiraju.
  18

  UPOZORENJE: Ovaj aparat nije namenjen
  za upotrebu od strane osoba (ukljuĉujući i
  decu) sa smanjenim fiziĉkim, senzornim ili
  mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom
  iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na
  osnovu instrukcija za upotrebu aparata
  datih od strane osobe koja odgovara za
  njihovu bezbednost.
  Deca moraju da budu pod nadzorom da se
  ne bi igrala sa aparatom.
  Oko pećnice treba obezbediti dovoljnu
  ventilaciju. Za pećnicu treba da bude bar 8
  cm prostora, sa strane bar 10 cm, a iznad
  pećnice 10 cm. Nemojte skidati noņice
  pećnice i nemojte pokrivati otvore za
  ventilaciju.
  Koristite samo pomagala adekvatna za
  korińćenje u mikrotalasnoj pećnici.
  Kada pripremate hranu u plastiĉnoj ili
  papirnatoj ambalaņi odnosno posudi,
  nadgledajte proces pripreme zbog
  opasnosti da se takva ambalaņa odnosno
  posuda na zapali.
  Ako primetite dim, iskljuĉite aparat ili
  izvadite kabl iz utiĉnice, a vrata ostavite
  zatvorena da biste uguńili eventualan
  plamen.
  Kada u mikrotalasnoj pećnici pripremate
  teĉnost, posle nekog vremena teĉnost
  moņe provreti i prekipeti, zato u takvim
  sluĉajevima postupajte posebno paņljivo.
  Da ne bi dońlo do opekotina, pre upotrebe
  promeńajte i protresite sadrņaj flańica za
  bebe ili teglica sa hranom za bebe i
  proverite temperaturu sadrņaja.
  U mikrotalasnoj pećnici nemojte pripremati
  jaja u ljusci ili cela tvrdo kuvana jaja, jer
  mogu eksplodirati i pońto se kuvanje u
  pećnici već zavrńilo.
  Kada ĉistite povrńinu vrata, za zaptivke i
  unutrańnjost pećnice koristite samo blaga i
  neņna (ne abrazivna) sredstva za ĉińćenje a
  nanosite ih sunĊerom ili mekom krpom.
  Redovno ĉistite pećnicu i uklanjajte
  eventualne ostatke hrane.
  Ako redovno ne odrņavate i ĉistite pećnicu,
  moņe doći do ońtećenja povrńina, ńto
  negativno utiĉe na vek trajanja aparata i
  povećava rizik opasnosti prilikom njegove
  upotrebe.
  Ako je prikljuĉni kabl ońtećen, da bi se
  izbegla opasnost, moņe ga zameniti samo
  proizvoĊaĉ, ovlańćeni serviser ili drugo
  adekvatno osposobljeno struĉno lice. • Page 19

  Opńta uputstva za bezbednu
  upotrebu

  9.

  U daljem tekstu nabrojana su neka pravila i neke
  bezbednosne mere koje vaņe i kod drugih
  aparata i koje treba uzimati u obzir radi
  bezbednog i ńto efikasnijeg rada pećnice:
  1. U toku rada pećnice, stakleni tanjir, ruĉice
  valjka, spojnica i ņljeb za valjak treba da su
  uvek na svom mestu.
  2. Pećnicu nemojte nikada koristiti u druge
  svrhe osim za pripremu hrane, nemojte
  suńiti u njoj odeću, papir ili druge predmete i
  nemojte je koristiti za sterilizaciju.
  3. Nemojte nikada ukljuĉiti pećnicu ako je
  prazna jer je tako moņete ońtetiti.
  4. U unutrańnjosti pećnice nemojte ĉuvati
  nińta, npr. papir, knjige o kuvanju i sl.
  5. Nemojte kuvati hranu sa opnom, npr.
  ņumanca, krompir, pileću dņigericu itd., a da
  pre toga ne probuńite opnu na vińe mesta
  viljuńkom.
  6. Nemojte stavljati nikakve predmete u otvore
  na spoljnoj strani pećnice.
  7. Nemojte nikada skidati delove pećnice, npr.
  noņice, sigurnosni deo za zatvaranje,
  zavrtnje itd.
  8. Nemojte kuvati hranu neposredno na
  staklenom tanjiru. Pre nego ńto hranu
  stavite u pećnicu, neka to bude u
  adekvatnoj posudi ili sliĉnom posuĊu.
  VAŅNO: Kuhinjsko posuĊe koja ne smete
  koristiti u mikrotalasnoj pećnici:
  - Nemojte koristiti metalno posuĊe ili
  posuĊe sa metalnim ruĉkama.
  - Nemojte koristiti posude sa metalnom
  ivicom.
  - Nemojte koristiti papirom prekrivene
  metalne ņiĉice za zatvaranje plastiĉnih
  kesica.
  - Nemojte koristiti posude od melamina,
  jer sadrņe materijal koji apsorbuje
  mikrotalasnu energiju. To moņe
  prouzrokovati da se posuda raspukne ili
  oprlji, a pored toga usporava grejanje /
  kuvanje.
  - Nemojte koristiti posudu bez
  odgovarajućeg premaza za korińćenje u
  mikrotalasnoj pećnici. Isto tako, nemojte
  koristiti zatvorene ńolje sa ruĉkom.
  - Nemojte pripremati hranu odnosno piće
  u posudi koja ima suņen otvor, npr. na
  flańi, jer moņe pući u toku zagrevanja.
  - Nemojte koristiti obiĉne termometre za
  pripremu mesa ili slatkińa. Moņete
  koristiti samo termometre koji su
  namenjeni upravo upotrebi u
  mikrotalasnoj pećnici.

  10.
  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  19

  PosuĊe za mikrotalasne pećnice koristite
  samo u skladu sa uputstvima njihovog
  proizvoĊaĉa.
  Nemojte pokuńavati da prņite hranu u
  mikrotalasnoj pećnici.
  Pazite da se u mikrotalasnoj pećnici zagreje
  samo teĉnost, a ne i posuda u kojoj se ona
  nalazi. Ako se to desi, moguće je da kad
  skinete poklopac, teĉnost u posudi emituje
  paru ili da iz nje prskaju kapljice i u sluĉaju
  da sam poklopac posude nije vreo.
  Pre upotrebe, uvek proverite temperaturu
  namirnica, posebno ako hranu dajete deci.
  Preporuĉujemo da nikada ne jedete/pijete
  hranu/piće koje ste tek izvadili iz pećnice,
  već ih ostavite nekoliko minuta i po
  mogućstvu promeńajte da bi se temperatura
  izjednaĉila.
  Hrana koja sadrņi meńavinu masti i vode,
  npr. osnova za supu, treba da posle
  iskljuĉivanja pećnice u njoj ostane joń
  pribliņno 30 do 60 sekundi. Tako ćete
  omogućiti da se meńavina slegne i spreĉi
  prskanje mehurića kada u teĉnost stavite
  kańiku ili ubacite kocku za supu.
  U pripremi namirnica, imajte na umu da se
  neke vrste hrane, npr. boņićni puding,
  marmelada ili mleveno meso veoma brzo
  pripremaju. Kada grejete ili kuvate
  namirnice sa visokim sadrņajem masti ili
  ńećera, nemojte koristiti plastiĉne posude.
  PosuĊe koje koristite za pripremu hrane u
  mikrotalasnoj pećnici moņe se mnogo
  zagrejati jer hrana emituje toplotu. To
  posebno vaņi ako su vrh posude i ruĉke
  pokriveni plastikom. Kada hvatate takve
  posude, moņda ćete morati da koristite
  rukavice.
  Da biste smanjili rizik od poņara u
  unutrańnjosti pećnice:
  a) Pazite da hranu ne kuvate predugo.
  Paņljivo pratite tok pripreme kada su u
  pećnici posude od papira, plastike ili
  drugih lako zapaljivih materijala.
  b) Pre nego ńto stavite kesicu u pećnicu,
  skinite ņiĉicu za zatvaranje kesice.
  c) Ako se predmet u pećnici zapali, drņite
  zatvorena vrata od pećnice, iskljuĉite
  pećnicu iz struje ili iskljuĉite glavni
  osiguraĉ na tabli sa osiguraĉima. • Page 20

  Crteņ pećnice

  1.
  2.
  3.

  4.
  5.
  6.
  7.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  20

  Izbor vremena +
  Izbor vremena Izbor naĉina kuvanja i peĉenja (mikrotalasi,
  odmrzavanje, rońtilj i kombinacija) / Cooking
  mode (microwave, defrost, grill and
  combination)
  Ekran
  Regulisanje vremena i programski ĉasovnik
  / Time set and Timer
  Izbor menija / Auto menu
  Poĉetak i prekid rada / Start – reset function

  Sigurnosni sistem za zatvaranje vrata
  Prozor pećnice
  Ventilacioni otvori ili ventilator za
  provetravanje
  Rotacioni tanjir
  Stakleni tanjir
  Kontrolna tabla
  Reńetka rońtilja • Page 21

  b)

  Uputstva za rukovanje
  1.

  Priprema namirnica jednim
  pritiskom na dugme

  c)

  Samo jednim pritiskom na dugme moņete
  zapoĉeti sa jednostavnim kuvanjem.
  Funkcija je veoma pogodna i omogućava
  da veoma brzo zagrejete ĉańu vode i sl.
  Primer: Grejanje ĉańe mleka
  a) Ĉańu mleka stavite na stakleni
  rotacioni tanjir i zatvorite vrata pećnice.
  b) Pritisnite dugme "Start/Reset" i
  mikrotalasna pećnica će raditi 1 minut
  100% snagom.
  c) Kada se grejanje zavrńi, ĉućete pet
  pisaka.

  2.

  4.

  Ova funkcija ima dve mogućnosti.
  a) Brzo grejanje mikrotalasnim zracima
  (100% snaga)
  Primer: Kuvanje 100% snagom 5
  minuta.
  1. Podesite vreme na "5:00".
  2. Pritisnite " Start/Reset ".
  b) Grejanje mikrotalasnim zracima sa
  ruĉnim nadzorom
  1. Pritisnite dugme "Micro…Auto menu"
  ,odaberite 70% nivo snage;
  2. Podesite vreme na "10:00".
  3. Pritisnite " Start/Reset ".
  Moņete podesiti 5 nivoa snage zagrevanja, a
  najduņe vreme delovanja je 60 minuta.
  Snaga
  mikrotalasnih
  zraka
  100%
  70%

  Ispis na
  ekranu

  3
  4
  5

  50%
  30%
  10%

  P50
  P30
  P10

  3.

  Rońtilj
  Ova funkcija ima dva moda; ņeljenu funkciju
  moņete odabrati pritiskom na dugme
  "Micro…Auto menu" (najduņe vreme
  kuvanja je 60 minuta).
  Mod 1: 85% snaga rońtilja, na ekranu je
  ispisano G-1
  Mod 2: 50% snaga rońtilja, na ekranu je
  ispisano G-2.
  Primer: Priprema hrane na rońtilju, 20
  minuta.
  a) Pritiskajte dugme "Micro…Auto menu"
  sve dok se na ekranu LED ne ispińe
  "G-1".
  b) Podesite vreme kuvanja na "20:00".
  c) Pritisnite dugme "Start/Reset".
  Kada pripremate hranu na rońtilju, ne
  greju mikrotalasni zraci, već toplotu
  emituje metalni grejaĉ na vrhu
  pećnice. Kada rońtilj radi, priprema
  (odnosno peĉenje) moņe se podesiti
  na dva stepena; posle prve polovine
  pripreme, program će se automatski
  prekinuti, a dva piska će oznaĉiti da je
  vreme da namirnicu koji pripremate na
  rońtilju okrenete. Kada okrenete
  namirnicu, ponovo zatvorite vrata
  pećnice i pritisnite dugme "Start/Reset"
  i program pripreme namirnica će se
  nastaviti. Ako ne ņelite da okrenete
  namirnicu, program će automatski
  nastaviti sa radom posle jednog
  minuta.

  Priprema namirnica mikrotalasnim
  zracima

  Broj pritisaka
  na dugme
  "Micro"
  1
  2

  Pritiskom na dugmad "1min" (1 kg) i
  "10sec" (0,1 kg) stavite masu u
  pećnicu.
  Pritisnite dugme "Start/Reset".
  Masa zamrznute hrane mora biti
  manja od 2 kg.

  P100
  P70

  5. Kombinovano delovanje
  Pećnica omogućava i dva moda
  kombinovane pripreme hrane.
  Mogućnost 1: Kombinovano delovanje
  (55% mikrotalasni zraci + 45% rońtilj). Na
  ekranu će pisati "C-1".
  Mogućnost 2: Kombinovano delovanje
  (30% mikrotalasni zraci + 70% rońtilj). Na
  ekranu će pisati "C-2".
  Primer: Priprema namirnice sa
  mogućnońću 2, 15 minuta.
  a) Dugme "Micro…Auto menu" pritiskajte
  sve dok se na ekranu LED ne pojavi
  "C-2".
  b) Podesite vreme na "15:00".
  c) Pritisnite dugme "Start/Reset".

  Automatsko odleĊivanje s obzirom
  na masu
  S obzirom na odabranu masu zamrznute
  hrane, pećnica će Vam pomoći u izboru
  adekvatne snage i vremena zagrevanja.
  Primer: OdleĊivanje 0,5 kg zamrznutog
  mesa.
  a) Pritiskom na dugme "Micro…Auto
  menu" odaberite "0,1".
  21 • Page 22

  6.

  a)

  Auto meni
  Morate odabrati samo vrstu hrane i masu, a
  pećnica će Vam pomoći u podeńavanju
  snage i vremena delovanja.
  Primer: Automatsko kuvanje 0,4 kg ribe.
  a) Pritiskajte dugme "Micro…Auto menu"
  sve dok se na ekranu ne ispińe "A-5".
  b) Unesite teņinu pritiskom na tipke "1
  min"(1 kg) i "10 sec" (0,1 kg), dok se
  na ekranu ne ispińe "0,4".
  c) Pritisnite dugme " Start/Reset ".

  Br.
  Pritisaka
  na tipku
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  c)
  d)

  Masa (Kg), Meni
  A-1

  A-2

  A-3

  Pirinaĉ

  Povrće

  Rezanci

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6

  1
  2

  Br.
  Pritisaka
  na tipku
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  7.

  b)

  A-4
  Meso
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  Masa
  (Kg), Meni
  A-5
  Riba
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  9.

  Zakljuĉavanje pred decom

  1.

  Ako ņelite da aktivirati funkciju
  zakljuĉavanja pred decom, istovremeno
  pritisnite dugmad " Izbor vremena +" i "
  Izbor vremena -" i drņite ih dve sekunde.
  Ako ņelite da iskljuĉite ovu funkciju,
  ponovite postupak.

  10. Start / Reset ("poĉetak / ponovno
  podeńavanje")

  A-6
  Piletina
  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  1.

  2.

  Sat
  Pećnica ima i 24-ĉasovni digitalni sat. Za
  unońenje vremena, npr. 16:30, uĉinite
  sledeće:
  1. Pritisnite dugme "Clock/Timer". Natpis
  na ekranu poĉeće da trepće. Podesite
  sat pomoću dugmadi "1 min" i "10
  sec".
  2. Ponovo pritisnite dugme "Clock/Timer"
  i podesite minute dugmadima "1 min" i
  "10 sec".
  3. Ponovo pritisnite dugme "Clock/Timer"
  i novo vreme će biti podeńeno.
  4. Ako ņelite da promenite vreme,
  ponovite gornji postupak.

  8.

  Pritisnite dugme "Clock/Timer" i
  dugmadima "1 min" i "10 sec" podesite
  vreme na 18:00 (isti postupak kao kod
  podeńavanja sata).
  Pritiskom na dugme "Micro…Auto
  menu" odaberite 70% snagu.
  Podesite vreme kuvanja na 10 minuta.
  Pritisnite dugme "Start/Reset".
  Ako ne podesite vreme kuvanja i ako
  neposredno po podeńavanju poĉetka
  delovanja pritisnete dugme
  "Start/Reset", aparat će funkcionisati
  samo kao sat (budilnik). U 18:15
  ĉućete 10 pisaka a aparat će se
  iskljuĉiti.

  Tajmer
  Tajmer omogućava da unapred podesite
  vreme poĉetka i kraja pripreme namirnica.
  Pre primene ove funkcije, sat na pećnici
  mora biti adekvatno podeńen.
  Primer: Trenutno vreme je 16:30, a ņelite da
  kuvanje poĉne u 18:15, i to sa 70% snage,
  10 minuta.
  22

  Ako u toku delovanja aparata pritisnete
  dugme "Start/Reset", rad pećnice će
  se prekinuti.
  Ako ste prethodno podesili
  programirano ukljuĉivanje, pritiskom
  na dugme "Start/Reset" opozvaćete
  programirano delovanje. • Page 23

  Odrņavanje mikrotalasne
  rerne
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  8.

  Pre ĉińćenja, iskljuĉite rernu i izvucite utikaĉ
  iz utiĉnice.
  Unutrańnjost rerne treba da je uvek ĉista.
  Kada se delići hrane i teĉnost koja prska ili
  se prolije osuńe na zidovima rerne, obrińite
  ih vlaņnom krpom. Upotreba grubih
  deterdņenata ili abrazivnih sredstava za
  ĉińćenje nije preporuĉljiva.
  Spoljnu povrńinu rerne oĉistite vlaņnom
  krpom. Da biste spreĉili ońtećenje delova u
  unutrańnjosti rerni, pazite da voda ne dospe
  u ventilacione otvore.
  Nemojte dopustiti da se kontrolna tabla
  pokvasi. Oĉistite je mekom, vlaņnom krpom.
  Za ĉińćenje kontrolne table nemojte koristiti
  deterdņente, abrazivna sredstva za ĉińćenje
  ili sredstva za ĉińćenje u spreju.
  Ako se u unutrańnjosti ili oko spoljnih
  povrńina kućińta skuplja para, obrińite je
  mekom krpom. Do toga moņe doći kada
  mikrotalasnu rernu koristite u veoma
  vlaņnim prostorijama i uopńte ne znaĉi kvar
  rerne.
  Povremeno treba izvaditi i stakleni tanjir i
  oĉistiti ga. Tanjir operite u toploj vodi sa
  malo deterdņenta ili u mańini za pranje
  sudova.
  Rotacioni tanjir i dno (donju povrńinu)
  unutrańnjosti pećnice treba redovno ĉistiti,
  jer inaĉe pećnica u toku rada moņe
  emitovati buku. Samo obrińite dno
  unutrańnjosti pećnice blagim deterdņentom,
  vodom ili sredstvom za ĉińćenje stakla i
  osuńite. Rotacioni tanjir moņete oprati u
  toploj vodi sa malo deterdņenta ili u mańini
  za pranje sudova. Posle duņe upotrebe, na
  toĉkićima rotacionog tanjira mogu se
  nakupiti isparenja od kuvanja, ali to ne utiĉe
  na njegovo delovanje. Kada vadite rotacioni
  tanjir iz ņleba na dnu komore (unutrańnjosti
  rerne), pazite da ga pravilno vratite.
  Eventualan neprijatan miris iz pećnice
  moņete odstranite tako ńto ćete u duboku
  posudu za pripremu namirnica u
  mikrotalasnoj rerni sipati ńolju vode i dodati
  iseckanu koru jednog limuna. Posudu zatim
  ostavite pet minuta u ukljuĉenoj
  mikrotalasnoj rerni. Na kraju, dobro osuńite
  unutrańnjost rerni i obrińite je mekom
  krpom.

  Ako treba zameniti sijalicu u rerni, molimo
  Vas da se obratite servisu.

  Zańĉita okoline
  Simbol na proizvodu ili na njegovoj
  ambalaņi oznaĉava, da se sa tim
  proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom
  iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba
  predati odgovarajućim sabirnim centrima za
  reciklaņu elektronskih I elektriĉnih aparata.
  Ispravnim odvoņenjem ovog proizvoda
  spreĉićete potencijalne negativne posledice na
  ņivotnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi inaĉe mogli
  biti ugroņeni neodgovarajućim rukovanjem
  otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih
  informacija o tretmanu, odbacivanju I ponovnom
  korińćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa
  prikladnim lokalnim ustanovama, sluņbom za
  sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u
  kojoj ste kupili ovaj proizvod.

  Garancija i servis
  Za informacije ili u sluĉaju problema obratite se
  Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vańoj
  drņavi (telefonski broj naći ćete u
  meĊunarodnom garantnom listu). Ako u vańoj
  drņavi nema takvog centra, obratite se lokalnom
  prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male
  kućanske aparate.
  Nije za komercialnu upotrebu!
  Za dodatne preporuke za peĉenje sa
  mikrotalasima ili grilom naći ĉe te u korisnim
  savetima na internet strani:
  http://microwave.gorenje.com

  MNOGO UŅITAKA U KORIŃĆENJU
  VAŃE MIKROVALNE RERNE ŅELI
  VAM

  23 • Page 24

  УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

  МК

  Внимателно прочитајте ги упатствата и чувајте ги.

  Спецификации
  Потрошувачка на ел. енергија: ............................................................................. 230V~50Hz,1280W
  Излезна моќ::.............................................................................................................................. 900W
  Грејач за жар: ........................................................................................................................... 1200W
  Работна фреквенцијa:.......................................................................................................... 2450MHz
  Надворешни димензии: ........................................................... 510mm(Ń) (G) X 303mm(V) X 405mm
  Димензии на комората
  (внатрешност) на печката: ........................................................ 330mm(Ń) X 212mm(V) X 330mm(G)
  Димензии на печката ............................................................................................................ 23 литри
  Маса без амбалажа: ............................................................................................ Приближнo 14,5 kg
  Ниво на бучава: .............................................................................................................. Lc<58 dB (A)
  обратете се до најблискиот овластен
  сервисер.

  Овој апарат е означен според
  европскиот пропис 2002/96/ЕЗ за
  електро и електронски апарати (waste
  electrical and electronic equipment WEEE).
  Прописот ја дава рамката за враќање и
  искористување на старите апарати,
  важечко ширум Европа.

  Радиски пречки
  (итерференции)
  Микробрановата печка може да предизвика
  пречки во приемот на вашиот радиоприемник,
  ТВ-приемник и слични уреди. Ако дојде до
  пречки (интерференции), истите можете да ги
  отстраните или да ги намалите со преземање
  на следниве мерки:
  a) Исчистете ја вратата и површините за
  дихтување.
  б) Ставете го радиоприемникот, ТВприемникот и друго што подалеку од
  микробрановата печка.
  ц) Зад радискиот, ТВ-приемникот итн.
  употребете соодветно наместена антена
  што ќе овозможува јак прием на
  сигналот.

  Пред да повикате сервис
  1.

  2.

  Ако печката воопшто не работи, ако на
  екранот ништо не се појавува или, пак,
  ако екранот се изгасне:
  a) Проверете дали печката е правилно
  вклучена на електричната мрежа.
  Ако не е, исклучете го кабелот од
  штекерот, почекајте 10 секунди и
  потоа повторно вклучете го.
  б) Проверете дали осигурувачот за
  штекерот е прегорен или, пак, дали
  струјното коло е прекинато на
  главниот осигурувач. Ако
  осигурувачите се исправни ,
  тестирајте го штекерот со некој друг
  апарат.
  Ако микробрановата печка не грее, т.е.
  не емитува микробранова енергија:
  a) Проверете дали е правилно
  наместен часовникот за
  програмирање.
  б) Проверете дали е цврсто затворена
  вратата, а сигурносните брави
  заклучени. Ако не се,
  микробрановата енергија нема да се
  ослободува.

  Напомена:
  Апартот е наменет само за користење во
  домаќинство и тоа за загревање на храна и
  пијалаци со помош на електромагнетна
  енергија. Употребувајте го апаратот само во
  затворени простории.

  Инсталација
  1.

  2.

  Ако со помош на горниве упатства не
  успеавте да го отстраните проблемот,
  24

  Проверете дали од внатрешноста на
  вратата го извадивте целокупниот
  амбалажен материјал.
  Кога ќе ја отстраните амбалажата,
  прегледајте ја печката за да утврдите
  дали има видливи оштетувања, како на
  пример:
  - искривена врата,
  - оштетена врата, • Page 25

  набиеници или дупки на стаклото
  (прозорецот) на вратата или пак на
  екранот
  - набиеници во внатрешноста на
  печката.
  3. Ако забележите некое од
  горенаведените оштетувања, не
  употребувајте ја печката.
  4. Микробрановата печка тежи околу
  14,5kg, поставете ја на рамна површина
  што е доволно тврда за да ја издржи
  тежината на печката.
  5. Печката поставете ја подалеку од извори
  на висока температура и пареа.
  6. Не ставајте ништо на печката.
  7. За да обезбедите доволно зрачење,
  околу страните на печката треба да има
  барем 8 cm простор, а над неа 10 cm.
  8. Не отстранувајте ги погонските оски на
  ротационото лежиште.
  9. Како и кај сите други апарати така и кај
  овој е потеребен грижлив надзор кога го
  употребуваат децата.
  ПРЕДУПРЕУВАЊЕ: ОВОЈ АПАРАТ Е
  ПОТРЕБНО ДА СЕ ЗАЗЕМЈИ.
  10. Штекерот на кој е приклучен апаратот
  треба да биде лесно достапен за
  приклучниот кабел.
  11. На печката и е потребна влезна моќ од
  1,3 kVA. Препорачуваме при инсталација
  на печката да се посоветувате со
  сервисер, односно со копметентен
  стручњак.
  ВНИМАНИЕ: Печката има сопствена
  заштита и тоа осигурувач 250V, 10A.

  Важни безбедносни
  упатства

  -

  ВАЖНО
  Боите на жиците во приклучниот кабел го
  имаат следново значење:
  Зелено- жолта: заземјување
  Сина:
  нулта
  Кафена:
  фаза
  Бидејќи боите на жиците можеби не
  одговараат на обоените ознаки на
  терминалите во приклучниот кабел, имајте го
  предвид и следново:
  - Жицата со зелено-жолта боја приклучете ја
  на терминалот во прикличниот кабел што е
  означен со буквата E или со симболот за
  заземјување.
  - Жицата со сина боја приклучете ја на
  терминалот во приклучниот кабел што е
  означен со буквата N или е со црна боја.
  - Жицата со кафена боја приклучете ја на
  терминалот во приклучниот кабел што е
  означен со буквата L или е со црвена боја.
  25

  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Кога апаратот
  работи во комбиниран начин, а поради
  многу високите температури што тогаш
  настануваат, децата смеат да го
  употребуваат апаратот само под грижлив
  надзор на возрасните (само за апарати
  со функцијата жар)
  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако вратата или
  дихтувачите за вратата се оштетени,
  апаратот не смеете да го употребувате,
  додека не го поправи стручно лице.
  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секоја поправка
  или сервис изведена од кој било друг
  освен од овластен сервисер и при која е
  потребно да се отстрани покривот за
  заштита од микробрановите зраци е
  опасна и ризична.
  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Течностите и
  другата храна не загревајте ги во
  затворени, односно во покриени садови
  или, пак, во затворена амбалажа, бидејќи
  истите може да експлодираат.
  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Децата може да го
  употребуват апаратот и без надзор од
  возрасните само во случај доколку им
  дадете соодветни упатства, за да можат
  безбедно да ја употребуваат печката и
  да бидат свесни за опасностите што
  произлегуваат од несоодвотното
  ракување.
  Околу печката е потребно да се
  обезбеди доволно кружење на воздух.
  Зад печката треба да има најмалку 8 cm
  простор, од страните барем 10 cm, над
  печката 10 cm.. не отстранувајте ги
  нозете на печката и не покривајте ги
  отворите за венталиција.
  Употребувајте ги помагалата (помошните
  средатва), соодветно за употреба во
  микробанова печка.
  Кога загревате храна во пластична или
  во хартиена амбалажа, односно чинија,
  надгледувајте го процесот на загревање
  поради опасноста таквата амбалажа, т.е.
  сад, да се запали.
  Ако забележите чад, апаратот исклучете
  го од електричната мрежа, а вратата
  оставете ја затворена, за да го изгаснете
  можниот оган.
  Кога во микробрановата печка загревате
  пијалак, по некое време може пијалокот
  да зоврие и да претече, па затоа во
  таков случај однесувајте се особено
  внимателно. • Page 26
  прободете мембраната со виљушка на
  повеќе места.
  6. Не ставајте никакви предмети во
  отворите на надворешната страна од
  печката.
  7. Никогаш не отстранувајте ги деловите на
  печката, на пр.: нозете,
  резето(внатрешен затворач), шрафовите
  итн.
  8. Не гответе ја храната непосредно на
  стаклената основа. Пред да ја ставите
  храната во печката, ставете ја во
  соодветен сад или во слично помагало.
  ВАЖНО: Кујнски помагала што не
  смеете да ги употербувате во
  микробранова печка:
  - Не употребувајте метални тави или
  садови со метални рачки.
  - Не употребувајте садови со метални
  рабови.
  - Не употребувајте метални жици
  прекриени со хартија за затворање на
  пластични кеси.
  - Не употребувајте садови од меламим
  бидејќи содржат материјал што ја
  вшмукува микробрановата енергија.
  Тоа може да предизвика чинијата да
  напукне или да се усвити, а покрај тоа
  и да го забави загревањето /
  готвењето.
  - Не употребувајте ги садовите без
  соодветното премачкување за
  употреба во микробранова печка.
  Исто така не употребувајте затворени
  шолји со рачки.
  - Не подготвувајте храна, т.е. пијалаци
  во сад што има стеснет отвор, на пр.
  во шише, бидејќи истото може да
  пукне при загревање.
  - Не употребувајте обични термометри
  за месо или за слатки. Можете да
  употребувате само термометри што
  се наменети за употреба во
  микробранови печки.
  9. Помагалата за микробрановата печка
  употребувајте ги само согласно со
  упатствата од нивниот производител.
  10. Не обидувајте се да потпечувате храна
  во микробрановата печка.
  11. Бидете претпазливи, во микробрановата
  печка треба да се загрее само течноста,
  а не и садот во кој истата се наоѓа.Затоа
  е можно, откако ќе го отстраните капакот,
  течноста во садот да испарува или од
  неа да претекуваат капки иако капакот на
  садот не е жежок.
  12. Пред користење секогаш проверете ја
  температурата на храната, а особено ако

  За да не дојде до изгореници, пред
  употребата промешајте ја или
  протресете ја содржината на шишенцето
  за доенчиња или шишенцата со храна за
  доенчиња и проверете ја температурата
  на содржината.
  Во микробрановата печка не загревајте
  јајца со лушпа или тврдо варени јајца
  бидејќи може да експлодираат, дури и
  откако загревањето во печката е веќе
  завршено.
  Кога ја чистите површината на вратата,
  дихтувачката површина, внатрешноста
  на печката, употребувајте само благи и
  нежни (не абразивни) средства за
  чистење, нанесете ги со сунѓер или со
  мека крпа.
  Редовно чистете ја печката и
  отстранувајте ги можните остатоци од
  храна.
  Ако редовно не ја одржувате и чистите
  печката, може да дојде до нагризување
  на површината, што негативно влијае на
  животниот век на апаратот и го
  зголемува ризикот од опасност при
  неговата употреба.
  Ако приклучниот кабел е оштетен, за да
  се избегне опасност, истиот може да го
  замени само производителот,
  овластениот сервисер или друг
  соодветно оспособен стручњак.

  Безбедносни упатства за
  општа употреба
  Во продолжение се наброени некои правила и
  безбедносни мерки што слично како при
  користење на други апарати, треба да ги
  почитувате за да обезбедите безбедно и
  најефикасно функционирање на печката:
  1. Додека работи печката, стаклената
  основа, рачките на валјакот, склопката и
  жлебот за валјакот секогаш треба да
  бидат на своето место.
  2. Печката не користитете ја за никаква
  друга намена освен за подготвување
  храна; не сушете во неа облека, хартија
  или други предмети и не употребувајте ја
  за стерилизација.
  3. Никогаш не вклучувајте ја печката ако
  таа е празна, бидејќи можете да ја
  оштетите.
  4. Во внатрешноста на печката не чувајте
  ништо, на пр. хартија, готварски книги
  итн.
  5. Не гответе храна што е покриена со
  мембрана, на пр., жолчки од јајца,
  компир, пилешки џигер итн. пред да ја
  26 • Page 27

  13.

  14.

  15.

  16.

  им ја давате на деца. Препорачуваме
  храната/пијалакот никогаш да не ги
  консумирате непосредно по вадењето од
  печката, туку да почеката неколку минути
  и по можност да ја промешате за
  температурата еднакво да се
  распредели.
  Храната што содржи мешавина од вода и
  маст, на пр. основа за супа, по
  исклучувањето на печката треба да
  остане во неа приближно 30 до 60
  секунди. Така ќе овозможите смесата да
  се изедначи и ќе спречите навлегување
  на меурчиња кога во течноста ќе ставите
  лажица или коцка за супа.
  При подготовка на храна бидете
  внимателни бидејќи некои видови, на пр.
  божиќен пудинг, мармалад или мелено
  месо се загреваат многу брзо. Кога
  загревате или подготвувате храна со
  висока содржина на масти или шеќер, не
  употребувајте пластични садови.
  Помагалата што ги употребувате при
  подготовка на храна во микробранова
  печка можат силно да се загреат бидејќи
  храната оддава топлина. Ова важи
  посебно ако врвот на садот и рачките се
  прекриени со пластична обвивка или со
  пластична наметка. При вадење на таков
  сад може да ви бидат потребни кујнски
  ракавици.
  За да го намалите ризикот од пожар во
  внатрешноста на печката:
  a) внимавајте предолго да не ја
  готвите храната. Грижливо
  надгледувајте го процесот на
  загревање кога во печката се
  присутни помагала од хартија,
  пластика или други лесно
  запалливи, т.е. горечки материјали.
  б) Пред да го ставите ќесето во
  печката, отстранете ја жицата за
  затворање на ќесето.
  ц) Ако предметот во печката се запали,
  оставете ја вратата на печката
  затворена, исклучете ја истата од
  електрична мрежа или исклучете го
  главниот осигурувач од разводната
  табла.

  27 • Page 28

  Дијаграм на печката

  1.
  2.
  3.

  4.
  5.
  6.
  7.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  28

  Избирање време +
  Избирање време Избирање начин на приготвување храна
  (микробранови, одмрзнување, жар и
  комбинација)
  Покажувач
  Дотерување време и програмски
  часовник
  Избирање мени
  Задвижување и прекинување на
  работењето

  Затворач на вратата
  Прозорец на печката
  Отвори за вентилација вентилатор за
  проветрување
  Обрач на основата
  Стаклена основа
  Контролна плоча
  Решетка за жар • Page 29

  а)

  Со притискање на копчето
  "Micro…Auto menu" одберете "DEF".
  б) Со притискање на копчето "1Min"
  (1кг) и "10Sec" (0,1 кг) ставете месо.
  ц) Притиснете "Start/Reset".
  Тежината на замрзнатата храна мора да
  биде помала од 2 кг.

  Упатства за употреба
  1.

  Подготовка на храна со едно
  притискање на копче
  Со само едно притискање на копче
  можете да почнете со едноставна
  подготовка на храна. Функцијата е многу
  погодна и овозможува многу брзо да
  загреете чаша вода и сл.
  Пример: Греење на чаша млеко
  а) Чашата со млеко ставете ја на
  стаклениот ротационен танир и
  затворете ја вратата.
  б) Притиснете го копчето "Start/Reset"
  и микробрановата печка ќе работи 1
  минута со 100% јачина.
  ц) Кога ќе заврши загревањето, ќе
  слушнете пет звучни сигнали
  (писоци).

  2.

  4.

  Оваа функција има два мода; саканата
  функција можете да ја изберете со
  притискање на копчето "Micro…Auto
  menu" (најдолго време за готвење е 60
  минути).
  Мод 1: 85% моќ на скарата, на екранот е
  напишано G-1
  Мод 2: 50% моќ на скарата, на екранот е
  напишано G-2.
  Пример: Подготовка на храната на скара,
  20 минути.
  a) Притиснете го копчето "Micro…Auto
  menu" се додека на LED екранот не
  се напише "G-1".
  б) Наместете го времето за готвење на
  "20:00".
  ц) Притиснете го копчето "Start/Reset".
  Кога подготвувате храна на скара,
  микробрановите зраци не греат, туку
  топлината ја емитува металниот
  грејач на врвот (горниот дел) на
  печката.
  Кога работи скарата, подготовката
  (односно печењето) може да се
  намести на два степена; по првата
  половина на подготовката,
  програмата автоматски ќе престане,
  а два пискави звуци ќе означат дека
  е време храната што ја
  подготвувате на скара да ја
  завртите. Кога ќе ја завртите,
  повторно затворете ја вратата од
  рерната и притиснете го копчето
  "Start/Reset" и програмата за
  подготовка на храната ќе продолжи.
  Ако не сакате да ја завртите
  храната, програмата автоматски ќе
  продолжи со работа по една минута.

  Подготовка на храна со
  микробранови зраци
  Оваа функција има две можности:
  а) Брзо греење со микробранови зраци
  (100% јачина)
  Пример: Подготовка со 100% јачина
  5 минути.
  1. Наместете го времето на "5:00".
  2. Притиснете "Start/Reset".
  б) Греење со микробранови зраци со
  рачен надзор
  1. Притиснете го копчето "Micro…Auto
  menu", одберете 70% јачина.
  2. Наместете го времето на "10:00".
  3. Притиснете го копчето "Start/Reset".

  Можете да одберете помеѓу 5 различни
  нивоа на моќност на греење, а најдолг
  период на работа е 60 минути.
  Број на
  притискања
  на копчето
  "Micro"
  1

  3.

  Јачина на
  микробранови
  те зраци

  Изпис на
  екранот

  100%

  P100

  2
  3

  70%
  50%

  P70
  P50

  4
  5

  30%
  10%

  P30
  P10

  Скара

  5.

  Комбинирано работење
  Со овој апарат можете да изберете
  помеѓу две опции на комбинирано
  готвење.
  1 можност: Комбинирано дејство (55%
  микробранови зраци + 45% скара). На
  екранот ќе пишува "C-1".
  2 можност: Комбинирано дејство (30%
  микробранови зраци + 70% скара). На
  екранот ќе пишува "C-2".

  Автоматско одмрзнување
  Во зависност од тежината на
  замрзнатата храна, печката ќе Ви
  помогне во изборот на соодветна јачина
  и време на загревање.
  Пример: Одмрзнување на 0,5 кг.
  замрзнато месо.
  29 • Page 30

  Пример: Подготовка на намирници со
  можноста 2, 15 минути.
  a) Копчето "Micro…Auto menu"
  притискајте го се додека на LED
  екранот не се појави "C-2".
  б) Наместете го времето на "15:00".
  ц) Притиснете го копчето "Start/Reset".

  4.

  4. Ако сакате да го промените времето,
  повторете ја горната постапка.

  8.

  Тајмерот овозможува однапред да го
  наместите времето за почеток и крај на
  подготовката на намирниците.
  Пред примената на оваа функција,
  времето на рерната мора да биде
  адекватно наместено.
  Пример: Моменталното време е 16:30, а
  сакате готвењето да почне во 18:15,и тоа
  со 70% моќ, 10 минути.
  a) Притиснете го копчето "Clock/Timer"
  и копчињата "1 min" и "10 sec"
  наместете го времето на 18:00 (иста
  постапка како при местење на
  времето).
  б) Со притискање на копчето
  "Micro…Auto menu" одберете 70%
  моќ.
  ц) Наместете го времето за готвење на
  10 минути.
  д) Притиснете го копчето "Start/Reset".
  Ако не го наместите времето за
  готвење и ако непосредно по
  местењето на почетокот на
  делувањето го притиснете копчето
  "Start/Reset", апаратот ќе
  функционира само како часовник
  (будилник). Во 18:15 ќе слушнете 10
  пискави звуци, а апаратот ќе се
  исклучи.

  Автоматско мени
  Изберете го само видот и количината на
  храната, а рерната ќе ви помогне во
  подесување на моќта и времето на
  дејствување.
  Пример: Автоматско готвење 0,4 кг риба.
  a) Притиснете го копчето "Micro…Auto
  menu" се додека на екранот не се
  нaпише "A-5".
  б) Внесете ја тежината со притискање
  на копчето "1 min"(1 kg) и "10 sec"
  (0,1 kg), додека не екранот не се
  напише "0,4".
  ц) Притиснете го копчето "Start/Reset ".

  Бр.
  Притисоци
  на копчето
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Бр.
  Притисоци
  на копчето
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  7.

  Количина (Kg), Мени

  A-1
  Ориз

  A-2
  Зеленчук

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6

  A-3
  Тестен
  ини
  1
  2

  Количина (Kg), Мени

  A-4
  Месо

  A-5
  Риба

  A-6
  Пилешко

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  Тајмер

  9.

  Заштита (заклучување) за деца
  Ако сакате да ја активирате функцијата
  заштита за деца, истовремено
  притиснете ги копчињата
  " Избирање време +" и
  " Избирање време -" и држете ги две
  секунди. Ако сакате да ја исклучите оваа
  функција, повторете ја постапката.

  10. Start / Reset ("почеток / повторно
  местење")

  Часовник
  Печката има и 24-часовен дигитален
  часовник. За внесување на времето, на
  пр. 16:30, направете го следното:
  1. Притиснете го копчето "Clock/Timer".
  Натписот на екранот ќе почне да
  трепка. Наместете го часот со помош
  на копчињата "1 min" и "10 sec".
  2. Повторно притиснете го копчето
  "Clock/Timer" и наместете ги минутите
  со копчињата "1 min" и "10 sec".
  3. Повторно притиснете го копчето
  "Clock/Timer" и новото време ќе биде
  наместено.

  1.

  2.

  30

  Ако во тек на работењето на
  апаратот го притиснете копчето
  "Start/Reset", работата на рерната ќе
  престане.
  Ако претходно сте наместиле
  програмирано вклучување, со
  притискање на копчето "Start/Reset"
  ќе го откажете. • Page 31

  Грижа за микробрановата
  печка - нега и одржување
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  Пред чистењето исклучете ја печката и
  исклучете го кабелот од штекерот.
  Внатрешноста на печката треба секогаш
  да биде чиста. Кога делови од храна,
  течност што прска од неа или истурена
  течност ќе се засуши на ѕидовите на
  печката, само пребришете ги со влажна
  крпа. Користењето на груби детергенти
  или на абразивни средства за чистење
  не е препорачливо.
  Надворешната површина на печката
  исчистете ја со влажна крпа. За да го
  спречите оштетувањето на деловите во
  внатрешноста на печката, внимавајте да
  не ви се истури вода во отворите за
  вентилација.
  Не дозволувајте контролната табла да се
  намокри. Исчистете ја со мека и влажна
  крпа. За чистење на контролната табла
  не употребувајте детергенти, груби
  (абразивни) средства или распрскувачки
  средства за чистење.
  Ако во внатрешноста или околу
  надворешнитата обвивка на куќишето се
  насобере пареа, избрижете ја со мека
  крпа. Ова се случува кога
  микробрановата печка ја употребувате
  во многу влажни простории и во никој
  случај не укажува на грешка во
  работењето на печката.
  Понекогаш е потребно да ја отстраните
  и стаклената основа и да ја исчистите.
  Стаклената основа измијте ја во топла
  вода со малку детергент или, пак, во
  машина за миење садови
  Лежечкиот обрач, како и дното (долната
  површина) на внатреноста на печката
  треба редовно да се чистат, бидејќи,
  додека работи печката, може да создава
  бучава. Едноставно пребришете го дното
  на внатрешноста на печката со благ
  детергент, вода или со средство за
  чистење стакло и исушете je. Лежечкиот
  обрач можете да го измиете во топла
  вода со малку детергент или во машина
  за миење садови, по подолга употреба
  на тркалата на лежечкиот обрач може да
  се наталожат остаоци од испарувањето
  на храната, сепак, тоа не влијае врз
  неговата работа. Кога го отстранувате
  лежечкиот обрач од жлебот на дното на
  комората (во внатрешноста на печката)
  внимавајте повторно да го наместите
  правилно.

  9.

  Можниот непријатен мирис од печката ќе
  го отсраните на тој начин што во длабок
  сад за подготовка на храна во
  микробранова печка ќе налеете една
  шолја вода, а во водата ќе ставите кора
  од еден лимон. Потоа садот оставете го
  во микробрановата печка пет минути. На
  крај, темелно исушете ја внатрешноста
  на печката и избришете ја со мека крпа.
  Ако треба да ја замените светилката во
  печката, ве молиме,да се обратите кај
  продавачот.

  ЖИВОТНА СРЕДИНА
  Не го фрлајте на апаратот во нормален
  домашен отпад,туку во официјална колекција
  наменета за рециклирање. Со ова, вие
  помагате да се зачува животната средина.

  ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС
  Ако ви требаат информации, или ако имате
  проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje
  центарот за грижа на корисници во вашата
  земја (види телефонски број во
  меѓународната гаранција). Ако вашата земја
  нема таков центар, контактирајте го вашиот
  локален дилер или Gorenje, Gorenje делот за
  мали апарати за домаќинство.
  Не е за комерцијална употреба!
  Корисни совети како и дополнителни
  упатства за печење со микробранови и
  грил можете да најдете на нашата web
  страна:
  http://microwave.gorenje.com

  ГОЛЕМО УЖИВАЊЕ ПРИ
  КОРИСТЕЊЕТО НА
  МИКРОБРАНОВАТА ПЕЧКА ВИ
  ПОСАКУВА

  31 • Page 32

  OWNERS INSTRUCTION MANUAL

  EN

  Read the Instructions carefully and Keep for Future Reference.

  SPECIFICATIONS
  Power consumption: ............................................................................................... 230V~50Hz,1280W
  Output:......................................................................................................................................... 900W
  Grill Heater: ............................................................................................................................... 1200W
  Operating Frequency: ............................................................................................................ 2450MHz
  Outside Dimensions: .................................................................. 510mm(W) X 303mm(H) X 405mm(D)
  Oven Cavity Dimensions: ........................................................... 330mm(W) X 212mm(H) X 330mm(D)
  Oven Capacity: ......................................................................................................................... 23 litres
  Uncrated Weight: .......................................................................................................... Approx. 14,5 kg
  Noise level: ..................................................................................................................... Lc < 58 dB(A)

  Radio interference

  This appliance is marked according to the
  European directive 2002/96/EC on Waste
  Electrical and Electronic Equipment
  (WEEE).
  This guideline is the frame of a Europeanwide validity of return and recycling on
  Waste Electrical and Electronic
  Equipment.

  Microwave oven may cause interference to your
  radio, TV, or similar equipment. When
  interference occurs, it may be eliminated or
  reduced by the following procedures.
  a) Clean the door and sealing surface of the
  oven.
  b) Place the radio, TV, etc. as far away from
  your microwave oven as possible.
  c) Use a properly installed antenna for your
  radio, TV, etc. to get a strong signal
  reception.

  Before you call for service
  1.

  2.

  If the oven will not perform at all, the display
  does not appear or the display disappeared:
  a) Check to ensure that the oven is
  plugged in securely. If it is not, remove
  the plug from the outlet, wait 10
  seconds and plug it in again securely.
  b) Check the premises for a blown circuit
  fuse or a tripped main circuit breaker.
  If these seem to be operating properly,
  test the outlet with another appliance.
  If the microwave power will not function:
  a) Check to see whether the timer is set.
  b) Check to make sure that the door is
  securely closed to engage the safety
  interlocks. Otherwise, the microwave
  energy will not flow into the oven.
  If none of the above rectify the situation,
  then contact the nearest authorized
  service agent.

  Installation
  1.
  2.

  3.

  4.
  5.
  6.

  The appliance for household use for heating
  food and beverages using electromagnetic
  energy, for indoor use only.

  7.
  8.

  32

  Make sure all the packing materials are
  removed from the inside of the door.
  Inspect the oven after unpacking for any
  visual damage such as:
  - Misaligned Door
  - Damaged Door
  - Dents or Holes in Door Window and
  Screen
  - Dents in Cavity
  If any of the above are visible, DO NOT
  use the oven.
  This Microwave Oven weighs 14,5 kg and
  must be placed on a horizontal surface
  strong enough to support this weight.
  The oven must be placed away from high
  temperature and steam.
  DO NOT place anything on top of the oven.
  Keep the oven at least 8 cm away from both
  sidewalls and 10 cm away from rear wall to
  ensure the correct ventilation.
  DO NOT remove the turn -table drive shaft.
  As with any appliance, close supervision is
  necessary when used by children.
  WARNING-THIS APPLIANCE MUST BE
  EARTHED. • Page 33

  9.

  The plug socket should be within easy
  reach of the power cord
  10. This oven requires 1.3 KVA for its input
  consultation with service engineer is
  suggested when installing the oven.
  CAUTION: This oven is protected internally
  by a 250V,10 Amp Fuse.
  IMPORTANT
  The wires in this mains lead are coloured in
  accordance with the following code:
  Green-and-yellow:
  Earth
  Blue:
  Neutral
  Brown:
  Live
  As the colours of the wires in the mains leads
  of the appliance may not correspond with the
  coloured markings indentifying the terminals
  in your plug, proceed as follows:
  - The wire which is coloured green-andyellow must be connected to the terminal in
  the plug which is marked with the letter E or
  by the earth symbol coloured green of
  green-and-yellow.
  - The wire which is coloured blue must be
  connected to the terminal which is marked
  with the letter N or coloured black.
  - The wire which is coloured brown must be
  connected to the terminal which is marked
  with the letter L or coloured red.
  Important safety instructions

  WARNING: When the appliance is
  operated in the combination mode, children
  should only use the oven under adult
  supervision due to the temperatures
  generated; (Only for the model with grill
  function)
  WARNING: If the door or door seals are
  damaged, the oven must not be operated
  until it has been repaired by a competent
  person;
  WARNING: It is hazardous for anyone
  other than a competent person to carry out
  any service or repair operation that involves
  the removal of a cover which gives
  protection against exposure to microwave
  energy;
  WARNING: liquids and other foods must
  not be heated in sealed containers since
  they are liable to explode.
  WARNING: This appliance is not intended
  for use by persons (including children) with
  reduced physical, sensory or mental
  capabilities, or lack of experience and
  knowledge, unless they have been given
  supervision or instruction concerning use of

  the appliance by a person responsible for
  their safety.
  The oven must have sufficient air flow.
  Keep 8 cm space at back; 10 cm at both
  sides and 10 cms from top of the oven.
  Don't remove oven's feet, do not block air
  events of the oven.
  Only use utensils that are suitable for use in
  microwave ovens.
  When heating food in plastic or paper
  containers, keep an eye on the oven due to
  the possibility of ignition;
  If smoke is observed, switch off or unplug
  the appliance and keep the door closed in
  order to stifle any flames;
  Microwave heating of beverages can result
  in delayed eruptive boiling, therefore care
  must be taken when handling the container;
  The contents of feeding bottles and baby
  food jars shall be stirred or shaken and the
  temperature checked before consumption,
  in order to avoid burns;
  Eggs in their shell and whole hard-boiled
  eggs should not be heated in microwave
  ovens since they may explode, even after
  microwave heating has ended;
  When cleaning surfaces of door, door seal,
  cavity of the oven, use only mild,
  nonabrasive soaps, or detergents applied
  with a sponge or soft cloth.
  The oven should be cleaned regularly and
  any food deposits removed;
  Failure to maintain the oven in a clean
  condition could lead to deterioration of the
  surface that could adversely affect the life of
  the appliance and possibly result in a
  hazardous situation;
  If the supply cord is damaged, it must be
  replaced by the manufacturer, its service
  agent or similarly qualified persons in order
  to avoid a hazard.

  Safety instructions for general
  use
  Listed below are, as with all appliances,
  certain rules to follow and safeguards to
  assure top performance from this oven:
  1. Always have the glass tray, roller arms,
  coupling and roller track in place when
  operating the oven.
  2. Do not use the oven for any reason other
  than food preparation, such as for drying
  clothes, paper, or any other nonfood items,
  or for sterilizing purposes.
  3. Do not operate the oven when empty. This
  could damage the oven.
  33 • Page 34

  4.

  Do not use the oven cavity for any type of
  storage, such a papers, cookbooks, etc.
  5. Do not cook any food surrounded by a
  membrane,such as egg yolks, potatoes,
  chicken livers, etc without first being pierced
  several times with a fork.
  6. Do not insert any object into the openings
  on the outer case.
  7. Do not at any time remove parts from the
  oven such as the feet, coupling, screws,
  etc.
  8. Do not cook food directly on the glass tray.
  Place food in/on proper cooking utensil
  before placing in the oven.
  IMPORTANT-COOKWARE NOT TO USE
  IN YOUR MICROWAVE OVEN
  - Do not use metal pans or dishes with
  metal handles.
  - Do not use anything with metal trim.
  - Do not use paper covered wire twist-ties
  on plastic bags.
  - Do not use melamine dishes as they
  contain a material which will absorb
  microwave energy. This may cause the
  dishes to crack or char and will slow
  down the cooking speed.
  - Do not use Centura Tableware. The
  glaze is not suitable for microwave use.
  Corelle Livingware closed handle cups
  should not be used.
  - Do not cook in a container with a
  restricted opening, such as a pop bottle
  or salaed oil bottle, as they may explode
  if heated in a microwave oven.
  - Do not use conventional meat or candy
  thermometers.
  - There are the thermometers available
  specifically for microwave cooking.
  These may be used.
  9. Microwave utensils should be used only in
  accordance with manufacturer's
  instructions.
  10. Do not attempt to deep-fry foods in this
  oven.
  11. Please remember that a microwave oven
  only heats the liquid in a container rather
  than the container itself.Therefore, even
  though the lid of a container is not hot to the
  touch when removed from the oven, please
  remember that the food/liquid inside will be
  releasing the same amount of steam and/or
  spitting when the lid is removed as in
  conventional cooking.
  12 Always test the temperature of cooked food
  yourself especially if you are heating or
  cooking food/liquid for babies. It is
  advisable never to consume food/liquid

  13.

  14.

  15.

  16.

  34

  straight from the oven but allow it to stand
  for a few minutes and stir food/liquid to
  distribute heat evenly.
  Food containing a mixture of fat and water,
  e.g.stock,should stand for 30-60 seconds in
  the oven after it has been turned off. This is
  to allow the mixture to settle and to prevent
  bubbling when a spoon is placed in the
  food/liquid or a stock cube is added.
  When preparing/cooking food/liquid and
  remember that there are certain foods, e.g.
  Christmas puddings, jam and mincemeat,
  which heat up very quickly. When heating
  or cooking foods with a high fat or sugar
  content do not use plastic containers.
  Cooking utensil may become hot because
  of heat transferred from the heated food.
  This is especially true if plastic wrap has
  been covering the top and handles of the
  utensil. Potholders may be needed to
  handle the utensil.
  To reduce the risk of fire in the oven cavity:
  a) Do not overcook food. Carefully attend
  microwave oven if paper, plastic, or
  other combustible materials are placed
  inside the oven to facilitate cooking.
  b) Remove wire twist-ties from bags
  before placing bag in oven.
  c) If materials inside the oven should
  ignite, keep oven door closed, turn the
  oven off at the wall switch, or shut off
  power at the fuse or circuit breaker
  panel. • Page 35

  Computer control panel

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  TIME UP
  TIME DOWN
  Micro/defrost/Grill/Double Grill/Comb
  Display Window
  Clock / Timers
  AUTO / MENU
  START / RESET

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Door Safety Lock System
  Oven Window
  Oven Air Vent
  Roller Ring
  Glass Tray
  Control Panel
  Grill rack

  Feature diagram

  35 • Page 36

  4.

  Operation Instruction
  1.

  This function has two options. You may
  select between the two by pressing the
  "Micro…Auto menu" button (the longest
  cooking time is 60 minutes):
  Option 1: 85% grill power, display G-1
  Option 2: 50% grill power, display G-2
  Example: Cooking food using the grill for
  20 minutes
  a) Press "Micro…Auto menu" until LED
  displayed "G-1".
  b) Set cooking time "20:00"
  c) Press "Start/Reset"
  When grilling, food is not heated by
  microwaves. Heat is rediated from the metal
  heater at the top of the oven.
  When grill is working, the cooking time is
  devided into 2 stages. after the 1st stage,
  program will automatically pause and sound
  2 beeps, indicating you to open the oven
  and turn over the food. Close the door after
  turning the food. Press "Start/Reset" button
  and the cooking will continue for the 2nd
  stage. If you do not want to turn over the
  food, the oven will re-start automatically
  after 1 min pause.

  Single Button Heating
  Only with a single press of a button, you
  can start simple cooking, it is very
  convenient and quick to heat a glass of
  water etc.
  Example: To heat a glass of milk
  a) Put a glass of milk onto the glass
  turntable and close the door.
  b) Press the button »Start/Reset«, the
  microwave oven will work on 100%
  power for 1 minutes.
  c) You will hear 5 beeps when cooking is
  completed.

  2.

  Microwave Heating
  This function has two options.
  a) Quick microwave heating (100%
  power)
  Example: To heat food on 100% power for
  5 minutes
  1. Set time to »5:00«
  2. Press »Start/Reset«
  b) Manual-operation microwave heating
  Example: To heat food on 70% power for
  10 minutes
  1. Press "Micro…Auto menu" button,
  select »70%« power;
  2. Set time to »10:00«
  3. Press »Start/Reset«
  There are 5 power levels and the longest
  microwave cooking time is 60 minutes.

  Touching
  times "Micro"
  1
  2

  Microwave
  power
  100%
  70%

  3
  4

  50%
  30%

  P50
  P30

  5

  10%

  P10

  3.

  Grill

  5.

  Combination Cooking
  With this appliance you can select between
  two options of combination cooking.
  Option 1: Combination cooking (55%
  microwave + 45% grill)
  LED will display "C-1"
  Option 2: Combination cooking (30%
  microwave + 70% grill)
  LED will display "C-2".
  Example: Cooking food using option 2 for
  15 minutes.
  a) Press "Micro…Auto menu" untl the
  LED displays "C-2"
  b) Set cooking time for "15:00"
  c) Press "Start/Reset"

  Display
  P100
  P70

  Auto weight defrost
  6.

  Select the weight of the frozen food, it will
  automatically help you to adjust the power
  level and time.
  Example: defrost 0.5 kg of frozen meat.
  a) Press "Micro…Auto menu" to select
  "0,1".
  b) Imput weight by pressing "1min" (1kg)
  and "10 sec" (0.1kg) button.
  c) Press "Start/Reset".
  Weight of frozen food must be less than
  2 kg.

  Auto-Menu
  You only need to select food type and
  weight, it will help you to automatically
  adjust power and time.
  Example: Auto cooking 0.4 kg fish
  a) Press "Micro…Auto menu" button until
  "A-5" displayed.
  b) Input the weight by pressing the button
  "1 min" (1 kg) and the button "10 sec"
  (0.1 kg).
  c) Press "Start/Reset".

  36 • Page 37

  Touching
  Times
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Touching
  Times
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  7.

  9.

  Menu, Weight (kg)
  A-1
  Rice

  A-2
  Vegetable

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6

  A-4
  Meat
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  A-3
  Noodle
  s
  1
  2

  To activate the child safety lock, press
  "Time up" and "Time down" at the same
  time for 2 seconds.
  Press press "Time up" and "Time down" at
  the same time for 2 seconds again, it will
  unlock the machine.

  10. Start/Reset
  a)

  Menu, Weight (kg)
  A-5
  A-6
  Fish
  Chicken
  0,2
  0,2
  0,3
  0,4
  0,4
  0,6
  0,5
  0,8
  0,6
  1,0
  0,8
  1,0

  b)

  Clock
  The oven has a 24-hour digital clock,
  To set the time for example to 4:30pm:
  a) Press the "Clock/Timer" button.
  Display will start flashing, adjust the
  hour with "1 Min" and "10 Sec"
  buttons.
  b) Press "Clock/Timer" again, adjust the
  minutes with buttons "1Min" and "10
  Sec".
  c) Press "Clock/Timer" again and the
  clock will be set.
  d) If you want to change the time, repeat
  the procedure above.

  8.

  Child-safety-lock

  Timer
  This allows you to set the microwave oven
  to start and finish cooking at pre-set time.
  The clock must be set before you use this
  feature.
  Example: The current time is 16:30 and
  you want to start cooking at 18:15 on 70%
  power for 10minutes:
  a) Press "Clock/Timer", set the time to
  "18:15" by pressing "1Min" and "10
  Sec" buttons, (same procedure as
  setting clock)
  b) Press "Micro…Auto menu" to select
  70% power.
  c) Set cooking time to 10 minutes.
  d) Press "Start/Reset"
  If you do not set the power and cooking
  time and directly press the start button once
  you have programmed the time, the
  appliance will only work as a clock.
  At 18:15 there will be 10 bleeps and the
  appliance will switch off.
  37

  In the course of operation, press
  "Start/Reset" button will stop operation.
  If any program was set before pressing
  start, press this button will cancel all
  the set program. • Page 38

  Centre in your country (you find its phone
  number in the worldwide guarantee leaflet). If
  there is no Customer Care Centre in your
  country, go to your local Gorenje dealer or
  contact the Service department of Gorenje
  domestic appliances.

  Care of your microwave oven
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  8.

  Turn the oven off and remove the power
  plug from the wall socket before cleaning.
  Keep the inside of the oven clean. When
  food splatters of spilled liquids adhere to
  oven walls,wipe with a damp cloth. The use
  of harsh detergent or abrasives is not
  recommended.
  The outside oven surface should be
  cleaned with a damp colth. To prevent
  damage to the operating parts inside the
  oven, water should not be allowed to seep
  into the ventilation openings.
  Do not allow the Control Panel to become
  wet. Clean with a soft, damp cloth, Do not
  use detergents, abrasives or spray-on
  cleaners on the control Panel.
  If steam accumulates inside or around the
  outside of the oven door, wipe with a soft
  cloth.This may occur when the microwave
  oven is operated under high humidity
  conditions and in no way indicates
  malfunction of the unit.
  It is occasionally necessary to remove the
  glass tray for cleaning. Wash the tray in
  warm sudsy water or in a dishwasher.
  The roller ring and oven cavity floor should
  be cleaned regularly to avoid excessive
  noise. Simply wipe the bottom surface of
  the oven with mild detergent, water or
  window cleaner and dry. The roller ring may
  be washed in mild sudsy water or sish
  washer. Cooking vapours collect during
  repeated use but in no way affect the
  bottom surface or roller ring wheels.
  When removing the roller ring from cavity
  floor for cleaning, be sure to replace it in the
  proper position.
  Remove odors from your oven by
  combining a cup of water with the juice and
  skin of one lemon in a deep microwaveable
  bowl. Microwave for 5 minutes, wipe
  thoroughly and dry with a soft cloth.
  When it becomes necessary to replace the
  oven light, please consult a dealer to have it
  replaced.

  For personal use only!
  Additional recommendations for cooking with
  microwave, grill and useful advices can be
  found on web side:
  http://microwave.gorenje.com

  Environment
  Do not throw away the appliance with the normal
  household waste at the end of its life, but hand it
  in at an official collection point for recycling. By
  doing this, you help to preserve the environment.

  WISHES YOU A LOT OF PLEASURE
  WHILE USING YOUR APPLIANCE

  Guarantee & service
  If you need information or if you have a problem,
  please contact the Gorenje Customer Care
  38 • Page 39

  GEBRAUCHSANWEISUNG

  DE

  Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren
  Gebrauch auf.

  Technische Daten
  Stromaufnahme ...................................................................................................... 230V~50Hz,1280W
  Ausgangsleistung ........................................................................................................................ 900W
  Grillheizkörper ........................................................................................................................... 1200W
  Betriebsfrequenz:................................................................................................................... 2450MHz
  Außenmaße: ............................................................................. 510mm (B) X 303mm (H) X 405mm (T)
  Maße des Garraums: ................................................................ 330mm (B) X 212mm (H) X 330mm (T)
  Volumen: ......................................................................................................................................... 23 l
  Masse ohne Verpackungsmaterial: ...................................................................................... ca. 14,5 kg
  Schallpegel – niveau: ...................................................................................................... Lc < 58 dB (A)
  die Mikrowellenenergie nicht
  freigesetzt.
  Wenn Sie die Störung mit Hilfe der oben
  genannten Tips nicht beseitigen konnten,
  wenden Sie sich bitte an den
  nahegelegenen autorisierten Kundendienst.

  Dieses Gerät ist entsprechend der
  europäischen Richtlinie 2002/96/EG über
  Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste
  electrical and electronic equipment WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie
  gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
  Rücknahme und Verwertung der
  Altgeräte vor.

  Funkstörungen (Interferenzen)
  Der Mikrowellenherd kann Empfangsstörungen
  bei Rundfunk-, Fernseh- und anderen Geräten
  verursachen. Wenn es zu Störungen kommen
  sollte (Interferenzen), können Sie diese mit
  folgenden Maßnahmen beseitigen oder
  vermindern:
  a) Reinigen Sie die Gerätetür und die
  Dichtungen am Mikrowellenherd.
  b) Stellen Sie Ihr Rundfunk- oder
  Fernsehgerät so weit wie möglich vom
  Mikrowellenherd auf.
  c) Verwenden Sie für Ihr Rundfunk- bzw.
  Fernsehgerät eine entsprechend montierte
  Antenne, die den bestmöglichen Empfang
  gewährleistet.

  Bevor Sie den Kundendienst
  anrufen
  1.

  Wenn der Mikrowellenherd überhaupt nicht
  funktioniert, wenn auf dem Display kein
  Text sichtbar sind oder wenn das Display
  erlischt:
  a) Überprüfen Sie, ob der
  Mikrowellenherd fachgerecht an das
  elektrische Versorgungsnetz
  angeschlossen ist. Wenn nicht, ziehen
  Sie den Stecker aus der Steckdose,
  warten Sie 10 Sekunden und stecken
  Sie den Stecker wieder in die
  Steckdose.
  b) Überprüfen Sie, ob die Sicherung
  durchgebrannt bzw. ob der Stromkreis
  an der Hauptsicherung unterbrochen
  ist. Wenn an den Sicherungen keine
  Störungen sichtbar sind, testen Sie die
  Steckdose mit einem anderen
  elektrischen Gerät. 2. Wenn der
  Mikrowellenherd nicht heizt, d.h. wenn
  er keine Mikrowellenenergie abgibt:
  a) Überprüfen Sie, ob die Zeitschaltuhr
  richtig eingestellt ist.
  b) Überprüfen Sie, ob die Gerätetür fest
  geschlossen und die
  Sicherheitsverriegelung eingeschnappt
  ist. Wenn das nicht der Fall ist, wird

  Bemerkung:
  Das Gerät ist ausschließlich zum Gebrauch
  im Haushalt bestimmt und zwar zum Erhitzen
  von Speisen und Getränken mit
  elektromagnetischer Energie. Verwenden Sie
  das Gerät nur in geschlossenen Räumen.

  Aufstellung
  1.

  2.

  39

  Überprüfen Sie, ob das komplette
  Verpackungsmaterial aus dem
  Geräteinneren entfernt wurde.
  Überprüfen Sie beim Entfernen der
  Verpackung, ob es am Mikrowellengerät zu
  sichtbaren Beschädigungen gekommen ist,
  wie z.B.: • Page 40

  - schief hängende Gerätetür,
  - beschädigte Gerätetür,
  - Dellen oder Löcher im Glas
  (Sichtfenster), an der Gerätetür oder am
  Display,
  - Dellen im Geräteinneren.
  Wenn Sie irgendeinen der oben genannten
  Schäden bemerken, dürfen Sie den
  Mikrowellenherd nicht benutzen.
  3. Der Mikrowellenherd wiegt 14,5 kg; stellen
  Sie ihn auf eine waagrechte Unterlage, die
  genügend stabil ist, um sein Gewicht
  auszuhalten.
  4. Den Mikrowellenherd in ausreichender
  Entfernung von Wärmequellen und
  Wasserdampf aufstellen.
  5. Keine Gegenstände auf dem
  Mikrowellenherd aufbewahren.
  6. Um eine ausreichende Belüftung zu
  gewährleisten, sollte an den Seiten des
  Mikrowellenherdes mindestens 8 cm und
  über dem Gerät 10 cm freier Raum zur
  Verfügung stehen.
  7. Die Antriebswelle des Drehgestells NICHT
  entfernen.
  8. Kinder dürfen den Mikrowellenherd nur
  unter Aufsicht Erwachsener benutzen.
  HINWEIS: DIESES GERÄT MUSS
  GEERDET WERDEN!
  9. Die Steckdose, an welche der
  Mikrowellenherd angeschlossen ist, muß
  leicht zugänglich sein.
  10. Der Mikrowellenherd benötigt 1,3 kVA
  Eingangsleistung. Wir empfehlen Ihnen,
  sich über die Aufstellung des
  Mikrowellenherdes mit einem
  Kundendienst-Fachmann oder einem
  entsprechendem anderen Fachmann zu
  beraten.
  ACHTUNG: Der Mikrowellenherd verfügt
  über eine eigene Schutzeinrichtung und
  zwar über eine Sicherung 250V, 10A.

  - Schließen Sie den blauen Leiter an die mit
  dem Buchstaben N oder mit schwarzer
  Farbe gekennzeichnete Anschlußklemme
  an;
  - Schließen Sie den braunen Leiter an die
  mit dem Buchstaben L oder mit roter Farbe
  gekennzeichnete Anschlußklemme an;

  Wichtige Sicherheitshinweise
  WICHTIG
  Die Farben der Leiter im Anschlußkabel
  haben folgende Bedeutung:
  Grün-gelb:
  Erdungsleiter
  Blau:
  Neutralleiter
  Braun:
  Stromführender
  Leiter
  Da die Farben der Leiter des Anschlußkabels
  eventuell nicht ganz den Kennzeichnungen
  der Anschlußklemmen der Steckdose
  entsprechen, beachten Sie bitte Folgendes:
  - Schließen Sie den grün-gelben Leiter an
  die Anschlußklemme im Stecker, welche
  mit dem Buchstaben E oder dem
  Erdungssymbol gekennzeichnet ist.
  40

  HINWEIS: Wenn das Gerät in der
  Betriebsart Kombi arbeitet, dürfen Kinder
  das Gerät wegen der sehr hohen
  Temperaturen nur unter sorgfältiger
  Aufsicht erwachsener Personen
  gebrauchen (gilt nur für Geräte mit
  Grillfunktion).
  HINWEIS: Bei Beschädigung der Gerätetür
  oder der Türdichtungen darf das
  Mikrowellengerät so lange nicht benutzt
  werden, bis es von einem autorisierten
  Kundendienstfachmann instandgesetzt
  worden ist.
  HINWEIS: Jegliche Reparatur- oder
  Kundendienstarbeiten, bei welchen die
  Abdeckung des Geräts entfernt werden
  muß und die von nicht autorisierten
  Personen durchgeführt werden, ist
  gefährlich und riskant.
  HINWEIS: Keine Flüssigkeiten oder
  Nahrungsmittel in dicht verschlossenen
  Gefäßen oder Verpackungen erhitzen, da
  diese bersten können.
  HINWEIS: : Dieses Gerät ist für Benutzer
  (einschl. Kinder) mit eingeschränkten
  physischen, sensorischen oder psychischen
  Fähigkeiten bzw. Ohne jegliche Erfahrung
  oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn
  eine angemessene Aufsicht oder
  ausführliche Anleitung zur Benutzung des.
  Geräts durch eine verantwortliche Person
  sichergestellt ist. Achten Sie darauf, dass
  Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
  Für ausreichenden freien Raum für die
  Luftzirkulation um den Mikrowellenherd
  sorgen. Hinter dem Gerät mindestens 8 cm,
  an den Seiten mindestens 10 cm und
  oberhalb des Geräts mindestens 10 cm
  freien Raum lassen. Die Gerätefüße nicht
  entfernen und die Lüftungsöffnungen nicht
  bedecken.
  Verwenden Sie ausschließlich
  mikrowellentaugliches Geschirr und
  Zubehör.
  Beim Erhitzen von Speisen in Kunststoffoder Papierverpackung bzw. Behältern, den
  Vorgang wegen Brandgefahr
  beaufsichtigen. • Page 41
  Trocknen von Kleiderstücken, Papier oder
  anderen Gegenständen und auch nicht zum
  Sterilisieren.
  3. Schalten Sie den Mikrowellenherd niemals
  ein, wenn der Garraum leer ist, da dadurch
  das Gerät beschädigt werden kann.
  4. Bewahren Sie im Garraum keine
  Gegenstände auf, insbesondere keine
  Zeitschriften, Kochbücher, u.ä.
  5. Garen Sie keine Lebensmittel, die mit einer
  Membran umgeben sind, wie z.B.: Eigelb,
  Kartoffeln, Hühnerleber, u.ä., ohne vorher
  die Membran an mehreren Stellen mit einer
  Gabel durchgestochen zu haben.
  6. Stecken Sie keine Gegenstände in die
  Öffnungen an den Außenseiten des
  Mikrowellengeräts hinein.
  7. Entfernen Sie niemals Geräteteile, z.B.
  Gerätefüße, Verriegelung, Schrauben, u.ä.
  8. Garen Sie keine Speisen direkt auf dem
  Drehteller. Bevor Sie das Gargut in den
  Garraum stellen, legen Sie es in einen
  entsprechenden Behälter.
  WICHTIG: Küchenzubehör, welches im
  Mikrowellenherd nicht verwendet werden
  darf:
  - Metallpfannen oder Kochtöpfe mit
  Metallgriffen,
  - Gefäße mit Metallrand,
  - Blitzbinder aus Draht für Kunststofftüten,
  - Geschirr aus Melamin, da es Stoffe
  enthält, welche die Mikrowellenenergie
  absorbieren. Das kann zum Springen
  oder Verbrennen des Geschirrs führen,
  außerdem wird der Erhitzungs/Garvorgang verlangsamt.
  - Verwenden Sie kein Geschirr ohne
  mikrowellengeeignete Beschichtung.
  Verwenden Sie ebenso keine
  geschlossenen Tassen mit Griffen.
  - Bereiten Sie keine Speisen bzw.
  Getränke in Gefäßen mit verengter
  Öffnung (wie z.B. Flaschen) zu, da diese
  während des Erhitzungsvorgangs
  bersten kann.
  - Verwenden Sie im Mikrowellenherd
  keine handelsüblichen Thermometer für
  Fleisch oder Süßspeisen. Sie dürfen nur
  Thermometer verwenden, die zum
  Gebrauch im Mikrowellenherd geeignet
  sind.
  9. Verwenden Sie Zubehör für den
  Mikrowellenherd nur unter Beachtung der
  Gebrauchsanweisung des Herstellers.
  10. Verwenden Sie den Mikrowellenherd
  niemals zum Frittieren.
  11. Beachten Sie, daß im Mikrowellenherd nur
  die Flüssigkeit im Gefäß erhitzt wird und

  Bei Auftreten von Rauch den
  Mikrowellenherd sofort abschalten, das
  Gerät vom elektrischen Versorgungsnetz
  trennen und die Gerätetür geschlossen
  lassen, um eventuelle Flammen zu
  ersticken.
  Wenn Sie im Mikrowellengerät Getränke
  erhitzen, kann das Getränk nach einer
  gewissen Zeit sieden und überlaufen,
  deswegen immer besonders vorsichtig
  verfahren.
  Um Verbrühungen zu vermeiden, vor dem
  Verzehr den Inhalt von Babyflaschen oder
  Babynahrung umrühren oder
  durchschütteln und die Temperatur des
  Inhalts überprüfen.
  Im Mikrowellenherd keine rohen oder
  gekochten Eier in Schale erhitzen, da diese
  bersten können, auch nachdem das
  Erhitzen im Mikrowellengerät schon
  beendet ist.
  Verwenden Sie zum Reinigen der
  Gerätetür, der Dichtungen und des
  Garraumes nur milde (keine abrasiven)
  Reinigungsmittel und tragen Sie diese mit
  einem Schwamm oder einem weichen Tuch
  auf.
  Reinigen Sie den Mikrowellenherd und
  entfernen Sie etwaige Speisereste
  regelmäßig.
  Wenn Sie das Mikrowellengerät nicht
  regelmäßig reinigen und instandhalten,
  kann es zum Verschleiß der Oberflächen
  kommen, was sich negativ auf die
  Lebensdauer des Geräts auswirkt und die
  Risiken beim Gebrauch erhöht.
  Wenn das Anschlußkabel beschädigt ist,
  darf dieses nur vom Hersteller, einem
  autorisierten Kundendienstfachmann oder
  einem anderen, entsprechend qualifizierten
  Fachmann ausgetauscht werden, um
  Gefahren zu vermeiden.

  Allgemeine
  Sicherheitshinweise
  Im nachfolgenden Text sind einige Regeln und
  Sicherheitsmaßnahmen aufgeführt, die ähnlich
  wie beim Gebrauch anderer elektrischer Geräte,
  eingehalten werden müssen, damit eine sichere
  und effiziente Funktion des Geräts gewährleistet
  wird:
  1. Sorgen Sie dafür, daß während des
  Betriebs des Mikrowellenherdes der
  Glasunterteller, die verbindungsstück und
  der Rollenring auf ihren Plätzen sind.
  2. Verwenden Sie den Mikrowellenherd nur
  zum Zubereiten von Speisen und nicht zum
  41 • Page 42

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  nicht das Gefäß selbst. Deswegen ist es
  möglich, daß die Flüssigkeit nach
  Entfernung des Deckels im Gefäß Dampf
  abgibt oder aus diesem Tropfen spritzen,
  obwohl der Deckel selbst nicht heiß ist.
  Überprüfen Sie vor dem Verzehr immer die
  Temperatur der Speise, insbesondere,
  wenn diese für Kinder bestimmt ist. Wir
  empfehlen Ihnen, Speisen/Getränke
  niemals unmittelbar nach dem
  Herausnehmen aus dem Mikrowellenherd
  zu verzehren, sondern ein paar Minuten
  abzuwarten und die Speise/das Getränk
  umzurühren, damit sich die Hitze
  gleichmäßig verteilen kann.
  Lassen Sie Speisen, die Fett und Wasser
  enthalten, z.B. Suppe, nach dem
  Abschalten des Mikrowellenherdes
  ungefähr noch 30 bis 60 Sekunden im
  Garraum stehen. Dadurch kann sich die
  Speise stabilisieren und es wird
  Siedeverzug verhindert, wenn Sie in die
  Flüssigkeit einen Löffel stellen oder einen
  Suppenwürfel hinzufügen.
  Beachten Sie, daß sich einige Speisen, z.B.
  Weihnachtspudding, Marmelade oder
  Hackfleisch, sehr schnell erhitzen.
  Verwenden Sie zum Erhitzen oder Garen
  von Speisen mit hohem Fett- oder
  Zuckergehalt keine Kunststoffgefäße.
  Zubehör, das Sie zur Zubereitung von
  Speisen im Mikrowellenherd benutzen,
  kann sich sehr stark erhitzen, da die Speise
  Wärme abgibt. Das gilt besonders für
  Gefäße, die mit einem Kunststoffdeckel
  zugedeckt sind und für Handgriffe aus
  Kunststoff. Verwenden Sie zum
  Herausnehmen der Gefäße
  wärmeisolierende Küchenhandschuhe.
  Um die Brandgefahr im Garraum zu
  verringern:
  a) die Speise nicht übermäßig lang
  garen. Kontrollieren Sie sorgfältig den
  Erhitzungsvorgang, wenn sich im
  Garraum Papier-, Kunststoffbehälter
  oder andere leicht entzündliche bzw.
  brennbare Materiale befinden.
  b) Bevor Sie Tüten in den Garraum
  stellen, zuerst die Drahtklammern
  (Blitzbinder) entfernen.
  c) Wenn sich ein Gegenstand im
  Garraum entzündet, lassen Sie die
  Gerätetür geschlossen, trennen Sie
  das Gerät vom elektrischen
  Versorgungsnetz und schalten Sie die
  Hauptsicherung in ihrem
  Sicherungskasten ab.
  42 • Page 43

  Bedienungshinweise

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Zeiteinstellung +
  Zeiteinstellung Auswahl der Betriebsart (Mikrowelle,
  Abtauen, Grill und Kombination)
  Display
  Zeiteinstellung und Zeitschaltuhr
  Menüauswahl
  Start-/Stoppfunktion

  Diagramm des Mikrowellenherdes

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  43

  Sicherheits-Türverriegelung
  Sichtfenster
  Belüftungsschlitze oder Belüftungsventilator
  Rollenring:
  Glasunterteller
  Bedienfeld
  Grillrost • Page 44

  1.

  b)

  Erhitzen mit einem einzigen
  Knopfdruck
  Sie können den einfachen Garvorgang mit
  einem einzigen Knopfdruck aktivieren.
  Diese Funktion ist sehr praktisch und
  ermöglicht rasches Erhitzen von einem
  Glas Wasser u.ä.
  Beispiel: Erhitzen von einem Glas Milch
  a) Stellen Sie das Glas mit der Milch auf
  den Glasunterteller und schließen Sie
  die Gerätetür.
  b) Drücken Sie die Taste „Start/Reset“
  und der Mikrowellenherd arbeitet 1
  Minute lang mit 100%-iger Leistung.
  c) Nach Ablauf der eingestellten Garzeit
  ertönt ein 5-faches akustisches Signal.

  2.

  c)

  4.

  Diese Funktion verfügt über zwei
  Möglichkeiten:
  a) Schnelles Erhitzen mit Mikrowellen
  (100% Leistung)
  Beispiel: Garen mit 100% Leistung, 5
  Minuten.
  1. Stellen Sie die Zeit auf „5:00“.
  2. Drücken Sie die „Start/Reset“.
  b) Erhitzen mit Mikrowellen – mit
  manueller Abschaltung
  1. Drücken Sie die Taste "Micro…Auto
  menu" wählen Sie eine 70%
  Leistungsstufe;
  2. Stellen Sie die Zeit auf „10:00“ ein.
  3. Drücken Sie die „Start/Reset“.
  Sie können 5 Leistungsstufen einstellen, die
  längste Betriebsdauer ist 60 Minuten.

  2
  3
  4
  5

  3.

  Leistung der
  Mikrowellen

  Text auf
  dem
  Display

  100%

  P100

  70%
  50%
  30%
  10%

  P70
  P50
  P30
  P10

  Grill
  Diese Funktion verfügt über zwei
  Möglichkeiten; wählen Sie die gewünschte
  Funktion durch Drücken der Taste
  "Micro…Auto menu" (die max. Garzeit
  beträgt 60 Minuten).
  Möglichkeit 1: 85% Grill-Leistung, auf dem
  Display erscheint G-1
  Möglichkeit 2: 50% Grill-Leistung, auf dem
  Display erscheint G-2
  Beispiel: Zubereitung von Fleisch mit dem
  Grill, 20 Minuten.
  a) Drücken Sie die Taste "Micro…Auto
  menu", auf dem LED Display erscheint
  G-1.
  b) Stellen Sie die Grillzeit auf „20:00“ ein.
  c) Drücken Sie die „Start/Reset“ -Taste.
  Wenn Sie Fleisch mit dem Grill
  zubereiten, wird nicht mit Mikrowellen
  gegrillt, sondern mit dem
  Grillheizkörper an der Decke des
  Garraums.
  Wenn der Grill in Betrieb ist, ist das
  Garen (bzw. Braten) auf zwei Stufen
  möglich; nach Ablauf der ersten Hälfte
  der Grillzeit schaltet das Programm
  automatisch ab, zwei akustische
  Signale weisen darauf hin, daß das
  Grillgut gewendet werden muß.
  Schließen Sie nach dem Wenden des
  Grillgutes die Gerätetür und drücken
  Sie die „Start/Reset“ -Taste, das
  Programm wird fortgesetzt. Wenn Sie
  das Grillgut nicht wenden möchten,
  fährt das Programm nach einer Minute
  automatisch mit dem Grillvorgang fort.

  Erhitzen mit Mikrowellen

  Anzahl der
  Tastenbetätig
  ungen
  "Micro"
  1

  Tragen Sie die Masse durch Drücken
  auf die Tasten „1min“ (1 kg) und
  „10sec“ (0,1 kg) ein.
  Drücken Sie die „Start/Reset“ -Taste.
  Die Masse des gefrorenen Fleisches
  muß geringer als 2 kg sein.

  5.

  Kombinierte Betriebsart
  Der Mikrowellenherd ermöglicht zwei Arten
  kombinierter Zubereitung von Speisen.
  Möglichkeit 1: Kombinierte Betriebsart
  (55% Mikrowelle + 45% Grill). Auf dem
  Display erscheint „C-1“.
  Möglichkeit 2: Kombinierte Betriebsart
  (70% Mikrowelle + 30% Grill). Auf dem
  Display erscheint „C-2“.
  Zur schnellen Zubereitung mit dem Grill
  Beispiel: Zubereitung von Speisen mit der
  Möglichkeit 2, 15 Minuten.
  a) Drücken Sie die Taste "Micro…Auto
  menu", auf dem Display erscheint „C-1“.

  Automatisches Auftauen massebezogen
  Wählen Sie die Masse der gefrorenen
  Lebensmittel, der Mikrowellenherd gibt
  Ihnen die geeignete Betriebsdauer vor.
  Beispiel: Auftauen von 0,5 kg gefrorenem
  Fleisch.
  a) Wählen Sie „0,1“ durch Drücken auf
  die Taste "Micro…Auto menu".
  44 • Page 45

  b)
  c)

  6.

  Stellen Sie die Garzeit auf „15:00“ ein.
  Drücken Sie die „Start/Reset“-Taste.

  4.

  Automatik-Menü
  8.

  Sie müssen nur die Art der Speise und die
  Masse wählen, der Mikrowellenherd schlägt
  Ihnen die geeignete Leistungsstufe und die
  Betriebsdauer vor.
  Beispiel: Automatisches Garen von 0,4 kg
  Fisch.
  a) Drücken Sie die Taste "Micro…Auto
  menu" so oft, bis auf dem Display „A5“ erscheint.
  b) Gewicht durch Drücken der Tasten „1
  Min“ (1 kg) und „10 Sek“ (0,1 kg)
  eingeben, bis auf dem Display der
  Wert „0,4“ erscheint.
  c) Drücken Sie die „Start/Reset“-Taste.
  Anzahl der
  Tastenbetä
  Tigungen
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Anzahl der
  Tastenbetä
  Tigungen
  "1min":
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  7.

  A-2

  A-3

  Reis

  Gemüse

  Nudeln

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6

  1
  2

  Masse (kg), Menü
  A-4
  Fleisch

  A-5
  Fisch

  A-6
  Hühnchen

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  Zeitschaltuhr
  Die Zeitschaltuhr ermöglicht Ihnen, den
  Anfang und das Ende des Garvorgangs
  einzustellen.
  Bevor Sie diese Funktion nutzen, muß die
  Uhr des Mikrowellenherdes auf die aktuelle
  Zeit eingestellt sein.
  Beispiel: Die augenblickliche Zeit ist 16:30;
  Sie möchten den Garvorgang um 18:15
  einleiten und zwar mit 70% Leistungsstufe,
  Garzeit 10 Minuten.
  a) Drücken Sie die Taste „Clock/Timer“
  und stellen Sie mit den Tasten „1 min“
  und „10 sec“ die Zeit auf 18:15 ein
  (gleiches Verfahren wie bei der
  Einstellung der Uhrzeit).
  b) Wählen Sie die Leistungsstufe 70%
  durch Drücken auf die Taste
  "Micro…Auto menu".
  c) Stellen Sie die Garzeit auf 10 Minuten
  ein.
  d) Drücken Sie die „Start/Reset“ -Taste.
  Wenn Sie die Leistungsstufe und die
  Garzeit nicht einstellen und unmittelbar
  nach Einstellung der Startzeit die
  Taste „Start/Reset“ betätigen, wird der
  Mikrowellenherd nur als
  Kurzzeitmesser funktionieren. Um
  18:15 ertönen 10 akustische Signale
  und das Gerät schaltet sich ab.

  Masse (kg), Menü
  A-1

  Wenn Sie die Zeiteinstellung ändern
  möchten, wiederholen Sie den oben
  beschriebenen Vorgang.

  Uhr
  Der Mikrowellenherd verfügt über eine
  Digitaluhr mit 24-Stunden-Anzeige. Zur
  Eingabe der aktuellen Zeit, z.B. 16:30, tun
  Sie Folgendes:
  1. Drücken Sie die Taste „Clock/Timer“.
  Der Text auf dem Display beginnt zu
  blinken. Stellen Sie die Uhr mit den
  Tasten „1 min“ und „10 sec“ ein.
  2. Drücken Sie erneut de Taste
  „Clock/Timer“ und stellen Sie die
  Minuten mit den Tasten „1 min“ und
  „10 sec“ ein.
  3. Drücken Sie erneut die Taste
  „Clock/Timer“ und die neue Zeit ist
  eingestellt.

  9.

  Kindersicherung

  8.

  Wenn Sie die Kindersicherung aktivieren
  möchten, drücken Sie gleichzeitig die
  Tasten „Zeiteinstellung +“ und
  „Zeiteinstellung -“ und halten Sie diese zwei
  Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie die
  Kindersicherung deaktivieren möchten,
  wiederholen Sie den oben beschriebenen
  Vorgang.

  10. Start / Reset („Beginn /
  Neueinstellung“)
  a)

  b)

  45

  Wenn Sie während des Betriebs des
  Geräts die Taste „Start/Reset“
  drücken, wird der Betrieb des
  Mikrowellenherdes unterbrochen.
  Wenn Sie vorher den
  zeitprogrammierten Betrieb eingestellt
  haben, wird dieser bei Drücken der
  Taste „Start/Reset“ widerrufen. • Page 46

  Pflege des Mikrowellengeräts
  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  Bevor Sie mit der Reinigung des
  Mikrowellenherdes beginnen, trennen Sie
  das Gerät vom elektrischen
  Versorgungsnetz.
  Der Garraum sollte immer sauber gehalten
  werden. Wischen Sie getrocknete
  Speisereste, herausgespritzte oder
  verschüttete Flüssigkeiten mit einem
  feuchten Tuch von den Innenwänden ab.
  Die Verwendung von groben Reinigungsoder abrasiven Scheuermitteln ist nicht
  empfehlenswert.
  Wischen Sie die Außenflächen des Geräts
  mit einem feuchten Tuch ab. Um
  Beschädigungen im Garraums des Geräts
  zu vermeiden, lassen Sie kein Wasser oder
  andere Flüssigkeiten in das Geräteinnere
  oder in die Lüftungsöffnungen eindringen.
  Lassen Sie das Bedienfeld nicht naß
  werden. Reinigen Sie das Bedienfeld mit
  einem weichen und feuchten Tuch.
  Verwenden Sie zum Reinigen des
  Bedienfeldes keine groben (abrasiven)
  Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel in
  Spraydosen.
  Bei Niederschlag von Wasserdampf an der
  Innen- bzw. Außenseite der Gerätetür,
  wischen Sie diese mit einem weichen Tuch
  ab. Diese Erscheinung ist möglich, wenn
  der Mikrowellenherd in einer sehr feuchten
  Umgebung betrieben wird und bedeutet
  nicht, daß das Gerät eine Betriebsstörung
  hat.
  Von Zeit zu Zeit ist es notwendig, den
  Glasunterteller herauszunehmen und zu
  reinigen. Reinigen Sie den Drehteller in
  warmem Wasser mit etwas
  Geschirrspülmittel oder in der
  Geschirrspülmaschine.
  Der Rollenring und der Geräteboden des
  Garraums müssen regelmäßig gereinigt
  werden, um Lärmentwicklung während des
  Betriebs zu vermeiden. Wischen Sie den
  Geräteboden im Garraum einfach mit einem
  milden Spülmittel, Wasser oder einem
  Glasreiniger ab und reiben Sie dann alles
  mit einem sauberen und trockenen Tuch
  trocken. Sie können den Rollenring in
  warmem Wasser mit etwas Spülmittel oder
  in der Geschirrspülmaschine reinigen.
  Nach längerer Benutzung können sich auf
  den Rädern des Rollenringes Dämpfe von
  Speisen ansammeln, was ihre Funktion
  jedoch nicht beeinflußt.Wenn Sie den
  Rollenring aus der Vertiefung im Garraum

  8.

  9.

  entfernt haben, passen Sie auf, daß Sie
  diesen später richtig einsetzen.
  Eventuelle unangenehme Gerüche im
  Garraum können Sie entfernen, indem Sie
  ein hohes mikrowellengeeignetes Gefäß mit
  Zitronensaft und Zitronenschalen in das
  Geräteinnere hineinstellen. Stellen Sie das
  Gefäß für 5 Minuten in den Garraum und
  schalten Sie das Gerät ein. Wischen Sie
  nach Beendigung der eingestellten Zeit den
  Garraum mit einem weichen Tuch ab und
  reiben Sie ihn trocken.
  Falls die Glühbirne im Garraum
  ausgetauscht werden sollte, wenden Sie
  sich bitte an Ihren Händler.

  Nur zum eigenen Gebrauch!

  Umweltschutz
  Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer
  nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es
  zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
  Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
  schonen.

  Garantie und Kundendienst
  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
  Probleme auf, setzen Sie sich mit einem Gorenje
  Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
  (Telefonnummer siehe internationale
  Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein
  Service- Center geben, wenden Sie sich bitte an
  Ihren Gorenje Händler.
  Zusätzliche Informationen bezüglich zum
  Braten mit Mikrowellen und Grill sowie
  nützliche Hinweise und Empfehlungen finden
  Sie auf unserer Homepage:
  http://microwave.gorenje.com

  WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL
  FREUDE MIT IHREM NEUEN
  MIKROWELLENHERD!

  46 • Page 47

  NOTICE D'UTILISATION

  FR

  Veuillez lire attentivement ces instructions et conserver cette notice pour vous y référer
  ultérieurement.

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  Raccordement électrique ....................................................................................... 230V~50Hz, 1280W
  Puissance des micro-ondes ......................................................................................................... 900W
  Puissance du gril ....................................................................................................................... 1200W
  Fréquence ............................................................................................................................. 2450MHz
  Dimensions de l‟appareil ............................................................... 510mm(L) x 303mm(H) x 405mm(P)
  Dimensions de la cavité ................................................................ 330mm(L) x 212mm(H) x 330mm(P)
  Volume du four ......................................................................................................................... 23 litres
  Poids net ...................................................................................................................... environ 14,5 kg
  Niveau de bruit......................................................................................................... Lc IEC < 58 dB (A)
  la décongélation des aliments et des
  boissons au moyen d’ondes
  électromagnétiques. Il ne doit pas être utilisé
  en plein air.

  Cet appareil est pourvu du marquage
  conforme à la directive 2002/96/EC
  relative aux déchets des équipements
  électriques et électroniques (DEEE).
  Cette directive est applicable dans les
  pays de la CE et définit le cadre pour la
  reprise et le recyclage des appareils
  électroménagers en fin de vie utile.

  Interférences radio
  Votre four à micro-ondes peut générer des
  interférences avec votre récepteur radio, votre
  téléviseur, ou d‟autres appareils similaires. Pour
  les éliminer ou les réduire, prenez les mesures
  suivantes.
  a) Nettoyez la porte et son joint d‟étanchéité
  b) Placez la radio, la TV, etc. aussi loin que
  possible du four.
  c) Installez une antenne convenable pour
  votre récepteur radio ou TV afin d‟améliorer
  la réception du signal.

  Avant de contacter le service
  après-vente
  1.

  2.

  Si le four ne fonctionne pas du tout,
  l‟afficheur ne s‟allume pas ou s‟éteint.
  a) Vérifiez si l‟appareil est branché
  correctement. Si ce n‟est pas le cas,
  retirez la fiche de la prise secteur,
  attendez 10 secondes et rebranchez le
  four convenablement.
  b) Vérifiez si le fusible n‟a pas sauté ou si
  le disjoncteur n‟a pas disjoncté. S‟ils
  fonctionnent normalement, testez la
  prise murale en y raccordant un autre
  appareil.
  Si le four ne fonctionne pas en mode microondes:
  a) Vérifiez si la durée de cuisson a été
  réglée.
  b) Vérifiez si la porte est bien fermée et si
  le verrouillage est enclenché. Dans le
  cas contraire, le flux des micro-ondes
  ne peut pas parvenir dans le four.
  Si le four ne fonctionne toujours pas une
  fois que les vérifications ci-dessus ont
  été effectuées, contactez le service
  après-vente.

  Installation
  1.

  2.

  3.

  4.

  Cet appareil est destiné à un usage
  domestique pour le réchauffage, la cuisson et
  47

  Veillez à retirer tous les matériaux
  d‟emballage qui se trouvent à l‟intérieur du
  four.
  Après avoir déballé l‟appareil, vérifiez s‟il
  est en bon état, en portant une attention
  particulière aux points suivants:
  - Porte mal alignée
  - Porte endommagée
  - Entailles ou trous sur le hublot ou
  l‟afficheur
  - Bosses ou trous dans la cavité
  Si vous remarquez l‟un des défauts cidessus, N’UTILISEZ PAS le four.
  Ce four à micro-ondes pèse 14,5 kg et doit
  être installé à l‟horizontale sur une surface
  suffisamment solide pour supporter son
  poids.
  Il doit rester à distance des sources de
  chaleur élevée et des dégagements de
  vapeur. • Page 48  5.
  6.

  NE METTEZ RIEN sur le dessus du four.
  Laissez un espace libre d‟au moins 8 cm de
  chaque côté du four et de 10 cm à l‟arrière
  afin d‟assurer une ventilation correcte.
  7. N’ENLEVEZ PAS l‟axe d‟entraînement du
  plateau tournant.
  8. Surveillez les enfants lorsqu‟ils utilisent
  l‟appareil.
  ATTENTION – CET APPAREIL DOIT
  ÊTRE RACCORDÉ À LA TERRE.
  9. L‟emplacement de la prise murale doit être
  adapté à la longueur du cordon secteur.
  10. La puissance du four est de 1,3
  kilovoltampère. Nous vous suggérons de
  consulter un électricien avant d‟installer
  l‟appareil.

  ATTENTION : pour sa sécurité, le four est
  muni d‟un fusible de 250 Volts,
  10 Ampères.


  IMPORTANT
  Code couleur des conducteurs composant le
  câble d‟alimentation :
  Vert et jaune:
  Terre
  Bleu:
  Neutre
  Marron:
  Phase
  Il est possible que les couleurs des
  conducteurs du cordon secteur ne
  correspondent pas aux marquages colorés
  identifiant les conducteurs sur les bornes de
  votre prise murale ; dans ce cas, procédez de
  la façon suivante :
  - Le fil vert et jaune doit être raccordé à la
  borne repérée par la lettre E ou par le
  symbole de terre de couleur verte ou verte
  et jaune.
  - Le fil bleu doit être raccordé à la borne
  repérée par la lettre N ou par la couleur
  noire.
  - Le fil marron doit être raccordé à la borne
  repérée par la lettre L ou par la couleur
  rouge.


  Consignes de sécurité
  importantes


  ATTENTION : lorsque l‟appareil fonctionne
  en mode combiné, les enfants ne devraient
  s‟en servir que sous la surveillance d‟un
  adulte en raison de la température élevée
  générée par le gril. (Cette consigne
  s‟applique seulement aux modèles
  disposant de la fonction gril).
  ATTENTION : si la porte ou le joint de la
  porte sont endommagés, n‟utilisez pas
  l‟appareil tant qu‟il n‟est pas réparé par un
  technicien compétent.
  48

  ATTENTION : il est dangereux pour toute
  autre personne qu‟un technicien de
  procéder à des réparations impliquant la
  dépose d‟un couvercle de protection contre
  l‟exposition aux micro-ondes.
  ATTENTION : il ne faut pas chauffer les
  liquides et autres aliments dans des
  récipients fermés hermétiquement, car ces
  derniers risquent d‟exploser.
  ATTENTION : Cet appareil n‟est pas
  destiné à être utilisé par des personnes
  (notamment des enfants) dont les capacités
  physiques, sensorielles ou intellectuelles
  sont réduites, ou par des personnes
  manquant d‟expérience ou de
  connaissances, à moins que celles-ci ne
  soient sous surveillance ou qu‟elles aient
  reçu des instructions quant à l‟utilisation de
  l‟appareil par une personne responsable de
  leur sécurité. Veillez à ce que les enfants
  ne puissent pas jouer avec l‟appareil.
  L‟air doit pouvoir circuler autour du four.
  Laissez un espace libre de 8 cm à l‟arrière,
  10cm de chaque côté et 10 cm au-dessus
  du four. N‟enlevez pas les pieds de
  l‟appareil et n‟obstruez pas les fentes
  d‟aération.
  Utilisez exclusivement une batterie de
  cuisine et des ustensiles compatibles avec
  un four à micro-ondes.
  Lorsque vous réchauffez des aliments dans
  des barquettes en plastique ou en papier,
  gardez un œil sur le four pour pouvoir agir à
  temps au cas ou le récipient s‟enflammerait.
  Si vous voyez de la fumée, mettez le four à
  l‟arrêt, débranchez-le et laissez la porte
  fermée afin d‟étouffer les flammes
  éventuelles.
  Le réchauffage des boissons aux microondes peut entraîner une ébullition différée.
  Veillez à manipuler les récipients avec
  précaution.
  Afin d‟éviter tout risque de brûlure, agitez
  les biberons, remuez le contenu des petits
  pots pour bébés et testez la température
  avant consommation.
  Ne faites pas cuire d‟œufs durs ou à la
  coque aux micro-ondes, car ils peuvent
  éclater, même lorsque le temps de cuisson
  s‟est écoulé.
  Lorsque vous nettoyez la porte, le joint de
  la porte et l‟intérieur du four, utilisez
  exclusivement des détergents légers non
  abrasifs que vous déposerez sur une
  éponge ou un chiffon doux.
  Il faut nettoyer le four régulièrement et
  retirer sans attendre tout résidu alimentaire. • Page 49

  Le manque d‟entretien pourrait conduire à
  une détérioration des surfaces, ce qui
  pourrait affecter la durée de vie de l‟appareil
  et entraîner certains risques.
  Si le cordon secteur est endommagé, il faut
  le faire remplacer – afin d‟éviter tout danger
  – par un technicien du Service Après-Vente
  ou par un professionnel qualifié.

  Consignes générales de
  sécurité
  Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de
  règles à suivre, comme pour tous les appareils.
  Elles vous permettront d‟utiliser ce four en toute
  sécurité et d‟obtenir des performances
  maximales.
  1. Lorsque vous vous servez du four, veillez à
  ce que le plateau tournant, la couronne à
  roulettes et l‟entraîneur soient bien en
  place.
  2. Utilisez le four exclusivement pour la
  préparation des aliments. N‟y séchez pas
  de linge, du papier, ou autre chose que des
  produits alimentaires. N‟y stérilisez pas les
  conserves.
  3. Ne faites pas fonctionner le four à vide, cela
  pourrait l‟endommager.
  4. N‟utilisez pas la cavité du four comme
  espace de rangement pour des papiers,
  des livres de cuisine, ou autres objets.
  5. Ne faites pas cuire d‟aliments recouverts
  d‟une membrane ou d‟une peau sans l‟avoir
  perforée au préalable avec une fourchette :
  jaunes d‟œufs, foies de volaille, pommes de
  terre, etc.
  6. N‟insérez aucun objet dans les orifices de la
  carrosserie.
  7. Ne démontez jamais le four, et ne retirez
  pas les pieds, l‟axe d‟entraînement, les vis,
  etc.
  8. Ne posez pas les aliments à cuire
  directement sur le plateau en verre. Placezles dans des récipients adéquats avant de
  les enfourner.
  IMPORTANT – USTENSILES DE CUISINE
  À NE PAS UTILISER DANS VOTRE FOUR
  À MICRO-ONDES :
  - N‟utilisez pas de plats en métal ou
  comportant des poignées en métal.
  - N‟utilisez aucun récipient avec garniture
  en métal.
  - Ne recouvrez pas les aliments d‟un sac
  en plastique fermé avec des liens
  comportant des fils métalliques.
  - N‟utilisez pas d‟assiette en mélamine,
  car cette matière absorbe l‟énergie des
  micro-ondes. Cela ralentirait la cuisson

  9.

  10.
  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  49

  et l‟assiette pourrait se fêler ou se
  carboniser.
  - Ne faites rien chauffer dans des
  bouteilles à goulot étroit, comme par
  exemple les bouteilles de boissons
  gazeuses ou de sauces à salade, car
  elles pourraient éclater dans le four à
  micro-ondes.
  - Si vous avez besoin d‟utiliser un
  thermomètre à viande ou à sucre,
  choisissez-en un qui soit spécialement
  destiné aux micro-ondes. Ces
  thermomètres sont disponibles dans le
  commerce.
  Utilisez les ustensiles spéciaux pour microondes selon les recommandations du
  fabricant.
  Ne faites pas de fritures dans ce four.
  Souvenez-vous que dans un four à microondes, le contenu du récipient chauffe plus
  vite que le récipient lui-même. Par
  conséquent, même si le couvercle ne vous
  semble pas très chaud au toucher, le
  liquide ou les aliments qui sont à l‟intérieur
  dégagent la même quantité de vapeur
  qu‟en cuisson conventionnelle ; soyez
  prudent lorsque vous enlevez le couvercle.
  Lorsque vous réchauffez un biberon ou des
  aliments pour bébé, testez vous-même la
  température avant de nourrir l‟enfant. De
  plus, il est conseillé de ne pas consommer
  immédiatement les aliments ou les
  boissons que l‟on vient de retirer du four à
  micro-ondes ; laissez-les reposer quelques
  minutes et mélangez-les pour répartir la
  chaleur de façon homogène.
  Les aliments contenant à la fois de l‟eau et
  de la graisse (par exemple bouillon cube)
  doivent rester 30 à 60 secondes au four
  après l‟arrêt de l‟appareil. Cela permet au
  mélange de se stabiliser et évite les
  bouillonnements lorsqu‟on y trempe une
  cuillère ou qu‟on y ajoute un bouillon cube.
  Pour vos préparations liquides et solides,
  souvenez-vous que certains aliments (par
  exemple pudding de Noël, confiture, viande
  hachée) chauffent très vite. Lorsque vous
  faites cuire ou réchauffer des aliments
  contenant beaucoup de sucre ou de
  matière grasse, n‟utilisez pas de contenant
  en plastique.
  Les récipients peuvent être brûlants en
  raison de la chaleur transmise par les
  aliments qui cuisent. Cela est flagrant si
  vous recouvrez le plat et les poignées avec
  un film en plastique. N‟oubliez pas de
  mettre des gants de cuisine quand vous
  manipulez vos récipients. • Page 50

  16. Pour éviter que vos préparations et
  récipients prennent feu dans le four:
  a) ne prolongez pas inutilement la
  cuisson. Surveillez le four tant que des
  matières inflammables (papier,
  plastique) sont à l‟intérieur ;
  b) avant d‟enfourner des aliments sous
  sachets en plastique, retirez les liens

  qui les ferment si ces derniers
  comportent des fils métalliques.
  Si le feu se déclare à l‟intérieur du
  four, laissez la porte fermée,
  débranchez l‟appareil ou mettez-le
  hors tension en fermant le disjoncteur
  ou en enlevant le fusible sur le tableau
  électrique.

  c)

  Bandeau de commandes électroniques

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Augmenter la durée de cuisson
  Diminuer la durée de cuisson
  Micro-ondes/Décongélation/Gril/Gril
  double/Combiné
  Afficheur
  Horloge / Programmateur
  Cuisson Auto
  Marche/Arrêt

  Schéma du four

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  50

  Verrouillage de sécurité de la porte
  Hublot
  Fentes de ventilation
  Couronne à roulettes
  Plateau tournant en verre
  Bandeau de commandes
  Trépied pour cuisson au gril • Page 51

  b)

  Entrez le poids en appuyant sur la
  touche « 1 MIN » (1kg) et sur la touche
  « 10 SEC » (0,1kg).
  c) Appuyez sur la touche « Start/Reset »
  Le produit surgelé doit peser moins de 2 kg.

  Fonctionnement
  1.

  Réchauffage minute
  Vous pouvez lancer le réchauffage en
  appuyant sur une seule touche. Il est ainsi
  très simple et très rapide de faire chauffer
  un verre d‟eau.
  Exemple pour réchauffer un verre de lait :
  a) Placez le verre de lait au centre du
  plateau tournant et fermez la porte.
  b) Appuyez sur la touche « Start/Reset »,
  le micro-ondes va chauffer à 100% de
  sa puissance pendant 1 minute.
  c) Lorsque le réchauffage est terminé, le
  signal sonore retentit 5 fois.

  2.

  4.

  Réchauffage en mode micro-ondes
  Cette fonction comporte deux options :
  a) Réchauffage rapide (à 100% de la
  puissance)
  Exemple pour réchauffer des aliments à
  100% de la puissance pendant 5 minutes:
  1. Réglez la durée sur « 5:00 »
  2. Appuyez sur la touche «Start/Reset»
  b) Réchauffage doux
  Exemple pour réchauffer des aliments à
  70% de la puissance pendant 10 minutes :
  1. Appuyez sur la touche "Micro…Auto
  menu", sélectionnez « 70% » de la
  puissance
  2. Réglez la durée sur « 10:00 »
  3. Appuyez sur la touche « Start/Reset ».

  Il existe 5 niveaux de puissance ; en mode
  micro-ondes, la durée de cuisson la plus
  longue est de 60 minutes.
  Nombre de
  pressions
  sur la touche
  "Micro"
  1
  2
  3
  4
  5

  3.

  Puissance
  des microondes

  Affichage

  100%
  70%
  50%

  P100
  P70
  P50

  30%
  10%

  P30
  P10

  Gril
  Cette fonction comporte deux options pour
  le réglage de la puissance. Pour en
  sélectionner une, appuyez sur la touche
  « Micro…Auto menu » (la durée de cuisson
  ne peut excéder 60 minutes).
  Option 1 : puissance du gril à 85%,
  affichage G-1,
  Option 2 : puissance du gril à 50%,
  affichage G-2.
  Exemple pour la cuisson au gril pendant 20
  minutes :
  a) Appuyez sur la touche « Micro…Auto
  menu », jusqu‟ à ce que « G-1 »
  apparaisse sur l‟afficheur.
  b) Réglez la durée de cuisson sur
  « 20:00 ».
  c) Appuyez sur la touche « Start/Reset ».
  En mode gril, les aliments ne sont pas cuits
  par les micro-ondes. La chaleur provient de
  la résistance en métal située en haut du
  four.
  Durant la cuisson au gril, le programme
  divise en deux la durée réglée. Il se met
  automatiquement en pause à mi-cuisson et
  2 bips retentissent pour vous rappeler qu‟il
  faut ouvrir la porte du four et retourner les
  aliments. Après les avoir tournés sur l‟autre
  face, refermez la porte et appuyez sur la
  touche « Start/Reset » ; la cuisson se
  poursuit pour la seconde moitié du temps
  imparti. Si vous ne retournez pas la grillade,
  le four se remet en marche
  automatiquement au bout d‟une minute de
  pause.

  5.

  Cuisson combinée
  Ńiuo prietaisu galite pasirinkti vieną iń dviejų
  kombinuotojo maisto ruońimo galimybių.
  Option 1 : micro-ondes à 55% + gril à 45%
  de la puissance
  Affichage « C-1 »
  Option 2 : micro-ondes à 30% + gril à 70%
  de la puissance
  Affichage « C-2 »
  Exemple pour la cuisson selon l‟option 2
  pendant 15 minutes :
  a) Appuyez sur la touche « Micro…Auto
  menu », jusqu‟ à ce que « C-2 »
  apparaisse sur l‟afficheur.
  b) Réglez la durée de cuisson sur
  « 15:00 ».

  Décongélation automatique en
  fonction du poids
  Sélectionnez le poids des aliments
  surgelés, cela permettra le réglage de la
  puissance et de la durée.
  Exemple pour décongeler 0,5 kg de viande:
  a) Appuyez sur la touche "Micro…Auto
  menu", puis sélectionnez « DEF ».

  51 • Page 52

  c)

  6.

  Appuyez sur la touche « Start/Reset ».

  c)

  Cuisson automatique (Auto Menu)

  d)

  Il vous suffit de sélectionner le type
  d„aliment et son poids pour régler
  automatiquement la puissance et la durée
  de cuisson.
  Exemple pour la cuisson automatique de
  0,4 kg de poisson :
  a) Appuyez sur la touche « Micro…Auto
  menu », jusqu‟ à ce que « A-5 »
  apparaisse sur l‟afficheur.
  b) Entrez le poids en appuyant sur la
  touche « 1 MIN » (1kg) et sur la touche
  « 10 SEC » (0,1kg).
  c) Appuyez sur la touche « Start/Reset ».
  Nombre de
  pressions
  sur la
  touche
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Nombre de
  pressions
  sur la
  touche
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  7.

  8.

  A-2
  Ir
  darņovės

  A-3
  Makaronai

  0,1
  0,15
  0,2
  0,25
  0,3
  0,35
  0,4
  0,45
  0,5
  0,6

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,7
  0,9
  1,1
  1,3
  1,5

  0,1
  0,2
  0,25
  0,30
  0,35
  0,40
  0,45
  0,50
  0,55
  0,60

  Affichage, poids (kg)
  A-4
  Viande

  A-5
  Poisson

  A-6
  Poulet

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  Programmateur
  Il vous permet de programmer le départ
  différé en indiquant l‟heure de démarrage
  de la cuisson.
  L‟horloge doit avoir été mise à l‟heure pour
  que vous puissiez utiliser cette fonction.
  Exemple : il est 16h30 et vous désirez
  qu‟une cuisson de 10 minutes démarre à
  18h15, à 70% de la puissance.
  a) Appuyez sur la touche « Clock/Timer »
  et réglez l‟heure à « 18:15 » avec les
  touches « 1 MIN » et « 10 SEC »
  (même opération que pour mettre
  l‟horloge à l‟heure).
  b) Appuyez sur la touche « Micro…Auto
  menu » pour sélectionner 70% de la
  puissance.
  c) Réglez la durée de cuisson sur 10
  minutes.
  d) Appuyez sur la touche « Start/Reset ».
  Si vous ne réglez pas la puissance ni la
  durée de cuisson et appuyez directement
  sur la touche « Start/Reset » après avoir
  programmé l‟heure de démarrage, le four
  fonctionnera comme un simple minuteur : il
  sonnera 10 fois à 18h15 puis se mettra à
  l‟arrêt.

  Affichage, poids (kg)
  A-1
  Ryņiai

  Appuyez encore une fois sur
  « Clock/Timer » et l‟heure sera réglée.
  Pour modifier le réglage de l‟horloge,
  répétez l‟opération ci-dessus.

  9.

  Sécurité enfants
  Pour activer la sécurité enfants, appuyez
  simultanément sur les touches « Augmenter
  la durée de cuisson» et « Diminuer la durée
  de cuisson» pendant 2 secondes.
  Pour désactiver cette fonction, appuyez de
  nouveau simultanément sur les touches
  « Augmenter la durée de cuisson» et
  « Diminuer la durée de cuisson» pendant 2
  secondes.

  10. Touche « Start/Reset »

  Horloge
  Le four est équipé d‟une horloge à affichage
  numérique sur 24 heures.
  Pour mettre l‟horloge à l‟heure (par exemple
  sur 16h30) :
  a) Appuyez sur la touche
  « Clock/Timer ». L‟afficheur
  commence à clignoter ; réglez les
  heures avec les touches « 1 MIN » et
  « 10 SEC ».
  b) Appuyez de nouveau sur la touche
  « Clock/Timer » et réglez les minutes
  avec les touches « 1 MIN » et
  « 10 SEC ».

  a)

  b)

  52

  Quand le four est en service, une
  pression sur « Start/Reset » met
  l‟appareil à l‟arrêt.
  Si vous aviez programmé une
  opération auparavant, le fait d‟appuyer
  sur « Start/Reset » annule aussi votre
  programmation. • Page 53

  8.

  Entretien et nettoyage
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  Avant de procéder au nettoyage, mettez le
  four à l‟arrêt et débranchez-le.
  Maintenez l‟intérieur du four en bon état de
  propreté. Si des éclaboussures adhèrent
  aux parois, enlevez-les avec une éponge
  humide. Les détergents agressifs ou
  abrasifs ne sont pas recommandés.
  Nettoyez la carrosserie avec une éponge
  humide. Veillez à ne pas laisser couler
  d‟eau dans les fentes d‟aération afin de ne
  pas endommager les composants du four.
  Veillez à ce que le bandeau de commandes
  reste toujours sec. Essuyez-le avec un
  chiffon doux et humide. N‟utilisez pas de
  détergents, de produits abrasifs ni d‟aérosol
  pour nettoyer le bandeau de commande.
  Si de la buée s‟accumule sur la face interne
  de la porte ou à sa périphérie, à l‟extérieur,
  essuyez-la avec un chiffon doux. Ce
  phénomène peut se produire lorsque le four
  à micro-ondes fonctionne dans des
  conditions d‟humidité élevée ; cela n‟indique
  nullement un dysfonctionnement de
  l‟appareil.
  Il est quelquefois nécessaire de retirer le
  plateau tournant pour le nettoyer. Vous
  pouvez le laver à l‟eau chaude savonneuse
  ou dans votre lave-vaisselle.
  La couronne à roulettes et le bas de la
  cavité doivent être entretenus régulièrement
  pour éviter tout bruit excessif. Nettoyez
  simplement le bas du four avec de l‟eau et
  un détergent léger ou avec un produit pour
  les vitres, puis séchez soigneusement.
  Vous pouvez laver la couronne à roulettes à
  l‟eau tiède savonneuse ou dans votre lavevaisselle. Les vapeurs de cuisson qui se
  condensent au cours d‟utilisations répétées
  ne dégradent nullement les surfaces en bas
  du four ni les roulettes de la couronne.
  Si vous enlevez la couronne à roulettes au
  cours du nettoyage, veillez à la remettre en
  place dans sa position initiale.
  Pour éliminer les odeurs désagréables,
  placez dans le four un bol rempli d‟eau
  additionnée d‟un jus de citron et de sa
  peau. Faites fonctionner le four 5 minutes
  en mode micro-ondes, puis passez
  l‟éponge et essuyez soigneusement avec
  un torchon sec.

  Quand il sera nécessaire de remplacer
  l‟ampoule du four, votre détaillant vous en
  fournira une nouvelle.

  Environnement
  Lorsqu‟il ne fonctionnera plus, ne jetez pas
  l‟appareil avec les ordures ménagères, mais
  déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il
  pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la
  protection de l‟environnement.

  Garantie et service
  Si vous souhaitez obtenir des informations
  supplémentaires ou si vous rencontrez un
  problème, contactez le Service Consommateurs
  Gorenje de votre pays (vous trouverez le numéro
  de téléphone correspondant sur le dépliant de
  garantie internationale). S‟il n‟existe pas de
  Service Consommateurs Gorenje dans votre
  pays, renseignez-vous auprès de votre
  revendeur Gorenje local ou contactez le «
  Service Department of Gorenje Domestic
  Appliances.
  Réservé à une utilisation domestique!

  Vous trouverez des informations
  complémentaires et des conseils utiles sur la
  cuisson aux micro-ondes et au gril sur notre
  site Internet:
  http://microwave.gorenje.com

  VOUS SOUHAITE BEAUCOUP DE
  PLAISIR
  LORS DE L’UTILISATION DE VOTRE
  APPAREIL
  53 • Page 54

  HASZNÁLATI UTASÍTÁS

  HU

  Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg!

  Specifikáció
  Energia-felhasználás…………………………………………… ................................... 230V~50Hz,1280W
  Kimeneti teljesìtmény ................................................................................................................... 900W
  Grill-égő ..................................................................................................................................... 1200W
  Működési frekvencia: ............................................................................................................. 2450MHz
  Külső méretek: .......................................................................... 510mm(Sz) X 303mm(M) X 405mm(M)
  A sütőtér (belső) méretei: .......................................................... 330mm(Sz) X 212mm(M) X 330mm(M)
  Sütő-űrtartalom: .......................................................................................................................... 23 liter
  Tömeg csomagolás nélkül: .................................................................................................. Kb. 14,5 kg
  Zajkibocsátás:..................................................................................................................... Lc < 58 dB(A)
  A készülék kizárólag a háztartásban való
  használatra készült, ételek és italok
  elekromágneses energia segítségével történő
  melegítésére. A készüléket csak zárt térben
  használjuk.

  A készülék a hulladék elektromos és
  elektronikus felszerelésekről szóló
  2002/96/EC (WEEE) direktívának
  megfelelően jelölve van.
  A direktíva meghatározza a hulladék
  elektromos és elektronikus felszerelések
  gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos,
  az Európai Unióban érvényes
  követelményeket.

  Rádió-zavarok (interferencia)
  A mikrohullámú sütő vételi zavarokat okozhat a
  rádió- és televìzió-készülékeknél, valamint
  hasonló szerkezeteknél. Amennyiben ilyen
  jellegű zavar (interferencia) lép fel, azt a
  következő módokon lehet elhárìtani vagy
  csökkenteni:
  a) Tisztìtsuk meg a sütő ajtaját és
  tömìtéseinek felületét.
  b) Helyezzük a rádió- vagy televìziókészüléket minél messzebb a sütőtől.
  c) A rádió- illetve televìzió-készülékhez
  használjunk megfelelően elhelyezett
  antennát, amely a jelek erős vételét teszi
  lehetővé.

  Mielőtt szerelőt hívnánk
  1.

  2.

  Ha a sütő egyáltalán nem működik, ha a
  kijelzőn semmi nem jelenik meg, vagy ha a
  kijelző kikapcsol:
  a) Ellenőrizzük, hogy a sütő megfelelően
  csatlakoztatva van-e az elektromos
  hálózathoz. Ha nincs, húzzuk ki a
  villásdugót a konnektorból, várjunk 10
  másodpercet és dugjuk be újból.
  b) Ellenőrizzük, hogy az elektromos
  hálózatban nem égett-e ki egy
  biztosìték, illetve hogy a főbiztosìtéknál
  nem szakadt-e meg az áram-ellátás.
  Ha a biztosìtékokon nem látható
  semmilyen hiba, próbáljuk ki a
  villásdugót valamilyen más
  készülékkel.
  Ha a mikrohullámú sütő nem melegìt, azaz
  nem ad le mikrohullámú energiát:
  a) Ellenőrizzük, hogy a programozó óra
  megfelelően van-e beállìtva.
  b) Ellenőrizzük, hogy az ajtó megfelelően
  be van-e csukva. Ha nincs, nem fog
  mikrohullámú energia felszabadulni.

  Elhelyezés
  1.

  2.

  Ha a fenti tanácsok segítségével sem tudtuk
  elhárítani a hibát, vegyük fel a kapcsolatot a
  legközelebbi szakszervizzel.
  Megjegyzés:

  3.

  54

  Ellenőrizzük, hogy az ajtó belső részéről
  eltávolìtottunk-e minden
  csomagolóanyagot.
  A csomagolás eltávolìtásakor vizsgáljuk
  meg a sütőt, nem láthatóak-e rajta
  sérülések, például:
  - lógó ajtó,
  - sérült ajtó,
  - horpadások vagy lyukak az ajtó
  üvegében (ablakában), valamint a
  kijelzőn,
  - horpadások a sütő belsejében.
  Ha a fenti sérülések bármelyikét észleljük,
  ne használjuk a sütőt.
  A mikrohullámú sütő tömege körülbelül 14,5
  kg. Olyan vìzszintes felületen helyezzük el, • Page 55

  amely elég erős ahhoz, hogy megtartsa a
  sütőt.
  4. A sütőt hő- és pára-forrásoktól távol
  helyezzük el.
  5. Ne tegyünk semmit a sütőre.
  6. A megfelelő szellőzés biztosìtása
  érdekében a sütő két oldalán legalább 8
  cm, fölötte pedig legalább 10 cm rés kell
  hogy legyen.
  7. Ne távolìtsuk el a forgó alátét
  hajtótengelyét.
  8. Mint minden más készülék esetében, itt is
  gondos felügyeletre van szükség, ha a sütőt
  gyerekek használják.
  FIGYELEM: A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI
  SZÜKSÉGES.
  9. A konnektor, amelyikbe a készüléket
  csatlakoztatjuk, könnyen elérhető kell, hogy
  legyen.
  10. A sütőnek 1,3 kVA bemeneti teljesìtményre
  van szüksége. A sütő elhelyezésekor
  javasolt szerelővel vagy megfelelő
  szakemberrel konzultálni.
  FIGYELEM: A sütő saját védelemmel,
  250V, 10A biztosìtékkal rendelkezik.  FONTOS
  A csatlakozó kábel szìneinek jelentése a
  következő:
  Zöld-sárga:
  földelő vezető
  Kék:
  semleges vezető
  Barna:
  fázis-vezető
  Mivel a csatlakozó kábel szìnei nem feltétlenül
  felelnek meg a konnektor szìn-jelzéseinek,
  vegyük figyelembe a következőket is:
  - A zöld-sárga szìnű kábelt abba a terminálba
  kössük, amely E betűvel, vagy a földelés
  jelével van jelölve.
  - A kék szìnű kábelt abba a terminálba kössük,
  amely N betűvel, vagy fekete szìnnel van
  jelölve.
  - A barna szìnű kábelt abba a terminálba
  kössük, amely L betűvel, vagy piros szìnnel
  van jelölve.
  Fontos biztonsági utasítások
  FIGYELEM: Amikor a készülék kombinált
  üzemmódban működik, a keletkező igen
  magas hőmérsékletek miatt a gyerekek
  csak felnőttek gondos felügyelete mellett
  használhatják a készüléket (csak a grill
  funkcióval rendelkező készülékek
  esetében).
  FIGYELEM: Ha az ajtó, vagy annak
  tömìtései megsérültek, a készüléket nem
  szabad használni mindaddig, amìg a
  sérüléseket a szerelő ki nem javìtotta.

  55

  FIGYELEM: Minden olyan javìtás vagy
  szerelés, amelyet nem a szakszerviz végez,
  és amely során eltávolìtásra kerül a
  mikrohullámokkal szembeni védelmet
  szolgáló fedél, veszélyes és kockázatos.
  FIGYELEM: folyadékokat vagy más
  ételeket ne melegìtsünk zárt edényekben
  vagy lezárt csomagolásban, mert ezek
  könnyen felrobbanhatnak.
  FIGYELEM: Gyerekek csak abban az
  esetben használhatják a készüléket szülői
  felügyelet nélkül, ha megfelelő tanácsokkal
  láttuk el őket ahhoz, hogy biztonságosan
  használják a sütőt és megértsék a nem
  megfelelő használattal járó veszélyeket.
  FIGYELEM: Ha a hálózati kábel
  meghibásodott, a kockázatok elkerülése
  érdekében Gorenje szakszervizben, vagy
  hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. A
  készülék működtetésében járatlan
  személyek, gyerekek, nem beszámìtható
  személyek felügyelet nélkül soha ne
  használják a készüléket. Vigyázzon, hogy a
  gyerekek ne játszanak a készülékkel.
  Működés közben soha ne hagyja a
  készüléket felügyelet nélkül.
  A sütő körül biztosìtani szükséges a levegő
  megfelelő áramlását. A sütő mögött legyen
  legalább 8 cm hely, az oldalainál 10 cm,
  fölötte pedig legalább 10 cm. Ne távolìtsuk
  el s sütő lábait és ne fedjük be a szellőző
  nyìlásokat.
  Csak mikrohullámú sütőben való
  használatra alkalmas eszközöket
  használjunk.
  Ha műanyag, vagy papìr edényekben vagy
  csomagolásban melegìtünk ételeket,
  felügyeljük a folyamatot, mivel az ilyen
  csomagolás, illetve edény kigyulladhat.
  A füstöt észlelünk, kapcsoljuk ki a
  készüléket, húzzuk ki a villásdugót a
  konnektorból, a sütő ajtaját pedig hagyjuk
  becsukva, hogy elfojtsuk az esetleges
  lángokat.
  A italt melegìtünk a mikrohullámú sütőben,
  bizonyos idő elteltével az felforrhat és
  kifuthat, ezért ilyen esetekben legyünk
  különösen elővigyázatosak.
  Az égésveszély elkerülése érdekében
  használat előtt keverjük fel vagy rázzuk
  össze a bébiételes üvegek tartalmát,
  valamint ellenőrizzük azok hőfokát.
  A mikrohullámú sütőben ne melegìtsünk
  héjas tojásokat, vagy egész főtt tojásokat,
  mert azok könnyen felrobbanhatnak, azt
  követően is, hogy a sütőben való melegìtést
  már befejeztük. • Page 56
  Az ajtó, a tömìtések, illetve sütő belső
  felületének tisztìtásához használjunk kìmélő
  (nem súroló) tisztìtószereket. Ezeket
  szivaccsal vagy puha ruhával vigyük fel a
  felületekre.
  A sütőt tisztìtsuk rendszeresen és távolìtsuk
  el az esetleges ételmaradékokat.
  A sütőt nem tartjuk karban és nem tisztìtjuk
  rendszeresen, a felületei
  elhasználódhatnak, ami negatìv hatással
  van a készülék élettartamára és megnöveli
  a veszélyek kockázatát a sütő használata
  során.
  Ha a csatlakozó kábel sérült, azt a
  veszélyek elkerülése érdekében csak a
  gyártó, vagy a szakszerviz, illetve
  megfelelően képzett szakember cserélheti
  ki.

  Ne használjunk fém szegéllyel ellátott
  edényeket.
  - Ne használjunk papìrral bevont fém
  huzalokat a műanyag zacskók
  lezárására.
  - Ne használjunk melaminból készült
  edényeket, mivel azok olyan anyagot
  tartalmaznak, amely magába szìvja a
  mikrohullámú energiát. Ennek
  következtében az edény szétrepedhet
  vagy megéghet, emellett pedig a
  melegìtés / főzés lassabb lesz.
  - Ne használjunk olyan edényeket,
  amelyek nem rendelkeznek megfelelő
  bevonattal mikrohullámú sütőben való
  használatra. Ugyanìgy ne használjunk
  lefedett, füles csészéket.
  - Ne készìtsünk ételt, illetve italt olyan
  edényben, amely felül összeszűkül (pl.
  üvegpalack), mert az melegìtés közben
  megrepedhet.
  - Ne használjunk hagyományos
  hőmérőket a húsokhoz vagy
  édességekhez. Csak olyan hőmérőket
  használjunk, amelyek alkalmasak
  mikrohullámú sütőben való használatra.
  A mikrohullámú sütőhöz való
  segédeszközöket csak gyártójuk
  utasìtásainak megfelelően használjuk.
  Ne próbáljunk a mikrohullámú sütőben
  kirántani ételeket.
  Ügyeljünk arra, hogy a mikrohullámú
  sütőben csak a folyadék melegedjen fel, és
  ne az edény is, amelyben van. Lehetséges,
  hogy azután, hogy eltávolìtottuk a fedelet,
  az edényben lévő folyadékból pára
  csapódik ki, vagy cseppek fröccsennek ki
  belőle akkor is, ha maga a fedél nem forró.
  Használat előtt mindig ellenőrizzük az étel
  hőmérsékletét, különösen, ha gyerekeknek
  szeretnénk adni. Javasolt az ételt/italt nem
  azonnal elfogyasztani a sütőből való kivétel
  után, hanem néhány percig állni hagyni és
  lehetőség szerint felkeverni, hogy a
  hőmérséklet egyenletesen eloszoljon
  benne.
  Az olyan étel, ami zsìr és vìz keverékét
  tartalmazza, pl. leves-alap, a sütő
  kikapcsolása után maradjon körülbelül 3060 másodpercig még a sütőben. Ezáltal
  lehetővé válik, hogy a keverék leülepedjen
  és megelőzhetjük azt, hogy buborékok
  képződjenek, amikor kanállal a folyadékba
  nyúlunk, vagy amikor beledobjuk a
  leveskockát.
  Az ételkészìtés során ügyeljünk arra, hogy
  egyes étel-tìpusok, pl. karácsonyi puding,
  lekvár vagy darált hús, nagyon gyorsan
  -

  Az általános használatra
  vonatkozó biztonsági
  utasítások
  A folytatásban kerülnek felsorolásra azok a
  szabályok és biztonsági intézkedések, amelyeket
  – hasonlóan más készülékek használatához – be
  kell tartani ahhoz, hogy a sütő biztonságosan és
  hatékonyan működjön:
  1. A sütő működése közben az üveglap, a
  henger karjai, az összekötő és a henger
  tartója mindig legyenek a helyükön.
  2. A sütőt ételkészìtésen kìvül semmilyen más
  célra ne használjuk: ne szárìtsunk benne
  ruhát, papìrt vagy más tárgyat és ne
  használjuk sterilizálásra.
  3. Üres állapotban soha ne kapcsoljuk be a
  sütőt, mert ezzel kárt okozhatunk benne.
  4. Ne tároljunk semmit a sütő belsejében, pl.
  papìrt, szakácskönyveket, stb.
  5. Ne készìtsünk a sütőben olyan ételt, amely
  membrán-réteggel van bevonva: pl.
  tojássárgája, burgonya, csirkemáj, stb., úgy,
  hogy előzetesen nem szúrjuk át a
  membránt több helyen villával.
  6. Ne tegyünk semmilyen tárgyakat a sütő
  külső részén található nyìlásokba.
  7. Soha ne távolìtsuk el a sütő részeit, pl. a
  lábakat, a reteszt, a csavarokat, stb.
  8. Ne készìtsünk ételt közvetlenül az
  üveglapon. Mielőtt az ételt a sütőbe
  helyeznénk, tegyük megfelelő edénybe
  vagy hasonló segédeszközre.
  FONTOS: A mikrohullámú sütőben nem
  használhatók a következő konyhai
  eszközök:
  - Ne használjunk fém edényeket, vagy
  fém füllel rendelkező edényeket.

  9.

  10.
  11.

  12.

  13.

  14.

  56 • Page 57

  felmelegszenek. Amikor nagy zsìr- vagy
  cukortartalmú ételt melegìtünk vagy főzünk,
  ne használjunk műanyag edényt.
  15. A mikrohullámú sütőben való ételkészìtés
  során használt segédeszközök erősen
  felmelegedhetnek, mivel az étel hőt ad le.
  Ez különösen érvényes abban az esetben,
  ha az edény teteje és fülei műanyag fedővel
  vannak bevonva, vagy műanyag bevonattal
  rendelkeznek. Az ilyen edényekhez
  szükséges lehet konyhai kesztyű
  használata.
  16. A sütő belsejében esetlegesen fellépő
  tűzveszély csökkentése érdekében:
  a) ügyeljünk arra, hogy ne főzzük az
  ételeket túl hosszú ideig. Felügyeljük a
  melegìtés folyamatát, ha a sütőben
  papìr, műanyag vagy más gyúlékony
  anyagból készült segédeszközök
  vannak.
  b) Mielőtt a zacskót a sütőbe tesszük,
  távolìtsuk el az azt lezáró
  fémhuzalokat.
  c) Ha a sütőben lévő tárgy kigyullad,
  hagyjuk zárva a sütő ajtaját,
  kapcsoljuk ki a készüléket, húzzuk ki a
  villásdugót a konnektorból, vagy
  kapcsoljuk ki a biztosìték-tábla fő
  biztosìtékát.

  57 • Page 58

  A sütő ábrája

  1.
  2.
  3.

  4.
  5.
  6.
  7.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  58

  Időtartam növelése
  Időtartam csökkentése
  Sütési/főzési mód kiválasztása
  (mikro/kiolvasztás/grill/kettős grill/kombinált
  mód)
  Kijelző
  Óra / Időzìtés
  Menüválasztás / Auto menü
  A működés kezdete és megszakìtása
  START / RESET

  Ajtózár
  Sütő ablak
  Szellőző rácsok, vagy szellőztető ventilátor
  A tálca szegélye
  Üveg tálca
  Vezérlő egység
  Grill rács • Page 59

  A fagyasztott élelmiszer tömege 2 kg-nál
  kevesebb kell hogy legyen.

  Működtetési utasítások
  1.

  Melegítés egy gombnyomással

  4.

  Egyetlen gombnyomással megkezdhetjük
  az egyszerű főzést. A funkció igen
  kényelmes és lehetővé teszi, hogy nagyon
  gyorsan felmelegìtsünk pl. egy pohár vizet.
  Példa: Egy pohár tej felmelegìtése
  a) Helyezzünk egy pohár tejet az üveg
  forgótálcára és csukjuk be a sütő
  ajtaját.
  b) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot,
  ezzel a mikrohullámú sütő 1 percen át
  100% teljesìtménnyel fog működni.
  c) Amint a melegìtés befejeződött, öt
  sìpszót fogunk hallani.

  2.

  Ez a funkció két opcióval rendelkezik. A
  kettő között a »Micro...Auto menu« gomb
  megnyomásával választhatunk (a
  leghosszabb főzési idő 60 perc):
  1. opció: 85% grill teljesìtmény, a kijelzőn:
  G-1
  2. opció: 50% grill teljesìtmény, a kijelzőn:
  G-2
  Példa: Ételkészìtés grillel 20 percig
  a) Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
  gombot, amìg a kijelzőn meg nem
  jelenik a "G-1" jelzés.
  b) Állìtsuk be a főzési időt: "20:00"
  c) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot
  Grillezéskor az ételt nem
  mikrohullámok melegìtik. A hőt a sütő
  tetején elhelyezett fém melegìtő
  sugározza.
  A grill működése közben a főzési idő 2
  fázisra oszlik; az 1. fázist követően a
  program automatikusan szünetet tart
  és két sìpolás lesz hallható, ami arra
  figyelmeztet, hogy nyissuk ki a sütőt és
  fordìtsuk meg az ételt. Ezt követően
  csukjuk be a sütő ajtaját. Nyomjuk
  meg a "Start/Reset" gombot és az
  ételkészìtés folytatódik a 2. fázissal.
  Ha nem kìvánjuk megfordìtani az ételt,
  1 perc szünet után a sütő
  automatikusan újra indul.

  Melegítés mikrohullámokkal
  E funkció két lehetősége kìnál:
  a) Gyors melegìtés mikrohullámokkal
  (100% teljesìtmény)
  Példa: Főzés 100% teljesìtménnyel 5
  percig.
  1. Állìtsuk az időtartamot "5:00"-re.
  2. Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.
  b) Gyors melegìtés mikrohullámokkal,
  kézi vezérléssel
  1. Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
  gombot és válasszuk ki a 70%-os
  fokozatot.
  2. Állìtsuk be az időtartamot "10:00"-re.
  3. Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.

  5 melegítési fokozatot állíthatunk be, a
  leghosszabb működési idő pedig 60 perc.

  1
  2
  3

  A
  mikrohullámú
  sugarak
  teljesítménye
  100%
  70%
  50%

  4
  5

  30%
  10%

  Gombnyomá
  sok száma
  "Micro"

  3.

  Grill

  5.

  Kombinált főzés
  Ezzel a készülékkel két főzési kombináció
  közül választhat:
  1. opció: Kombinált főzés (55%
  mikrohullám + 45% grill)
  A kijelzőn a "C-1" jelzés látható
  2. opció : Kombinált főzés (30%
  mikrohullám + 70% grill)
  A kijelzőn a "C-2" jelzés látható.
  Példa: Ételkészìtés a 3. opcióval 15 percig.
  a) Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
  gombot, amìg a kijelzőn meg nem
  jelenik a "C-3" jelzés.
  b) Állìtsuk be a főzési időt "15:00"-re
  c) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.

  Felirat a
  kijelzőn
  P100
  P70
  P50
  P30
  P10

  Automatikus kiolvasztás tömeg
  alapján
  Példa: 0,5 kg fagyasztott hús kiolvasztása
  a) A "Micro…Auto menu" gomb
  megnyomásával válasszuk ki a "DEF"
  funkciót.
  b) Az "1Min" (1 kg) gomb valamint a
  "10Sec" (0,1 kg) gomb segìtségével
  vigyük be be a tömeget.
  c) Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.

  6.

  Auto-Menü
  Csak az étel tìpusát és tömegét kell
  kiválasztanunk, a készülék pedig segìt
  automatikusan ehhez igazìtani a
  teljesìtményt és az időt.
  Példa: 0.4 kg hal elkészìtése

  59 • Page 60

  a)

  b)

  c)

  Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
  gombot, amìg a kijelzőn meg nem
  jelenik a következő: "A-5".
  Írjuk be az étel tömegét az »1 min« (1
  kg) és a »10 sec« (0,1 kg) gombok
  segìtségével.
  Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.

  Gombnyomások
  száma
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Gombnyomások
  száma
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  7.

  b)

  c)
  d)

  Menü, Tömeg (kg)
  A-1
  Rizs

  A-2
  Zöldség

  A-3
  Tészta

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6

  1
  2

  9.

  A-5
  Hal

  A-6
  Csirke

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  10. Start/Reset
  a)

  b)

  Óra
  A sütő 24 órás digitális órával rendelkezik.
  Az idő beállìtásához pl. délután 4.30-ra az
  alábbiakat kell tennünk:
  a) Nyomjuk meg a "Clock/Timer" gombot
  – a kijelző ekkor villogni kezd. Állìtsuk
  be az órát az "1 Min" és "10 Sec"
  gombok segìtségével.
  b) Nyomjuk meg ismét a "Clock/Timer"
  gombot, majd állìtsuk be a perceket az
  "1 Min" és "10 Sec" gombok
  segìtségével.
  c) Nyomjuk meg újra a "Clock/Timer"
  gombot – ezzel az óra beállìtásra
  került.
  d) Az idő megváltoztatásához a fenti
  folyamatot kell megismételnünk.

  8.

  Gyerekzár
  A gyerekzár aktiválásához tartsuk lenyomva
  egyszerre az " Időtartam növelése" és "
  Időtartam csökkentése" gombokat 2
  másodpercig.
  E két gomb újbóli 2 másodpercig történő
  lenyomva tartásával kapcsolhatjuk ki a
  gyerekzárat.

  Menü, Tömeg (kg)
  A-4
  Hús

  "10 Sec" gombok segìtségével
  (ugyanaz a folyamat, mint az óra
  beállìtásánál).
  Nyomjuk meg a "Micro…Auto menu"
  gombot és válasszuk ki a 70%-os
  teljesìtményt.
  Állìtsuk be a főzési időt 10 percre.
  Nyomjuk meg a "Start/Reset" gombot.
  Ha nem állìtjuk be a teljesìtményt és a
  főzési időt, mielőtt megnyomnánk a
  start gombot, a készülék csak óraként
  fog működni. 18:15-kor 10 sìpolást
  fogunk hallani és a sütő kikapcsol.

  Ha a készülék működése közben
  megnyomjuk a "Start/Reset" gombot, a
  sütő működése leáll.
  Ha a start gomb megnyomása előtt
  valamilyen programot állìtottunk be, a
  gomb újbóli megnyomására a program
  törlődik.

  Gondoskodás a mikrohullámú
  sütőről – ápolás és
  karbantartás
  1.
  2.

  3.

  Időzítő
  Az időzìtő lehetővé teszi, hogy a
  mikrohullámú sütő működésének kezdetét
  vagy végét előre beállìtsuk.
  E funkció használata előtt mindenképp
  állìtsuk be az órát.
  Példa: Az aktuális idő 16:30 és 18:15-kor
  szeretnénk megkezdeni a főzést 70%-os
  teljesìtménnyel, 10 percig:
  a) Nyomjuk meg a "Clock/Timer" gombot,
  állìtsuk az időt "18:15"-re az "1 Min" és

  4.

  5.

  60

  Tisztìtás előtt kapcsoljuk ki a sütőt és
  húzzuk ki a villásdugót a konnektorból.
  A sütő belsejének mindig tisztának kell
  lennie. Ha ételmaradékok, vagy folyadék
  szárad a sütő falaira, azokat nedves ruha
  segìtségével töröljük le. Erős tisztìtószerek
  vagy súrolószerek használata nem javasolt.
  A sütő külső felületét nedves ruhával
  tisztìtsuk meg. Hogy megelőzzük a
  készülék belső részeinek károsodását,
  ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön vìz a
  szellőzőnyìlásokba.
  Ügyeljünk rá, hogy a vezérlő egység ne
  ázzon el. Puha, nedves ruhával tisztìtsuk. A
  vezérlő egység tisztìtásához ne használjunk
  vegyszereket, erős tisztìtószereket és
  spray-ket.
  Ha a sütő belsejében, vagy külsején pára
  képződik, töröljük le puha ruhával. Ez akkor
  fordulhat elő, ha a sütő nagy
  nedvességtartalmú helyiségben használjuk • Page 61

  6.

  7.

  8.

  9.

  és nem jelenti azt, hogy a sütő hibásan
  működik.
  Időnként szükséges az üveg tálcát is
  eltávolìtani és megtisztìtani. A tálcát
  mosogassuk el meleg vìzben egy kis
  tisztìtószer segìtségével, vagy
  mosogatógépben is tisztìthatjuk.
  A csapágy-gyűrűt és a sütő belsejének alját
  (alsó lemez) szintén szükséges
  rendszeresen tisztìtani, mivel egyébként
  működés közben a sütő zajt adhat ki. A
  készülék belsejének alsó részét egyszerűen
  töröljük át kìmélő tisztìtószer és vìz, vagy
  ablaktisztìtó segìtségével, majd szárìtsuk
  meg. A csapágy-gyűrűt meleg vìz és egy
  kis tisztìtószer segìtségével tisztìthatjuk,
  vagy mosogatógépben is moshatjuk.
  Hosszabb használat után a csapágy-gyűrű
  kerekein pára gyűlhet össze a főzéstől, ez
  azonban nincs kihatással a működésére.
  Amikor a csapágy-gyűrűt eltávolìtjuk a sütő
  aljának vájatából, ügyeljünk arra, hogy
  helyesen is tegyük vissza.
  A sütőből áradó esetleges kellemetlen
  szagokat úgy távolìthatjuk el, ha egy mély
  edénybe egy pohár vizet öntünk, amibe
  belevágjuk egy citrom héját, majd az edényt
  5 percre a mikrohullámú sütőbe tesszük, a
  sütőt bekapcsoljuk. A működést követően
  alaposan szárìtsuk meg a sütő belsejét és
  puha ruhával töröljük át.
  Ha a sütőben szükségessé válik az izzó
  cseréje, forduljunk a forgalmazóhoz.

  Kiegészìtő sütési javaslatokat és egyébb
  hasznos információkat a mikrohullámu
  sütőhöz megtalálhatja a következő weboldalon:
  http://microwave.gorenje.com

  Környezetvédelem
  A feleslegessé vált készülék szelektìv
  hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos
  újrahasznosìtó gyűjtőhelyen adja le, ìgy
  hozzájárul a környezet védelméhez.

  Jótállás és szerviz
  Ha információra van szüksége, vagy forduljon az
  adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a
  telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes
  garancialevélen). Ha országában nem működik
  vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi
  szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási
  kisgépek és szépségápolási termékek
  üzletágának vevőszolgálatához.

  A

  Csak személyes használatra!

  SOK ÖRÖMET KÍVÁN
  MIKROHULLÁMÚ SÜTŐJE
  HASZNÁLATA SORÁN!
  61 • Page 62

  INSTRUKCJA OBSŁUGI

  PL

  Instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać i zachować.

  Charakterystyki techniczne
  Zasilanie elektryczne .............................................................................................. 230V~50Hz,1280W
  Moc użyteczna ............................................................................................................................. 900W
  Moc grilowania, grzałka grilowa ................................................................................................. 1200W
  Częstotliwość robocza: .......................................................................................................... 2450MHz
  Wymiary zewnętrzne:.................................................................510mm(Ńz) X 303mm(V) X 405mm(G)
  Wymiary wnętrza (komory): .......................................................330mm(Sz) X 212mm(V) X 330mm(G)
  Pojemność kuchenki: ............................................................................................................... 23 litrόw
  Waga netto: ......................................................................................................................około 14,5 kg
  Poziom hałasu: ................................................................................................................Lc < 58 dB (A)

  Zakłócenia w odbiorze fal
  radiowych i elewizyjnych

  Urządzenie to oznaczono zgodnie z
  europejską wytyczną 2002/96/EG o
  zużytych urządzeniach elektrycznych i
  elektronicznych (waste electrical and
  electronic equipment - WEEE).
  Wytyczna ta określa ramy
  obowiązującego w całej Unii Europejskiej
  odbioru i wtórnego wykorzystania
  starych urządzeń.

  Kuchenka mikrofalowa może spowodować
  zakłócenia w działaniu odbiornikόw
  telewizyjnych, radiowych itp. By usunąć lub
  zmniejszyć zakłócenia, należy:
  a) Oczyścić drzwiczki kuchenki i powierzchnie
  uszczelek.
  b) Umieścić odbiorniki televizyjne lub radiowe
  jak najdalej od kuchenki mikrofalowej.
  c) Wyposażenie odbiornikόw w anteny i
  umieszczenie ich w sposόb, ktόry umożliwi
  najsilniejszy odbiόr sygnału.

  Przed wezwaniem serwisu
  Jeśli kuchenka nie działa, jeśli wyświetlacz
  wyłączył się lub nie wyświetla komunikatόw:
  a) Należy sprawdzić czy urządzenie jest
  prawidłowo podłączone do sieci
  zasilania elektrycznego. Jeśli nie,
  należy wyciągnać przewόd elektryczny
  kuchenki z gniazdka zasilania
  elektrycznego i po 10 sekundach
  powtόrnie włączyć urządzenie.
  b) Należy sprawdzić bezpieczniki i
  gniazdko przewodu zasilającego.
  Gniazdko najłatwiej sprawdzić,
  podłączając do niego inne urządzenie
  elektryczne.
  2. Jeśli kuchenka nie grzeje tzn. nie dochodzi
  do emisji energii mikrofalowej, należy:
  a) Sprawdzić ustawienie timera.
  b) Sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki
  zostały domknięte a zamki
  bezpieczeństwa zamknięte. W
  przeciwnym razie emisja enerii
  mikrofalowej została uniemożliwiona.
  W przypadku nie możności rozwiązania
  problemu, mimo wykonania w/w
  czynności , należy zwrόcić się do
  autoryzowanego punktu serwisowego.
  1.

  Ostrzeżenie:
  Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku
  w warunkach gospodarstwa domowego.
  Oddziaływanie energii elektromagnetycznej,
  służy wyłącznie do podgrzewania żywności
  oraz napojów. Kuchenki należy używać tylko
  w zamkniętych pomieszczeniach.

  Instalacja
  1.

  2.

  62

  Należy przekonać się, że opakowanie
  zostało usunięte, przede wszystkim z
  wnętrza komory i z wewnętrznej strony
  drzwiczek.
  Po rozpakowaniu kuchenki należy upewnić
  się, że kuchenka nie posiada
  następujących uszkodzeń:
  - pochyłe drzwiczki,
  - uszkodzone drzwiczki,
  - wgniecenia lub dziury w szkle (oknie) na
  drzwiczkach lub wyświetlaczu,
  - wgniecenia w komorze kuchenki.
  Kuchenki mikrofalowej nie należy używać,
  jeśli znalezione zostanie ktόreś z podanych
  wyżej uszkodzeń. • Page 63

  Ciężar kuchenki mikrofalowej wynosi około
  14,5 kg; zaleca się, aby kuchenkę
  mikrofalową umieścić na twardej, stabilnej
  powierzchni poziomej, ktόra będzie w stanie
  utrzymać jej ciężar.
  4. Kuchenkę należy umieścić zdala od źrόdeł
  wysokich temperatur i pary.
  5. Na kuchence nie powinno stawiać się
  niczego.
  6. Kuchenka mikrofalowa powinna być
  ustawiona tak, aby jej tylna część oddalona
  była od ściany o co najmniej 10 cm,
  natomiast przedmioty lub ściany po jej
  bokach winny być w odległości przynajmniej
  8 cm. Taki sposób ustawienia kuchenki
  gwarantuje najlepszą wentylację.
  7. NIE WOLNO USUWAĆ podstawy
  obrotowej talerza.
  8. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń
  elektrycznych, używanie kuchenki
  mikrofalowej przez dzieci powinno
  przebiegać pod kontrolą rodziców lub osoby
  dorosłej.
  OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE NALEŻY
  UZIEMIĆ
  9. Gniazdko przewodu zasilającego kuchenkę,
  musi być łatwo dostępne.
  10. Kuchenka mikrofalowa wymaga mocy 1,3
  kVA – przed podłączeniem należy
  zasięgnąć porady pracownika punktu
  serwisowego lub wykwalifikowanej osoby.

  Ważne wskazόwki
  bezpieczeństwa

  3.  UWAGA: Kuchenka mikrofalowa jest
  zabezpieczona. Posiada ona wewnętrzny
  bezpiecznik o właściwościach: 250 V, 10A.
  WAŻNE:
  Kolor i znaczenie poszczególnych
  przewodnikόw przewodu zasilającego:
  Zieleno-żόłty: uziemienie
  Niebieski:
  neutralny
  Brązowy:
  prąd
  Ponieważ kolor przewodnikόw może
  odbiegać od kolorόw podanych w gniazdku,
  należy uwzględnić co następuje:
  - przewodnik koloru zielono-żόłtego należy
  podłączyć na końcόwkę oznaczoną literą E
  lub symbolem uziemienia.
  - przewodnik koloru niebieskiego należy
  podłączyć na końcόwkę oznaczoną literą N
  lub oznaczoną kolorem czarnym.
  - przewodnik koloru brązowego należy
  podłączyć na końcόwkę oznaczoną literą L
  lub oznaczoną kolorem czerwonym.
  63

  UWAGA: Podczas korzystania z funkcji
  mikrofale + grill dochodzi do znacznego
  wzrostu temperatury. W tym wypadku
  zaleca się, by dzieciom podczas
  użytkowania kuchenki towarzyszyła osoba
  dorosła (tylko dla kuchenek posiadających
  funkcję grilowania).
  UWAGA: Jeśli uszkodzone są drzwiczki
  lub powierzchnie uszczelniające, kuchenka
  nie powinna być uruchamiana do czasu jej
  naprawy przez wykwalifikowaną osobę.
  UWAGA: Wykonywanie jakichkolwiek
  czynności serwisowych lub naprawczych
  związanych ze zdejmowaniem ktόrejkolwiek
  z pokryw lub części obudowy, dających
  osłonę przed energią mikrofalową jest
  niebezpieczne dla każdego i łączy się z
  ryzykiem. Dlatego tego rodzaju czynności
  powinna dokonywać wyłącznie osoba
  wykwalifikowana.
  UWAGA: Cieczy i innych artykułόw
  żywnościowych nie wolno ogrzewać w
  szczelnych pojemnikach, gdyż są one
  podatne na eksplozję.
  UWAGA: Urządzenie nie jest przeznaczone
  do użytku przez osoby (w tym dzieci) z
  ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
  sensorycznymi lub umysłowymi, a także
  nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
  użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że
  będą one nadzorowane lub zostaną
  poinstruowane na temat korzystania z tego
  urządzenia przez opiekuna.
  Nie pozwalaj dzieciom bawić się
  urządzeniem.
  Kuchenka mikrofalowa powinna działać w
  warunkach umożliwiających dostateczne
  krążenie powietrza. Dlatego musimy za
  kuchenką zapewnić co najmniej 8 cm
  przestrzeni, po bokach przynajmniej 10 cm
  a nad nią 10 cm. Usuwanie nóżek kuchenki
  oraz pokrywanie odwietrzników jest
  zabronione.
  Do gotowania należy używać wyłącznie
  naczyń i przyrządόw specjalnie
  przeznaczonych do zastosowania w
  kuchenkach mikrofalowych.
  Podczas podgrzewania żywności w
  pojemnikach plastykowych lub
  papierowych, należy często sprawdzać
  proces gotowania ze względu na możliwość
  zapłonu pojemnikόw.
  W przypadku pojawienia się dymu,
  wyłączyć kuchenkę lub odłączyć ją od sieci • Page 64


  zasilania i nie otwierać drzwiczek, by
  stłumić możliwe płomienie.
  Mikrofalowe podgrzewanie napojόw może
  powodować opόźnione nagłe wykipienie,
  dlatego też zaleca się uważne
  manipulowanie naczyniami w których były
  one podgrzewane.
  Po podgrzaniu pożywienia dla dzieci
  (niemowląt) w butelkach lub słoikach (bez
  zakrętki i smoczka), należy zawartość
  dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. Przed
  podaniem pożywienia należy sprawdzić
  jego temperaturę, aby uniknąć możliwości
  oparzeń.
  Nie należy gotować jajek w skorupie ani
  podgrzewać ugotowanych jajek na twardo,
  gdyż mogą pęknąć, nawet po
  zakończonym już podgrzewaniu.
  Do czyszczenia drzwiczek kuchenki,
  powierzchni uszczelniających oraz wnętrza,
  należy używać łagodnych środkόw
  czyszczacych oraz gąbek lub miękkich
  szmatek.
  Kuchenkę mikrofalową należy
  systematycznie i dokładnie czyścić, oraz
  usunąć z jej wnętrza resztki jedzenia.
  Nieregularna pielęgnacja kuchenki
  mikrofalowej może spowodować
  uszkodzenia jej powierzchni, co z kolei
  może ujemnie wpłynąć na wiek trwania
  urządzenia, oraz może wywołać
  niebezpieczeństwo.
  W przypadku uszkodzenia przewodu
  zasilającego, wymiany może dokonać
  producent, autoryzowany serwis lub
  odpowiednio do tego celu wykwalifikowana
  osoba.

  3.
  4.

  5.

  6.

  7.
  8.

  do procesu sterylizacji przedmiotów czy
  żywności.
  Nie wolno włączać pustej kuchenki, gdyż
  może to spowodować jej uszkodzenie.
  W wnętrzu kuchenki nie należy
  przechowywć przedmiotόw, a w
  szczególności książek kucharskich, gazet
  itp.
  Potrawy, które posiadają błonę, czy otacza
  ich skórka tj. żółtka, ziemniaki, wątróbki
  drobiowe i tym podobne, należy przed
  gotowaniem kilkakrotnie nakłóć widelcem.
  Do otworów znajdujących się po
  zewnętrznej stronie kuchenki nie wolno
  wkładać żadnych przedmiotów.
  Z kuchenki nie wolno usuwać żadnych
  części, takich jak nóżki, śruby, złącza itp.
  Potraw nie należy gotować bezpośrednio
  na szklanym talerzu.
  Żywność zawsze należy włożyć do
  odpowiedniego naczynia.

  WAŻNE: W kuchence mikrofalowej nie należy
  używać:
  - naczyń metalowych lub naczyń z
  metalowymi uchwytami.
  - naczyń z metalowym wykończeniem lub
  dekoracją.
  - klamer drucianych powlekanych
  papierem do wiązania worków foliowych.
  - naczyń z melaminu, ponieważ zawierają
  one substancje wchłaniające energię
  mikrofalową. Grozi to pęknięciem
  naczynia lub jego zwęgleniem. Co
  więcej, przedłuża to czas
  przygotowywania żywności.
  - naczyń, ktόrych powierzchnia nie jest
  przystosowana do użycia w kuchence
  mikrofalowej. Nie należy również używać
  zamkniętych filiżanek z uchwytami.
  - pojemników o małych otworach lub
  butelek z wąskimi szyjkami, gdyż mogą
  one podczas podgrzewania pęknąć.
  - zwykłych termometrów do mięsa lub
  wypieków. Na rynku dostępne są
  specjalne termometry, które
  przystosowane są do zastosowania w
  kuchenkach mikrofalowych.
  9. Przyrządy przeznaczone do użycia w
  kuchence mikrofalowej należy używać
  zgodnie z instrukcją obsługi ich producenta.
  10. Kuchenka mikrofalowa nie nadaje się do
  smażenia potraw.
  11. Należy pamiętać, iż energia mikrofalowa nie
  nagrzewa naczyń w których
  przygotowywana jest żywność. Mimo iż
  naczynie, będzie na dotyk chłodne,
  temperatura artykułu żywnościowego

  Wskazόwki dotyczące
  bezpiecznego użytkowania
  kuchenki
  Poniżej podane zostały niektόre zasady i
  wskazόwki dotyczące bezpieczeństwa, ktόre
  (podobnie jak w przypadku użytkowania innych
  urządzeń elektrycznych) należałoby uwzględnić.
  Zapewni to bezpieczne i najskuteczniejsze
  działanie kuchenki.
  1. Podczas działania kuchenki talerz
  obrotowy, nośniki rolek, podstawek
  (sprzęgło) i pierścień zawsze powinny być
  umieszczone na swoim miejscu.
  2. Kuchenki należy używać wyłącznie do
  przyrządzania potraw. Nie wolno używać jej
  do suszenia ubrań, papieru lub innych
  przedmiotów. Nie nadaje się ona również
  64 • Page 65

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  będzie tak samo wysoka jak po zwykłym
  gotowaniu. Dlatego po odsłonięciu
  (chłodnej) przykrywki potrawa będzie
  parować.
  Przed spożyciem należy sprawdzić
  temperaturę żywności, szczególnie jeśli
  chodzi o artykuły żywnościowe dla dzieci i
  niemowląt. Radzi się, aby po wyjęciu
  żywności z kuchenki poczekać kilka minut,
  potrawę należy przemieszać lub wstrząsnąć
  aby temperatura pożywienia była
  rόwnomiernie rozprowadzona.
  Żywność zawierającą tłuszcze i wodę
  należy po wyłączeniu się kuchenki
  przetrzymać w niej przez kolejnych 30 - 60
  sekund. Spowoduje to uspokojenie się
  składników. Potrawa po wstawieniu do niej
  łyżki lub dodaniu kostki Maggi nie będzie
  się pienić.
  Należy pamiętać, że czas przygotowywania
  niektórych potraw (np. budyniu wigilijnego,
  marmolady lub mielonego mięsa), jest
  krótszy w porównaniu z ich tradycyjnym
  przygotowywaniem. Do podgrzewania
  potraw zawierających dużą ilość tłuszczu
  lub cukru nie wolno używać naczyń z
  tworzyw sztucznych..
  Mimo, iż energia mikrofalowa nie nagrzewa
  naczyń, naczynie może absorbować ciepło
  pochodzące z potrawy. Najczęściej pojawia
  się to w przypadku pokrycia żywności folią.
  By zapobiec poparzeniom, zaleca się
  używanie rękawiczek ochronnych, podczas
  wyjmowania naczyń z kuchenki.
  Aby zmniejszyć możliwość wystąpienia
  pożaru w komorze kuchenki:
  a) Należy dokładnie określić czas
  przygotowywania żywności i uważać
  by jej nie podgrzewać za długo.
  Uważnie należy sprawdzać proces
  podgrzewania żywności jeśli używamy
  do tego przyrządów papierowych, z
  tworzyw sztucznych lub innych łatwo
  palnych materiałów.
  b) Należy usunąć druciane spinki czy
  sznurki, którymi związana jest
  pakowana w woreczkach żywność.
  c) Nie wolno otwierać drzwiczek kuchenki
  w przypadku zapalenia się wsadu.
  Kuchenkę należy natychmiast odciąć
  od zasilania prądu przez wyciągnięcie
  wtyczki z gniadzka lub przez
  odkręcenie bezpiecznika z głównej
  tablicy rozdzielczej.

  65 • Page 66

  Opis kuchenki

  1.
  2.
  3.

  4.
  5.
  6.
  7.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  66

  Wybór czasu +
  Wybór czasu Wybór sposobu gotowania i pieczenia
  (mikrofale, rozmarażanie, ruszt i
  kombinacja)/ Cooking mode (microwave,
  defrost, grill and combination)
  Wyświetlacz
  Ustawienie czasu i zegar programujący/
  Time set and Timer
  Wybór menu/ Auto menu
  Rozpoczęcie i przerwanie działania/ Start –
  reset function

  Ochronny system zatrzaskόw drzwi
  Okno kuchenki
  Odwietrznik
  Pierścień łożyska
  Szklany talerz
  Panel sterujący
  Ruszt do grilowania • Page 67

  Instrukcja obsługi
  1.

  3.

  Podgrzewanie przez naciśnięcie
  jednego przycisku

  Należy wybrać masę zamrożonego artykułu
  żywnościowego, kuchenka sama określi
  optymalną siłę oddziaływania mikrofali i
  potrzebny czas do przygotowania żywności.
  Przykład: Rozmrażanie 0,5 kg
  zamrożonego mięsa.
  a) By dokonać wyboru "DEF", należy
  nacisnąć przycisk "Micro…Auto
  menu".
  b) Trzeba podać masę artykułu
  żywnościowego. Do tego służą
  przyciski "1min" (1 kg) i "10sec" (0,1
  kg).
  c) Kuchenka zostanie uruchomiona,
  naciśnięciem przycisku "Start/Reset".

  Kuchenka umożliwia, by jednym
  naciśnięciem przycisku rozpocząć proces
  gotownia. Funkcja ta jest bardzo wygodna i
  pomocna, gdyż pozwala na szybkie
  podgrzanie szklanki wody itp.
  Przykład: Podgrzanie szklanki melka
  a) Szklankę z mlekiem należy umieścić
  na szklanym talerzu obrotowym i
  zamknąć drzwiczki kuchenki.
  b) Naciśnięciem przycisku "Start/Reset"
  uruchamia się kuchenkę, ktόra będzie
  oddziaływała przez kolejną minutę
  100% siłą mikrofali.
  c) Zakończony program oznajmi 5
  sygnałόw dźwiękowych.

  2.

  Masa zamrożonego artykułu
  żywnościowego nie może przekraczać 2 kg.

  Podgrzewanie przy pomocy
  mikrofali

  4.

  Wybierać można spośrόd 5 poziomόw siły
  oddziaływania, najdłuższy czas działania
  wynosi 60 minut.

  1
  2
  3
  4
  5

  A
  mikrohullámú
  sugarak
  teljesítménye
  100%
  70%
  50%
  30%
  10%

  Grill
  W zakres tej funkcji wchodzą dwa sposoby.
  Aby z niej skorzystać należy nacisnąć
  przycisk "Mikrofale…Meni automatycznego
  gotowania" (najdłuższy czas gotowania to
  60 min)
  Sposób 1: 85% mocy grillowania, na
  wyświetlaczy wyświetla się komunikat G-1
  Sposób 2: 50% mocy grillowania, na
  wyświetlaczy wyświetla się komunikat G-2
  Przykład: Przygotowanie żywności na
  grillu, 20 minut
  a) Należy nacisnąć przycisk
  "Mikrofale…Meni automatycznego
  gotowania" , aż na wyświetlaczu LED
  pojawi się komunikat "G-1".
  b) Ustawić czas gotowania "20:00".
  c) Nacisnąć przycisk "Start/Reset".
  Podczas grillowania, żywność w kuchence
  nie ogrzewa sie dzięki mikrofalom. Ciepło
  emanuje
  stalowa grzałka umieszczona w górnej
  części kuchenki.
  Podczas działania grilla, gotowanie
  (grillowanie) może przebiagać w dwóch
  poziomach, po
  zakończeniu pierwszej połowy grillowania
  program samoistnie wyłączy się. Dwa
  sygnały
  dźwiękowe zasygnalizują, iż nastąpił czas,
  aby odwrucić żywność. Po odwruceniu
  artykułu
  spożywczego należy zamknąć drzwiczki i
  nacisnąć przycisk "Start/Reset". Program
  będzie

  W zakresie tej funkcji istnieją dwie
  możliwości.
  a) Szybkie podgrzewanie mikrofalami
  (100% siły oddziaływania)
  Przykład: Gotowanie – czas 5 minut, siła
  oddziaływania mikrofali 100%.
  1. Należy określić czas gotowania np.
  "5:00".
  2. Nacisnąć "Start/Reset".
  b) Podgrzewanie mikrofalami z ręcznym
  ustawieniem ich siły oddziaływania
  1. Należy nacisnąć przycisk "Micro…Auto
  menu" i wybrać siłę oddziaływania
  mikrofali np. 70%;
  2. Nastawić czas np. na "10:00".
  3. Nacisnąć "Start/Reset".

  Gombnyomá
  sok száma
  "Micro"

  Automatyczne rozmrażanie zależne
  od ciężaru żywności

  Felirat a
  kijelzőn
  P100
  P70
  P50
  P30
  P10

  67 • Page 68

  kontynuowany. Jeśli zaś nie chcemy
  odwrucić żywności, program z działaniem
  po upływie jednej

  5.

  Liczba
  naciśnięć
  na przycisk
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Kombinowane oddziaływanie
  Kuchenka umożliwia dwa sposoby
  przygotowywania żywności za pomocą
  kombinacji mikrofali i grilla.
  Sposób 1: Łączne oddziaływanie (55%
  mikrofale + 45% grill). Na wyświetlaczu
  zostanie
  wyświetlony komunikat "C-2".
  Sposób 2: Łączne oddziaływanie (30%
  mikrofale + 70% grill). Na wyświetlaczu
  zostanie wyświetlony komunikat "C-1".
  Przykład: Przygotowanie żywności, sposób
  2, 15 minut
  a) Należy nacisnąć przycisk
  "Mikrofale…Meni automatycznego
  gotowania" , aż na wyświetlaczu LED
  pojawi się komunikat "C-2".
  b) Ustawić czas gotowania "15:00".
  c) Nacisnąć przycisk "Start/Reset".

  6.

  7.

  Należy wybrać tylko rodzaj żywności i jej
  ciężar. Kuchenka sama dostosuje siłę i
  czas oddziaływania mikrofali.
  Przykład: Automatyczne gotowanie 0,4kg
  ryby
  a) Należy naciskać przycisk
  "Mikrofale…Meni automatycznego
  gotowania" , aż na wyświetlaczu
  pojawi się komunikat "A-5".
  b) Ciężar żywności określa się za
  pomocą przycisków "1 min"(1 kg) i "10
  sec" (0,1 kg). Należy naciskać
  odpowiedni przycisk, aż na
  wyświetlaczu pojawi się komunikat
  "0,4".
  c) Nacisnąć przycisk "Start/Reset".

  8.

  A-2
  Warzywa

  A-3
  Makaron

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6

  1
  2

  A-6
  Drób

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  Zegar dygitalny

  Timer
  Timer umożliwia dowolne ustawienie
  rozpoczęcia i zakończenia działania
  kuchenki. Aby skorzystać z tej funkcji
  należy upewnić się, że zegar kuchenki
  został dokładnie ustawiony.
  Przykład: W tym momencie jest 16:30. Z
  przygotowaniem żywności chcemy
  rozpocząć o godzinie 18:15. Chcemy aby
  kuchenka działała o mocy 70% przez 10
  minut.
  a) Należy nacisnąć przycisk "
  Zegar/Timer". Za pomocą przycisków
  "1 min" i "10 sec" należy ustawić czas
  na 18:15 (identyczny proces jak
  podczas ustawiania zegara).
  b) Naciskając przycisk "Mikrofale…Meni
  automatycznego gotowania" należy
  wybrać moc działania kuchenki 70%.
  c) Należy ustawić czas gotowania 10
  minut
  d) Nacisnąć przycisk "Start/Reset".
  Jeśli moc i czas działania (kroki b i c) nie
  zostaną ustawione, po naciśnięciu
  przycisku "Start/Reset", kuchenka działać
  będzie jako budzik. O godzinie 18:15
  włączy się 10 sygnałow dźwiękowych, po
  czym urządzenie wyłaczy się.

  Ciężar. Rodzaj żywności

  A-1
  Ryż

  A-5
  Ryba

  Kuchenka jest zaopatrzona w zegar
  dygitalny. W celu ustawienia czasu
  (przykładowo 16:30)należy:
  1. Nacisnąć przycisk "Zegar/Timer".
  Komunikat na wyświetlaczu zacznie
  mrugać. Naciskając przycisk "1 min" i
  "10 sec" ustawiamy godzinę.
  2. Ponownie nacisnąć przycisk
  "Zegar/Timer". Za pomocą przycisków
  "1 min" i "10 sec", należy ustawić
  minuty.
  3. Nacisnać przycisk "Zegar/Timer".
  Nowo ustawiony czas zostanie
  wyświetlony.
  4. Aby ustawić zegar, należy za każdym
  razem powtórzyć w/w kolejność.

  Menu automatyczne

  Liczba
  naciśnięć
  na
  przycisk
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Ciężar. Rodzaj żywności
  A-4
  Mięso

  68 • Page 69

  9.

  Zabezpieczenie/ blokada działania

  pierścień łożyska i dolną część komory
  kuchenki. Zaleca się, aby wnętrze kuchenki
  czyścić łagodnymi środkami, wodą lub
  środkiem do mycia powierzchni szklanych.
  Po czym, należy ją starannie wysuszyć.
  Podczas przygotowywania żywności w
  wnętrzu kuchenki kumuluje się para, która
  wydostaje się z potraw. Para nie wywiara
  żadnego wpływu ani na wewnętrzne
  powierzchnie kuchenki ani na pierścień
  łożyska. Po usunięciu pierścienia łożyska
  podczas czyszczenia kuchenki należy
  uważać aby później został on umiejscowiony
  prawidłowo na pierwotne miejsce.
  8. W celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów
  w kuchence należy umieścić w niej głębokie
  naczynie (przystosowane do użytku w
  kuchence mikrofalowe) z wodą. Do wody
  należy wycisnąć sok jednej cytryny i dodać
  pozostałą skόrkę. Gotować przez 5 minut.
  Po zakończonym gotowaniu należy
  kuchenkę dokładnie i starannie osuszyć za
  pomocą miękkiej ściereczki.
  9. Przed zamianą żarówki w kuchence
  mikrofalowej neleży zasięgnąć rady u
  sprzedawcy lub w autoryzowanym zakładzie
  serwisowym.

  W celu włączenia zabezpieczenia, należy
  nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy
  przyciski " Wybór czasu +" i
  " Wybór czasu -". W celu wyłączenia tej
  funkcji należy powtórzyć działanie.

  10. Start / Reset
  a)

  b)

  W przypadku naciśnięcia przycisku
  Start/ Reset podczas działania
  kuchenki, kuchenka wyłączy się.
  W przypadku ustawienia
  automatycznego właczenia się
  kuchenki, zaprogramowane działanie
  kuchenki zastanie zanulowane w chwili
  nacisnięcia przycisku "Start/ Reset".

  Pielęgnacja kuchenki
  mikrofalowej – czyszczenie i
  konserwacja
  1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy
  kuchenkę obowiazkowo wyłaczyć i
  wyciągnąć kabel zasilający z gniazdka.
  2. Wnętrze kuchenki powinno być zawsze
  czyste. Jeżeli po zakończonym gotowaniu na
  ściankach kuchenki zostały okruchy potraw
  lub krople płynu, powinno się je wytrzeć
  wilgotną szmatką. Do czyszczenia należy
  używać łagodnych środkόw czyszczących.
  Nie zaleca się używania silnych detergentów
  oraz środków ściernych.
  3. Powierzchnię zewnętrzną należy czyścić
  wilgotną ściereczką. Aby zapobiec
  uszkodzeniom lub awarii części znajdujących
  się wewnątrz kuchenki, należy uważać by
  woda lub inne płyny nie dostały się do
  odwietrzników.
  4. Nie wolno zmoczyć panelu sterującego.
  Należy czyścić go miękką, wilgotną
  ściereczką. Nie powinno się używać silnych
  środków czyszczących, środków ściernych,
  jak również środków czyszczących w
  aerosolu.
  5. Jeśli na wewnętrznych lub zewnętrznych
  powierzchniach kuchenki osiada para,
  należy zetrzeć ją miękką ściereczką. Para
  pojawia się, gdy kuchenka umieszczona jest
  w środowisku bardzo wilgotnym. Nie
  oznacza to jednak usterki jej działania lub jej
  uszkodzenia.
  6. Od czasu do czasu należy oczyścić rόwnież
  szklany talerz. Można umyć go w ciepłej
  wodzie i płynem do naczyń lub w zmywarce
  do naczyń.
  7. Aby zapobiec powstawaniu hałasu podczas
  pracy kuchenki, należy regularnie czyścić

  Środowisko
  Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego
  nie należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami
  komunalnymi, lecz oddać na urzędowo
  określone składowisko do recyklingu. Postępując
  w ten sposób, przyczyniają się Państwo do
  zachowania czystego środowiska.

  Gwarancja i serwis naprawczy
  W celu uzyskania informacji lub w razie
  problemów z urządzeniem, zwrócić się do
  centrum pomocy użytkownikom Gorenja w
  danym państwie (numer telefonu znajduje się na
  międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w
  danym kraju nie ma takiego centrum, należy
  zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Gorenja
  lub Działu małych urządzeń AGD.
  Dodatkowe zalecenia i wskazówki dotyczące
  pieczenia za pomocą mikrofali i grilla
  znajduja się na stronie internetowej:
  http://microwave.gorenje.com

  WIELE SATYSFAKCJI Z
  KORZYSTANIA KUCHENKI
  MIKROFALOWEJ ŻYCZY PAŃSTWU

  69 • Page 70

  MANUAL DE UTILIZARE

  RO

  Înainte de a utiliza cuptorul, vă rugăm să citiŝi aceste instrucŝiuni cu atenŝie.

  CARACTERISTICI
  Consum ................................................................................................................. 230V~50Hz, 1280W
  Capacitate ................................................................................................................................... 900W
  Grill…………………………………………………………………………………. .............................. 1200W
  Frecvenţă de operare............................................................................................................. 2450MHz
  Dimensiuni exterioare .................................................................. 510mm(L) x 303mm(H) x 405mm(W)
  Dimensiuni cavitate cuptor ........................................................... 330mm(L) x 212mm(H) x 330mm(W)
  Capacitate cuptor......................................................................................................................... 23 litri
  Greutate ....................................................................................................................... Approx. 14,5 kg
  Nivel de zgomot: ..............................................................................................................Lc < 58 dB (A)

  Interferenŝe radio

  Acest aparat este marcat corespunzător
  directivei europene 2002/9/CE în privinŝa
  aparatelor electrice şi electronice vechi
  (waste
  electrical
  and
  electronic
  equipment - WEEE).
  Directiva prescrie cadrul pentru o
  preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, şi
  valorificarea aparatelor vechi.

  Cuptoarele cu microunde pot avea interferenţe
  cu radio-ul, televizorul sau alte echipamente
  similare. Interferenţele pot fi eliminitate sau
  reduse, dacă urmaţi următoarele proceduri:
  a) Curăţaţi uşa sau garnitura;
  b) Puneţi aparatul de radio sau TV cât mai
  departe de cuptorul cu microunde;
  c) Folosiţi o antenă corect instalată pentru
  radio, televizor etc., pentru a obţine un
  semnal cât mai bun.

  Înainte de a suna la service
  1.

  2.

  Dacă cuptorul nu funcţionează, dacă
  afişajul nu se aprinde sau dacă se stinge:
  a) Verificaţi dacă cuptorul este în priză.
  Dacă ştecherul nu este bine fixat,
  scoateţi-l din priză , aşteptaţi 10
  secunde şi puneţi-l la loc.
  b) Verificaţi dacă siguranţele sunt bune
  sau dacă nu este un scurt circuit. Dacă
  totul este în regulă, verificaţi priza cu
  un alt aparat.
  Dacă nu porneşte:
  a) Verificaţi dacă timer-ul este setat.
  b) Verificaţi dacă uşa este bine închisă.
  Dacă aceasta nu este închisă, cuptorul
  nu va porni.

  Instalare
  1.
  2.

  3.

  Dacă cuptorul tot nu funcŝionează nici după
  ce aŝi verificat situaŝiile de mai sus, chemaŝi
  cea mai apropiată unitate de service.

  4.
  5.
  6.

  7.
  8.

  70

  Scoateţi toate materialele de ambalare din
  interiorul aparatului.
  Verificaţi cuptorul după despachetare,
  pentru a vedea dacă:
  - uşa este bine aliniată,
  - uşa nu este deteriorată,
  - nu sunt crestături sau găuri pe geamul
  de la uşă şi pe ecran,
  - nu sunt crestături în interiorul aparatului,
  - în cazul unor defecţiuni ca cele de mai
  sus NU folosiţi cuptorul.
  Acest cuptor are o greutate de 14,5 kg şi
  trebuie plasat pe o suprafaţă orizontală,
  suficient de puternică pentru a-i suporta
  greutatea.
  Aparatul nu trebuie pus într-un loc unde
  sunt temperaturi ridicate şi aburi.
  NU PUNEŢI nimic pe cuptor.
  Distanţa dintre zidurile laterale şi cuptor
  trebuie să fie de cel puţin 8 cm, iar distanţa
  dintre zidul din spate şi cuptor trebuie să fie
  de cel puţin 10 cm pentru o ventilare
  corectă.
  NU SCOATEŢI axul de rotire al platoului.
  Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi atunci când
  utilizează aparatul. • Page 71

  ATENŜIE – ACEST APARAT TREBUIE
  ÎMPĂMÂNTAT

  a)

  Cablul de alimentare trebuie să ajungă cu
  uşurinţă la priză.
  Pentru acest cuptor este nevoie de o putere
  de alimentare de 1.3 KVA, de aceea este
  recomandat să consultaţi un tehnician atunci
  când instalaţi aparatul.
  ATENŜIE: Cuptorul este protejat de o
  siguranţă internă de 250V 10 Amp.
  IMPORTANT – Cablurile sunt colorate
  conform următorului cod:
  Verde şi galben
  Albastru
  Maro

  b)
  c)

  Nu gătiţi prea mult mâncarea.
  Supravegheaţi funcţionarea aparatului
  dacă aţi introdus în interior hârtie,
  plastic sau alte materiale care ajută la
  prepararea mâncării, dar pot fi
  inflamabile.
  Înainte de a pune pungile în cuptor
  îndepărtaţi legăturile de sârmă.
  Dacă materialele din interior iau foc,
  lăsaţi uşa închisă, scoateţi aparatul din
  priză sau opriţi alimentarea cu curent
  de la siguranţă.

  Instrucŝiuni generale pentru
  siguranŝa dvs.

  Pământ
  Neutru
  Activ

  Mai jos sunt câteva instrucţiuni şi precauţii de
  care trebuie să ţineţi seama atât pentru siguranţa
  dvs., cât şi pentru a asigura o funcţionare cât mai
  bună a aparatului:
  1. Atunci când folosiţi cuptorul, asiguraţi-vă că
  tava de sticlă şi suportul pe care stă
  aceasta sunt la locul lor.
  2. Cuptorul nu trebuie folosit în alt scop decât
  acela de a prepara mâncarea. Nu folosiţi
  cuptorul pentru a usca rufe, hârtie sau alte
  produse care nu sunt alimentare, sau
  pentru a steriliza anumite lucruri.
  3. Cuptorul nu trebuie pornit dacă este gol,
  deoarece se poate strica.
  4. Nu folosiţi cavitatea cuptorului ca spaţiu de
  depozitare pentru hârtie, cărţi de bucate
  etc.
  5. Nu folosiţi cuptorul pentru pregătirea
  conservelor, deoarece cuptoarele cu
  microunde nu sunt echipate în acest sens,
  iar alimentele care nu sunt bine conservate
  pot dăuna sănătăţii.
  6. Ouăle cu coajă pot exploda, de aceea nu
  este bine să le preparaţi în cuptor. Chiar şi
  ouăle curăţate pot exploda uneori în timpul
  preparării, de aceea este bine să folosiţi un
  capac când gătiţi ouă. După ce terminaţi,
  mai lăsaţi capacul pe vas timp de
  aproximativ un minut.
  7. Nu gătiţi alimente în membrană cum ar fi
  gălbenuşul de la ou, cartofii, ficatul de pui,
  înainte de a le fi înţepat de câteva ori cu o
  furculiţă.
  8. Nu puneţi nimic în fantele de aerisire de pe
  corpul aparatului.
  9. Nu îndepărtaţi piese din cuptor cum ar fi
  picioruşele, şuruburile şi altele
  asemănătoare.
  10. Nu puneţi alimentele direct pe farfuria de
  sticlă. Alimentele trebuie să stea în/pe vase
  speciale pentru gătit.

  Deoarece culorile cablurilor pot să nu
  corespundă cu marcajele de pe priza dvs.,
  trebuie procedat în felul următor:
  Cablul verde şi galben trebuie conectat la
  terminalul marcat cu litera E sau cu simbolul
  de pământ colorat în verde.
  Cablul albastru trebuie conectat la terminalul
  marcat cu litera N sau colorat în negru. Cablul
  maro trebuie conectat la terminalul marcat cu
  litera L sau colorat în roşu.

  Instrucŝiuni importante
  ATENŜIE – pentru a reduce riscul de arderi,
  şocuri electrice, incendiu, accidente sau energie
  excesivă a microundelor:
  1. Citiţi cu atenţie aceste instrcţiuni, înainte de
  a utiliza cuptorul
  2. Unele produse cum ar fi ouăle întregi şi
  recipientele sigilate (cum ar fi, de exemplu,
  borcanele închise de sticlă şi biberoanele)
  pot exploda, de aceea nu este recomandat
  să le încălziţi în cuptorul cu microunde.
  Pentru detalii, consultaţi o carte de bucate.
  3. Cuptorul trebuie utilizat doar pentru
  scopurile menţionate în instrucţiuni.
  4. Acest aparat nu trebuie utilizat de către
  persoane (inclusiv copii) care au capacităţi
  fizice, mentale sau senzoriale reduse sau
  sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu
  excepţia cazului în care sunt supravegheaţi
  sau instruiţi cu privire la utilizarea aparatului
  de către o persoană responsabilă pentru
  siguranţa lor.
  5. Nu utilizaţi cuptorul dacă nu funcţionează
  corect, dacă a căzut pe jos sau dacă este
  deteriorat.
  6. Pentru a reduce riscul de incendii în
  cavitatea cuptorului respectaţi următoarele
  instrucţiuni:

  71 • Page 72

  IMPORTANT – CE VASE NU TREBUIE
  FOLOSITE ÎN CUPTORUL CU
  MICROUNDE:
  Nu folosiţi tigăi de metal sau vase cu
  mânere de metal.
  Nu folosiţi vase ce au margini de metal.
  Nu folosiţi pungi de plastic legate cu
  sârmă.
  Nu folosiţi vase din melamină, deoarece
  conţin un material care absoarbe energia
  microundelor. Vasele pot crăpa, iar
  procesul de preparare va fi încetinit.
  Nu folosiţi pentru gătit sticle cu gât
  îngust, deoarece pot exploda.
  Nu folosiţi termometre obişnuite pentru
  carne sau prăjituri. Pe piaţă există
  termometre speciale pentru cuptoarele cu
  microunde.
  11. Instrumentele pentru microunde trebuie
  folosite în concordanţă cu instrucţiunile
  producătorului.
  12. Cuptorul nu trebuie folosit pentru prăjirea
  alimentelor.
  13. Nu uitaţi că cuptorul cu microunde
  încălzeşte numai lichidul dintr-un recipient.
  De aceea nu uitaţi că atunci când scoateţi
  vasele din cuptor, chiar dacă nu sunt calde,
  mâncarea sau lichidele din interior sunt
  fierbinţi şi vor emite aburi atunci când luaţi
  capacul de pe vas.
  14. Testaţi dvs. temperatura alimentelor şi a
  lichidelor, mai ales dacă gătiţi pentru
  bebeluşi. Este recomandabil să nu
  consumaţi alimentele imediat ce le-aţi scos
  din cuptor, ci să le lăsaţi câteva minute şi să
  le amestecaţi pentru a distribui în mod egal
  temperatura.
  15. Mâncarea care conţine un amestec de apă
  cu grăsime trebuie să stea cam 30-60 de
  secunde în cuptor după ce acesta s-a oprit.
  Astfel, amestecul nu va bolborosi dacă
  puneţi o lingură în el.
  16. Nu trebuie să uitaţi că anumite alimente
  cum ar fi budincile, gemul, carnea tocată
  etc., se încălzesc foarte repede. Dacă
  preparaţi mâncăruri cu conţinut mare de
  grăsime sau zahăr nu folosiţi recipiente din
  plastic.
  17. Vasele se pot încinge, mai ales dacă au
  fost acoperite cu o folie din plastic. Nu uitaţi
  să folosiţi mănuşile pentru protecţie.

  72 • Page 73

  PANOU DE COMENZI

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  73

  TIMP SUS
  TIMP JOS
  Microunde / Dezghetare / Grill /
  Grill dublu
  fereastra afisaj
  Ceas / Cronometru
  AUTO / MENIU
  PORNIT / ANULARE

  Sistem de blocare a usii
  Geam
  Ventilare
  Inel rotativ
  Tava
  Panou de comenzi
  Grill • Page 74

  4.

  Instructiuni de funtionare
  1.

  Aceasta functie are doua optiuni. Puteti
  alege intre cele doua apasand pe butonul
  "Micro…Auto menu" (durata maxima de
  preparare a mancarii este de 60 de minute):
  Optiunea 1: 85% putere grill, afisaj G-1
  Optiunea 2: 50% putere grill, afisaj G-2
  Exemplu: Prepararea mancarii folosind
  grill-ul pentru 20 de minute.
  a) Apasati "Micro…Auto menu" pana
  cand pe se afiseaza pe LED "G-1".
  b) Setati durata de preparare la "20:00"
  c) Apasati "Start/Reset"
  Atunci cand utilizati grill-ul, mancarea
  nu este incalzita de microunde.
  Caldura este raspandita de la
  rezistenta de metal din partea
  superioara a cuptorului.
  Atunci cand functia grill functioneaza,
  durata de preparare este impartita in
  doua etape. Dupa prima etapa,
  programul se va opri automat si se vor
  auzi doua semnale sonore, pentru a va
  avertiza ca trebuie sa deschideti usa
  cuptorului si sa intoarceti mancarea.
  Inchideti usa, dupa ce ati intors
  mancarea. Apasati butonul
  "Start/Reset" si procesul de preparare
  a mancarii va continua cu cea de-a
  doua etapa. Daca nu vreti sa intoarceti
  mancarea, cuptorul va porni singur
  dupa un minut de pauza.

  Incalzire cu un singur buton
  Apasati butonul doar o data pentru a porni
  incalzirea – este o modalitate rapida de a
  incalzi un pahar cu apa etc.
  Exemplu: Pentru a incalzi un pahar cu
  lapte
  a) Puneti paharul de lapte pe tava de
  sticla rotativa si inchideti usa.
  b) Apasati butonul »Start/Reset«,
  cuptorul cu microunde va functiona la
  100% putere timp de un minut.
  c) La final veti auzi 5 semnale sonore.

  2.

  Incalzire microunde
  Aceasta functie are doua optiuni.
  a) Incalzire microunde rapida (100%
  putere)
  Exemplu: Pentru a incalzi mancarea la
  100% putere timp de 5 minute
  1. Setati timpul la »5:00«
  2. Apasati »Start/Reset«
  b) Functionare manuala incalzire
  microunde
  Exemplu: Pentru a incalzi mancarea la
  70% putere timp de 10 minute
  1. Apasati butonul "Micro…Auto menu",
  selectati »70%« putere;
  2. Setati timpul la »10:00«
  3. Apasati »Start/Reset«

  Exista 5 niveluri de putere, iar durata cea mai
  lunga de preparare la microunde este de 60
  minute.
  Nr. Atingeri
  "Micro"
  1
  2
  3
  4
  5

  3.

  Putere
  microunde
  100%
  70%
  50%
  30%
  10%

  Grill

  5.

  Gatire combinata
  Cu acest produs aveti mai multe variante de
  gatire combinata.
  Optiunea 1 : Gatire combinata (55%
  microunde + 45% grill)
  LED-ul va afisa "C-1"
  Optiunea 2 : Gatire combinata (30%
  microunde + 70% grill)
  LED-ul va afisa "C-2".
  Exemplu: Prepararea mancarii folosind
  optiunea 2 pentru 15 minute.
  a) Apasati "Micro…Auto meniu" pana
  cand pe LED apare "C-2"
  b) Setati timpul de gatire pentru "15:00"
  c) Apasati "Start/Reset"

  Afisaj
  P100
  P70
  P50
  P30
  P10

  Auto-dezghetare
  Selectati greutatea alimentelor congelate,
  iar acest lucru va va ajuta sa reglati
  automat nivelul de putere si timpul.
  Exemplu: dezghetare 0.5kg de carne
  congelata.
  a) Apasati "Micro…Auto menu" pentru a
  selecta "DEF".
  b) Introduceti greutatea apasand butonul
  "1min" (1kg) si butonul "10 sec"
  (0.1kg).
  c) Apasati " Start/Reset ".
  Greutatea alimentelor congelate nu trebuie
  sa depaseasca 2 kg.

  6.

  Auto-Meniu
  Acest aparat vă oferă posibilitatea de a
  alege între două metode de gătire
  combinată.
  Exemplu: Auto preparare 0.4 kg peste
  a) Apasati butonul "Micro…Auto menu"
  pana cand se afiseaza "A-5".

  74 • Page 75

  b)

  c)

  Introduceti greutatea apasand pe
  butonul "1 min" (1 kg) si pe butonul
  "10 sec" (0.1 kg).
  Apasati "Start/Reset".

  Numar
  atingeri
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Numar
  atingeri
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  7.

  dupa ce ati programat ceasul, aparatul
  va incepe sa lucreze ca un ceas.
  La 18:15 se vor auzi 10 sunete sonore
  si aparatul se va opri.

  9.

  Menu, Weight (kg)
  A-1
  A-2
  A-3
  Orez
  Legume Găluşte
  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6

  Pentru a activa sistemul de blocare pentru
  copii, apasati " TIMP SUS " si " TIMP JOS "
  in acelasi timp, timp de 2 secunde.
  Apasati " TIMP SUS " si " TIMP JOS " in
  acelasi timp timp de doua secunde din nou,
  pentru a debloca aparatul.

  1
  2

  10. Start/Reset
  a)

  Menu, Weight (kg)
  A-4
  A-5
  A-6
  Carne
  Peste
  Pui
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  b)

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  In perioada de functionare apasati
  butonul "Start/Reset" pentru a opri
  functionarea.
  Daca a fost setat un program inainte
  de a apasa start, apasati acest buton
  pentru a anula orice setare.

  Curăŝare şi întreŝinere
  1.
  2.

  Ceas
  Cuptorul are un ceas digital cu formatul 24
  de ore,
  Pentru a seta timpul de exemplu la 4:30pm:
  a) Apasati butonul "Clock/Timer". Afisajul
  incepe sa clipeasca, reglati ora cu
  butoanele "1 Min" si "10 Sec".
  b) Apasati "Clock/Timer" din nou, reglati
  minutele cu butoanele "1Min" si "10
  Sec".
  c) Apasati "Clock/Timer" din nou si
  ceasul va fi setat.
  d) Daca schimbati ora, repetati procedura
  de mai sus.

  8.

  Blocare pentru copii

  3.

  4.

  5.

  Timer
  Aceasta va permite sa setati cuptorul cu
  microunde sa porneasca si sa se opreasca
  la un timp dinainte stabilit.
  Ceasul trebuie setat inainte de a folosi
  aceasta functie.
  Exemplu: ora curenta este 16:30, iar dvs.
  doriti sa inceapa gatitul la ora 18:15 cu 70%
  putere, pentru 10 minute:
  a) Apasati "Clock/Timer", setati timpul la
  "18:15" apasand pe butoanele "1Min"
  si "10 Sec" , (ca atunci cand setati ora)
  b) Apasati "Micro…Auto menu" pentru a
  selecta 70% putere.
  c) Setati durata de gatit la 10.
  d) Apasati "Start/Reset"
  Daca nu setati puterea si durata de
  gatire si apasati direct butonul start,

  6.

  7.

  75

  Opriţi cuptorul şi scoateţi-l din priză înainte
  de a-l curăţa.
  Interiorul cuptorului trebuie să fie tot timpul
  curat. Dacă pe pereţi se depun resturi de
  mâncare sau lichide, ştergeţi-le cu o cârpă
  umedă. Puteţi folosi şi un detergent neutru,
  dacă cuptorul este foarte murdar. Nu vă
  recomandăm utilizarea unor detergenţi
  puternici sau abrazivi.
  Exteriorul trebuie curăţat cu o cârpă umedă.
  Pentru a nu deteriora părţile din interior, nu
  lăsaţi apa să se scurgă în fantele de
  ventilare.
  Panoul de comenzi nu trebuie să se ude.
  Curăţaţi-l cu o cârpă moale puţin umezită.
  Nu folosiţi detergent, substanţe abrazive
  sau spayuri pentru panoul de comenzi.
  Dacă se adună abur în interior, sau în jurul
  uşii, stergeţi cu o cârpă moale. Acest lucru
  se poate întâmpla dacă cuptorul
  funcţionează într-un mediu umed, şi nu
  reprezintă un semn de defectare a
  aparatului.
  Din când în când trebuie să curăţaţi tava de
  sticlă. Spălaţi-o cu apă caldă cu detergent
  neutru sau în maşina de spălat vasele.
  Inelul şi cavitatea interioară trebuie curăţate
  în mod regulat pentru a evita zgomotul
  excesiv. Partea de jos se şterge cu
  detergent neutru, apă sau soluţie de curăţat
  geamurile, după care se şterge. Inelul poate
  fi spălat cu apă călduţă cu detergent neutru
  sau în maşina de spălat. Vaporii care se
  acumulează în timpul gătitului nu
  influenţează suprafaţa de jos sau roţile de • Page 76

  8.

  9.

  la inel. Dacă scoateţi inelul, aveţi grijă să îl
  puneţi la loc exact în aceeaşi poziţie.
  Mirosul neplăcut din cuptor poate fi
  îndepărtat amestecând într-un vas o cană
  de apă cu suc şi coajă de lămâie. Lăsaţi
  vasul să se încălzească în cuptor timp de 5
  minute, apoi ştergeţi cu o cârpă moale şi
  curată.
  Dacă trebuie să înlocuiţi becul din cuptor,
  chemaţi un tehnicina autorizat.

  Mediul înconjurător
  Nu aruncaţi aparatul împreună cu deşeurile
  casnice atunci când nu mai este utilizabil, ci
  înmânaţi-l la un punct oficial de colectare pentru
  reciclare. Astfel ajutaţi la conservarea mediului.

  Garanŝie & service
  Dacă aveţi nevoie de informaţii sau aveţi o
  problemă, contactaţi Centrul Relaţii Clienţi
  Gorenje din ţara dumneavoastră (veţi găsi
  numărul de telefon în broşura de garanţie
  tradusă în mai multe limbi). Dacă nu există niciun
  Centru de Relaţii Clienţi în ţara dumneavoastră,
  mergeţi la dealer-ul local Gorenje sau contactaţi
  Departamentul de Service al Aparatelor
  Domestice Gorenje
  NUMAI PENTRU UZ PERSONAL!
  Mai multe informatii privind gatitul la
  microunde, grill si sfaturi utile puteti gasi pe::
  http://microwave.gorenje.com

  VA DORESTE SA FOLOSITI CU
  PLACERE ACEST APARAT

  76 • Page 77

  NÁVOD NA OBSLUHU

  SK

  Návod na obsluhu si pozorne preĉítajte a odloņte pre prípad budúceho pouņitia.

  TECHNICKÉ ÚDAJE
  Spotreba energie: ................................................................................................... 230V~50Hz,1280W
  Výkon: ......................................................................................................................................... 900W
  Výkon grilu: ................................................................................................................................ 1200W
  Pracovná frekvencia: ............................................................................................................. 2450MHz
  Vonkajńie rozmery: ......................................................................510mm(Ń) X 303mm(V) X 405mm(H)
  Vnútorné rozmery rúry: ................................................................330mm(Ń) X 212mm(V) X 330mm(H)
  Obsah rúry: ............................................................................................................................... 23 litrov
  Hmotnosť: ....................................................................................................................Pribliņne 14,5 kg
  Deklarovaná hodnota emisie hluku je....................................................................................< 58 dB(A)
  Toto zariadenie je oznaĉené podľa
  Európskej smernice 2002/96/EC
  o Doslúņilých elektrických
  a elektronických zariadení (WEEE).
  Táto smernica urĉuje v rámci Európskej
  únie pokyny pre vrátenie a recykláciu
  starých elektrických a elektronických
  zariadení.

  b)
  c)

  Rádio, TV, atć. umiestnite ĉo najćalej od
  mikrovlnnej rúry.
  Na dosiahnutie silného signálu pouņite
  správne nainńtalovanú anténu pre vańe
  rádio, TV, atć.

  Inńtalácia
  Skontrolujte, ĉi ste odstránili vńetky obalové
  materiály z vnútra dverì.
  2. Po vybalenì rúry skontrolujte, ĉi nie je
  pońkodená:
  - Nedosadanie dverì
  - Pońkodenie dverì
  - Vydutia alebo diery v okne dverì alebo
  obrazovke
  - Vydutia vo vnútri rúry
  Ak nájdete jedno z vyńńie uvedených
  pońkodenì, NEPOUŅÍVAJTE rúru.
  3. Mikrovlnná rúra váņi 14,5 kg a musì byť
  umiestnená na silnom vodorovnom
  povrchu, ktorý unesie túto hmotnosť.
  4. Rúru neumiestňujte na miestach s vysokou
  teplotou a parou.
  5. Na rúru NEUMIESTŇUJTE ņiadne
  predmety.
  6. Pre dostatoĉnú ventiláciu nechajte po
  stranách rúry minimálne 8 cm voľný priestor
  a vzadu 10 cm.
  7. NEODSTRAŇUJTE hnacì hriadeľ otoĉného
  taniera.
  8. Tak ako pri kaņdom zariadenì je pri
  pouņìvanì deťmi potrebný dozor.
  VAROVANIE-TOTO ZARIADENIE MUSÍ
  BYŤ UZEMNENÉ.
  9. Zásuvka by mala byť v malej vzdialenosti.
  10. Táto rúra poņaduje 1.3 KVA pre jej vstup,
  pri inńtalácii je odporúĉané konzultácia
  s kvalifikovaným pracovnìkom.
  UPOZORNENIE: Táto rúra je chránená
  vnútornou 250V,10 Amp poistkou.
  1.

  Skôr ako sa obrátite na servis
  Ak rúra nefunguje, displej nezobrazuje
  alebo zobrazenie zmizne:
  a) Skontrolujte, ĉi je rúra správne
  pripojená. Ak nie, odpojte zástrĉku zo
  zásuvky, poĉkajte 10 sekúnd a opäť ju
  správne pripojte.
  b) Skontrolujte poistky pre daný obvod
  a hlavný istiĉ. Ak sa javia byť
  v poriadku, skúste skontrolovať
  zásuvku pripojenìm iného zariadenia.
  2. Ak mikrovlnná energia nepracuje:
  a) Skontrolujte, ĉi sú nastavené hodiny.
  b) Skontrolujte, ĉi sú dvere správne
  zatvorené. Inak mikrovlnná energia
  nebude prúdiť do rúry.
  Ak sa podľa vyńsie uvedených pokynov
  nepodarí odstrániť problém, obráťte sa na
  najbliņńí servis.
  1.

  Toto zariadenie pre domáce pouņitie na
  ohrievanie jedla a nápojov pouņíva
  elektromagnetickú energiu, len pre domáce
  pouņitie.

  Ruńenie
  Mikrovlnná rúra môņe spôsobiť ruńenie váńho
  rádia, TV alebo podobného zariadenia. Ak
  nastane toto ruńenie môņete ho odstrániť alebo
  znìņiť nasledovnými opatreniami.
  a) Vyĉistite dvere a tesnenie rúry.
  77 • Page 78  DÔLEŅITÉ
  Vodiĉe v sieťovej ńnúre sú sfarbené
  nasledovne:
  Zelený a ņltý:
  Zem
  Modrý:
  Neutrálny
  Hnedý:
  Fáza
  Pretoņe farby vodiĉov sieťovej ńnúry
  zariadenia nemusia súhlasiť s farebným
  oznaĉenìm vańej zásuvky, pokraĉujte
  nasledovne:
  - Zelený a ņltý vodiĉ musì byť pripojený ku
  konektoru oznaĉeným pìsmenom E alebo
  symbolom uzemnenia, zelená alebo
  zeleno-ņltá farba.
  - Modrý vodiĉ musì byť pripojený ku
  konektoru oznaĉeným pìsmenom N alebo
  ĉiernou farbou.
  - Hnedý vodiĉ musì byť pripojený ku
  konektoru oznaĉeným pìsmenom L alebo
  ĉervenou farbou.


  Dôleņité bezpeĉnostné
  pokyny

  VAROVANIE: Pri pouņìvanì zariadenia
  v kombinovanom reņime, by mali deti
  pouņìvať rúru len pod dohľadom dospelých
  kvôli generovaným teplotám; (Len pre
  modely s funkciou grilovania)
  VAROVANIE: Ak sú dvere alebo tesnenie
  dverì pońkodené, rúru nesmiete pouņìvať,
  pokiaľ nebude opravená kompetentnou
  osobou;
  VAROVANIE: Pre kaņdého, okrem
  kompetentnej osoby, je nebezpeĉné
  vykonávať opravy a údrņbu, ktorá zahŕňa
  demontáņ krytu, ktorý chráni pred
  mikrovlnnou energiou.;
  VAROVANIE: Tekutiny a iné potraviny
  nesmú byť ohrievané v uzatvorených
  nádobách, pretoņe môņu explodovať.
  WARNING: Zariadenie nepouņìvajte, ak sú
  zástrĉka, sieťový kábel alebo iné súĉiastky
  pońkodené. Toto zariadenie nesmú
  pouņìvať osoby (vrátane detì), ktoré majú
  obmedzené telesné, zmyslové alebo
  mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú
  dostatok skúsenostì a znalostì, pokiaľ nie
  sú pod dozoromalebo im nebolo vysvetlené
  pouņìvanie tohto zariadenia osobou
  zodpovednou za ich bezpeĉnosť. Deti
  musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so
  zariadenìm.
  Rúra musì mať dostatoĉnú ventiláciu.
  Dodrņte 8 cm voľný priestor v zadu; 10 cm
  po stranách a 10cm z hora. Neodstraňujte
  noņiĉky rúry a neblokujte ventilaĉné otvory.

  Pouņìvajte len kuchynský riad urĉený na
  pouņitie v mikrovlnnej rúre.
  Keć ohrievate potraviny v plastových alebo
  papierových obaloch, dávajte pozor, aby sa
  nevznietili;
  Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte
  zariadenie a dvere nechajte zatvorené na
  uhasenie ohňa;
  Mikrovlnné ohrievanie môņe mať za
  následok oneskorené prevretie, preto bućte
  pri narábanì s nádobou opatrný;
  Obsah fľańe pre kojencov a detské poháre
  premieńajte alebo pretrepte a pred
  podávanìm deťom skontrolujte teplotu na
  zabránenie popálenia;
  Vajcia v ńkrupine a celé vajcia na tvrdo
  neohrievajte v mikrovlnnej rúre, pretoņe
  môņu explodovať, dokonca aj po skonĉenì
  ohrievania;
  Na ĉistenie povrchov dverì, tesnenia dverì,
  interiéru rúry pouņite len jemné nebrúsne
  mydlá, alebo ĉistiace prostriedky aplikované
  ńpongiou alebo jemnou tkaninou.
  Rúra by mala byť ĉistená pravidelne a mali
  by byť odstránené vńetky zvyńky pokrmov;
  Neudrņiavanie rúry v ĉistých podmienkach
  môņe viesť k pońkodeniu povrchu, ktorý
  môņe nepriaznivo ovplyvniť ņivotnosť
  zariadenia a môņe byť výsledkom
  nebezpeĉnej situácie;
  Ak je sieťová ńnúra pońkodená, musì byť
  vymenená výrobcom, servisom alebo
  podobne oprávnenou osobou na
  zabránenie rizika.

  Bezpeĉnostné pokyny pre
  vńeobecné pouņitie
  Niņńie sú uvedené, tak ako pri vńetkých
  spotrebiĉoch, urĉité zásady na ovládanie
  a bezpeĉnosť na zaistenie ńpiĉkového výkonu
  tejto rúry:
  1. Pri pouņìvanì rúry vņdy majte na svojom
  mieste vńetky potrebné súĉasti (otoĉný
  sklený tanier, valĉekový prstenec a spojky).
  2. Rúru pouņìvajte len na prìpravu pokrmov,
  nepouņìvajte na suńenie obleĉenia, papiera
  alebo iných nepotravinových predmetov a
  na sterilizovanie.
  3. Rúru nepouņìvajte, keć je prázdna. Toto ju
  môņe pońkodiť.
  4. Rúru nepouņìvajte ako odkladacì priestor,
  naprìklad papiera, knìh, atć.
  5. Nevarte ņiadny pokrm s blanou, ako je
  ņĺtok, zemiaky, kurĉa, atć, bez
  niekoľkonásobného prepichnutia vidliĉkou.

  78 • Page 79

  6.
  7.
  8.

  9.
  10.
  11.

  12.

  13.

  14.

  Do vonkajńìch otvorov nevkladajte ņiadne
  predmety.
  Neodstraňujte ņiadne ĉasti rúry ako sú
  noņiĉky, skrutky, atć.
  Pokrm nevarte priamo na otoĉnom tanieri.
  Pokrm umiestnite do/na správny kuchynský
  riad.
  DÔLEŅITÉ-V MIKROVLNNEJ RÚRE
  NEPOUŅÍVAJTE
  - Nepouņìvajte kovové panvice alebo riad
  s kovovými rúĉkami.
  - Nepouņìvajte riad s kovovými ozdobami.
  - Nepouņìvajte plastové vrecká
  uzatvorené drôtom.
  - Nepouņìvajte melamìnový riad ak
  obsahuje materiál, ktorý pohlcuje
  mikrovlnnú energiu. To môņe spôsobiť
  prasknutie riadu alebo opálenie
  a spomaľuje rýchlosť varenia.
  - Nepouņìvajte staroņitný riad. Glazúra nie
  je vhodná pre mikrovlnné pouņitie. Ńálky
  typu „Corelle Livingware“ by nemali byť
  pouņité.
  - Nepouņìvajte na varenie nádoby
  s obmedzeným otvorom, pretoņe môņu
  explodovať.
  - Nepouņìvajte beņné mäsové a pekárske
  teplomery.
  - Existujú teplomery výslovne na
  mikrovlnné varenie. Tieto môņu byť
  pouņité.
  Mikrovlnný riad by mal byť pouņìvaný len
  s pokynmi výrobcu.
  Nepokúńajte sa smaņiť pokrmy v rúre.
  Zapamätajte si, ņe mikrovlnná rúra ohrieva
  len tekutinu v nádobe. Preto kryt nádoby nie
  je po vybratì z rúry horúci. Zapamätajte si,
  ņe pokrm/tekutina vnútri uvoľnì rovnaké
  mnoņstvo pary po otvorenì krytu ako pri
  beņnom varenì.
  Vņdy skontrolujte teplotu vareného pokrmu,
  obzvláńť ak ohrievate alebo varìte
  pokrm/tekutinu pre deti. Je vhodné nikdy
  nekonzumovať pokrm ihneć po vybratì
  z rúry, ale ho nechať niekoľko minút odstáť
  a premieńať, aby sa rovnomerne rozloņilo
  teplo.
  Pokrm obsahuje zmes tuku a vody, napr.
  vývar by ste mali nechať odstáť 30-60
  sekúnd v rúre po dokonĉenì. To umoņnì
  zmesi vyrovnať teplotu a zamedziť bublaniu
  keć ponorìte lyņicu do pokrmu/tekutiny
  alebo pridáte bujón.
  Keć pripravujete/varìte pokrm/tekutinu
  a pamätáte, ņe sú urĉité pokrmy, naprìklad
  puding, dņem a mleté mäso, ktoré sa
  zohrejú veľmi rýchlo. Keć ohrievate alebo

  varìte pokrmy s vysokým obsahom tuku
  alebo cukru, nepouņìvajte plastové nádoby.
  15. Kuchynský riad sa môņe zohriať z dôvodu
  prenosu tepla z ohrievaného pokrmu. Zvláńť
  pri riade s plastovými povrchmi. Preto na
  vybratie nádoby môņu byť potrebné
  kuchynské rukavice.
  16. Znìņenie rizika vzniku ohňa v rúre:
  a) Pokrm neprevárajte. Ak sú v rúre
  umiestnené papierové, plastové alebo
  iné horľavé materiály potrebné pri
  varenì, neustále kontrolujte mikrovlnnú
  rúru.
  b) Pred vloņenìm vreciek do mikrovlnnej
  rúry z nich odstráňte uzatváracie drôty.
  c) Ak by sa materiály vnútri rúry mali
  zapáliť, nechajte dvere rúry zatvorené,
  odpojte rúru z elektrickej zásuvky,
  vypnite stenový istiĉ alebo vypnite
  hlavný istiĉ v poistkovej skrini.

  79 • Page 80

  OVLÁDACÍ PANEL

  4.
  5.
  6.
  7.

  ZVÝŃIŤ ĈAS
  ZNÍŅIŤ ĈAS
  Mikrovlny/rozmrazovanie/Gril/dvojitý
  gril/Kombinovaná prevádzka
  Okno displeja
  Hodiny / Ĉasovaĉ
  AUTO / MENU
  START / RESET

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Bezpeĉnostný uzatváracì systém dverì
  Okno rúry
  Vetracie otvory rúry
  Valĉekový prstenec
  Otoĉný tanier
  Ovládacì panel
  Grilovacì stojan

  1.
  2.
  3.

  POPIS ZARIADENIA

  80 • Page 81

  Hmotnosť zmrazeného pokrmu musì byť
  menej ako 2 kg.

  Pokyny k obsluhe
  1.

  Tlaĉidlo jednoduchého ohrievania

  4.

  Iba jedným stlaĉenìm tlaĉidla môņete
  spustiť jednoduché ohrievanie. Je to veľmi
  výhodné na rýchle zohriatie pohára vody
  atć.
  Príklad: Zohriatie pohára mlieka
  a) Pohár mlieka poloņte na otoĉný tanier
  a zatvorte dvere.
  b) Stlaĉte tlaĉidlo »Start/Reset«.
  Mikrovlnná rúra bude pracovať 1
  minútu na 100% výkon.
  c) Keć je zohrievanie ukonĉené, zaznie 5
  pìpnutì.

  2.

  Táto funkcia má dve moņnosti. Môņete si
  zvoliť z dvoch moņnostì stlaĉenìm tlaĉidla
  "Micro…Auto menu" (najdlhńì ĉas varenia je
  60 minút):
  Moņnosť 1: 85% výkon grilu, zobrazenie
  G-1
  Moņnosť 2: 50% výkon grilu, zobrazenie
  G-2
  Príklad: Varenie jedla pomocou grilu na 20
  minút.
  a) Stlaĉte "Micro…Auto menu" kým LED
  displej nezobrazì "G-1".
  b) Nastavte dobu varenia na "20:00"
  c) Stlaĉte "Ńtart/Reset"
  Pri grilovanì sa jedlo neohrieva
  mikrovlnami. Teplo sa ńìri z kovového
  výhrevného telesa na hornej ĉasti rúry.
  Pri prevádzke grilu sa doba varenia delì na
  2 fázy. Po prvej fáze sa program
  automaticky zastavì a 2 krát pìpne, ĉìm
  signalizuje, aby ste otvorili dvierka rúry a
  otoĉili jedlo. Po otoĉenì jedla dvierka
  zatvorte. Stlaĉte tlaĉidlo "Ńtart/Reset" a
  varenie bude pokraĉovať 2. fázou. Ak
  nechcete jedlo otoĉiť, rúra sa znovu spustì
  po 1 minútovej pauze.

  Mikrovlnný ohrev
  Táto funkcia má dva varianty.
  a) Rýchle mikrovlnné ohrievanie (100%
  výkon)
  Príklad: Ohrievanie pokrmu 5 minút na
  100% výkon
  1. Ĉas nastavte na »5:00«
  2. Stlaĉte » Start/Reset «
  b) Manuálne nastavenie mikrovlnného
  ohrievania
  Príklad: Ohrievanie pokrmu 10 minút na
  70% výkon
  1. Stlaĉte tlaĉidlo "Micro…Auto menu"
  a zvoľte »70%« výkon;
  2. Ĉas nastavte na »10:00«
  3. Stlaĉte » Start/Reset «

  5.

  3.

  Mikrovlnný
  výkon

  Zobrazenie

  100%
  70%
  50%
  30%
  10%

  P100
  P70
  P50
  P30
  P10

  Kombinované varenie
  U tohto spotrebiĉa môņete vybrať z dvoch
  moņnostì kombinovanej prìpravy jedla.
  Moņnosť 1 : Kombinované varenie (55%
  mikrovlny + 45% gril)
  LED displej zobrazì "C-1"
  Moņnosť 2 : Kombinované varenie (30%
  mikrovlny + 70% gril)
  LED displej zobrazì "C-2".
  Príklad: Varenie jedla pomocou moņnosti 2
  na 15 minút.
  a) Stlaĉte "Micro…Auto menu" kým LED
  displej nezobrazì "C-2"
  b) Nastavte dobu varenia na "15:00"
  c) Stlaĉte "Ńtart/Reset"

  Obsahuje 5 výkonových úrovní a najdlhńí
  mikrovlnný ĉas varenia je 60 minút.
  Poĉet
  stlaĉení
  "Micro"
  1
  2
  3
  4
  5

  Gril

  Automatické rozmrazovanie podľa
  hmotnosti

  6.

  Vyberte hmotnosť zmrazeného pokrmu, ĉo
  vám automaticky pomôņe nastaviť výkon
  a ĉas.
  Príklad: rozmrazenie 0.5kg zmrazeného
  mäsa.
  a) Stlaĉenìm "Micro…Auto menu" zvoľte
  "DEF".
  b) Vstupnú hmotnosť nastavìte stlaĉenìm
  tlaĉidla "1min" (1kg) a tlaĉidla "10 sec"
  (0.1kg).
  c) Stlaĉte " Start/Reset ".

  Menu automatiky
  Potrebujete len zvoliť druh jedla a
  hmotnosť, a spotrebiĉ vám pomôņe
  automaticky nastaviť výkon a ĉas.
  Príklad: Automaticke varenie ryby 0,4 kg
  a) Stláĉajte tlaĉidlo "Micro…Auto menu"
  kým sa nezobrazì "A-5".
  b) Zadajte hmotnosť stlaĉenìm tlaĉidla "1
  min" (1 kg) a tlaĉidla "10 sec" (0,1 kg)
  c) Stlaĉte "Ńtart/Reset".

  81 • Page 82

  Casy
  podľa
  stlaĉení
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Menu, Hmotnosť (kg)
  A-2
  Zelenina

  A-3
  Cestoviny

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6

  1
  2

  Casy
  podľa
  stlaĉení
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  7.

  9.

  A-1
  Riņa

  Na aktiváciu detskej poistky stlaĉte
  " ZVÝŃIŤ ĈAS" a " ZNÍŅIŤ ĈAS" naraz na
  dobu 2 sekúnd.
  Stlaĉte " ZVÝŃIŤ ĈAS" a " ZNÍŅIŤ ĈAS"
  znovu na dobu 2 sekúnd a spotrebiĉ sa
  odomkne.

  10. Ńtart/Reset
  a)

  Menu, Hmotnosť (kg)
  A-4
  Mäso

  A-5
  Ryba

  A-6
  Kurĉa

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  b)

  Poĉas prevádzky stlaĉenìm tlaĉidla
  "Ńtart/Reset" prevádzku zastavìte.
  Ak bol pred stlaĉenìm ńtartu nastavený
  akýkoľvek program, stlaĉenie tohto
  tlaĉidla zruńì celý nastavený program.

  Starostlivosť o vańu
  mikrovlnnú rúru
  1.
  2.

  Hodiny
  Hodiny sú digitálne 24 hodinové,
  Na nastavenie ĉasu naprìklad na 16:30:
  a) Stlaĉte tlaĉidlo "Clock/Timer". Displej
  zaĉne blikať, nastavte hodinu
  pomocou tlaĉidiel "1 Min" a "10 Sec".
  b) Stlaĉte znovu "Clock/Timer", nastavte
  minúty pomocou tlaĉidiel "1Min" and
  "10 Sec".
  c) Stlaĉte znovu "Clock/Timer" a hodiny
  budú nastavené.
  d) Ak chcete zmeniť ĉas, zopakujte
  vyńńie uvedený postup.

  8.

  Detská poistka

  3.

  4.

  5.

  Ĉasovaĉ
  Tento vám umoņnì nastaviť mikrovlnnú rúru,
  aby zaĉala, alebo skonĉila varenie v
  prednastavenom ĉase.
  Hodiny musia byť nastavené pred pouņitìm
  tejto funkcie.
  Príklad: Aktuálny ĉas je 16:30 a chcete
  spustiť varenie o 18:15 na 70% výkon na 10
  minút:
  a) Stlaĉte "Clock/Timer", nastavte ĉas na
  "18:15" stlaĉenìm tlaĉidiel "1Min" and
  "10 Sec", (rovnaký postup ako pri
  nastavovanì hodìn)
  b) Stlaĉte "Micro…Auto menu" a zvoľte
  70% výkonu.
  c) Nastavte dobu varenia na 10 minút.
  d) Stlaĉte "Ńtart/Reset"
  Ak nenastavìte výkon a dobu varenia a
  hneć stlaĉìte tlaĉidlo ńtart po nastavenì
  ĉasu, spotrebiĉ bude fungovať ako hodiny.
  O 18:15 10-krát pìpne a spotrebiĉ sa vypne.

  6.

  7.

  8.

  82

  Pred ĉistenìm vypnite rúru a odpojte sieťovú
  zástrĉku z elektrickej zásuvky.
  Interiér rúry udrņiavajte ĉistý. Keć sa kúsky
  pokrmu a tekutìn dostanú na steny rúry,
  utrite ich navlhĉenou tkaninou.
  Neodporúĉame pouņìvať neńetrné saponáty
  alebo brúsne ĉistiĉe.
  Exteriér rúry by ste mali ĉistiť navlhĉenou
  tkaninou. Na zabránenie operaĉných ĉastì
  vnútri rúry by sa nemala dostať voda do
  ventilaĉných otvorov.
  Nedovoľte, aby namokol ovládacì panel.
  Ĉistite jemnou mierne navlhĉenou tkaninou.
  Na ĉistenie ovládacieho panelu
  nepouņìvajte saponáty, brúsne ĉistiĉe alebo
  sprejové ĉistiĉe.
  Ak sa para nahromadì vnútri alebo okolo
  vonkajńej ĉasti dverì rúry, utrite ju jemnou
  tkaninou. Toto môņe nastať, keć je rúra
  pouņìvaná v podmienkach s vysokou
  vlhkosťou a nie je indikovaná porucha
  zariadenia.
  Niekedy je nutné vyĉistiť otoĉný tanier.
  Umyte ho v teplej mydlovej vode alebo
  v umývaĉke riadu.
  Valĉekový prstenec a interiér rúry by mal
  byť pravidelne ĉistený na zabránenie
  nadbytoĉnému hluku. Spodnú plochu utrite
  jemným saponátom, vodou alebo ĉistiĉom
  okien a osuńte. Valĉekový prstenec môņe
  byť umytý v miernej mydlovej vode alebo
  v umývaĉke riadu. Poĉas opakovaného
  pouņìvania sa zbierajú v rúre výpary ale
  nijako neovplyvňujú spodnú plochu
  a kolieska valĉekového prstenca.
  Keć vyberiete valĉekový prstenec na
  ĉistenie, potom ho správne vloņte späť.
  Na odstránenie pachov s rúry pouņite pohár
  vody so ńťavou a kôrou citróna v hlbokej
  mise. Zapnite mikrovlnný ohrev na 5 minút, • Page 83

  9.

  potom dôkladne utrite a osuńte jemnou
  tkaninou.
  Keć je potrebné vymeniť ņiarovku
  osvetlenia interiéru rúry, obráťte sa na
  predajcu.

  Ņivotné prostredie
  Nevyhadzujte spotrebiĉ po ukonĉenì ņivotnosti
  s beņným domácim odpadom, ale odovzdajte ho
  v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto
  konanìm pomôņete chrániť ņivotné prostredie.

  Záruka & servis
  Ak potrebujete informácie, alebo ak máte
  problém, sa spojte so strediskom pre
  starostlivosť o zákaznìkov Gorenje vo vańej
  krajine (ĉìslo telefónu nájdete na záruĉnom liste).
  Ak sa vo vańej krajine nenachádza stredisko pre
  starostlivosť o zákaznìkov, navńtìvte miestneho
  predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisné
  oddelenie spoloĉnosti Gorenje domáce
  spotrebiĉe.
  Len pre pouņitie v domácnosti!
  Ćalńie doporuĉenie pre peĉenie a grilovanie v
  mikrovlnnej rúre s ćalńìmi uņitoĉnými
  informáciami nájdete na web stránke:
  http://microwave.gorenje.com

  VEĽA RADOSTI PRI POUŅÍVANÍ
  SPOTREBIĈAVÁM PRAJE

  83 • Page 84

  Návod na pouņití

  CZ

  Peĉlivě si proĉtěte tento návod na pouņití a uloņte ho!

  Specifikace
  Spotřeba el. energie:………………………………………………… ............................ 230V~50Hz,1280W
  Výkon: ......................................................................................................................................... 900W
  Spirála gril:................................................................................................................................. 1200W
  Funkĉnì frekvence: ................................................................................................................ 2450MHz
  Vnějńì rozměry: ...................................................................... 510 mm (Ń) × 303 mm (V) × 405 mm (H)
  Rozměry komory (vnitřnì ĉásti) trouby: ................................... 330 mm (Ń) × 212 mm (V) × 330 mm (H)
  Objem trouby: ............................................................................................................................. 23 litrů
  Hmotnost bez obalu: .................................................................................................... přibliņně 14,5 kg
  Hladina akustického výkonu vyzařovaná spotřebiĉem: ........................................................ < 58 dB (A).
  energie. Přístroj pouņívejte pouze ve
  vnitřních prostorách.

  Tento přístroj je oznaĉen v souladu s
  evropskou směrnicí 2002/96/ES o
  elektrickém a elektronickém odpadu
  (waste electrical and electronic equipment
  - WEEE). Směrnice obsahuje nařízení o
  sběru a nakládání s odpadky elektrického
  a elektronického charakteru, které platí
  v EU.

  Poruchy funkce přijímaĉů
  (interference)
  Mikrovlnná trouba můņe způsobit poruchu funkce
  vańeho rádiového nebo televiznìho přijìmaĉe,
  popř. jiných obdobných přìstrojů. V přìpadě, ņe
  se vyskytne interference, můņete tuto poruchu
  snìņit, přìpadně zcela odstranit, následovně:
  a) Oĉistěte dveře a povrch těsněnì v troubě.
  b) Umìstěte ruńený přijìmaĉ co moņná nejdále
  od mikrovlnné trouby.
  c) Své rádio nebo televizi vybavte vhodnou
  anténou, kterou umìstěte tak, aby zajistila
  silný přìjem signálu.

  Neņ zavoláte opraváře
  V přìpadě, ņe mikrovlnná trouba vůbec
  nefunguje, nebo se nerozsvìtì displej, popř.
  zhasne:
  a) Zkontrolujte, jestli je trouba správně
  připojená do elektrické sìtě. Pokud
  nenì, vytáhněte zástrĉku ze zásuvky a
  vyĉkejte 10 vteřin; poté ji znovu
  zastrĉte.
  b) Zkontrolujte, jestli je pojistka
  elektrického vedenì neporuńená, nebo
  jestli nevypadla pojistka
  v domě. Pokud jsou vńechny pojistky
  funkĉnì, vyzkouńejte zásuvku
  zapojenìm jiného přìstroje.
  2. V přìpadě, ņe mikrovlnná trouba nehřeje, tj.
  nevytvářì mikrovlnný paprsek:
  a) Zkontrolujte, jestli jsou programovacì
  hodiny správně nastavené.
  b) Zkontrolujte, jestli jsou dvìřka správně
  zavřená a bezpeĉnostnì zámek
  uzamĉen. Pokud tomu tak nenì, trouba
  nebude fungovat.
  V případě, ņe se vám pomocí tohoto návodu
  nepodařilo odstranit závadu, spojte se
  s autorizovaným opravářem.
  1.

  Instalace
  1.
  2.

  3.

  4.
  5.
  6.

  Poznámka:
  Přístroj je urĉen pouze k pouņití
  v domácnosti, a to na ohřívání pokrmů a
  nápojů působením elektromagnetické

  7.
  84

  Nejdřìve zkontrolujte, jestli jste z vnitřku
  trouby vyndali veńkerý obalový materiál.
  Po jeho odstraněnì zkontrolujte troubu, jestli
  nedońlo k jejìmu pońkozenì, např.:
  - ohnuté dveře,
  - pońkozené dveře,
  - pońkozenì nebo nerovnosti ve skle
  (okénku) na dveřìch nebo na displeji,
  - nerovnosti ve vnitřku trouby.
  Jakmile zjistìte některé z uvedených
  pońkozenì, přestaňte troubu pouņìvat.
  Mikrovlnná trouba váņì přibliņně 14,5 kg;
  postavte ji na rovnou a dostateĉně pevnou
  plochu, která unese váhu trouby.
  Troubu poloņte co nejdále od tepelných
  zdrojů a páry.
  Na hornì stěnu trouby nic nepokládejte.
  Pro správnou cirkulaci vzduchu kolem
  přìstroje by mělo být: kolem trouby alespoň
  8 cm a nad nì 10 cm volného prostoru.
  Neodnìmejte pohonnou hřìdel otoĉného
  talìře uvnitř trouby. • Page 85

  Pokud mikrovlnnou troubu pouņìvajì děti,
  musejì být pod peĉlivým dohledem
  dospělých osob.
  UPOZORNĚNÍ: TENTO PŘÍSTROJ MUSÍ
  BÝT ELEKTRICKY UZEMNĚN.
  9. Zásuvka, do které zapojujete přìstroj, musì
  být v blìzkosti přìstroje, aby se dala snadno
  připojit zástrĉka.
  10. Trouba potřebuje 1,3 kVA přìkonu.
  Doporuĉujeme vám, abyste se při instalaci
  trouby poradili s opravářem, přìpadně
  s vhodným odbornìkem.
  POZOR: Trouba je vybavena vlastnì
  pojistkou, a to 250 V, 10 A.
  8.

  DŮLEŅITÉ
  Barvy drátů v elektrickém kabelu majì následujìcì
  význam:
  Zeleno-ņlutá:
  drát uzemnění
  Modrá:
  neutrální drát
  Hnědá:
  fáze
  Je moņné, ņe barvy drátů neodpovìdajì
  barevnému oznaĉenì na terminálech zástrĉky,
  proto dbejte na následujìcì informaci:
  - Drát zeleno-ņluté barvy připojte na terminál
  zástrĉky, který je oznaĉen pìsmenem E nebo
  symbolem uzemněnì.
  - Drát modré barvy připojte na terminál zástrĉky,
  který je oznaĉen pìsmenem N nebo má ĉernou
  barvu.
  - Drát hnědé barvy připojte na terminál zástrĉky,
  který je oznaĉen pìsmenem L nebo má
  hnědou barvu.  Důleņité bezpeĉnostní pokyny


  UPOZORNĚNÍ: Kdyņ přìstroj pracuje
  v kombinovaném reņimu, mohou jej děti
  pouņìvat pouze pod přìsným dozorem
  dospělých osob (platì jen pro přìstroje
  s funkcì grilu). Hrozì nebezpeĉì popálenì
  z důvodu vysokých teplot.
  UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou dveře nebo
  jejich těsněnì pońkozené, přìstroj
  nepouņìvejte, dokud ho neopravì přìsluńný
  odbornìk.
  UPOZORNĚNÍ: Jakékoliv opravy,
  prováděné pod krytem, který chránì
  uņivatele před mikrovlnnými paprsky, jsou
  nebezpeĉné. Proto vám radìme, abyste je
  přenechali odbornìkům.
  UPOZORNĚNÍ: Tekuté nebo jiné potraviny
  neohřìvejte ve volně nebo těsně
  uzavřených nádobách, protoņe můņe dojìt
  k jejich prasknutì.
  UPOZORNĚNÍ: Osoby (vĉetně dětì) s
  omezenými fyzickými a duńevnìmi
  schopnostmi nebo nedostatkem zkuńenostì
  85

  a znalostì by neměly s přìstrojem
  manipulovat, pokud nebyly o pouņìvánì
  přìstroje předem instruovány nebo nejsou
  pod dohledem osoby zodpovědné za jejich
  bezpeĉnost. Dohlédněte na to, aby si s
  přìstrojem nehrály děti.
  Kolem mikrovlnné trouby zajistěte dostatek
  mìsta pro cirkulaci vzduchu. Za mikrovlnnou
  troubou musì být minimálně 8 cm, po
  stranách 10 cm a nad nì alespoň 10 cm
  volného prostoru. Nedemontujte patky
  mikrovlnné trouby; proudìcìmu vzduchu
  ponechte volný průchod.
  Pouņìvejte jen pomůcky, které se do
  mikrovlnné trouby hodì z hlediska
  bezpeĉnosti.
  Při ohřìvánì potravin v umělohmotných
  nebo papìrových obalech nebo nádobách
  kontrolujte kvůli vlastnì bezpeĉnosti proces
  ohřìvánì: takový materiál se můņe snadno
  vznìtit.
  Pokud se vyskytne kouř, ihned vypněte
  přìstroj a zástrĉku vytáhněte ze zásuvky;
  dvìřka nechte otevřená a přìpadný oheň
  uhaste.
  Pokud v mikrovlnné troubě ohřìváte nápoje,
  poĉìtejte s tìm, ņe můņe být nápoj během
  krátké doby ohřátý na bod varu – proto
  bućte opatrnì.
  Aby nedońlo ke vzniku popálenin, jeńtě před
  pouņitìm promìchejte obsah dětských lahvì,
  přìpadně lahvì s pokrmem pro děti; před
  pouņitìm zkontrolujte teplotu pokrmu.
  V mikrovlnné troubě neohřìvejte ĉerstvá
  nebo uvařená vejce ve skořápce, protoņe
  mohou prasknout (explodovat!), i kdyņ
  budou z trouby jiņ vytaņena.
  Při ĉińtěnì povrchu dveřì, těsněnì a vnitřku
  trouby pouņìvejte jen jemné a neagresivnì
  ĉisticì prostředky, které rozetřete houbiĉkou
  nebo měkkým hadřìkem.
  Pravidelně ĉistěte troubu a odstraňujte
  přìpadné nánosy jìdel.
  Pokud troubu nebudete ĉistit pravidelně,
  můņe se jejì vnitřnì povrch opotřebovat, a
  zkrátit tak ņivotnost vańì trouby – navìc
  vzniká zvýńené riziko při pouņitì přìstroje.
  Pokud dojde k pońkozenì elektrického
  kabelu, můņe pońkozený kabel vyměnit
  pouze výrobce, pracovnìk autorizovaného
  servisu nebo jiný vhodný odbornìk. • Page 86

  Bezpeĉnostní návody při
  kaņdodenním pouņívání
  přístroje

  9.
  10.
  11.

  V dalńìm textu jsou uvedena některá pravidla a
  bezpeĉnostnì opatřenì, na která stejně jako u
  jiných přìstrojů musì být brán zřetel, aby přìstroj
  fungoval bezvadně, úĉinně a dlouhodobě bez
  problémů:
  1. Pokud je mikrovlnná trouba v ĉinnosti, musì
  být skleněný talìř, drņáky válce, spojka a
  dráņky vņdy na svém mìstě.
  2. Nepouņìvejte troubu pro ņádné jiné úĉely
  neņ pro přìpravu jìdel; v mikrovlnné troubě
  nesuńte obleĉenì, papìr nebo jiné předměty
  a nepouņìvejte ji pro sterilizaci.
  3. Nikdy nezapìnejte troubu, pokud je
  prázdná, protoņe byste ji mohli pońkodit.
  4. V mikrovlnné troubě neskladujte ņádný
  předmět: např. papìr, recepty atd.
  5. Nevařte pokrmy s blánou nebo slupkou,
  např. vajeĉné ņloutky, brambory, kuřecì
  játra atd., aniņ byste předtìm blánu nebo
  slupku na vìce mìstech před vařenìm
  propìchli.
  6. Nevkládejte ņádné předměty do otvorů na
  vnějńì straně trouby.
  7. Nikdy nedemontujte ĉásti trouby, např.
  patky, zámek, ńroubky atd.
  8. Nevařte pokrmy přìmo na skleněném talìři v
  troubě. Neņ pokrm vloņìte do trouby, dejte
  jej do vhodné nádoby.
  DŮLEŅITÉ: Kuchyňské nádobì, jehoņ
  pouņitì v mikrovlnné troubě je zakázáno:
  - Nepouņìvejte kovové pánve nebo
  nádoby s kovovými drņadly.
  - Nepouņìvejte nádobì s hranami
  potaņenými kovem.
  - Nepouņìvejte papìrem potaņené kovové
  drátky k zavìránì igelitových sáĉků.
  - Nepouņìvejte nádobì z melaminu,
  protoņe obsahuje materiál, který
  absorbuje mikrovlnné paprsky. To můņe
  způsobit, ņe nádoba praskne nebo se
  spálì, kromě toho můņe zpomalit proces
  ohřìvánì nebo vařenì.
  - Nepouņìvejte nádobì bez vhodné
  ochrany, která je urĉená k pouņìvánì
  v mikrovlnné troubě. Nepouņìvejte ani
  uzavřené nádobì s rukojetì.
  - Nepřipravujte pokrmy nebo nápoje
  v nádobì se zúņeným okrajem, např.
  láhev, která můņe při ohřìvánì prasknout.
  - Nepouņìvejte klasické teploměry na
  maso a cukrovì. Pouņìvat můņete pouze
  teploměry, které jsou urĉeny k pouņitì
  v mikrovlnných troubách.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  86

  Pomůcky pro mikrovlnnou troubu pouņìvejte
  pouze v souladu s návody jejich výrobce.
  Nepokouńejte se v mikrovlnné troubě
  smaņit potraviny.
  Dbejte na to, aby se v troubě ohřál pouze
  obsah nádoby a ne samotná nádoba, ve
  které se obsah nacházì. Můņe se totiņ stát,
  ņe po nadzvednutì pokliĉky se obsah
  v nádobě odpařuje nebo z něj střìkajì
  kapky, přestoņe samotná poklice nenì
  horká.
  Před pouņitìm vņdy zkontrolujte teplotu
  pokrmu, obzvláńť pokud je pokrm urĉen
  dětem. Doporuĉujeme vám, abyste nikdy
  neochutnávali pokrmy přìmo z trouby.
  Nejdřìve nádobu vyjměte a obsah
  promìchejte, aby se teplota rovnoměrně
  rozdělila.
  Pokrmy, které obsahujì emulzi omastku a
  vody, např. polévkový základ, musejì
  v troubě zůstat jeńtě 30 aņ 60 sekund po
  vypnutì. Vývar přestane vřìt a nebude
  bublat, pokud jej promìcháte, nebo do něj
  vloņìte polévkovou kostku (např. masox).
  Při přìpravě pokrmů dávejte pozor, aby se
  některé druhy pokrmů, např. vánoĉnì
  pudink, marmeláda nebo mleté maso,
  neohřály přìliń rychle. K ohřìvánì nebo
  vařenì pokrmů, které obsahujì větńì
  mnoņstvì tuku, nepouņìvejte umělohmotné
  nádobì.
  Pomůcky, které pouņìváte při přìpravě
  pokrmů v mikrovlnné troubě, se mohou
  velmi zahřát, protoņe pokrmy vyluĉujì teplo.
  Zejména to platì v přìpadě, kdy je hornì ĉást
  nádoby přikrytá umělohmotnou poklicì nebo
  krytem. Na přenesenì takové nádoby
  budete potřebovat kuchyňské rukavice.
  Abyste snìņili riziko poņáru v mikrovlnné
  troubě:
  a) Dejte pozor, abyste pokrmy nevařili
  přìliń dlouho. Peĉlivě kontrolujte
  průběh ohřìvánì, pokud se v troubě
  nacházejì papìrové nebo umělohmotné
  pomůcky, přìpadně nádobì z hořlavého
  materiálu.
  b) Neņ poloņìte sáĉek do mikrovlnné
  trouby, odstraňte drátky, které slouņì
  k jeho uzavìránì.
  c) Pokud předmět v troubě zaĉne hořet,
  nechte dvìřka trouby zavřená, vypněte
  troubu, vytáhněte zástrĉku ze zásuvky
  nebo vypněte hlavnì pojistku na
  pojistkovém panelu. • Page 87

  Diagram trouby

  1.
  2.
  3.

  4.
  5.
  6.
  7.

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  87

  Nastavenì ĉasu +
  Nastavenì ĉasu Výběr způsobu vařenì a peĉenì (mikrovlny,
  odmrazovánì, gril a kombinace) / Cooking
  mode (microwave, defrost, grill and
  combination)
  Displej
  Nastavenì ĉasu a programovacì hodiny /
  Time set and Timer
  Výběr menu / Auto menu
  START a přeruńenì ĉinnosti / Start – reset
  function

  Zavìránì dvìřek
  Okno trouby
  Průduchy nebo ventilátor cirkulace vzduchu
  Prstenec skleněného talìře
  Skleněný talìř
  Kontrolnì panel
  Mřìņka grilu • Page 88

  Návod k pouņití
  1.

  4.

  Tuto funkci je moņné pouņìt dvěma
  způsoby; poņadované funkce můņete vybrat
  tlaĉìtkem „Micro…Auto menu“ (nejdelńì
  doba vařenì je 60 minut).
  1. Způsob: 85 % výkonu grilu, na displeji
  se objevì nápis G-1
  2. Způsob: 50 % výkonu grilu, na displeji
  se objevì nápis G-2.
  Příklad: Přìprava pokrmu na grilu, 20
  minut.
  a) Stiskněte tlaĉìtko „Micro…Auto menu“,
  aby se na LED displeji objevil nápis
  „G-1“.
  b) Nastavte ĉas vařenì na „20:00“.
  c) Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
  Při přìpravě pokrmu na grilu neohřìvajì jìdlo
  mikrovlny, ale teplo, které vytvářì kovová
  spirála v hornì ĉásti trouby.
  Pokud je funkce grilu v chodu, je peĉenì
  masa nebo těsta moņné dvěma způsoby.
  Po prvnì polovině doby přìpravy se program
  automaticky přeruńì. Dvojì pìsknutì
  upozornì, ņe je třeba pokrm, který
  připravujete na grilu, pootoĉit. Po otoĉenì
  pokrmu opět zavřete dvìřka trouby a
  stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“. Program pro
  přìpravu pokrmu bude pokraĉovat. Pokud si
  pokrm nepřejete otoĉit, bude program za
  minutu automaticky pokraĉovat.

  Ohřívání stlaĉením jednoho tlaĉítka
  Základnì vařenì v mikrovlnné troubě
  zapnete pouhým stiskem jednoho tlaĉìtka.
  Tato funkce je velice uņiteĉná a umoņňuje
  rychlý ohřev, např. sklenky vody.
  Příklad: Ohřìvánì sklenice mléka
  a) Sklenici mléka postavte na skleněný
  otoĉný talìř do trouby a zavřete dvìřka.
  b) Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“ a
  mikrovlnná trouba bude pracovat 1
  minutu se 100% výkonem.
  c) Po ukonĉenì ohřevu trouba upozornì
  uņivatele pěti zvukovými signály.

  2.

  Ohřev mikrovlnnými paprsky
  Tato funkce nabízí moņnosti:
  a) Rychlý ohřev s mikrovlnnými paprsky
  (100% výkon)
  Příklad: Vařenì se 100% výkonem na 5
  minut.
  1. Nastavte ĉas na „5:00“.
  2. Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
  b) Ohřìvánì s mikrovlnnými paprsky
  v ruĉnìm reņimu
  1. Stiskněte tlaĉìtko "Micro…Auto menu"
  a nastavte poņadovaný výkon 70 %.
  2. Nastavte ĉas na „10:00:00“.
  3. Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.

  5.

  Nastavit můņete 5 úrovní výkonu ohřívání, na
  dobu ne delńí neņ 60 minut.
  Poĉet stisků
  na tlaĉítko
  "Micro"
  1

  Výkon
  mikrovlnných
  paprsků
  100%

  2
  3
  4
  5

  70%
  50%
  30%
  10%

  Gril

  Kombinovaný chod
  U tohoto spotřebiĉe můņete vybìrat mezi
  dvěmi moņnostmi kombinovaného vařenì.
  Moņnost 1: Kombinovaný chod (55 %
  mikrovlny + 45 % gril). Na displeji se objevì
  nápis
  „C-1“.
  Moņnost 2: Kombinovaný chod (30 %
  mikrovlny + 70 % gril). Na displeji se objevì
  nápis „C-2“.
  Příklad: Přìprava pokrmů s moņnostì 2, 15
  minut.
  a) Několikrát stiskněte tlaĉìtko
  „Micro…Auto menu“, aby se na LED
  displeji objevil nápis „C-2“.
  b) Nastavte ĉas chodu na „15:00:00“.
  c) Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.

  Informace
  na displeji
  P100
  P70
  P50
  P30
  P10

  3. Automatické rozmrazování
  přizpůsobené hmotnosti potraviny
  Příklad: Rozmrazovánì 0,5 kg zmrzlého
  masa.
  a) Stisknutìm tlaĉìtka "Micro…Auto
  menu" vyberte „DEF“.
  b) Stisknutìm tlaĉìtka „1Min“ (1 kg) a
  „10Sec“ (0,1 kg) vloņte hmotnost
  potraviny.
  c) Zmáĉkněte tlaĉìtko „Start/Reset“.
  Hmotnost zmrzlé potraviny nesmì
  přesahovat 2 kg.

  6.

  Automatické menu
  Vyberete pouze druh pokrmu a maso,
  trouba vám pomůņe nastavit výkon a dobu
  chodu.
  Příklad: Automatické vařenì 0,4 kg ryby.
  a) Několikrát zmáĉkněte tlaĉìtko
  „Micro…Auto menu“, dokud se na
  displeji neobjevì „A-5“.

  88 • Page 89

  b)

  c)

  Nastavte váhu tlaĉìtkem „1 min“ (1 kg)
  a „10 sec“ (0,1 kg), dokud se na
  displeji neobjevì hodnota „0,4“.
  Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.

  Poĉet
  stisknutí
  tlaĉítka
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Poĉet
  stisknutí
  tlaĉítka
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  7.

  Pokud nenastavìte výkon nebo ĉas
  vařenì a hned po nastavenì ĉasu pro
  uvedenì do provozu nestisknete
  tlaĉìtko „Start“, přìstroj bude fungovat
  pouze jako hodiny (budìk). V 18:15
  zaznì 10x pìsknutì a přìstroj se
  automaticky vypne.

  Hmotnost (kg),menu
  A-1
  Rýņe

  A-2
  Zelenina

  A-3
  Nudle

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6

  1
  2

  9.

  V přìpadě, ņe potřebujete aktivovat dětskou
  pojistku (funkci zamykánì před dětmi),
  stiskněte zároveň tlaĉìtka
  „Nastavenì ĉasu +“ a „Nastavenì ĉasu “ a drņte je dvě vteřiny. V přìpadě, ņe
  chcete tuto funkci vypnout, postup
  zopakujte.

  Hmotnost (kg),menu
  A-4
  Maso

  A-5
  Ryba

  A-6
  Drůbeņ

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  10. Start/Reset (Zahájení/opakované
  nastavení)
  a)

  b)

  Hodiny

  Pokud během funkce přìstroje
  stisknete tlaĉìtko „START/RESET“,
  proces vařenì nebo peĉenì se přeruńì.
  V přìpadě, ņe jste původně nastavili
  programovaný reņim, stisknutìm
  tlaĉìtka „START/RESET“ tento
  program zruńìte.

  Péĉe a údrņba mikrovlnné
  trouby

  Trouba je také vybavena hodinami na 24
  hodin. Pokud chcete nastavit ĉas, např.
  16:30, udělejte následujìcì:
  1. Stiskněte tlaĉìtko „Clock/Timer“. Ĉìsla
  na displeji zaĉnou blikat. Tlaĉìtky „1
  min“ a „10 sec“ nastavte hodiny.
  2. Znovu stiskněte tlaĉìtko „Clock/Timer“
  a nastavte minuty pomocì tlaĉìtek „1
  min“ a „10 sec“.
  3. Znovu stiskněte tlaĉìtko „Clock/Timer“,
  tìm uloņìte nově nastavený ĉas.
  4. Pokud chcete změnit nastavenì hodin,
  zopakujte hornì postup.

  8.

  Dětská pojistka

  1.
  2.

  3.

  Programovací hodiny

  4.

  Ĉasovaĉ umoņňuje předem nastavit ĉas pro
  zaĉátek a konec přìpravy pokrmů.
  Před pouņitìm této funkce musì být
  nastaven přesný ĉas na troubě.
  Příklad: Momentálnì ĉas je 16:30, přiĉemņ
  pokrm chcete připravovat v 18:15, a to na
  výkonu 70 %, 10 minut.
  a) Stiskněte tlaĉìtko „Clock/Timer“ a
  tlaĉìtky „1 min“ a „10 sec“ nastavte ĉas
  na 18:15 (stejný postup jako při
  nastavovánì hodin).
  b) Tlaĉìtkem „Micro…Auto menu“
  nastavte výkon na 70 %.
  c) Nastavte ĉas vařenì na 10 minut.
  d) Stiskněte tlaĉìtko „Start/Reset“.

  5.

  6.

  89

  Neņ zaĉnete ĉistit mikrovlnnou troubu,
  vytáhněte zástrĉku ze zásuvky.
  Vnitřek trouby udrņujte vņdy v ĉistotě.
  Pokud ĉásteĉky pokrmu nebo tekutiny,
  které střìkajì na stěny nebo dno trouby,
  zaschnou, otřete je navlhĉeným hadřìkem.
  Nedoporuĉuje se pouņìvánì hrubých
  ĉisticìch nebo agresivnìch prostředků.
  Vnějńì povrch trouby ĉistěte navlhĉeným
  hadřìkem. Aby nedońlo k pońkozenì
  vnitřnìch stěn mikrovlnné trouby, dbejte na
  to, aby se do průduchů nevylila voda.
  Kontrolnì panel nesmì přijìt do kontaktu
  s vodou. Ĉistěte ho měkkým a navlhĉeným
  hadřìkem.
  K ĉińtěnì kontrolnìho panelu nepouņìvejte
  mycì nebo agresivnì ĉisticì prostředky ani
  prostředky ve spreji.
  Pokud se na vnitřnìm nebo vnějńìm povrchu
  trouby objevì pára, otřete ji měkkým
  hadřìkem. To se můņe stát v přìpadě, ņe
  mikrovlnnou troubu pouņìváte ve vlhkých
  mìstnostech, v ņádném přìpadě se nejedná
  o poruchu trouby.
  Obĉas vyjměte také skleněný talìř z trouby
  a oĉistěte jej. Skleněný talìř (podstavec)
  myjte teplou vodou nebo v myĉce. • Page 90

  7.

  8.

  9.

  Loņiskový prstenec a dno (spodnì povrch)
  vnitřnì ĉásti trouby je třeba pravidelně ĉistit,
  v opaĉném přìpadě můņe trouba pracovat
  hluĉně. Jednoduńe oĉistěte dno v troubě
  jemným ĉisticìm prostředkem, vodou nebo
  prostředkem na ĉińtěnì skla a nechte
  uschnout. Loņiskový prstenec můņete
  omývat teplou vodou nebo v myĉce na
  nádobì. Po dlouhodobém pouņìvánì trouby
  se na koleĉkách loņiskového prstence
  objevì výpary, které se uvolňujì při vařenì;
  nemajì ņádný vliv na jeho funkci. Při vyjmutì
  loņiskového prstence z dráņky na dně
  komory (vnitřku trouby) dejte pozor, abyste
  ho zase správně umìstili.
  Přìpadný nepřìjemný pach z trouby můņete
  odstranit tak, ņe do hluboké nádoby na
  přìpravu pokrmů v troubě nalijete ńálek
  vody a nakrájìte kůru z jednoho citronu.
  Nádobu vloņte na pět minut do mikrovlnné
  trouby a troubu zapněte. Po vypnutì peĉlivě
  otřete a vysuńte vnitřek trouby a oĉistěte jej
  měkkým hadřìkem.
  Pokud je potřeba vyměnit ņárovku v troubě,
  obraťte se prosìm na svého prodejce.

  Ņivotní prostředí
  Aņ přìstroj doslouņì, nevyhazujte jej do běņného
  komunálnìho odpadu, ale odevzdejte jej do
  sběrny urĉené pro recyklaci. Pomůņete tìm
  chránit ņivotnì prostředì

  Záruka a servis
  Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste
  potřebovali nějakou informaci, kontaktujte
  Středisko péĉe o zákaznìky spoleĉnosti Gorenje
  ve své zemi (telefonnì ĉìslo střediska najdete v
  letáĉku s celosvětovou zárukou).
  Pokud se ve vańì zemi Středisko péĉe o
  zákaznìky nenacházì, můņete kontaktovat
  mìstnìho dodavatele výrobků Gorenje nebo
  oddělenì Service Department of Gorenje
  Domestic Appliances.
  Jen pro osobní uņití!

  Dalńì informace o peĉenì v mikrovlnné
  troubě bez nebo s pouņitìm grilu a jiné
  uņiteĉné rady najdete na nańich stránkách:

  PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ CHVÍLE
  PŘI POUŅÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ
  TROUBY – VAŃE

  htpp://microwave.gorenje.com

  90 • Page 91

  ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

  BG

  Внимателно прочетете инструкциите и запазете за бъдещо позоваване.

  Технически характеристики
  Захранване: ........................................................................................................... 230V~50Hz,1280W
  Изходяща мощност на микровълните: ...................................................................................... 900W
  Мощност на грил нагревателя: ................................................................................................ 1200W
  Честота на микровълните: ................................................................................................... 2450MHz
  Външни размери: ..................................................................... 510mm(W) X 303mm(H) X 405mm(D)
  Вътрешни размери на фурната: .............................................. 330mm(W) X 212mm(H) X 330mm(D)
  Вместимост на фурната: ...................................................................................................... 23 литра
  Тегло: .............................................................................................................................. Около 14,5 кг
  Ниво на шума: ..................................................................................................................Lc< 58 dB(A)
  Ако горните действия не доведат до
  включване, обърнете се към най-близкия
  оторизиран сервиз.

  Уредът е обозначен съгласно
  Европейска директива 2002/96/EC,
  касаеща излязло от употреба
  електрическо и електронно
  оборудване (ИУЕЕО).
  Директивата очертава основните
  принципи, валидни в Европа, за
  връщане и рециклиране на излязло от
  употреба елекрическо и електронно
  оборудване.

  Уредът е предназначен за използване в
  домашни условия за загряване на храна и
  напитки чрез използване на
  електромагнитна енергия, да се използва
  само в помещения.

  Смущения на радио вълните
  Микровълновата фурна може да предизвика
  смущения в работата на вашето радио,
  телевизор или подобни уреди. Възникалото
  смущение може да бъде отстранено или
  намалено посредством следните процедури:
  a) Почистете вратата и изолиращата
  повърхност на фурната.
  b) Поставете радиото, телевизора и т.н. на
  възможно най-голямо разстояние от
  микровълновата фурна.
  c) Използвайте правилно монтирана антена
  за вашите приемници, за да си осигурите
  добро приемане на сигнала.

  Преди да се обадите в
  сервиза
  1.

  2.

  В случай, че фурната изобщо не
  функционира, изображенията на дисплея
  не се появяват или изчезнат:
  a) a)
  Проверете дали фурната е
  добре включена в електрическата
  мрежа. Ако не е, изключете
  захранващия кабел от
  електрическия контакт, изчакайте 10
  секунди и отново включете, като се
  уверите, че е включен правилно.
  b) b)
  Проверете цялото
  помещение за изгорял електрически
  предпазител или изключил главен
  прекъсвач. Ако функционират
  правилно, проверете с друг уред
  дали контактът е в изправност.
  Ако микровълновата фурна не
  функционира:
  a) Проверете дали е задействан
  таймера.
  b) Проверете дали вратата е плътно
  затворена, с което се задейства
  съединяване на електрическата
  верига. Ако вратата не е добре
  затворена, захранването е
  блокирано и не може да задейства
  фурната.

  Монтаж
  1.

  2.

  3.
  91

  Уверете се, че всички опаковъчни
  материали са отстранени от
  вътрешността на уреда.
  След като разопаковате фурната,
  проверете за видими дефекти, напр.:
  - Подвисване на вратата
  - Повредена врата
  - Вдлъбнатини или дупчици върху
  прозореца на вратата и мрежата.
  - Вдлъбнатини във вътрешността на
  фурната
  Ако са налице видими повреди, НЕ
  използвайте фурната.
  Микровълновата фурна е с тегло 14,5 кг
  и трябва да бъде поставена на • Page 92

  хоризонтална повърхност, способна да
  издържи тежестта й.
  4. Поставете фурната далеч от източници
  на висока температура и пара.
  5. НЕ поставяйте предмети върху фурната.
  6. За да осигурите добра вентилация на
  уреда, поставете го така, че страничните
  стени на корпуса да е на разстояние наймалко 8 см, а задната му част най-малко
  на 10 см от стена.
  7. НЕ вадете въртящия водач на
  стъклената поставка.
  8. Както и при всеки друг уред,
  използването му от деца трябва да става
  под родителско наблюдение.
  ВНИМАНИЕ - УРЕДЪТ ТРЯБВА ДА
  БЪДЕ ЗАЗЕМЕН
  9. Електрическият контакт трябва да е
  разположен в близост, за да се
  предотврати опъване на захранващия
  кабел.
  10. Необходимата входяща мощност за
  фурната е 1.3 KVA. Препоръчваме
  консултация със сервизен техник при
  монтажа й.
  ВНИМАНИЕ: Фурната е оборудвана с
  250V,10 Amp прекъсвач за вътрешна
  защита.

  Важни инструкции за
  безопасност

  ВАЖНО
  Проводниците в главния захранващ кабел
  са оцветени съгласно следния код:
  Зелени и жълти: Заземяване
  Сини:
  Нула
  Кафяви:
  Под
  напрежение
  Тъй като е възможно цветовете на
  проводниците в главния захранващ кабел
  на уреда да не съвпадат с цветовите
  обозначения, показващи изводите на
  щепсела, процедирайте по следния начин:
  - Проводникът, оцветен в зелено и жълто
  трябва да се свърже с извода на
  щепсела, обозначен с буквата F или
  обозначен със символ за заземяване,
  оцветен в зелено или зелено и жълто.
  - Проводникът, оцветен в синьо трябва да
  се свърже към извода, който е
  обозначен с буква N или е оцветен в
  черно.
  - Проводникът, оцветен в кафяво се
  свързва към извода, обозначен с буква
  L или е оцветен в червено.


  92

  ВНИМАНИЕ: При използване на уреда в
  комбинация между грил и микровълни,
  поради високата температура, която
  фурната развива, децата да използват
  уреда под родителски контрол; (само за
  модели, с грил функция)
  ВНИМАНИЕ: Ако вратата или
  уплътненията на вратата са повредени,
  не използвайте уреда, докато не бъде
  отремонтиран от компетентно лице;
  ВНИМАНИЕ: Извършването на
  обслужване или отстраняване на
  повреда, при които се налага
  премахване на покритие, служещо за
  предпазване от излагане на микровълни
  е опасно и следва да се извършва
  единствено от компетентно лице.
  ВНИМАНИЕ: не загрявайте течности или
  друга храна в запечатани съдове/бутилки
  поради опасност от екслодиране.
  ВНИМАНИЕ: Този уред не е
  предназначен за ползване от хора
  (включително деца) с намалени
  физически усещания или умствени
  недъзи или без опит и познания, ако са
  оставени без наблюдение и не са
  инструктирани от страна на отговарящо
  за тяхната безопасност лице относно
  начина на използване на уреда.
  Наглеждайте децата, за да не си играят с
  уреда.
  Осигурете достатъчен приток на въздух
  до фурната. Задната страна на корпуса
  да е разположен на 8 см от стена;
  страничните да са разположени на 10 см
  от стени; горната страна да е на
  разстояние 10 см от друга повърхност.
  Не махайте крачетата на фурната, не
  блокирайте вентилационните изходи на
  уреда.
  Използвайте единствено съдове и
  прибори, подходящи за употреба в
  микровълнови фурни.
  Не оставяйте фурната без надзор когата
  подгрявате храна в пластмасови или
  хартиени опаковки поради опасност от
  запалването им;
  Ако забележите дим, спрете уреда или
  изключете от електрическата мрежа,
  като оставите вратата затворена с цел
  задушаване на пламъците;
  При загряване на напитки чрез
  микровълни е възможно в последствие
  напитката да започне да ври; • Page 93
  По никакъв начин не отстранявайте
  части от фурната, например, крачета,
  куплунг, болтчета и др.
  8. Не гответе храна като я поставите
  директно върху стъклената поставка.
  Поставяйте храната на/в подходящ съд
  преди да я поставите във фурната.
  ВАЖНО- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ
  ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ И ПРИБОРИ В
  МИКРОВЪЛНОВАТА ФУРНА
  - Не използвайте метални тигани или
  съдове с метални дръжки.
  - Не използвайте съдове и прибори с
  метални кантове.
  - Убедете се, че сте махнали металните
  телчета с хартиено покритие, които се
  използват за затваряне на
  пластмасови пликове.
  - Не използвайте меламинови съдове,
  тъй като съдържат материал, който
  абсорбира енергията на
  микровълните. Това може да доведе
  до напукване или овъгляване на
  съдовете и ще намали скоростта на
  готвене.
  - Не използвайте съдове на Centura
  Tableware. Емайлът им не е подходящ
  за използване в микровълнова фурна.
  Не използвайте чаши на Corelle
  Livingware.
  - Не гответе в съд със запечатани
  отвори поради опасност от
  експлодирането им при нагряване във
  фурната.
  - Не използвайте обикновените
  термометри за месо или сладкиши,
  подходящи за конвенционални
  готварски печки.
  - На пазара се предлагат специални
  термометри за готвене в
  микровълнова фурна, които можете
  да използвате.
  9. Използвайте съдовете и приборите,
  подходящи за употреба в микровълнова
  фурна, съгласно инструкциите на
  производителя.
  10. Не правете опити да пържите във
  фурната.
  11. Моля, не забравяйте, че микровълновата
  фурна загрява само течността в съда, но
  не и самия съд. Дори когато капакът на
  съда не е горещ на пипане, при
  изваждането му от фурната, не
  забравяйте, че храната/течността в него
  излъчва пара и/или пръски при махане
  на капака, както при готвене на
  обикновена готварска печка.

  Съдържанието на бутилки или
  бурканчета с бебешка храна да се
  разбърква или разклаща. Преди хранене
  проверете температурата на храната, за
  да предотвратите изгаряния;
  Не загрявайте цели яйца в черупки и
  цели твърдо сварени яйца поради
  опасност от експлодирането им дори и
  след като подгряването е приключило;
  При почистване на повърхностите и
  уплътненията на вратата, вътрешността
  на фурната, използвайте само меки,
  неабразивни сапуни или почистващи
  препарати с помощта на домакинска
  гъба или мека кърпа;
  Почиствайте редовно фурната и
  премахвайте всички остатъци от храна;
  Неподдържането на фурната чиста може
  да доведе до повреди в повърхностите,
  което пък да повлияе неблагоприятно на
  живота на уреда и да ви изложи на
  опасност при употребата му;
  Ако захранващият кабел е повреден,
  следва да бъде подменен от
  производителя, оторизиран от него
  сервиз или друго квалифицирано лице за
  да се избегнат опасните последствия.

  7.

  Общи съвети за
  безопасност
  Както при всички други уреди, по-долу са
  изложени определени правила за
  използване и предпазни мерки, които
  гарантират отличното функциониране на
  фурната:
  1. При използване на фурната се убедете,
  че стъклената поставка, въртящата
  основа, куплунга и въртящия водач са на
  място.
  2. Не използвайте фурната за цели,
  различни от нейното предназначение,
  например за сушене на дрехи, хартиени
  продукти или други нехранителни
  изделия, както и за стерилизиране.
  3. Не включвайте фурната да работи без
  наличие на храни/напитки в нея. Това
  може да доведе до повреда.
  4. Не използвайте фурната за съхранение
  на предмети, например, вестници,
  готварски книги и др.
  5. Не гответе хранителни продукти с ципа,
  например, жълтъци, картофи, пилешки
  дробчета и др., без предварително да
  сте пробили ципата на няколко места с
  помощта на вилица.
  6. Не поставяйте предмети в отворите на
  външния корпус.
  93 • Page 94

  12. Винаги проверявайте температурата,
  особено ако подгрявате или готвите
  храна/течност за малки деца.
  Препоръчваме приготвената
  храна/течност да не се консумира
  веднага след изваждане от фурната.
  Оставете я да изстине за няколко минути
  като я разбърквате за равномерно
  разпределяне на топлината.
  13. Оставяйте във фурната за около 30-60
  секунди храна, съдържаща смес от
  мазнина и вода, напр. бульон, след като
  фурната е изключила. Целта е да се
  успокои вренето на течността и да се
  предотвратят пръски при поставяне на
  лъжица в храната/течността или при
  прибавяне на кубче бульон в нея.
  14. Когато приготвяте/готвите храна/течност,
  не забравяйте, че има някои храни, напр.
  коледен пудинг, пай с месо, които се
  загряват много бързо. При загряване
  или готвене на храни с високо
  съдържание на наситени мазнини или
  захар не използвайте пластмасови
  съдове.
  15. Възможно е нагорещяване на приборите
  за готвене тъй като топлината преминава
  от храната върху тях. Това се случва
  най-вече ако съдовете и дръжките се
  покрият с пластмасово покритие. В
  такъв случай използвайте текстилни
  домакински ръкавици за захващане на
  дръжките на съдовете.
  16. За да намалите риска от пожар във
  вътрешността на фурната:
  a) Не гответе повече от необходимото
  време. Внимателно наглеждайте
  фурната ако сте поставили
  хартиени, пластмасови или други
  запалими материали, необходими
  за готвенето.
  b) Махнете металните телчета,
  служещи за затваряне на пликовете
  на храните преди да ги поставите
  във фурната.
  c) В случай на запалване на
  поставените във фурната
  материали, оставете вратата
  затворена, изключете фурната от
  контакта или изключете
  захранващото електричество от
  бушона или прекъсвача.

  94 • Page 95

  КОМЮТЪРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВРЕМЕ
  НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕ
  Микро / Размразяване / Грил / Двоен
  грил / Комбиниран
  Дисплей
  Часовник / Таймер
  АВТОМАТИЧН РЕЖИМ / МЕНЮ
  СТАРТ / СТОП

  ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  95

  Система за безопасно затваряне на
  вратата
  Прозорец
  Вентилационни отвори
  Въртяща основа
  Стъклена тава
  Контролен панел
  Грил скара • Page 96

  Инструкции за използване
  1.

  3.

  Загряване/готвене чрез единично
  натискане на бутон

  Изберете теглото на замразената храна,
  след което уредът автоматично ще
  избере нивото на мощността и
  необходимото време за размразяване.
  Пример: размразяване на 0.5 кг
  замразено месо.
  a) Натиснете бутон "Micro…Auto
  menu", от менюто изберете "DEF".
  b) Въведете теглото като натискате
  последователно бутони "1min" (1kg)
  и бутон "10 sec" (0.1kg).
  c) Натиснете бутон " Start/Reset ".
  Теглото на замразената храна трябва да
  бъде по-малко от 2 кг.

  Само с едно натискане на бутон, можете
  да започнете обикновено готвене.
  Удобно и бързо можете да загреете
  чаша вода и др.
  Пример: Как да загреете чаша мляко:
  a) Поставете чаша мляко на
  въртящата се поставка и затворете
  вратата.
  b) Натиснете бутон »Start/Reset«,
  микровълновата фурна работи при
  100% мощност в продължение на 1
  минута.
  c) При приключване, фурната издава 5
  звукови сигнала.

  2.

  4.

  Загряване чрез микровълни

  Разполагате с 5 нива на мощност, като найголямата продължителност за готвене е 60
  минути.

  4
  5

  Мощност на
  микровълните

  Дисплей

  100%
  70%
  50%

  P100
  P70
  P50

  30%
  10%

  P30
  P10

  Грил
  Тази функция има две възможности.
  Можете да изберете между две чрез
  натискане на "Микро…автом. меню"
  (най-продължителното време за готвене
  е 60 минути):
  Възможност 1: 85% сила на грила,
  дисплей G-1
  Възможност 2: 50% сила на грила,
  дисплей G-2
  Пример: Готвене на храна – необходимо
  ни е 20 минути
  a) Натиснете "Микро…автом.меню"
  докато на дисплея се появи "G-1".
  b) Изберете време "20:00"
  c) Натиснете "Старт/Рестартиране”.
  Когато приготвяте храната при функция
  грил тя не се затопля от микровълновите
  лъчи. Нагряването става от метален
  нагревател, който се намира на горната
  повърхност на микровълновата.
  Когато е нагрявате по този начин
  времето за готвене е разделено на две
  нива. След първото ниво програмата
  автоматично ще спре и ще се чуят 2
  звука, което Ви напомня, че трябва да
  отворите вратата на микровълновата и
  да обърнете храната. Затворете вратата
  след като обърнете храната. Натиснете
  "Старт/Рестартиране" и приготвянето
  ще продължи на второ ниво. Ако не
  искате да обръщате храната
  микровълновата ще се рестартира
  автоматично след пауза от 1 минута.

  Функцията предлага два избора.
  a) Бързо загряване чрез микровълни
  (при 100% мощност)
  Пример: Как да загреем храна при 100%
  мощност за 5 минути
  1. Чрез бутона за избор на време
  въведете »5:00«
  2. Натиснете бутон » Start/Reset «
  a) Ръчен избор за загряване чрез
  микровълни
  Пример: Как да загреем храна при 70%
  мощност за 10 минути
  1. Натиснете бутон "Micro…Auto
  menu", изберете »70%« мощност;
  2. Въведете време »10:00«
  3. Натиснете бутон » Start/Reset «

  Брой
  натискания
  на бутона
  "Micro"
  1
  2
  3

  Тегло на храната при фунция Auto
  defrost (автоматично
  размразяване)

  96 • Page 97

  5.

  Комбинирано готвене
  С този уред може да избирате две опции
  за комбинирано готвене.
  Възможност 1: Комбинирано готвене
  (55% микровълнова + 45% грил)
  Дисплеят ще покаже "C-1".
  Възможност 2: Комбинирано готвене
  (30% микровълнова + 70% грил)
  Дисплеят ще покаже "C-2".
  Пример: Използва се възможност 2 за
  15 минути.
  a)
  Натиснете "Микро…автом. меню"
  докато на дисплея се появи "C-2".
  b) Изберете времето за готвене
  "15:00".
  c) Натиснете "Старт/Рестартиране".

  6.

  b)

  c)
  d)

  8.

  Трябва само да изберете типа храна и
  теглото, оттам нататък то ще Ви помогне
  автоматично да избере мощността и
  времето.
  Пример: автоматично стопляне на 0.4 кг
  риба
  a) Натиснете бутон "Микро…автом.
  меню" докато се покаже на дисплея
  "A-5".
  b) Изберете теглото като натиснете
  бутон "1 min" (1 кг) и бутон "10 сек."
  (0.1 кг).
  c) Натиснете "Старт/Рестартиране”.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Време за
  приготвяне
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  7.

  Меню, тежест (кг)
  A-1
  Ориз

  A-2
  Зеленчуци

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6

  A-4
  Месо
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  A-3
  Макаронени
  изделия
  1
  2

  Меню, тежест (кг)
  A-5
  Риба
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  Таймер
  Това Ви позволява да нагласяте
  микровълновата да се стартира и да
  приключва.
  Часовникът трябва да се нагласи преди
  да използвате тази опция.
  Пример: настоящето време е 16:30 и
  искате печката да се стартира в 18:15 на
  мощност 70% за 10 минути:
  a) Натиснете "Часовник/Таймер",
  изберете времето "18:15" като
  натиснете "1 мин" и "10 сек" (същата
  процедура като избиране на време).
  b) Натиснете "Микро…автом.меню" за
  да изберете мощност 70%.
  c) Изберете времето от 10 минути.
  d) Натиснете "Старт/Рестартиране".
  Ако не избере мощността и времето за
  приготвяне, а направо натиснете бутона
  за старт уредът ще работи като
  часовник.
  В 18:15 ще се чуят 10 сигнала и уредът
  ще се изключи.

  Автоматично меню

  Време за
  приготвяне "1min"

  изберете времето като натискате
  бутоните "1 мин." и "10 сек.".
  Натиснете "Часовник/Таймер"
  отново, изберете времето като
  натискате бутоните "1 мин." и "10
  сек.".
  Натиснете "Часовник/Таймер"
  отново и часовник ще е нагласен.
  Ако искате да смените времето
  повторете процедурата.

  9.

  Заключване от деца
  За да активирате тази функция
  натиснете " УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВРЕМЕ"
  и " НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕ"
  едновременно за 2 секунди.
  Натиснете " УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВРЕМЕ"
  и " НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕ"
  едновременно за 2 секунди отново,
  уредът ще се отключи.

  A-6
  Пиле
  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  10. Старт/Рестартиране
  a)

  b)

  Часовник
  Микровълновата разполага с дигитален
  24-часов часовник.
  Можете да изберете например 4:30pm:
  a) Натиснете "Часовник/Таймер".
  Дисплеят ще започне да мига,
  97

  По време на операция натиснете
  "Старт/Рестартиране" и тя ще
  прекъсне.
  Ако някоя друга програма е била
  избрана преди натискането на
  бутона старт, натискането ще
  откаже всички програми, които са
  били преди това избрани. • Page 98

  Почистване и поддръжка
  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  Преди почистване, изключете фурната и
  след това захранващия кабел от
  контакта.
  Поддържайте чиста вътрешността на
  фурната. Ако по стените й се разлее
  храна или течност, избършете с влажна
  кърпа. Не се препоръчва употреба на
  почистващ препарат с агресивно
  действие или препарат с абразивни
  частици.
  Почиствайте външната повърхност на
  фурната с влажна кърпа. За да не
  повредите работните части във
  вътрешността на фурната, не
  позволявайте проникването на вода във
  вентилационните отвори.
  Не позволявайте овлажняване на
  контролния панел. Почиствайте с мека,
  влажна кърпа. Не използвайте
  почистващи материали, материали с
  абразиви или почистващи спрейове при
  почистване на контролния панел.
  Ако се натрупа пара във вътрешността
  или около външната част на вратата на
  фурната, избършете с мека кърпа. Това
  може да възникне при използване на
  фурната при условия на висока влажност
  и не означава, че уредът проявява
  дефекти.
  През определен период от време е
  необходимо да се почиства стъклената
  тава. Измивайте тавата с топъл сапунен
  разтвор или в съдомиялна машина.
  Въртящата основа и вътрешността на
  фурната трябва да се почистват редовно
  ако искате да избегнете повишена
  шумност при работа на уреда. Просто
  избършете долната повърхност на
  фурната с почистващ препарат с меко
  действие, вода или препарат за
  почистване на прозорци и подсушете.
  Въртящата основа може да се измие в
  мек сапунен разтвор вода. Изпаренията
  от готвенето се натрупват при редовна
  употреба, но по никакъв начин не влияят
  на долната повърхност или на
  въртящата основа.
  При изваждане и почистване на
  въртящата основа от долната част на
  фурната, се уверете в правилното й
  поставяне след това.
  Премахвайте остатъчните миризми от
  готвене като в чаша вода прибавите сока
  и кората от един лимон в дълбок съд,
  подходящ за микровълнова фурна.
  Поставете във фурната и пуснете в

  9.

  действие в продължение на 5 минути,
  след това избършете добре фурната и
  подсушете със суха кърпа.
  Ако се налага подмяна на крушката на
  фурната, моля обърнете се към
  доставчика относно нейната подмяна.

  Опазване на околната среда
  След края на срока на експлоатация на уреда
  не го изхвърляйте заедно с нормалните
  битови отпадъци, а го предайте в официален
  пункт за събиране, където да бъде
  рециклиран. По този начин вие помагате за
  опазването на околната среда

  Гаранция и сервизно
  обслужване
  Ако се нуждаете от информация или имате
  проблем, се обърнете към Центъра за
  обслужване на клиенти на Gorenje във
  вашата страна (телефонния му номер можете
  да намерите в международната гаранционна
  карта). Ако във вашата страна няма Център
  за обслужване на клиенти, обърнете се към
  местния търговец на уреди на Gorenje или се
  свържете с Отдела за сервизно обслужване
  на битови уреди на Gorenje [Service
  Department of Gorenje Domestic Appliances.
  Само за лична употреба!
  Допълнителна информация за използване
  на микровълновата печка може да бъде
  намерена на адрес:
  http://microwave.gorenje.com

  ВИ ПОЖЕЛАВА МНОГО
  УДОВОЛСТВИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
  НА УРЕДА
  98 • Page 99

  IНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  UA

  Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію.

  Специфікація
  Споживча потужність: ........................................................................................... 230В~50Гц,1280Вт
  Вихідна потужність: .................................................................................................................... 900Вт
  Гриль ...................................................................................................................................... 1200 Вт
  Частота: ................................................................................................................................. 2450мГц
  Розміри приладу зовні: ................................................................. 510мм(д) X 303мм(в) X 405мм(ш)
  Розміри внутрішнього простору приладу: .................................... 330мм(д) X 212мм(в) X 330мм(ш)
  Об'єм:.............................................................................................................................................23 л
  Вага:.........................................................................................................................приблизно 14,5 кг
  Рівень шуму: ...................................................................................................................Lc < 58 дБ (A)
  Примітка:
  Прилад призначений тільки для
  використання в домашніх умовах для
  підігрівання їжі, за використання
  електромагнітної енергії. Використовувати
  тільки всередині будинку.

  Цей прилад маркіровано згідно
  положень європейської Директиви
  2002/96/EG стосовно електронних та
  електроприладів, що були у
  використанні (waste electrical and
  electronic equipment - WEEE).
  Директивою визначаються можливості,
  які є дійсними у межах Європейського
  союзу, щодо прийняття назад та
  утилізації бувших у використанні
  приладів.

  Радіо перешкоди
  Мікрохвильова піч може спричинити
  перешкоди вашому радіо, телевізору та
  подібним приладам. Ці перешкоди можна
  знешкодити або зменшити таким чином:
  a) почистіть дверцята та ущільнювач печі.
  б) помістіть радіо, телевізор, тощо
  якнайдалі від мікрохвильової печі.
  ц) правильно користуйтеся антеною для
  радіо, телебачення, тощо, щоб отримати
  сильний сигнал.

  Перед дзвінком до
  сервісного центру
  1.

  2.

  Якщо піч не функціонує взагалі, дисплей
  не висвічується або ж зникає:
  a) перевірте, чи піч підключена до
  електромережі належним чином.
  Якщо ні – витягніть вилку з розетки,
  почекайте 10 секунд і щільно
  вставте вилку назад.
  б) перевірте, чи немає замикання в
  електромережі. Якщо все в нормі,
  протестуйте розетку за допомогою
  іншого приладу.
  Якщо не функціонує мікрохвильовий
  режим:
  a) перевірте, чи встановлено таймер.
  б) впевніться, що дверцята закрито
  належним чином. Інакше
  мікрохвильова енергія не
  поступатиме до печі.
  Якщо ви не можете усунути
  вищезазначені пошкодження
  самостійно, зв'яжіться з найближчим
  авторизованим сервісним центром.

  Установка
  1.
  2.

  3.

  4.
  5.

  99

  Впевніться, що весь пакувальний
  матеріал знято та витягнуто з приладу.
  Огляньте прилад на наявність видимих
  пошкоджень, таких як:
  - невідрегульовані дверцята
  - пошкоджені дверцята
  - вм'ятини та отвори на скляній поверхні
  дверцят
  - вм'ятини в порожнині печі
  - якщо хоч одне з вищезазначених
  ушкоджень наявне,
  - не користуйтесь піччю.
  Вага цієї мікрохвильової печі становить
  14,5 кг, тому її слід встановити на
  поверхню, що здатна витримати цю вагу.
  Розташуйте піч подалі від високої
  температури і пари.
  Не кладіть жодних речей на поверхню
  печі. • Page 100

  Відстань між піччю і боковими стінами
  має становити 8 см, і 10 cм – від задньої
  стінки, щоб забезпечити належну
  вентиляцію.
  7. Не витягайте штифт двигуна тарілки, що
  обертається.
  8. Пильно слідкуйте за дітьми, коли вони
  користуються приладом.
  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – ПРИЛАД СЛІД
  ЗАЗЕМЛИТИ.
  9. До розетки має бути забезпечено вільний
  доступ
  10. Даний прилад споживає 1.3 кВт.
  Рекомендуємо проконсультуватися із
  спеціалістом сервісного центру щодо
  установки приладу.
  6.

  3.
  4.

  5.

  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Прилад захищений
  внутрішнім захисним запобіжником на
  250 В, 10 А.

  6.

  ВАЖЛИВО
  Провода основного кабелю пофарбовані
  згідно наступної таблиці:
  Жовто-зелений
  синій
  коричневий

  заземлення
  нейтральний
  під напругою

  Оскільки кольори проводів можуть не
  відповідати кольоровим позначкам на
  клемах вашої штепсельної вилки,
  необхідно зробити наступне:
  - Жовто-зелений провід необхідно
  під‟єднати до клеми, яке позначена
  буквою E або символом заземлення,
  що пофарбовано у зелений колір жовтозеленого проводу.
  - синій провід слід під‟єднати до клеми,
  позначеної буквою N або ж
  пофарбованої в чорний.
  - коричневий провід слід під'єднати до
  клеми, яка позначена буквою L або
  пофарбована в червоний колір.

  вибухнути, по рекомендації зверніться до
  книги по куховаренню.
  Використовуйте прилад тільки згідно
  інструкції з експлуатації.
  Цей пристрій не призначено для
  користування особами (включаючи дітей)
  з послабленими фізичними відчуттями чи
  розумовими здібностями, або без
  належного досвіду та знань, крім
  випадків користування. під наглядом чи
  за вказівками особи, яка відповідає за
  безпеку їх життя. Дорослі повинні
  стежити, щоб діти не бавилися
  пристроєм. Ніколи не залишайте
  увімкнений пристрій без нагляду.
  Не користуйтесь піччю, якщо вона
  функціонує неповністю, якщо вона має
  ушкодження.
  Щоб зменшити ризик виникнення пожежі
  в порожнині:
  a) не готуйте довше зазначеного часу.
  Будьте уважні при використанні
  паперу, пластмаси та інших горючих
  матеріалів для приготування страв у
  мікрохвильовій печі.
  б) зніміть дротяні засувки на пакетах
  перед тим, як покласти їх у піч.
  ц) якщо ж матеріали всередині печі
  загорілись, не відкривайте дверцята,
  вимкніть прилад з електромережі
  або витягніть запобіжник.

  Вказівки по техніці безпеки
  Цей прилад функціонує відповідно до
  загально прийнятих правил та вимог по
  техніці безпеки при експлуатації електричних
  приладів.
  1. Перед використанням приладу
  правильно встановіть все приладдя
  (опору на роликах, тарілку, що
  обертається та ін.).
  2. Використовуйте піч тільки для
  приготування їжі. В жодному разі не
  сушіть одяг, папір та інші неїстівні
  предмети в печі. Не використовуйте піч
  для стерилізації.
  3. Не включайте піч порожньою. Це може її
  пошкодити.
  4. Не використовуйте піч для зберігання
  книг, паперу та ін.
  5. Не використовуйте піч для
  консервування продуктів, оскільки вона
  для цього не призначена. Законсервовані
  неналежним чином продукти можуть
  зіпсуватись і становити загрозу для
  здоров‟я людини.
  6. Не готуйте яйця в шкаралупі: вони
  можуть вибухнути. Коли ви готуєте яйця,

  Важливі застереження
  УВАГА! Щоб знизити ризик виникнення
  пожежі, електричного шоку, поранення людей
  та надмірної мікрохвильової потужності,
  необхідно:
  1. Уважно прочитати інструкцію перед
  використанням приладу;
  2. Не розігрівати у мікрохвильовій печі такі
  продукти, як яйця та щільно закритий
  посуд (напр., закриті скляні фляги або
  дитячі пляшечки), тому що вони можуть
  100 • Page 101

  накрийте їх кришкою і дайте постояти
  протягом хвилини після приготування.
  7. Перед тим, як готувати такі продукти, як
  сосиски, яєчні жовтки, картоплю, курячу
  печінку та ін. (тобто ті, які вкриті
  оболонкою), проколіть їх кілька разів
  виделкою.
  8. Не вставляйте будь-які предмети в
  отвори між дверцятами та корпусом печі.
  9. Ніколи не знімайте деталі печі (ніжки,
  кріплення, гвинти, тощо).
  10. Не готуйте їжу безпосередньо на тарілці,
  що обертається. Перед готуванням
  покладіть продукти на відповідний посуд.

  секунд після приготування. Це дає змогу
  суміші настоятись і запобігає утворенню
  бульбашок.
  16. Деякі продукти (напр., Різдвяний пудинг,
  джем, тощо) дуже швидко нагріваються.
  При готуванні страв, що містять багато
  жиру або цукру, не можна
  використовувати пластиковий посуд.
  17. Ємність, що в ній знаходиться страва,
  теж може нагріватись від страви. Це
  особливо важливо, якщо в посуді
  присутні елементи пластику. Тут може
  знадобитись утримувач, щоб дістати
  посуд з печі.

  ВАЖЛИВО – ПОСУД, НЕПРИДАТНИЙ
  ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У
  МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ
  - металеві сковороди чи каструлі або
  посуд з металевими ручками.
  - посуд з металевим оздобленням.
  - паперовий посуд з дротяними засувками
  або ж пластикові пакунки.
  - меламіновий посуд, оскільки матеріал,
  що входить до його складу, поглинає
  мікрохвильову енергію. Це може
  призвести до псування посуду і
  зменшення швидкості готування.
  - глянцевий посуд.
  - посуд з вузьким горлечком.
  - звичайні термометри для м‟яса та
  солодощів. Для мікрохвильової печі існує
  спеціально розроблений термометр,
  яким можна користуватись за
  необхідності.
  11. Посуд для мікрохвильової печі
  використовуйте тільки згідно інструкцій
  виробника.
  12. Не намагайтесь смажити продукти в
  мікрохвильовій печі.
  13. У мікрохвильовій печі продукти
  нагріваються швидше за контейнер.
  Пам‟ятайте: навіть якщо кришка не
  гаряча на дотик, то продукти під нею
  мають високу температуру і
  створюватимуть стільки ж пари, скільки і
  при готуванні на звичайній плиті.
  14. Завжди перевіряйте температуру
  приготованої страви, особливо, якщо ви
  готуєте для немовлят. Бажано не
  споживати страву безпосередньо відразу
  після приготування. Дайте їй постояти
  протягом кількох хвилин і перемішайте
  для рівномірного розподілення
  температури.
  15. Продукти з вмістом жиру та води
  необхідно залишити в печі на 30-60
  101 • Page 102

  ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Збільшення часу
  Зменшення часу
  Мікрохвилі/розморожування/гриль/п
  одвійний гриль/комбінований
  Дисплей
  Годинник/таймери
  AВТО / МЕНЮ
  СТАРТ / СКАСУВАННЯ

  ОПИС ПРИЛАДУ

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  102

  Дверні замки
  Оглядове вікно
  Вентиляційні отвори
  Опора на роликах
  Скляна тарілка
  Панель управління
  Решітка гриля • Page 103

  УПРАВЛІННЯ
  1.

  4.

  Ця функція має два варіанти. Ви можете
  зробити свій вирір, натиснувши кнопку
  «Мікро...Автоматичне меню» (найдовший
  час приготування 60 хвилин):
  Варіант 1: 85% потужності гриля,
  дисплей G-1
  Варіант 2: 50% потужності гриля,
  дисплей G-2
  Приклад: Приготування їжі,
  користуючись грилем 20 хвилин
  a) Натискайте кнопку
  «Мікро...Автоматичне меню» доки
  LED не покаже "G-1".
  б) Установіть час приготування "20:00"
  ц) Натисніть «Старт/Скасування»
  Коли гриль працює час приготування
  поділяється на два етапи. Після першого
  етапа програма автоматично
  переривається, лунають два сигнала, які
  повідомляють про те, що вам треба
  відкрити піч та перегорнути. Під час
  роботи гриля їжа не нагрівається за
  допомогою мікрохвиль. Тепло
  випромінюється з металевого нагрівача у
  верхній частині печі.
  страву. Після того, як ви перегорнули
  страву, закрийте дверцята. Натисніть
  кнопку «Старт/Скасування», після цього
  розпочнеться другий етап приготування
  їжі. Якщо ви не бажаєте перегортати
  страву, після паузи, що триває одну
  хвилину, піч увімкнеться автоматично.

  ПРОСТЕ ГОТУВАННЯ

  Вам слід натиснути лише одну кнопку, щоб
  почати готування. Це дуже швидко та зручно.
  Наприклад: щоб підігріти склянку води
  1. поставте стакан з водою на тарілку, що
  обертається щільно закрийте дверцята.
  2. натисніть » Старт/Скасування «.
  Мікрохвильова піч буде працювати при
  100 % потужності мікрохвиль впродовж 1
  хвилини.
  3. через 1 хвилину ви почуєте 5 звукових
  сигналів по закінченні готування.

  2.

  ГОТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
  МІКРОХВИЛЬ

  Ця функція має дві опції.
  а) швидке мікрохвильове підігрівання (100%
  потужності)
  Наприклад: Для розігрівання їжі на 100%
  потужності протягом 5 хвилин.
  1. Встановіть час на „5:00”
  2. Натисніть „ Старт/Скасування ”
  б) мікрохвильове підігрівання вручну:
  Наприклад: щоб підігріти їжу на 70%
  потужності протягом 10 хвилин
  1. натисніть кнопку "Miкро...Автоматичне
  меню", оберіть потужність 70%;
  2. встановіть час на „10:00”;
  3. натисніть „ Старт/Скасування ”
  Існує 5 рівнів потужності і максимальний
  час готування 60 хвилин.
  Кількість
  натискань
  "Micro"
  1
  2
  3
  4
  5

  3.

  Потужність в
  %

  Дисплей

  100%
  70%
  50%
  30%
  10%

  P100
  P70
  P50
  P30
  P10

  Гриль

  5.

  Комбіноване готування
  За допомогою Вашого приладу Ви
  можете обрати два методи
  комбінованого готування.
  Варіант 1 : Комбіноване готування (55%
  мікрохвилі + 45% гриль)
  LED покаже "C-1"
  Варіант 2 : Комбіноване готування (30%
  мікрохвилі + 70% гриль)
  LED покаже "C-2".
  Приклад: Готування їжі, користуючись
  варіантом 2, протягом 15 хвилин.
  a) Натискайте на кнопку
  «Мікро...Автоматичне меню» доки
  LED не покаже "C-2"
  б) Установіть час приготування на
  "15:00".
  ц) Натисніть «Старт/Скасування».

  ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ

  Оберіть вагу продукту, який необхідно
  розморозити.
  Наприклад: щоб розморозити 0,5 кг м‟яса.
  1. натисніть кнопку "Miкро...Автоматичне
  меню", оберіть 70% потужності
  2. введіть вагу продукту, натискаючи кнопки
  „1 хв.” (1 кг) і „10 сек.” (0,1 кг)
  3. натисніть „ Старт/Скасування ”
  Вага продукту для розморожування має
  становити не більше 2 кг.

  103 • Page 104

  6.

  Aвтоматичне меню

  Годинник має бути виставлений до того,
  як ви будете користуватись цією
  функцією.
  Приклад: Зараз 16:30 і вам треба
  розпочати приготування о 18:15 на
  потужності 70% протягом 10 хвилин:
  a) Натисніть «Годинник/Таймер»,
  установіть час на "18:15",
  натискаючи на кнопки «1 хвил.» та
  «10 сек.»(так само, як при
  виставленні часу на годиннику)
  б) Натисніть «Мікро...Автоматичне
  меню», щоб установити потужність
  на 70%.
  ц) Установіть час приготування на 10
  хвилин.
  д) Натисніть «Старт/Скасування»
  Якщо ви не установили потужність
  та час приготування, а просто один
  раз натиснули на кнопку «Старт», ви
  установили час, і прилад буде
  працювати тільки як годинник.
  О 18:15 пролунає 10-кратний сигнал,
  і прилад вимкнеться.

  Вам потрібно тільки обрати тип та вагу
  продуктів, воно допоможе вам
  автоматично установити потужність та
  час.
  Приклад: Aвтоматичне приготування 0.4
  кг риби
  a) Натискайте кнопку
  "Miкро…Aвтоматичне меню", доки не
  з‟явиться "A-5".
  б) Уведіть дані про вагу, натискаючи
  кнопку "1 хвил." (1 кг) та кнопку "10
  сек." (0.1 кг).
  ц) Натисніть "Старт/Скасування".
  Кількість
  натискань
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Кількість
  натискань
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  7.

  A-1
  Рис
  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5

  A-4
  M’ясо
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  Meню, Вага (кг)
  A-2
  A-3
  Овочі
  Локшина
  0,1
  1
  0,2
  2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  Meню, Вага (кг)
  A-5
  Риба
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  9.

  A-6
  Курка
  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  Для активації замка блокування від дітей,
  натискайте " Збільшення часу" та
  " Зменшення часу" одночасно протягом 2
  секунд.
  Знову натисніть на " Збільшення часу" та
  " Зменшення часу" одночасно протягом 2
  секунд, це розблокує прилад.

  10. Старт/Скасування

  Годинник

  a)

  Піч має цифровий годинник,
  Для того, щоб вистановити час,
  наприклад, на 4.30 ранку:
  a) Натисніть кнопку
  «Годинник/Таймер». Дисплей почне
  блимати, виставте годину за
  допомогою кнопок "1 хвил." та "10
  сек.".
  б) Натисніть «Годинник/Таймер» знову,
  виставте хвилини за допомогою
  кнопок "1хвил." тa "10 сек.".
  ц) Натисніть «Годинник/Таймер» знову,
  і годинник буде виставлений.
  д) Якщо ви бажаєте змінити час,
  повторіть процедуру, яка подана
  вище.

  8.

  Блокування від дітей

  б)

  Під час роботи: натискання кнопки
  «Старт/Скасування» зупинить
  роботу прилада.
  Якщо будь-яка програма була
  обрана до натискання на кнопку
  «Старт», натискання на цю кнопку
  скасовує усі установлення.

  Догляд
  1.
  2.

  3.

  Tаймер
  Він дозволяє вам попередньо установити
  час початку та завершення приготування
  їжі у вашій мікрохвильовій печі.

  4.
  104

  Вимкніть піч з електромережі.
  Зберігайте порожнину печі завжди
  чистою. Якщо частинки їжі або напою
  потрапили на стінки печі, витріть їх
  вологою ганчіркою. Не рекомендується
  використання агресивних та абразивних
  миючих засобів.
  Зовнішню поверхню печі слід чистити за
  допомогою вологої ганчірки. Щоб
  запобігти ушкодженню функціональних
  деталей всередині печі, пильнуйте, щоб
  вода не потрапила у вентиляційні отвори.
  Слідкуйте, щоб волога не потрапляла на
  панель керування. Протирайте її м'якою • Page 105

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  вологою ганчіркою. Не використовуйте
  для чищення панелі керування абразивні
  засоби або ж спреї.
  Якщо навколо печі збирається пара,
  протріть вологу ганчіркою. Це може
  відбуватись, коли у приміщенні високий
  рівень вологості.
  Час від часу слід чистити скляну тарілку.
  Мийте її у мильній воді або за допомогою
  засобу для миття посуду.
  Роликову опору та дно слід чистити
  регулярно, щоб уникнути шуму під час
  роботи печі. Просто протріть їх м'яким
  детергентом, водою або засобом для
  миття скла. Під час готування
  утворюються випаровування, але вони
  не є шкідливими для поверхні дна печі
  коліщаток опори. Коли Ви повертаєте все
  приладдя печі на місце, впевніться, що
  воно встановлене правильно.
  Щоб усунути неприємний запах з печі,
  налийте у глибокий посуд чашку води і
  додайте сік та цедру одного лимона.
  Включіть піч на 5 хвилин, а потім протріть
  м'якою ганчіркою.
  Коли необхідно замінити лампочку,
  зверніться до сервісного центру.

  Навколишнє середовище
  Не викидайте пристрій разом із звичайними
  побутовими відходами, а здавайте його в
  офіційний пункт прийому для повторної
  переробки. Таким чином Ви допомагаєте
  захистити довкілля

  Гарантія та обслуговування
  Якщо Вам необхідна інформація або у Вас
  виникла проблема, зверніться до Центру
  обслуговування клієнтів компанії Gorenje у
  Вашій країні (телефон можна знайти на
  гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні
  немає Центру обслуговування клієнтів,
  зверніться до місцевого дилера або у відділ
  технічного обслуговування компанії Gorenje
  Domestic Appliаnces.
  Для використання тільки в домашньому
  господарстві!
  Додаткові рекомендації щодо
  приготування режимами гриль та
  мікрохвилі, а також корисні поради можна
  знайти на веб-сайті:

  БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ БАГАТО
  ЗАДОВОЛЕННЯ ПІД ЧАС
  КОРИСТУВАННЯ
  МІКРОХВИЛЬОВОЮ ПІЧЧЮ!

  http://microwave.gorenje.com
  105 • Page 106

  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗКСПЛУАТАЦИИ

  RU

  Перед использованием прибора внимательно прочитайте эту инструкцию.

  СПЕЦИФИКАЦИИ
  Потребляемая мощность: ..................................................................................... 230В~50Гц,1280Вт
  Исходящая мощность: .............................................................................................................. 900Вт
  Гриль: ....................................................................................................................................... 1200Вт
  Частота: ................................................................................................................................. 2450мГц
  Внешние размеры прибора: ......................................................... 510мм(д) X 303мм(в) X 405мм(ш)
  Внутренние размеры прибора: ..................................................... 330мм(д) X 212мм(в) X 330мм(ш)
  Объѐм: ...........................................................................................................................................23 л
  Вес: ................................................................................................................ приблизительно 14,5 кг
  Уровень шума: …………………………………………………………………………………. Lc < 58 дБ (A)

  Радио помехи

  Это оборудование маркировано в
  соответствии с европейской
  директивой 2002/96/EG об отходах
  электрического и электронного
  оборудования (waste electrical and
  electronic equipment - WEEE).
  Данная директива определяет
  действующие во всех странах ЕС
  требования по сбору и устранению
  отходов электрического и
  электронного оборудования.

  Микроволновая печь может спровоцировать
  помехи в работе вашего радио, телевизора и
  др. подобных приборов. Эти помехи можно
  нейтрализовать таким образом:
  a) почистите дверцу и уплотнитель печи.
  б) переставьте радио, телевизор и др.
  подальше от печи.
  ц) правильно пользуйтесь антенной для
  радио, телевидения, чтобы получить
  сильный сигнал.

  Установка

  Перед звонком в сервисный
  центр
  1.

  2.

  1.

  Если печь не функционирует совсем, не
  светится или пропадает дисплей:
  a) проверьте, верно ли печь
  подключена к электросети.
  Если нет – вытащите вилку из
  розетки, подождите 10 секунд и
  плотно вставьте вилку назад.
  б) проверьте, нет ли замыкания в
  электросети. Если всѐ в норме,
  протестируйте розетку с помощью
  другого прибора.
  Если не функционирует микроволновый
  режим:
  a) проверьте, установлен ли таймер.
  б) убедитесь, что дверца надѐжно
  закрыта. Иначе микроволновая
  энергия не будет поступать в печь.

  2.

  3.

  4.
  5.
  6.

  Если вы не можете устранить
  вышеуказанные проблемы
  самостоятельно, свяжитесь с ближайшим
  авторизованным сервисным центром.

  7.
  8.
  106

  Убедитесь, что весь упаковочный
  материал снят и вытянут из прибора.
  Осмотрите прибор на наличие
  визуальных повреждений, таких как:
  - неотрегулированная дверца
  - повреждѐнная дверца
  - вмятины и отверстия на стеклянной
  поверхности дверцы
  - вмятины в полости печи
  - если присутствует хотя бы одно из
  указанных повреждений – не
  пользуйтесь печью.
  Вес этой микроволновой печи составляет
  14,5 кг, потому еѐ следует устанавливать
  на поверхность, способную выдержать
  этот вес.
  Поместите печь подальше от источников
  высокой температуры и пара.
  Не кладите никакие предметы на печь.
  Расстояние между печью и боковыми
  стенами должно быть 10 см, і 8 cм – от
  задней стенки, чтобы обеспечить
  соответствующую вентиляцию.
  Не вытягивайте штифт двигателя
  вращающейся тарелки.
  Следите за детьми, когда они
  пользуются печью. • Page 107

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – ПРИБОР
  НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ.
  Необходимо обеспечить свободный доступ
  к розетке.
  Данный прибор потребляет 1.3 кВт.
  Рекомендуем проконсультироваться со
  специалистом сервисного центра
  касательно установки прибора.

  5.

  6.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прибор защищѐн
  внутренним защитным предохранителем
  на 250 В, 10 А.
  ВАЖНО
  Провода основного кабеля окрашены
  соответственно данной таблице:
  жѐлто-зелѐный
  заземление
  синий
  нейтральный
  коричневый
  под напряжением
  Так как цвета проводов могут не
  соответствовать цветовым обозначениям
  на клеммах Вашей штепсельной вилки, не
  обходимо сделать следующее:
  - жѐлто-зелѐный провод нужно
  подсоединить к клемме, обозначенной
  буквой E или символом заземления, что
  окрашено в зелѐный цвет жѐлтозелѐного провода.
  - синий провод следует подсоединить к
  клемме, обозначенной буквой N или же
  окрашенной в чѐрный.
  - коричневый провод следует
  подсоединить к клемме, которая
  обозначена буквой L или окрашена в
  красный цвет.

  Не пользуйтесь печью, если она
  функционирует не полностью, если она
  повреждена.
  Чтобы снизить риск возникновения
  пожара в полости:
  a) не готовьте дольше указанного
  времени. Будьте внимательны при
  использовании бумаги, пластмассы
  и других воспламеняющихся
  материалов для приготовления
  пищи в микроволновой печи.
  б) снимите проволочные завязки с
  пакетов перед тем, как положить их
  в печь.
  ц) если же материалы внутри печи
  загорелись, не открывайте дверцу,
  отключите прибор от электросети
  или снимите предохранитель.

  Вказівки по техніці безпеки
  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ
  БЕЗОПАСНОСТИ
  Этот прибор функционирует согласно
  общепринятым правилам и требований по
  технике безопасности касательно
  эксплуатации электрических приборов.
  1. Перед использованием прибора
  правильно установите всѐ оборудование
  (опору на роликах, вращающуюся
  тарелки др.).
  2. Используйте печь только для
  приготовления пищи. Категорически
  запрещается сушить одежду, бумагу и
  другие предметы в печи. Не используйте
  печь для стерилизации.
  3. Не включайте печь пустой. Это может еѐ
  повредить.
  4. Данный прибор не предназначен для
  использования лицами (включая детей) с
  ограниченными возможностями
  сенсорной системы или ограниченными
  интеллектуальными возможностями, а
  так же лицами с недостаточным опытом
  и знаниями, кроме случаев контроля или
  инструктирования по вопросам
  использования
  прибора со стороны лиц, ответственных
  за их безопасность.
  Не позволяйте детям играть с прибором.
  5. Не используйте печь для консервации
  продуктов, так как она не предназначена
  для этого. Законсервированные
  неправильным образом продукты могут
  испортиться и таким образом являться
  опасными для здоровья человека.
  6. Не готовьте яйца в скорлупе: они могут
  взорваться. Когда вы готовите яйца,

  Важные предупреждения
  ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить риск
  возникновения пожара, электрического шока,
  ранения людей и чрезмерной микроволновой
  мощности, необходимо:
  1. внимательно прочитать инструкцию
  перед использованием прибора;
  2. не разогревать в микроволновой печи
  такие продукты, как яйца, и плотно
  закрытую посуду (напр., закрытые
  стеклянные фляги или детские
  бутылочки), потому что они могут
  взорваться. За рекомендациями
  обратитесь к книге по приготовлению
  пищи.
  3. Используйте прибор только согласно
  инструкции по эксплуатации.
  4. Дети могут пользоваться прибором
  только под присмотром родителей.

  107 • Page 108

  накройте их крышкой и дайте постоять
  минуту после приготовления.
  7. Перед тем, как готовить такие продукты,
  как сосиски, яичные желтки, картофель,
  куриная печень и др. (то есть продукты,
  покрытые оболочкой), проколите их
  несколько раз вилкой.
  8. Не вставляйте предметы в отверстия
  между дверцей и корпусом печи.
  9. Никогда не снимайте детали печи (ножки,
  крепления, винты и т. д.).
  10. Не готовьте пищу непосредственно на
  вращающейся тарелке. Перед
  приготовлением положите продукты в
  соответствующую посуду.

  15. Продукты с содержанием жира и воды
  необходимо оставить в печи на 30-60
  секунд после приготовления. Это даѐт
  возможность смеси настояться и
  предотвращает образование пузырей.
  Некоторые продукты (напр.,
  Рождественский пудинг, джем, и др.)
  очень быстро нагреваются. При
  приготовлении пищи, которая содержит
  много жира или сахара, нельзя
  использовать пластиковую посуду.
  16. Ёмкость, в которой находится пища, тоже
  может нагреваться от пищи. Это
  особенно важно, если в посуде
  присутствуют элементы пластика. Здесь
  понадобится держатель, чтобы достать
  посуду из печи.

  ВАЖНО – ПОСУДА, НЕПОДХОДЯЩАЯ ДЛЯ
  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ
  ПЕЧИ
  - металлические сковороды или кастрюли
  или посуда с металлическими ручками.
  - посуда с металлическими элементами.
  - бумажная посуда с проволочными
  завязками или же пластиковые упаковки.
  - меламиновая посуда, так как материал,
  который входит в его состав, поглощает
  микроволновую энергию. Это может
  привести к порче посуды и уменьшению
  скорости приготовления.
  - глянцевая посуда.
  - посуда с узким горлышком.
  - обычные термометры для мяса и
  сладостей. Для микроволновой печи
  существует специально разработанный
  термометр, которым можно пользоваться
  при необходимости.
  11. Посуду для микроволновой печи
  используйте только согласно
  инструкциям производителя.
  12. Не пытайтесь жарить продукты в
  микроволновой печи.
  13. В микроволновой печи продукты
  нагреваются быстрее, чем контейнер.
  Помните: даже если крышка не горячая
  на ощупь, то продукты под ней имеют
  высокую температуру, и будут создавать
  столько же пара, как и на обычной плите.
  14. Всегда проверяйте температуру
  приготовленной пищи, особенно, если вы
  готовите еѐ для младенцев. Желательно
  не употреблять пищу сразу после
  приготовления. Дайте ей постоять
  несколько минут и перемешайте для
  равномерного распределения
  температуры.

  108 • Page 109

  ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

  4.
  5.
  6.
  7.

  Установка времени +
  Установка времени –
  Выбор режима работы
  (микроволны/размораживание/гриль/ком
  бинированное приготовление)
  Дисплей
  Часы/Таймер
  Автоменю
  Старт/Отмена

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  Дверные замки
  Смотровое окошко
  Вентиляционные отверстия
  Опора на роликах
  Стеклянная тарелка
  Панель управления
  Решѐтка гриля

  1.
  2.
  3.

  ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

  109 • Page 110

  Нажмите кнопку
  «Микроволны…Автоменю» для
  установки "DEF" (размораживание).
  б) Установите вес продукта нажатием
  кнопки "1мин." (1кг) и кнопки "10
  сек." (0.1кг).
  ц) Нажмите кнопку "СТАРТ/СБРОС"
  Вес замороженного продукта не должен
  превышать 2 кг.

  Инструкция по эксплуатации
  1.

  a)

  Подогревание при помощи одной
  кнопки
  Нажатием всего одной кнопки можно
  активировать простое приготовление, так
  очень удобно и быстро подогревать
  стакан воды и др.
  Например: Чтобы подогреть стакан
  молока
  a) Поставьте стакан с водой на
  тарелку печи и закройте дверцу.
  б) Нажмите кнопку "СТАРТ/СБРОС",
  микроволновая печь будет работать
  при 100% мощности в течение 1
  минуты.
  ц) По окончании приготовления Вы
  услышите 5 звуковых сигналов.

  2.

  4.

  Эта функция предлагает два способа
  приготовления. Вы можете выбрать один
  из них кнопкой
  «Микроволны…Автоменю»
  (максимальная продолжительность
  приготовления составляет 60 минут).
  Способ 1 Мощность гриля 85%,
  индикация на дисплее «G-1».
  Способ 2 Мощность гриля 50%,
  индикация на дисплее «G-2».
  Пример Для приготовления на гриле в
  течение 20 минут:
  a) нажимайте кнопку
  «Микроволны…Автоменю», пока на
  дисплее не появится «G-1»,
  б) установите время «20:00»,
  ц) нажмите кнопку «Старт/Отмена».
  При приготовлении на гриле продукты не
  разогреваются микроволнами. Тепло
  излучает металлический нагревательный
  элемент, расположенный под потолком
  рабочей камеры.
  Во время приготовления на гриле по
  истечении половины времени программа
  автоматически приостановится, и
  прозвучат два звуковых сигнала,
  напоминая о необходимости
  перевернуть продукт. После того как вы
  перевернете продукт, закройте дверцу и
  нажмите кнопку «Старт/Отмена»,
  процесс приготовления продолжится.
  Если вы не будете переворачивать
  продукт, печь автоматически продолжит
  приготовление через 1 минуту.

  Разогревание микроволнами
  У этой функции есть две опции.
  a) Быстрое разогревание микроволны
  (100% мощности)
  Например: Для разогрева пищи при
  100% мощности в течение 5 минут
  1. Установите время »5:00«
  2. Нажмите кнопку "СТАРТ/СБРОС"
  б) Ручные установки разогревания
  микроволнами
  Например: Для разогрева пищи при 70%
  мощности в течение 10 минут
  1. Нажмите кнопку
  «Микроволны…Автоменю»,
  установите »70%« мощности;
  2. Установите время »10:00«
  3. Нажмите кнопку "СТАРТ/СБРОС"

  Есть 5 уровней микроволновой мощности,
  а максимальное время приготовления
  составляет 60 минут.
  Количество
  нажатий
  "Micro"
  1
  2
  3
  4
  5

  3.

  Микроволнова
  я мощность

  Дисплей

  100%
  70%
  50%

  P100
  P70
  P50

  30%
  10%

  P30
  P10

  Гриль

  5.

  Комбинированное приготовление
  С помощью вашего прибора Вы можете
  выбрать один из двух методов.

  Способ 1 комбинированного
  приготовления.Комбини

  Размораживание по весу

  рованное приготовление
  (мощность микроволн 55%
  + мощность гриля 45%),
  индикация на дисплее «C1».

  Установите вес замороженного продукта, а
  печь сама выберет время размораживания и
  уровень мощности.
  Например: размораживание 0.5кг
  замороженного мяса.
  110 • Page 111

  б)

  Способ 2 Комбинированное

  приготовление (мощность
  микроволн 30% + мощность
  гриля 70%), индикация на
  дисплее «C-2».
  Пример Для приготовления способом 2 в
  течение 15 минут:
  a) нажимайте кнопку
  «Микроволны…Автоменю», пока на
  дисплее не появится «C-2»,
  б) установите время «15:00»,
  ц) нажмите кнопку «Старт/Отмена».

  6.

  ц)
  д)

  8.

  Вам необходимо только выбрать тип
  продукта и вес, и микроволновая печь
  самостоятельно установит мощность
  микроволн и продолжительность
  приготовления.
  Пример Для автоматического
  приготовления 0,4 кг рыбы:
  1. нажимайте на кнопку
  «Микроволны…Автоменю», пока на
  дисплее не появится «А-5»,
  2. установите вес продукта кнопкой «1
  минута» (1 кг) и кнопкой «10 секунд»
  (0,1 кг),
  3. нажмите кнопку «Старт/Отмена».

  Количество
  нажатий
  на кнопку
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  7.

  Меню, вес (кг)
  A-1
  Рис

  A-2
  Овощи

  A-3
  Лапша

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6

  1
  2

  9.

  Меню, вес (кг)
  A-4
  Мясо

  A-5
  Рыба

  A-6
  Птица

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  Таймер
  Таймер позволяет запрограммировать
  начало и продолжительность
  приготовления. Чтобы воспользоваться
  этой функцией, сначала установите
  часы.
  Пример Текущее время 16.30, вы хотите
  начать приготовление в 18.15 при
  мощности 70%, продолжительностью 10
  минут. Для этого:
  a) нажмите кнопку «Часы/Таймер»,
  установите время «18:15» кнопками
  «1 минута» и «10 секунд» (так же,
  как при установке часов),
  б) нажмите кнопку
  «Микроволны…Автоменю» и
  установите мощность 70%,
  ц) установите продолжительность 10
  минут,нажмите кнопку
  «Старт/Отмена».
  Если вы не установите мощность и
  продолжительность приготовления и
  сразу после установки времени начала
  приготовления нажмете «Старт/Отмена»,
  прибор будет работать в режиме часов.
  В 18.15 вы услышите 10 звуковых
  сигналов, и микроволновая печь
  выключится.

  Автоменю

  Количество
  нажатий
  на кнопку
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  снова нажмите кнопку
  «Часы/Таймер», установите минуты
  кнопками «1 минута» и «10 секунд»,
  нажмите кнопку «Часы/Таймер»,
  время сохраниться в памяти
  прибора,
  для изменения времени повторите
  действия.

  Защитная блокировка
  Для активации защитной блокировки
  одновременно нажмите и удерживайте 2
  секунды кнопки «Установка времени +» и
  « Установка времени –». Чтобы
  отключить защитную блокировку,
  повторите действия.

  10. Старт/Отмена
  a)
  б)

  Часы
  Микроволновая печь оборудована
  электронными часами на 24 часа.
  Пример Чтобы установить время 16.30:
  a) нажмите кнопку «Часы/Таймер»;
  индикация на дисплее начнет
  мигать, установите часы кнопками
  «1 минута» и «10 секунд»,
  111

  Для отмены работы прибора
  нажмите кнопку «Старт/Отмена».
  Если вы запрограммировали работу
  микроволновой печи, нажав кнопку
  «Старт/Отмена», вы отмените
  программу. • Page 112

  Уход за прибором
  1.
  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  Гарантия и обслуживание

  Отключите печь от электросети.
  Содержите полость печи в чистоте. Если
  частицы пищи или напитка попали на
  стенки печи, вытрите их влажной
  тряпкой. Не рекомендуется
  использование абразивных и
  агрессивных чистящих средств.
  Внешнюю поверхность печи нужно
  чистить при помощи влажной тряпки.
  Чтобы предотвратить повреждение
  функциональных деталей внутри печи,
  следите, чтобы вода не попала в
  вентиляционные отверстия.
  Следите, чтобы влага не попадала на
  панель управления. Протирайте еѐ
  мягкой влажной тряпкой. Не используйте
  для чистки панели управления
  абразивные и агрессивные моющие
  средства.
  Если вокруг печи собирается пар,
  протрите печь влажной тряпкой. Это
  может происходить, когда в помещение
  высокий уровень влажности.
  Стеклянную тарелку следует регулярно
  чистить. Мойте еѐ в мыльной воде или
  при помощи средства для мытья посуды.
  Роликовую опору и дно следует чистить
  регулярно, чтобы избежать шума во
  время работы печи. Просто протрите их
  мягким детергентом, водой или
  средством для мытья секла. Во время
  приготовления образовываются
  испарения, но они безвредны для
  поверхности дна печи и колѐсиков
  опоры. Когда Вы возвращаете всѐ
  оборудование печи на место, убедитесь,
  что оно установлено правильно.
  Чтобы устранить неприятный запах из
  печи, налейте в глубокую ѐмкость чашку
  воды и добавьте сок и цедру одного
  лимона. Включите печь на 5 минут, а
  потом протрите еѐ мягкой тряпкой.
  Когда необходимо заменить лампочку,
  обратитесь в сервисный центр.

  Для получения дополнительной информации
  или в случае возникновения проблем
  обратитесь в Центр поддержки покупателей в
  вашей стране (номер телефона центра указан
  на гарантийном талоне). Если подобный
  центр в вашей стране отсутствует,
  обратитесь в вашу местную торговую
  организацию Gorenje или в отдел поддержки
  покупателей компании Gorenje Domestic
  Appliances.д
  Адреса и телефоны авторизованных
  сервисных центров размещены в брошюре
  «Гарантийные обязательства» или в
  гарантийном талоне.ы
  Только для домашнего использования!
  Дополнительные рекомендации по
  приготовлению методами микроволн,
  гриль и полезные советы можно найти на
  веб-сайте:
  http://microwave.gorenje.com

  CHO1

  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА
  СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ
  ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ
  ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ ПРИБОРА.

  Защита окружающей среды
  После окончания срока службы не
  выбрасывайте прибор вместе с бытовыми
  отходами. Передайте его в
  специализированный пункт для дальнейшей
  утилизации. Этим вы поможете защитить
  окружающую среду.

  112 • Page 113

  ISTRUZIONI D'USO

  IT

  Leggere attentamente le istruzioni e conservatele!

  Specificazioni
  Consumo energia elettrica……………………………………………… ....................... 230V~50Hz,1280W
  Potenza d'uscita .......................................................................................................................... 900W
  Bruciatore per grill:..................................................................................................................... 1200W
  Frequenza di funzionamento:................................................................................................. 2450MHz
  Misure esterne: ............................................................................ 510mm(L) X 303mm(A) X 405mm(P)
  Misure interne del forno: .............................................................. 330mm(L) X 212mm(A) X 330mm(P)
  Volume del forno:.......................................................................................................................... 23litri
  Peso senza imballo ........................................................................................................... Circa 14,5 kg
  Livello rumore: ........................................................................................................ (Lc IEC) < 58 dB(A)
  Nota:
  L'apparecchio è destinato all'uso domestico
  per riscaldare le pietanze e le bevande con
  l'aiuto di energia elettromagnetica. Usare
  l'apparecchio solo negli ambienti chiusi.

  Prima di chiamare il Servizio
  d'Assistenza
  Questo apparecchio dispone di cotrassegno
  ai sensi della direttiva europea 2002/96/EG in
  materia di apparecchi elettrici ed elettronici
  (waste electrical and electronic equipment WEEE). Questa direttiva definisce le norme
  per la raccolta e il riciclaggio degli
  apparecchi dimessi valide su tutto il territorio
  dell'Unione Europea.
  1.

  2.

  Interferenze radio
  Il forno a microonde può provocare le
  interferenze radio nei Vostri aparecchi
  (televisione, radio e altri). Se si verificano le
  interferenze, quest'ultime si possono eliminare
  o diminuire con i seguenti accorgimenti:
  a) Pulire lo sportello e le superfici delle
  guarnizioni del forno.
  b) Posizionare la televisone, la radio o altri
  apparecchi più lontano possibile dal forno a
  microonde.
  c) Per una buona ricezione alla televisione o
  alla radio bisogna mettere un'antenna
  adeguata.

  Se il forno non funziona affatto, se sul
  display non appare niente o se il display si
  spegne:
  a) Verificare se il forno è collegato
  correttamente alla rete elettrica. Se
  non è cosí, togliete la spina dalla presa
  di corrente, aspettate 10 secondi e
  ricollegatelo di nuovo.
  b) Verificare se si è bruciato qualche
  fusibile oppure si è interrotta la
  corrente elettrica sul fusibile generale.
  Se non ci sono problemi con i fusibili,
  verificare la presa con un'altro
  apparecchio elettrico.
  Se il forno a microonde non scalda cioè non
  emana l'energia delle onde magnetiche:
  a) Verificare se il timer è impostato bene.
  b) Verificare se lo sportello è chiuso bene
  e se le chiusure di sicurezza sono a
  posto, altrimenti l'energia del
  microonde non si emanerà.

  Posizionamento
  1.
  2.

  3.
  Se con l'aiuto dei consigli sopra indicati
  non avete risolto i problemi, vi dovete
  rivolgere al servizio d'assistenza
  autorizzato più vicino.

  4.
  5.
  113

  Verificare se avete tolto dall'interno dello
  sportello tutto il materiale dl'imballo.
  Quando eliminate l'imballo verificare se ci
  sono danni visibili tipo:
  - sportello appeso,
  - sportello danneggiato,
  - ammaccature e buchini nel vetro dello
  sportello o sul display,
  - ammaccature all'interno del forno.
  Non usare il forno a microonde se notate
  qualcuno dei danni sopraindicati.
  Il forno a microonde pesa circa 14,5 kg;
  bisogna posizionarlo sulla superficie dritta e
  forte che sosterrà questo peso.
  Posizionare il forno lontano dai fonti di alte
  temperature e di umidità.
  Non posizionare niente sotto il forno. • Page 114

   AVVERTENZA: L'apparecchio non può
  essere usato da parte dei bambini e dalle
  persone con le diminuite capacità fisiche o
  mentali ed anche da parte delle persone con
  le scarse conoscenze e esperienze tranne se
  sono sorvegliate da una persona esperta che
  gli consiglia e si rende responsabile per la loro
  sicurezza.
  Bambini non devono giocare con
  l'apparecchio.

  Per assicurare l'aerazione a sufficienza
  bisogna lasciare uno spazio di almeno 8
  cm, ai lati del forno di almeno 10 cm e
  sopra il forno di almeno 10 cm. Non
  eliminare i piedini dal forno e non coprire le
  aperture di aerazione.

  Usare gli accessori adatti per l'uso nel
  microonde.

  Quando scaldate il cibo nei recipienti di
  plastica o di carta; quest'ultimi vanno
  sorvegliati durante il processo di
  riscaldamento per il pericolo di incendio del
  recipiente.

  Se notate il fumo, spegnete l'apparecchio e
  staccatelo dalla rete elettrica, mentre lo
  sportello lasciate chiuso per soffocare
  possibile incendio all'interno.

  Quando scaldate le bevande nel
  microonde, queste si scaldano molto
  velocemente e possono bollire e fuoriuscire
  dal recipiente. Fate molta attenzione.

  Per evitare le ustioni, prima dell'uso
  mischiare il contenuto e scuotere il biberon
  di latte per i neonati. Verificare sempre la
  temperatura del cibo o del liquido.

  Nel microonde non si devono scaldare le
  uova con la buccia o le uova sode poichè
  possono esplodere dopo che il
  riscaldamento nel microonde è terminato.

  Quando pulite gli interni del forno e le
  guarnizioni, dovete usare i detersivi delicati
  (non abrasivi) e una spugna morbida.

  Pulire regolarmente il forno dai residui di
  cibo.

  In quanto non provedete alla regolare
  manutenzione e pulizia del forno, questo
  può provocare il deterioramento delle
  superfici, la diminuzione della lunghezza di
  vita d'apparecchio e aumento di rischi
  durante il suo uso.

  Se il cavo di collegamento è danneggiato
  bisogna essere sostituito dal produttore o
  da un tecnico autorizzato.

  6.

  Per assicurare l'aerazione a sufficienza
  bisogna lasciare uno spazio ai lati del forno
  di almeno 8 cm e sopra il forno di almeno
  10 cm.
  7. Non togliere la giunzione di appoggio del
  vasoio girevole.
  8. Come con tutti gli altri apparecchi, l'uso da
  parte dei bambini deve essere sorvegliato
  dagli adulti.
  AVVERTENZA: A QUESTO
  APPARECCHIO BISOGNA FARE LA
  MESSA A TERRA.
  9. La presa dove sarà collegato l'apparecchio
  deve essere facilmente raggiungibile dal
  cavo di collegamento.
  10. Il forno necessita di 1,3 kVA di potenza
  d'entrata. Consigliamo di consultarsi con un
  tecnico riguardo a collocamento del forno.
  ATTENZIONE: Il forno possiede la propria
  protezione e cioè il fusibile 250V, 10A.
  IMPORTANTE
  I colori dei fili elettrici hanno il seguente
  significato:
  Verde-gialla:
  filo di messa a terra
  Blu:
  filo neutrale
  Marrone:
  filo di fase
  Poichè i colori dei fili elettrici potrebbero non
  corrispondere ai segni colorati nel terminale della
  spina, seguite il seguente:
  - Il filo verde-giallo va collegato nel terminale
  della spina che è segnato con la lettera E o il
  simbolo per la messa a terra.
  - Il filo blu va collegato nel terminale della spina
  che è segnato con la lettera N.
  - Il filo marrone va collegato nel terminale della
  spina che è segnato con la lettera L.

  Importanti istruzioni di
  sicurezza  AVVERTENZA: quando l'apparecchio viene
  usato nel modo combinato si sprigionano le
  temperature molto alte (solo gli apparecchi
  con la funzione del grill).
  L'uso da parte dei bambini va sorvegliato
  dagli adulti.
  AVVERTENZA : Se la guarnizione dello
  sportello è danneggiato, l'uso
  dell'aparecchio è vietato finchè non riparato
  da un tecnico autorizzato.
  AVVERTENZA: La riparazione
  d'apparecchio può essere eseguito solo da
  un tecnico autorizzato.
  AVVERTENZA: non riscaldare liquidi o
  altre pietanze nei recipienti troppo piccoli
  poichè possono esplodere.
  114 • Page 115

  10. Non cercate di friggere il cibo nel forno a
  microonde.
  11. Fate attenzione che nel microonde si scalda
  il liquido, ma non il recipiente. E' possibile
  che quando togliete il coperchio, il liquido
  nella vaschetta produce il vapore oppure
  fuoriescono le goccioline anche se il
  coperchio stesso non è caldo.
  12. Prima di utilizzo bisogna verificare la
  temperatura del cibo, soprattutto se è
  destinata ai bambini. Consigliamo di non
  consumare il cibo/le bevande
  immediatamente dopo averle tolte dal forno
  a microonde. Bisogna lasciarle per qualche
  minuto e mescolarle che la temperatura si
  distribuisca omogeneamente.
  13. Il cibo che contiene il grasso e l'acqua deve
  rimanere dentro il forno dopo lo
  spegnimento per altri 30 – 60 secondi.
  Facendo cosí, lascierete calmare il tutto ed
  eviterete l'uscita di bolle quando entrerete
  con il cucchiaio o metterete dentro il dado.
  14. Durante la preparazione di certe pietanze
  come p.e.carne macinata, marmelatta
  dovete fare l'attenzione perchè le pietanze
  si scaldano molto velocemente. Quando
  scaldate le pietanze con una grande
  concentrazione di grassi o di zuccheri non
  dovete usare le vaschette in plastica.
  15. Gli accessori che usate per la preparazione
  dei cibi nel forno a microonde si possono
  scaldare molto perchè il cibo emana il
  calore. Questo vale soprattutto per il
  coperchio o le maniglie ricoperte di plastica.
  Per prendere queste stoviglie usate i guanti
  o le presine da cucina.
  16. Per diminuire la possibilità d'incendio
  all'interno del forno:
  a) Attenzione a non cuocere troppo a
  lungo gli alimenti. Tenere sotto
  controllo il processo di riscaldamento
  quando nel forno sono presenti gli
  accessori di carta, plastica o altri
  materiali facilmente infiammabili.
  b) Prima di inserire la busta nel forno
  senza i sigilli di metallo.
  c) Se l'oggetto nel forno s'incendia,
  lasciare lo sportello chiuso, spegnere il
  forno e staccare la spina dalla rete
  elettrica.

  Le istruzioni di sicurezza per
  un'uso generale
  In seguito troverete alcune regole e norme di
  sicurezza che, come con gli altri apparecchi,
  bisogna rispettare per assicurarsi un'uso sicuro e
  un funzionamento ottimale del forno:
  1. Durante il funzionamento del forno tutti gli
  accessori all'interno del forno devono
  essere al loro posto (vasoio girevole,..)
  2. Non usare il forno per nessun altro scopo
  se non per la cottura di alimenti; non
  asciugate dentro vestiti, carta e altri
  oggetti e non usatelo per la sterilizzazione.
  3. Non accendere mai il forno a vuoto perchè
  potrebbe danneggiarsi.
  4. Non conservare niente all'interno del forno
  p.e carta, libri, etc.
  5. Non cucinate gli alimenti con la membrana
  tipo tuorlo d'uovo, patate, fegato di
  pollo..che prima non avete bucato con la
  forchetta la membrana nelle varie parti.
  6. Non inserire alcun oggetto nelle aperture
  all'esterno del forno.
  7. Non togliere mai le parti del forno tipo
  piedini, viti, chiusure etc.
  8. Non cucinate gli alimenti direttamente sul
  vasoio di vetro ma utilizzate sempre le
  stoviglie adatte o altri accessori.
  IMPORTANTE: Gli accessori che non
  devono essere usati nel microonde:
  Non usate le pentole di metallo o le
  stoviglie con le maniglie di metallo.
  Non usate le stoviglie con bordo in
  metallo.
  Non usate i sigilli di metallo ricoperti di
  carta per la chiusura delle buste di
  plastica.
  Non usare le stoviglie di melammina
  che assorbono l'energia del
  microonde. Questo può provocare che
  la stoviglia si rompe o si brucia oppure
  rallenta il riscaldamento/cottura.
  Non usare le stoviglie non adatte per il
  microonde. Altrettanto non usare le
  tazze coperte con la maniglia.
  Non preparare il cibo o le bevande nel
  recipiente con l'apertura stretta p.e.
  nella bottiglia, perchè si può rompere
  durante il riscaldamento.
  Non usare termometri abituali per
  carne e dolci. Potete usare solo
  termometri destinati ad‟uso nei forni a
  microonde.
  9. Gli accessori per il forno a microonde
  possono essere usati secondo le istruzioni
  del produttore.
  115 • Page 116

  Diagramma del forno

  1.
  2.
  3.

  4.
  5.
  6.
  7.

  Scelta del tempo +
  Scelta del tempo Scelta del modo di cucinare o arrostire
  (microonde, scongelamento, grill e
  funzionamento combinato) / Cooking mode
  (microwave, defrost, grill and combination)
  Display
  Impostazione tempo e timer / Time set and
  Timer
  Scelta di menu / Auto menu
  Inizio e interruzione del funzionamento / Start –
  reset function

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.

  116

  Chiusura sportello
  Finestra forno
  Aperture d'aerazione o ventilatore
  d'aerazione
  Cerchio vasoio
  Vasoio di vetro
  Pannello di comando
  Griglia per grill • Page 117

  Istruzioni di gestione

  potenza ed il tempo necessario di
  riscaldamento.

  1.

  Esempio: Scongelamento di 0,5 kg di
  carne surgelata.
  a) Premendo il tasto "Micro…Auto menu"
  scegliere "DEF".
  b) Premendo i tasti "1min" (1 kg) e
  "10sec" (0,1 kg) inserire il peso.
  c) Premere il tasto "Start/Reset".
  La quantità (il peso) di alimento
  surgelato non deve superare i 2 kg.

  Riscaldamento premendo il tasto
  una sola volta
  Premendo una sola volta il tasto potete
  iniziare a cucinare. La funzione è molto
  adatta per riscaldare molto velocemente un
  bicchiere d'acqua, etc.
  Esempio: Riscaldamento del bicchiere di
  latte
  a) Posizionare il bicchiere di latte sul
  vasoio girevole di vetro e chiudere lo
  sportello del forno.
  b) Premere il tasto "Start/Reset" ed il
  forno a microonde funzionerà alla
  potenza di 100% per 1 minuto.
  c) Quando il riscaldamento sarà
  terminato sentirete cinque brevi
  segnali acustici.

  2.

  4.

  Questa funzione ha due modi; la funzione
  desiderata si può scegliere premendo il
  tasto "Micro…Auto menu" (il tempo
  maggiore di cottura è di 60 minuti).
  Modo 1: 85% di potenza grill, sul display
  appare G-1
  Modo 2: 50% di potenza grill, sul display
  appare G-2.

  Riscaldamento con i raggi della
  microonde

  Esempio: Preparazione di cibo con grill,
  20 minuti.
  a) Premere il tasto "Micro…Auto menu",
  finche sul display LED non appare la
  scritta "G-1".
  b) Impostare il tempo di cottura sul
  "20:00" minuti.
  c) Premere il tasto "Start/Reset".
  Quando preparate il cibo con il grill,
  quest'ultimo non viene scaldato dai
  raggi della microonde ma dal
  riscaldatore in metallo che emana il
  calore nella parte superiore del forno.
  Quando il grill funziona, la cottura può
  essere fatta in due livelli; passata la
  prima metà di preparazione, il
  funzionamento del programma si
  interromperà automaticamente, mentre
  due brevi segnali acustici vi
  avvertiranno che bisogna girare
  l'alimento per finire la cottura. Quando
  girate l'alimento, chiudere di nuovo lo
  sportello del forno e premere il tasto
  "Start/Reset". Il programma della
  preparazione di alimento continuerà.
  Se non volete girare l'alimento, il
  programma continuerà
  automaticamente dopo 1 minuto.

  Questa funzione ha due possibilità.
  a)
  Riscaldamento veloce con i raggi
  della microonde (la potenza al 100%)
  Esempio: Cucinare con la potenza al
  100% per 5 minuti.
  1. Impostare il tempo a "5:00" minuti.
  2. Premere il tasto"Start/Reset".
  b) Riscaldamento con i raggi della
  microoonde con la gestione manuale
  Esempio: Riscaldamento d'alimento
  con la potenza al 70% per 10 minuti.
  1. Premere il tasto "Micro…Auto menu",
  scegliere il livello di potenza al 70%;
  2. Impostare il tempo a "10:00"minuti.
  3. Pemere il tasto "Start/Reset".
  Potete impostare 5 livelli di potenza di
  riscaldamento; il tempo maggiore di
  impostazione è di 60 minuti.
  Numero di
  pressioni del
  tasto "Micro"
  1

  Potenza dei
  raggi della
  microonde
  100%

  2
  3
  4

  70%
  50%
  30%

  P70
  P50
  P30

  5

  10%

  P10

  Scritta sul
  display
  P100

  5.
  3.

  Grill

  Funzionamento combinato

  Scongelamento automatico
  secondo la quantità (peso)

  Il forno rende possibile due modi di
  preparazione del cibo combinato.

  Scegliete la quantità di cibo da scongelare
  ed il forno vi aiuterà nella scelta della

  Possibilità 1: Funzionamento combinato
  (55% raggi del microonde + 45% grill). Sul
  display appare la scritta "C-1".
  117 • Page 118

  6.

  Possibilità 2: Funzionamento combinato
  (30% raggi del microonde + 70% grill). Sul
  display appare la scritta "C-2".

  b)

  Esempio: Preparazione di cibo con la
  Possibilità 2, il tempo - 15 minuti.
  a) Premere il tasto "Micro…Auto menu",
  finchè sul display LED non appare la
  scritta "C-2".
  b) Impostare il tempo di funzionamento
  sul "15:00"minuti.
  c) Premere il tasto "Start/Reset".

  c)

  d)

  8.

  Dovete scegliere solo il tipo di alimento e la
  quantità ed il forno vi aiuterà ad impostare il
  tempo e la potenza di funzionamento.

  Esempio: L'ora attuale è 16:30, mentre
  volete inziare a preparare il cibo alle 18:15,
  con la potenza al 70%, per 10 minuti.
  a) Premere il tasto " Clock/Timer" e con i
  tasti "1 min" e "10 sec" impostare il
  tempo a 18:15 (lo stesso procedimento
  come per impostare l'ora attuale).
  b) Premendo il tasto "Micro…Auto menu"
  scegliete la potenza di 70%.
  c) Impostare il tempo di cottura sui 10
  minuti.
  d) Premere il tasto "Start/Reset".
  Se non impostate la potenza ed il
  tempo di cottura e subito dopo
  l'impostazione del tempo di inizio di
  cottura premete il tasto
  "Start/Reset",l'apparecchio funzionerà
  solo come la sveglia. Alle 18:15
  sentirete 10 brevi segnali acustici e
  l'apparecchio si spegnerà.

  Esempio: Cottura automatica del pesce di
  peso di 0,4 kg .
  a) Premere il tasto "Micro…Auto menu"
  finchè sul display non appare la scritta
  "A-5".
  b) Inserire il peso premendo i tasti "1
  min"(1 kg) e "10 sec" (0,1 kg), finchè
  sul display non appare la scritta "0,4".
  c) Premere il tasto "Start/Reset".
  Quantità-peso (Kg), menu

  N.
  pressioni
  sul tasto
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  7.

  A-1
  Riso

  A-2
  Verdura

  A-3
  Pasta

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5

  0,1
  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6

  1
  2

  Quantità-peso, Menu
  A-4
  Carne

  A-5
  Pesce

  A-6
  Pollo

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,3
  0,4
  0,5
  0,6
  0,8
  1,0

  0,2
  0,4
  0,6
  0,8
  1,0

  Timer
  Il timer rende possibile poter impostare in
  anticipo l'inzio e la fine di preparazione del
  cibo.
  Prima di usare questa funzione, bisogna
  impostare bene l'ora attuale sul forno.

  Menu automatico

  N.
  pressioni
  sul tasto
  "1min"
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  Premere di nuovo il tasto
  "Clock/Timer" ed impostare anche i
  minuti con i tasti "1 min" e "10 sec".
  Premere di nuovo il tasto
  "Clock/Timer" e l'ora attuale sarà
  impostata.
  Se volete cambiare l'impostazione
  dell'ora dovete ripetere il
  procedimento.

  9.

  Chiusura di sicurezza per bambini

  8.

  Se volete attivare la funzione della chiusura
  di sicurezza per i bambini, premete
  contemporaneamente i tasti »Scelta del
  tempo + e Scelta del tempo- » e teneteli
  premuti per due secondi. Se volete
  disattivare questa funzione fate lo stesso
  procedimento.

  10. Start / Reset ("Inzio / impostazione
  ripresa")

  Orologio

  a)

  Il forno è munito di orologio digitale di 24
  ore. Per inserire l'ora p.e. 16:30 dovete fare
  il seguente:
  a) Premere il tasto "Clock/Timer". La
  scritta sul display inizierà a
  lampeggiare. Impostare l'ora attuale
  con i tasti "1 min" e "10 sec".

  b)

  118

  Se durante il funzionamento
  dell'apparecchio premete il tasto
  "Start/Reset" il funzionamento del
  forno sarà interrotto.
  Se avete impostato precedentemente
  l'attivazione della cottura
  programmata, dopo aver premuto il
  tasto "Start/Reset" l'attivazione
  programmata sarà annullata. • Page 119

  Cura del forno a microonde –
  pulizia e manutenzione
  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  Solo per l'uso personale!
  Altri consigli per la cottura con il forno a
  micoroonde e con il grill troverete sul sito
  internet:

  Prima di effettuare la pulizia del forno
  bisogna staccare il cavo di collegamento
  dalla rete elettrica.
  L'interno del forno deve essere sempre
  pulito. Quando i pezzi di cibo, il liquido
  fuoriuscito o le gocce di grasso sporcano le
  pareti interne del forno, bisogna pulirle
  subito con una spugna umida. L'uso dei
  detresivi abrasivi e agressivi non è
  consigliabile.
  La parte esterna del forno va pulita con una
  spugna umida. Per evitare i danni ai pezzi
  all'interno del forno, fate attenzione di non
  rovesciare dell'acqua nelle aperture di
  aerazione.
  Non bagnate il pannello di comando. Pulirlo
  con una spugna morbida, umida. Per la
  pulizia di pannello di comando non dovete
  usare detersivi agressivi, abrasivi o spray.
  Se si accumula il vapore all'interno o
  all'esterno sulle superfici del forno, va
  asciugato con un panno morbido. Questo
  può succedere se usate il forno a
  microonde negli ambienti molto umidi e
  certo non è indice di malfunzionamento del
  forno.
  Ogni tanto bisogna estrarre il vasoio di
  vetro e lavarlo. Lo si può lavare nell'acqua
  tiepida con l'aggiunta di detersivo per piatti
  o nella lavastoviglie.
  Il cerchio e il fondo del forno all'interno del
  forno deve sempre essere pulito, altrimenti
  il funzionamento è rumoroso. Pulire il fondo
  del forno con una spugna umida e il
  detersivo oppure con il spray per vetri ed
  asciugare per bene. Il cerchio su cuí è
  appoggiato il vasoio di vetro può essere
  lavato anche nella lavastoviglie. Dopo
  un'uso prolungato si possono accumulare
  sulle rotelline del cerchio i vapori della
  cottura, ma questo non incide sul
  funzionamento del cerchio. Quando state
  eliminando il cerchio dal fondo del forno,
  fate attenzione a rimetterlo correttamente al
  suo posto.
  Possibile odore sgradevole dal forno a
  microonde può essere eliminato
  posizionando nel forno una ciottola con
  dell'acqua e la buccia di limone. Accendere
  il forno per 5 minuti e quando si spegne
  pulire ed asciugare l'interno con un panno
  morbido.
  Se dovete sostituire la lampadina all'interno
  del forno, rivolgetevi al venditore.

  http://microwave.gorenje.com

  Ci prendiamo il diritto di cambiamenti!

  VI AUGURIAMO TANTE
  SODDISFAZIONI DURANTE L'USO
  DEL VOSTRO FORNO A
  MICROONDE

  119 • Page 120

  BRUGSANVISNING

  DK

  Læs nøje denne Brugsanvisning og gem den til evt. fremtidlig brug.

  TEKNISKE DATA
  Strømforbrug .......................................................................................................... 230V~50Hz,1280W
  Effekt: .......................................................................................................................................... 900W
  Grillvarmelegeme:...................................................................................................................... 1200W
  Driftsfrekvens: ........................................................................................................................ 2450MHz
  Ydre dimensioner:....................................................................... 510mm(B) X 303mm(H) X 405mm(D)
  Indre dimensioner: ...................................................................... 330mm(B) X 212mm(H) X 336mm(D)
  Ovnvolumen: .............................................................................................................................. 23 liter
  Netto vægt: .......................................................................................................................... ca. 14,5 kg
  VIRKER MIKROBØLGEOVNEN STADIG IKKE,
  BØR DU KONTAKTE NÆRMESTE
  AUTORISERET SERVICEAGENT.

  Dette apparat er markeret i
  overensstemmelse med EU-Direktivet
  2002/96/EC vedrørende Affald af Elektrisk
  og Elektronisk Udstyr (WEEE).
  Denne vejledning udgør rammen for en
  standard for tilbagelevering og
  genvinding af Affald af Elektrisk og
  Elektronisk Udstyr, der er gyldig i hele
  Europa.

  Denne ovn er beregnet til husholdningsbrug.
  Ovnen er designet med henblik på
  opvarmning af mad- og drikkevarer gennem
  elektromagnetisk energi og er u